1 Nisan 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29671

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


DÜZELTME İLANI

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


LED ARMATÜR ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


KANTARLARIN BAKIM-ONARIMI, DAMGALANMASI VE PERİYODİK KONTROLLERİNİN YAPILMASI HİZMETİ ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


TCDD 3. BÖLGE YOL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR VE AYDIN YOL BAKIM ONARIM MÜDÜRLÜKLERİ MINTIKASINDAKİ KORUMALI HEMZEMİN GEÇİTLERİN KORUNMASI, BAKIMI VE TOPLAM 130 HEMZEMİN GEÇİT İŞLETME GÖREVLİSİNİN 30 ADET KORUMALI HEMZEMİN GEÇİTTE 8 AY SÜRE İLE HİZMET ALIMI YAPTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


TCDD 3. BÖLGE YOL MÜDÜRLÜĞÜ UŞAK - BALIKESİR YOL BAKIM ONARIM MÜDÜRLÜKLERİ MINTIKASINDAKİ KORUMALI HEMZEMİN GEÇİTLERİN KORUNMASI, BAKIMI VE 114 HEMZEMİN GEÇİT İŞLETME GÖREVLİSİNİN 27 ADET KORUMALI HEMZEMİN GEÇİTTE 8 AY SÜRE İLE HİZMET ALIMI YAPTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


TTK İHTİYACI OLARAK 41 KALEM VANA VE ÇEKVALF ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


5607 SAYILI YASA VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


MUHTELİF LOKOMOTİF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Osmaniye Belediyesinden:


MADEN SAHALARI İHALE EDİLMEK ÜZERE ARAMALARA AÇILACAKTIR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden:


JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA SAHALARI AYRI AYRI İHALE EDİLECEKTİR

Bingöl İl Encümeninden:


ELEKTRİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


1000 GR ÇAYKUR RAMAZAN ÇAYI POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


500 GR ÇAYKUR RAMAZAN ÇAYI POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


1 ADET RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ayvalık Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Başiskele Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DÜZELTME İLANI

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Karotlu Maden Sondaj Hizmet Alımı ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale kayıt numarası                                            :  2016/79559

1 - İdarenin

a) Adresi                                                             :  MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139  06800 Çankaya/Ankara

b) Telefon ve faks numarası                                :  0312 201 20 41 - 0312 285 58 14 -

                                                                               285 42 70

c) Elektronik posta adresi                                    :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                                      :  mta.gov.tr

2 - Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı

    (yayımlanmış ise)                                            :

b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise)       :  Resmi Gazete - 18.03.2016

3 - Düzeltilen [madde/maddeler] şunlardır          :

18.03.2016 tarih 29657 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilan metninin 2. Maddesi (a) bendi;

Niteliği, türü ve miktarı; Hizmet Alımı,

V. BÖLGE:

2.000 m Elazığ - Baskil - Geli Mahallesi Karotlu Maden Sondajı,

İdari Şartnamenin;

“ Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati” başlığı,

3.1 inci maddesinin alt bendi;

d) İhale (son teklif verme) tarihi: 14/04/2016

“Madde 26 - Geçici teminat” başlığı,

26.3 üncü maddesi;

“Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 12/07/2016 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir” şeklinde değiştirilmiştir.

3054/1-1


LED ARMATÜR ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız çevre aydınlatmasında kullanılmak üzere 7 Adet led armatür (100Wat’lık) teklif alma yoluyla alınacaktır.

2 - Numuneler Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü’nde görülebilir.

3 - Teklifler en geç 06.04.2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel : 397 33 65 - 66          Faks : 397 33 71 – 74

3064/1-1


KANTARLARIN BAKIM-ONARIMI, DAMGALANMASI VE PERİYODİK KONTROLLERİNİN YAPILMASI HİZMETİ ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Kantarların Bakım - Onarımı, Damgalanması ve Periyodik kontrollerinin yapılması Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2016/101273

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 KIRŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası             :  0 386 221 61 30 - 37 / 0 386 221 61 38

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  kirsehirseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Kırşehir Şeker Fabrikası içerisinde ve ziraat bölge şefliklerinde bulunan 14 adet muhtelif çekerli kantar ile 8 adet baskülün TS EN 45501 sayılı “Tartı Aletleri - Otomatik Olmayan - Metrolojik Özellikler” standardına uygun olarak bakım - onarımı, damgalanması ve periyodik kontrollerinin yapılması işidir.

b) Yapılacağı Yer                             :  Kırşehir Şeker Fabrikası ve bağlı ziraat bölge şefliklerinde bulunan kantarlar

c) İşin Süresi                                    :  12 (oniki) aydır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 KIRŞEHİR

b) Tarihi ve saati                              :  13.04.2016 Çarşamba Günü - Saat 10:00

4 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 TR (Türk Lirası) karşılığı Kırşehir Şeker Fabrikası - Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını, idareden ücreti mukabili satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günüdür.

7 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. İsteklinin komisyonda hazır bulunmaması halinde, mektup ile gönderilen teklifi son ve kesin pey olarak kabul edilecektir.

8 - Mezkûr alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

3083/1-1


TCDD 3. BÖLGE YOL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR VE AYDIN YOL BAKIM ONARIM MÜDÜRLÜKLERİ MINTIKASINDAKİ KORUMALI HEMZEMİN GEÇİTLERİN KORUNMASI, BAKIMI VE TOPLAM 130 HEMZEMİN GEÇİT İŞLETME GÖREVLİSİNİN 30 ADET KORUMALI HEMZEMİN GEÇİTTE 8 AY SÜRE İLE HİZMET ALIMI YAPTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2016/88459

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No: 121/A   35220 ALSANCAK / İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 232 464 31 31 /4108 - 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi         :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr.

d) İhale Dokümanlarının Görülebileceği

    İnternet Adresi                       :  www.malzeme.tcdd.gov.tr.

2 - İhale Konusu Hizmetin Adı ve Miktarı: TCDD 3. Bölge Yol Müdürlüğü İZMİR ve AYDIN Yol Bakım Onarım Müdürlükleri Mıntıkasındaki Korumalı Hemzemin Geçitlerin Korunması, Bakımı ve Toplam 130 Hemzemin Geçit İşletme Görevlisinin 30 Adet Korumalı Hemzemin Geçitte 8 Ay Süre İle Hizmet Alımı Yaptırılması İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN TEKLİF ALINMAK SURETİYLE Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 14.04.2016 Tarihi Perşembe Günü Saat 15:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 500,00,- TL. Bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

2892/1-1


TCDD 3. BÖLGE YOL MÜDÜRLÜĞÜ UŞAK - BALIKESİR YOL BAKIM ONARIM MÜDÜRLÜKLERİ MINTIKASINDAKİ KORUMALI HEMZEMİN GEÇİTLERİN KORUNMASI, BAKIMI VE 114 HEMZEMİN GEÇİT İŞLETME GÖREVLİSİNİN 27 ADET KORUMALI HEMZEMİN GEÇİTTE 8 AY SÜRE İLE HİZMET ALIMI YAPTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2016/88572

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No: 121/A   35220 ALSANCAK / İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 232 464 31 31/4108 - 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi         :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr.

d) İhale Dokümanlarının Görülebileceği

    İnternet Adresi                       :  www.malzeme.tcdd.gov.tr.

2 - İhale Konusu Hizmetin Adı ve Miktarı: TCDD 3. Bölge Yol Müdürlüğü UŞAK ve BALIKESİR Yol Bakım Onarım Müdürlükleri Mıntıkasındaki Korumalı Hemzemin Geçitlerin Korunması, Bakımı ve Toplam 114 Hemzemin Geçit İşletme Görevlisinin 27 Adet Korumalı Hemzemin Geçitte 8 Ay Süre İle Hizmet Alımı Yaptırılması İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN TEKLİF ALINMAK SURETİYLE Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 15.04.2016 Tarihi Cuma Saat 15:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 500,00,- TL. Bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

2894/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK 41 KALEM VANA VE ÇEKVALF ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                       :  2016/94436

1 - İdarenin:

a) Adresi                                          :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks Numarası           :  Tel: 0 372.259 47 94 - 84

                                                            Fax: 0 372 251 19 00 - 253 12 73

c) Elektronik Posta Adresi (varsa)   :  satinalma@taskomuru.gov.tr.

2 - İhale Konusu İşin Nev’i             :        Malzemenin Cinsi                             Miktarı  

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                 41 Kalem Vana ve Çekvalf                  6.017 adet

b) Teslim Yeri                                  :  TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm işleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarıdır.

c) Teslim Tarihi                                :  Firmalar vana ve çekvalfleri 45 günde teslim edeceklerdir.

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı Yer                             :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve Saati                              :  03.05.2016 Salı - Saat 15:00

c) Dosya No                                    :  1618016

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri.

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İhale İdari Şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği İhale İdari Şartnamesinde belirlenen teklif mektubu,

f) İhale İdari Şartnamesinde belirlenen geçici teminat,

g) İhale İdari Şartnamesinin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile notertasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

j) İhale İdari Şartnamesinin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.3. Firmalar teklifleri ile birlikte TSE Uygunluk Belgesi vereceklerdir. Bu belgeleri vermeyen firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:

5.1. En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

5.2. İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.

5.3. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır.

6 - İhale, İdari Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 20,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 20,00 TL. İhale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 03.05.2016 Salı - Saat 15: 00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. İstekliler ihale konusu alımın tamamına kısmi teklif verebileceklerdir. Ancak her bir iş kalemi miktarı için kısmi teklif verilemeyecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

2966/1-1


5607 SAYILI YASA VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 550,55 TL ile en çok 238.354,73 TL arasında değişen; 06/04/2016 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az  55,05 TL, en çok 23.835,47 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas  bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen  Şarj Aleti, oto Teyp, Muhtelif Giyim Eşyaları, Muhtelif Züccaciye, Küvet duş Kabini, Araba Parçaları, Scooter, lif Döküntüsü, Epilasyon Cihazı, Muhtelif Hortum, Granit, Zırh Topu, Sondaj Matkap Başlığı, İplik  .....  vb. cinsi 28 grup eşya; açık artırma suretiyle,  Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km. Yenice mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki ihale salonunda 07/04/2016 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (324) (651 28 66) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

3042/1-1


MUHTELİF LOKOMOTİF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2016/94439

1- İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  3 Kalem Lokomotif Muhtelif Malzemesi, teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  19/04/2016 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 19/04/2016 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

2953/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Osmaniye Belediyesinden:

1 - Belediyemizce 2886 sayılı D.İ.K'nun 35/a maddesi Belediye Meclisinin 16.11.2015 tarih ve 646 sayılı kararı ile Alibeyli Mahallesi 54 Ada 1 Parsel 1516 m2 yüz ölçümlü, arsa + bina (eski belediye binası) satışı için 2886 sayılı D.İ.K.'nun 35/a maddesi göre Kapalı Teklif usulü ile satılacaktır.

2 - İhale 14.04.2016 Perşembe günü saat 14.00'da Belediye Meclis Salonunda yapılacaktır.

3 - İhale Şartnamesi Destek Hizmetler Müdürlüğü İhale servisinde görülebilir ve 500.00 TL bedel karşılığında temin edilir.

3 - Satılacak arsa+binanın muhammen bedeli ve Geçici teminat bedeli aşağıda belirtilmiştir.

4 - İhaleye katılacak olanlarda istenilen evraklar:

4.1. Gerçek Kişilerin;

a) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

b) İhale tarihinin bulunduğu yılda alınmış tasdikli ikametgah belgesi,

c) Noter tasdikli imza sirküleri, temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

d) İhale dokümanı alındığına dair banka dekontu,

e) Tebligat için adres beyanı,

f) İhale muhammen bedelinin % 3’ü tutarında geçici teminat mektubu veya banka dekontu,

4.2. Özel hukuk tüzel kişilerin;

a) 2016 yılı vizeli Sanayi ve Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya benzeri mesleki kuruluşların siciline kayıtlı olmak ve buna dair belge,

b) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları yukarıda belirtilenlerin yanı sıra, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından ya da benzeri mesleki kuruluşların, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, son şeklini gösterir ticari sicil gazetesi (aslı veya noter onaylı örneği) ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname ve imza sirkülerini,

c) Ortak girişim şeklinde teklif verilmesi halinde, Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi ve her bir ortak için yukarıda 5.1. bendin a, b, c, d, e, f bentlerinde istenilen belgeleri,

d) İhaleye katılacak olanların Teklif ettikleri bedelin % 3’ü oranında geçici teminat ve 500,00 TL ihale dosya bedelini Osmaniye Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırmaları ve yatırdığına dair belgeleri vermeleri,

e) Vergi borcu bulunmadığına veya borcun taksitlendirildiğine dair bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden son 1 ay içerisinde alacağı belgenin aslı,

f) Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu bulunmadığına dair kurumdan son 1 ay içerisinde alınacak belgenin aslı,

İhaleye girecek gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerin, yukarıdaki istenilen belgelerle birlikte İmzalanmış teklif mektuplarını, ihale şartnamesini ve eklerini 13.04.2016 Tarih Çarşamba günü saat 17:00’a kadar İdareye (Destek hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisine) vermeleri gerekmektedir.

 

Sıra No

Mahalle Adı

Ada

Parsel

Alanı (m2)

Muhammen Bedel

Geçici Teminatı TL

1

Alibeyli

54

1

1.516

19.800.000,00 TL

595.000,00 TL

2986/1-1


MADEN SAHALARI İHALE EDİLMEK ÜZERE ARAMALARA AÇILACAKTIR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden:

6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanununun hükümleri uyarınca hukuki durumları sona eren 46 adet I-(b) Grubu maden, 6 adet II-b Grubu maden, 2 adet III. Grup maden, 1 adet V. Grup maden, 209 adet II. Grup maden ve 342 adet IV. Grup maden sahası olmak üzere toplam 606 adet maden sahası ihale edilmek üzere Maden Kanununun 30.ncu maddesine göre 01/04/2016 tarihinde ilan edilerek ihale edilmek üzere aramalara açılacaktır.

1 - Bu sahaların koordinat dökümleri, alanlarını ve ihale tarih ve saatlerini içeren listeler, Genel Müdürlüğümüzde ve Genel Müdürlük internet sayfasında en az iki ay süre ile ilan edilecektir.

2 - Bu sahalar için başvurular sahanın ihalesinin yapılacağı tarihte saat 09.00-09.30 ve 13.30-14.00 arasında Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Konferans Salonunda İhale Komisyonuna doğrudan yapılacaktır. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

3 - Aramalara açılan sahalara yapılacak başvurularda Teklif mektubu ve geçici ihale teminatını ayrı ayrı kapalı zarflar içinde, zarfın üzerine Gerçek kişiler için, ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, Müracaatçının Adı Soyadı, T.C. Kimlik No, Tüzel kişiler için ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, Ünvanı, Vergi No, Vergi Dairesi, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik No bilgilerinin yazılması gerekmektedir.

4 - İhale teminatı teklif edilen ihale bedelinin %20’sinden ve taban ihale bedelinden az olamaz.

5 - İhale kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır.

6 - Başvurular Maden İşleri Genel Müdürlüğünce değerlendirildikten sonra;

a) İhaleye müracaat olmaması veya ihale sonuçlandıktan sonra ihale bedelinin yatırılmaması halinde söz konusu sahalar yeniden ihale programına alınır.

b) Bir sahaya bir ya da birden fazla müracaat yapılmış ise; İhalesi ilan edilen tarih ve saatte Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Konferans Salonunda yapılarak sonuçlandırılacaktır.

c) Yapılan ihale sonucu; İhaleyi kazanan müracaatçının kendisine tanınan kanuni süre içerisinde İhale bedelini yatırarak makbuz aslının bir dilekçe ekinde İhale Şube Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekmektedir.

d) İhale Bedelini kanuni süre içerisinde yatıran ilgililere şartnamede belirtilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmeleri için 2 aylık bir süre verilir. Yükümlülüklerini yerine getiren talep sahibi ruhsat almaya hak kazanır. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen talep sahibi ruhsat hakkını kaybeder, yatırılan ihale bedeli iade edilmez ve saha yeniden ihale programına alınır.

7 - İhale şartnamesi almak için Vakıfbank Ankara Bahçelievler şubesindeki TR030001500158007287989352 nolu hesaba, 500,00 TL yatırılarak makbuzun 2 nci nüshası Maden İşleri Genel Müdürlüğü İhale Şube Müdürlüğüne teslim edilerek temin edilecektir.

2701/1-1


JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA SAHALARI AYRI AYRI İHALE EDİLECEKTİR

Bingöl İl Encümeninden:

1 - İhale Konusu;

İlimiz sınırlarında bulunan ve aşağıda yeri, alanı, paftası ile şartnamesinde koordinatları verilen jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahaları 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10 uncu maddesi 1 inci fıkrası (c) bendi ve Uygulama Yönetmeliğinin 17 nci maddesi gereğince, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45 inci Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihale edilecektir.

2 - İhale edilecek sahalar;

2.1 - Kiğı İlçesi Sabırtaşı Köyü Sınırlarında J44a3 paftalarında bulunan 1500 hektarlık jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahası;

2.1.a) Muhammen bedeli: (KDV Hariç) 50.000,00 TL

2.1.b) Geçici teminatı: 1.500,00 TL

2.1.c) İhale tarihi: 13.04.2016 Saat:14.00

2.2 - Karlıova İlçesi Ilıpınar Köyü sınırlarında J45b2 paftasında bulunan 176,28 hektarlık jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahası;

2.2.a) Muhammen bedeli: (KDV Hariç) 30.000,00 TL

2.2.b) Geçici teminatı: 900,00 TL

2.2.c) İhale tarihi: 13.04.2016 Saat: 14,30

3 - İHALENİN YERİ VE ŞARTNAME TEMİNİ:

3.1. Şartname temini: Yenişehir Mahallesi Hükümet Konağı Karşısı İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden her iş için 150,00 TL karşılığında temin edilebilir veya aynı yerde ücretsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli Bingöl İl Özel İdare Müdürlüğünden alınacak makbuz mukabilinde T.C. Halk Bankası Bingöl Şubesi TR 83 0001 20096350 0007 0000 02 No’lu hesaba yatırılacaktır.

3.2. İhalenin yapılacağı yer: İhale, Bingöl İl Özel İdaresi Yenişehir Mahallesi Hükümet Konağı karşısındaki Hizmet Binası İl Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

3.3. Tekliflerin verileceği yer; Bingöl İl Özel İdaresi Yenişehir Mahallesi Hükümet Konağı karşısındaki Hizmet Binası İl Encümeni komisyon başkanlığına verilecektir.

4 - İHALEYE KATILMA BELGELERİ:

4.1 Gerçek kişi istekliler için;

a) Adres beyannamesi,

b) T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı fotokopisi,

c) Noter tasdikli imza beyannamesi,

4.2. Tüzel Kişiliğe haiz İstekliler için;

a) Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2016 yılında alınmış Oda kayıt belgesi

b) Noter tasdikli imza sirküleri

c) Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası beyanı veya vergi levhası,

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.

f) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.

4.3. Ortak Belgeler;

a) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen miktardaki geçici teminatın Bingöl İl Özel İdaresinin T.C. Halk Bankası Bingöl Şubesi’nde bulunan TR 29 0001 2009 6350 0007 0000 04 nolu hesabına yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu,

b) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin imza beyannamesi,

c) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair banka makbuzu,

5 - Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

2988/1-1


ELEKTRİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 12 kalem demirbaş ve 31 kalem sarf elektrik malzemesi, %20 artar - azalır toleranslı olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, RİZE adresinden 100,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 12.04.2016 günü saat 15:00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 15:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İstekliler en az bir kalem malzemenin tümüne teklif vermek koşuluyla kalem bazında kısmi teklif verebilirler.

9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

2863/1-1


1000 GR ÇAYKUR RAMAZAN ÇAYI POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 3.000.000 Adet 1000 gr Çaykur Ramazan Çayı Poşeti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9. maddesi kapsamında Açık İhale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı / RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 13.04.2016 tarihi saat 14:15’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:15’te açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

2910/1-1


500 GR ÇAYKUR RAMAZAN ÇAYI POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 2.000.000 Adet 500 gr Çaykur Ramazan Çayı Poşeti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9. maddesi kapsamında Açık İhale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı / RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 13.04.2016 tarihi saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’te açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

2911/1-1


1 ADET RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğünden:

Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20'nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                           :  2016/96873

1 - İdarenin:

a) Adı                                        :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

b) Adres                                    :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü Bornova/İZMİR

c) Telefon                                  :  232 311 4271 - 4272

ç) Faks Numarası                      :  232 311 4322

d) Elektronik Posta Adresi        :  bapege@gmail.com.tr.

2 - İhale Konusu malın

a) Ad                                         :  1 ADET RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ CİHAZI Alımı

b) Niteliği, Türü ve Miktarı       :  Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları-Tıbbi Cihaz Alımları

c) Teslim Yeri                            :  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Bornova/ İZMİR

d) Teslim Tarihi                         :  45 (KIRKBEŞ) takvim günüdür.

3 - a) İhalenin yapılacağı yer,

     tarih ve saat                           :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü-İhale Salonu

İhale Tarihi - Saati                     :  14/04/2016 Perşembe günü - 10:00

3.b) İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

3.b.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış kayıtlı olduğunu gösterir belge.

3.b.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

3.b.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

3.b.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

3.b.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

3.b.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

  3.b.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

3.c. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

3.c.1. Teklif edilen ürün veya parça T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TITUBB) İthalatçı, üretici, imalatçı veya bayii olarak kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır. İstekli firmalar söz konusu belgeleri, onaylı ürün barkod numarasıyla birlikte teklif dosyasında belgelemelidir.

3.c.2. İhaleye teklif veren istekli firmalar teklif edilen sistemde kullanılan tüm yedek parça ve aksesuarların döviz cinsinden fiyat listesini ihale teklif dosyasında sunmalıdır.

3.c.3. İhaleye teklif veren istekli firmalar üretici veya yetkili satıcı olduklarını gösteren belgeyi ihale teklif dosyasında sunmalıdır.

3.c.4. İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “….. marka…… model……cihazı teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi “ başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır.

4 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu oluşan) en düşük olanıdır.

5 - Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

5.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında %1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları teklif mektubunda yer alan T.C. Kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesini sunması zorunludur.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1.a. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 100,00 TRY karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6.1.b. İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü -İhale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

10 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

11 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

12 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

2978/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ayvalık Belediye Başkanlığından:

 

Sıra

Mevkii

Ada

Parsel

Cinsi

No

Geçici Teminat

Muhammen Bedel

İhale Saati

1

Tellikavak

293

5

Dublex

30

  4.725 TL

   157.500 TL

13:15

2

Tellikavak

293

5

Dublex

31

  4.725 TL

   157.500 TL

13:25

3

Mithatpaşa

1534

1

Mesken

F1

  8.505 TL

   283.500 TL

13:35

4

Kemalpaşa

1786

1

Mesken yeri

1

  4.725 TL

   157.500 TL

13:45

5

Kemalpaşa

1861

1

Mesken yeri

5

  4.725 TL

   157.500 TL

13:55

6

Mithatpaşa

1730

2

Arsa (876,64 m2)

 

31.500 TL

1.050.000 TL

14:05

7

Sakarya

858

21

Arsa (2251 m2)

 

94.500 TL

3.150.000 TL

14:15

 

İHALE TARİHİ VE YERİ: 12/04/2016 tarihinde saat 13:15’te sırayla Ayvalık Belediye Başkanlığı Orhan Peker Sanat Galerisinde yapılacaktır. (Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yanı)

İHALE YÖNTEMİ : 2886 - 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" (7. Sıradaki arsa “Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir)

İHALE KOMİSYONU : ENCÜMEN

İLANIN ŞEKLİ : 2 kez Yerel, 1 kez Ulusal, 1 kez Resmi  gazete, Kaymakamlık İlan panosu ve Belediye yayın araçları ile ilan edilerek.

İSTENEN BELGELER: İhaleye katılabilmek için; ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla,

1 - Taşınmaz Mal Satış Şartnamesinin nakit olarak yatırılması halinde satın aldığına dair belge.

2 - Geçici Teminatın belirtilen saate kadar yatırıldığına dair makbuz.

3 - Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğünden alınmış) ve nüfus cüzdanı fotokopisi,

4 - Gerçek kişiler için ikametgah (İhale tarihinden geriye doğru 1 aylık dönem içinde temin edilmiş)

5 - Gerçek kişiler için imza beyanı (noterden tasdikli olmak kaydıyla) ve vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve vekile ait noter tasdikli imza beyanı,

6 - Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi ve Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve noter tasdikli imza sirküleri,

7 - İsteklilerin Devlet İhalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı,

8 - Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir, Ticaret Sicil Gazetesi,

9 - Ortak girişimin istekli olması halinde iş ortaklık beyannamesi doldurulacaktır.

10 -  Ortak girişimlerde taşınmaz satış şartnamesi bütün ortaklarca ya da yetki verilen ortaklarca yapılacak olup, ilgisine göre bu maddenin 3,4,5,6,7, ve 8. Sırada sayılan belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir.

11 - Ayvalık Belediyesine borcu (emlak, ilan reklam, kira vb.) olmadığına dair güncel belge,

12 - Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı beyan,

13 - 2886 Sayılı devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde belirtilen kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

14 - İhaleye kapalı teklif usulü ile satışı yapılacak taşınmaz hariç posta, fax, mail vb. müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İstekliler söz konusu gayrimenkullerin satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazların muhammen bedelinin %3’ü nispetinde geçici teminatı nakden veya süresiz teminat mektubu ile yatırmak zorundadır. İştirakçilerin Geçici teminat bedelini ihale tarih ve saatine kadar belediyemiz veznesine yatırmaları ve ihale edilecek arsalar ve dublex meskenler için istenilen belgeleri ihale tarih ve saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. İsteklilerin kapalı teklif zarflarını 12/04/2016 tarih ve saat 14:00’e kadar Ayvalık Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Şartname satın almayanlar ihaleye teklif sunamazlar. Şartname ve ekleri her bir taşınmaz için 300,00-TL (üçyüzlira) karşılığı Ayvalık Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünden verilecektir.

İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

2908/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Başiskele Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşıdaki listede yer alan 26 (Yirmialtı) adet arsa taşınmaz hali hazır mevcut durumuyla ayrı ayrı olarak satışa çıkarılmış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesi ve devamı gereğince Kapalı Teklif Usulü ile Başiskele Belediyesi Encümenince ihale edilecektir.

1 - İhalelerin Tarihi ve Saati       :  12.04.2016 - Salı Günü, 13.04.2016 - Çarşamba Günü, 14.04.2016 - Perşembe Günü Aşağıdaki tabloda belirtilen saatler

2 - İhalelerin Yapılacağı Yer      :  Yuvacık Hizmet Binası 2. Kat Kütüphane salonu (Fatih Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cd. Gizem Sk. No: 2 Başiskele/KOCAELİ)

3 - İhale Usulü                           :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. Maddesi ve devamına göre Kapalı Teklif Usulü

4 - İhale şartnameleri                 :  Başiskele Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü- İhale Birimi Fatih Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cd. Gizem Sk. No: 2 Başiskele/KOCAELİ adresinden temin edilebilir.

                                                     Tel: 0262 343 20 20     Fax: 0 262 344 42 12

5 - Şartname Bedeli                   :  500,00 -TL. (Her ihale için ayrı şartname satın alınacaktır)

6 - İhalelere katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

1) Dış zarf

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,

b) İkametgâh belgesi ve nüfus kağıdının idarece onaylanacak fotokopisi (Gerçek Kişiler),

c) Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet belgesi, (Tüzel Kişiler)

d) Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiler)

e) Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,

f) Geçici Teminat (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun)

g) İstekli tüzel kişilik ise yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra tüzel kişiliğin imza sirküleri ve vekâleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,

h) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

i) İhale Şartnamesinin her sayfasının “okudum” ibaresi ile imzalanması

7 - Teklif mektuplarının en geç tabloda belirtilen ihale saatlerine kadar ihalelerin yapılacağı adreste bulunan Strateji Geliştirme Müdürlüğü-İhale Birimine verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Satış şartnamelerinde belirtilen hususlarla taşınmazlara ait dosyalarındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcılar aynen kabul etmiş sayılırlar. İhalelerin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcılar tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 - İdare ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.

Başiskele Belediyesi İnternet Adresi: http://www.basiskele.bel.tr

 

BAŞİSKELE BELEDİYESİ ADINA KAYITLI SATIŞ YAPILACAK TAŞINMAZLAR

SIRA NO

MAHALLE

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

NİTELİĞİ

PLAN HÜKMÜ

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

BEDEL

TARİH VE SAAT

1

SEYMEN

168 

1

1024,62

ARSA

TİCARET ALANI

24.590,88 ¨

819.696,00 ¨ + KDV

12.4.2016 10.00

2

YENİKÖY MERKEZ

582

5

940,05

ARSA

TURİZM ALANI

14.100,75 ¨

470.025,00 ¨ + KDV

12.4.2016 10.30

3

SEPETLİPINAR

184

7

434

ARSA

KDKÇA

10.416,00 ¨

347.200,00 ¨

12.4.2016 11.00

4

YEŞİLKENT

327

3

549

ARSA

KONUT ALANI

5.764,50 ¨

192.150,00 ¨ + KDV

12.4.2016 11.30

5

YEŞİLKENT

336

2

732.73

ARSA

KONUT ALANI

7.693,66 ¨

256.455,50 ¨ + KDV

12.4.2016 13.30

6

YEŞİLYURT

266

7

375

ARSA

KONUT ALANI

4.500.00 ¨

150.000,00 ¨

12.4.2016 14.00

7

YEŞİLYURT

732

3

622.13

ARSA

KONUT ALANI

7.465,56 ¨

248.852,00 ¨

12.4.2016 14.30

8

YEŞİLYURT

732

8

634.04

ARSA

KONUT ALANI

8.559,54 ¨

285.318,00 ¨

12.4.2016 15.00

9

YEŞİLYURT

831

1

305.32

ARSA

KONUT ALANI

5.495,76 ¨

183.192,00 ¨

12.4.2016 15.30

10

YEŞİLYURT

832

3

296.47

ARSA

KONUT ALANI

5.336,46 ¨

177.882,00 ¨

12.4.2016 16.00

11

YEŞİLYURT

 

5854

778.78

ARSA

KONUT ALANI

12.849,87 ¨

428.329,00 ¨+ KDV

13.4.2016 10.00

12

SEPETLİPINAR

 

3077

453.53

KAVAKLIK

TİCARET ALANI

10.204,42 ¨

340.147,50 ¨

13.4.2016 10.30

13

DÖNGEL MERKEZ

402

9

601

ARSA

KONUT ALANI

5.859,75 ¨

195.325,00 ¨

13.4.2016 11.30

14

DAMLAR

 

6296

442.27

ARSA

KONUT ALANI

3.648,72 ¨

121.624,25 ¨ + KDV

13.4.2016 13.30

15

DAMLAR

474

5

500

ARSA

KONUT ALANI

7.500,00 ¨

250.000,00 ¨

13.4.2016 14.00

16

YEŞİLKENT

 

6297

635.05

ARSA

KONUT ALANI

7.144,31 ¨

238.143,75 ¨ + KDV

13.4.2016 14.30

17

MEHMETAĞA

917

9

388.48

ARSA

KONUT ALANI

2.913,60 ¨

97.120,00 ¨ + KDV

13.4.2016 15.00

18

MEHMETAĞA

917

10

391.72

ARSA

KONUT ALANI

2.937,90 ¨

97.930,00 ¨ +KDV

13.4.2016 15.30

19

MEHMETAĞA

917

11

554.05

ARSA

KONUT ALANI

4.155,37 ¨

138.512,50 ¨ + KDV

13.4.2016 16.00

20

ŞEHİTEKREM

468

2

498.21

ARSA

KONUT ALANI

3.736,57 ¨

124.552,50 ¨

14.4.2016 10.00

21

ŞEHİTEKREM

468

3

1052.4

ARSA

KONUT ALANI

8.682,30 ¨

289.410,00 ¨

14.4.2016 10.30

22

ŞEHİTEKREM

468

4

806.03

ARSA

KONUT ALANI

6.649,74 ¨

221.658,25 ¨

14.4.2016 11.00

23

ŞEHİTEKREM

468

5

570.09

ARSA

KONUT ALANI

4.275,67 ¨

142.522,50 ¨

14.4.2016 11.30

24

ŞEHİTEKREM

468

6

500

ARSA

KONUT ALANI

3.750.00 ¨

125.000,00 ¨

14.4.2016 13.30

25

ŞEHİTEKREM

468

7

465.14

ARSA

KONUT ALANI

3.139,69 ¨

104.656,50 ¨

14.4.2016 14.00

26

YAYLACIK

184

8

142.38

ARSA

KONUT ALANI

982,42 ¨

32.747,40 ¨

14.4.2016 14.30

3043/1-1