5 Nisan 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29675

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


1500 TAKIM ER ELBİSE DOLABI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


İHTİYAÇ FAZLASI (ÖLÜ STOK) MALZEMELER PİYASAYA SATILACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


1. 2. 3. VE 4. ÜNİTE GENERATÖR KORUMA SİSTEMİNİN YENİLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) Afşin-Elbistan A Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

İstanbul Defterdarlığı Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Menteşe Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Pendik Belediyesinden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1500 TAKIM ER ELBİSE DOLABI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Ankara Deniz İkmal Grup Komutanlığı ihtiyacı 1500 takım er elbise dolabı, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi Kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 12/04/2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

3141/1-1


İHTİYAÇ FAZLASI (ÖLÜ STOK) MALZEMELER PİYASAYA SATILACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Malzeme Yönetimi Dairesi Başkanlığı Merkez Ambar Müdürlüğünde bulunan muhtelif ihtiyaç fazlası (ölü stok) malzemeler, kapalı zarf teklif alma usulü ile satışları yapılacaktır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi Dairesi Başkanlığı Türk Ocağı Caddesi Nasuh Akar Mahallesi 2/13 Çankaya/ANKARA Kat: 13 Oda No: 15

b) Telefon ve faks numarası      :  Tel: 0312 212 69 00/2312

                                                     Fax: 0312 212 78 54

2 - İhale konusu satışın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Ankara Malzeme Yönetimi Dairesi Başkanlığı Merkez Ambar Müdürlüğünde 1660 kg. demir, 1 adet oksijen tüpü, 5 adet muhtelif zımba, 2 adet muhtelif evrak çantası, 2 adet su motoru, 1 adet Tekerlekli kompresör, 1 adet kompresör, 6 adet Tel çekme makinası, 1 adet metelorjik mikroskop, 6 adet reglatör, 714 adet muhtelif sarf malzeme, 2 adet muhtelif para kasası, 244 muhtelif koltuk, 194 adet muhtelif masa, 120 adet muhtelif etejer, 64 adet muhtelif sehpa, 84 adet muhtelif sandalye, 124 adet muhtelif dolap, 17 adet muhtelif keson satılacaktır.

b) Malzemenin görülebileceği

    ve teslim alınacağı yer            :  EÜAŞ Merkez Ambar Müdürlüğü İstanbul yolu 9. Km.

3 - İhalenin yapılacağı yerler,

     tarih ve açılış saati                 :  Malzeme Yönetimi Dairesi Başkanlığı Türk Ocağı Cad. Nasuh Akar Mahallesi 2/13 ihale zarfı Yeri: 13 kat No:70 ihale zarfı açma yeri Kat F Blok

                                                     C3 ihale toplantı yeri 28/04/2016 tarih, saat:14:00’de

4 - İhale Dökümanlarının

a) Dosya No.su                         :  STŞ M 22

b) Şartnamenin Görülebileceği

   ve Satın alınabileceği yerler    :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi Dairesi Başkanlığı Türk Ocağı Caddesi Nasuh Akar Mahallesi 2/13 Çankaya/ANKARA

                                                     Tel: 0 312 212 69 00/23 12

                                                     Malzeme Yönetimi Dairesi Başkanlığı Merkez Ambar Müdürlüğünden alınabilir.

5 - Son teklif verme saati: Teklifler, yukarıda belirtilen ihale tarihinde saat 12:00’ye kadar Malzeme Yönetimi Dairesi Başkanlığı Türk Ocağı Cad. Nasuh Akar Mahallesi 2/13 ihale teklif verme yeri: 13. Kat No: 70 muhaberat servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmeden EÜAŞ sorumlu değildir.

6 - Teklifler ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü opsiyonlu olacaktır.

7 - Bu ihale EÜAŞ’ın “Malzeme - Taşıt - İş Makinaları Değerlendirme ve Satış Yönetmeliği” doğrultusunda yapılacaktır.

8 - Şartnamelere Kuruşumuz Web Sitesinden ulaşabilirsiniz.

3059/1-1


1. 2. 3. VE 4. ÜNİTE GENERATÖR KORUMA SİSTEMİNİN YENİLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) Afşin-Elbistan A Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden:

l. 2. 3. ve 4. Ünite Generatör koruma sisteminin yenilenmesi hizmet alımı işi Şirketimizin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı mal ve hizmet alınılan hakkında yönetmelik hükümlerine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Çoğulhan Mahallesi 46500 Afşin/Kahramanmaraş

b) Telefon ve Faks numarası               :  Tlf: (0344) 524 22 04 - 05  Faks: (0344) 524 22 02

c) Elektronik posta adresi (varsa)        :  afsin@euas.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi                                  :  http://www.euas.gov.tr/Sayfalar/Ihaleler.aspx

2 - İhale konusu hizmetin

A-a) İhale Kayıt No/Dosya No           :  20l6/86887 - 2016/17

b) Niteliği, türü ve miktarı                   :  1. 2. 3. ve 4. Ünite generatör koruma sisteminin yenilenmesi.

c) Teslim yeri                                      :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

d) İhale tarihi ve saati                          :  20/04/2016    Saat: l4:00

e) İhale Dokümanı bedeli                    :  l00.00.-TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/K.MARAŞ

b) İhale Dokümanı bedelinin ve

Geçici (Nakit) Teminatın yatırılacağı

banka hesap numaraları                       :  Vakıfbank Afşin Şb.:

                                                               TR 8700 0l50 0l58 0072 8775 7271

                                                               Ziraat Bankası Afşin Şb.:

                                                               TR 170001000390377120435440

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler İdari Şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.

5 - İhale tüm isteklilere açıktır.

6 - İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

7 - İhale dokümanı Çoğulhan Mahallesi 46500 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler ihale tarihi saat l4:00'e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

2989/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

İstanbul Defterdarlığı Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:

KADIKÖY EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKULLER (Bu taşınmazın satış ihalesi 19/04/2016 günü yapılacaktır.)

 

Sıra

No

Dosya No

İlçesi

Mahalle/Köy

Sokak/

Mevkii

Pafta

Ada

No

Parsel

No

Yüzölçümü

(M²)

Hazine

Hissesi

(M²)

Cinsi

Tahmini

Bedel

(TL)

Geçici

Teminat

(TL)

İmar Durumu

İhale

Saati

1

34160101110

Kadıköy

Merdivenköy

Uyanış

194

955

95

894,00

Tam

Arsa

5.811.000,00

1.162.200,00

Konut+Ticaret Alanı

14.00

 

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile gösterilen gün ve saatte satışa çıkarılmıştır.

2 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

(a) Bu iş için yatırdığınız geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, Geçici Teminat Mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu Kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması gerekmektedir.

(b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgah Belgesini; Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi,

Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İstanbul Defterdarlığı Kat:1 Cağaloğlu/İstanbul adresinde toplanacak olan İhale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

3 - Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalan kısma faiz uygulanmak suretiyle kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faiziyle tahsil edilir.

4 - İhaleye ait şartname internet adresimizde (www.ist-def.gov.tr) ve Müdürlüğümüzde görülebilir.

5 - İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat makbuzlarını Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ve Malmüdürlükleri veznelerine başvurmak suretiyle temin edebilirler.

6 - Satışı yapılan taşınmaz mallar 5 (beş) yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

7 - Satışı yapılan taşınmaz mallar KDV den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

8 - Postadaki vaki gecikmeler kabul edilemeyecektir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

3065/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Menteşe Belediye Başkanlığından:

1 - Menteşe Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan aşağıda listede 1. Sırada yer alan nitelikleri yazılı Ad. Taşınmaz (arsa) 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35/a maddesi gereğince kapalı teklif suretiyle satılacaktır.

2 - Aşağıdaki listede 2 ile 11 sıralardaki özellikleri belirtilen Menteşe Belediyesine ait taşınmazlar (arsa, tarla, zeytinlik) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık arttırma suretiyle satışı yapılacaktır.

3 - İhale 20.04.2016 Çarşamba günü saat 14.00’de Menteşe Belediyesi Meclis Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

4 - İhale ile ilgili bilgi ve şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde, Menteşe Belediyesi Emlak İstimlâk Müdürlüğünden ücretsiz olarak alınabilir.

5 - İhaleye katılacak iştirakçilerin ve de taşınmazların kapalı teklif usulü satış ihalesine teklif verecekler; İstenen belgelerle birlikte, şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları ihale zarfını 19.04.2016 Salı günü saat 17.00’ye kadar Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’ne sıra alındı karşılığı teslim etmeleri zorunludur. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular ile Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

KATILIMCILARDAN İSTENİLEN BELGELER

a) Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu,

b) Nüfus Cüzdanı Sureti,

c) İkametgâh Belgesi,

d) Menteşe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne borcu olmadığına dair belge,

e) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak olanlar; Yetki Belgesi, İmza Sirküleri, Ticari Sicil Gazete,

f) Ortak Girişimciler (Gerçek veya Tüzel); yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter onaylı Ortaklık Yetki Belgesi.

6 - 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı fesih edilir.

7 - İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzını ve sonucunu itiraz edemezler.

 

S. No

MAHALLE MEVKİİ,

ADA

PAFTA

PARSEL

ALAN M2

İMAR DURUMU

MUHAMMEN

SATIŞ BEDELİ

GEÇİC

TEMİNAT

İHALE TÜRÜ

1.

Akçaova

136

21K4

1

9457.92

Gelişim konut Alanı. 4 kat Taks 0.25 Kaks 1.00

9,000,000,00 TL

270,000,00 TL

KAPALI

2.

Akçaova

 

N20C-01A-2A

2214

4000,00

K.D.K.Ç.A

1,200,000,00 TL

36,000,00 TL

AÇIK

3

Akkaya

 

34

1455

3850,00

Yerleşik Alan Sınırı Civarı

175,000,00 TL

5,250,00 TL

AÇIK

4

Bayır

 

43

5775

2923.52

İmar Planı Dışında Tarla

44,000,00 TL

1,350,00 TL

AÇIK

5

Düğerek. Köyaltı

 

190-1-4

3046

327.85

Gelişim konut Alanı.  2 kat Taks 0.25 Kaks 0.50

115,000,00 TL

3,450,00 TL

AÇIK

6

Çaybükü. Esenlik

 

2

448

975.00

Kısmen Yerleşme Alan. Ayrık Nizam 2 Kat.

9,750,00 TL

300,00 TL

AÇIK

7

Dağpınar. Samıç

370

N20D16-B3

9

1954.30

Tarla

10.000.00 TL

300,00 TL

AÇIK

8

Dağpınar. Samıç

352

N20-D16-B3

30

6453.70

Zeytinlik

45,000,00 TL

1,350,00 TL

AÇIK

9

Dağpınar. Samıç

347

N20-D16-B3

10

2932.22

Tarla

15,000,00 TL

500,00TL

AÇIK

10

Yeniköy. (Cedit)

Bağlarbaşı

 

16

1168

1493.64

Gelişim konut Alanı.2kat. Taks .0.20. Kaks. 0.40

675,000,00 TL

20,500,00 TL

AÇIK

11

Yenice. Bahçearası

 

11

2097

1608.00

Bir Kısmı Yerleşik alanı Civarında. Bir Kısmı Dışında.

50,000,00 TL

1,500,00 TL

AÇIK

2957/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Pendik Belediyesinden:

1 - Aşağıda özellikleri belirtilen Pendik Belediyesine ait taşınmaz ihale ile satılacaktır. İhale “Batı Mah. 23 Nisan Caddesi No: 11 PENDİK/İSTANBUL” adresindeki Pendik Belediye Binası 5. kattaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 250 (ikiyüzelli) TL olup, Pendik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden (4. Kat) temin edilebilir.

 

Tapu Mahalle

Ada

Parsel

Parsel Alanı (m²)

Satılacak

Alan (m²)

İmar Durumu

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

İhale Gün ve Saati

Dolayoba

8691

18

2.965,81

1.765,81

Konut (İşgalli)

2.825.296,00-(ikimilyonsekizyüzyirmibeşbin ikiyüzdoksanaltı TL)

84.759,00

(seksendörtbinyediyüz ellidokuz TL)

19.04.2016

Salı

Saat:10.00

 

MADDE 2- Taşınmazın Özellikleri: Söz konusu taşınmaz imar planında (K) rumuzlu konut alanında kalmaktadır. Taks: 0.40, Emsal: 1.75 ve Maxh: Sabiha Gökçen Havaalanı Mania Planı Kriterlerini aşmamak kaydı ile 30.50 m’dir.

* 14.09.2015 tarih 429 sayılı Pendik Belediye Başkanlığı Emri Doğrultusunda 6 kat üzeri yapılaşma için Mimari Estetik Komisyonu Uygun Görüşü alınacaktır.

3 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

4 - İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

1 - İkametgah belgesi,

2 - Nüfus cüzdan sureti,

3 - Noter tasdikli imza beyannamesi,

4 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

5 - Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

1 - Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2 - Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü,

3 - Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

4 - Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

6 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

7 - Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:

1 - Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

2 - Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

5 - Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

a) Tedavüldeki Türk Parası

b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

6 - Teminatların teslim yeri: Bankalarca ve Özel Finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılması ve makbuzun diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur. Teminat olarak Banka Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz edeceklerdir. Verilmiş olan teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

7 - Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi yapacak olan komisyon başkanlığına teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu taktirde dış zarfa komisyon başkanlığının adresi ile hangi taşınmaza ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3128/1-1