1 Nisan 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29671

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Seyhan (Adana) Belediye Başkanlığından:

TCDD Genel Müdürlüğünden:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: ANKARA

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanlığından:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

MEF Üniversitesi Rektörlüğünden:

Tunceli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Societe Generale (S.A.) İstanbul Şubesinden:

Turkish Bank Anonim Şirketinden:

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketinden:

Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinden:

Vakıf Katılım Bankası Anonim Şirketinden:

ICBC Turkey Bank Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Seyhan (Adana) Belediye Başkanlığından:

ADANA - SEYHAN SUCUZADE MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINDA KENT MEYDANI VE ÇEVRESİ KENTSEL TASARIM VE MİMARİ PROJE YARIŞMASI

1 - YARIŞMANIN AMACI

Yarışmanın amacı, Adana Seyhan İlçe Belediyesi Sucuzade Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanında oluşturulacak “Kent Meydanı ve Çevre Yapılarının Kentsel Tasarım ve Mimari Projesini elde etmek” üzere güzel sanatları teşvik etmek, kültür, sanat, bilim ve çevre değerlerini rekabet yolu ile geliştirmek, çok sayıda seçenek arasından mimarlık, mühendislik, sanat anlayışı, işletme ve ilk tesis maliyetleri yönünden ekonomik, işlevsel ve yenilikçi çözümleri seçmektir.

2 - YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

Yarışma, serbest, ulusal ve iki kademeli olarak yapılacaktır.

3 - YARIŞMANIN KONUSU VE YERİ

Yarışmanın konusu, Adana’da, Seyhan nehrinin batısında ve Seyhan ilçe belediyesine bağlı Sucuzade mahallesi sınırları içindeki Obalar ve Saydam caddeleri arasında kalan 1. Etap Kentsel Dönüşüm Alanı’nın Kent Meydanı ve çevre yapıları için ayrılan (çevre yolları hariç) 32832 m2 büyüklüğündeki kesiminin Kentsel Tasarımı ve bu alanda yer alması öngörülen Ticaret, Sosyal, Rekreasyon ve Kültür Tesisleri Kompleksinin Mimari Projesinin arazi, çevre ve imar koşulları ve program verileri ile uyumlu ve çevrenin sağlıklı gelişmesine yönlendirici katkıda bulunacak bir bütün halinde hazırlanmasıdır. Yarışma alanının güneyinde kalan ve kentsel dönüşüm programının 2. Etabını oluşturan 81155 m2’lik alanın bu projeden nasıl etkilenebileceği de kentsel tasarım ve çevre düzeni çalışması çerçevesinde dikkate alınacaktır.

4 - YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI

Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki hususları yerine getirmesi şarttır. Ekip olarak katılanların her birinin, bu maddenin (g) bendi dışında, diğer koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların, yetkileri idareyle ilişkilerinin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar:

a) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak.

b) Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,

c) Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,

d) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,

e) Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

f) Yarışmayı açan idare adına hareket eden ve söz konusu yarışma çalışmalarında yer alan danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,

g) Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek. (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).

h) Yarışmaya katılmak isteyen yarışmacıların, şartname bedeli olan 150 TL’yi (Yüzelli Türk Lirası) idarenin TR 7900 0150 0158 0072 8170 5682 nolu cari hesabına, Adana - Seyhan Belediyesi Kent Meydanı ve Çevresi Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması Katılım Bedeli notuyla yatırmaları, şartname almaları ad, soyad, T.C. kimlik numarası, adres ve iletişim bilgilerini bırakmaları zorunludur.

Yarışmacılar şartname ve eklerini elden alabilecekleri gibi, banka dekontunu aşağıda belirtilen faksa göndermeleri durumunda, belgenin alınmasını takip eden gün şartname ve ekleri yarışmacının adresine gönderilecektir.

Şartname alma için son tarih 28 Haziran 2016 günü saat 17.00’dir. Bu startlara uymayanlar yarışmaya katılmış̧ olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış̧ sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Yarışma şartname ve eklerine Seyhan Belediyesinin, www.seyhan.bel.tr web adresinden de ulaşılabilir.

5 - YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın İlanı                                        1 Nisan 2016

Sorular için son gün                                  28 Nisan 2016

Cevapların İlanı                                         5 Mayıs 2016

1. Aşama Proje Teslim Tarihi ve Saati      28 Haziran saat:17.00’e kadar

1. Aşama Juri Değerlendirme Tarihi         28 Haziran - 15 Temmuz tarihleri içinde

2. Aşama Proje Başlangıcı                        15 Temmuz

2. Aşama Proje Teslim Tarihi ve Saati      19 Eylül saat:17.00’e kadar

2. Aşama Juri Değerlendirme Tarihi         19 Eylül - 1 Ekim tarihleri içinde

Sonuçların ilanı, kollokyum ve sergi         Daha sonra ilan edilecektir

6 - JÜRİ ÜYELERİNİN VE RAPORTÖRLERİN İSİMLERİ

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ:

Zeydan KARALAR                                  Seyhan Belediye Başkanı

Ulaş TOROS                                            Dr. İnş. Müh, Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı

Atilla YÜCEL                                           Prof. Dr. Y. Müh. Mimar, İTÜ, Yarışma Teknik Koordinatörü, UKÜ GST Mimarlık Fakültesi

Selçuk ÇOLAK                                         Doç. Dr. Proje Yöneticisi, Ç.Ü. İİBF

İpek DURUKAN                                      Yrd. Doç Dr. Mimar, ODTÜ, MÜ? Mimarlık Fakültesi

Burak NAKIBOĞLU                               Yrd. Doç. Dr. Pazar Araştırmacısı, Ç.Ü. İİBF

YARIŞMA KURUMSAL DANIŞMANLARI:

Nazım BİÇER                                           İnş. Müh. TMMOB İnşaat Müh. Odası Adana Şb.

Ramazan DOĞRU                                    Peyzaj Mim, TMMOB Peyzaj Mim. Odası Adana Şb.

Hasan Emir KAVİ                                    Mak. Müh. TMMOB Mak. Müh. Odası Adana Şb.

Yakup TATLI                                           Şehir Plancısı, TMMOB Şehir Plan. Odası Adana Şb.

Ozan V. TÜZÜN                                      Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Adana Şb.

ASİL JÜRİ ÜYELERİ:

Kaya ARIKOĞLU                                    Y. Mimar, Maryland Uni - Cornell Uni, Serbest Mimar, Adana

Nezih Recep AYSEL                                Yrd. Doç. Dr. Mimar, MSGSÜ Mimarlık Fakültesi

Tamer GÖK                                              Prof. Dr. Şehir ve Bölge Pl, ODTÜ, Em. Öğr. Ü.MÜ

C. Abdi GÜZER                                       Prof. Dr. Mimar, ODTÜ Mimarlık Fakültesi

Nevzat SAYIN                                         Mimar, DEÜ, Serbest Mimar, İstanbul

Berrin SİREL                                            Yrd. Doç. Dr. Peyzaj Mimarı, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi

Ahmed Kamil TANRIKULU                    Prof. Dr. İnş. Müh, Ç.Ü. Müh- Mim Fakültesi

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ:

Reyhan ERDOĞAN                                 Doç. Dr. Peyzaj Mimarı, Akdeniz Üni, Ziraat Fakültesi

Tan KAMİL GÜRER                               Doç. Dr. Mimar, YTÜ Mimarlık Fakültesi

Tolga LEVENT                                         Yrd. Doç. Dr. Şehir ve Bölge Pl, MÜ. Mimarlık Fakültesi

Muhittin YENGÜNER                             İnş. Yük. Müh. ÇÜ, Serbest Müh, Adana

RAPORTÖRLER

Aysin AYSU                                            Y.Mimar, Seyhan Belediyesi

Serfıraz EKMEN                                       İnş. Müh, Seyhan Belediyesi

Simge ÖZTAN                                         Mimar-İnş. Müh. Seyhan Belediyesi

RAPORTÖR YARDIMCILARI

Dilek AVCIBAY                                      Seyhan Belediyesi

Gülşah YILMAZ                                      Seyhan Belediyesi

7 - ÖDÜLLER TUTARI VE ÖDEME ŞEKLİ

Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen projelere aşağıdaki ödül ve mansiyonlar verilecektir.

A) BİRİNCİ AŞAMA:

Bu aşama sonunda jüri başarılı bulduğu 10 adet projenin ikinci aşamaya alınmasına karar verecek olup, ikinci aşama sonuna kadar kimlikleri gizli kalacak olan bu on yarışmacı mansiyon almaya değer görülecek, her bir mansiyon sahibine ikinci aşama sonunda 10.000 TL ödenecektir.

B) İKİNCİ AŞAMA:

İkinci aşamaya kalan ve teslim edilen projelerden üçü için toplam 120.000 TL (Yüz Yirmi bin Türk Lirası) ödül verilecektir. İdare ayrıca Satınalmalar için Jüri emrine toplam 10.000 TL(On Bin Türk Lirası) verecektir. Jüri proje satınalma ve emrine verilen toplam tutarın dağıtımı konusunda serbesttir. Yarışmacılara ödenecek ödül ve mansiyon bedelleri en geç yarışma sonucunun ilanını izleyen otuz (30) gün içinde yarışmacılara veya yasal vekillerine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre net olarak ödenir.

8 - ŞARTNME EKLERİ NEREDEN NASIL ALINACAĞI SATIN ALMA BEDELİ

Şartname Adana Seyhan Belediyesi’nden 150 TL bedelle (Yüzelli Türk Lirası) CD ortamında satın alınabileceği gibi, idarenin TR 7900 0150 0158 0072 8170 5682 nolu cari hesabına, şartname tutarını yatırdıktan sonra alındı makbuzunu 0 322 436 18 32 nolu faksa veya “Seyhan Belediyesi, Döşeme Mahallesi, Turhan Beriker Bulvarı No.57, 01068, Seyhan, Adana” adresine gönderdikleri takdirde şartname dokümanı adreslerine gönderilecektir.

Yarışmacılara verilecek belgeler şunlardan oluşacaktır.

1. İhtiyaç programı

2. 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı (proje sınırı işaretli) ve Ekleri

3. Halihazır harita ve plankote

4. Aplikasyon krokisi

5. Zemin etüt raporu ve ekleri

6. Altyapı raporu / raporları ve ekli belgeler

7. İklim verileri

8. Ulaşım verileri

9. Çizim ve Maket sınırı paftaları

10. Fotoğraflar ve fotoğraf anahtar paftası

11. Eski Adana fotoğrafları seçkisi (farklı kentsel gelişme dönemleri)

12. Eski ve Yeni Genel / Yakın Çevre Hava Fotoğrafları

13. Yarışma alanı çevresi ile ilgili video çekimleri (sayısal belge)

14. Adana ve Sucuzade Mahallesi Tarihi Gelişme bilgileri

15. Alandaki Tescilli Yapılar ile ilgili bilgi ve belgeler

16. Yarışma alanında yapılan kullanıcılara ilişkin araştırma bilgileri

17. Yarışma için geçerli Şartnameler dosyası

18. Yarışma Katılım Tutanağı

9 - İDARE ve RAPORTÖRLÜK BİLGİLERİ

İdarenin Adı                  :  SEYHAN BELEDİYESİ

Adresi                           :  Döşeme Mahallesi, Turhan Cemal Berker Bulvarı No. 57, 01068, ADANA

Telefon                          :  0 322 432 74 74

Faks                              :  0 322 436 18 32

E-posta                          :  seyhanyarisma@gmail.com

Web                              :  www.seyhan.bel.tr

10 - TASARIMLARIN TESLİM YERİ VE ŞARTLARI

Proje ve ekleri 1.aşama için 28 Haziran 2016 günü en geç saat 17.00, 2. aşama için ise 19 Eylül saat:17.00’a kadar yarışma raportörlüğüne elden imza karşılığı teslim edilebileceği gibi PTT, APS veya özel kargo ile adrese teslim olarak da gönderilebilir. Bu şekilde gönderilen projelerin PTT, APS, KARGO makbuzu (proje ve eklerinin son teslim tarihi ve saatinden önce kargoya verildiğini gösteren) seyhanyarisma@gmail.com adresine veya yukarıda belirtilen tarihte yarışma raportörlüğüne ait 0 322 436 18 32 no’lu faksa gönderilecektir. Belirtilen tarihe kadar belirtilen adrese ulaşmayan projeler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

11 - UYULMASI GEREKEN YÖNETMELİK VE STANDARTLAR

Yarışma projelerinde ülkemizde ve Adana’da yürürlükte olan ve bu şartname ekinde verilen ilgili yönetmeliklere uyulacaktır.

2993/1-1


 


 


 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 28.03.2016       Karar No: 496

Türkiye Petrolleri A.O. Adıyaman ili dahilinde sahip bulunduğu ARİ/TPO/K/3052 hak sıra no.lu petrol işletme ruhsat sahasıyla ilgili olarak Karakuş-37 lokasyon sahası, havuzu ve yolu için gerekli olan ve arazi sahiplerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmeleri nedeniyle, anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan Adıyaman İli, Kahta İlçesi, Salkımbağı Köyündeki 464 no.lu parselin 17761,59 m2'lik ve 465 no.lu parselin 4491,14 m2'lik kısmının olmak üzere toplam 22.252,73 m2'lik araziyle ilgili olarak Genel Müdürlüğümüzce alınan 20.10.2015 tarih ve 493 no.lu istimlake müteallik kararının iptali istemiyle Genel Müdürlüğümüze tevdi ettiği 24.02.2016 tarihli dilekçesiyle müracaatta bulunmuştur.

Yapılan inceleme neticesinde; Şirket tarafından söz konusu 464 no.lu parselin kamulaştırma işleminden vazgeçildiğinin ve parsel malikleri ile kira sözleşmesi yapıldığının, 465 no.lu parsel için dava sonrası teknik nedenlerden dolayı lokasyon noktasının kaydırıldığının, yol güzergahının değiştirildiğinin ve parsel üzerinde mahkeme tarafından el koyma kararına istinaden herhangi bir tesis işlemi yapılmadığının belirtilmesi üzerine, söz konusu arazilerle ilgili olarak Genel Müdürlüğümüzce evvelce alınan 20.10.2015 tarih ve 493 no.lu istimlake müteallik kararının iptaline karar verilmiştir.

İstimlak kararı iptal edilen arazilerin:

İli         : Adıyaman

İlçesi    : Kahta

Köyü    : Salkımbağı Köyü

 

PARSEL NO

MALİKLERİ

İSTİMLAKİ İSTENEN MİKTAR (m2)

464

Mahmut KAYA (Mehmet Oğlu)

Mustafa KAYA (Mehmet Oğlu)

17.761,59 m2

PARSEL NO

MALİKLERİ

İSTİMLAKİ İSTENEN MİKTAR (m2)

465

Nevzat ZENGİN (Mehmet Oğlu)

  4.491,14 m2

                                                      Genel Toplam

22.252,73 m2

3025/1-1

 


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanlığından:

Hıdırlıktepe, Atıfbey, İsmetpaşa Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2012 tarih ve 1400 sayılı kararı ile 6306 sayılı Yasa kapsamında riskli alan olarak belirlendiği, 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında Bakanlar Kurulu’nun 17.12.2012 tarih ve 4088 sayılı kararı ile Riskli Alan ilan edilen bölge içerisinde kalmakta olan metruk yapıların 3194 sayılı Kanunun 39. Maddesi ile 5216 sayılı Kanunun 7. Maddesinin (z) bendine istinaden alandan kaldırılması Ankara Büyükşehir Belediye Encümenince onaylanmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

Metruk Yapılar:

 

SIRA NO

ANALİZ NO

BİNA SAHİBİ

ADRES

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN KARAR TARİH VE SAYI

1

5565

SATI ACI ve İŞTİRAKÇİLERİ

ATIFBEY MAHALLESİ ENGURU SERPMELER NO: 346 ALTINDAĞ / ANKARA

17.03.2016 - 667/1574

2

5502

MALİKİ TESPİT EDİLEMEDİ

ATIFBEY MAHALLESİ ENGURU SERPMELER NO: 335 ALTINDAĞ / ANKARA

17.03.2016 - 668/1575

3047/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 03/12/2015 tarih ve 622 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10/03/2016 tarih ve 412 sayılı kararı ile onanan "Etimesgut İlçesi, Şehitali Mahallesi imarın 18 ada 1 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi" 01/04/2016 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

3069/1-1

—————

Belediye Meclisimizin 05/01/2016 tarih ve 28 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/03/2016 tarih ve 373 sayılı kararı ile onanan ''Etimesgut İlçesi, Fatih Sultan Mahallesi, imarın 47106 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi" 01/04/2016 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

3070/1-1


İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Eski Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Murat AYDIN'ın 01.11.2014 tarihinden itibaren 6 ay süreyle ücretsiz izinli olarak Kanada'nın Ontario Üniversitesinde ziyaretçi öğretim üyesi olarak görevlendirilmesine ilişkin yurt dışı görevlendirilmesi bitmiş, ücretsiz izin talebi de reddedilmiş olmasına rağmen görevine gelmemesi eylemi ile ilgili olarak tutulan tutanaklar gereğince 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 94. maddesi uyarınca 02.02.2016 tarih ve 55996441.903.06.03/94 sayılı işlemimiz ile müstafi sayılmasına ve Prof. Dr. Murat AYDIN’ın bu tarihten itibaren Üniversitemizle hiçbir ilgisi bulunmadığından Enerji Enstitüsü binasında bulunan kendisine tahsisli odanın da boşaltılmasına karar verilmiş olup, bu hususların adı geçene tebliği için tebligata elverişli adresi tespit edilememiştir.

Bu nedenle, Prof. Dr. Murat AYDIN'ın yukarıda tarih ve sayısı belirtilen işlem ile Müstafi sayılmasına karar verildiği, bu sebeple kendisine tahsisli Üniversitemizdeki odanın da iş bu ilanın yapıldığı tarihi takip eden üçüncü günün sonunda boşaltılacağı, ilgilinin veya varsa usulüne uygun olarak yetkilendirildiği kişilerin odanın boşaltılacağı tarihte Enerji Enstitüsü binasında hazır bulunması, aksi halde oda içinde ilgiliye ait olduğu düşünülen eşyanın tutanak altına alınarak emanete alınacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

3044/1-1


MEF Üniversitesi Rektörlüğünden:

Eğitim-Öğretim dili %100 İngilizce olan ve “Flipped Classroom” eğitim-öğretim modelinin ve “Okulda Üniversite” modelinin uygulandığı Üniversitemizin Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’ne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. ve 25. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, aşağıdaki açıklama kısmında belirtilen alanlarda uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam gün görev yapacak bir yardımcı doçent/doçent alınacaktır.

İstenen Belgeler:

- Başvuru dilekçesi,

- Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

- YÖK formatlı güncel özgeçmiş,

- Onaylı nüfus cüzdanı sureti,

- Lisans, yüksek lisans, doktora belgelerinin aslı veya resmi onaylı örnekleri,

- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için, aşağıdaki 3 koşuldan en az birini sağladığını gösteren belge;

• KPDS, ÜDS, YDS sınavlarının birinden 100 tam puan üzerinden en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen sınavlardan; bu puan muadili bir puan almış olmak,

• Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim üyesinin ana dili olması,

• Lisans, yüksek lisans veya doktora öğrenimini bu dilin ana dili olarak konuşulduğu ülkede ya da Türkiye'deki bir üniversitede derslerin sadece bu dille verildiği bir programda tamamlamış olmak.

Adayların, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış altı (4) nüsha dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adaylar, 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesi (b) fıkrasının 2.bendi gereğince, yapılacak Yabancı Dil (İngilizce) Sınavına alınacaklardır. Yabancı Dil Sınav tarihleri Üniversitemizin erişim sayfasında duyurulacaktır.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış denkliğinin olması şarttır.

 Başvurular, ilanın yayımı tarihinden itibaren 01 Temmuz 2016 tarihine kadar aşağıda belirtilen adrese şahsen ve posta ile yapılabilir. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İlan edilen kadro daimi statüde olup tam zamanlıdır.

Başvuru Adresi: MEF ÜNİVERSİTESİ

Huzur Mahallesi, Maslak Ayazağa Caddesi, No: 4    34396 Maslak-Sarıyer/İstanbul

Tel: 0212 395 36 00    Faks: 0212 395 36 92    E-Posta: mef@mef.edu.tr

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

UNVAN

ADET

AÇIKLAMA

Eğitim

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Yardımcı Doçent/

Doçent

1

Doktora çalışmasını Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında yapmış olmak. Alan ile ilgili dersleri lisans ve yüksek lisans seviyesinde yürütebiliyor olmak. Üniversitemizin tüm bölümlerinde uygulanan “Flipped Classroom” eğitim - öğretim modeli ve üniversitemiz Eğitim Fakültesi’nde uygulanan Okulda Üniversite Modeli ile eğitim-öğretim yapmayı kabul etmek.

2907/1-1


Tunceli Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi                  :  01.04.2016

Son Başvuru Tarihi    :  15.04.2016

Üniversitemizin ilgili biriminde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent Kadroları İçin Gerekli Belgeler

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, askerlik durum belgesi (erkek adaylar için), resmi kurumlarca onaylanmış diplomalar (Lisans, Yüksek lisans, Doktora, yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması), çalışanların (daha önceden çalışıp ayrılmış olanlar dahil) onaylı hizmet belgesi dökümü, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile ilgili birime müracaat etmeleri gerekmektedir.

Notlar

1 - Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2 - Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve saat daha sonra www.tunceli.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

Başvuru Adresi ve iletişim

Tunceli Üniversitesi

Aktuluk Mahallesi Üniversite Yerleşkesi Merkez/TUNCELİ

Tel: 0 428 213 1794

 

Birimi/Bölümü

Anabilim dalı

Unvanı

Adet

Derece

İlan şartı

Gıda Mühendisliği Bölümü

Gıda Bilimleri Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

Pastırmadan enterokokların izolasyonu, identifikasyonu ve karakterizasyonu konusunda doktora yapmış olmak

Biyomühendislik Bölümü

Biyomühendislik Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

3

Bazı insektisitlerin subletal ve toksik etkileri ile ilgili doktora yapmış olmak.

Biyomühendislik Bölümü

Biyomühendislik Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

3

Epifitik bryofit flora ve vejetasyonu ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Çevre Mühendisliği Bölümü

Çevre Bilimleri Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

3

Çevre Mühendisliği alanında doktora yapmış olup, ağır metallerin kimyasal ve bitkisel giderimi konusunda çalışma yapmış olmak.

Çevre Mühendisliği Bölümü

Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

3

Çevre Mühendisliği alanında doktora yapmış olup, bazı herbisitlerin doğal şartlarda izlenmesi ve biyoremediyasyon yöntemiyle gideriminin araş-tırılması konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Gıda Mühendisliği Bölümü

Gıda Bilimleri Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

3

Bazı meyvelerin antioksidan kapasiteleri ve oksidatif stres üzerine çalışmalar yapmış olmak.

P.M.Y.O. / Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü

Turizm Ve Otel İşletmeciliği Pr.

Yardımcı Doçent

1

3

Algı yönetimi ile destinasyon merkezleri rekabetçiliği arasındaki ilişkileri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

T.M.Y.O. / Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü

Çocuk gelişimi

Yardımcı Doçent

1

3

İletişim, çocuk ve medya söylemleri konusunda çalış-malar yapmış olmak.

T.M.Y.O. / Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü

Çocuk gelişimi

Yardımcı Doçent

1

3

Türk sinemasının kültürel tarihi ve sinemadaki çocuk temsilleri alanında çalışmalar yapmış olmak.

Kimya Mühendisliği Bölümü

Kimyasal Teknolojiler Abd

Yardımcı Doçent

1

3

Pestisitlerin saptanması için elektro kimyasal sensörlerin geliştirilmesi konusunda çalış- malar yapmış olmak.

Felsefe bölümü

Felsefe Tarihi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

3

Platon'un felsefesinde ruhun doğası ve işleri ile ilgili doktora yapmış olmak.

Çemişgezek M.Y.O.

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

Yardımcı Doçent

1

4

Güvenli internet kullanımı konusunda doktora yapmış olmak.

Tarih Bölümü

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Abd

Yardımcı Doçent

1

5

Türkiye Cumhuriyeti tarihi alanında doktora yapmış olup, Osmanlı Devletinde silah sanayi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İktisat Bölümü

İktisat teorisi anabilim dalı

Yardımcı Doçent

1

5

İktisat alanında doktora yapmış olup, gösteriş amaçlı tüketim ve sembolik tüketim konusunda çalışma yapmış olmak.

Pertek Sakine Genç M.Y.O.

Veterinerlik bölümü

Yardımcı Doçent

1

5

Arsenik zehirlenmesi ile ilgili çalışma yapmış olmak.

2954/1-1


Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26., 25. ve 23.maddesi ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği asgari şartlara haiz Öğretim Üyesi (Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna) alınacaktır.

Başvuru Şartları:

• Profesör kadroları için, başvurdukları birim ve bölümü belirten dilekçe, ekinde özgeçmiş, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan (belgelerin asılları ile birlikte gelindiğinde, fotokopilerinin onayları yapılabilecektir) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosya ile Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.

• Doçent kadroları için, başvurdukları birim ve bölümü belirten dilekçe, ekinde özgeçmiş, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı (belgelerin asılları ile birlikte gelindiğinde, fotokopilerinin onayları yapılabilecektir) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosya ile Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir

• Yardımcı Doçent kadroları için, başvurdukları birim ve bölümü belirten dilekçe, ekinde özgeçmiş, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, yabancı dil belgesi, nüfus cüzdanı (belgelerin asılları ile birlikte gelindiğinde, fotokopilerinin onayları yapılabilecektir) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosya ile ilan edilen birimlere başvuruda bulunulması gerekmektedir.

- Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartları taşımaları gerekmektedir.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların onaylı denklik belgesi.

- Erkek adaylar için onaylı askerlik durum belgesi.

- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir

• Yardımcı Doçent adayları için 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemize başvuru belgesinde belirtmiş olduğu yabancı dilden yabancı dil sınavı yapılacaktır. Yabancı dil sınavının yeri ve tarihi ilgili birimlerce bildirilecektir

NOT: (*) Bulunan bölüm/anabilim dallarında yabancı dilde öğretim yapıldığından, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmak.

Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Son başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle onbeş (15) gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar başvuru dilekçesini web http://www.adanabtu.edu.tr adresinden alarak başvuracaklardır. Belirtilen koşulları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Adayların tümünü ilgilendiren, başvuru ve atama sürecindeki tüm bilgilendirme web http://www.adanabtu.edu.tr adresinden yapılacaktır, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

Duyurulur.

Rektörlük: 0 322 455 00 00

 

Birimi

Bölümü

Kadro

Unvanı

Kadro

Derecesi

Kadro

Sayısı

Niteliği

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar

Mühendisliği (*)

Doçent

1

1

Doçentliğini Bilgisayar-Bilişim Bilimleri ve Mühendisliği dalından almış olmak, konuşma sinyali işleme konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak

Biyomühendislik (*)

Yardımcı Doçent

3

1

Moleküler patoloji konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (*)

Yardımcı Doçent

3

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden lisans mezunu olmak, biyomedikal işaret işleme konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak

Endüstri

Mühendisliği

Yardımcı Doçent

3

1

Sezgisel ve meta sezgisel algoritmalar konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak

Gıda Mühendisliği

Yardımcı Doçent

3

1

Gıda Mühendisliği Bölümünden lisans mezunu olmak ve doktorasını enzim teknolojisi alanında yapmış olmak

Gıda Mühendisliği

Yardımcı Doçent

3

1

Gıda Mühendisliği Bölümünden lisans mezunu olmak ve doktorasını toksin bağlayıcılar konusunda yapmış olmak

İnşaat Mühendisliği

Profesör

1

1

Mekanik konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak

İnşaat Mühendisliği

Doçent

1

1

Betonarme ve kompozit kolonlar konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak

Makine Mühendisliği

Doçent

1

1

Doçentliğini enerji anabilim dalından almış olmak, yenilenebilir enerji teknolojileri ve iklimlendirme sistemleri konularında bilimsel çalışmaları olmak

Makine Mühendisliği

Yardımcı Doçent

3

1

Enerji anabilim dalında doktora yapmış olmak, parçacık görüntülemeli hız tekniği konusunda bilimsel çalışmaları olmak

Makine Mühendisliği

Yardımcı Doçent

3

1

Termodinamik alanında doktora yapmış olmak ve ısı pompaları konusunda bilimsel çalışmaları olmak

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Havacılık ve Uzay Bilimleri Mühendisliği

Yardımcı Doçent

3

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden lisans mezunu olmak, elektromanyetik dalgalar konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak

Havacılık ve Uzay Bilimleri Mühendisliği

Yardımcı Doçent

3

1

Yüzeylerdeki düz geometrik yapılar ve üçgenlemeler konusunda bilimsel çalışmaları bulunmak

İşletme Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Yardımcı Doçent

3

1

Örgüt teorileri alanında bilimsel çalışmaları bulunmak

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Yardımcı Doçent

3

1

İktisat Bölümünden lisans mezunu olmak, Avrupa Birliği ve istihdam politikaları hakkında bilimsel çalışma yapmış olmak

İşletme

Doçent

1

1

Doçentliğini yönetim ve strateji alanında almış olmak ve toplam kalite yönetimi konusunda bilimsel çalışmaları olmak

İşletme

Yardımcı Doçent

3

1

Ulaşım ve lojistik konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak

İşletme

Yardımcı Doçent

3

1

İstatistik teorisi konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği (*)

Yardımcı Doçent

3

1

Turizm ekonomisi alanında bilimsel çalışmaları olmak

3060/1-1


Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi’nde belirtilen kriterler doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

İlana başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları, ilanda belirtilen özel şartları taşımaları ve durumlarının Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi’nde uygun olması gerekmektedir.

Adayların; http://www.konya.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi'ne göre hazırlayacakları puan tablosunu dilekçeleri ile birlikte dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

1 - 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

(Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, puan tablosu ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

2 - 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Yayın Listesi ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

(Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, puan tablosu ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

3 - 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların Hizmet Belgelerini, Bilimsel Çalışma Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir.

(Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, puan tablosu ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili birimlerin Yönetim Kurulunca belirlenecek jüri tarafından başvuru dilekçesinde belirtmiş oldukları yabancı dilden dil sınavı yapılacaktır. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati ilgili birimlerin web sayfasından duyurulacaktır.) Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4 - Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

5 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

6 - Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların 2547 sayılı Kanun’un 35’inci maddesinin 3’üncü paragrafında belirtilen eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

7 - İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

8 - İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Profesör ve Doçent adayları ile Hukuk Fakültesine başvuracak Yardımcı Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, diğer Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili birimlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri, telefon numaraları ile e-posta adreslerini bildirmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

ADRES:

Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Nişantaşı Mah. Dr. Hulusi Baybal Caddesi Bera İş Merkezi

No: 12 Kat: 22 Selçuklu/KONYA

Telefon: 0.332.280 80 73

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/PROGRAM

K.UNVANI

DERECE

ADETİ

ÖZEL ŞARTLAR

Fen Fakültesi

Biyoteknoloji

-

Profesör

1

1

Organik-inorganik hibrit Schottky yapılar üzerine yayınları olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

Profesör

1

1

Eğitim yöntemleri, liderlik ve yönetim, eğitim bilim ve araştırmaları, proje yönetimi ve değerlendirmesi konularında yurtdışı eğitimi almış olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Perinatal dönemde psikiyatrik bozukluklar ve tedavileri ile ilgili çalışmaları olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

Profesör

1

1

Çocuk ürolojisi alanında çalışmaları olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Profesör

1

1

Vitroretinal cerrahi konusunda çalışmaları olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Profesör

1

1

Sefaretnameler ve şehrengizler konularında çalışmaları olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık

Profesör

1

1

Bağlanma, problem çözme ve sosyal kaygı konularında çalışmaları olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi

Profesör

1

1

Örgütsel güven ve etik liderlik konularında çalışmaları olmak.

İlahiyat Fakültesi

Felsefe Ve Din Bilimleri

Dinler Tarihi

Profesör

1

1

Konya Bahaileri konusunda çalışmaları olmak.

Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Mekanik

Profesör

1

1

Kompozit malzemeler ve kırılma mekaniği konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi

Harita Mühendisliği

Kamu Ölçmeleri

Profesör

1

1

Belediyeler için bilgi sistemi modelinin oluşturulması konusunda çalışmaları olmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Yönetim Bilişim Sistemleri

-

Doçent

3

1

Yerel yönetimler ve yönetim tarihi alanında çalışmaları olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Kuran'ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi

Yardımcı Doçent

5

1

Kur’an-ı Kerim’in anlaşılmasında vakıf ve iptidanın rolü konusunda çalışmaları olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tasavvuf

Yardımcı Doçent

5

2

Konevi Ekolü ve Molla Fenari hakkında çalışmaları bulunmak veya Cezire-i Mesnevi şerhine göre Mevlevilik konusunda çalışmaları olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

Yardımcı Doçent

5

1

Klasik ve modern dönem tefsir kaynaklarında kadın algısı konusunda çalışmaları olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Anayasa Hukuku

Yardımcı Doçent

5

1

Din ve vicdan özgürlüğü konusunda çalışmaları olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Yardımcı Doçent

5

1

Mecelle’de iş sözleşmesi konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği

Yardımcı Doçent

5

1

FPGA kullanarak yüksek frekans uygulamaları üzerine çalışmaları olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Hidrolik

Yardımcı Doçent

5

1

Ampirik ve yapay zeka yöntemleri ile askıda katı madde tahmini ve taşkın modelleme konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Restorasyon

Yardımcı Doçent

3

1

Kültür mirasının korunması ve restorasyon konularında Mimarlık bölümünde yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Tarih

Yakınçağ Tarihi

Yardımcı Doçent

5

1

İstanbul konut tarihi, muhallefat defterleri, semt monografisi konularında çalışmaları olmak.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Sanat Tarihi

Genel Sanat Tarihi

Yardımcı Doçent

5

1

Konya Evleri konusunda çalışmaları olmak.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Yardımcı Doçent

5

1

İşletmelerde finansal başarısızlık tahmini ve yapay sinir ağları konularında çalışmaları olmak.

Ereğli Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Yardımcı Doçent

3

1

Okul yönetiminde karar verme ve değerler eğitimi konusunda çalışmaları olmak.

Turizm Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Yardımcı Doçent

5

1

Otel aşçılarında iş stresi, iş tatmini ve örgütsel bağlılıkla ve toksik davranışlar konularında çalışmaları olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yardımcı Doçent

1

1

Türk Tiyatrosunda Milli Mücadele, Cumhuriyet döneminde çocuk edebiyatı ve çocuk tiyatrosu konularında çalışması olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Müzik Eğitimi

Yardımcı Doçent

5

1

Flüt eğitiminde psikolojik tip kuramına dayalı öğrenme uygulamaları ve öğrenci başarı düzeyi konularında çalışmaları olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Müzik Eğitimi

Yardımcı Doçent

1

1

Güzel Sanatlar Liselerinde bireysel ses eğitimi konusunda çalışmaları olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Yardımcı Doçent

5

1

Öğretmen tükenmişliği ve Yabancı Dil Öğretimine yansımaları konusunda çalışmaları olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sınıf Eğitimi

Yardımcı Doçent

1

1

Argumantasyon temelli fen öğretimi konusunda çalışmaları olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Yardımcı Doçent

2

1

Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak ve Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Sınavları üzerine çalışmaları olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim

Zihin Engelliler Eğitimi

Yardımcı Doçent

5

1

Öğretmen uygulamalarında bireyselleştirilmiş eğitim programları konusunda çalışmaları olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Matematik Eğitimi

Yardımcı Doçent

1

1

Üçgensel sayılar, Pell denklemleri ve Diophantine denklemleri konularında çalışmaları olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Okul Öncesi Eğitimi

Yardımcı Doçent

5

1

Oyun temelli bilişsel gelişim programları konusunda çalışmaları olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Yardımcı Doçent

5

1

Yer temelli ve karşılaştırmalı eğitim konusunda çalışmaları olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Yardımcı Doçent

5

1

Kozmotik jinekoloji sertifikası olmak. Kozmotik vajinal cerrahi ile ilgili çalışması olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Yardımcı Doçent

5

1

Anne-bebek bağlanmasında kortizol oksitosin ve prolaktin düzeylerinin annenin depresyon ve stres düzeyleri ile ilişkisini araştıran çalışması olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Yardımcı Doçent

5

1

ERCP ile laparoskopik cerrahi ilişkisi hakkında çalışması olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yardımcı Doçent

5

1

Çocuk yoğun bakım sertifikası olmak. 0-24 yaş arası bireylerde B-12 vitamin düzeyleri ile ilgili çalışması olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yardımcı Doçent

5

1

Çocuklarda kızamık salgınında filogenetik çalışması ve çocukluk çağı tüberkülozu ile ilgili çalışması olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Yardımcı Doçent

5

1

Diyastolik kalp yetmezliğinde serum statin düzeyleri hakkında ve kronik total femoropopliteal arter tıkanıklıklarında subintimal anjioplasti ve stentleme hakkında çalışmaları olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Yardımcı Doçent

5

1

Kolon polipleri ile tiroid nodüllerinin birlikte görülme sıklığı ile ilgili çalışmaları olmak. 5 (beş) yılı aşkın girişimsel radyoloji deneyimi olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyasyon Onkolojisi

Yardımcı Doçent

5

1

Akciğer kanserli hastaların radyoterapilerinde Glutamin desteği ile ilgili çalışmaları olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Yardımcı Doçent

5

1

Koroner arter by-pass cerrahisinde radial arter grefti kullanılan hastalarda ameliyat sonrası dönemde brakiyal ve ulnar arterlerde meydana gelen akım ve çap değişiklikleri ile ilgili çalışması olmak.

Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Biyosistem Mühendisliği

-

Yardımcı Doçent

5

1

Damla, karık ve kapiler sulama yöntemleri konularında çalışmaları olmak veya DNA-barkod ve markör analizleri ile bitkisel ürünlerde köken doğrulama ve tağşiş belirleme konularında çalışmaları olmak.

Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Biyosistem Mühendisliği

-

Yardımcı Doçent

5

1

Orta Anadolu bölgesinde hibrit mısır çeşitlerinin Bor Toksisitesi ve noksanlığına tepkilerinin belirlenmesi konusunda çalışmaları olmak veya altın katalizörlü organik reaksiyonlar, bilgisayar destekli teorik kimya ve ilaç tasarımı konularında çalışmaları olmak.

Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Biyosistem Mühendisliği

-

Yardımcı Doçent

5

1

Besin destekleri, bitkisel yağlar ve üretimleri konularında endüstriyel tecrübeye sahip olmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Bankacılık

-

Yardımcı Doçent

5

1

Bayesci yapısal eşitlik modeli konusunda çalışmaları olmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi

-

Yardımcı Doçent

5

1

Ürün ve süreç yeniliği konusunda çalışmaları olmak. 10 yıllık ar-ge çalışmaları tecrübesi olmak.

3056/1-1


Societe Generale (S.A.) İstanbul Şubesinden:

SOCIETE GENERALE (S.A.) İSTANBUL ŞUBESİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ


Turkish Bank Anonim Şirketinden:

TURKISH BANK ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ


Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketinden:

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ


Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinden:

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ


Vakıf Katılım Bankası Anonim Şirketinden:

VAKIF KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ


ICBC Turkey Bank Anonim Şirketinden:

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ