31 Mart 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29670

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden: HATAY

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Zonguldak İl Müdürlüğünden:

Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Limak Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı. (Limak Vakfı)

VAKFEDENLER: Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Nihat Özdemir, Ebru Özdemir Kışlalı, Turhan Serdar Bacaksız, Sezai Bacaksız, Batuhan Özdemir, Mehmet Serhan Bacaksız.

VAKFIN İKAMETGAHI: Ankara

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Ankara 18. Asliye Hukuk Mahkemesinin 24/02/2016 tarihinde kesinleşen, 21/01/2016 tarih ve E: 2015/483, K: 2016/6 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Hızla küreselleşen günümüz dünyasında toplumumuzun genç ve dinamik potansiyelini nitelikli insan gücüne dönüştürerek sahip olduğumuz üstünlüğü çok daha büyük ve belirleyici bir güç haline getirebileceği gerçeğine dayanmaktadır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 1.000.000.00.- TL Nakit

YÖNETİM KURULU: Ebru Özdemir Kışlalı, Turhan Serdar Bacaksız, Elif İrte Alptekin.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın konusuna en yakın olan bir başka vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

2976/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Aşağıda ada ve parsel numarası yazılı gayrimenkullere ait 85285 nolu parselasyon planı, Belediye Encümenimizin 19.01.2016 tarih ve 79/113 ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 03.03.2016 tarih ve 503/1103 sayılı kararlarıyla onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereğince, 31.03.2016 tarihinde müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

85285 Nolu Parselasyon Planında uygulamaya tabi tutulan parseller:

Balıkuyumcu Mahallesi, 318, 321, 322, 323, 328, 329, 330, 379, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 476, 477, 504, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 534, 535, 536, 656, 657, 662, 663, 664, 665, 669, 678, 704, 898, 899, 900, 901, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030,1031, 1032, 1033, 1035, 1036, 1274, 1275, 1276, 1285, 1286, 1287, 1311, 1366, 1427, 6 ada 1, 7 ada 1 nolu parseller, ekilemez arazi ve kadastro yolu

İlanen ilgililere duyurulur.

3023/1-1


Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASI HAKKINDA İLAN

08.09.2015 tarih ve 29469 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hidrokon Mühendislik Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 58 inci maddesi gereğince 1 (Bir) yıl süre ile bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanması kararına karşı, yasaklama kararı verilmesine ilişkin işlemin yürütülmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Orman ve Su İşleri Bakanlığı aleyhine Ankara 3. İdare Mahkemesi'nde 2015/2721 Esas sayılı dosya ile açılan davada, mezkur Mahkeme tarafından 02/03/2016 tarihli karar ile "... dava konusu ... yasaklama kararı verilmesine ilişkin işlemin; ... yürütülmesinin durdurulmasına ..." karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

3032/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

3029/1-1


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. maddesinde ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.

Profesör ve Doçent kadrosuna başvurular Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvurular ve eksik belge ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.

Devlet hizmet yükümlüsü adaylar başvurularında yükümlülük süresini belgelendirecek olup, bu adayların başvuruları devlet hizmet yükümlülüğü süresi bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63. maddesi hükümleri dahilinde değerlendirilerek kabul veya reddedilecektir

Öğretim üyesi atamalarında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanacaktır.

Adaylardan istenilen belgeler; Bölüm, Anabilim Dalını ve sabıka kaydının bulunup bulunmadığını belirten http://www.ksu.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu ekinde bir adet fotoğraf, lisans diploması fotokopisi, doktora / uzmanlık diploması fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayın listesi, yabancı dil belgesi ile; profesör kadrosuna başvuracaklar, doçentlik belgesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını 6 takım, doçent kadrosuna başvuracaklar, doçentlik belgesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 takım olarak sunacaklardır.

 

BİRİM

UNVAN

K/D

ADET

NİTELİĞİ

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Çevre Bilimleri

Profesör

1

1

Fosfor içeren boyar maddeler konusunda çalışmış olmak

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Tahıllar ve Yemeklik Baklagiller

Profesör

1

1

Sıcak iklim tahılları konusunda çalışmaları olmak

Hayvan Yetiştirme

Profesör

1

1

Bal arısı ve Bombus arısı yetiştiriciliği konusunda çalışmaları olmak

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Genel Biyoloji

Profesör

1

1

Biyoloji alanında doçent ünvanına sahip olup, mikrobiyoloji alanında çalışmaları olmak

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Antrenörlük Eğitimi

Doçent

1

1

Engelli sporcular konusunda çalışmaları olmak

3024/1-1


Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

HATAY

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini (www.mku.edu.tr. adresinde Personel Daire Başkanlığının sayfasında Belge ve Formlar linkinden temin edilebilir) sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Son başvuru tarihi ilanın gazetede yayımlanmasından itibaren 15 (onbeş) günlük sürenin bitimidir.

1 - Profesörlüğe başvuracak adaylar; özgeçmişini, doçentlik başarı belgesi, başlıca eseri belirtilen dilekçesi ile e bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyanın bir nüshasını fiziki olarak, jürilere gönderilecek 5 (beş) nüshasını ise CD (elektronik) halinde hazırlayarak başvuru süresi içinde dilekçelerine ekli şekilde Rektörlüğümüze teslim edeceklerdir.

2 - Doçentliğe başvuracak adaylar; özgeçmişini, doçentlik başarı belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyanın bir nüshasını fiziki olarak, jürilere gönderilecek 3 (üç) nüshasını ise CD (elektronik) halinde hazırlayarak başvuru süresi içinde dilekçelerine ekli şekilde Rektörlüğümüze teslim edeceklerdir..

3 - Tüm adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

4 - Yanlış beyanda bulunanların, atamaları yapılmayacaktır.

5 - Erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmaması gerekmektedir.

Süresi içinde yapılmayan müracaatların ve postada meydana gelebilecek gecikmelerin dikkate alınmayacağı;

Duyurulur.

Rektörlük: 0.326 221 33 17-18

 

Birimi/Bölümü/Anabilim Dalı

Unvanı

Drc.

Adet

Nitelikleri

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri Bölümü

Meyve Yetiştirme ve Islahı

Profesör

1

1

Turunçgiller ve Subtropik Meyveler konusunda çalışmış olmak

Tarla Bitkileri Bölümü

Tahıllar ve Yemeklik Baklagiller

Doçent

1

1

Tahıllar ve Yemeklik Tane Baklagiller Konusunda Çalışmış olmak

Zootekni Bölümü

Hayvan Yetiştirme

Doçent

1

1

Alternatif Tatlı Su Balığı Türleri ve Balık Besleme konularında çalışmış olmak

2962/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Ankara İli, Etimesgut İlçesi, 45408 ada, 3 parsel üzerindeki 627023 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 157521 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 214 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Özfen Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Ankara 2. İdare Mahkemesinin 2014/1667 esasına kayden açılan davada 21.12.2015 tarihli ve E.2014/1667-K.2015/2134 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 18.07.2014 tarihli ve 29064 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Özfen Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 23.03.2016 tarihli ve 7110 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

3022/1/1-1

—————

Kayra Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi, Hüseyin Emre POLAT (Oda Sicil No:79640) tarafından, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 2014/2044 esasına kayden açılmış olan davada 18.12.2015 tarihli ve E.2014/2044-K.2015/2031 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 16.04.2014 tarihli ve 28974 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Hüseyin Emre POLAT hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 23.03.2016 tarihli ve 7111 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

3022/2/1-1

—————

Denizli İli, Buldan İlçesi, 690 ada, 57 parsel üzerindeki 265634 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Başarır Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Erol UZEL (Denetçi No:8203, Oda Sicil No: 10256) tarafından, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 2014/1308 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 19.11.2015 tarihli ve E.2014/1308-K.2015/1608 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Erol UZEL hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 23.03.2016 tarihli ve 7109 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

3022/3/1-1

—————

24.10.2013 tarihli ve 28801 sayılı, 19.12.2013 tarihli ve 28856 sayılı, 31.05.2014 tarihli ve 29016 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyetleri üç defa geçici olarak durdurulan ve 113 nolu yapı denetim izin belgesi iptal edilen Bornova İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada Ankara 11. İdare Mahkemesinin 17.12.2015 tarihli ve E.2015/399-K.2015/1920 sayılı iptal kararı ile Bornova İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilen geçici faaliyet durdurma işlemlerinden bir tanesinin iptal edilmesine hükmedildiğinden, bu işleme istinaden 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesi doğrultusunda Bornova İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında uygulanan 113 nolu yapı denetim izin belgesinin iptali işleminin iptal edilmesi, ancak Bornova İnşaat Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin, mahkemenin yürütmenin durdurulması kararına konu olan geçici faaliyet durdurma cezaları dışında, 04.02.2015 tarihli ve 29257 sayılı, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete’lerde ilan edilen 3 (üç) adet geçici faaliyet durdurma cezası bulunduğundan, 113 nolu Yapı Denetim İzin Belgesi’nin iptal edilmesi Bakanlık Makamının 22.03.2016 tarihli ve 6939 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2994/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan “Taşıma, bayilik ve serbest kullanıcı lisansları aşağıdaki hallerde Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca, diğer lisanslar ise Kurul kararıyla sona erdirilir: …e) Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü aşmamak üzere Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde” hükmü uyarınca, 28.07.2011 tarih ve MYĞ/3339-2/29812 sayılı Madeni Yağ Lisansı sahibi ADAN KİMYA VE ENDÜSTRİYEL PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin; Kapasite Raporu ve TSE belgesinin geçerliliğini yitirdiği anlaşıldığından, lisans sahibinin geçerli Kapasite Raporu ve TSE belgesini ilânen tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/ ANKARA” adresine göndermesi gerektiği, süresi içerisinde gönderilmeyen belgelerin dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilânen tebliğ olunur.

2995/1/1-1

—————

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan “Taşıma, bayilik ve serbest kullanıcı lisansları aşağıdaki hallerde Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca, diğer lisanslar ise Kurul kararıyla sona erdirilir: …e) Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü aşmamak üzere Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde” hükmü uyarınca, 05.07.2011 tarih ve MYĞ/3304-1/29695 sayılı Madeni Yağ Lisansı sahibi ANADOLU MADENİ YAĞLARI İTHALAT İHRACAT NAKLİYAT ALTERNATİF ENERJİ VE PETROL ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin; Kapasite Raporu ve TSEK belgesinin geçerliliğini yitirdiği anlaşıldığından, lisans sahibinin geçerli Kapasite Raporu ve TSEK belgesini ilânen tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/ ANKARA” adresine göndermesi gerektiği, süresi içerisinde gönderilmeyen belgelerin dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilânen tebliğ olunur.

2995/2/1-1

—————

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan “Taşıma, bayilik ve serbest kullanıcı lisansları aşağıdaki hallerde Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca, diğer lisanslar ise Kurul kararıyla sona erdirilir: e) Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü aşmamak üzere Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde” hükmü uyarınca, 08.12.2010 tarih ve MYĞ/2907-1/28689 sayılı Madeni Yağ Lisansı sahibi ARAS KİM MADENİ YAĞLAR PETROL KİMYEVİ MADDELER ÜRETİM DEPOLAMA GIDA İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin; Kapasite Raporu ve TSE/TSEK belgelerinin geçerliliğini yitirdiği anlaşıldığından, lisans sahibinin geçerli Kapasite Raporu ve TSE/TSEK belgelerini ilânen tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/ ANKARA” adresine göndermesi gerektiği, süresi içerisinde gönderilmeyen belgelerin dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilânen tebliğ olunur.

2995/3/1-1

—————

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan “Taşıma, bayilik ve serbest kullanıcı lisansları aşağıdaki hallerde Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca, diğer lisanslar ise Kurul kararıyla sona erdirilir: …e) Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü aşmamak üzere Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde” hükmü uyarınca, 08.07.2010 tarih ve MYĞ/2641-2/27988 sayılı Madeni Yağ Lisansı sahibi ATEŞ MADENİ YAĞ İMALATI TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞ PAZARLAMA İNŞAAT NAKLİYE TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin; TSE/TSEK belgelerinin geçerliliğini yitirdiği anlaşıldığından, lisans sahibinin geçerli TSE/TSEK belgelerini ilânen tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/ ANKARA” adresine göndermesi gerektiği, süresi içerisinde gönderilmeyen belgelerin dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilânen tebliğ olunur.

2995/4/1-1

—————

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan “Taşıma, bayilik ve serbest kullanıcı lisansları aşağıdaki hallerde Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca, diğer lisanslar ise Kurul kararıyla sona erdirilir: …e) Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü aşmamak üzere Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde” hükmü uyarınca, 18/02/2010 tarih ve MYĞ/2434-13/27265 sayılı Madeni Yağ Lisansı sahibi EDOR KİMYASAL ÜRÜNLER SANAYİ DAHİLİ VE HARİCİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin; Kapasite Raporunun ve TSE/TSEK belgelerinin geçerliliğini yitirdiği anlaşıldığından, lisans sahibinin geçerli Kapasite Raporunu ve TSE/TSEK belgelerini ilânen tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/C  06530 Yüzüncüyıl/ANKARA” adresine göndermesi gerektiği, süresi içerisinde gönderilmeyen belgelerin dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilânen tebliğ olunur.

2995/5/1-1

—————

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan “Taşıma, bayilik ve serbest kullanıcı lisansları aşağıdaki hallerde Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca, diğer lisanslar ise Kurul kararıyla sona erdirilir: …e) Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü aşmamak üzere Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde” hükmü uyarınca, 28/12/2012 tarih ve MYĞ/2513-2/27543 sayılı Madeni Yağ Lisansı sahibi FARUK ÖZTEKİN’nin; Kapasite Raporunun ve TSE/TSEK belgelerinin geçerliliğini yitirdiği anlaşıldığından, lisans sahibinin geçerli Kapasite Raporunu ve TSE/TSEK belgesini ilânen tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/ ANKARA” adresine göndermesi gerektiği, süresi içerisinde gönderilmeyen belgelerin dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilânen tebliğ olunur.

2995/6/1-1

—————

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan “Taşıma, bayilik ve serbest kullanıcı lisansları aşağıdaki hallerde Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca, diğer lisanslar ise Kurul kararıyla sona erdirilir: …e) Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü aşmamak üzere Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde” hükmü uyarınca, 06/07/2011 tarih ve MYĞ/3312-3/29702 sayılı Madeni Yağ Lisansı sahibi FRT Madeni Yağ ve Kimyasal Maddeler Nakliyat İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin; Kapasite Raporunun ve TSE/TSEK belgesinin geçerliliğini yitirdiği anlaşıldığından, lisans sahibinin geçerli Kapasite Raporunu ve TSE/TSEK belgesini ilânen tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/ ANKARA” adresine göndermesi gerektiği, süresi içerisinde gönderilmeyen belgelerin dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilânen tebliğ olunur.

2995/7/1-1

—————

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan “Taşıma, bayilik ve serbest kullanıcı lisansları aşağıdaki hallerde Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca, diğer lisanslar ise Kurul kararıyla sona erdirilir: …e) Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü aşmamak üzere Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde” hükmü uyarınca, 07.03.2013 tarihli ve MYĞ/4304-1/32293 numaralı Madeni Yağ Lisansı sahibi HAS-GÜR PETROL ÜRÜNLERİ TARIM NAKLİYE GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin; TSE/TSEK Belgelerinin geçerliliğini yitirdiği anlaşıldığından, lisans sahibinin geçerli TSE/TSEK Belgelerini ilânen tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/ ANKARA” adresine göndermesi gerektiği, süresi içerisinde gönderilmeyen belgelerin dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilânen tebliğ olunur.

2995/8/1-1

—————

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan “Taşıma, bayilik ve serbest kullanıcı lisansları aşağıdaki hallerde Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca, diğer lisanslar ise Kurul kararıyla sona erdirilir: …e) Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü aşmamak üzere Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde” hükmü uyarınca, 15.11.2012 tarihli ve MYĞ/4122-5/31768 numaralı Madeni Yağ Lisansı sahibi HASMİR PETROL VE MADENİ YAĞ ÜRÜNLERİ ÜRETİM DEPOLAMA NAKLİYE İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ’nin; TSE/TSEK Belgelerinin geçerliliğini yitirdiği anlaşıldığından, lisans sahibinin geçerli TSE/TSEK Belgelerini ilânen tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/ ANKARA” adresine göndermesi gerektiği, süresi içerisinde gönderilmeyen belgelerin dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilânen tebliğ olunur.

2995/9/1-1

—————

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan “Taşıma, bayilik ve serbest kullanıcı lisansları aşağıdaki hallerde Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca, diğer lisanslar ise Kurul kararıyla sona erdirilir: …e) Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü aşmamak üzere Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde” hükmü uyarınca 27/10/2010 tarih ve MYĞ/2840-1/28515 sayılı Madeni Yağ Lisansı sahibi Kagrup Kimya Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin; Kapasite Raporunun ve TSE/TSEK belgelerinin geçerliliğini yitirdiği anlaşıldığından, lisans sahibinin geçerli Kapasite Raporunu ve TSE/TSEK belgelerini ilânen tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/ ANKARA” adresine göndermesi gerektiği, süresi içerisinde gönderilmeyen belgelerin dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilânen tebliğ olunur.

2995/10/1-1

—————

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan “Taşıma, bayilik ve serbest kullanıcı lisansları aşağıdaki hallerde Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca, diğer lisanslar ise Kurul kararıyla sona erdirilir: …e) Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü aşmamak üzere Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde” hükmü uyarınca 19/09/2011 tarih ve MYĞ/3426-1/30019 sayılı Madeni Yağ Lisansı sahibi Mar Madeni Yağ İmalatı Nakliye Turizm İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin; Kapasite Raporunun ve TSE/TSEK belgesinin geçerliliğini yitirdiği anlaşıldığından, lisans sahibinin geçerli Kapasite Raporunu ve TSE/TSEK belgesini ilânen tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/ ANKARA” adresine göndermesi gerektiği, süresi içerisinde gönderilmeyen belgelerin dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilânen tebliğ olunur.

2995/11/1-1

—————

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan “Taşıma, bayilik ve serbest kullanıcı lisansları aşağıdaki hallerde Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca, diğer lisanslar ise Kurul kararıyla sona erdirilir: …e) Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü aşmamak üzere Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde” hükmü uyarınca 09/06/2010 tarih ve MYĞ/2594-4/27819 sayılı Madeni Yağ Lisansı sahibi Ma-Ya Madeni Yağlar Petrol Ürünleri Kimyevi Maddeler İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin; Kapasite Raporunun ve TSE/TSEK belgelerinin geçerliliğini yitirdiği anlaşıldığından, lisans sahibinin geçerli Kapasite Raporunu ve TSE/TSEK belgelerini ilânen tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/ ANKARA” adresine göndermesi gerektiği, süresi içerisinde gönderilmeyen belgelerin dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilânen tebliğ olunur.

2995/12/1-1

—————

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan “Taşıma, bayilik ve serbest kullanıcı lisansları aşağıdaki hallerde Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca, diğer lisanslar ise Kurul kararıyla sona erdirilir: …e) Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü aşmamak üzere Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde” hükmü uyarınca, 08/12/2005 tarih ve MYĞ/590-254/15199 sayılı Madeni Yağ Lisansı sahibi METEOR MADENİ YAĞ VE PLASTİK SANAYİ İMALAT YATIRIM PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ’nin; Kapasite Raporunun, TSE/TSEK belgelerinin ve Marka Tescil belgesinin geçerliliğini yitirdiği anlaşıldığından, lisans sahibinin geçerli Kapasite Raporunun, TSE/TSEK belgelerinin ve Marka Tescil belgesinin ilânen tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/ ANKARA” adresine göndermesi gerektiği, süresi içerisinde gönderilmeyen belgelerin dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilânen tebliğ olunur.

2995/13/1-1

—————

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan “Taşıma, bayilik ve serbest kullanıcı lisansları aşağıdaki hallerde Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca, diğer lisanslar ise Kurul kararıyla sona erdirilir: …e) Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü aşmamak üzere Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde” hükmü uyarınca, 06/10/2011 tarih ve MYĞ/3448-//30094 sayılı Madeni Yağ Lisansı sahibi Murat TUNǒun; Kapasite Raporu ve TSE/TSEK belgelerinin geçerliliğini yitirdiği anlaşıldığından, lisans sahibinin geçerli Kapasite Raporu ve TSE/TSEK belgelerini ilânen tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/ ANKARA” adresine göndermesi gerektiği, süresi içerisinde gönderilmeyen belgelerin dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilânen tebliğ olunur.

2995/14/1-1

—————

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan “Taşıma, bayilik ve serbest kullanıcı lisansları aşağıdaki hallerde Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca, diğer lisanslar ise Kurul kararıyla sona erdirilir:   e) Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü aşmamak üzere Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde” hükmü uyarınca, 01.07.2010 tarihli ve MYĞ/2626-3/27941 sayılı Madeni Yağ Lisansı sahibi ORAOİL MADENİ YAĞ İMALATI KİMYA VE PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ ’nin; Kapasite Raporu ile TSE/TSEK belgelerinin geçerliliğini yitirdiği anlaşıldığından, lisans sahibinin geçerli Kapasite Raporu ile TSE/TSEK belgelerini ilânen tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/ ANKARA” adresine göndermesi gerektiği, süresi içerisinde gönderilmeyen belgelerin dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilânen tebliğ olunur.

2995/15/1-1

—————

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan “Taşıma, bayilik ve serbest kullanıcı lisansları aşağıdaki hallerde Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca, diğer lisanslar ise Kurul kararıyla sona erdirilir: …e) Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü aşmamak üzere Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde” hükmü uyarınca, ait 28.04.2011 tarihli ve MYĞ/3195-5/29384 sayılı Madeni Yağ Lisansı sahibi ÖZ-BA KİMYA İNŞAAT NAKLİYAT TARIM GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin; Kapasite Raporu ile TSE/TSEK belgelerinin geçerliliğini yitirdiği anlaşıldığından, lisans sahibinin geçerli Kapasite Raporu ile TSE/TSEK belgelerini ilânen tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/ ANKARA” adresine göndermesi gerektiği, süresi içerisinde gönderilmeyen belgelerin dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilânen tebliğ olunur.

2995/16/1-1

—————

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan “Taşıma, bayilik ve serbest kullanıcı lisansları aşağıdaki hallerde Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca, diğer lisanslar ise Kurul kararıyla sona erdirilir: …e) Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü aşmamak üzere Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde” hükmü uyarınca, 02.09.2010 tarihli ve MYĞ/2751-2/28216 sayılı Madeni Yağ Lisansı sahibi PETROAY PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYAT KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin; Kapasite Raporu ile TSE/TSEK belgelerinin geçerliliğini yitirdiği anlaşıldığından, lisans sahibinin geçerli Kapasite Raporu ile TSE/TSEK belgelerni ilânen tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/ ANKARA” adresine göndermesi gerektiği, süresi içerisinde gönderilmeyen belgelerin dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilânen tebliğ olunur.

2995/17/1-1

—————

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan “Taşıma, bayilik ve serbest kullanıcı lisansları aşağıdaki hallerde Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca, diğer lisanslar ise Kurul kararıyla sona erdirilir:   e) Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü aşmamak üzere Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde” hükmü uyarınca, 21.07.2011 tarih ve MYĞ/3333-5/29770 sayılı Madeni Yağ Lisansı sahibi PETROLSAN PETROL ÜRÜNLERİ VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİNE’nin; Kapasite Raporu ile TSE/TSEK belgelerinin geçerliliğini yitirdiği anlaşıldığından, lisans sahibinin geçerli Kapasite Raporu ile TSE/TSEK belgelerini ilânen tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/ ANKARA” adresine göndermesi gerektiği, süresi içerisinde gönderilmeyen belgelerin dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilânen tebliğ olunur.

2995/18/1-1

—————

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan “Taşıma, bayilik ve serbest kullanıcı lisansları aşağıdaki hallerde Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca, diğer lisanslar ise Kurul kararıyla sona erdirilir:   e) Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü aşmamak üzere Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde” hükmü uyarınca, 28.06.2012 tarih ve MYĞ/3901-1/31214 sayılı Madeni Yağ Lisansı sahibi PETROTEK GERİ DÖNÜŞÜM NAKLİYAT ENERJİ PETROL KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ’nin; TSE/TSEK belgelerinin geçerliliğini yitirdiği anlaşıldığından, lisans sahibinin geçerli TSE/TSEK belgelerini ilânen tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/ ANKARA” adresine göndermesi gerektiği, süresi içerisinde gönderilmeyen belgelerin dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilânen tebliğ olunur.

2995/19/1-1

—————

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan “Taşıma, bayilik ve serbest kullanıcı lisansları aşağıdaki hallerde Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca, diğer lisanslar ise Kurul kararıyla sona erdirilir:   e) Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü aşmamak üzere Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde” hükmü uyarınca, 07/07/2005 tarih ve MYĞ/509-46/12185 sayılı Madeni Yağ Lisansı sahibi REDOLENT ENDÜSTRİ KİMYEVİLERİ İNŞAAT TURİZM NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin; Kapasite Raporu ve TSE/TSEK belgelerinin geçerliliğini yitirdiği anlaşıldığından, lisans sahibinin geçerli Kapasite Raporu ve TSE/TSEK belgelerini ilânen tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/ ANKARA” adresine göndermesi gerektiği, süresi içerisinde gönderilmeyen belgelerin dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilânen tebliğ olunur.

2995/20/1-1


 


 


 


Türk Standardları Enstitüsünden:

2952/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                               17.00/1551

Toplantı Tarihi ve No    : 14/03/2016 - 140                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 14/03/2016 - 2855                                Lapseki/ÇANAKKALE

906-1

906-2

906-3

906-4

2906/1-1


 

Başlıksız-2