31 Mart 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29670

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI İHALE YOLUYLA ARAMAYA AÇILACAKTIR

Kırşehir İl Özel İdaresinden:


PAT SAHALARINA 40 ADET IŞIKLI YÖNLENDİRME LEVHASI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) Konya Havalimanı Müdürlüğünden:


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


AKŞEHİR VE CİHANBEYLİ KATI ATIK DEPONİ GAZINDAN ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ KURDURULMASI VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından:


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


200 GR. ALTINBAŞ (SADE/BERGAMOTLU) SÜZEN POŞET ÇAY KUTU İSKELETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI İHALE YOLUYLA ARAMAYA AÇILACAKTIR

Kırşehir İl Özel İdaresinden:

1 - İHALE KONUSU:

İlimiz Mucur İlçesi sınırlarında bulunan ve aşağıda yeri, paftası, koordinatları ve alanı belirtilen sahalar 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun10.maddesi 1. fıkrası (c) bendi ve Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine ve 5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

2 - İHALE EDİLECEK SAHA:

2.1 - Kırşehir İli Mucur İlçesi sınırlarında J33a3, J33a4 ve J33d2 paftaları içerisinde, aşağıdaki koordinatlarla sınırlı 4891,36 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası;

2.1.a) Koordinatları;

 

P-1

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

Sağa (Y)

646498

642545

637285

641065

Yukarı (X)

4351098

4344200

4346900

4354144

 

2.1.b) Muhammen Bedeli: 3.116.831,16 TL (KDV Hariç)

2.1.c) Geçici Teminatı: 93.504,93 TL

3 - İHALENİN YERİ VE TARİHİ:

3.1. Şartname ve Eklerinin Temini: İl Özel İdaresi, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünden 250 TL karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli İdaremizin Kırşehir Vakıfbank şubesi TR 590001500158007289070767 hesabına yatırılacaktır.

3.2. İhalenin Yapılacağı Yer: Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu

3.3. İhalenin Tarih ve saati: 12.04.2016 Salı günü saat 10.15 de yapılacaktır.

3.4. İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü

3.5. Tekliflerin verileceği yer: Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu

3.6. Son Teklif verme saati: 12.04.2016 günü saat 10.15

4 - İHALEYE KATILMA BELGELERİ:

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri kapalı teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası

b) Gerçek kişi istekliler;

1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi

2 - Noter tasdikli imza beyannamesi

3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti

c) Tüzel Kişi İstekliler;

1 - Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri

3 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, onaylı vergi levhası

d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin imza beyannamesi

e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi

f) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.

g) Kırşehir İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünden alınan, okunup Kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi

h) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen miktardaki geçici teminatın alındığına dair makbuz veya banka teminat mektubu.

ı) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu

j) Vergi borcu yoktur yazısı

k) 2886 sayılı Yasa uyarınca yapılan ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

l) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretleri ile birlikte, en geç son teklif verme tarih ve saatine kadar, işin adının yazılı olduğu kapalı zarf içerisinde İhale görevlilerine teslim etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

m) İstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile verecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle noter tescilli sözleşme ve taahhütname imzalanacaktır.

n) İhale bedeli, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde ihale üzerinde kalan istekli tarafından Kırşehir İl Özel İdaresinin hesabına KDV dahil peşin olarak ödenecektir.

o) İhale Komisyonu, 2886 sayılı Yasanın 29. maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

İrtibat: Nafi MAHMUTOĞLU (Jeoloji Mühendisi)

Tel: 0 386 213 10 16 (Dahili: 1411)

2979/1-1


PAT SAHALARINA 40 ADET IŞIKLI YÖNLENDİRME LEVHASI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) Konya Havalimanı Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                       :  2016/198188

İşin Adı                                            :  40 Adet Pist ve Taksi Yollarına Işıklı Yönlendirme Levhası Alımı

İhale Türü - Usulü                           :  Mal Alımı - Açık İhale Usulü

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  DHMİ Konya Havalimanı Müdürlüğü Vali Ahmet Kayhan Cad.2. Org. San. Karşısı Ankara Yolu üzeri Selçuklu/Konya

b) Telefon ve Faks Numarası           :  0 332 239 13 43 - 0 332 239 13 41

c) Elektronik Posta Adresi               :  Ayhan.bolat@dhmi.gov.tr

ç) İhale/Ön Yeterlik Dokümanının

 Görülebileceği İnternet Adresi     :  www.dhmi.Konya@gov.tr

2 - İhale Konusu Malın:

a) Niteliği, Türü ve Miktarı              :  40 adet pist ve taksi yolu ışıklı yönlendirme levhası

b) Teslim [Yeri/Yerleri]                   :  Konya Havalimanı Müdürlüğü deposu

c) Teslim [Tarihi/Tarihleri]               :  Sözleşme imzalanmasına müteakip 45 (Kırk beş) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin/Ön Yeterlik/

  Yeterlik Değerlendirmesinin       : 

a) Yapılacağı Yer                             :  Konya Havalimanı Müdürlüğü Toplantı salonu

b) Tarihi ve Saati                              :  27.04.2016 - 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğinin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

i) İdari Şartnamenin 17 inci maddesinde belirtilmesi halinde, İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklilerin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İstekliler teklif edilen bedelin %30 oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler sunacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kamu veya özel sektöre Havalimanları PAT sahalarına ait Işıklı Yönlendirme panosu veya Özel Aydınlatma Malzemesi satmış olmak

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı DHMİ Konya Havalimanı Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Şefliği adresinde görülebilir ve 50,-TL (Elli Türk Lirası) (KDV dahil) karşılığı DHMİ Konya Havalimanı Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Şefliği’nden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 27.04.2016 günü, saat 10:00’e kadar DHMİ Konya Havalimanı Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, Mal kalem- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi-kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kuruluşumuz bu ihalede 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya tercih ettiği talibe vermekte tamamen serbesttir.

2982/1-1


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Linyit Kömürü Arama Amaçlı Sondaj hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                         :  2016/97829

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:139 Çankaya / ANKARA

b) Telefon ve faks numarası             :  0 312 201 20 53 - 0 312 285 58 14

c) Elektronik posta adresi                 :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                   :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Hizmet Alımı,

                                                            18.000 m İstanbul (Silivri) - Kırklareli (Pınarhisar - Vize)’de Karotlu Linyit Sondajı,

                                                            12.000 m İstanbul (Silivri) - Kırklareli (Pınarhisar - Vize)’de Kırıntılı Linyit Sondajı,

                                                            (Metrajlar birden fazla lokasyonda gerçekleştirilecektir) olmak üzere toplam 30.000 m

b) Yapılacağı yer                              :  (a) bendinde belirtilen bölgede yapılacaktır.

c) İşin süresi                                    :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten (yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren 10 (on) takvim günü içinde, en az 4 (dört) adet Wire - Line sistemli çalışan sondaj makinesi ile işyeri teslimi yapılarak işe başlanacaktır. (işe başlama tarihinde dört adet makinenin de aynı anda işe başlamış ve faal olması zorunludur). İşin süresi işe başlama (işe başlama tarihi bölge kapsamında ilk sondajın fiili olarak dönme tarihi) tarihinden itibaren 300 (üçyüz) takvim günü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları

b) Tarihi ve saati                              :  13/04/2016 - 10:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Her türlü Karotlu ve Kırıntılı Linyit Sondajı veya Karotlu ve Kırıntılı Maden Sondaj işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00.- Türk Lirası karşılığı aynı adresten (Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 205 Nolu Oda) satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

2941/1-1


AKŞEHİR VE CİHANBEYLİ KATI ATIK DEPONİ GAZINDAN ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ KURDURULMASI VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - İhalenin konusu: İhalenin konusu, Akşehir İlçesi, Adsız Mahallesi, 3549 parselde bulunan Akşehir Katı Atık Düzenli Depolama Sahası, Cihanbeyli İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 370 Ada 18 ve 19 parselde bulunan Cihanbeyli Katı Atık Düzenli Depolama Sahası ve Katı Atık Transfer İstasyonlarının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının “Çevre Kanunu”, “Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik”, diğer ilgili mer-i mevzuatlar ve ileride çıkacak ilgili mevzuatlar kapsamında işletilmesi, depolama sahasından elde edilecek metan gazının enerji üretim tesisinde değerlendirilmesi için gerekli tesislerin planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve işletilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35 (c) Maddesi gereğince açık teklif usulüne göre 20 (yirmi) yıllığına ihale edilecektir.

2 - İhalenin, hangi tarih ve saatte nerede yapılacağı ile ihale usulü:

İhale Tarihi ve Saati             :  İhale, 12/04/2016 Salı günü Saat 15:00’de yapılacak olup, ihale komisyonu söz konusu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.

İlgili Birim                           :  Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

İlgili Adres                          :  Nişantaş Mah. Vatan Cad. Belediye Sarayı No: 2 Kat: 5 No: 528 Selçuklu/Konya

İletişim Telefonu, Faks        :  0332 221 14 00 - 1927, 1923   Faks: 0332 221 15 76

İhalenin Yapılacağı Yer       :  Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Belediye Sarayı 6. kat No: 625

İhale Usulü                          :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c maddesi Açık Teklif (artırma)

3 - Muhammen bedeli:

3.1 - İhale konusu işin idarece belirlenmiş 2016 yılı için yıllık kira muhammen bedeli 10.000,00 (onbin) TL. + KDV olup, ihalede bu bedel artırıma tabi tutulmayacaktır.

3.2 - Sözleşme süresi boyunca yüklenici tarafından İdareye ödenecek hasılat payı oranı KDV hariç % 5’den (yüzde beş) az olmamak üzere ihalede artırıma tabi tutulacak ve istekliler bu oran üzerinden artırıma gideceklerdir.

4 - Geçici Teminat: İhale konusu işin geçici teminatı 10.000,00 (onbin) TL. muhammen bedelin 20 (yirmi) yıllık toplam tutarı olan 200.000,00 (ikiyüzbin) TL.’nın % 3’ü (yüzde üç) olup, 6.000,00 (altıbin) TL.’dır.

5 - Teminata ilişkin esaslar:

5.1. Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda belirtilmiş olup, bu değerlerden herhangi birisine ait belgeler geçici teminat olarak kabul edilecektir.

5.1.1. Tedavüldeki Türk Parası, Belediye veznesine veya Konya Büyükşehir Belediyesi banka hesabına yatırıldıktan sonra alınan makbuz asıllarından herhangi biri, doğrudan ihale dosyasına konulacaktır.

5.1.2. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26 ncı ve 27 nci maddelerine uygun olarak bankalar veya özel finans kurumları tarafından düzenlenmiş süresiz limit içi genel müdürlükçe teyitli teminat mektupları, bu teminat mektupları doğrudan ihale teklif dosyasına konulacaktır. Süreli teminat mektupları kabul edilmeyecektir.

5.1.3. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır), ihaleye katılmak için bu belge verilecekse Gelir Şube Müdürlüğümüze teslim edilerek karşılığında alınacak olan belge ihale dosyasına konulacaktır.

5.2. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre düzenlenen teminat mektupları kabul edilmeyecektir.

5.3. Üzerlerine ihale yapılanın geçici teminatı, ihaleden sonra Belediyede tutularak iade edilmeyecek olup, üzerine ihale yapılmayanların geçici teminatları ise iade edilecektir.

5.4. Her ne surette olursa olsun idarece alınan teminatlar haciz edilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

6 - İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini:

6.1 - İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını İdareden satın alması zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma Şube Müdürlüğü 5. kat No: 528

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma Şube Müdürlüğü 5. kat No: 528

c) İhale dokümanı satış bedeli: 500,00 (beşyüz) TL.

6.2 - İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulası ile istekliye verilir. İstekli, İhale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. İdare bu incelemeden sonra isteklinin, İhale dokümanını oluşturan belgelerin tamamını aslına uygun olarak teslim aldığına dair, dizi pusulası üzerine yazılarak imzalı beyanını alır.

7 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler:

7.1. Başvuru Dilekçesi,

7.2. Gerçek kişi olması halinde T.C. nolu nüfus cüzdanı fotokopisi,

7.3. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2016 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Oda Kayıt Belgesi) vermesi, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.),

7.4. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi; Bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicili Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler,

7.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

7.6. Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,

7.7. Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi, tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin temsile yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli imza sirküleri,

7.8. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin yukarıda 7.3. ve 7.4. maddelerde belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgelerin sunulması,

7.9. İhalelere katılamayacak kişilerden olunmadığına ilişkin taahhütname,

7.10. Şartnamede belirlenen Geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,

7.11. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, İstekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

7.12. İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,

7.13. İhale tarihinden en fazla 7 (yedi) gün öncesi tarihi itibari ile Gelir ve Kurumlar Vergisi ile SGK Prim borcu olmadığına dair kurumlardan temin edilecek belgeler,

7.14. Teminat mektubu verilmesi halinde ilgili bankanın genel müdürlüğünden alınacak teyit yazısı.

8 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

8.1. İhale konusu yatırım bedelinin % 10’undan (yüzde on) az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak referans mektubunun/mektuplarının verilmesi zorunludur.

9 - İş deneyimi yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

9.1- İhale tarihinden geriye doğru son 10 (on) yıl içinde, yurtiçinde veya yurtdışında;

a) Bir veya birden fazla işe ait belge ile en az 150 ton/gün kapasitede veya tek sözleşme ile en az 500.000,00 (beşyüzbin) TL. istihkak yaptığını belgeleyen katı atık depolama alanını işletmiş veya işletiyor olduğunu gösterir, bu işleri yapmış olduğu resmi kurum veya kurumlardan alınmış belge,

b) Bir işe ait belge ile en az 500 kW (kilowatt) elektrik üretim kapasiteli biyogaz ve/veya deponi gazı sistemine dayalı bir enerji üretim tesisi kurmuş ve işletmiş veya işletiyor olduğunu gösterir, bu işleri yapmış olduğu resmi kurum veya kurumlardan alınmış belge,

c) İsteklilerin (a) ya da (b)’de istenen belgelerden en az birini sunması yeterlidir.

10 - İsteklinin ortak girişim olması halinde:

10.1 - Şartname ekinde yer alan Ortak Girişim Beyannamesi hazırlanıp İdareye sunulacaktır.

10.2 - İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortaklardan birinin yukarıda bahsedilen asgari iş deneyiminin % 100’ünü (yüzde yüz) sağlaması yeterlidir.

11 - İstenen Belgelerin Nereye Verileceği Ve Müracaat Zamanı:

İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek ihale dosyasını, Nişantaş Mahallesi Vatan Caddesi No: 2 Selçuklu/KONYA adresindeki 5. kat No: 528’de bulunan Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma Şube Müdürlüğüne 11.04.2016 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar teslim etmeleri gerekir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstenen belgelerin posta ile gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşması gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilemez.

12 - İhaleye Katılamayacak Olanlar:

12.1. 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.

12.2. İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair taahhütname.

İlan olunur.

2749/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından:

Madde 1 - İhalenin Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen, 2 adet Akaryakıt İstasyonu arsalarının, satış ihalesidir.

 

S. No

Mevkii

Ada No

Par. No

Alan m2

Niteliği

KDV.

Muhammen Bedel

Geçici Teminat %3

Ek. Geçici Tem. %3

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Pervane

7625

3

2.098,69

Akaryakıt İstasyonu Arsası

%18

8.000.000,00 TL

240.000,00 TL

240.000,00 TL

12.04.2016

15:45

2

Şeker

7623

1

3.148,63

Akaryakıt İstasyonu Arsası

%18

6.000.000,00 TL

180.000,00 TL

180.000,00 TL

12.04.2016

16:00

 

Madde 2 - İhalenin Tarihi, Saati, Yeri ve Evrakların Teslim Süresi: Söz konusu taşınmazların ihalesi yukarıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatlerde, Kayseri Kocasinan Belediyesi, Meclis Toplantı Salonunda, İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır. İhaleye iştirak edecekler, teklif zarflarını aşağıda istenilen belgelerle birlikte en geç 12.04.2016 SALI günü, Saat 12.00’ye kadar, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Gelir Şefliğine vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Madde 3 - İhalenin Yapılış Şekli: İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü (Artırma) ile aynı gün içerisinde, her bir parselin ayrı ayrı ihalesi yapılacaktır.

Madde 4 - İhale Şartnamesinin Ekleri İle Temini ve Bedeli: İhale şartnamesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Gelir Şefliğinde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli 1.000,00-TL (Bin) olup, Kocasinan Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Gelir Şefliğinden temin edilebilir. Katılımcı, yatırmış olduğu Şartname bedelinin yattığını gösterir makbuz fotokopisini, idareye Aslının Aynıdır diye tasdik ettirdikten sonra, her iki parsel ihalesine katılmak için kullanabilir.

Madde 5 - Taşınmazların Muhammen Bedeli, Geçici Teminat Miktarı ve Esasları: Yukarıdaki tabloda her bir taşınmaz için muhammen bedel belirtilmiştir. İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişilerin, ihalesine katılmak istedikleri taşınmazla ilgili yukarıda belirtilen Muhammen bedel üzerinden, % 3 Geçici Teminat ve % 3 Ek geçici teminat vermeleri gerekmektedir. Teminatlar, Belediyemiz veznesine yatırılabileceği gibi, Ziraat Bankası Kiçikapu Şubesi, TR880001001098324336095002 İban numaralı Belediyemiz hesabına, dekontta ihalesine katılmak istedikleri taşınmazın ada ve parsel numaralarını belirtmek şartı ile yatırılabilir. Banka teminat mektubu verilmesi halinde, Teminat mektubunda ihalesine katılmak istedikleri taşınmazın ada ve parsel numaraları yazılacaktır. Ayrıca Teminat mektubu süresiz olacak ve mektubun aslı olacaktır.

Madde 6 - Ödeme Şekli: Sözleşme imzalandıktan sonra 15 gün içerisinde İhale bedelinin %25’i, Vergiler, Masraflar Peşin ödenecektir. Kalanı ise 7 (Yedi) eşit taksitler halinde ödenecektir. Peşin ödemelerde %5 indirim uygulanacaktır. İndirim oranı Muhammen bedelin altına düşemez, böyle bir durumda Muhammen bedel üzerinden peşin ödeneme kabul edilecektir.

Madde 7 - İhaleye Katılacaklardan İstenilen Belgeler:

7.1-) Gerçek Kişilerden İstenilecek Belgeler;

7.1.1-) İhaleye iştirak edecek olanın noter tasdikli imza beyanı (Aslı),

7.1.2-) İhaleye iştirak edecek vekil ise Noter tasdikli Vekâletname (Aslı),

7.1.3-) Nüfus Müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği (Aslı),

7.1.4-) Nüfus Müdürlüğünden alınacak İkametgâh belgesi (Aslı),

7.1.5-) Tebligat için yasal adres bildirimi,

7.1.6-) Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Aslı),

7.1.7-) İhaleye ait Şartname alındı makbuzu (Aslı yada idarece tasdikli sureti),

7.1.8-) Geçici Teminatın ve Ek geçici teminatın Belediye veznesine veya yukarıda belirtilen banka hesabına yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu (Aslı). Banka teminat mektubu verilmesi halinde,

mektubun aslı ve mektup süresiz olacaktır.

7.1.9-) 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu ve ihaleye iştirak eden tarafından ihale dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnamenin her sayfasının imza edilmesi,

7.1.10-) İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname,

7.1.11-) Yabancı uyruklu isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin, Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya Apostil şerhine havi olması gerekmektedir.

Belgelerin aslı ile birlikte yeminli tercüman tarafından, tüm belgelerin Türkçe tercüme edilmiş nüshalarının da bulunması gerekmektedir.

7.2-) Tüzel Kişilerden İstenilecek Belgeler;

7.2.1-) Tüzel kişiliği temsilen ihaleye iştirak edecek olan kişinin noter tasdikli imza beyanı (Aslı),

7.2.2-) Tebligat için yasal adres bildirimi,

7.2.3-) Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Aslı),

7.2.4-) İhaleye ait Şartname alındı makbuzu (Aslı ya da idarece tasdikli sureti),

7.2.5-) Geçici Teminatın ve Ek geçici teminatın Belediye veznesine veya yukarıda belirtilen banka hesabına yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu (Aslı). Banka teminat mektubu verilmesi halinde, mektubun aslı ve mektup süresiz olacaktır.

7.2.6-) Tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu ticaret veya sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair faaliyet belgesi (Aslı),

7.2.7-) Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Aslı),

7.2.8-) Şirket (Tüzel kişilik) hissedarı olmayanların, Tüzel kişilik adına Vekâleten ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletname. Vekâleten iştirak eden kişinin Noter tasdikli imza beyanı (Asılları),

7.2.9-) Tüzel kişiliği ihale yasaklısı olmadığına dair taahhütname,

7.2.10-) Dernek, birlik, vakıf, vb. olması halinde Noter tasdikli mal satın alma yetkisini gösterir genel kurul Kararı (Aslı),

7.2.11-) Dernek, birlik, vakıf, vb. Temsilen İhaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar Defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi (Aslı)

7.2.12-) Dernek, birlik, vakıf, vbnin kuruluş tüzüğünün, Noter tasdikli fotokopisi ve faaliyetine devam ettiğine dair ilgili makamlardan alınmış olan belge (Asılları),

7.2.13-) 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu ve ihaleye iştirak eden ya da yetkili vekili tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

7.3-) Ortak Girişim Olması Halinde; Ortaklığı oluşturan her bir ortak için, gerçek kişi ise bu ilanın (7.1) bendinde belirtilen belgelerin, tüzel kişilik ise, bu ilanın (7.2) bendinde belirtilen belgelerin yanı sıra, aşağıda belirtilen belgelerin dosyasında bulunması gerekmektedir.

7.3.1-) 2016 yılı içinde alınmış Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.(Aslı),

7.3.2-) 2016 yılı içinde alınmış Noter tasdikli ortaklık sözleşmesi (Aslı),

7.3.3-) Pilot ortağının Noter tasdikli imza beyanı (Aslı),

Madde 8- Zarf İçerisinde Olması Gereken Belgeler:

8.1-) İç Zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir; 2886 Sayılı Kanunun, 37. Maddesine göre hazırlanacak teklif mektubundan oluşur. (Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilerek ihaleye girilmemiş sayılacaktır). Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.

8.2-) Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir;

8.2.1-) Teklif mektubunu içeren İç zarf,

8.2.2-) İhale katılımcısının ihaleye katılım şekline göre (Gerçek kişi, Gerçek kişiler ortaklığı, tüzel kişilik, tüzel kişilikler ortaklığı, vb.), yukarıda (7.1), (7.2) ve (7.3) bentlerinde, gerçek kişi ve tüzel kişilerden istenilmiş olan belgelerin ihale katılımcısının, katılım durumuna göre hangisi uygunsa o belgelerin tamamı.

Madde 9 - İhale İlanı Hakkında: İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

3009/1-1


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

İlçesi

Mah.

Pafta

Ada

Parsel

m²’si

Hisse

Vasfı

İmar Durumu

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

Ödeme Şekli

İhale Saati

Selçuklu

Dikilitaş

25-N-4

20212

10

7.986,57

Tam

Arsa

Ticaret Sahası

E: 1.00 Hmax: Serbest

MaxTaks:0.40

3.950.000,00 TL.

(K.D.V.’den muaftır.)

118.500,00 TL

1 Taksit Peşin,

kalanı 3 taksit

15.15

Selçuklu

Dikilitaş

23-M-2-3

13752

8

4.476,00

Tam

Arsa

Sanayi ve Ticaret Sahası

E: 0.60 Hmax: 7.50

Not: %60 Asma Kat Yapılabilir

3.500.000,00 TL.

(K.D.V.’den muaftır.)

105.000,00 TL

1 Taksit Peşin,

kalanı 3 taksit

15.25

 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, yukarıda tapu kayıtları belirtilen gayrimenkuller, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi ve İhale Şartnamesi dahilinde kapalı teklif (artırma) ihale usulü ile satılacaktır.

2 - İhaleler, 12.04.2016 Salı günü Belediyemiz Encümeni tarafından, Belediye Sarayı 6. kattaki Encümen Toplantı Salonunda ayrı ayrı yapılacaktır. İhaleyi yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

3 - Gayrimenkullerin muhammen bedelleri, geçici teminatları, ödeme şekilleri ve ihale saatleri yukarıda belirtilmiştir.

4 - İsteklilerin, 12.04.2016 günü en geç saat 14.15’e kadar teklif zarfını Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

5 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

5.1. Dilekçe,

5.2. Tebligat için adres beyanı,

5.3. Gerçek kişi olması halinde:

5.3.1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Kimlik numaralı),

5.3.2. İmza beyannamesi,

5.4. Tüzel kişi olması halinde:

5.4.1. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

5.4.2. Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

5.4.3. Tüzel kişiliğin imza sirküleri,

5.5. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,

5.6. Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,

5.7. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

5.8. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,

5.9. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı D.İ.Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

6 - Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

İlan olunur.

2909/1-1


200 GR. ALTINBAŞ (SADE/BERGAMOTLU) SÜZEN POŞET ÇAY KUTU İSKELETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüze ait 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü'nün ihtiyacı olan, 200 Gr. Altınbaş Süzen Poşet Çay Kutu İskeleti Sade 500.000 Adet ve Bergamotlu 125.000 Adet %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9'uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 60,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 12.04.2016 günü saat 14:00'e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00'de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3'ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6'sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

2783/1-1