17 Nisan 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29687

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Gemlik Gümrük Müdürlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Akdeniz Üniversitesi Ayşe Sak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda Memur olarak görev yapan Atakan Güneş'in 30 Mart 2015 tarihinden 14 Temmuz 2015 tarihine kadar mazeretsiz olarak görevine gelmemek suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesinin E bendinin (d) fıkrasında belirtilen ''Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek" disiplin suçunu işlediği iddiasıyla Üniversitesince hakkında yapılan disiplin soruşturması sonucunda; "Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası" ile cezalandırılması teklif edilmiştir.

Söz konusu teklif, Yüksek Disiplin Kurulu'nun 05.05.2016 tarihli toplantısında görüşüleceğinden, adı geçenin 657 sayılı DMK'nın 129. maddesinin 2. paragrafında belirtilen "Hakkında memurluktan çıkarma cezası istenen memur, sicil dosyası hariç, soruşturma evrakını incelemeye, tanık dinletmeye, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir." hükmü ve Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği'nin 43. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen; "Hakkında kamu görevinden çıkarma cezası istenenler, soruşturma evrakını inceleme, tanık dinletme, Disiplin Kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptirler" hükmü ile 657 sayılı DMK'nın 130. maddesinde belirtilen ve anılan Yönetmeliğin 24. maddesinin; "Savunma alınmadan disiplin cezası verilemez, soruşturmayı yapanın veya Disiplin Kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği süre içerisinde veya belirtilen tarihte savunmasını yapmayanlar savunma hakkından vazgeçmiş sayılırlar" hükmüne göre savunma hakkını kullanıp kullanmayacağının bilinmesi gerekmekte olup, Atakan Güneş'in tebligata elverişli adresi tespit edilememiştir.

Bu nedenle, ilgilinin varsa tanıklarının 05.05.2016 tarihinde saat 09:30'da Kurulumuz binasında bulundurulmasının tarafından sağlanması gerektiği, 02.05.2016 tarihine kadar yazılı savunma gönderebileceği veya 05.05.2016 tarihinde Kurulumuzda bulunarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapabileceği, ayrıca konuya ilişkin soruşturma dosyasını 29.04.2016 tarihine kadar Kurulumuz Hukuk Müşavirliğine müracaatla inceleyebileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

3492/1-1

—————

Ege Üniversitesi Sağlık Teknisyeni kadrosunda olup, Radyoloji Anabilim Dalı Başkanlığında görev yapan Ferudun Doygun’un 04.08.2015-11.08.2015, 11.08.2015- 14.08.2015, 17.08.2015-21.08.2015 tarihleri arasında göreve gelmemek suretiyle "Özürsüz ve kesintisiz olarak 3-9 gün göreve gelememek" disiplin suçunu işlediği iddiasıyla, Ege Üniversitesi Rektörlüğünce Ferudun Doygun hakkında yapılan disiplin soruşturma sonucunda; adı geçenin "Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası" ile cezalandırılması teklif edilmiştir.

Söz konusu teklif, Yüksek Disiplin Kurulu'nun 05.05.2016 tarihli toplantısında görüşüleceğinden, adı geçenin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 129. maddesinin 2. paragrafında belirtilen haklarını kullanıp kullanmayacağının bilinmesi gerekmektedir.

Ancak, Ferudun Doygun'un, bilinen son adresine tebligat yapılamamış ve tebligata elverişli adresi de tespit edilememiştir.

Bu nedenle, ilgilinin varsa tanıklarının 05.05.2016 tarihinde saat 09.30'da Kurulumuz binasında bulundurulmasının tarafından sağlanması gerektiği, yine 02.05.2016 tarihine kadar yazılı savunma gönderebileceği veya 05.05.2016 tarihinde Kurulumuzda bulunarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapabileceği, ayrıca konuya ilişkin soruşturma dosyasını 29.04.2016 tarihine kadar Kurulumuz Hukuk Müşavirliğine müracaatla inceleyebileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

3493/1-1

—————

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 23.03.2016 tarihli toplantısında, Erzurum ili nüfusuna kayıtlı 26.10.1987 doğumlu Ömer oğlu Önder BULUT’un Varna Teknik Üniversitesi’ndeki “Bilgisayar Mühendisliği”nden aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 26.03.2014 tarihli kararına istinaden düzenlenen 4520 seri numaralı “Bilgisayar Mühendisliği” alanındaki “Lisans Mezuniyet Geçici Denklik Belgesi”nin iptal edilmesine karar verilmiş olup, söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır.

İlanen duyurulur.

3613/1-1


Gemlik Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

12.04.2007 tarihli 2007/D1-01482 sayılı Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında Müdürlüğümüzce 4780336178 vergi numaralı İnteruğur Tekstil Dış Tic. ve San. A.Ş. adına onaylı 20.04.2007/IM014815 ve 24.05.2007/IM019732 tarih/sayılı Gümrük Giriş Beyannameleri muhteviyatı eşyalar için 4458 sayılı Gümrük Kanunun 238. maddesi uyarınca düzenlenen Para Cezası Kararları ve söz konusu Gümrük Giriş Beyannameleri muhteviyatı eşyalara isabet eden vergilerin firmadan tahsil edilememesi üzerine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 35. maddesi uyarınca firma ortağı 20456380334 T.C. Kimlik No'lu Ahmet ŞEN adına düzenlenen 01.04.2016 tarihli 14996723 sayılı Ödeme Emrine konu 7.776,71-TL Gümrük Vergisi, 10.571,14- TL Katma Değer Vergisi, 41.236,00- TL Anti - damping Vergisi, 4.662,00- TL Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu, faizi ve toplam 217.749,70- TL Para Cezalarının 7 (yedi) gün içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

Ancak, Müdürlüğümüzce anılan firma ortağının başkaca tebligat adresi tespit edilemediğinden yukarıda sayı ve tarihi belirtilen Ödeme Emrimizin, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. ve 29. maddeleri gereğince ilanen Tebliğine ve aynı Kanunun 31. maddesi ve Tebligat Tüzüğü'nün 46. ve 47. maddeleri ile 49. maddesi uyarınca yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra Tebligat Kanunu gereğince tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur.

3495/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri feshedilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

 

 

3533/1-1

—————

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri feshedilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

 

Firma Adı

Belge No

Standartlar

Fesih Tarihi

Fesih Gerekçesi

CNK TURİZM TAŞIMACILIK/ CENK BEHLÜL KÖSEOĞLU

34-HYB-13635

TS 12257

23.12.2015

Ara Kontrol Olumsuz

ADAY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

34-HYB-5216

TS 13573

24.12.2015

Firma İsteği

MURAT DİNÇ

34-HYB-3979

TS 10079/İPTAL

24.12.2015

Firma İsteği

KONTAK MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-1964

TS 12134

25.12.2015

Firma İsteği

METALİFT ASANSÖR MAKVE İNŞ. SAN. DIŞ TİC. LTD.ŞTİ

34-HYB-14702

TS EN 13015+A1 –

TS 12255

28.12.2015

Ara Kontrol Olumsuz

MOLLAOĞLU OTOMOTİV İTH. İHR. ABDULLAH MOLLAMEHMETOĞLU SAHIS

34-HYB-13961

TS 12047

5.1.2016

Firma İsteği

SİSTEM REKLAMCILIK VE AYDINLATMA VE İNŞAAT SAN A.Ş.

34-HYB-5117

TS 13243

6.1.2016

Firma İsteği

FRENTEKNİK OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

34-HYB-3496

TS 12875

6.1.2016

Firma İsteği

TECHMAK BİLGİSAYAR/BÜLENT TAYLAN KÖMÜRCÜ

34-HYB-14326

TS 12498/İPTAL –

TS 10079/İPTAL –

TS 10956 – TS 13587

7.1.2016

Firma İsteği

VEHBİ MELİK PETROL GIDA İNŞ. NAKL. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-13931

TS 12820 – TS 11939

16.1.2016

Firma İsteği

ERKOÇ MÜHENDİSLİK TURBO PETROL-YÜKSEL ERKOÇ

34-HYB-496

TS 11939

18.1.2016

Firma İsteği

SIVANTOS İŞİTME CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

34-HYB-13438

TS 12426

19.1.2016

Firma İsteği

ÖZEL TEKNİK GAZANFER ÖZEL

34-HYB-14192

TS 12850 –

TS 10079

29.1.2016

Ara Kontrol Olumsuz

KAR PRESTİJ OTOMOTİV VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

34-HYB-13698

TS 12047

4.2.2016

Firma İsteği

NOKTA OTO GAZ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ HAYDAR ALTINAY

34-HYB-3435

TS 12664-1

5.2.2016

Firma İsteği

YAPRAK PEYZAJ İNŞ. TURİZM. TİC. LTD.ŞTİ.

34-HYB-1389

TS 12868 – TS 12867 –

TS 12866 – TS 12706

8.2.2016

Firma İsteği

GENÇ PETROL OTOMOTİV İNŞAAT TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-12814

TS 11939

11.2.2016

Firma İsteği

KOBRA ELEKTRONİK

34-HYB-13695

TS 10956

15.2.2016

Firma İsteği

PROSERV BİLİŞİM TEKNOLOJİ HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

34-HYB-4738

TS 12498/İPTAL – TS 12162 –

TS 12963 – TS 13242

16.2.2016

Ara Kontrol Olumsuz

PİETRA TURİZM SEYAHAT VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ TİCARET LTD.ŞTİ.

34-HYB-13801

TS 13532 – TS 12048

17.2.2016

Ara Kontrol Olumsuz

AK İNŞAAT AKARYAKIT A.Ş.

34-HYB-1028

TS 11939

19.2.2016

Firma İsteği

CEM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA TEM. HİZ. DAĞ. PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-1127

TS 12652 – TS 12257

20.2.2016

Ara Kontrol Olumsuz

BELBİM İSTANBUL BELEDİYELERİ BİLGİ İŞLEM ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

34-HYB-3257

TS 12749 – 189 –

TS 12498/İPTAL – TS 12963 –

TS 12540 – TS 13560

22.2.2016

Firma İsteği

AK TAŞIMACILIK TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ LTD. ŞTİ.

34-HYB-13580

TS 12257

22.2.2016

Ara Kontrol Olumsuz

ASPER ASANSÖR MONTAJ REVİZYON BAKIM / ELVAN POLAT

34-HYB-12893

TS 12255

22.2.2016

Ara Kontrol Olumsuz

ÜÇASLAR OTOMOTİV İNŞAAT TURİZM TEKSTİL GIDA İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ LTD. ŞTİ.

34-HYB-14489

TS 12047

22.2.2016

Firma İsteği

GÜRSAN ALÜMİNYUM İMALAT SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

34-HYB-3190

TS 12487

22.2.2016

Firma İsteği

MEDONBEŞ MEDİKAL İNŞAAT GIDA VE PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

34-HYB-5088

TS 13011 -- TS 12426

22.2.2016

Firma İsteği

GÜLTEN RODOPLU/RODOPLU TİCARET MARMARA ASANSÖRLERİ

34-HYB-12918

TS 12255

22.2.2016

Ara Kontrol Olumsuz

ROTEKSAR OTOMOTİV SAN.DIŞ.TİC.A.Ş. A.Ş.

34-HYB-13392

TS 12047

22.2.2016

Firma İsteği

ALBA KLİMA MEKANİK VE İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-12390

TS 12850

25.2.2016

Ara Kontrol Olumsuz

ADIM DIŞ TİC. VE PAZ. LTD. ŞTİ.

34-HYB-2550

TS 13011

25.2.2016

Ara Kontrol Olumsuz

HASAT GIDA VE İNŞAAT OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

34-HYB-3547

TS 7281 –

TS 7282

29.2.2016

Ara Kontrol Olumsuz

ÜN-TAŞ KONFEKSİYON MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

34-HYB-2717

TS 12683/İPTAL

1.3.2016

Ara Kontrol Olumsuz

ÜNAL TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

34-HYB-9

TS 12850 –

TS 10079

2.3.2016

Firma İsteği

SBS BİLİMSEL BİO ÇÖZÜMLER SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

34-HYB-14414

TS 13573

3.3.2016

Ara Kontrol Olumsuz

EKOL HAŞERE KONTROL SOSYAL HİZ. SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ

34-HYB-653

TS 8358

4.3.2016

Firma İsteği

FEZA BİLGİSAYAR GÜVENLİK SİSTEMLERİ VE REKLAM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

34-HYB-14356

TS 12498/İPTAL –

TS 10079/İPTAL

TS 10956 – TS 12134/İPTAL

7.3.2016

Ara Kontrol Olumsuz

GÜRBÜZ SERVİS BEYAZ EŞYA KUYUMCULUK SAN. TİC. LTD. ŞTİ

34-HYB-5342

TS 10079/İPTAL

7.3.2016

Ara Kontrol Olumsuz

USB ASANSÖR YAPI SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

34-HYB-12610

TS 12255

10.3.2016

Ara Kontrol Olumsuz

İSTANBUL ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

34-HYB-14271

TS 13612

11.3.2016

Firma İsteği

ARSİS EMNİYET SİS. SAN. TİC. A.Ş.

34-HYB-717

TS 12540

14.3.2016

Ara Kontrol Olumsuz

BORUSAN OTO SERVİS VE TİC. A.Ş.

34-HYB-3027

TS 12047

14.3.2016

Firma İsteği

DİNAMİK KOMPRESÖR VE MAKİNE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ LTD. ŞTİ.

34-HYB-14492

TS 12870

17.3.2016

Ara Kontrol Olumsuz

ÇETAŞ OTOMOTİV TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-900

TS 11939

17.3.2016

Firma İsteği

ORTAK AKIL EĞİTİM YÖNETİM DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ.

34-HYB-4539

TS 13573

21.3.2016

Ara Kontrol Olumsuz

ALİŞ PETROL OTOMOTİVSAN VE TİC LTD ŞTİ

34-HYB-1426

TS 11939

21.3.2016

Firma İsteği

POLAT ZAMAN ALETLERİ TİC. VE SAN. A.Ş.

34-HYB-1099

TS 13187

21.3.2016

Firma İsteği

LİTCAN ASANSÖR/DERYA IŞIK SAHIS

34-HYB-13675

TS 12255

23.3.2016

Ara Kontrol Olumsuz

İDEAL İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM DANIŞMANLIĞI ORG. TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-14950

TS 13573

28.3.2016

Firma İsteği

LUKOİL İSTASYON İŞLETMECİLİĞİ LTD.ŞTİ.

34-HYB-13618

TS 11939

28.3.2016

Firma İsteği

MURAT CANAYAKIN SAHIS

34-HYB-13945

TS 12047

29.3.2016

Firma İsteği

TUNÇ MÜHENDİSLİK ASANSÖR HİZM. VE İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-14470

TS 12255

29.3.2016

Ara Kontrol Olumsuz

TEKNİKER BOBİNAJ / İLKER DEMİR

34-HYB-13624

TS 12711 – TS 10079/İPTAL

29.3.2016

Firma İsteği

3656/1-1


Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünden:

KONYA TUZLUKÇU ŞEHİT BİROL DAĞLI ÇOK PROGRAMLI LİSESİNDE USULSÜZ DÜZENLENEN DİPLOMANIN İPTALİNE İLİŞKİN BİLGİLER

 

Sıra No

Okul No

T.C. Kimlik No

Ad ve Soyad

Baba Adı

Ana Adı

Doğum Yeri

Doğum Tarihi

Diploma No

Diploma Tarihi

Alan/ Bölüm

Diploma Türü

Diploma Yazılan Okulun Adı

1

558

28451146832

Güldane BALIKÇI

Abdulkadir

Fadimana

Tuzlukçu

30.07.1996

776

13.06.2014

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı

Meslek Lisesi Türü

Konya Tuzlukçu Şehit Birol Dağlı Çok Programlı Lisesi

3542/1-1