8 Nisan 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29678

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

Kapıkule Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığından:

Standard Chartered Yatırım Bankası Türk Anonim Şirketinden:

Birleşik Fon Bankası Anonim Şirketinden:

Akbank T.A.Ş.’den:

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASI HAKKINDA İLAN

Astaş İnşaat Sanayi ve Pazarlama Nakliye Elektrik Üretim Limited Şirketi hakkında 4735 sayılı Kamu İhale Kanununun 26. maddesi gereğince verilen ve 06/11/2015 tarih ve 29524 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2 yıl süre ile bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararına karşı, yasaklama işleminin yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Orman ve Su İşleri Bakanlığı aleyhine Ankara 18. İdare Mahkemesinde 2015/2820 Esas sayılı dosya ile açılan davada, Ankara 18. İdare Mahkemesi'nce verilen 08/03/2016 tarihli kararı ile "... davacı şirketin iki yıl süreyle ihalelerden yasaklanmasına dair dava konusu işlemin ...yürütülmesinin durdurulmasına..." karar verilmiştir.

İlan olunur.

3311/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İzmir İli, Konak İlçesi, 6608 ada, 16 parsel üzerindeki 714437 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Rehber Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi Erol ÇAĞLAR (Denetçi No: 13326, Oda Sicil No: 11856) tarafından, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 2015/2227 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 19.02.2016 tarihli ve E.2015/2227-K.2016/429 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 23.03.2015 tarihli ve 29304 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Erol ÇAĞLAR hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 30.03.2016 tarihli ve 7655 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

3247/1-1

—————

Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, 28 pafta, 206 ada, 14 parsel (B Blok) üzerindeki 594881 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 9995 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 802 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Ankara 12. İdare Mahkemesinin 2014/1638 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 26.11.2015 tarihli ve E.2014/1638-K.2015/2059 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 18.07.2014 tarihli ve 29064 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 28.03.2016 tarihli ve 7358 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

3249/1-1

—————

İzmir İli, Bayraklı İlçesi, 8344 ada, 2 parsel üzerindeki 597518 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 268 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Avrasya Yapı Denetim A.Ş. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada Ankara 4. İdare Mahkemesi’nin 29.01.2016 tarih ve E.2015/959-K.2016/227 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Avrasya Yapı Denetim A.Ş. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 01.04.2016 tarih ve 7899 sayılı Olur ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

3235/1-1


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığından:

Büyükşehir Belediye Meclisinin 26.10.2009 gün ve 2432 - 2433 - 2434 - 2435 - 2436 - 2437 - 2438 - 2439 - 2440 - 2441 - 2442 - 2443 - 2444 sayılı kararları ile uygulama esasları belirlenen, 24.11.2014 gün ve 2072 sayılı kararı ile güncellenen "Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" kapsamında kalan metruk yapıların 3194 sayılı kanunun 39. Maddesi ile 5216 sayılı kanunun 7. Maddesinin (z) bendine istinaden alandan kaldırılması Ankara Büyükşehir Belediye Encümenince onaylanmıştır. 08.04.2016 tarihinde mesai başlangıcında ilanına çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

 

Metruk Yapılar:

No

Bina Sahibi

Bina Adresi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Encümen Karar Tarih ve Sayı

1

Bayram DEMİREL

Dutluk Mahallesi

63. Sokak No: 11 Mamak/ANKARA

10.03.2016 Tarih ve 604/1330 Sayı

2

Neziha KARAKUŞ ve İşt.

Üreğil Mahallesi

16. Sokak No: 45-45/A Mamak/ANKARA

25.02.2016 Tarih ve 378/1038 Sayı

3295/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Zonguldak’ta kurulmuş olan Zonguldak İli Çevre Koruma Vakfı, Zonguldak l. Asliye Hukuk Mahkemesinin 01.03.2016 tarihinde kesinleşen, 28.10.2015 tarihli ve E: 2014/569, K: 2015/460 sayılı kararı ile dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

3296/1-1


Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

AVUKAT ALINACAKTIR

Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinde istihdam edilmek üzere, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6’ncı maddesine dayanılarak hazırlanan ve 25/03/2015 tarihli 29306 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre münhal bulunan (2) adet avukat kadrosuna sınavla atama yapılacaktır.

 

UNVANI

SINIFI

DERECESİ

ADET

AVUKAT

AHS

6

1

AVUKAT

AHS

9

1

 

I - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b. 05-06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan (Son Başvuru Tarihi İtibariyle Süresi Dolmamış) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

c. Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

d. Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

II - BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Başvuru Formu (www.sakarya.edu.tr adresinden ulaşılabilir.)

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)

3. Üç adet vesikalık fotoğraf

4. KPSS (B) sonuç belgesinin barkodlu bilgisayar çıktısı

5. Özgeçmiş

6. Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği

* Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığı’nca da onaylanabilir.

* Posta ile yapılacak başvurularda evrakların resmi kurumlarca onaylı olması gerekmektedir.

III - GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ BAŞVURU ŞARTLARI YERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

 

Başvuru Yeri

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı SAKARYA

0 264 295 52 36

Başvuru Tarihi

11.04.2016 - 25.04.2016

Yazı Sınav Yeri ve Tarihi

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü - Senato Toplantı Salonu

11.05.2016 Saat: 14.00

Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü - Senato Toplantı Salonu

18.05.2016 Saat: 14.00

 

Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına 11.04.2016 - 25.04.2016 tarihleri arasında şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir. Sınav için öngörülen süre içerisinde yapılan başvuruları inceleyerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları, Başvuru İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilecek olup, başvurusu kabul edilen adayların listesi Üniversitemizin www.sakarya.edu.tr sayfasından yayımlanacaktır.

Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılacak kadro sayısının beş katını geçmemek üzere, bir sıralama yapılarak yazılı sınava tabi tutulacaktır. (KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılacaktır.). Sıralamaya giren adaylar Üniversitemiz internet sayfasından www.sakarya.edu.tr duyurulacaktır.

IV - YAZILI SINAV KONULARI

a. Anayasa Hukuku

b. Medeni Hukuk

c. Borçlar Hukuku

d. Ticaret Hukuku

e. Medeni Usul Hukuku

f. İcra ve İflas Hukuku

g. İdare Hukuku

h. İdari Yargılama Hukuku

i. Ceza Hukuku

j. Ceza Usul Hukuku

k. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

l. 2547 ve 2914 sayılı Kanunlar ve İlgili mevzuat

V - SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazılı sınavda yetmiş ve üzeri puan alan adaylardan ilan edilen boş kadro sayısının ençok dört katı aday yazılı sınav başarı sıralamasına göre sözlü sınava çağrılacaktır. (Çağırılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağırılır.) Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan alınması şarttır. Yazılı ve sözlü sınav notları ortalaması alınarak başarı notu bulunur. Başarı sıralaması, en yüksek not alandan başlamak üzere belirlenir.

VI - SÖZLÜ SINAV KONULARI Sınavda Adaylar;

a. Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi

b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü

c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu

d. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı

e. Genel yetenek ve genel kültürü,

f. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

Yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Kurulu tarafından anılan yönetmeliğin 13. Maddesinin 4’üncü fıkranın (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

VII - SINAV SONUÇLARININ İLANI VE İTİRAZLAR

1. Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen avukat kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluşturulan başarı listesi üniversitemizin internet sayfasından duyurulacaktır. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak bildirilir.

2. Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay süreyle geçerlidir.

3. Sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

4. Duyuru tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar Sınav Kurulunca varsa sözlü sınav tarihinden önce ve herhalde en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır.

VIII - GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

1. Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

2. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

IX - AVUKAT KADROSUNA ATANMA İŞLEMLERİ

1. Giriş sınavında başarılı olup asıl listede yer alanlardan, kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde istenen belgeleri ibraz edenler, avukat kadrosuna atanırlar.

2. Adayların avukat kadrolarına atanmaları giriş sınavı başarı puan sıralamasına göre yapılır. Sınavda başarılı olup göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılana kadar ve her halükarda giriş sınavı sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde, giriş sınavı başarı sırası dikkate alınarak yedek listeden atama yapılabilir.

3. Gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz. Atamaları yapılmış ise bu atamalar iptal edilir. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayanlar veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz başlamayanlar atama işleminden sarfınazar etmiş sayılırlar ve sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Atamaları yapılanların görevlerine başlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci ve 63 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

3288/1-1


Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

AVUKAT ALINACAKTIR

Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinde istihdam edilmek üzere, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanan ve 25/03/2015 tarihli 29306 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre münhal bulunan 1 (bir) adet avukat kadrosuna sınavla atama yapılacaktır.

 

UNVANI

SINIFI

DERECESİ

ADET

AVUKAT

AHS

9

1

 

I - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

A) GENEL ŞARTLAR:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) 05-06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

c) Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

d) Avukat kadrosu için başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

II - BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvuru Formu (başvuru içi tıklayınız)

2 - Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)

3 - Üç adet vesikalık fotoğraf

4 - KPSS (B) sonuç belgesinin barkotlu bilgisayar çıktısı

5 - Özgeçmiş

6 - Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği

* Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığınca da onaylanabilir.

* Posta ile yapılacak başvurularda evrakların resmi kurumlarca onaylı olması gerekmektedir.

III - GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ BAŞVURU ŞARTLARI YERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

 

Başvuru Yeri

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Zemin Kat - No: Z16 Melikgazi / KAYSERİ

0 352 437 49 16 - 0 352 207 66 66 - 10600

Başvuru Tarihi

08/04/2016 - 22/04/2016

Yazılı Sınav Yeri ve Tarihi

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü - 11/05/2016

Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü - 18/05/2016

 

Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına 08/04/2016 - 22/04/2016 tarihleri arasında şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir. Sınav için öngörülen süre içerisinde yapılan başvuruları inceleyerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları, Başvuru İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilecek olup, başvurusu kabul edilen adayların listesi Üniversitemizin www.erciyes.edu.tr sayfasından yayımlanacaktır.

Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılacak kadro sayısının beş katını geçmemek üzere, bir sıralama yapılarak yazılı sınava tabi tutulacaktır. (KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılacaktır.).Sıralamaya giren adaylar Üniversitemiz internet sayfasından (www.erciyes.edu.tr) duyurulacaktır.

IV - YAZILI SINAV KONULARI

a) Anayasa Hukuku

b) Medeni Hukuk

c) Borçlar Hukuku

d) Ticaret Hukuku

e) Medeni Usul Hukuku

f) İcra ve İflas Hukuku

g) İdare Hukuku

h) İdari Yargılama Hukuku

i) Ceza Hukuku

j) Ceza Usul Hukuku

k) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

l) 2547 ve 2914 sayılı Kanunlar ve İlgili mevzuat

V - SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazılı sınavda yetmiş ve üzeri puan alan adaylardan ilan edilen boş kadro sayısının en çok dört katı aday yazılı sınav başarı sıralamasına göre sözlü sınava çağrılacaktır. (Çağırılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağırılır.) Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan alınması şarttır. Yazılı ve sözlü sınav notları ortalaması alınarak başarı notu bulunur. Başarı sıralaması, en yüksek not alandan başlamak üzere belirlenir.

VI - SÖZLÜ SINAV KONULARI

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı

e) Genel yetenek ve genel kültürü,

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Kurulu tarafından anılan yönetmeliğin 13. Maddesinin 4’cü fıkranın (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

VII - SINAV SONUÇLARININ İLANI VE İTİRAZLAR

1) Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen avukat kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluşturulan başarı listesi üniversitemizin internet sayfasından duyurulacaktır. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak bildirilir.

2) Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay süreyle geçerlidir.

3) Sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

4) Duyuru tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar Sınav Kurulunca varsa sözlü sınav tarihinden önce ve herhalde en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır.

VIII - GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

1) Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

VIIII - AVUKAT KADROSUNA ATANMA İŞLEMLERİ

1) Giriş sınavında başarılı olup asıl listede yer alanlardan, kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde istenen belgeleri ibraz edenler, avukat kadrosuna atanırlar.

2) Adayların avukat kadrolarına atanmaları giriş sınavı başarı puan sıralamasına göre yapılır. Sınavda başarılı olup göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılana kadar ve her halükarda giriş sınavı sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde, giriş sınavı başarı sırası dikkate alınarak yedek listeden atama yapılabilir.

3) Gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz. Atamaları yapılmış ise bu atamalar iptal edilir. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayanlar veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz başlamayanlar atama işleminden sarfınazar etmiş sayılırlar ve sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Atamaları yapılanların görevlerine başlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62'nci ve 63'üncü maddesi hükümleri uygulanır.

3282/1-1


 


 


 


Kapıkule Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN 238. MADDESİ GEREĞİNCE PARA CEZASI KARARI

Müdürlüğümüzce muhtelif nedenlerle tanzim edilen muhtelif tarih ve sayıları liste halinde aşağıda belirtilen Ceza Kararları şahısların Türkiye'de adresi bulunmadığından veya Türkiye'de mevcut adresine tebligat yapılmasına rağmen tebliğ edilmediğinden 7201 sayılı Kanun hükümleri uyarınca İlanen Tebliğ olunur.

 

SIRA

NO

TARİH

SAYI

ADI SOYADI

VERGİLER

TOPLAMI

CEZA

TUTARI

1

13.03.2014

14ck220100721

MARK SMITH

31611

7902

2

07.04.2014

14CK2201001172

ARIANE TOSUN

11304

2826

3

07.04.2014

14CK2201001171

EMMA HOVING

4172

1043

4

13.03.2014

14CK220100701

JERRY BRIAN REBORTİNO NAHAR

18530

4632

5

13.03.2014

14CK220100820

MEHMET AYDAŞ

10849

2712

6

13.03.2014

14CK220100704

BASRİ KASAPOĞLU

8064

2016

7

13.03.2014

14CK220100694

VIKTORS REPİNS

15541

3885

8

13.03.2014

14CK220100805

HÜSEYİN KELEŞ

17222

4305

9

13.03.2014

14CK220100702

MARGUS LİBBUL

16568

4142

10

13.03.2014

14CK220100724

IVAN ANTONOV EMILOV

23545

5886

11

14.03.2014

14CK220100690

SEMRA KARAPINAR

8064

2016

12

12.03.2014

14CK220100741

BİROL SENER

17301

4325

13

12.03.2014

14CK220100742

NICOLA LAM

13143

3285

14

22.05.2014

14CK2201001934

HÜSEYİN PERKGÖZ

9500

2375

15

22.04.2014

14CK2201001489

UĞUR KURU

9844

2461

16

22.04.2014

14CK2201001487

FARZANEH SİMS

6223

1555

17

21.04.2014

14CK2201001416

LEVENT RASIM HALMI

10116

2529

18

16.04.2014

14CK2201001325

MEHMET YILDIRIM

89166

22291

19

21.04.2014

14CK2201001455

ERCAN GÜR

10703

2675

20

14.07.2014

14CK2201002683

HÜSNİ DİKEÇ

16621

4905

21

21.04.2014

14CK2201001459

AYNUR AKKAYALAR

5292

1323

22

21.04.2014

14CK2201001442

KARIN MARKWALDER

49044

12261

23

18.04.2014

14CK2201001365

INESSA IVANOVA

15468

3867

24

21.04.2014

14CK2201005092

ALAATTİN ULUSOY

32696

8174

25

11.04.2014

14CK2201001232

ROMAIN ÖZDEMİR

82408

20602

26

21.04.2014

14CK2201001431

YENER KARGIN

17222

4305

27

21.04.2014

14CK2201001443

ILHAN KANALI

301843

75460

28

16.04.2014

14CK2201001324

MAJD YOUSIF

56595

14148

29

18.04.2014

14CK2201001362

BIANCA BUSCOP

32696

8174

30

12.03.2014

14CK220100808

ERGAM ÇAMÖZÜ

5645

1411

31

22.05.2014

14CK2201001935

MEHMET TAHİR ALPER

20200

5050

32

05.06.2014

14CK2201002125

BARBOROS ÖZKAN

17484

4371

33

18.06.2014

14CK2201002384

MEHMET ÇAKMAK SCCHMEISE

37715

9428

34

16.06.2014

14CK2201002317

HÜSEYİN ERÇİFCİ

44583

11145

35

18.06.2014

14CK2201002386

KJELD WESTERGAARD

61805

15451

36

13.06.2014

14CK2201002239

EMIN RAMIS MUSTAFA

15908

3977

37

13.06.2014

14CK2201002235

MUSA REİS

61042

15260

38

12.03.2014

14CK220100802

İDRİS ÖZKAN

7933

1983

39

14.03.2014

14CK220100815

SERDAR SUNGUR

15914

3978

40

21.04.2014

14CK2201001451

BEKİR BALIK

14881

3720

41

21.04.2014

14CK2201001430

ASAF HAMDEMİR

20820

5205

42

18.06.2014

14CK2201002389

EMRULLAH KAHRAMAN

51450

12862

43

18.06.2014

14CK2201002390

AYET GÜÇLÜ

44583

11145

44

18.06.2014

14CK2201002378

SERGEY SABINOV SLAVCHEV

11656

2914

45

12.11.2014

14CK2201004882

LÜTFÜ GARİP

13734

3433

46

12.11.2014

14CK2201004888

AVNİ YETER

194704

48676

47

31.08.2015

15CK2201003812

DZKEMAL KARAAHMED

9118

2279

48

31.08.2015

15CK2201003811

VASIL SHANEV

10626

2656

49

31.08.2015

15CK2201003805

ANI DIMOV

15767

3942

50

31.08.2015

15CK2201003807

GHEORGHITA VASILICA

12134

3033

51

31.08.2015

15CK2201003806

MARKO ASENOV

12134

3033

52

31.08.2015

15K2201003808

KIRIL ANGELKOV

10626

2656

53

31.08.2015

15CK2201003809

GORDANA ERICALTOUMEH

13711

3428

54

31.08.2015

15CK2201003810

ALBENA ELMALOVA

10626

2656

55

31.08.2015

15CK2201003813

AHMET DEMİR

28537

7134

56

31.08.2015

15CK2201003814

NIKOLA IVANOV

13711

3428

57

31.08.2015

15CK2201003815

YULIAN DIMITROV

15768

3942

58

31.08.2015

15CK2201003816

DINYO DINEV

19469

4867

59

31.08.2015

15CK2201003817

GEORGI GOSHEV

12134

3033

60

31.08.2015

15CK2201003818

KOSTA GERGINSKI

12134

3033

61

31.08.2015

15CK2201003819

MAGDA ASENOVA

10626

2656

62

31.08.2015

15CK2201003820

EMIL FILIPOV

13711

3428

63

31.08.2015

15CK2201003821

ANDRIJA MARKOVIC

9118

2279

64

31.08.2015

15CK2201003822

IVAYLO HRISTOV

10626

2656

65

31.08.2015

15CK2201003823

ILIA BOZHILOV

12134

3033

66

31.08.2015

15CK2201003824

RALITSA BLAGOEVA

9118

2279

67

31.08.2015

15CK2201003825

TODOR LECHEV

10626

2656

68

31.08.2015

15CK2201003826

ANATOLI MERODIEV

12134

3033

69

31.08.2015

15CK2201003827

FLORIN VASILE

20566

5141

70

31.08.2015

15CK2201003828

ADAM ADAMSKI

13674

3418

71

31.08.2015

15CK2201003829

YORDANKA MIHAYLOVA

9118

2279

72

31.08.2015

15CK2201003830

DZHEMILE BAHTEVA

13711

3428

73

31.08.2015

15CK2201003831

AUREL DUMITRU

13711

3428

74

31.08.2015

15CK2201003832

METODI METODIEV

13711

3428

75

31.08.2015

15CK2201003833

ZLATI DILKOV

9118

2279

76

31.08.2015

15CK2201003835

VALENTIN IVANOV

12134

3033

77

31.08.2015

15CK2201003834

LEVI MURAPIU

10626

2656

78

31.08.2015

15CK2201003836

BORISLAV MITOV

13674

3418

79

31.08.2015

15CK2201003837

IVAN KOTSEV

13711

3428

80

31.08.2015

15CK2201003838

LUCIAN GOGOCLANU

7729

1932

81

31.08.2015

15CK2201003839

IVAYLO NIKOLOV

12134

3033

82

31.08.2015

15CK2201003840

RICHARDO MIHALACHE

12134

3033

83

31.08.2015

15CK2201003841

SAYDI BAHTEV

10626

2656

84

31.08.2015

15CK2201003842

MIKLIS CZUKOR

15767

3942

85

31.08.2015

15CK2201003843

TODOR BELKOPERKIN

13711

3428

86

31.08.2015

15CK2201003844

ALEXANDRU TUDORACHE

7541

1885

87

31.08.2015

15CK2201003845

SMILYAN PASKALEV

10626

2656

88

31.08.2015

15CK2201003846

SORIN POPLICEANU

13711

3428

89

31.08.2015

15CK2201003847

LUCIAN MARIN

9215

2304

90

31.08.2015

15CK2201003848

STEFAN PAVLOV

9118

2279

91

31.08.2015

15CK2201003849

RAYKO DAMYANOV

18139

4535

92

31.08.2015

15CK2201003850

BORIS MITKOV

9118

2279

93

31.08.2015

15CK2201003851

MARIAN RADU

13711

3428

94

31.08.2015

15CK2201003852

GHEORGHE AMUZA

10626

2656

95

31.08.2015

15CK2201003853

ARNO MALOCCHIO

13711

3428

96

31.08.2015

15CK2201003854

KRUM ERGIN

15767

3942

97

31.08.2015

15CK2201003855

MARIUS DOBRE

7541

1885

98

31.08.2015

15CK2201003856

ANGEL BORISOV

12134

3033

99

31.08.2015

15CK2201003857

VALENTIN POPA

12134

3033

100

31.08.2015

15CK2201003858

LUCIAN MARIN

9118

2279

101

31.08.2015

15CK2201003859

STEFKA STEFANOVA

12134

3033

102

31.08.2015

15CK2201003860

DIMITAR DIMITROV

10626

2656

103

31.08.2015

15CK2201003861

STANMIRA GEORGIEVA

10626

2656

104

31.08.2015

15CK2201003862

VIOREL MIHALACHE

9118

2279

105

31.08.2015

15CK2201003863

ARMIN WUELKER

14952

3738

106

31.08.2015

15CK2201003864

DIMITAR YAKIMOV

12134

3033

107

31.08.2015

15CK2201003804

DRAGOMIR LAZAROV

10626

2656

108

31.08.2015

15CK2201003792

DIMITAR OIMITROV

21090

5273

109

31.08.2015

15CK2201003790

LIVIU VASILE

24970

6242

110

31.08.2015

15CK2201003791

FLORIN IONITA

13025

3256

111

31.08.2015

15CK2201003793

PETAR SEGANOV

5351

1338

112

31.08.2015

15CK2201003795

HRISTINA GEORGIEVA

5351

1338

113

31.08.2015

15CK2201003794

DILIAN PETROV

32906

8226

114

31.08.2015

15CK2201003796

VALENTIN TUMBEV

5648

1412

115

31.08.2015

15CK2201003797

SHAMIL KUPBANOV

17835

4459

116

31.08.2015

15CK2201003798

LACHEZAR HANDEHIYSKI

7134

1783

117

31.08.2015

15CK2201003798

RICHARD FABOK

41133

10283

118

31.08.2015

15CK2201003800

GEORGI VASILEV

7134

1783

119

31.08.2015

15CK2201003803

STOYCHO LYUNGOV

5648

1412

120

31.08.2015

15CK2201003802

ISTVAN FABIAN

41133

10283

121

31.08.2015

15CK2201003801

DILSHODBEK KAMBAROV

14863

3716

122

15.04.2014

15CK2201001568

YOUSSEF TOUSSEF

1192

298

123

15.04.2014

15CK2201001566

STOYAN DIMITROV

3278

819

124

15.04.2015

15CK2201001567

GEORGI IVANOV IGNATOV

2980

745

125

21.04.2015

15CK2201001680

VIOREL BRATU

203294

50823

126

21.04.2015

15CK2201001681

CONSTANTIN BANICA

89929

22482

127

21.04.2015

15CK2201001682

IHSSAN HOSSEIN

18694

4673

128

21.04.2015

15CK2201001683

IULIAN LUPU

110640

27660

129

21.04.2015

15CK2201001684

EFTYCHIOS PAIZAKIS

545025

136256

130

21.04.2015

15CK2201001685

TEMELKO VELEV

13928

3482

131

21.04.2015

15CK2201001687

CORNEL HAIDUCU

16128

4032

132

21.04.2015

15CK2201001688

ANDONE SOIMU

125355

31338

133

21.04.2015

15CK2201001689

MAHSUNİ ALVER

93744

23436

134

21.04.2015

15CK2201001690

GOSPODIN IVANOV

15028

3757

135

15.04.2015

15CK2201001564

HABIBE YAZAR

18965

4741

136

15.04.2015

15CK2201001563

MEHMET SÜRÜCÜ

4631

1157

137

15.04.2015

15CK2201001561

OSCAR BERGAMIN

13928

3482

138

15.04.2015

15CK2201001560

LEOTRIM PODRIMÇAKU

5733

1433

139

09.04.2015

15CK2201001455

CHOIP MIRZAYEV

10805

2701

140

09.04.2015

15CK2201001454

DAVID BORAKOVIC

23816

5954

141

09.04.2015

15CK2201001453

ERDEM CENGIZ

5498

1374

142

09.04.2015

15CK2201001452

SEVDALINA KYUCHUKOVA

5864

1466

143

08.04.2015

15CK2201001435

BAHRI TASDELER

6174

1543

144

08.04.2015

15CK2201001434

PIERRE CAMILLE JEAN BASTIN

18965

4741

145

08.04.2015

15CK2201001432

VASIL BOGDANOV

4675

1168

146

08.04.2015

15CK2201001431

KRASAMIR GEORGIEV

7056

1764

147

08.04.2015

15CK2201001430

VASILE NICULAE

10355

2588

148

07.04.2015

15CK2201001417

SORIN CIOBANU

6042

1510

149

07.04.2015

15CK2201001416

KAREL BRANDEJSKY

10996

2749

150

07.04.2015

15CK2201001415

WAFI ALFARES

20160

5040

151

07.04.2015

15CK2201001414

MARIAN GOATA

11876

2969

152

07.04.2015

15CK2201001413

UMMUGULSUM YETIS

15877

3969

153

07.04.2015

15CK2201001412

ABO HAWACH

6158

1539

154

07.04.2015

15CK2201001411

HRISTO HRISTOZOV

9530

2382

155

07.04.2015

15CK2201001410

IVAYLO IVANOV

9530

2382

156

06.04.2015

15CK2201001384

NIKOLA KOLEV

15260

3815

157

06.04.2015

15CK2201001383

DANIEL MIHALACHE

11772

2943

158

06.04.2015

15CK2201001382

MOUSTAFA ALCHIKH

7085

1771

159

06.04.2015

15CK2201001381

ABDULALIM ABDULHAK

10355

2588

160

06.04.2015

15CK2201001380

DOREL OPREA

10355

2588

161

06.04.2015

15CK2201001379

SAID UAMMADI

10355

2588

162

06.04.2015

15CK2201001378

ALEXANDRU IANCU

10355

2588

163

06.04.2015

15CK2201001377

IULIAN ALEXE

10355

2588

164

16.03.2015

15CK2201001041

MAHMOUD ASBIR

11772

2943

165

16.03.2015

15CK2201001040

IBRAHIM CHICK ABDI

11772

2943

166

16.03.2015

15CK2201001039

SEDIN HUSEINOVIC

14170

3542

167

16.03.2015

15CK2201001038

NIKOLAY TODOROV

11772

2943

168

16.03.2015

15CK2201001037

MUSA ROBEV

11772

2943

169

16.03.2015

15CK2201001036

RADOSLAV IVANOV

19620

4905

170

16.03.2015

15CK220100948

IVAN VANDEV

14170

3543

171

16.03.2015

15CK220100947

MARIUS GHEORGHIU

18805

3951

172

16.03.2015

15CK220100946

ALEXANDRU BURLUI

11772

2943

173

16.03.2015

15CK220100945

FLORIN BABOI

12535

3133

174

16.03.2015

15CK220100944

KHALIL MAHMOUD AHMED

14170

3542

175

16.03.2015

15CK220100942

MARIYA SAID

22346

5586

176

16.03.2015

15CK220100940

UILIAN COSTEA

14334

3583

177

16.03.2015

15CK220100889

ANDA NAAMANI

14295

3573

178

16.03.2015

15CK220100888

PAULA GIURCA

25071

6297

179

16.03.2015

15CK220100829

KITO KITOV

11772

2943

180

16.03.2015

15CK220100828

YUSEIN KARAASENOV

14170

3542

181

16.03.2015

15CK220100814

FLORIN MIHAI

11772

2943

182

16.03.2015

15CK220100813

RADWAN NASER

12535

3133

183

16.03.2015

15CK220100812

AMIR ALLAHIB

19620

4905

184

16.03.2015

15CK220100811

DANIAL KANA

14170

3542

185

16.03.2015

15CK220100810

IBRAHIM ALMOHAMMED

12535

3133

186

16.03.2015

15CK220100993

SELCHUK NAIM

5450

1362

187

16.03.2015

15CK220100990

ALI HFIAN

13195

3298

188

12.03.2015

15CK220100978

CENGİZ COSGUN

7331

1832

189

12.03.2015

15CK220100977

MARTIN JOHANEN

91564

22891

190

12.03.2015

15CK220100976

ROMAN ASENOV

91564

22891

191

12.03.2015

15CK220100975

RIZA ÇİÇEKLİ

23218

5804

192

12.03.2015

15CK220100974

SADETTIN PUSA

53412

13353

193

12.03.2015

15CK220100973

DICK VAN OFFEN

21259

5314

194

12.03.2015

15CK220100972

GHEORGHE PRODAN

19620

4905

195

12.03.2015

15CK220100971

HALIL KARACA

47962

11990

196

12.03.2015

15CK220100970

JEROME GATT

8064

2016

197

12.03.2015

15CK220100969

HAMZA KAYA

41420

10335

198

12.03.2015

15CK220100968

CENGİZ ÇELİŞGEN

13625

3406

199

12.03.2015

15CK220100967

FATİH KÖKCE

6615

1653

200

12.03.2015

15CK220100960

MESUT AKYOL

29324

7331

201

11.03.2015

15CK220100959

ISMET NENK

68911

17227

202

11.03.2015

15CK220100958

AHMET AVSAROĞLU

44572

11143

203

11.03.2015

15CK220100957

EMIL PANAYOTOV

7331

1832

204

11.03.2015

15CK220100954

ANELIYA CHOLAKOVA

24526

6131

205

11.03.2015

15CK220100953

BONKA HRISTOVA

13195

3298

206

11.03.2015

15CK220100952

HRISTO LESEV

7331

1832

207

11.03.2015

15CK220100951

MUSTAFA MUSTAFA

37824

9456

208

11.03.2015

15CK220100950

STANIMIR YASHOV

23436

5859

209

11.03.2015

15CK220100943

ANTON MIHAYLOV

7056

1764

210

11.03.2015

15CK220100941

DRAGOMIRA MEHMED

14808

3702

211

11.03.2015

15CK220100939

HALIM AHMED

7331

1832

212

11.03.2015

15CK220100938

IVA KOLEVA

23981

5995

213

11.03.2015

15CK220100937

ROSEN DIMITROV

16568

4142

214

11.03.2015

15CK220100936

IRENA GATEVA

61587

15396

215

11.03.2015

15CK220100935

AHMED KODZHABASH

17227

4306

216

11.03.2015

15CK220100934

GEORGI APOSTOLOV

27251

6812

217

11.03.2015

15CK220100933

STEFAN MIHAYLOV

30521

7630

218

10.03.2015

15CK220100915

MILEN MILENOV

33791

8447

219

10.03.2015

15CK220100914

STEFAN CHAKAROV

13516

3379

220

10.03.2015

15CK220100613

RAYCHO DIMITROV

54502

13625

221

10.03.2015

15CK220100912

NAYEF KAMHAZ

13625

3406

222

10.03.2015

15CK220100911

VOLODYMYR STOILARCHUK

13080

3270

223

10.03.2015

15CK220100910

FANKA ILIEVA

11729

2932

224

10.03.2015

15CK220100909

AYDIN YILDIRIM

35701

8925

225

05.03.2015

15CK220100816

ALEKSANDAR STAYKOV

10263

2565

226

05.03.2015

15CK220100815

ADLAN MUSAEV

91564

22891

227

02.03.2015

15CK220100754

COŞKUN ÖZBULUR

6981

1722

228

02.03..2015

15CK220100752

ERDOGAN DUREL

6597

1649

229

02.03.2015

15CK220100749

YASEMIN DEMIREL

9592

2389