21 Nisan 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29691

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Balıkesir Toplu Taşıma Anonim Şirketinden:

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Mevlana Üniversitesi Rektörlüğünden:

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Merkez Bankasından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Intesa Sanpaolo S.p.A İtalya İstanbul Merkez Şubesinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Dareyn Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı.

VAKFEDENLER: Şaban Çavdar, Mehmet Özbağdatlı, Fuat Ekim, Abdullah Salih Pasinoğlu, Ali Öztürk, Şinasi Temur, Abdullah Alparslan, Nihat Pasinli, Ali Tatlımısır, Osman Yalçın.

VAKFIN İKAMETGÂHI: Kayseri.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Kayseri 7.Asliye Hukuk Mahkemesinin 24.12.2015 tarihli ve E: 2015/24 K: 2015/351 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Milli, manevi ve ahlaki değerler bağlı insan yetiştirmek ve eğitmek, her türlü ilmi araştırmalara destek olmak, teşvik etmek ve istikamette eğitim gören kişilere maddi, manevi destek olmak, örf, anane, milli ve manevi hissiyatın korunması ve geliştirilmesi için her türlü ilmi, sosyal ve kültürel faaliyette bulunmak ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 55.000 TL (EllibeşbinTL) nakit.

VAKFIN YÖNETİM KURULU: Mehmet Özbağdatlı, Nihat Pasinli, Abdullah Alparslan, Abdullah Salih Pasinoğlu, Ali Öztürk.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Mevcut tesislerin ad ve konumlarının aynen devam ettirilmesi koşulu ile yönetim kurunun uygun göreceği benzer amaçlı bir vakfa devredilebilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

3751/1-1

—————

VAKFIN ADI: Fatma Dicle ve Ramazan Dicle Yardımlaşma Vakfı

VAKFEDENLER: Abdurrahman DİCLE

VAKFIN İKAMETGAHI: Adıyaman

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Adıyaman 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 17.03.2016 tarihinde kesinleşen 26.01.2016 tarihli ve E: 2015/692, K: 2016/66 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Vakıf öncelikle Adıyaman şehrine ve Adıyaman halkına olmak üzere Türkiye dahilinde her yere ve her vatandaşa imkanları ölçüsünde yardım etmeyi, başta Adıyaman olmak üzere tüm ülkenin bilimsel, iktisadi, sosyal, kültürel, manevi, eğitim ve sağlık hizmetleri yönünden kalkınmasını gaye edinmiştir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 55.000.00.- TL. (Ellibeşbin TürkLirası) dır.

YÖNETİM KURULU: Abdurrahman DİCLE, Mustafa DİCLE, Hatice TEKİN

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Milli Eğitim Vakfına devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

3752/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, 4047 ada, 5 parsel üzerindeki 555824 YİBF nolu (C Blok) inşaatın denetimini üstlenen 51594-53873 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 681 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aydemir Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 2015/1626 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 29.01.2016 tarihli ve E.2015/1626-K.2016/454 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 14.08.2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Aydemir Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 13.04.2016 tarihli ve 8920 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

3783/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

BAY/939-82/29486 sayılı lisans sahibi Emen Petrol Madeni Yağ. Kuy. Gıda Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin istasyonda tağşiş/hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine; istasyonda bulunan yer altı tanklarından vaziyet planına aykırı bir şekilde iki bölmeli olmasının ise 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları ile 4 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendi ile 18 inci maddesinin üçüncü ve altıncı fıkralarına aykırılık teşkil etmekte olduğu değerlendirilmektedir. Ancak bu fiiller nedeniyle şirket hakkında idari para cezası uygulanmasına yönelik alınmış olan 15/01/2015 tarih ve 5428/105 sayılı Kurul Kararı iptal edilmiştir. Bu nedenle mahkeme kararında yer alan gerekçe dikkate alınarak, 5015 sayılı Kanunun “İdari Yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumun tespit edilmesi amacıyla ilgili tüzel kişi hakkında alınan 25/02/2016 tarih ve 6131-4 sayılı Kurul Kararı ile yeniden soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca yukarıda anılan Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucu, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 17/03/2016 tarihli ve 441 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen Kurumumuzda ve Ticaret Sicil Gazetesinde kayıtlı olan adresinde tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3699/1/1-1

—————

Çay Köyü Kantarcı Mevkii No:292 Mahallesi (Ada: - , Pafta:i45b06b, Parsel:565) Aşkale/ ERZURUM adresinde 04.10.2013 tarih BAY/939-82/33296 sayılı istasyonlu bayilik lisansı ile faaliyet gösteren Halit Kayaoğlu-Konak Akaryakıt tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda 28/08/2014 tarihinde yapılan denetimde Karadeniz Teknik Üniverstesi’nin 15/09/2014 tarih E14-1018/M sayılı, 15/09/2014 tarih E14-1019/M sayılı ve 15/09/2014 tarih E14-1020/M sayılı Analiz Raporları da göz önünde bulundurularak marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt bulunduğunun tespit edilmesi hususunun; 5015 sayılı Kanun’un 18 inci maddesinin 4 üncü fıkrasına, Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendine, 5015 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin 4 üncü fıkrasının (ı) bendine, Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci Maddesinin 3 üncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine, Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci Maddesinin (d) bendine aykırılık teşkil ettiği ve ilgilinin yazılı savunma göndermediği anlaşıldığından Halit Kayaoğlu-Konak Akaryakıt hakkında 5015 sayılı Kanun’un 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi ve 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 1.039.300-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde sayılan kaçakçılık suçlarından biri olması sebebiyle bu fiil için verilen idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurulmasının 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağına karar verilmiş ve bu yöndeki 11/02/2016 tarih 6109-49 sayılı Kurul Kararı ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu 11/02/2016 tarih 6109-49 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 1.039.300-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 30 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin ve bu fiil için verilen idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurulmasının 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3699/2/1-1

—————

Kurul’un 10/03/2016 tarihli ve 6150-43 sayılı kararı ile; 07.08.2014 tarihli ve DAĞ/5158-1/34542 sayılı Dağıtıcı Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Egeoil Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yayımlandığı 28/11/2014 tarihinden sonraki 6 ay içerisinde bayilik teşkilatını kurmamasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin Geçici 17 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından lisans sahibi hakkında Bayilik teşkilatını kurmaması sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ile 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2016 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 84.575,- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına ve Mevzuata aykırı eyleminin giderilmesi ihbarına rağmen aykırılığın giderilmediği anlaşıldığından 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 20 nci maddesi ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince piyasa faaliyetinin 30 gün süresince geçici olarak durdurulmasına karar verilmiştir. Söz konusu karar Şirketin Kurum kayıtlarındaki adreslerine tebliğ edilememiştir. Yeni adresi için araştırma yapılmış ve Ticaret Sicil Gazetesi ile Gelir İdaresi Sicil Sorgulamasında yeni adresi tespit edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, piyasa faaliyetiniz geçici olarak durdurulduğundan piyasa faaliyeti yapmamanız ve geçici durdurma süresince mevzuata aykırılığı gidermeniz ve süre sonunda Kuruma bilgi vermeniz gerektiği ve karar uyarınca belirlenen 84.575,- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

3699/3/1-1

—————

Kurul’un 21/01/2016 tarihli ve 6081/171 sayılı kararı ile MYG/3448-8/30094 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Murat TUNǒun Kuruma 2012 yılında ek’li tabloda belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatının 5 nci maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca lisans sahibi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 23/02/2016 tarihli ve 261 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3699/4/1-1

—————

Kurul’un 21/01/2016 tarihli ve 6081/175 sayılı kararı ile MYG/2354-2/27012 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Opt Petrol Ürünleri Nakliye İnşaat İthalat ve İhracat Limited Şirketi'nin Kuruma 2012 yılında ek’li tabloda belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatının 5 nci maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca lisans sahibi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 23/02/2016 tarihli ve 267 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3699/5/1-1

—————

Kurul’un 25/02/2016 tarihli ve 6131-29 sayılı Kararı ile “Gerede-Karabük Yolu 3. Km. Gerede/BOLU” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 02/03/2012 tarihli ve LPG-BAY/941-54/12578 sayılı LPG otogaz bayilik lisansı alan İropet Akaryakıt Ürünleri Dağıtım Nakliye Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin; söz konusu lisansı 30/01/2015 tarihinde sona ermesine rağmen, Alaz Akaryakıt Ürünleri Dağıtım Nakliye Pazarlama İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti.’ne yaptığı yazar kasa satışına dair 06/03/2015 tarihli tutanaktan, yine 06/03/2015 tarihli yazar kasa fişinden ve iş bırakma tarihinin 04/03/2015 tarihi olduğunu gösteren Gerede Vergi Dairesi Müdürlüğü yoklama fişi ve eki kayıttan anlaşılacağı üzere, söz konusu tesiste LPG otogaz satışı yapmaya devam etmek ve bu suretle lisanssız LPG otogaz bayilik faaliyeti göstermek sebebiyle 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmüne aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca İropet Akaryakıt Ürünleri Dağıtım Nakliye Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yapılan soruşturma sonucu 17/03/2016 tarihli ve 444 sayılı Soruşturma Raporu savunma için gönderilmiş olmasına rağmen tebliğ edilememiştir.

Yazılı savunmanın 30 (Otuz) gün içerisinde gerekli tüm belgeler de eklenmek suretiyle “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl-ANKARA” adresine gönderilmesi, ayrıca süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

3699/6/1-1

—————

Kurul’un 04/02/2016 tarihli ve 6102-47 sayılı Kararı ile “Gerede-Karabük Yolu 3.Km (Ada:- , Pafta:- , Parsel:1199) Gerede/BOLU” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 09/03/2012 tarihli ve BAY/939-82/30694 sayılı akaryakıt bayilik (istasyonlu) lisansı alan İropet Akaryakıt Ürünleri Dağıtım Nakliye Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin,

i) 28/01/2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, “Orhangazi-Bursa Karayolu 2. Km Çeltikçi Köyü ( Ada: - , Pafta: - , Parsel: - ) Orhangazi/BURSA” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 21/03/2005 tarihli ve BAY/463-379/09014 sayılı akaryakıt bayilik (istasyonlu) lisansı alan Orhangazi Petrol Ürünleri Nakliye Tekstil Turizm ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nden akaryakıt ikmali yaparak dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmali yapmasının; Kanunun “Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin birinci  fıkrasında “bayiler, dağıtıcıları ile yapacakları tek elden satış sözleşmesine göre bayilik faaliyetlerini yürütürler….” hükmü yanında, aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde “bayisi olduğu dağıtıcı haricinde diğer dağıtıcı ve onların bayilerinden akaryakıt ikmali yapılmaması” hükmü ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin “Bayilik lisansı sahiplerinin yükümlülükleri” başlıklı 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan sırasıyla bayilik lisansı sahiplerinin faaliyetlerinin dağıtıcılar ile tek elden satış sözleşmesine göre yürütüleceği ve bayilerin bayisi oldukları dağıtıcı haricinde akaryakıt temini yapamayacakları hükümlerine;

ii) İstasyonunda otomasyon sisteminin sağlıklı çalışmamasına rağmen faaliyetine bu şekilde devam etmesinin, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararı’nın 5 inci maddesinin 14 numaralı bendi hükmüne;

aykırı olduğu anlaşıldığından, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca İropet Akaryakıt Ürünleri Dağıtım Nakliye Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yapılan soruşturma sonucu 22/02/2016 tarihli ve 250 sayılı Soruşturma Raporu savunma için gönderilmiş olmasına rağmen tebliğ edilememiştir.

Yazılı savunmanın 15 (Onbeş) gün içerisinde gerekli tüm belgeler de eklenmek suretiyle “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl-ANKARA” adresine gönderilmesi, ayrıca süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

3699/7/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 21/01/2016 tarihli ve 6080-48 sayılı Kararı ile 18.03.2013 tarihli ve BAY/939-82/32309 sayılı bayilik lisansı sahibi Okalin Petrol Ürünleri Nakliyat Depolama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin ticaret unvanı değişikliğini süresi içerisinde Kuruma bildirmemesinin, 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkrasına aykırı olduğu anlaşıldığından 18.03.2013 tarihli ve BAY/939-82/32309 sayılı bayilik lisansı sahibi Okalin Petrol Ürünleri Nakliyat Depolama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, ticaret unvanı değişikliğini süresi içerisinde Kuruma bildirmemesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 80.106.- TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 80.106-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

3699/8/1-1

—————

Kurul’un 28.01.2016 tarihli ve 6093-24 sayılı kararı ile MYG/2711-5/28168 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Sertkaya Madeni Yağ Petrol Ürünleri Kimyevi Maddeler Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin, Kuruma 2012 yılına ilişkin “Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı” bildirimlerini yapmayarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği’nin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı’nın 5 nci maddesine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Sertkaya Madeni Yağ Petrol Ürünleri Kimyevi Maddeler Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 26.02.2016 tarihli ve 307 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3699/9/1-1

—————

Kurul’un 28.01.2016 tarihli ve 6093-28 sayılı kararı ile MYĞ/1682-3/24796 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Tar-Yak Petrol Tarım Gıda İnşaat Nakliyat Turizm Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin, Kuruma 2012 yılında Kasım ve Aralık aylarına ilişkin “Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı” bildirimlerini yapmayarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği’nin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı’nın 5 nci maddesine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Tar-Yak Petrol Tarım Gıda İnşaat Nakliyat Turizm Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 26.02.2016 tarihli ve 314 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3699/10/1-1

—————

Kurulun 25/02/2016 tarihli ve 6131-9 sayılı Kararı ile; 12/03/2005 tarihli ve BAY/454-1060/04370 numaralı (05/06/2014 tarihli ve 19998 sayılı Kararla sonlandırılan) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Sapanca Yolu Üzeri Sarımeşe Sapağı Atakent Mah. İzmit/ KOCAELİ adresinde faaliyet gösteren Top Petrol Petrol ve Gıda Ürünleri Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin, 2012 yılında Marka Orman Ürünleri Petrol San. ve Tic. Ltd. Şti.’nden akaryakıt alarak dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca söz konusu tüzel kişi hakkında doğrudan soruşturmaya başlanmasına karar verilmiş olup bu kapsamda düzenlenen 21/03/2016 tarihli ve 449 sayılı Soruşturma Raporu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 3699/11/1-1

—————

Kurulun 02/03/2016 tarihli ve 6141-14 sayılı Kararı ile; 12/04/2011 tarihli ve DAĞ/3162-1/29279 numaralı (05/12/2013 tarihli ve 4750 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilen) dağıtıcı lisansı sahibi Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Ltd. Şti.’nin; 15/05/2012 tarihli tespite göre, bayisi olan Beşminare Turizm Taşımacılık Petrol Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait Kayseri-Ankara Yolu, 52. Km. Kum Kılıçlı Mevkii, No: 12, Himmetdede Kasabası Kocasinan/ KAYSERİ adresinde kurulu akaryakıt istasyonundaki kurumsal kimlik çalışmalarını süresi içinde tamamlamaması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca söz konusu tüzel kişi hakkında doğrudan soruşturmaya başlanmasına karar verilmiş olup bu kapsamda düzenlenen 22/03/2016 tarihli ve 458 sayılı Soruşturma Raporu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 3699/12/1-1

—————

Kurulun 02/03/2016 tarihli ve 6141-15 sayılı Kararı ile; 12/04/2011 tarihli ve DAĞ/3162-1/29279 numaralı (05/12/2013 tarihli ve 4750 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilen) dağıtıcı lisansı sahibi Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Ltd. Şti.’nin, bayisi olan Bülent ERKAR’a ait Kayseri Boğazlıyan Karayolu 55 Km. Elmalı Köyü Kocasinan/ KAYSERİ adresinde kurulu akaryakıt istasyonunda yapılan;

- 04/10/2012 tarihli tespite göre bayisine ait akaryakıt istasyonundaki kurumsal kimlik çalışmalarını süresi içinde tamamlamaması,

- 30/04/2013 tarihli tespite göre istasyon otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı çalışmasına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmemesi,

- 30/04/2013 ve 01/05/2013 tarihli tespitlere göre akaryakıt istasyonunda kaçak akaryakıt satmaya ya da herhangi bir piyasa faaliyetine konu etmeye yarayacak şekilde gizli tank, gizli düzenek ve vaziyet planında yer almayan akaryakıt pompası bulunması

nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca söz konusu tüzel kişi hakkında doğrudan soruşturmaya başlanmasına karar verilmiş olup bu kapsamda düzenlenen 22/03/2016 tarihli ve 459 sayılı Soruşturma Raporu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 3699/13/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 14.04.2016   Karar No: 6951

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI                 :  1) Aladdin Middle East Ltd.

                                                     2) Sonar Pet. Ar. ve Ür. San. Tic. Ltd.

• MERKEZ ADRESLERİ         :  1) 123 South Market Wichita Kansas 67202 U.S.A.

                                                     2) Ankara

• TEBLİGAT ADRESLERİ      :  1) İran Cad. Karum İş Merkezi, F Blok, No: 21/394 06680 Kavaklıdere, Çankaya / ANKARA

                                                     2) Kazım Özalp Mahallesi Koza Sokak No: 35/8 Gaziosmanpaşa Çankaya / ANKARA

• MÜRACAAT TARİHLERİ   :  22.03.2016

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                            :  Arama ruhsat süresinin uzatımı

• SAHA İŞARETİ                    :  X/F

• KAPSADIĞI İL                     :  Siirt, Şırnak

• YÜZÖLÇÜMÜ                      :  49.779 Hektar

• HAK SIRA NUMARASI      :  AR/AME - SNR/5019

• VERİLİŞ TARİHİ                  :  28.03.2012

KARAR:

Aladdin Middle East Ltd. (%85) ve Sonar Pet. Ar. ve Ür. San. Tic. Ltdnin (%15) müştereken sahip bulundukları, yukarıda bölgesi, saha işareti, illeri, yüzölçümü ve hak sıra numarası yazılı petrol arama ruhsatının süresinin ruhsat sahasında yapılan petrol keşfine istinaden 28.03.2016 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6/8 inci maddesi gereğince iki yıl süre ile uzatılması için müracaatta bulunmuşlardır.

Aladdin Middle East Ltd. ve Sonar Pet. Ar. ve Ür. San. Tic. Ltdnin süre uzatılmasına ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra, arayıcıların arama çalışmalarını tamamlamasına imkan vermek maksadıyla, müştereken bulundukları AR/AME-SNR/5019 hak sıra numaralı petrol arama ruhsat sahasında petrol keşfinde bulunulması nedeniyle, ruhsatın süresinin 28.03.2016 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6/8 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 17/4 üncü maddeleri gereğince 28.03.2018 tarihine kadar iki yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.

3756/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 08.04.2016   Karar No: 6949

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI                 :  Alpay Enerji A.Ş.

• MERKEZİ ve

TEBLİGAT ADRESİ               :  Dumluca Sokak No: 19   06530 Beysukent - ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ          :  16.04.2015

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                            :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                      :  53.638 hektar

• BÖLGESİ                               :  Kara

• KAPSADIĞI İLLERİ             :  Konya, Aksaray

• PAFTA NUMARASI            :  L31 - D

KARAR:

Alpay Enerji A.Ş.’nin Konya ve Aksaray illerinde 53.638 hektarlık, L31-D paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 nci maddesi ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10 ve 29/12-c maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

3757/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 11.04.2016   Karar No: 6950

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI                 :  Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZİ                               :  Ankara

• TEBLİGAT ADRESİ             :  Söğütözü Mah. 2180. Cadde   No: 86, 06100

• MÜRACAAT TARİHİ          :  11.06.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                            :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                      :  24 232 hektar

• BÖLGESİ                               :  Kara

• KAPSADIĞI İL                     :  Adana

• PAFTA NUMARASI            :  AR/TPO/K/O34-d1, d2, d3

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O’nun ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;

6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazetede yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı % 2 oranındaki “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

3758/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 06.04.2016   Karar No:6948

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI                 :  Memba Enerji ve Madencilik A.Ş.

• MERKEZİ ve

 TEBLİGAT ADRESİ              :  Hilal Mah. Cezayir Cad. No: 15/A Çankaya / ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ          :  06.08.2015

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                            :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                      :  30.604 hektar

• BÖLGESİ                               :  Kara

• KAPSADIĞI İL                     :  Şanlıurfa

• PAFTA NUMARASI            :  M43-d1,d2

KARAR:

Memba Enerji ve Madencilik A.Ş.’nin Şanlıurfa ilinde 30.604 hektarlık M43-d1,d2 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

3759/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 06.04.2016   Karar No:6947

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI                 :  Memba Enerji ve Madencilik A.Ş.

• MERKEZİ ve

• TEBLİGAT ADRESİ             :  Hilal Mah. Cezayir Cad. No: 15/A   Çankaya/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ          :  06.08.2015

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                            :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                      :  30.527 hektar

• BÖLGESİ                               :  Kara

• KAPSADIĞI İLLER              :  Diyarbakır-Şanlıurfa

• PAFTA NUMARASI            :  M43-a1, a4

KARAR:

Memba Enerji ve Madencilik A.Ş.’nin Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinde 30.527 hektarlık M43-a1,a4 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

3760/1-1


İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

Gümrüğümüzce DENİZCİLER TURİZM VE DENİZCİLİK A.Ş. adına tescilli IM004636/02.03.2006 sayı ve tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden kaynaklanan ÖDEME EMRİ’ne ilişkin yazılar yükümlüsünün F.Kerim Gökay Cad. Denizciler İş Merkezi No:14/1 adresine tebliğen gönderilmiş, ancak adreste bulunmadığından tebligat mazbatası PTT Müdürlüğünce iade edilmiştir. Bu nedenle söz konusu ÖDEME EMRİ tutarlarının tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince tahsil edileceği tebliğ olunur.

 

BEY. NO.TA.

ÖDEME EMRİ NO.

TUTAR

IM004636/02.03.2006

15ET342200181

KDV:15.056,40-TL

3614/1-1

—————

Gümrüğümüzce DENİZCİLER TURİZM VE DENİZCİLİK A.Ş. adına tescilli IM004632/02.03.2006 sayı ve tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden kaynaklanan ÖDEME EMRİ’ne ilişkin yazılar yükümlüsünün F.Kerim Gökay Cad. Denizciler İş Merkezi No:14/1 adresine tebliğen gönderilmiş, ancak adreste bulunmadığından tebligat mazbatası PTT Müdürlüğünce iade edilmiştir. Bu nedenle söz konusu ÖDEME EMRİ tutarlarının tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince tahsil edileceği tebliğ olunur.

 

BEY. NO.TA.

ÖDEME EMRİ NO.

TUTAR

IM004632/02.03.2006

15ET342200180

KDV:15.056,40-TL

3615/1-1

—————

Gümrüğümüzce ASOS OTEL TURİZM YATIRIM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. adına tescilli IM010553/09.05.2008 sayı ve tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden kaynaklanan ÖDEME EMRİ’ne ilişkin yazılar yükümlüsünün Alpaslan Mah. Bahar Cad. No:21 Melikgazi-KAYSERİ adresine tebliğen gönderilmiş, ancak adreste bulunmadığından tebligat mazbatası PTT Müdürlüğünce iade edilmiştir. Bu nedenle söz konusu ÖDEME EMRİ tutarlarının tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince tahsil edileceği tebliğ olunur.

 

BEY. NO.TA.

ÖDEME EMRİ NO.

TUTAR

IM010553/09.05.2008

15ET342200172

KDV:14.752,00-TL

KKDF:2.263,00-TL

GV:1.282,00-TL

3616/1-1

—————

Gümrüğümüzce FARUK COŞKUN adına tescilli IM0022084/09.10.2008 sayı ve tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden kaynaklanan ÖDEME EMRİ’ne ilişkin yazılar yükümlüsünün Y. Güneşli Yeni Sanayi Sitesi Elbistan-KAHRAMANMARAŞ adresine tebliğen gönderilmiş, ancak adreste bulunmadığından tebligat mazbatası PTT Müdürlüğünce iade edilmiştir. Bu nedenle söz konusu ÖDEME EMRİ tutarlarının tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince tahsil edileceği tebliğ olunur.

 

BEY. NO.TA.

ÖDEME EMRİ NO.

TUTAR

IM0022084/09.10.2008

15ET342200177

KDV: 7.732,00-TL

KKDF: 1.357,00-TL

GV: 2.443,00-TL

3617/1-1

—————

Gümrüğümüzce GÖZDEM TALAŞLI İML. VE PLAS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. adına tescilli IM011197/04.05.2005 sayı ve tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden kaynaklanan ÖDEME EMRİ’ne ilişkin yazılar yükümlüsünün Hoşdere Cad. Fuar Sok. No: 8/5 Çankaya-ANKARA adresine tebliğen gönderilmiş, ancak adreste bulunmadığından tebligat mazbatası PTT Müdürlüğünce iade edilmiştir. Bu nedenle söz konusu ÖDEME EMRİ tutarlarının tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince tahsil edileceği tebliğ olunur.

 

BEY. NO.TA.

ÖDEME EMRİ NO.

TUTAR

IM011197/04.05.2005

15ET342200186

KDV:6.430,51-TL

KKDF:2.182,33-TL

3618/1-1

—————

Gümrüğümüzce ATM MÜHENDİSLİK MADENCİLİK İNŞ. ZİRAAT GIDA TURİZM SAN. TİC. LTD.ŞTİ. adına tescilli IM004370/28.02.2008 sayı ve tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden kaynaklanan ÖDEME EMRİ’ne ilişkin yazılar yükümlüsünün Urfa Yolu Yenihal Kavşağı Onur Apt. No:3 DİYARBAKIR adresine tebliğen gönderilmiş, ancak adreste bulunmadığından tebligat mazbatası PTT Müdürlüğünce iade edilmiştir. Bu nedenle söz konusu ÖDEME EMRİ tutarlarının tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince tahsil edileceği tebliğ olunur.

 

BEY. NO.TA.

ÖDEME EMRİ NO.

TUTAR

IM004370/28.02.2008

15ET342200170

KDV:37.478,00-TL

KKDF:6.065,00-TL

3619/1-1

—————

Gümrüğümüzce ATM MÜHENDİSLİK MADENCİLİK İNŞ. ZİRAAT GIDA TURİZM SAN. TİC. LTD.ŞTİ. adına tescilli IM004366/28.02.2008 sayı ve tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden kaynaklanan ÖDEME EMRİ’ne ilişkin yazılar yükümlüsünün Urfa Yolu Yenihal Kavşağı Onur Apt. No:3 DİYARBAKIR adresine tebliğen gönderilmiş, ancak adreste bulunmadığından tebligat mazbatası PTT Müdürlüğünce iade edilmiştir. Bu nedenle söz konusu ÖDEME EMRİ tutarlarının tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince tahsil edileceği tebliğ olunur.

 

BEY. NO.TA.

ÖDEME EMRİ NO.

TUTAR

IM004366/28.02.2008

15ET342200171

KDV:45.375,00-TL

KKDF:7.343,00-TL

3620/1-1

—————

Gümrüğümüzce NET İNŞAAT SAN. MAD. TİC. LTD.ŞTİ. adına tescilli IM031620/28.11.2005 sayı ve tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden kaynaklanan ÖDEME EMRİ’ne ilişkin yazılar yükümlüsünün Abdullah Cevdet Sok. No:24/11 Çankaya-ANKARA adresine tebliğen gönderilmiş, ancak adreste bulunmadığından tebligat mazbatası PTT Müdürlüğünce iade edilmiştir. Bu nedenle söz konusu ÖDEME EMRİ tutarlarının tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince tahsil edileceği tebliğ olunur.

 

BEY. NO.TA.

ÖDEME EMRİ NO.

TUTAR

IM031620/28.11.2005

15ET342200179

KDV: 56.373,30-TL

3621/1-1

—————

Gümrüğümüzce KBB ÖZEL SAĞLIK HİZM. VE TIBBİ DAN. TİC. SAN. A.Ş. adına tescilli IM023099/23.08.2006 sayı ve tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden kaynaklanan ÖDEME EMRİ’ne ilişkin yazılar yükümlüsünün Kavaklıdere Tunalı Hilmi Cad. No:110/14 Çankaya-ANKARA adresine tebliğen gönderilmiş, ancak adreste bulunmadığından tebligat mazbatası PTT Müdürlüğünce iade edilmiştir. Bu nedenle söz konusu ÖDEME EMRİ tutarlarının tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince tahsil edileceği tebliğ olunur.

 

BEY. NO.TA.

ÖDEME EMRİ NO.

TUTAR

IM023099/23.08.2006

15ET342200176

KDV: 7.946,00-TL

KKDF: 1.893,00-TL

3622/1-1

—————

Gümrüğümüzce YILTAŞ İNŞAAT TİC. LTD. ŞTİ. adına tescilli IM015228/06.08.2003 sayı ve tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden kaynaklanan EK TAHAKKUK'a ilişkin yazılar yükümlüsünün Aksaray Mah. C Dolakay Cad. No: 22 ELAZIĞ adresine tebliğen gönderilmiş, ancak adreste bulunmadığından tebligat mazbatası PTT Müdürlüğünce iade edilmiştir. Bu nedenle söz konusu EK TAHAKKUK tutarlarının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince tahsil edileceği tebliğ olunur.

 

BEY. NO.TA.

ÖDEME EMRİ NO.

TUTAR

IM015228/06.08.2003

16ET34220017

KDV: 2.834,00-TL

KKDF: 945,00-TL

TOPLAM: 3.779.00-TL

3623/1-1

—————

Gümrüğümüzce GÜRPINAR MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. adına tescilli IM023099/23.08.2006 sayı ve tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden kaynaklanan EK TAHAKKUK'a ilişkin yazılar yükümlüsünün Fatih San. Sitesi 38. Sokak No: 6 KÜTAHYA adresine tebliğen gönderilmiş, ancak adreste bulunmadığından tebligat mazbatası PTT Müdürlüğünce iade edilmiştir. Bu nedenle söz konusu EK TAHAKKUK tutarlarının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince tahsil edileceği tebliğ olunur.

 

BEY. NO.TA.

ÖDEME EMRİ NO.

TUTAR

IM014322/05.08.2002

16ET34220013

KDV:10.701,47-TL

KKDF: 1.687,40-TL

GV: 1.518,66-TL

TOPLAM: 13.907.50-TL

3624/1-1

 

—————

Gümrüğümüzce BİRLEŞİK DENİZCİLİK ARMATÖRLÜK SAN. VE TİC. A.Ş. adına tescilli IM013722/09.09.2009 - IM013707/09.09.2009 sayı ve tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden kaynaklanan EK TAHAKKUK'a ilişkin yazılar yükümlüsünün Kordonboyu Mah. Ankara Cad. No: 148 K: 4 Kartal-İSTANBUL adresine tebliğen gönderilmiş, ancak adreste bulunmadığından tebligat mazbatası PTT Müdürlüğünce iade edilmiştir. Bu nedenle söz konusu EK TAHAKKUK tutarlarının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince tahsil edileceği tebliğ olunur.

 

BEY. NO.TA.

ÖDEME EMRİ NO.

TUTAR

IM013722/09.09.2009

16ET34220014

KDV: 141.558,00-TL

KKDF: 22.030,00-TL

GV: 45,00-TL

TOPLAM: 163.633.00-TL

 

BEY. NO.TA.

ÖDEME EMRİ NO.

TUTAR

IM013707/09.09.2009

16ET34220015

KDV: 168.928,00-TL

KKDF: 25.617,00-TL

GV: 19.007,00-TL

TOPLAM: 213.552.00-TL

3625/1-1

—————

Gümrüğümüzce OF ÖNER ULUSLARARASI NAK. TİC. LTD. ŞTİ. adına tescilli IM011353-05.05.2005 sayı ve tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden kaynaklanan EK TAHAKKUK'a ilişkin yazılar yükümlüsünün Muratbey Beldesi 7. Sokak No: 13 Çatalca-İSTANBUL adresine tebliğen gönderilmiş, ancak adreste bulunmadığından tebligat mazbatası PTT Müdürlüğünce iade edilmiştir. Bu nedenle söz konusu EK TAHAKKUK tutarlarının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince tahsil edileceği tebliğ olunur.

BEY. NO.TA

ÖDEME EMRİ NO.

TUTAR

IM011353/05.05.2005

16ET34220016

KDV: 17.893,00-TL

KKDF: 5.965,00-TL

TOPLAM: 23.858.00-TL

3626/1-1


 


 


 


 


 


 


Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

DÜZELTME İLANI

Muhiddin AKOĞLU hakkında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 84’ncü maddesi uyarınca 1 (Bir) yıl süre ile Kurum ihalelerine katılmaktan yasaklanması Bakanlık Makamından alınan 25.02.2016 tarihli ve 76 sayılı olur ile gerçekleştirilerek Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Ancak; yasaklamaya dayanak olan 303 sayılı tebliğin 22 Haziran 2015 tarihinde yürürlüğe girdiği bu nedenle yasaklamaya konu partilerin 303 sayılı tebliğin yürürlüğe girmesinden önceki bir tarihte yapıldığı anlaşıldığından Bakanlık Makamınca verilen 12.04.2016 tarihli ve 117 sayılı Olur ile yasaklama kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.

İlgililere ilanen duyurulur.

3754/1-1

—————

DÜZELTME İLANI

Süleyman EFE hakkında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 84’ncü maddesi uyarınca 1 (Bir) yıl süre ile Kurum ihalelerine katılmaktan yasaklanması Bakanlık Makamından alınan 07.01.2016 tarihli ve 5 sayılı olur ile gerçekleştirilerek Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Ancak; yasaklamaya dayanak olan 303 sayılı tebliğin 22 Haziran 2015 tarihinde yürürlüğe girdiği bu nedenle yasaklamaya konu partilerin 303 sayılı tebliğin yürürlüğe girmesinden önceki bir tarihte yapıldığı anlaşıldığından Bakanlık Makamınca verilen 12.04.2016 tarihli ve 118 sayılı Olur ile yasaklama kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.

İlgililere ilanen duyurulur.

3755/1-1


İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüde çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılması gerekmektedir.

 

Kodu

Birim

Bölümü/Anabilim Dalı

Unvanı

Adet

Açıklama

1

Edebiyat Fakültesi

Çeviribilim/Arapça Mütercim Tercümanlık

Doçent

1

Arap Dili ve Belagatı alanında doktora yapmış olmak.

2

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonomi (*)

Doçent

1

Uluslararası ekonomik entegrasyon ve dış ticaret politikası alanlarında amprik ve ekonometri temelli akademik çalışmalar yapmış olmak.

3

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonomi (*)

Doçent

1

Para politikası ve kamu maliyesi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

4

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (*)

Doçent

1

Yeniçağ Osmanlı ve Akdeniz Tarihi, Osmanlı-Avrupa Siyasi İlişkileri ve Diploması Tarihi üzerine çalışmalar yapmış olmak

 

(*) Bu kadrolara başvurabilmek için Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 7. maddesinin 3. fıkrasındaki yabancı dil (İngilizce) koşulunun sağlanmış olması ortak şarttır. İlanımızın detayına http://www.29mayis.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

3743/1-1


Mevlana Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Doçent alınacaktır. İlgililerin,

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 25. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

gerekmektedir.

Başvuracak adayların;

1 - 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde belirtilmiş olan Doçent olarak atanma şartlarını sağlamaları,

2 - Başvuru dilekçeleri ile birlikte özgeçmişlerini,

3 - Bilimsel yayınlarını, doçentlik belgesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ya da tamamlanan doktora ve yüksek lisans tezlerini, 4 (dört) takım dosya ile birlikte Mevlana Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı/Programı

Unvanı

Kontenjan

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Doçent

1

3799/1-1


Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dalına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır. Atama kriterleri http://www.ibu.edu.tr/index.php/tr/akademik linkinden temin edilebilir. Başvuracak adayların yayınlarını Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde bulunan puan tablosuna göre kodlamaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular ilan edilen birime şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları devamlı statü için olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir.

İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

 

Birim

Anabilim/Anasanat Dalı

Unvan

Derece

Adet

Açıklama

İletişim Fakültesi

Radyo Televizyon ve Sinema

Profesör

1

1

Bilgi, metodoloji, toplum ve iletişim konularında çalışmış olmak.

3819/1-1


Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve “Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanmalarda Aranacak Asgari Koşullar”a göre öğretim üyesi alınacaktır.

PROFESÖR KADROSUNA BAŞVURU ŞARTLARI

Profesör kadrosu daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, özgeçmiş ve eserler listesi (ÜAK formatında), Üniversitemiz web sitesindeki Ayrıntılı Puan Tablosu (Doçentlik Öncesi ve Doçentlik Sonrası olmak üzere 2 adet düzenlenecektir), doçentlik belgesi ve öğrenim belgelerinin (lisans, yüksek lisans, doktora) e-devlet çıktıları veya onaylı örnekleri (onay noter tarafından yapılmalı veya belgelerin asılları başvuru sırasında gösterilmek şartıyla Üniversitemizde de yapılabilir), Adli Sicil Belgesi (www.turkiye.gov.tr internet adresinden alınabilir.) askerlik durumu belgesi (terhis belgesi fotokopisi veya son üç ay içerisinde alınmış tecil belgesi) ve  “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 17. maddesinde belirtilen bilgi ve belgeleri kapsayan bir dosyayı 6 nüsha olarak hazırlayarak müracaatların Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılması gerekmektedir.

DOÇENT KADROLARINA BAŞVURU ŞARTLARI

Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, özgeçmiş ve eserler listesi (ÜAK formatında), Üniversitemiz web sitesindeki Ayrıntılı Puan Tablosu, doçentlik belgesi ve öğrenim belgelerinin (lisans, yüksek lisans, doktora) e-devlet çıktıları veya onaylı örnekleri (onay noter tarafından yapılmalı veya belgelerin asılları başvuru sırasında gösterilmek şartıyla Üniversitemizde de yapılabilir), nüfus cüzdanı fotokopisi, Adli Sicil Belgesi (www.turkiye.gov.tr internet adresinden alınabilir.), askerlik durumu belgesi (terhis belgesi fotokopisi veya son üç ay içerisinde alınmış tecil belgesi) ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 14. maddesinde belirtilen bilgi ve belgeleri kapsayan bir dosyayı 4 nüsha olarak hazırlayarak müracaatların Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılması gerekmektedir.

GENEL AÇIKLAMALAR:

1 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin (lisans ve yüksek lisans YÖK tarafından, doktora ÜAK tarafından) onaylanmış olması şarttır.

2 - Adayların 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

3 - Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Ön İnceleme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4 - Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

5 - Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

6 - Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

7 - Başvuruların kabulünde 2547 sayılı Kanun’un 35. Maddesi uyarınca eş durumu ve sağlık mazeretleri hariç olmak üzere mecburi hizmet yükümlülüğü devri teklifi yapılamadığı hususu da dikkate alınacaktır. Mecburi hizmet yükümlülüğü bulunan adayların eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin Üniversitemiz web sitesindeki ilan duyurumuz içeriğinde bulunan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısında belirtilen belgeleri de Rektörlüğümüze sunması gerekmektedir.

8 - Üniversitemiz irtibat numaraları: 0 272 444 03 03 Dahili: 10350 - 10651

Adres: A.K.Ü. Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Gazlıgöl Yolu, Afyonkarahisar

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Matematik Eğitimi

Profesör

1

1

Matematik Eğitimi alanında doçentliğini almış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Ede.

Kuzey-Batı Türk Lehçeleri ve Ede.

Doçent

1

1

Alanında doçentliğini almış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

--

Profesör

1

1

Alanında doçentliğini almış olmak.

İ.İ.B.F.

İktisat

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Doçent

1

1

Alanında doçentliğini almış olmak.

İ.İ.B.F.

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Doçent

1

1

Alanında doçentliğini almış olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Geoteknik

Doçent

1

1

Alanında doçentliğini almış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Maden Mühendisliği

Maden İşletmesi

Doçent

1

1

Alanında doçentliğini almış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Malzeme Bilimi

Profesör

1

1

Alanında doçentliğini almış olmak.

Sultandağı M.Y.O.

Bitkisel ve Hayvansal Üretim

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Profesör

1

1

Bitki Besleme ve Gübreleme alanında çalışmalar yapmış olmak.

Teknoloji Fakültesi

Makine Mühendisliği

--

Profesör

1

1

Alanında doçentliğini almış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

1

Alanında doçentliğini almış olmak ve Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi alanında yandal uzmanlığı almış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

Doçent

1

1

Alanında doçentliğini almış olmak, Baş -Boyun Kanserleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Doçent

1

1

Alanında doçentliğini almış olmak ve Ürolojik Onkoloji ve Çocuk Ürolojisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Doçent

1

1

Alanında doçentliğini almış olmak ve Robotik rehabilitasyon sistemleri ile kaplıca ve su içi egzersizler konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Veteriner Fakültesi

Klinik Öncesi Bilimler

Farmakoloji-Toksikoloji

Profesör

1

1

Farmakoloji-Toksikoloji alanında doçentliğini almış olmak.

Veteriner Fakültesi

Klinik Öncesi Bilimler

Parazitoloji

Profesör

1

1

Parazitoloji alanında doçentliğini almış veteriner hekim olmak.

Veteriner Fakültesi

Vet. Hek. Temel Bilimler

Biyokimya

Doçent

1

1

Biyokimya alanında doçentliğini almış veteriner hekim olmak.

Veteriner Fakültesi

Zootekni ve Hay. Bes. Has.

Hay. Bes. ve Beslenme Hast.

Profesör

1

1

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları alanında doçentliğini almış olmak.

3769/1-1


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ

 


Intesa Sanpaolo S.p.A İtalya İstanbul Merkez Şubesinden:

INTESA SANPAOLO S.p.A'A  AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR.

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ