18 Nisan 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29688

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


FORMALİN ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


GAZİANTEP ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MERKEZ İTFAİYE BİNASI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Başkanlığından:


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHALAR İHALE EDİLECEKTİR

Denizli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:


3 KALEM SİNYALİZASYON MALZEMESİ ALINACAKTIR

[25 ADET LC YÜKSEK FREKANS ÇEVİRİCİ CİHAZI (10 KHZ), 25 ADET LC YÜKSEK FREKANS ÇEVİRİCİ CİHAZI (14 KHZ), 5 ADET LC ELEKTRONİK FLASHERS CİHAZI (EUS2),]

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğünden Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


FORMALİN ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2016/123660

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  T.Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Adresi                                :  Mithatpaşa Cad. No: 14    (06100) Yenişehir/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası    :  Tel: 0 312 458 55 00 - Faks: 0 312 458 58 00 - 458 58 01

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Formalin, 1.450 Ton

b) Teslim Yeri                        :  Muhtelif Şeker Fabrikaları

c) Teslim Tarihi                      :  İlk teslimata 1 Eylül 2016 tarihinde başlamak üzere fabrikaların verecekleri termin programına göre teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No: 14   (06100) Yenişehir/ANKARA

b) Tarihi ve saati                     :  10.05.2016 Salı günü, saat: 14:00

4 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Mithatpaşa Caddesi No: 14   (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve ihale dokümanı (KDV Dahil) TL.100,00 (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 10.05.2016 Salı günü, saat 14:00’e kadar, Mithatpaşa Caddesi No. 14 (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulmayacaktır.)

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi,  ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günüdür.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

3553/1-1


GAZİANTEP ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MERKEZ İTFAİYE BİNASI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Başkanlığından:

Müteşebbis heyet başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Merkez İtfaiye Binası ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi açık ihale usulü ile anahtar teslim ihale edilecektir.

a) İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

a) Adı                                                        :  Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı

b) Adresi                                                   :  Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Başpınar/ GAZİANTEP

c) Telefon numarası                                   :  0 342 337 11 01

d) Faks numarası                                       :  0 342 337 13 71

e) Elektronik posta adresi                          :  ihale@gaosb.org - ramiz@gaosb.org

f) İlgili personelinin adı, soyadı / unvanı   :  Mehmet Ramiz AK - İnşaat Yüksek Mühendisi

                                                                     Can Mahmut YAPICI - İnşaat Mühendisi

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler

a) Adı                                                        :  Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Merkez İtfaiye Binası ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi

b) Yatırım proje no’su/kodu                      : 

c) İşin Süresi                                             :  270 gün dür.

d) Yapılacağı yer                                       :  3. Organize Sanayi Bölgesi - Şehitkâmil/Gaziantep

e) İşe ait (varsa) diğer bilgiler                    :  Gaziantep Organize Sanayi 3. Bölgesi Betonarme ve Prefabrik İtfaiye Binası, Dükkânlar, İstinat Duvarları ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a) İhale usulü                                             :  Açık ihale.

b) İhalenin yapılacağı adres                       :  Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 83120 nl cd. Başpınar/GAZİANTEP

c) İhale tarihi                                             :  03/05/2016

d) İhale saati                                              :  11.00

e) İhale komisyonu toplantı yeri                :  Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü - Toplantı Salonu

3.2. Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

a) İhale dokümanının

 görülebileceği yer                  :  Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü -

                                                  Muhasebe Bölümü

b) İhale dokümanının satın

 alınabileceği yer                     :  Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü -

                                                                  Muhasebe Bölümü

c) İhale dokümanı satış bedeli

 (varsa vergi dâhil)                  :  2.500,00-TL + KDV (ikibinbeşyüztürklirası)

4.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak düzenlenir.

4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 5 - İhale dokümanının kapsamı

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari Şartname.

b) Teknik Şartnameler.

c) Sözleşme Tasarısı.

ç) Yapım İşleri Genel Şartnamesi. (İhale dokümanı kapsamında verilmemiştir.)

d) Mahal Listeleri

e) Projeler

f) İhale konusu işin niteliğine uygun standart formlar.

(Teknik Personel Taahhütnamesi, Yapı Araçları Taahhütnamesi, Banka Mektubu, Mali Durum Bildirimi, İhale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birinin taşınmadığına dair yazılı taahhütname, Geçici Teminat Mektubu, Teklif Mektubu)

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. İhale dokümanın da yer almayan standart formlar için Kamu ihale kanunu standart formları kullanılabilir.

Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları

6.1. Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak ihale dokümanının satın alındığına ilişkin formda ve/veya teklif mektubunda elektronik posta adresinin ve/veya faks numarasının belirtilmesi ve bu adrese veya faks numarasına yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, İdare tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim de yapılabilir.

6.2. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, yabancı isteklilerde ise onuncu gün tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır.

6.3. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün İdare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Aksi takdirde bildirim yapılmamış sayılır. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca belgelenir.

6.4. Elektronik posta yoluyla yapılacak bildirimler, İdarenin resmi elektronik posta adresi kullanılarak yapılır.

6.5. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat yukarıdaki esaslara göre pilot/koordinatör ortağa yapılır.

6.6. İstekli olabilecekler ve istekliler tarafından İdareyle yapılacak yazışmalarda, elektronik posta ve faks kullanılamaz. Ancak bu Şartnamenin 4.3. maddesinde ihale dokümanının posta yoluyla satılması hususunun düzenlenmiş olması şartıyla, ihale dokümanının posta yoluyla satın alınmasına ilişkin talepler faksla yapılabilir.

b) İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE YETERLİLİK DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıya sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini de içeren ihale komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak ihaleye katılım dilekçesi.

b) Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

3) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.

4) İş deneyim belgesi

İsteklinin, yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, son 5 yıl içerisinde kamuda yazılı tek sözleşmeye bağlı olarak taahhüt ettiği ve sözleşme bedelinin en az %100 lük kısmını idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirdiğini gösteren teklif edilen bedelin en az %70 oranında ihale konusu 3B grubu inşaat yapım işi ile ilgili belge aslı ile bu belgeyi tevsik amacı ile belge vermeye yetkili kurum ve kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerini sunmak zorundadır; İş Denetleme belgeleri kabul edilmeyecektir.

5) İdari şartname belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname

c) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Teklif edilen bedelin en az %25’u oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, İdari şartname ekinde form örneğine uygun olarak, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge aslı. (Bu belge, ilgili bankanın genel Müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumunu gösterir, standart form örneğine uygun olarak hazırlanacak kendi beyanı mali durum bildirimi.

d) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

e) Yapım işleri ihale uygulama yönetmeliğinin 52. maddesinin (c) ve (d) bentleri hariç olmak üzere, diğer bentlerinde yer alan “ihale dışı bırakılma” sebeplerinden herhangi birinin taşınmadığına dair yazılı taahhütname.

f) Teklif bedelini %3 oranında, idari şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak idare adına alınacak geçici teminat.

g) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki üç (3) ay içinde düzenlenmiş belge aslı.

h) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair, son teklif verme tarihinden önceki üç (3) ay içinde düzenlenmiş belge aslı.

ı) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

i) Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak teklif mektubu ve eki fiyat teklif cetveli.

Yukarıda istenilen belgelere göre düzenlenecek teklif dosyasının, en geç ihale günü 09.00‘ e kadar Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Evrak Kayıt Bölümü‘ne verileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

1 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur.

2 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

3 - İdare gerekli gördüğünde ihaleye teklif verecek olanlara Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde bilgilendirme toplantısı yapabilecektir.

4 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

5 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

6 - Müteşebbis Heyetimiz 4734 sayılı kamu ihale Kanununa tabii değildir. İhale komisyonu yapacağı incelemeye göre isteklileri yeterli görüp görmemekte, tekliflerini değerlendirmeye alıp almamakta, ihaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte veya dilediğine yapmakta serbesttir.

3448/2-2


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

SURPAC yazılımı temel eğitimi ve uygulamalı proje eğitimi hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2016/83911

Dosya No                                        :  TDB-DT-2016/05-HİZ-2600

1 - İdarenin

a) Adı                                               :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı

b) Adresi                                          :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2/13 Çankaya /ANKARA

c) Telefon numarası                         :  0 312 212 69 00-2680

d) Faks numarası                             :  0 312 212 17 48

e) Elektronik posta adresi                 : -

2 - İhale konusu işin adı,

      niteliği, türü                                :  SURPAC yazılımı temel eğitimi ve uygulamalı proje eğitimi hizmet alımı işi.

3 - İhale konusu işin

a) Teslim yeri/işin yapılacağı yer      :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü

b) Teslim tarihi/işin süresi                :  180 takvim günüdür.

4 - İhale ile ilgili bilgiler

a) İhale Dokümanı bedeli                 :  118,00-TL (KDV dahil)

b) Dokümanın görülebileceği /

    satın alınabileceği yer:                  :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2, Kat:13, Oda No:20 Çankaya /ANKARA

c) İhale Usulü                                  :  Açık ihale usulü

d) İhale tarih ve saati                        :  17.05.2016, saat: 10:00

e) Tekliflerin verileceği yer              :  Teklifler 17.05.2016 saat 10:00’a kadar; EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2, Giriş kat, Oda  No: C-1 Çankaya / ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

f) İhalenin yapılacağı yer                  :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2, Giriş kat, Oda No: C-3 Çankaya / ANKARA

g) İhale dokümanına ulaşılabilecek

    internet adresi                               :  www.euas.gov.tr

5 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarına tabi olmayıp, Şirketimizin Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

3665/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHALAR İHALE EDİLECEKTİR

Denizli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

İlimiz sınırlarında yer alan ve aşağıda ili, ilçesi, Mahallesi, alanı, paftası, muhammen bedeli, geçici teminat miktarı ve ihale tarih ve saati belirtilen 31 adet jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha, 2 adet jeotermal işletme ruhsatlı saha, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu 10. Madde 1. Fıkra (c) bendi gereğince 2886 sayılı Devlet İhale kanununun 45.maddesi hükümleri uyarınca ihaleye çıkarılmıştır.

1. İli: Denizli, İlçesi: Merkez, Güzelköy Mahallesi, Alan: 4850,02 Hektar, Pafta: DENİZLİ M22-b2-a3-d2, Muhammen Bedeli: 200.000,00 TL, Geçici Teminat: 6.000,00 TL, İhale Tarihi 02.05.2016 Saati: 10:00 (İşletme Ruhsatı)

Ruhsat Koordinatları:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

0706870

0709130

0704705

0701165

Yukarı (X)

4132900

4126310

4121295

4126510

 

2. İli: Denizli, İlçesi: Merkez, Kocadere Mahallesi, Alan: 4861,78 Hektar, Pafta: DENİZLİ M22-a2-a3,

Muhammen Bedeli: 200.000,00 TL, Geçici Teminat: 6.000,00 TL,

İhale Tarihi 02.05.2016 Saati: 10:05 (İşletme Ruhsatı)

Ruhsat Koordinatları:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

Sağa (Y)

0691900

0699880

0703030

0700510

0697220

0695400

0693720

0691060

Yukarı (X)

4093420

4098880

4091880

4088940

4095310

4094400

4089220

4091670

 

3. İli: Denizli, İlçesi: Buldan, Curalar Mahallesi, Alan:2577,82 Hektar, Pafta: UŞAK L21-c1-c4,

Muhammen Bedeli: 500.000,00 TL, Geçici Teminat: 15.000,00 TL, İhale Tarihi 02.05.2016 Saati: 10:10

Ruhsat Koordinatları:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

Sağa (Y)

0660000

0660500

0661000

0663996

0663990

0660000

Yukarı (X)

4227727

4227500

4226000

4226000

4220000

4220000

 

Ruhsat Koordinatları:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

Sağa (Y)

0664000

0663999

0662722

Yukarı (X)

4230000

4229001

4230000

 

4. İli: Denizli, İlçesi: Buldan, Kırandamı Mahallesi Alan:2399.76 Hektar, Pafta: UŞAK L21-c1-d2,

Muhammen Bedeli: 100.000,00 TL, Geçici Teminat: 3.000,00 TL, İhale Tarihi 02.05.2016 Saati: 10:15

Ruhsat Koordinatları:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

Sağa (Y)

0654802

0657300

0656721

0656737

0660000

0660000

0650000

Yukarı (X)

4228000

4228000

4229200

4229210

4227727

4225000

4225000

 

5. İli: Denizli, İlçesi: Çardak, Alan: 2611,87 Hektar, Pafta: DENİZLİ M23-a3-b4,

Muhammen Bedeli: 80.000,00 TL, Geçici Teminat: 2.400,00 TL, İhale Tarihi 02.05.2016 Saati: 10:20

Ruhsat Koordinatları:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

Sağa (Y)

0740803

0740790

0740863

0740900

0744521

0745000

0738962

0737541

Yukarı (X)

4188500

4188430

4188500

4188500

4191699

4185000

4186194

4188499

 

Ruhsat Koordinatları:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

0735000

0734657

0734330

0735000

Yukarı (X)

4188821

4188811

4191250

4191255

 

6. İli: Denizli, İlçesi: Buldan, Bozalan Mahallesi, Alan:1432,09 Hektar, Pafta: UŞAK L21-c3-c4,

Muhammen Bedeli: 200.000,00 TL, Geçici Teminat: 6.000,00 TL, İhale Tarihi 02.05.2016 Saati: 10:25

Ruhsat Koordinatları:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

9.Nokta

Sağa (Y)

0663000

0668000

0668000

0665540

0664921

0663881

0662530

0662952

0663013

Yukarı (X)

4219050

4217268

4215000

4214999

4215474

4215533

4218375

4219329

4219304

 

7. İli: Denizli, İlçesi: Buldan, Bozalan Mahallesi Alan: 1505.18 Hektar, Pafta: UŞAK L21-c4,

Muhammen Bedeli: 200.000,00 TL, Geçici Teminat: 6.000,00 TL, İhale Tarihi 02.05.2016 Saati: 10:30

Ruhsat Koordinatları:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

9.Nokta

Sağa (Y)

0660000

0660000

0663990

0663990

0662952

0662530

0663881

0661529

0660582

Yukarı (X)

4215000

4220000

4220000

4218911

4219329

4218375

4215533

4215666

4214883

 

8. İli: Denizli, İlçesi: Honaz, Emirazizli Mahallesi, Alan:4791,23 Hektar, Pafta: DENİZLİ M 22-a3-b1-b4 ,

Muhammen Bedeli: 35.000,00 TL, Geçici Teminat: 1.050,00 TL, İhale Tarih 02.05.2016 Saati: 10:35

Ruhsat Koordinatları:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

0699910

0702920

0698790

0694660

Yukarı (X)

4194830

4193920

4181530

4181390

 

9. İli: Denizli, İlçesi: Akköy, Alan:637,98 Hektar, Pafta: DENİZLİ M22-a1,

Muhammen Bedeli: 120.000,00 TL, Geçici Teminat: 3.600,00 TL, İhale Tarihi 02.05.2016 Saati: 10:40

Ruhsat Koordinatları:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

9.Nokta

10.Nokta

Sağa (Y)

0685000

0684972

0685000

0684647

0682999

0684000

0684000

0686000

0686000

0685666

Yukarı X

4205000

4205028

4205240

4205352

4207000

4207000

4207875

4207875

4204000

4204000

 

10. İli: Denizli, İlçesi: Güney, Cindere Mahallesi Alan: 4028,4 Hektar, Pafta: UŞAK L2c2-c3,L22-d1-d4,

Muhammen Bedeli: 120.000,00 TL, Geçici Teminat: 3.600,00 TL, İhale Tarihi 02.05.2016 Saati: 10:45

Ruhsat Koordinatları:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

Sağa (Y)

0670499

0670875

0681595

0678595

0676925

0674856

Yukarı (X)

4219357

4221705

4222050

4215855

4217920

4217490

 

11. İli: Denizli, İlçesi: Buldan, Hacıahmetler Mahallesi Alan:5000 Hektar, Pafta: UŞAK L21-c4-d3,

Muhammen Bedeli: 100.000,00 TL, Geçici Teminat: 3.000,00 TL, İhale Tarihi 02.05.2016 Saati: 10:50

Ruhsat Koordinatları:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

Sağa (Y)

0660000

0654500

0650000

0650000

0660000

Yukarı (X)

4215000

5215000

4215000

4220000

4220000

 

12. İli: Denizli, İlçesi: Buldan, Kadıköy Mahallesi Alan:4999,99 Hektar, Pafta: UŞAK L21-c1-c4-d2-d3,

Muhammen Bedeli: 100.000,00 TL, Geçici Teminat: 3.000,00 TL, İhale Tarihi 02.05.2016 Saati: 10:55

Ruhsat Koordinatları:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

0650000

0660000

0660000

0650000

Yukarı (X)

4225000

5225000

4220000

4220000

 

13. İli: Denizli, İlçesi: Çal, Aşağıseyit Mahallesi, Alan: 492,19 Hektar, Pafta: UŞAK L22-c2,

Muhammen Bedeli: 20.000,00 TL, Geçici Teminat: 600,00 TL, İhale Tarihi 02.05.2016 Saati: 11:00

Ruhsat Koordinatları:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

Sağa (Y)

0713994

0716106

0716718

0715658

0713908

Yukarı (X)

4215999

4216273

4215715

4213997

4213989

 

14. İli: Denizli, İlçesi: Buldan, Çatak Mahallesi, Alan:119,66 Hektar, Pafta: UŞAK L21-c4-d3,

Muhammen Bedeli: 50.000,00 TL, Geçici Teminat: 1.500,00 TL, İhale Tarihi 02.05.2016 Saati: 11:05

Ruhsat Koordinatları 1:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

Sağa (Y)

0655693

0655848

0654000

0654067

0654080

0653063

Yukarı (X)

4208463

4207750

4207750

4207700

4207700

4207700

 

Ruhsat Koordinatları 2:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

0652911

0652141

0652056

0652911

Yukarı (X)

4207654

4207257

4207408

4207656

 

Ruhsat Koordinatları 3:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

Sağa (Y)

0647000

0647752

0647000

Yukarı (X)

4205000

4205000

4204614

 

15. İli: Denizli, İlçesi: Honaz, Alan: 4803,39 Hektar, Pafta: DENİZLİ M22-b3,M23-a4,

Muhammen Bedeli: 50.000,00 TL, Geçici Teminat: 1.500,00 TL, İhale Tarihi 02.05.2016 Saati: 11:10

Ruhsat Koordinatları 1:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

Sağa (Y)

0713041

0715020

0717595

0717609

0717626

0721152

0721757

0721771

Yukarı (X)

4187026

4186718

4186305

4186315

4186312

4188839

4188839

4186317

 

Ruhsat Koordinatları 2:

 

9.Nokta

10.Nokta

11.Nokta

12.Nokta

13.Nokta

14.Nokta

15.Nokta

Sağa (Y)

0721688

0721772

0721772

0720170

0721785

0721799

0713107

Yukarı (X)

4186337

4186277

4186225

4185840

4183858

4181452

4181552

 

16. İli: Denizli, İlçesi: Honaz, Alan:4924,4 Hektar, Pafta: DENİZLİ M22-a2-a3-b1-b4,

Muhammen Bedeli: 30.000,00 TL, Geçici Teminat: 900,00 TL, İhale Tarihi 02.05.2016 Saati: 11:15

Ruhsat Koordinatları 1:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

Sağa (Y)

0695939

0695192

0694139

0694352

0696397

0705782

0706399

Yukarı (X)

4193000

4193976

4195598

4199694

4199717

4196355

4194318

 

Ruhsat Koordinatları 2:

 

8.Nokta

9.Nokta

10.Nokta

11.Nokta

12.Nokta

13.Nokta

14.Nokta

Sağa (Y)

0706281

0706280

0706254

0699950

0699822

0699196

0698000

Yukarı (X)

4194333

4194340

4194337

4195147

4194605

4193000

4193000

 

17. İli: Denizli, İlçesi: Tavas, Gökçeler Mahallesi, Alan:484,71 Hektar, Pafta: DENİZLİ M21-c1,

Muhammen Bedeli: 30.000,00 TL, Geçici Teminat: 900,00 TL, İhale Tarihi 02.05.2016 Saati: 11:20

Ruhsat Koordinatları 1:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

Sağa (Y)

0656000

0657040

0657028

0659652

0659652

0662000

Yukarı (X)

4173583

4174130

4174137

4174137

4174783

4174000

 

Ruhsat Koordinatları 2:

 

7.Nokta

8.Nokta

9.Nokta

Sağa (Y)

0662000

0657600

0656000

Yukarı (X)

4172874

4173850

4173010

 

18. İli: Denizli, İlçesi: Bababdağ, Yeniköy Mahallesi, Alan:3020,4 Hektar, Pafta: DENİZLİ M21-b4-c1,

Muhammen Bedeli: 30.000,00TL,Geçici Teminat:900,00 TL,İhale Tarihi 02.05.2016 Saati:11:25 (Doğal Min. Su)

Ruhsat koordinatları-1:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

Sağa (Y)

0657431

0658000

0658000

0659209

0657431

Yukarı (X)

4185500

4185500

4184500

4184137

4184137

Ruhsat koordinatları-2:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

9.Nokta

10.Nokta

Sağa (Y)

0662891

0662111

0662128

0662062

0661000

0659652

0659652

0663000

0665000

0665000

Yukarı X

4180913

4180889

4180316

4180150

4181300

4181524

4184004

4183000

4182000

4180832

 

Ruhsat koordinatları-3:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

0659652

0662002

0660000

0659652

Yukarı (X)

4180000

4180000

4175000

4175696

 

Ruhsat koordinatları-4:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

Sağa(Y)

0662002

0662200

0662062

0662128

0662919

0662891

0665000

0665000

Yukarı(X)

4180000

4180000

4180150

4180316

4180339

4180913

4180832

4178000

 

9.Nokta

10.Nokta

11.Nokta

12.Nokta

13.Nokta

14.Nokta

15.Nokta

 

Sağa(Y)

0664000

0663900

0662300

0663700

0661800

0661000

0660000

 

Yukarı(X)

4178000

4179000

4179000

4176800

4177000

4176000

4175000

 

 

19. İli: Denizli, İlçesi: Sarayköy, Kabaağaç Mahallesi, Alan: 88,51 Hektar, Pafta: DENİZLİ M21-a2 ,

Muhammen Bedeli: 50.000,00 TL, Geçici Teminat: 1.500,00 TL, İhale Tarihi 02.05.2016 Saati: 11:30

Ruhsat Koordinatları -1:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

0652791

0653000

0653000

0652712

Yukarı (X)

4199134

4199200

4196236

4196228

Ruhsat Koordinatları -2:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

Sağa (Y)

0650000

0651367

0650000

Yukarı (X)

4198256

4198686

4198026

 

20. İli: Denizli, İlçesi: ÇAL, Denizler Mahallesi, Alan: 4798,3 Hektar, Pafta: DENİZLİ M22-b2,M22-b3,M23-a1

Muhammen Bedeli: 50.000,00 TL, Geçici Teminat: 1.500,00 TL, İhale Tarihi 02.05.2016 Saati: 11:35

Ruhsat Koordinatları:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

0716644

0722026

0718226

0712977

Yukarı (X)

4204940

4198570

4194577

4197185

 

21. İli: Denizli, İlçesi: Merkez Salihağa Mahallesi, Alan: 104,22 Hektar, Pafta: DENİZLİ M22-a2-a3 ,

Muhammen Bedeli: 20.000,00 TL, Geçici Teminat: 600,00 TL, İhale Tarihi 02.05.2016 Saati: 11:40

Ruhsat Koordinatları-1:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

Sağa(Y)

0696012

0697401

0696969

0696500

0696414

0696006

Yukarı(X)

4187012

4188401

4187293

4186900

4186793

4186997

 

Ruhsat koordinatları -2:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

Sağa (Y)

0688220

0689594

0688000

Yukarı (X)

4194951

4193361

4194600

 

22. İli: Denizli, İlçesi: Merkez, Aşağışamlı Mahallesi, Alan: 13,08 Hektar, Pafta: MERKEZ M22-a1 ,

Muhammen Bedeli: 50.000,00 TL, Geçici Teminat: 1.500,00 TL, İhale Tarihi 02.05.2016 Saati: 11:45

Ruhsat Koordinatları:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

Sağa (Y)

0677000

0677000

0676207

Yukarı (X)

4199330

4199000

4199000

 

23. İli: Denizli, İlçesi: Babadağ, Alan: 4767,84 Hektar, Pafta: DENİZLİ M21-b3-b4-c1-c2,

Muhammen Bedeli: 30.000,00 TL , Geçici Teminat: 900,00 TL, İhale Tarihi 02.05.2016 Saati: 11:50 (Doğal Mineralli Su)

Ruhsat Koordinatları:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

Sağa (Y)

0664797

0665000

0665000

0664542

0664362

0669950

0669700

0665000

Yukarı (X)

4178000

4178000

4182000

4182229

4185204

4183110

4174530

4174640

 

24. İli: Denizli, İlçesi: Merkez, Başkarcı Mahallesi, Alan: 4876,65 Hektar, Pafta: DENİZLİ M21-b3-c2,M22-a4,

Muhammen Bedeli: 30.000,00 TL, Geçici Teminat: 900,00 TL, İhale Tarihi 02.05.2016 Saati: 11:55 (Doğal Min.Su)

Ruhsat Koordinatları:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

Sağa (Y)

0669950

0674728

0676200

0676300

0669700

Yukarı (X)

4183110

4181406

4180408

4174195

4174530

 

25. İli: Denizli, İlçesi: Babadağ, Alan: 2084,12 Hektar, Pafta: DENİZLİ M21-b4-c1 ,

Muhammen Bedeli: 30.000,00 TL, Geçici Teminat: 900,00 TL, İhale Tarihi 02.05.2016 Saati: 12:00

(Doğal Mineralli Su)

Ruhsat Koordinatları-1:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

Sağa (Y)

0664542

0663000

0659652

0659652

0659361

0659242

0664362

Yukarı (X)

4182229

4183000

4184004

4184137

4184137

4185212

4185204

 

Ruhsat Koordinatları-2:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

Sağa (Y)

0656952

0661000

0662200

0659817

0659652

0659652

Yukarı (X)

4181524

4181300

4180000

4180000

4181494

4181502

 

Ruhsat Koordinatları-3:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

Sağa (Y)

0661800

0663700

0662300

0663900

0664000

0664797

0665000

0661131

Yukarı (X)

4177000

4176800

4179000

4179000

4178000

4178000

4174640

4176163

 

26. İli: Denizli, İlçesi: Çivril, Karayahşiler Mahallesi, Alan:4932,28 Hektar, Pafta: UŞAK l23-b4-d1-d2 ,

Muhammen Bedeli: 30.000,00 TL, Geçici Teminat: 900,00 TL, İhale Tarihi 02.05.2016 Saati: 12:05

Ruhsat Koordinatları:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

Sağa (Y)

0728596

0734272

0736211

0743301

0744205

0737574

0738340

0732259

Yukarı (X)

4226584

4233243

4232105

4242421

4241936

4232004

4231379

4224872

 

27. İli: Denizli, İlçesi: Çivril, Çıtak Mahallesi, Alan: 4769,47 Hektar, Pafta: UŞAK L23-d1-d2-d4 ,

Muhammen Bedeli: 30.000,00 TL, Geçici Teminat: 900,00 TL İhale Tarihi 02.05.2016 Saati: 12:10

Ruhsat Koordinatları:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

Sağa (Y)

0732259

0724971

0722988

0726031

0723577

0728596

Yukarı (X)

4224872

4213293

4215496

4218206

4219820

4226584

 

28. İli: Denizli, İlçesi: Çivril, Tuğlu Mahallesi, Alan: 4676,76 Hektar, Pafta: UŞAK L23-b3-b4-c1-c2-d2 ,

 Muhammen Bedeli: 30.000,00 TL, Geçici Teminat: 900,00 TL, İhale Tarihi 02.05.2016 Saati: 12:15

Ruhsat Koordinatları:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

9.Nokta

Sağa (Y)

0741280

0747715

0753057

0745679

0744205

0743301

0743579

0744320

0744021

Yukarı (X)

4237551

4236627

4240150

4243479

4241936

4242421

4245656

4245904

4242882

 

 

10.Nokta

11.Nokta

12.Nokta

13.Nokta

14.Nokta

15.Nokta

16.Nokta

17.Nokta

18.Nokta

Sağa (Y)

0745964

0747959

0746834

0758648

0758373

0754639

0748484

0747744

0740611

Yukarı (X)

4245838

4245093

4243781

4238450

4234982

4238829

4234737

4235615

4236549

29. İli: Denizli, İlçesi: Baklan, İcikli Mahallesi, Alan:4926,54 Hektar, Pafta: UŞAKL22-c3,L23-d4, DENİZLİ M22-b2,M23-a1,

Muhammen Bedeli: 35.000,00 TL , Geçici Teminat: 1.050,00 TL, İhale Tarihi 02.05.2016 Saati:12:20

Ruhsat Koordinatları:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

9.Nokta

10.Nokta

Sağa (Y)

0724971

0725018

0726161

0723785

0720712

0717385

0723214

0722624

0718243

0716897

Yukarı (X)

4213293

4213368

4212171

4209572

4212545

4210495

4204718

4203546

4207058

4204640

 

 

11.Nokta

12.Nokta

13.Nokta

14.Nokta

15.Nokta

16.Nokta

17.Nokta

18.Nokta

19.Nokta

Sağa (Y)

0716644

0716432

0715488

0716220

0715769

0715745

0716922

0718192

0722988

Yukarı (X)

4204940

4204491

4205257

4206100

4212803

4213243

4215674

4211850

4215496

 

30. İli: Denizli, İlçesi: Sarayköy, Alan: 37,46, Pafta: DENİZLİ M21-a2 ,

Muhammen Bedeli: 50.000,00 TL, Geçici Teminat: 1.500,00 TL, İhale Tarihi 02.05.2016 Saati: 12:25

Ruhsat Koordinatları:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

Sağa (Y)

0651557

0652787

0652712

0652632

0652711

0651559

Yukarı(x)

4198590

4198970

4196228

4196226

4198840

4198408

 

31. İli: Denizli, İlçesi: Çardak, Gemiş Mahallesi, Alan: 2447,13 Hektar, Pafta: DENİZLİ M23-a3-b4-d2,

Muhammen Bedeli: 80.000,00 TL, Geçici Teminat: 2.400,00 TL, İhale Tarihi 02.05.2016 Saati: 12:30

Ruhsat Koordinatları:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

Sağa (Y)

0739985

0738962

0745000

0744875

0753000

0753000

0749185

Yukarı (X)

4184535

4186194

4185000

4186750

4186750

4186275

4183218

 

 

8.Nokta

9.Nokta

10.Nokta

11.Nokta

Sağa (Y)

0747370

0740020

0738000

0738000

Yukarı (X)

4184470

4184470

4181124

4181152

32. İli: Denizli, İlçesi: Çardak, Merkez, Alan:2064,76 Hektar, Pafta: DENİZLİ M23-a3-a4 ,

Muhammen Bedeli: 80.000,00 TL, Geçici Teminat: 2.400,00 TL, İhale Tarihi 02.05.2016 Saati: 12:35

Ruhsat Kordinatları-1:

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

Sağa (Y)

0734657

0733612

0733625

0727890

0727000

0727000

0734364

Yukarı (X)

4188811

4188780

4188800

4188890

4188523

4191000

4190999

 

Ruhsat Koordinatları-2:

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa(Y)

0735000

0737000

0737000

0735000

Yukarı(x)

4190999

4191000

4188881

4188821

 

33. İli: Denizli, İlçesi: Honaz, Menteşe Mahallesi, Alan: 2822,36 Hektar, Pafta: DENİZLİ M22-b3-b4-c1 ,

Muhammen Bedeli: 120.000,00 TL, Geçici Teminat: 3.600,00 TL, İhale Tarihi 02.05.2016 Saati: 12:40

Ruhsat Koordinatları:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

Sağa (Y)

0698737

0698790

0699281

0703000

0703000

0703696

Yukarı (X)

4181528

4181530

4183000

4183000

4183035

4182411

 

 

7.Nokta

8.Nokta

9.Nokta

10.Nokta

11.Nokta

Sağa (Y)

0704630

0708314

0710640

0705824

0698656

Yukarı (X)

4183000

4183000

4182299

4179283

4181294

İhaleye katılmaya ilişkin hususlar;

a) İhale yukarıda belirtilen gün ve saatlerde Topraklık Mah. İzmir Bulvarı Otogar Yanı (DESKİ Binası) No:41/A Kat:5 Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda yapılacaktır.

b) İsteklilerin istenen belgeleri 02.05.2016 tarihi saat 10:00’a kadar Denizli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

c) İhale ile ilgili şartname ve diğer evraklar Denizli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir, ihaleye katılacak olan isteklilerin ise şartname ve eklerini 100-TL karşılığında satın almaları zorunludur.

d)İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz,(Denizli Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne)

- İhale dokümanının alındığına dair 100-TL’lik banka makbuzu,

- Her sayfası imzalanmış olan şartname,

Gerçek kişiler için;

- T.C. Kimlik numarası içerir onaylı nüfus cüzdan sureti

- Noterden onaylı imza sirküleri

-Vekaleten ihaleye katılacaklar, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ve onaylı imza beyannamesi,

- Tebligat için ikametgah belgesi, irtibat telefonu ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,

 Tüzel kişiler için,

- Şirketin kuruluş statüsünü ve yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti ve yönetimin onaylı imza sirküleri,

- Bağlı olduğu Vergi dairesi ili ve numarasını gösterir belge,

- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış belge,

- Tüzel kişi adına ihaleye katılacak olanlar, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ve onaylı imza beyannamesi,

- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık beyannamesini ibraz edeceklerdir.

e) Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

f) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedeli tespitte serbesttir.

İlan olunur.

3661/1-1


3 KALEM SİNYALİZASYON MALZEMESİ ALINACAKTIR

[25 ADET LC YÜKSEK FREKANS ÇEVİRİCİ CİHAZI (10 KHZ), 25 ADET LC YÜKSEK FREKANS ÇEVİRİCİ CİHAZI (14 KHZ), 5 ADET LC ELEKTRONİK FLASHERS CİHAZI (EUS2),]

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğünden Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                           :  2016/128069

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 312 211 14 49-211 12 25

c) Elektronik Posta Adresi         :

2 - İhale konusu hizmetin adı ve süresi: 3 KALEM SİNYALİZASYON MALZEMESİ ALIMI İŞİ Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - İhale tarihi ve saati: 10/05/2016 Salı günü, saat 11:00

4 - İhalenin yapılacağı adres: TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Behiçbey-Yenimahalle / ANKARA

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 10/05/2016 günü saat 11:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 250,00.- TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

3550/1-1