13 Nisan 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29683

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Erzurum Gümrük Müdürlüğünden:

Erenköy Kaçak Araç İşletme Şefliğinden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden:

Merrill Lynch Yatırım Bank Anonim Şirketinden:

Odea Bank Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Erzurum Gümrük Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüz ve Erzurum Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince yapılan bir çalışma sonucunda BESIK KHUKHUNAISHVILI tarafından 01/07/2014 tarihinde Sarp Sınır Kapısından yurda girişi yapılan ve 27/12/2014 tarihine kadar yurtta kalma süresi verilen 1999 model GBB240 plakalı BMW marka aracın süresi içerisinde yurtdışına çıkarılmadığı tespit edilmiş olup, araç Müdürlüğümüzce yeddi emin otoparkına teslim edilmiştir.

Söz konusu şahsın aracı, Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin 1 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliğinin 19/1. Maddesinin ihlali nedeniyle, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238/1. Maddesi tatbik edilerek 05/04/2016 tarih ve 16CK04170015 sayılı ceza kararı tanzim edilmiş olup, adı geçenin yurtiçi ve yurtdışı adreslerinin tespit edilemeyeceğinden tebligat yapılamamıştır.

Bu nedenle, 05/04/2016 tarih ve 16CK04170015 sayılı ceza kararı muhteviyatı 2046,50 TL para cezasının bir ay (30 gün) içinde ödenmesi, diğer taraftan 1999 model GBB240 plakalı BMW marka aracın Gümrük Yönetmeliğinin 417. Maddesi gereğince bir ay (30 gün) içinde teslim alınarak yurt dışı edilmesi, aksi takdirde tasfiye hükümlerinin uygulanacağının bilinmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3386/1-1


Erenköy Kaçak Araç İşletme Şefliğinden:

İLANEN TEBLİGAT

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Muhabere Bürosundan alınan 15.03.2011 tarihli, 2011/358 sayılı yazıda özetle;2006/80970 soruşturma sayılı dava dosyalarının 16.01.2007 tarih ve 2007/41 görevsizlik no ile enerji piyasası düzenleme ve denetleme kurumuna görevsizlik kararı ile gönderildiği belirtilmiştir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Hukuk Dairesi Başkanlığından alınan 59467 sayılı, 04.12.2015 tarihli cevabi yazılarında özetle; "...5607 sayılı Kanun gereği idaremizce talepte veya tasarrufta bulunulmasının uygun olacağı ..." belirtilmiştir. 14910420 sayılı, 29.03.2016 tarihli yazımız ile GURUP HASSEN TEKSTİL ÜRÜN.SAN.VE DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ’ne tebligat yapılmış, anılan tebligat yazımız PTT tarafından firmanın ilgili adresten taşınmış olması nedeni ile iade edilmiştir. 4458 Sayılı Gümrük Kanunun Tasfiye Edilecek Eşyaya İlişkin İşlemler başlıklı 177.maddesinin 2.fıkrasının (b) bendi gereğince söz konusu 34 YKC 09 aracın yazımız tebliğ tarihinden itibaren, en geç 30 gün içerisinde Erenköy Kaçak Araç İşletme Şefliğinden teslim alınmasını, aksi halde anılan kanunun 177 ile 180.maddeleri kapsamında firmanıza ait 34 YKC 09 plakalı aracın tasfiye işlemine tabi tutulacağının bilinmesini tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3390/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İzmir İli, Ödemiş İlçesi, 214 ada, 39 parsel üzerindeki 894053 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 1704 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bayraklı Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin, Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi Umut ÖNDER tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesi’nin 19.02.2016 tarih ve E.2015/2183-K.2016/449 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi Umut ÖNDER (Oda Sicil No: 47089) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 04.04.2016 tarihli ve 8163 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

3430/1/1-1

—————

İstanbul İli, Avcılar İlçesi, M. Kemal Paşa Mahallesi, 47 pafta, 21278 parsel üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen 184 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Standart Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 18.11.2015 tarihli ve E.2014/1741-K.2015/1447 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 03.08.2014 tarihli ve 29077 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Standart Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 04.04.2016 tarihli ve 8164 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur

3430/2/1-1


 


 


 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

TEBLİGAT METNİ

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan “Taşıma, bayilik ve serbest kullanıcı lisansları aşağıdaki hallerde Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca, diğer lisanslar ise Kurul kararıyla sona erdirilir: …e) Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü aşmamak üzere Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde”  hükmü uyarınca 26/12/2013 tarih ve MYĞ/4794-3/33621 sayılı Madeni Yağ Lisansı sahibi Künde Makina İnşaat Taahhüt Petrol ve Petrol Ürünleri İthalat İhracat Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin; Kapasite Raporunun ve TSE/TSEK belgesinin geçerliliğini yitirdiği anlaşıldığından, lisans sahibinin geçerli Kapasite Raporunu ve TSE/TSEK belgesini ilânen tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/ ANKARA” adresine göndermesi gerektiği, süresi içerisinde gönderilmeyen belgelerin dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilânen tebliğ olunur.

3407/1-1


Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alımı yapılacak olup, ayrıntılı bilgiye web sitemizin http://www.gtu.edu.tr adresinden ulaşılabilecektir.

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

K. UNVANI

ADEDİ

AÇIKLAMA

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Profesör

1

-

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Profesör (*)

1

-

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Doçent (*)

1

-

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yardımcı Doçent (*)

2

-

Jeodezi Anabilim Dalı

Profesör

1

-

Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent (*)

1

-

MİMARLIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

K. UNVANI

ADEDİ

AÇIKLAMA

Bölge Planlama Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

-

İŞLETME FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Bölüm/Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Açıklama

İktisat Politikası Anabilim Dalı

Doçent (*)

1

-

İktisat Teorisi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent (*)

1

-

 

NOT:(*) : 04/12/2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca, İngilizce ders verebiliyor olmak.

Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Süresi, Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

3408/1-1


Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23, 25 ve 26. maddeleri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör ve Doçent kadrosuna başvurular, ilanın resmi gazete de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Personel Daire Başkanlığı’na, Yardımcı Doçent kadrolarına başvurular ise ilanın ulusal gazete de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde ilgili birime şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

1 - Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların dilekçelerine 6 nüsha başvuru dosyası ekleyerek teslim etmeleri gerekmektedir.

2 - Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların dilekçelerine 4 nüsha başvuru dosyasını ekleyerek teslim etmeleri gerekmektedir.

3 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların dilekçelerine 4 nüsha başvuru dosyasını ekleyerek teslim etmeleri gerekmektedir. 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinin b fırkasının 2. bendine göre Üniversitemizce ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. (Başvuru dilekçesine hangi dilden sınava girileceği belirtilecektir.)

4 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5 - Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

6 - Yardımcı Doçent kadrosuna, Profesör ve Doçentler; Doçent kadrosuna Profesörler müracaat edemezler.

(İlanımıza http://www.amasya.edu.tr adresinden ulaşılabilir.)

Dilekçe ve Ekleri

1 - Başvuru dilekçesi http://amasya.edu.tr/idari/personel-daire-baskanligi/formlar.aspx adresinden temin edilecektir.

2 - Fotoğraf (6 adet)

3 - Özgeçmiş

4 - Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi ve Doçentlik Belgesi (Noter Onaylı) (Doçentlik Belgesi, Profesör ve Doçent kadrosuna başvuran adaylardan istenilmektedir.)

5 - Yayın listesi

6 - Kurum dışından başvuranlardan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için onaylı hizmet belgesi

7 - Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Kurum dışından başvuranlardan)

8 - Nüfus cüzdanı fotokopisi

Başvuru Dosyası

1 - Özgeçmiş

2 - Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi ve Doçentlik Belgesi (Doçentlik Belgesi, Profesör ve Doçent kadrosuna başvuran adaylardan istenilmektedir.)

3 - Yayın Listesi

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI / PROGRAM

UNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMALAR

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji ABD

Profesör

1

1

Diz ve kalça artroplastisinde deneyimli olmak.

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi ABD

Doçent

1

1

Yabancı dil öğretiminde teknoloji kullanımı üzerine akademik çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları ABD

Yardımcı Doçent

5

1

Psöriaziz de göz bulguları üzerine akademik çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD

Yardımcı Doçent

4

1

Sürekli spinal anestezi ile ilgili akademik çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları ABD

Yardımcı Doçent

4

1

Trakea ile ilgili deneysel çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları ABD

Yardımcı Doçent

4

1

Nazal poliplerde TLR gen expresyonu ve biyofilm çalışmaları yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji ABD

Yardımcı Doçent

4

1

Kalp yetersizliği ile D vitamini eksikliği arasındaki ilişki hakkında akademik çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji ABD

Yardımcı Doçent

3

1

Açlık ve tokluk trigliserid seviyelerine rosuvastatin tedavisinin etkisinin değerlendirilmesi, kadın ve erkeklerde ve hscrp seviyelerinde düşme miktarının tespiti üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

-

Yardımcı Doçent

4

1

Osmanlı da Tıp terimleri üzerine akademik çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Yüksekokulu

Ebelik

-

Yardımcı Doçent

4

1

Yoğun bakımda konfor üzerine akademik çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Yüksekokulu

Ebelik

-

Yardımcı Doçent

3

1

Sağlık Yönetimi alanında yüksek lisans, Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

Amasya Teknik Bilimler MYO

Bilgisayar Teknikleri

Bilgisayar Programcılığı Prog.

Yardımcı Doçent

5

1

Tümlenmiş ve yükseltilebilir kafesler üzerine akademik çalışmalar yapmış olmak.

3384/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden:

6592 Sayılı Kanununla Değişik 3213 sayılı Maden Kanununun Geçici 22. Maddesi kapsamında aşağıda ili, sicil numarası ve sahibi belirtilen ruhsatlara 16/03/2015 tarih ve 1671 sayılı Makam Oluru gereği 30.000,00 TL İdari Para Cezası uygulanmış ve ruhsat sahiplerine yazı yazılmıştır. İdari Para Cezası yazılarına ait işlemler, ruhsat sahiplerinin dosyasında mevcut en son adreslerine tebligatla bildirilmiş, ancak yazılar ilgililere tebliğ edilememiştir.

Aşağıda belirtilen ruhsatlara İdari Para Cezası uygulanmıştır. Ruhsat sahiplerine ilanen tebliğ olunur.

 

RUHSATI İLİ

SİCİL NO

ERİŞİM NO

RUHSAT SAHİBİ

CEZA MADDESİ

EDİRNE

70678

2561136

ÇANKAYA MAD. İNŞ. TUR. NAK. TAR. VE HAY. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Geçici 22. madde

YOZGAT

200704893

3139153

BOZDAĞ HAF. NAK. İNŞ. HAYV. GIDA MADEN OTOM. AKARYAKIT TARIM TUR. TAŞIM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Geçici 22. madde

BURDUR

200810921

3201323

ACTUS GLOBAL MAD. TEKS. TOP. ÜR. PLAST. HAYV. GIDA NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Geçici 22. madde

MERSİN

200710531

3154584

MARMED MAD. İNŞ. TURZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Geçici 22. madde

MALATYA

20066828

3108931

NİLÜFER DEMİRHAN

Geçici 22. madde

MERSİN

201002267

3244859

H.Ö. MAD. TUR. İNŞ. NAK. GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Geçici 22. madde

MERSİN

200804761

3179093

VEYSEL ÇAY

Geçici 22. madde

MERSİN

200710213

3154569

HAMZA GÜRBÜZ

Geçici 22. madde

TOKAT

20064261

3103657

BOĞAZİÇİ YAPI SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.

Geçici 22. madde

MALATYA

200809471

3192545

BURAK OKTAY

Geçici 22. madde

KOCAELİ

200611253

3122540

ESF MAD. SAN. A.Ş.

Geçici 22. madde

KOCAELİ

20062053

3098215

SALDIRAY YEDİKEL

Geçici 22. madde

KOCAELİ

200611811

3125346

ARMA İNŞ. ASFALT MAD. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

Geçici 22. madde

KOCAELİ

20063157

3102276

VETA AGREGA VE BETON SAN. VE TİC. A.Ş.

Geçici 22. madde

KOCAELİ

20066771

3110109

VETA AGREGA VE BETON SAN. VE TİC. A.Ş.

Geçici 22. madde

KOCAELİ

20057495

3064770

VETA AGREGA VE BETON SAN. VE TİC. A.Ş.

Geçici 22. madde

KOCAELİ

70455

2559355

YAZICI DEMİR ÇELİK PAZ. LTD. ŞTİ.

Geçici 22. madde

KOCAELİ

51351

2396108

KAYNARCA MER. İNŞ. TUR. GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Geçici 22. madde

KOCAELİ

20062198

2179011

SEDEF KİREÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Geçici 22. madde

KIRKLARELİ

201004480

3248523

SIĞINTAŞ MAD. NAK. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Geçici 22. madde

KOCAELİ

65471

2520069

ÜLBET İNŞ. MAD. ZİR. VE BET. ELM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Geçici 22. madde

TOKAT

200711551

3158150

SEBİTAŞ MAD. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

Geçici 22. madde

GAZİANTEP

80584

3271091

MUSTAFA ÖZDOĞAN

Geçici 22. madde

GAZİANTEP

79712

3252892

ÜNLÜ İNŞ. AKARYAKIT NAK. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Geçici 22. madde

MALATYA

200702773

3134897

DOĞA MİN MAD. END. İNŞ. TAŞ. PET. ÜRÜN. İTH. İHR. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

Geçici 22. madde

MALATYA

200702772

3134911

DOĞA MİN MAD. END. İNŞ. TAŞ. PET. ÜRÜN. İTH. İHR. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

Geçici 22. madde

MUĞLA

70800

2562405

ÖRSKAN MAD. İNŞ. TAŞIMACILIK ÜRÜN. GIDA ÜRÜNLERİ İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Geçici 22. madde

BATMAN

201001124

3241816

ARARAT MADENCİLİK İNŞ. MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Geçici 22. madde

UŞAK

20063222

3101327

ORNALTAŞ MER. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Geçici 22. madde

ŞIRNAK

200710902

3154157

ŞIRNAK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Geçici 22. madde

ŞIRNAK

200710903

3154158

ŞIRNAK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Geçici 22. madde

ŞIRNAK

200710905

3154160

ŞIRNAK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Geçici 22. madde

ŞIRNAK

200710906

3154161

ŞIRNAK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Geçici 22. madde

ANTALYA

53064

2410722

MİDWEST MERMER MADEN MAK. VE İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Geçici 22. madde

ANTALYA

20067615

3110543

HANLIOĞLU MADENCİLİK İNŞ. TAAH. NAK. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.

Geçici 22. madde

ANTALYA

200801911

3168084

HR MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Geçici 22. madde

ANTALYA

200802872

3169951

HR MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Geçici 22. madde

ANTALYA

200610498

3121879

MUSA ATALAY

Geçici 22. madde

ANTALYA

200700804

3129828

ÖGER GRANİT MERMER MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Geçici 22. madde

ANTALYA

200705875

3142592

UMUT DOĞALTAŞ MAD. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Geçici 22. madde

AYDIN

20050974

3056459

MEHMET ARİF ASLAN

Geçici 22. madde

AYDIN

200705913

3143177

DOLSİT MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Geçici 22. madde

AYDIN

200903453

3230349

DAVAZ MER. MAD. İNŞ. TAAH. TAŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Geçici 22. madde

KAYSERİ

66872

2535034

MEHMET ÖZET

Geçici 22. madde

KARAMAN

200902719

3211670

KUY-YAPI İNŞ. TAR. HAY. TUR. VE YÖN. DAY. MAD. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Geçici 22. madde

MANİSA

200702762

3120490

ÖZAYTAŞI MAD. MER. NAK. HAF. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Geçici 22. madde

AFYONKARAHİSAR

200703908

3136551

HULUSİ ARIKAN

Geçici 22. madde

AKSARAY

200904496

3234472

TOLGAHAN ÖZTÜRK

Geçici 22. madde

AKSARAY

200807196

3185534

ANKA MİNERAL SAN. VE TİC. A. Ş.

Geçici 22. madde

KAYSERİ

200710553

3155574

POLAT BETON İNŞ. YAPI MAL. MAD. NAK. SAN. TİC. A. Ş.

Geçici 22. madde

KARAMAN

20067532

3110321

İBRAHİM YAMBOL

Geçici 22. madde

ARTVİN

81119

3276719

A.S.O.R. MAD. BET. İNŞ. VE ORM. ÜR. SAN. NAK. KUY. MİM. MÜH. MÜŞ. VE SERV. HİZ. TİC. LTD. ŞTİ.

Geçici 22. madde

ESKİŞEHİR

80579

3272912

DORLİON MAD. DOĞ. TAŞLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Geçici 22. madde

KASTAMONU

200906449

3238895

GÜNDOĞAN GÜLER

Geçici 22. madde

İZMİR

200703668

3136275

ALİ TEKİN

Geçici 22. madde

ESKİŞEHİR

20055685

3070834

MERMEKS MAD. İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Geçici 22. madde

İZMİR

20057963

3077618

CARAT DOĞAL TAŞLAR VE MAD. PAZ. SAN. TİC. A.Ş.

Geçici 22. madde

KASTAMONU

79657

3269102

BERKAN MOLLAOĞLU

Geçici 22. madde

ERZURUM

79765

3256358

ODİSAN ORTADOĞU İNŞ. VE SAN. TİC. A.Ş.

Geçici 22. madde

İZMİR

20054911

3068403

SAHRA NAK. MAD. İNŞ. GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Geçici 22. madde

BİLECİK

20058664

3078389

HASKALFALI MICIR SAN. VE TİC. A. Ş.

Geçici 22. madde

BİLECİK

200808868

3190853

HOŞCAN MER. MAD. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Geçici 22. madde

VAN

200711672

3158071

MİROĞULLARI İNŞ. VE PET. ÜRÜN. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Geçici 22. madde

VAN

200902211

3211050

KEREM BEYAZAĞAÇ

Geçici 22. madde

KONYA

20062988

3101376

ZİLFİKAR KARAASLANOĞLU

Geçici 22. madde

VAN

200709339

3150742

FİBER MAD. GIDA İNŞ. TEM. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

Geçici 22. madde

KOCAELİ

200703369

2622286

KOL YOL PETROL MAD. İNŞ. TAŞ. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.

Geçici 22. madde

SİVAS

20060231

3087460

AK DOĞAN MAD. İNŞ. PEY. MAK. NAK. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

Geçici 22. madde

KONYA

80954

3276736

ALİ MUSA AKTAŞ

Geçici 22. madde

ŞANLIURFA

200904727

3234454

MEHMET EMİN BOZ

Geçici 22. madde

KOCAELİ

200710752

3157122

YILDIZSOY MAD. HAFR. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Geçici 22. madde

MERSİN

20067063

3109993

VNH MAD. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.

Geçici 22. madde

MERSİN

200704637

3140586

KANŞİRAY İNŞ. VE TİC. A. Ş.

Geçici 22. madde

ANKARA

20061168

3090170

MEHMET AKYÜZ

Geçici 22. madde

ANKARA

20055189

3069739

CUMHUR ÜNÜVAR

Geçici 22. madde

ANKARA

20050320

3054635

TRB KILIÇ İNŞ. TAAH. TEKS. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Geçici 22. madde

ANKARA

20055097

3068970

ASİLTAŞ İNŞ. TAAH. NAKL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Geçici 22. madde

ANKARA

80485

3253102

LÜTFİ DEMİR

Geçici 22. madde

ANKARA

20053880

3064860

YARARLI İNŞ. TAAH. TİC. LTD. ŞTİ.

Geçici 22. madde

ANKARA

200801241

3166852

DELLA İNŞ. MAD. SOSY. HİZM. GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Geçici 22. madde

ANKARA

20060494

3088644

DELLA İNŞ. MAD. SOSY. HİZM. GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Geçici 22. madde

ÇANAKKALE

200800796

3166076

MEHMET FİDANCAN

Geçici 22. madde

ÇANAKKALE

200701037

3130729

SERRA NAKL. İNŞ. MALZ. GIDA MAD. HAYV. İTH. PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Geçici 22. madde

ÇORUM

200701553

3115462

HAS-TAŞ PAKET KİREÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Geçici 22. madde

NİĞDE

20050553

3054639

NİHAL DEMİR

Geçici 22. madde

HATAY

200703919

3136430

HATAY AKPINAR MAD. VE YAPI MALZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Geçici 22. madde

HATAY

200702343

3133595

HATAY AKPINAR MAD. VE YAPI MALZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Geçici 22. madde

HATAY

200710969

3156755

HATAY AKPINAR MAD. VE YAPI MALZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Geçici 22. madde

HATAY

200703890

3136422

HATAY AKPINAR MAD. VE YAPI MALZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Geçici 22. madde

HATAY

200703920

3136431

HATAY AKPINAR MAD. VE YAPI MALZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Geçici 22. madde

ADANA

20054488

3068329

İSMAİLOĞULLARI PETROL VE TARIM ÜRÜN. TİC. LTD. ŞTİ.

Geçici 22. madde

ADANA

80710

3106839

ÖZEN ÇAKIL KUM HAFR. NAK. AKARYAK. MAD. GIDA SAN. TİC. A.Ş.

Geçici 22. madde

ADANA

200700635

2466122

AYSER MAD. TAŞ OCAKLARI İNŞ. TAAH. TURZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Geçici 22. madde

BURSA

200800523

3159918

İMTAŞ MER. SAN. VE TİC. A.Ş.

Geçici 22. madde

BURSA

200700622

3128621

ABUZER EREN

Geçici 22. madde

BURSA

72124

2571788

AYSEL YEŞİLDAĞ

Geçici 22. madde

BURSA

72125

2571799

AYSEL YEŞİLDAĞ

Geçici 22. madde

BURSA

72081

2567602

AYSEL YEŞİLDAĞ

Geçici 22. madde

ELAZIĞ

201002036

3244128

DIŞKAYA MADENCİLİK PETROL NAK. MAK. İNŞ. TAAHHÜT DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

Geçici 22. madde

ELAZIĞ

79600

3256015

EMAK MAD. HAY. NAK. TEM. İNŞ. ÜRT. PAZ. İTH. İHR. TİC.VE SAN. LTD. ŞTİ

Geçici 22. madde

İSTANBUL

200806665

3185018

RNS MAD. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

Geçici 22. madde

İSTANBUL

20054952

2619563

OSMAN KABİL

Geçici 22. madde

İSTANBUL

20058509

3078326

BERTAŞ YAPI İNŞ. MAD. TURZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Geçici 22. madde

İSTANBUL

20058502

3078330

BERTAŞ YAPI İNŞ. MAD. TURZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Geçici 22. madde

İSTANBUL

20058504

3078328

BERTAŞ YAPI İNŞ. MAD. TURZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Geçici 22. madde

İSTANBUL

20058503

3078327

BERTAŞ YAPI İNŞ. MAD. TURZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Geçici 22. madde

KÜTAHYA

55123

2432719

OSMAN BARUT

Geçici 22. Madde

ISPARTA

20053173

3063183

YILDIRIM İNŞ. VE SAN. VE TİC. KOLL. ŞTİ. SEYFETTİN AYÇİÇEK VE ORTAKLARI

Geçici 22. Madde

ADIYAMAN

201003720

3247366

ALİ SAİT ARSLAN

Geçici 22. Madde

ISPARTA

201200820

3289992

OGÜN DOĞAN

Geçici 22. Madde

BALIKESİR

20068971

3155129

GÖNEN MAD. VE YAPI MALZ. SAN. VE TİC. A.Ş

Geçici 22. Madde

BALIKESİR

20068972

3155130

GÖNEN MAD. VE YAPI MALZ. SAN. VE TİC. A.Ş

Geçici 22. Madde

BALIKESİR

20068973

3155131

GÖNEN MAD. VE YAPI MALZ. SAN. VE TİC. A.Ş

Geçici 22. Madde

BALIKESİR

200706056

3144849

GÖNEN MAD. VE YAPI MALZ. SAN. VE TİC. A.Ş

Geçici 22. Madde

BALIKESİR

200706272

3144604

BALIKESİR EREN MAD. TAAH. NAK. İNŞ. GIDA SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ

Geçici 22. Madde

SAMSUN

200709000

3149993

AKÇANSA ÇİM. SAN. VE TİC. A.Ş

Geçici 22. Madde

YALOVA

200807077

3185228

RNS MAD. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

Geçici 22. madde

YALOVA

200807078

3185227

RNS MAD. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

Geçici 22. madde

MUŞ

201003287

3246051

NEYNİK İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Geçici 22. madde

SAKARYA

200801822

3168437

NERİMAN İLİK

Geçici 22. madde

SAKARYA

20058651

2634966

NESA İNŞ. VE YAPI ELM. TUR. PET. ÜRÜN. VE MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Geçici 22. madde

OSMANİYE

200706276

3145337

BAMBERGER VE CANSUNAR İNTERNATİONAL NATURAL STONE LİMİTED ŞİRKETİ

Geçici 22. madde

OSMANİYE

200706275

3145339

BAMBERGER VE CANSUNAR İNTERNATİONAL NATURAL STONE LİMİTED ŞİRKETİ

Geçici 22. madde

NEVŞEHİR

201003737

3247012

ARIDİL MADENCİLİK MICIR TESİSLERİ İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

Geçici 22. madde

MUŞ

201000227

3240041

ARMA İNŞ. TAH. TİC. SAN. A. Ş.

Geçici 22. madde

MUŞ

200801014

3160498

ARMA İNŞ. TAH. TİC. SAN. A. Ş.

Geçici 22. madde

NEVŞEHİR

201003722

3247011

ARIDİL MADENCİLİK MICIR TESİSLERİ İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

Geçici 22. madde

MUŞ

201001269

3242113

ARMA İNŞ. TAH. TİC. SAN. A. Ş.

Geçici 22. madde

HAKKARİ

81122

3271650

AY-KOP GIDA NAK. TEST. TAAH. PET. ÜRÜN. İTH. İHR. SAN. LTD. ŞTİ.

Geçici 22. madde

NEVŞEHİR

200808145

3190150

ARİF MOLU

Geçici 22. madde

HAKKARİ

200902010

3210609

İŞ-KAR İNŞ. MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Geçici 22. madde

ŞANLIURFA

80922

3270840

YETİMOĞLU MAD. YAĞ İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Geçici 22. madde

ŞANLIURFA

200903163

3229899

ÇASA ÇAKIL İNŞAAT NAK. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

Geçici 22. madde

ŞANLIURFA

81164

3278023

MUSTAFA ALAKUŞ

Geçici 22. madde

3434/1-1


Merrill Lynch Yatırım Bank Anonim Şirketinden:

MERRİLL LYNCH YATIRIM BANK ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR.

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ

 


Odea Bank Anonim Şirketinden:

ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR.

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ