22 Mart 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29661

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


KARAMAN-KONYA-KARAMAN ARASINDAYOLCULARIN SEYAHATLERİNİN OTOBÜS İLE SAĞLANMASI İÇİN OTOBÜS KİRALANMASI İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


6 ADET MCCIS SUNUCU BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


4 ADET ARCGIS YAZILIM CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


1 TAKIM “VÜCUT YAPISI ÖLÇÜM CİHAZI” SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


1 ADET SIÇRAMA TEST CİHAZLARI SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


1000 GR. FİLİZ ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


1000 GR. TAMDEM BERGAMUTLU ÇAY ISIL YAPIŞTIRMA BASKILI BOBİN SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


500 GR ÇAY ÇİÇEĞİ POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


İHRAÇLIK 500 GR ÇAY ÇİÇEĞİ POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


2 KALEM KAMELYA ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


TTK İHTİYACI OLARAK TRAKSİYONER ALSZ AKÜMÜLATÖR BATARYALARI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


DE 22000 VE DE 33000 TİPİ LOKOMOTİFLERE AİT DİZEL MOTORLARIN BAKIM VE ONARIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 2 KALEM KRANK MİLİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


TÜLOMSAŞ (TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş.) TARAFINDAN DE 22000 VE DE 33000 TİPİ LOKOMOTİFLERDE, CER MOTORU VE ALTERNATÖRLERDE KULLANILMAK ÜZERE 145 KALEM MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


ÇARŞI MERKEZİ VE MÜŞTEMİLATI YAPIMINA İLİŞKİN İRTİFAK HAKKI TESİSİ İHALE EDİLECEKTİR

Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Gemlik Malmüdürlüğünden:


İPTAL İLANI

Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın İmar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KARAMAN-KONYA-KARAMAN ARASINDAYOLCULARIN SEYAHATLERİNİN OTOBÜS İLE SAĞLANMASI İÇİN OTOBÜS KİRALANMASI İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2016/88804

1 - İdarenin:                                

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Talatpaşa Bulvarı 06330-Gar/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (312) 309 05 15/4309 – 0 (312) 311 13 06

c) Elektronik Posta Adresi         :  yolcudairesi@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                        :  Karaman-Konya-Karaman arasında otobüs ile yolcu ve yolculara ait bagaj taşıma hizmetlerinin 19.04.2016-30.06.2016 tarihleri arasında 73 (yetmiş üç) gün süre ile YÜKLENİCİ’ ye yaptırılması için otobüs kiralanması işidir.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Yolcu Dairesi Başkanlığı Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 11.04.2016 Pazartesi günü saat 11:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Yolcu Dairesi Başkanlığı Satın Alma Şubesinde (419 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin Kat) KDV Dâhil 150,-TL. bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

2690/1-1


6 ADET MCCIS SUNUCU BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstanbul İkmal Destek Komutanlığı ihtiyacı 6 adet MCCIS sunucu bilgisayar kuruluşça hazırlanan genel ve teknik istekler listesine, ihale dokümanına ilave edilecek hususlar listesine ve istenilen marka/modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, marka/modeli, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 29/03/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin kuruluşça hazırlanan genel ve teknik istekler listesine, ihale dokümanına ilave edilecek hususlar listesine ve istenilen marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

2669/1-1


4 ADET ARCGIS YAZILIM CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ihtiyacı 4 adet ArcGIS yazılım cihazları teknik şartnamesine ve istenilen markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, markası, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 30/03/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

2668/1-1


1 TAKIM “VÜCUT YAPISI ÖLÇÜM CİHAZI” SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Proje Birimi Müdürlüğü ihtiyacı 1 takım Vücut Yapısı Ölçüm Cihazı, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satınalınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların şartname bedelini (100,-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 04.04.2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

2670/1-1


1 ADET SIÇRAMA TEST CİHAZLARI SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Proje Birimi Müdürlüğü ihtiyacı 1 adet Sıçrama Test Cihazları Sistemi, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satınalınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların şartname bedelini (130-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 01.04.2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

2671/1-1


1000 GR. FİLİZ ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü (Rize) ihtiyacı olan 6.000.000 adet 1000 gr. Filiz Çay Poşeti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı /RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 06.04.2016 günü saat 14.30’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.30’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

2539/1-1


1000 GR. TAMDEM BERGAMUTLU ÇAY ISIL YAPIŞTIRMA BASKILI BOBİN SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE

1 - Teşekkülümüz Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü ihtiyacı olan 8.000 kg. 1000 Gr. Tamdem Bergamutlu Çay Isıl Yapıştırma Baskılı Bobin %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı /RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 07.04.2016 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 – Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

2540/1-1


500 GR ÇAY ÇİÇEĞİ POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 500 gr. Çay Çiçeği Poşeti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı /RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 05.04.2016 tarihi saat 14:15’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:15’te açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi tekliflere kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

2541/1-1


İHRAÇLIK 500 GR ÇAY ÇİÇEĞİ POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 400.000 adet İhraçlık 500 gr. Çay Çiçeği Poşeti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı /RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 05.04.2016 tarihi saat 14:30’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:30’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi tekliflere kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

2542/1-1


2 KALEM KAMELYA ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 6.000.000 adet 500 gr Kamelya Çay Poşeti ile 6.000.000 adet 1000 gr Kamelya Çay Poşeti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı /RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 05.04.2016 tarihi saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İstekliler bu ihalede en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşulu ile kalem bazında kısmi teklif verebilirler.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

2543/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK TRAKSİYONER ALSZ AKÜMÜLATÖR BATARYALARI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2  ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks Numarası       :  Tel: 0 372.252 40 00 (70 hat) Fax: 0.372-251 19 00

c) Elektronik Posta Adresi (varsa)    :                            satinalma@taskomuru.gov.tr.

 

2 - İhale konusu işin nev’i

Malzemenin Cinsi

Miktarı

a) Niteliği, türü ve miktarı

Traksiyoner ALSZ Akümülatör Bataryaları

1 Kalem  (10 adet)

 

b) Teslim Yeri                              :  Yerli Yükleniciler İçin: Karadon T.İ.M. işyeri

                                                         Yabancı yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen teslim limanı

c) Teslim Tarihi                            :  Yerli Yükleniciler İçin: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren 150 iş günüdür.

                                                         Yabancı yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 150 iş günüdür.

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı Yer                          :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve Saati                          :  20.04.2016 Çarşamba Saat 15:00

c) Dosya No                                 :  816-TTK/ E-132

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

ğ) Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

1 - Akümülatör bataryaları için ATEX direktifine göre Avrupa Konseyince onaylanmış bir kalite kontrol kuruluşu tarafından tanzim edilmiş, Grup 1 (Metan) içeren ortamlara uygunluk sertifikası teslimatla birlikte sunulacaktır. Bataryalar, ATEX Grup 1 (Metan) içeren ortamlara uygun sertifikalı hücrelerden oluşacaktır. Sertifikalar; hücreler için ATEX direktifi Ek III AT Tip İncelenmesi Modülüne göre, bu hücreler kullanılarak imal edilecek bataryalar için ise ATEX direktifi Ek IX Birim Doğrulama Modülüne uygun olarak teslim edilen her üniteyi (seri no. ile) kapsayacak şekilde olacaktır. Hücrelere ilişkin ATEX sertifikası İdari Şartname 7.3 maddesine uygun olarak, bataryaların ise Birim Doğrulama Modülüne göre düzenlenecek sertifikalarının asılları teslimatla sunulacaktır. Atex sertifikalarının halen geçerli olduğunun, sertifika kuruluşunun resmi web adreslerinden doğrulatılabilmesi halinde, sorgulama linkini içeren ekran çıktısı eklenecektir. Kurumumuzca yapılacak sorgu ile doğrulanması halinde bu ekran çıktısı, Atex sertifikasının geçerliliğini gösteren ek belge olarak sayılacaktır.

2 - Ürünlere ilişkin tanıtıcı kataloglar teklifle birlikte verilecektir.

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

i) Şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad.(Aşkaabat Cad.) 19. Sok. No: 22 Bahçelievler /ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 100,00 TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 20.04.2016 Çarşamba saat 15.00'e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

2688/1-1


DE 22000 VE DE 33000 TİPİ LOKOMOTİFLERE AİT DİZEL MOTORLARIN BAKIM VE ONARIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 2 KALEM KRANK MİLİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                                 :  2016/84618

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                   :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/ TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası                    :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi                        :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale Konusu Malın Adı ve Miktarı     :  1) 5 adet Krank Mili (DE 22000/16-645E tipi dizel motor için (standart))

                                                                     2) 4 adet Krank Mili (DE 33000/16-645E3C tipi dizel motor için (standart))

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 12.04.2016 günü ve saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dahil) 100,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

2676/1-1


TÜLOMSAŞ (TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş.) TARAFINDAN DE 22000 VE DE 33000 TİPİ LOKOMOTİFLERDE, CER MOTORU VE ALTERNATÖRLERDE KULLANILMAK ÜZERE 145 KALEM MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                                 :  2016/84479

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                   :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/ TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası                    :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0 (222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi                        :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale Konusu Malın Adı ve Miktarı     :  145 Kalem Muhtelif Malzeme

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 13.04.2016 günü ve saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dâhil) 200,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

2677/1-1


ÇARŞI MERKEZİ VE MÜŞTEMİLATI YAPIMINA İLİŞKİN İRTİFAK HAKKI TESİSİ İHALE EDİLECEKTİR

Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Madde 1 - İhale konusu taşınmaz malın niteliği, yeri ve miktarı:

İli                                      :  Siirt

İlçesi                                 :  Merkez

Mahalle / Köyü                 :  Pınarca Köyü Mevkii Siirt Üniversitesi Rektörlüğü Kezer Yerleşkesi

Tapu Bilgileri                   :  Pafta No: M47B02C Cilt No: 1 Ada No: - Sahife No: 42

                                            Yevmiye No: 4893

Cinsi                                 :  İrtifak Hakkı Verilmesi.

İrtifak Hakkı Verilen

Yer ve Amacı                   :  Üniversitemiz Kezer yerleşkesi içerisinde yer alan ve mülkiyeti Üniversitemize ait Pafta No: M47B02C Cilt No: 1 Ada No: - Sahife No: 42 Yevmiye No: 4893’lu 107.300,00 m2 yüzölçümüne sahip 44 nolu parselin 3.000,00 m2’si üzerinde 1.664,16 m2 taban alan üzerinde öğrenci, personel ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için; Yap - İşlet-Devret modeli 20 (yirmi) yıllık Çarşı Merkezi ve Müştemilatı İrtifak Hakkı Tesisi verilmek üzere ihaleye çıkılacaktır.

Yüzölçümü                       :  İrtifak hakkı tesisi kurulacak alan 3.000 m2’dir.

Hazine Payı                      :  Yok. Üniversitemiz tam hisseye sahiptir.

Cinsi                                 :  Arsa

Tapudaki Şerhler              :  Yok

Sınırları                            :  İhale dosyasında mevcuttur.

Niteliği                             :  Bu gayrimenkuller üzerinde iş yerleri vardır.

Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazın üzerinde Çarşı Merkezi ve Müştemilatı yapılmak amacıyla Siirt Üniversitesi Rektörlüğünce, 22/04/2016 Cuma günü Saat: 14:00’da Siirt Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Salonu (Kezer Yerleşkesi) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi uyarınca pazarlık usulünde yap - işlet - devret modelinde irtifak hakkı tesisi ihalesi yapılacaktır.

Madde 2 - Şartname ve eklerin nereden ve hangi şartlarla satın alınacağı veya görülebileceği:

İhale dokümanı Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını 250,00-TL karşılığında satın alması zorunludur. Ziraat Bankası Siirt Şubesi Siirt Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 49277131-5001 (IBAN: TR 100001000094492771315001) nolu hesabına bedelin açıklamalı olarak yatırılması zorunludur.

Madde 3 - İhalenin nerede, hangi tarih - saatte ve hangi usulle yapılacağı:

a) İhalenin Yapılacağı Adres: Siirt Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Salonu (Kezer Yerleşkesi) SİİRT

b) Tekliflerin Sunulacağı Adres: Siirt Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı - (Kezer Yerleşkesi) SİİRT

c) İhale (Son Teklif Verme) Tarihi: 22/04/2016 Cuma günü

d) İhale (Son Teklif Verme) Saati: 14.00

e) İhale Komisyonunun Toplantı Yeri: Siirt Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Salonu (Kezer Yerleşkesi) SİİRT

f) İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre pazarlık usulünde ve yap - işlet - devret modelinde yapılacaktır. İrtifak hakkı süresi 20 (yirmi) yıldır, Bu süre irtifak hakkının tapuya tescil tarihinde başlar. Tapuda irtifak hakkı tescil edilmeden inşaata başlanamaz. İnşaat yapım süresi 1 (bir) yıl olup, bu süre irtifak hakkı süresine dâhildir). İstekliler ihalede 20 (yirmi) yıllık süreyi geçmemek üzere tekliflerini eksiltme usulünce yıl bazında sunacaklardır. İhale Komisyonu değerlendirmeyi ihaleye katılan istekliler arasından idari ve teknik şartnameye uygun; en düşük yılı teklif veren istekliyi tercih etmek suretiyle yapacaktır.

g) İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre pazarlık usulü ile yapılacak olup; aynı kanunun 46., 47. ve 48. maddelerindeki hükümler teklif verme işlemlerinde kıyasen uygulanarak, geçerli en düşük yıl teklifinin sağlanması amacıyla oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü ve yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılacaktır.

Madde 4 - Teklifler ihale son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. Posta ile müracaat eden isteklilerin ihale dosyasında bildirilen teklifleri son teklif olarak kabul edilecektir. İhale son teklif verme tarih ve saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. Verilen teklifler hiçbir suretle geri alınamaz. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 5 - Tahmin Edilen Yıllık Kira Bedeli, İrtifak Hakkı Bedeli, Geçici Teminat Miktarı:

a) Tahmin Edilen Yıllık Kira Bedeli: 10.000,00 TL + KDV

b) İlk Yıl İrtifak Hakkı Bedeli: 10.000,00 TL + KDVdir. (Bu bedel irtifak hakkı süresince alınacak olup; ikinci ve izleyen yıllar irtifak hakkı bedelleri, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Yurt İçi üretici fiyat endeksinde (Yİ-ÜFE) meydana gelen artış oranında (bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim oranı) artırılır.)

c) Geçici Teminat Miktarı: 107.019,27-TL’dir. İstekliler teminat olarak 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre geçici teminat olarak kabul edilen değerleri ibraz edecekleri gibi geçici teminat miktarını nakit olarak da Ziraat Bankası Siirt Şubesi Siirt Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 49277131-5001 (IBAN: TR 100001000094492771315001) nolu hesabına ihale saatine kadar yatırabilirler.

Madde 6 - İsteklilerden İstenilen Belgeler:

İhaleye katılabilmek için, isteklilerin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunundaki, aynı kanununun 74. maddesine dayanılarak çıkartılan yönetmelikteki ve ihale dokümanındaki şartları taşımaları, yukarıda belirtilen geçici teminatı yatırmaları ve aşağıda istenilen belgeleri ihale dosyalarında sunmaları zorunludur.

İsteklilerce İhale Komisyonuna Sunulması Gereken Belgeler (Dış zarf içerisine aşağıda yer alan belgeler konulacak ve dış zarf kapalı, imzalı ve kaşeli bir şekilde ihale komisyonuna sunulacaktır.)

1 - Kanuni ikametgâh sahibi olması, yasal yerleşim yeri olduklarına ilişkin belge (Gerçek kişiler için, nüfus müdürlüklerinden, tüzel kişiler için ise ihalenin yapılacağı ay içinde alınmış ticaret, sanayi odası veya bağlı bulunduğu kurumdan alınacak bir belge ile belgelendirilecektir.)

2 - Türkiye’de tebligat için tebligat adresi göstermesi, telefon, faks ve e-posta gibi iletişim adreslerini belirtmesi.

3 - Türkiye Cumhuriyeti Savcılığından iyi hal kâğıdı getirmesi.

a) Gerçek kişi olması halinde Türkiye Cumhuriyeti Savcılığından iyi hal kağıdı,

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği oluşturan gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti Savcılığından iyi hal kâğıtları.

4 - Ticaret Odası, Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya bağlı bulunduğu kuruma kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı;

a) Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre hangi oda siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı.

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer ve mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılacağı ay içerisinde alınmış belge.

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belge.

5 - İmza sirküleri verilmesi (Aslı veya noterden onaylı sureti).

6 - İstekliler adına vekalet nameleri ile vekaleten iştirak edenin, vekaletnamenin aslı veya noter tasdikli sureti ile imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti.

7 - Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (3), (4), (5) ve (6) bentlerdeki esaslara göre temin edecekleri belgeler ile ortak girişim beyannamesi, ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi.

8 - Yeterlilik verilme keyfiyeti İdarenin uhdesindedir.

9 - İhale tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumundan prim borcu olmadığına dair belge.

10 - İhale tarihi itibariyle ilgili vergi dairesinden borcu olmadığına dair belge.

11 - Şartname ekinde yer alan örneğe uygun ( Ek-1 Formu ) uygun olarak hazırlayacakları teklif mektubu.

12 - Ziraat Bankası Siirt Şubesi Siirt Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 49277131-5001 (IBAN: TR 100001000094492771315001) nolu hesabına yatırılmış geçici teminata ait banka dekontu veya usulüne göre düzenlenen geçici teminat mektubu. Geçici teminat mektup olarak verilecekse süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 gün süreli olmalıdır.

13 - İhale dokümanı bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu veya vezne alındı makbuzu.

14 - İdari ve teknik şartnamenin isteklilerce okunup anlaşıldığına ve hiçbir itiraz olmaksızın kabul ve taahhüt edildiğine dair yazılı imzalı mühürlü bildirim.

Madde-7 İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

2678/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Gemlik Malmüdürlüğünden:

 

Sıra

No

Bulunduğu

Yer

Mevkii

Cinsi

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü

(m2)

İmar Durumu

Hazine Hissesi/

Yüzölçümü

Tahmini

Bedel

Geçici

Teminat

İhale

Tarihi

İhale

Saati

1

Kurşunlu

-

Arsa

H22A12B4D

259

1

7.333,08

Spor Tesis Alanı

Tam

1.856.000,00

464.000,00

12/04/2016

10.40

 

Yukarıda tapu ve ihale bilgileri belirtilen Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmaz malların karşısında yazılı gün ve saatte 2886 sayılı Yasanın 45. Maddesine göre AÇIK TEKLİF USULÜ ile Gemlik Malmüdürlüğü Makam odasında toplanacak komisyon huzurunda satılacaktır.

İhaleye iştirak etmek isteyenlerin; İhale başlangıç saatine kadar yatıracakları geçici teminat makbuzu ve teminat mektubu (teminat mektupları idare ilgili bankaya teyit ettirilecektir.) Nüfus Müdürlüğünden onaylı adres belgesi ve nüfus cüzdan örneği ile özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noterden onaylı vekaletname ile Tüzel kişilerden ise 2016 yılı içerisinde alınan sicil kaydı, teklifte bulunacak kişilerden noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri veya imza beyanı ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

Şartname ve ihale dosyası mesai saatleri içerisinde Gemlik Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde ücretsiz görebilir. Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Taşınmaz mal satışında KDV alınmayacaktır.

Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr ve www.bursadefterdarligi.gov.tr internet adreslerinden öğrenilebilir.

İlan olunur.

2638/1-1


İPTAL İLANI

Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın İmar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden:

21/03/2016 Pazartesi tarihinde gerçekleştirilecek olan “Mülkiyeti Aydın İmar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de bulunan 2195 ada, 1 Parsel Ait Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı” ihalesinin T.C. Aydın 2. İdare Mahkemesinin 2016/453 Esas nolu ara kararı uyarınca yürütülmesinin durdurulmasına karar verildiğinden; ihale iptal edilmiştir.

İlan olunur.

2675/1-1