22 Mart 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29661

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Şahinbey Belediye Başkanlığından:

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ):

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Protest Yapı Araştırma ve Test Merkezi Ticaret San. A.Ş. (Balıkesir Şubesi)’nin Paşaalanı Mah. 453. Sok. No: 30/A BALIKESİR adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Laboratuvar İzin Belgesi Komisyonunun (LİBK) 24.03.2003 tarih ve 24 sayılı kararı ile verilen 47 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 09.02.2016 tarih ve 510/6 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 10.03.2016 tarih ve 6062 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2665/1/1-1

—————

Geoteklab Zemin Kaya Mekaniği Agrega Laboratuvar Hizmetleri ve Makinaları İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin İvedik Organize Sanayi Bölgesi 1463 Sokak No:52 Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan zemin laboratuvarının, Bakanlığımız Yapı Denetim Komisyonunun (YDK) 23.08.2011 tarih ve 406 sayılı kararı ile verilen 318 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 09.02.2016 tarih ve 510/6 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 10.03.2016 tarih ve 6062 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2665/2/1-1

—————

Libra Laboratuvar Hizmetleri Mühendislik Müşavirlik Limited Şirketi’nin İvedik Organize Sanayi Sitesi 689. Sok. No: 69 Ostim/ANKARA adresinde bulunan zemin laboratuvarının, Bakanlığımız Yapı Denetim Komisyonunun (YDK) 06.07.2011 tarih ve 397 sayılı kararı ile verilen 306 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 09.02.2016 tarih ve 510/6 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 10.03.2016 tarih ve 6062 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2665/3/1-1

—————

Şan Beton İnşaat Laboratuvar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin İvedik Organize Sanayi Bölgesi Uyumlular Sitesi 1411. Sok. No: 3 Ostim Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Yapı Denetim Komisyonunun (YDK) 25.12.2009 tarih ve 282 sayılı kararı ile verilen 197 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 09.02.2016 tarih ve 510/6 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 10.03.2016 tarih ve 6062 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2665/4/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Atatürkçü Dayanışma Eğitim Vakfı (ATA DEV).

VAKFEDENLER: Ahmet METİN, Müşerref METİN, Timur Osman GEZER.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Bakırköy 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 03/03/2016 tarihinde kesinleşen 30/12/2015 tarihli ve E: 2015/296, K: 2015/593 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Türkiye Cumhuriyetinin kurucuları Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, Cumhuriyetin kuruluş felsefesini, devlet, ulus, sosyal yaşam, bilim, kültür, laik yapısı, din, dil, ahlak, iç ve dış politikalarına ait düşünce yapısını ve diğer bütün konulardaki görüşlerini bilimsel ve nesnel olarak yapmak ve yaptırmak için çalışmalar yapmak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 55.000,00 TL Nakit.

YÖNETİM KURULU: Ahmet METİN, Müşerref METİN, Timur Osman GEZER, Önder MANOĞLU, Murat KAYNAK.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Mehmetçik Vakfı’na devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

2661/1-1

—————

VAKFIN ADI: Eddâî - Eğitim Dayanışma Düşünce Araştırma İlim Vakfı. (Eddâî Vakfı)

VAKFEDENLER: Murat BAYBURTLU, Ahmet YAZICI.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 11.11.2015 tarihli ve E: 2015/116 K: 2015/338 sayılı kararı ile aynı mahkemenin 18.01.2016 tarihli ek kararı.

VAKFIN AMACI: Dini, ahlaki, tarihi ve milli esaslara bağlı kalarak ilmin ve ilmi çalışmaların yaygınlaşması, kolaylaşması, mili ve milletlerarasında fertlerin bu esaslara göre yetişip şahsiyet kazanmasını sağlamak ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: İstanbul İli, Pendik İlçesi, Dolayoba Mahallesi, Pafta 237EF1-A, Ada 5420, Parsel l'de kayıtlı, 495,71 m2 gayrimenkul ile üzerinde bulunan binanın tamamı, İstanbul İli, Pendik İlçesi, Dolayoba Mahallesi, Kömürcüağılı Mevkii, Pafta 14, Parsel 3776'da kayıtlı, 869,87 m2 arsa üzerindeki binanın 8/216 hissesi, İstanbul İli, Pendik İlçesi, Doğu Mahallesi, Ortanca Mevkii, Pafta 202, Ada 645, Parsel l1'de kayıtlı gayrimenkulün 132.5 m2 yüzölçümlü, 4. kat, 10/240 arsa paylı, 19,20,21 ve 22 nolu büro nitelikli bağımsız bölümleri.

YÖNETİM KURULU: Murat BAYBURTLU, Hasari ÇELEBİ, Erdal ADGU, Zihni BATTAL, Ramazan IŞIK, Yusuf EFE, Fatih YAZICIOĞLU.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Tasfiye kurulunca tensib edilen ve vakfın gayesine benzer gayesi ve faaliyetleri olan bir başka vakfa veya derneğe yahut tüzel kişiliğe devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

2662/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Aşağıda ada ve parsel numarası yazılı gayrimenkuller, İlçesi, Bağlıca Mahallesi, 48967 ada 2 parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve değişikliğine” istinaden tanzim edilen 85298 nolu parselasyon planı Belediye Encümenizin 02.02.2016 tarih ve 131/261 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

85298 Nolu parselasyon planının, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin b bendi gereğince Büyükşehir Belediye Encümeninin 10.03.2016 tarih ve 650/1483 sayılı kararı ile onanmıştır.

22.03.2016 tarihi itibarıyla Müdürlüğümüz ilan panosuna bir ay süreyle asılacaktır.

İlanen duyurulur.

85298 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller:

Bağlıca Mahallesi İmarın 48967 ada 2 sayılı parsel üzerinde.

2663/1-1

—————

Aşağıda ada ve parsel numarası yazılı gayrimenkuller, Etimesgut İlçesi, Yapracık, Mahallesi, Eskişehir Yolunun Kuzeyine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifine” istinaden 3194 sayılı imar kanunu 18 ve 5006 sayılı yasanın 1 ve 2 maddeleri gereğince tanzim 85291 nolu parselasyon planı 22.03.2016 tarihi itibarıyla Müdürlüğümüz ilan panosuna bir ay süreyle asılacaktır.

İlanen duyurulur.

85291 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller:,

Yapracık mahallesi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 72, 86, 88, 93, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 143, 148, 149, 151, 152, 201, 202, 203, 204, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 229, 243, 244, 245, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 289, 290, 291, 292, 294, 295, 297, 299, 300, 302, 303, 304, 305, 309, 310, 311, 312, 314, 315, 317, 326, 329, 330, 331, 332, 333, 359, 360, 361, 362, 363, 365, 366, 367, 369, 370, 371, 376, 377, 378, 379, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415 (41.madde düzeltmesi vardır.), 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 485, 486, 487, 488, 489, 493, 526, 532, 564, 605, 606, 607, 608, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 632, 638, 643, 644, 645, 646, 648, 1076, 1083, 1094, 1096, 1098, 1101, 1106, 1119, 1146, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1176, 1177, 1178, 1179, 1191, 1192, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1217, 1222, 1226, 1266, 1279, 1281, 1301, 1310, 1315, 1316, 1317, 1318, 1325, 1326, 1330, 1352, 1355, 1358, 1359, 1362, 1364, 1370, 1371, 1372, 1374, 1375, 1378, 1381, 1382, 1383, 1384, 1387, 1388, 1389, 1390, 1398, 1399, 1400, 1406, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1420, 1421, 1422, 1425, 1426, 1429, 1430, 1439, 1445, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1470, 1471, 1476, 1477, 1481, 1483, 1484, 1485, 1495, 1496, 1504, 1505, 1510, 1513, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1566, 1575, 1576, 1577, 1579, 1580, 1581, 1582, 1590, 1591, 1592, 1595, 1596, 1601, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 48165/1, 48165/2, 48165/3, 48166/1, 48166/2, 48167/1, 48167/2, 48167/3, 48168/1, 48168/2, 48169/1, 48169/2, 48170/1, 48170/2, 48170/3, 48170/4, 48170/5, 48170/6, 48170/7, 48170/8, 48171/1, 48171/2, 48171/3, 48172/1, 48172/2, 48172/3, 48172/4, 48173/1, 48173/2, 48173/3, 48173/4, 48173/5, 48173/6, 48173/7, 48174/1, 48174/2, 48174/3, 48174/4, 48174/5, 48174/6, 48175/1, 48175/2, 48175/3, 48175/4, 48175/5, 48175/6, 48175/7, 48175/8, 48175/9, 48176/1, 48176/2, 48176/3, 48176/4, 48176/5, 48176/6, 48177/1, 48177/2, 48177/3, 48177/4, 48177/5, 48177/6, 48177/7, 48177/8, 48177/9, 48178/1, 48178/2, 48178/3, 48179/1, 48179/2, 48179/3, 48180/1, 48180/2, 48180/3, 48180/4, 48180/5, 48180/6, 48180/7, 48180/8, 48180/9, 48181/1, 48181/2, 48182/1, 48182/2, 48182/3, 48183/1, 48184/1, 48184/2, 48184/3, 48184/4, 48184/5, 48184/6, 48184/7, 48184/8, 48184/9, 48184/10, 48184/11, 48184/12, 48184/13, 48184/14, 48184/15, 48184/16, 48184/17, 48184/18, 48184/19, 48185/1, 48185/2, 48185/3, 48185/4, 48186/1, 48186/2, 48186/3, 48187/1, 48187/2, 48187/3, 48187/4, 48187/5, 48187/6, 48187/7, 48188/1, 48188/2, 48188/3, 48188/4, 48188/5, 48188/6, 48188/7, 48188/8, 48188/9, 48188/10, 48188/11, 48189/1, 48190/1, 48190/2, 48190/3, 48190/4, 48190/5, 48190/6, 48190/7, 48190/8, 48190/9, 48190/10, 48190/11, 48190/12, 48190/13, 48190/14, 48190/15, 48191/1, 48191/2, 48192/1, 48192/2, 48192/3, 48192/4, 48192/5, 48192/6, 48192/7, 48192/8, 48192/9, 48193/1, 48193/2, 48194/1, 48195/1, 48195/2, 48195/3, 48196/1, 48197/1, 48197/2, 48197/3, 48197/4, 48197/5, 48198/1, 48199/1, 48199/2, 48200/1, 48200/2, 48200/3, 48200/4, 48200/5, 48200/6, 48200/7, 48200/8, 48200/9, 48200/10, 48200/11, 48200/12, 48200/13, 48200/14, 48200/15, 48201/1, 48202/1, 48202/2, 48202/3, 48202/4, 48202/5, 48202/6, 48202/7, 48202/8, 48202/9, 48202/10, 48203/1, 48203/2, 48204/1, 48204/2, 48204/3, 48204/4, 48204/5, 48204/6, 48204/7, 48204/8, 48204/9, 48204/10, 48205/1, 48206/1, 48207/1, 48207/2, 48207/3, 48207/4, 48207/5, 48207/6, 48207/7, 48207/8, 48208/1, 48209/1, 48209/2, 48210/1, 48210/2, 48210/3, 48210/4, 48210/5, 48210/6, 48210/7, 48210/8, 48210/9, 48211/1, 48212/1, 48212/2, 48212/3, 48212/4, 48212/5, 48212/6, 48212/7, 48212/8, 48212/9, 48213/1, 48213/2, 48213/3, 48213/4, 48214/1, 48214/2, 48214/3, 48214/4, 48215/1, 48215/2, 48215/3, 48215/4, 48215/5, 48216/1, 48216/2, 48216/3, 48217/1, 48217/2, 48217/3, 48217/4, 48217/5, 48217/6, 48217/7, 48218/1, 48218/2, 48218/3, 48218/4, 48218/5, 48218/6, 48218/7, 48218/8, 48218/9, 48218/10, 48218/11, 48219/1, 48220/1, 48220/2, 48220/3, 48220/4, 48220/5, 48221/1, 48221/2, 48221/3, 48221/4, 48221/5, 48221/6, 48221/7, 48221/8, 48221/9, 48221/10, 48222/1, 48222/2, 48222/3, 48222/4, 48223/1, 48223/2, 48224/1, 48224/2, 48224/3, 48224/4, 48224/5, 48224/6, 48224/7, 48225/1, 48226/1, 48227/1, 48228/1, 48228/2, 48228/3, 48228/4, 48228/5, 48228/6, 48229/1, 48229/2, 48229/3, 48230/1, 48230/2, 48231/1, 48231/2, 48231/3, 48231/4, 48232/1, 48232/2, 48232/3, 48232/4, 48233/1, 48233/2, 48233/3, 48234/1, 48235/1, 48236/1, 48237/1, 48237/2, 48237/3, 48237/4, 48238/1, 48238/2, 48238/3, 48238/4, 48238/5, 48238/6, 48238/7, 48238/8, 48238/9, 48238/10, 48238/11, 48239/1, 48239/2, 48240/1, 48240/2, 48240/3, 48240/4, 48240/5, 48240/6, 48240/7, 48241/1, 48241/2, 48241/3, 48241/4, 48241/5, 48241/6, 48241/7, 48241/8, 48241/9, 48241/10, 48241/11, 48242/1, 48243/1, 48243/2, 48243/3, 48243/4, 48243/5, 48243/6, 48243/7, 48243/8, 48243/9, 48243/10, 48243/11, 48243/12, 48243/13, 48243/14, 48243/15, 48243/16, 48243/17, 48243/18, 48243/19, 48243/20, 48243/21, 48243/22, 48244/1, 48244/2, 48244/3, 48245/1, 48245/2, 48245/3, 48245/4, 48245/5, 48245/6, 48245/7, 48245/8, 48245/9, 48246/1, 48246/2, 48246/3, 48246/4, 48246/5, 48246/6, 48246/7, 48246/8, 48246/9, 48246/10, 48246/11, 48246/12, 48246/13, 48246/14, 48246/15, 48247/1, 48248/1, 48249/1, 48249/2, 48249/3, 48249/4, 48250/1, 48250/2, 48250/3, 48250/4, 48250/5, 48250/6, 48250/7, 48250/8, 48250/9, 48250/10, 48250/11, 48250/12, 48251/1, 48251/2, 48251/3, 48251/4, 48251/5, 48252/1, 48252/2, 48253/1, 48253/2, 48253/3, 48253/4, 48253/5, 48253/6, 48254/1, 48254/2, 48254/3, 48254/4, 48254/5, 48254/6, 48254/7, 48254/8, 48254/9, 48254/10, 48254/11, 48254/12, 48254/13, 48254/14, 48254/15, 48254/16, 48254/17, 48255/1, 48255/2, 48255/3, 48255/4, 48255/5, 48255/6, 48255/7, 48255/8, 48255/9, 48255/10, 48255/11, 48255/12, 48256/1, 48256/2, 48256/3, 48256/4, 48256/5, 48256/6, 48256/7, 48256/8, 48256/9, 48256/10, 48256/11, 48257/1, 48257/2, 48257/3, 48257/4, 48257/5, 48258/1, 48258/2, 48258/3, 48258/4, 48258/5, 48259/1, 48259/2, 48259/3, 48259/4, 48260/1, 48260/2, 48260/3, 48260/4, 48260/5, 48260/6, 48260/7, 48260/8, 48260/9, 48261/1, 48261/2, 48261/3, 48261/4, 48261/5, 48261/6, 48261/7, 48262/1, 48263/1, 48263/2, 48263/3, 48264/1, 48265/1, 48265/2, 48265/3, 48265/4, 48265/5, 48265/6, 48265/7, 48265/8, 48265/9, 48265/10, 48265/11, 48265/12, 48265/13, 48265/14, 48265/15, 48265/16, 48265/17, 48265/18, 48265/19, 48266/1, 48266/2, 48266/3, 48266/4, 48266/5, 48266/6, 48266/7, 48266/8, 48266/9, 48266/10, 48266/11, 48266/12, 48266/13, 48266/14, 48266/15, 48266/16, 48267/1, 48267/2, 48267/3, 48267/4, 48267/5, 48267/6, 48267/7, 48267/8, 48267/9, 48267/10, 48267/11, 48267/12, 48268/1, 48268/2, 48268/3, 48268/4, 48268/5, 48268/6, 48268/7, 48268/8, 48268/9, 48268/10, 48268/11, 48268/12, 48268/13, 48268/14, 48268/15, 48268/16, 48268/17, 48269/1, 48269/2, 48269/3, 48269/4, 48269/5, 48269/6, 48269/7, 48269/8, 48269/9, 48270/1, 48270/2, 48270/3, 48270/4, 48270/5, 48270/6, 48270/7, 48270/8, 48270/9, 48271/1, 48271/2, 48271/3, 48271/4, 48271/5, 48271/6, 48271/7, 48271/8, 48271/9, 48271/10, 48271/11, 48272/1, 48273/1, 48273/2, 48273/3, 48273/4, 48273/5, 48273/6, 48273/7, 48273/8, 48273/9, 48273/10, 48273/11, 48273/12, 48273/13, 48273/14, 48273/15, 48274/1, 48275/1, 48275/2, 48275/3, 48275/4, 48275/5, 48275/6, 48275/7, 48275/8, 48275/9, 48276/1, 48276/2, 48276/3, 48276/4, 48276/5, 48276/6, 48276/7, 48276/8, 48276/9, 48276/10, 48276/11, 48276/12, 48276/13, 48276/14, 48276/15, 48276/16, 48276/17, 48276/18, 48276/19, 48276/20, 48276/21, 48276/22, 48276/23, 48277/1, 48277/2, 48277/3, 48277/4, 48277/5, 48277/6, 48277/7, 48277/8, 48277/9, 48277/10, 48277/11, 48277/12, 48277/13, 48277/14, 48277/15, 48278/1, 48278/2, 48278/3, 48278/4, 48278/5, 48278/6, 48278/7, 48278/8, 48278/9, 48278/10, 48278/11, 48278/12, 48278/13, 48278/14, 48278/15, 48278/16, 48278/17, 48279/1, 48280/1, 48280/2, 48280/3, 48280/4, 48280/5, 48280/6, 48280/7, 48280/8, 48280/9, 48280/10, 48280/11, 48280/12, 48280/13, 48281/1, 48281/2, 48281/3, 48281/4, 48281/5, 48281/6, 48281/7, 48281/8, 48281/9, 48281/10, 48281/11, 48281/12, 48281/13, 48281/14, 48281/15, 48281/16, 48282/1, 48282/2, 48282/3, 48282/4, 48282/5, 48282/6, 48282/7, 48282/8, 48282/9, 48282/10, 48282/11, 48282/12, 48282/13, 48282/14, 48283/1, 48283/2, 48283/3, 48283/4, 48283/5, 48284/1, 48284/2, 48284/3, 48284/4, 48284/5, 48284/6, 48285/1, 48286/1, 48286/2, 48286/3, 48286/4, 48286/5, 48287/1, 48287/2, 48287/3, 48287/4, 48287/5, 48287/6, 48287/7, 48287/8, 48288/1, 48288/2, 48288/3, 48288/4, 48288/5, 48288/6, 48288/7, 48288/8, 48288/9, 48288/10, 48288/11, 48288/12, 48288/13, 48288/14, 48288/15, 48289/1, 48290/1, 48290/2, 48290/3, 48290/4, 48290/5, 48290/6, 48290/7, 48290/8, 48290/9, 48290/10, 48290/11, 48290/12, 48290/13, 48290/14, 48291/1, 48291/2, 48291/3, 48291/4, 48291/5, 48291/6, 48291/7, 48291/8, 48292/1, 48292/2, 48352/1, Bağlıca mahallesi 406, 407, 763, 774, 790, 816, 831, 832, 903, 904, Erler mahallesi 944 parseller, tescil harici alan (Ekilemez), Yoldan İhdas, Park, Yeşil Alan ve D.O.P.

85291 Nolu parselasyon planı, Belediye Encümenimizin 01.03.2016 tarih ve 304/533 sayılı kararıyla uygun bulunmuştur.

2664/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

DÜZELTME İLANI

18/03/2016 tarihli ve 29657 sayılı Resmi Gazete’nin 160. Sayfasında yayımlanan 15/01/2016 toplantı tarihli ve 184 toplantı numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Kararı başlığı Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Kararı olması gerekirken, Sehven Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Kararı olarak yayımlanmıştır.

Düzeltilerek ilgililere duyurulur.

2472/1-1


Şahinbey Belediye Başkanlığından:

DÜZELTME İLANI

08/03/2016 tarih ve 29647 Saylı Resmi Gazete’de yayınlanan KPSS (A) Grubu Müfettiş Yardımcısı Alımı 14 - 21 Mart 2016 tarihli olarak yayınlanan müracaat süresi 14 -25 Mart 2016 değiştirilmiştir.

İlgililere duyurulur.

2691/1-1


Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADEDİ

AÇIKLAMA

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Yönetim Bilimleri

Profesör

1

1

Stratejik Yönetim ve Yönetişim konularında çalışmalar yapmış olmak.

 

Adayların;

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımaları,

2 - Üniversitemizin http://www.kmu.edu.tr adresinden elektronik ortamda başvurularını yaptıktan sonra istenilen belgelerin çıktısı ile (Başvuru Dilekçesi, Taahhütname, Özgeçmiş ile Akademik ve İdari Etkinlikler Listesi) başvurmaları,

3 - Durumlarının, “Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atanmayla İlgili Değerlendirme Yönergesi”ne uygun olması,

4 - Profesör kadrosu devamlı statü için olup 2547 sayılı Kanun’un 26’ncı maddesinde belirtilen şartları taşıyan profesör adaylarının bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosya ile birlikte, anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini belirten dilekçelerine ilave olarak, özgeçmişlerini, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, doçentlik belgelerini, yayın listelerini, iki adet vesikalık fotoğraflarını, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların (Üniversitemizde görev yapanlar hariç) hizmet belgelerini ve başlıca araştırma eserlerini ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya postayla ulaştırmaları gerekmektedir.

Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların 2547 sayılı Kanun’un 35’inci maddesinin 3’üncü paragrafında belirtilen eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beşinci günün mesai bitimidir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

2659/1-1


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ):

ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR

Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle Profesör ve Doçentlerin Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir. Profesör ve Doçent kadrolarına posta ile yapılan başvurulardaki gecikmeler ile eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

Adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

1. 2547 Sayılı Kanunun 5572 Sayılı Kanunla değiştirilen 25. ve 26. maddesinde belirtilen koşulları ve aynı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Elemanı Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterlerini (www.comu.edu.tr) taşıyor olmak,

2. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması,

3. Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, nüfus cüzdan sureti ve 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayın listeleri (Profesör kadroları için yedi,

Doçent kadroları için beş nüsha) , Doçentlik Belgeleri, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek Rektörlüğe ulaştırmaları gerekmektedir. Adaylar başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim veya anabilim dalını, ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını dilekçelerinde belirterek bunları belgelendirmelidirler.

4. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

5. Bir adayın sadece 1 kadroya başvurma hakkı vardır.

6. Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

Siyaset Bilimi ve Kamu Yön.

Hukuk Bilimleri

1

 

 

Vergi hukuku alanında çalışmalar yapmış olmak.

GÖKÇEADA UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

Balıkçılık Teknolojisi

 

 

1

2

Denizel yumuşakça, derisidikenliler ve eklembacaklılar sistematiği ve ekolojileri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

2679/1-1


Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Profesör kadroları daimi statüdedir.

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

1 - YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN:

- 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, Dilekçe (Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4 takım dosya halinde yayınları ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

SON BAŞVURU TARİHİ:

İlanımızın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der

Endüstri Mühendisliği

Yrd. Doç.

1

1

Endüstri Mühendisliğinde lisans, yükseklisans ve doktora yapmış olmak.

Yapı Malzemeleri

Yrd. Doç.

1

1

Antifiriz katkıların soğuk havada dökülen beton özelliklerine etkileri konusunda çalışma yapmış olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der

İç Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

1

Veteriner Fakültesi mezunu olmak.

Patoloji

Yrd. Doç.

1

3

Veteriner Fakültesi mezunu olmak.

Genetik

Yrd. Doç.

1

1

Veteriner Fakültesi mezunu olmak.

Fizyoloji

Yrd. Doç.

1

1

Veteriner Fakültesi mezunu ve izole organ banyosu konusunda çalışmaları olmak.

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro unvanı

Adedi

Der

Mimarlık Tarihi

Yrd. Doç.

1

2

Mimarlık Tarihi Alanında doktora eğitimi yapmış olmak.

OLTU BEŞERİ VE SOSYAL BİL FAK

Anabilim Dalı

Kadro unvanı

Adedi

Der

Bankacılık ve Finans Bölümü

Yrd. Doç.

1

1

Bankacılık, İşletme, İktisat, Maliye veya Matematik Bölümlerinden birinde doktora eğitimi yapmış olmak.

İşletme Bölümü

Yrd. Doç.

3

3

İşletme, İktisat, Maliye, Bankacılık, Uluslararası İlişkiler veya Kamu Yönetimi Bölümlerinden birinde doktora yapmış olmak.

Sosyal Hizmet Bölümü

Yrd. Doç.

3

1

Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Psikoloji, İşletme, İktisat, Felsefe, Sosyal Antropoloji, Halkla İlişkiler, Kamu Yönetimi, Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi, Din Eğitimi, Tasavvuf veya Türkçe Eğitimi Bölümlerinden birinde doktora yapmış olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro unvanı

Adedi

Der

Hemşirelik Esasları

Yrd. Doç.

1

1

Hemşirelik Esasları Anabilim Dalında doktora yapmış ve Farklı Ses Uyarılarının Yoğun Bakım Hastalarında Yaşam Bulgularına ve Koma Düzeyine Etkisi konusunda çalışma yapmış olmak.

Psikiyatri Hemşireliği

Yrd. Doç.

1

1

Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalında doktora yapmış ve Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi Teknikleri konusunda çalışma yapmış olmak.

Psikiyatri Hemşireliği

Yrd. Doç.

1

1

Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalında doktora yapmış ve Yaşlı Kanser Hastalarında Müzik Terapisi konusunda çalışma yapmış olmak.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Yrd. Doç.

1

3

Gıda Mühendisliği mezunu, Gıda Hijyeni-Teknolojisi ve Bakteriyosin konusunda çalışmaları olmak veya Kimya Mezunu Meyve Suyu Üretiminde Kullanılan Liyaz Enziminin Saflaştırılması Üzerine Çalışma yapmış olmak.

İSPİR HAMZA POLAT MESLEK YÜKSEKOKULU

Program

Kadro unvanı

Adedi

Der

Elektrik Programı

Yrd. Doç.

1

1

Elektrik Mühendisliğinde doktora yapmış veya Fizik Bölümü Mezunu Kimyasal Püskürtme Yöntemiyle İnce Filmlerin Üretilmesi konusunda çalışma yapmış olmak.

NARMAN MESLEK YÜKSEKOKULU

Program

Kadro unvanı

Adedi

Der

Gıda Teknolojisi

Yrd. Doç.

1

1

Gıda Mühendisliğinde doktora yapmış veya Kimya Bölümü Mezunu ve Gıda Endüstrisinde de kullanılabilen nanosensör temelli çinko bileşik nanopartiküllerinin eldesi konusunda çalışma yapmış olmak.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Yrd. Doç.

1

1

Biyoloji Bölümü mezunu ve Helophoridae, Hydrochidae ve Hydrophilidae Faunası alanında çalışma yapmış olmak.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Program

Kadro unvanı

Adedi

Der

Diş Protez Teknolojisi

Yrd. Doç.

1

1

Protetik Diş Tedavisi alanında doktora yapmış ve CAD/CAM Kuronların kırılma direnci konusunda çalışmaları olmak

TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUVARI

Anabilim Dalı

Kadro unvanı

Adedi

Der

Türk Halk Müziği

Yrd. Doç.

1

3

Müzik Bölümü mezunu, Cumhuriyet Dönemi İlk Müzik Faaliyetleri üzerine çalışmış olmak.

TORTUM MESLEK YÜKSEKOKULU

Program

Kadro unvanı

Adedi

Der

Elektrik

Yrd. Doç.

1

3

Elektrik Elektronik Mühendisliğinde doktora yapmış veya Fizik Bölümü mezunu ve Hidrotermal yöntemle büyütülen Nanoçubukların radyasyon dedektörü olarak kullanılabilirliğinin araştırılması üzerine çalışma yapmış olmak.

Elektrik

Yrd. Doç.

1

3

Elektrik Elektronik Mühendisliğinde doktora yapmış veya Makine Mühendisliği Bölümü mezunu ve Biyodizelin Dizel Motorlardaki Çevrimsel Farklarının İncelenmesi konusunda çalışma yapmış olmak.

Elektrik

Yrd. Doç.

1

3

Elektrik Elektronik Mühendisliğinde doktora yapmış veya Kimya Mühendisliği Bölümü mezunu ve Fosfat Kayasının Yaş Baca Gazı Desülfürizasyonunda Kullanımı konusunda çalışma yapmış olmak

AŞKALE MESLEK YÜKSEKOKULU

Program

Kadro unvanı

Adedi

Der

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Yrd. Doç.

1

3

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu ve KOBİ’lerde Uluslararasılaşma konusunda çalışma yapmış olmak.

2666/1-1