17 Nisan 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29687

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


LAVUAR YEDEKLERİ İŞLENMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


MADEN İŞLETMECİLİĞİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


TTK İHTİYACI OLARAK 500 TON EMPRENYELİ KALKER TAŞTOZU ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


İŞLETME VE ARAMA RUHSATLI JEOTERMAL ALANLARI İHALE EDİLECEKTİR

Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


LAVUAR YEDEKLERİ İŞLENMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: Lavuar yedekleri işlenmesi 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2016/120103

Dosya no                                :  1624033

1 - İdarenin:

a) Adres                                  :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2 67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası  :  Tel: 0.372 252 40 00 (70 Hat) - Faks: 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi:

2 - İhale Konusu Malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Lavuar yedekleri işlenmesi 12 kalem (61 parça)

b) Teslim yeri                         :  Bülent Ecevit Caddesi’ndeki TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarı.

c) Teslim tarihi                        :  İşe başlanmasına müteakip 75 takvim günüdür.

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                     :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                     :  05.05.2016 Perşembe günü saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif toplamda en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 05.05.2016 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

3479/1-1


MADEN İŞLETMECİLİĞİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

HUKUKU KURUMUMUZ UHDESİNDE KALMAK ŞARTIYLA AŞAĞIDA AYRINTILI DURUMU BELİRTİLEN ALACAAĞZI KANDİLLİ -300 KOTU ÜZERİ RÖDEVANSLI TAŞKÖMÜRÜ SAHASININ 20 YIL SÜRE İLE MADEN İŞLETMECİLİĞİ YAPABİLECEK EHİL GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER İÇİNDEN UYGUN TEKLİF YAPANA İŞLETMEYE VERİLMESİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALEYE ÇIKARILMIŞTIR

 

RÖDÖVANS İHALESİ

DOSYA NO

İHALE TARİHİ

AÇILIŞ SAATİ

Ş. BEDELİ

ALACAAĞZI KANDİLLİ - 300 KOTU ÜZERİ RÖDEVANSLI TAŞKÖMÜRÜ SAHASI

1613601

29.06.2016

15.00

1.000,00 TL

 

a) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekmektedir.

1 - Tebligat için adres beyanı ile irtibat için telefon numarası ve faks numarası, varsa elektronik posta adresi,

2 - Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,

- Gerçek kişi olması halinde ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı.

- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir, Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı.

3 - Tüzel kişiler için Ana statüsünün yer aldığı ve şirket ortaklarının ortaklık hisselerini ve ilgililerin görevlerini belirten, ticaret sicil gazetesi veya sicil memurluğundan alınmış belgenin aslı veya noter onaylı sureti.

4 - İstekliye ait imza sirküleri;

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin aslı,

- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişilik yetkilerini de gösterir noter onaylı imza sirkülerinin aslı.

5 - Ortak girişim veya konsorsiyum olması halinde ortak girişimi veya konsorsiyumu oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri bu Maddenin a.2, a.3, a.4, a.16, a.17 fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri vereceklerdir.

6 - İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter onaylı imza sirküleri vermesi

7 - İsteklilerin ihale konusu sahayı gördüğüne dair, Armutçuk Taşkömürü İşletmesi Müessesesinden alınmış yer görme belgesi.

8 - Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen miktarda geçici teminat verilmesi. (İsteklinin ortak girişim veya konsorsiyum olması halinde geçici teminatın veya konsorsiyumu oluşturan diğer ortakların hepsinin adına veyahut bölüştürülmüş olarak ortaklar adına düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

9 - İsteklilerin ortak girişim veya konsorsiyum olması halinde, bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak verilecek ortak girişim beyannamesi veya konsorsiyum üyelerince imzalanan ortaklık sözleşmesinin vermesi. (İhale üzerinde kaldığı taktirde noter onaylı ortaklık veya konsorsiyum sözleşmesi verilecektir.) Ayrıca, iş ortaklığını oluşturan ortaklık veya konsorsiyum yetkilileri; TTK ile yapılacak rödövans sözleşmesini imzalayacaktır.

10 - Ortak girişim veya konsorsiyum üyeleri ihale konusu iş ile ilgili TTK’ya karşı müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarını ortaklık sözleşmesinde taahhüt edeceklerdir.

11 - Şekli ve içeriği bu şartnamede belirtilen form teklif mektubu.

12 - İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

13 - Şartnamenin 7.b Maddesinde belirtilen şekilde düzenlenmiş olan yeterlik belgeleri.

14 - Kuruma borcu olmadığına dair beyanname.

15 - Şartnamenin okunup kabul edildiğine dair yazılı beyan veya her sayfası istekli tarafından firma kaşesi vurulmuş ve imzalanmış şartname ve ekleri.

16 - Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyanname.

17 - Türkiye’nin (SGK) veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge,

18 - Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge,

Bu belgeleri tam ve usulüne uygun olarak vermeyen istekliler ile TTK’ya borcu olduğu tespit edilenlerin teklifleri geçersiz sayılır.

b) Ekonomik, Mali, Teknik Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler

Bankalardan temin edilecek belgeler

Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlik belgesi, banka referans mektubudur. Banka referans mektubu, işletmeci tarafından 20 yıllık sözleşme dönemi için üretilmesi taahhüt edilen kömür miktarının, teklif rödövans payı ile çarpımı sonucu bulunan tutarın %10’undan az olmamak üzere kullanılmamış nakit veya teminat kredisini gösteren belgedir. Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilebilir. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Banka referans mektubuna ilişkin yeterlik kriterleri aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

a) İstekliler bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı beyan edeceklerdir.

b) Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlik belgesi; mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sunulabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu belgeler verilebilir.

Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur.

21 - Teklif mektubunun hazırlanmasında aşağıdaki esaslara uyulacaktır.

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiği beyan edilecektir.

b) Teklif edilen bedel rakam ve yazı ile birbirine uyumlu olarak yazılacaktır.

c) Tekliflerin üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmayacaktır.

d) Teklif mektubu, ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle kaşelenerek, yetkili kişilerce imzalanacaktır.

e) Birinci üretim yılı için taahhüt üretim miktarı en az 80.000 ton (seksen bin ton) olacaktır. İstekliler yıllar itibarıyla taahhüt ettikleri yıllık üretim miktarını bir önceki üretim yılı teklifinin %5’ini geçmeyecek şekilde arttırarak, bir önceki yılın taahhüdünün de altına düşmeyecek şekilde teklif edeceklerdir. Dolayısıyla isteklilerin tekliflerini verirken ilk taahhüt üretimlerini buna göre göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.  Belirtilen şekle uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

f) İstekliler; rödövans payını 5 TL/ton’dan (Beş Türk Lirası / Ton) az olmamak üzere teklif vereceklerdir. Bu bedelin altında verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

g) Teklif mektubunda, yıllar itibarıyla taahhüt üretim miktarları (ton), ihalede teklif edilen ton başına rödövans bedeli (TL/ton) ve 20 (yirmi) yıl için toplam üretim taahhüdü ile ton başına rödövans bedelinin çarpımı, yazı ve rakamla açık olarak yazılacaktır.

h) Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi Türk Lirası (TL) olacaktır.

22 - İhaleye katılmak isteyen istekliler ihale dosyasını TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 2 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi Bahçelievler Mahallesi 7. Cad. (Aşkaabat Cad.) 68. Sok. no: 22 ANKARA adresinden 1.000,00 TL karşılığında temin edebileceklerdir.

23 - İhaleye katılmak isteyen istekliler tekliflerini en geç 29.06.2016 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar TTK Genel Müdürlüğü İdari ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Haberleşme ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Genel Haberleşme Şefliği, Fener Mahallesi İhsan Soyak Sok. No:2 ZONGULDAK adresine vermiş olacaklardır. Teklif zarfları aynı gün saat 15.00’de Satınalma Daire Başkanlığı toplantı salonunda ihale komisyonunda hazır bulunan isteklilerin huzurunda açılacaktır.

24 - Postadaki vaki gecikmeler, telgraf, teleks ve faks ile yapılan teklifler dikkate alınmaz

25 - Bu ihale Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Alım, Satım, Kiralama, Tesis ve Yapım İşleri İhale Yönetmeliği hükümlerine göre tertiplenmiştir.

3480/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK 500 TON EMPRENYELİ KALKER TAŞTOZU ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125   ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks Numarası           :  Tel: 0 - 372.259 47 94 - 259 47 77

                                                            Faks: 0.(372) - 253 12 73 - 251 19 00

c) Elektronik Posta Adresi (varsa)   :  satinalma@taskomuru.gov.tr

 

2 - İhale konusu işin nev’i

Malzemenin Cinsi

Miktarı/Ton

a) Niteliği, türü ve miktarı

1 - Emprenyeli kalker taştozu

500

 

b) Teslim Yeri                                  :  Malzemenin teslim yeri ilgili Müessese ve İşletme Müdürlüğü ambarlarıdır.

c) Teslim Tarihi                                :  Sipariş miktarı ve teslim süresi sipariş tarihinden itibaren başlamak üzere partiler halinde teknik şartnamede belirtildiği gibi olacaktır. Boşaltma Kurumumuza aittir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                             :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve Saati                              :  09/05/2016 Pazartesi - Saat 15:00

c) Dosya No                                    :  1612019

d) İhale Kayıt No                             :  2016/123373

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: İdari Şartnamemizin

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İhale İdari şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İhale idari şartnamesinin 26. maddesinde belirtilen %3 oranında geçici teminat,

g) İhale İdari şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile idari şartnamenin 15 inci maddesine istinaden konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

j) İdari şartnamemizin 16’ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. Teklif ile birlikte ürünlere ait teknik özellikleri gösterir 2 takım tanıtıcı katalog ve üretici firmaya ait IS0 9000 serisi Kalite Sistem Belgesi verilecektir. Ayrıca tüm şirketler teklifleri ile birlikte 1’er adet torba numunesi vereceklerdir.

Firmalar teklifleriyle birlikte Resmi Kurumdan aldıkları kimyasal analiz ve elek analiz raporlarını vereceklerdir.

5 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler, ile benzer iş olarak kabul edilecek işler ait kriterler İhale İdari şartnamesinin 55. maddesinde belirtilmiştir.

6 - İhale, Şartnamesinde katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler - ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 30,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 09/05/2016 Pazartesi saat 15:00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - Kısmi teklif verilemeyecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

14 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

3530/1-1


İŞLETME VE ARAMA RUHSATLI JEOTERMAL ALANLARI İHALE EDİLECEKTİR

Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1 - Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve aşağıdaki tabloda İlçesi, Mahallesi, Ruhsat Cinsi, Ruhsat Nosu, Hektarı, Muhammen Bedeli, Geçici Teminatı, İhale Gün ve Saati belirtilen İR.10/0018 nolu (1) bir adet işletme ruhsatlı ve AR.10/0163, AR.10/0166, AR.10/0186, AR.10/0187, ARA.10.00.2013.JEO.5, ARA.10.00.2013.JEO.11, ARA.10.00.2013.JEO.12, ARA.10.00.2013.JEO.14, ARA.10.00.2013.JEO.26, ARA.10.00.2014.JEO.1 ve ARA.10.00.2015.JEO.4 nolu (11) on bir adet arama ruhsatlı jeotermal saha 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi gereğince ihale edilecektir.

2 - İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince; Balıkesir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda (Eski Kuyumcular Mah. Anafartalar Cad. PTT Binası Kat: 3 Karesi/BALIKESİR) aşağıdaki tabloda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

3 - İşin Muhammen bedeli ve %3 geçici teminat miktarı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

4 - Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisin de Balıkesir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde (Eski Kuyumcular Mah. Anafartalar Cad. PTT Binası Kat: 3 Karesi/BALIKESİR) görülebilir. İhaleye katılanların almak zorunda olduğu ihale doküman bedeli ücretsizdir.

5 - İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için aranılan bilgi ve belgeler:

a)                Gerçek kişiler için:

1 - T.C. Vatandaşı olması ve T.C. kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdan sureti

2 - Noter tasdikli imza sirküleri

3 - Vekil olarak katılanların Noter tasdikli vekaletnameleri

4 - Tebligat için adres beyanı

5 - Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya banka teminat mektubu (Kesin ve Süresiz)

6 - Mali yeterlilik belgesi; (116.254,14 ¨’den az olmamak üzere gayrimenkul, menkul, banka mevduat bilgisi, ortaklık payı, ödenmiş sermaye, sermaye piyasası araçlarını gösterir belge.)

7 - İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname

b) Tüzel kişiler için:

1 - Jeotermal kaynaklar ve Doğal Mineralli Sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan şirketin kuruluş statüsü ve son yönetimi gösteren Ticaret Sicil Gazetesi

2 - Şirket yönetiminin onaylı imza sirküleri aslı

3 - Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir belge

4 - Şirket yetkilisi olarak katılacakların yetki belgesi, vekil olarak katılacakların Noter tasdikli vekaletnameleri

5 - Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya banka teminat mektubu (Kesin ve Süresiz)

6 - Tebligat için adres beyanı

7 - Oda kayıt belgesi

8 - Mali yeterlilik belgesi; (116.254,14 ¨’den az olmamak üzere gayrimenkul, menkul, banka mevduat bilgisi, ortaklık payı, ödenmiş sermaye, sermaye piyasası araçlarını gösterir belge.)

9 - İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname

6 - İstekliler; istenen belgeleri aşağıda belirtilen gün ve saatte İhale Komisyonu huzurunda vereceklerdir.

7 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

NO

İLÇE

MAHALLE

RUHSAT CİNSİ

RUHSAT NO

HEKTAR

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE GÜN VE SAATİ

1

SINDIRGI

DİKİLİTAŞ

İŞLETME RUHSATI

(Jeotermal Kaynak)

İR.10/0018

4977.25

377.846,44 ¨

11.335,40 ¨

05/05/2016

14:00

2

ERDEK

MERKEZ

ARAMA RUHSATI

(Jeotermal Kaynak)

AR.10/0163

4618.67

87.655,89 ¨

2.629,68 ¨

05/05/2016

14:10

3

SINDIRGI

TAŞKÖY

ARAMA RUHSATI

(Jeotermal Kaynak)

AR.10/0166

3478.49

66.016,87 ¨

1.980,51 ¨

05/05/2016

14:20

4

AYVALIK

AĞACIK

ARAMA RUHSATI

(Jeotermal Kaynak)

AR.10/0186

4446.74

84.392,89 ¨

2.531,79 ¨

05/05/2016

14:30

5

SINDIRGI

DEDELER

ARAMA RUHSATI

(Jeotermal Kaynak)

AR.10/0187

4900.54

93.005,38 ¨

2.790,17 ¨

05/05/2016

14:40

6

BANDIRMA

HIDIRKÖY

ARAMA RUHSATI

(Jeotermal Kaynak)

ARA.10.00.2013.JEO.5

2951.96

56.024,06 ¨

1.680,73 ¨

05/05/2016

14:50

7

SINDIRGI

ÇIKRIKCI

ARAMA RUHSATI

(Jeotermal Kaynak)

ARA.10.00.2013.JEO.11

2354.39

44.683,02 ¨

1.340,49 ¨

05/05/2016

15:00

8

GÖNEN

MURATLAR

ARAMA RUHSATI

(Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su)

ARA.10.00.2013.JEO.12

4775.37

90.629,83 ¨

2.718,90 ¨

05/05/2016

15:10

9

GÖNEN

ÇINARLI

ARAMA RUHSATI

(Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su)

ARA.10.00.2013.JEO.14

4791.59

90.937,67 ¨

2.728,13 ¨

05/05/2016

15:20

10

MANYAS

TEPECİK

ARAMA RUHSATI

(Jeotermal Kaynak)

ARA.10.00.2013.JEO.26

2247.07

42.646,24 ¨

1.279,39 ¨

05/05/2016

15:30

11

SUSURLUK

KEPEKLER

ARAMA RUHSATI

(Jeotermal Kaynak)

ARA.10.00.2014.JEO.1

2778.16

52.725,58 ¨

1.581,77 ¨

05/05/2016

15:40

12

ALTIEYLÜL

SELİMİYE

ARAMA RUHSATI

(Jeotermal Kaynak)

ARA.10.00.2015.JEO.4

2455.79

46.607,45 ¨

1.398,23 ¨

05/05/2016

15:50

 

İlan olunur.

3611/1-1