18 Mart 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29657

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Antalya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Harran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Batman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Hacı İsmail Öztürk Eğitim ve Sosyal Dayanışma Vakfı (Hacı İsmail Öztürk Vakfı)

VAKFEDENLER: Galip Öztürk

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Beykoz 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 01/03/2016 tarihinde tashih edilen, 22/01/2016 tarihinde kesinleşen, 24/11/2015 tarihli ve E: 2014/529, K: 2015/593 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Vakfın genel eğitim, kültür, sağlık, spor, sosyal yardım amaçları yanında, kültürel değerlerine bağlı insanlar yetiştirmek, muhtaç ve kimsesiz öğrencilere eğitim imkanı sağlamak, spor faaliyetlerini desteklemek, ihtiyaç sahibi kişilere sosyal yardımlarda bulunmak, ülkemizin tarihi, kültürel, turizm, doğal ve tarımsal zenginliklerimizin korunması, geliştirilmesi ve tanıtılması konusunda çalışmalar yapmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 70.000-TL (yetmiş bin) nakit

YÖNETİM KURULU: Recep Balcı, Hüseyin Kalaycı, Mahmut Keskin, Ali Arslan, Kasım Ceylan

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Yönetim Kurulunun belirleyeceği bir vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

2607/1-1

—————

VAKFIN ADI: İstanbul İmam Hatip Eğitim Vakfı (Vakıf İstanbul).

VAKFEDENLER: Ahmet GÖREN, Yusuf ERDEM, Mustafa KARAHÜSEYİNOĞLU, Ümit ÜNAL, Cavit ERDEM, Osman YAZICI, Sami KILIÇ.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul 22. Asliye Hukuk Mahkemesinin 01/03/2016 tarihinde kesinleşen 14/01/2016 tarihli ve E: 2015/442, K: 2016/11 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: İstanbul İmam Hatip Okulunun devamını ve gelişimini sürdürmek, çağın imkanlarını da seferber ederek, milli ve manevi değerlerimize, örf, adet, gelenek ve göreneklerimize uygun olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerinin devam etmesini, kalıcı ve kurumsal hale getirilmesini sağlamak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000,00 TL Nakit.

YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Mütevelli Heyetinin uygun göreceği aynı maksatla faaliyet yürüten bir başka hayır kurumuna ya da İlim Yayma Vakfı’na devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

2608/1-1


Antalya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

Antalya Serbest Bölge Müdürlüğü sahası içerisinde hizmet veren BODYAT TURİZM MARİNA TAŞ. SAN. Ve TİC. İTH. İHR. A.Ş. A.S.B.'nin ANT-424 no'lu "Üretim" konulu faaliyet ruhsatı 07.02.2012 tarihi itibarıyla iptal edilerek Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği'nin 46'ıncı maddesi uyarınca firmaya 07.06.2012 tarihine kadar süre verilmiş olmasına rağmen bu süre zarfında malların tamamının tasfiye edilmediği gibi ek süre talebinde de bulunulmadığı, yapılan inceleme sonucunda firmanın ticari ve demirbaş stoklarında bazı malların olduğunun tespit edildiği, komisyon üyelerince yapılan tespit sonucunda 95 parça eşyanın eksik çıktığı tespit edilmiştir.

Müştereken düzenlenen tespit tutanağına istinaden 33.750,50 TL Gümrük Vergisi, 154.557,05 TL KDV, 3.699 TL ÖTV ve 3.348 TL Bandrol olmak üzere toplam 195.354,55 TL tutarında 15ET0703003 karar No'lu ve 02.06.2015 Tarihli Ek Tahakkuk kararı çıkarılmış olup ilgili adrese gönderilmiş fakat BODYAT TURİZM MARİNA TAŞ. SAN. ve TİC. İTH. İHR. A.Ş. firmasına ve firmanın Kanuni temsilcileri Ahmet EPİKMAN (TC NO:34324743718) ve Mustafa NALBANTOĞLU'na (TC NO: 27683303822) tebliğ edilememiştir.

Yukarıda mahiyeti ve miktarı gösterilen Ek Tahakkuk tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve müteakip maddeleri ile Tebligat Yönetmeliği'nin 50'nci maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

2421/1-1


Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

DUYURU

İzmir Barosu Başkanlığı'ndan alınan 31.12.2015 gün ve 17986 sayılı yazıda; Mehmet Fevzi ve Ayhan Oğlu, 19924420078 TC. Kimlik Nolu, 1963 doğumlu, Aydın İli, Çine İlçesi; Şevketiye Mah.; Cilt No:005-03-56, Ev No: 155'de kayıtlı Av. Levent ÇOBANOĞLU'nun, Baro Yönetim Kurulu'nun 24.11.2015 gün ve 2015/54-15 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası'nın 74. maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir.

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu. Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin 27. maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur.

2441/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi A.Ş.’nin F19-c1, c2, c4 numaralı paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı almak için 24.02.2016 ve bunu tamamlayan 11.03.2016 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

2576/1-1

—————

Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi A.Ş.’nin F20-d3, d4 numaralı paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı almak için 24.02.2016 ve bunu tamamlayan 04.03.2016 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

2577/1-1

—————

Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi A.Ş.’nin F19-d2, d3 numaralı paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı almak için 24.02.2016 ve bunu tamamlayan 04.03.2016 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

2578/1-1


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\yargı\ŞABLON - YARGI -_Sayfa_01.jpg


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\yargı\ŞABLON - YARGI -_Sayfa_02.jpg


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\yargı\ŞABLON - YARGI -_Sayfa_03.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\yargı\ŞABLON - YARGI -_Sayfa_04.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\yargı\ŞABLON - YARGI -_Sayfa_05.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\yargı\ŞABLON - YARGI -_Sayfa_06.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\yargı\ŞABLON - YARGI -_Sayfa_07.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\yargı\ŞABLON - YARGI -_Sayfa_08.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\yargı\ŞABLON - YARGI -_Sayfa_09.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\yargı\ŞABLON - YARGI -_Sayfa_10.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\yargı\ŞABLON - YARGI -_Sayfa_11.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\yargı\ŞABLON - YARGI -_Sayfa_12.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\yargı\ŞABLON - YARGI -_Sayfa_13.jpg


Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve “Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanmalarda Aranacak Asgari Koşullar”a göre öğretim üyesi alınacaktır.

PROFESÖR KADROSUNA BAŞVURU ŞARTLARI

Profesör kadrosu daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, özgeçmiş ve eserler listesi (ÜAK formatında), Üniversitemiz web sitesindeki Ayrıntılı Puan Tablosu (Doçentlik Öncesi ve Doçentlik Sonrası olmak üzere 2 adet düzenlenecektir), doçentlik belgesi ve öğrenim belgelerinin (lisans, yüksek lisans, doktora) onaylı örnekleri (onay noter tarafından yapılmalı veya belgelerin asılları başvuru sırasında gösterilmek şartıyla Üniversitemizde de yapılabilir), Adli Sicil Belgesi (www.turkiye.gov.tr internet adresinden alınabilir.) askerlik durumu belgesi (terhis belgesi fotokopisi veya son üç ay içerisinde alınmış tecil belgesi) ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 17. maddesinde belirtilen bilgi ve belgeleri kapsayan bir dosyayı 6 nüsha olarak hazırlayarak müracaatların Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılması gerekmektedir.

GENEL AÇIKLAMALAR:

1 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin (lisans ve yüksek lisans YÖK tarafından, doktora ÜAK tarafından) onaylanmış olması şarttır.

2 - Adayların 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

3 - Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Ön İnceleme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4 - Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

5 - Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

6 - Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

7 - Başvuruların kabulünde 2547 sayılı Kanun’un 35. Maddesi uyarınca eş durumu ve sağlık mazeretleri hariç olmak üzere mecburi hizmet yükümlülüğü devri teklifi yapılamadığı hususu da dikkate alınacaktır. Mecburi hizmet yükümlülüğü bulunan adayların eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin Üniversitemiz web sitesindeki ilan duyurumuz içeriğinde bulunan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısında belirtilen belgeleri de Rektörlüğümüze sunması gerekmektedir.

8 - Üniversitemiz irtibat numaraları: 0 272 444 03 03   Dahili: 10350-10651

Adres: A.K.Ü. Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Gazlıgöl Yolu, Afyonkarahisar

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

Açıklama

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Profesör

1

1

Beyin ve Omurilik Yaralanmaları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

2584/1-1


Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri gereğince Profesör ve Doçent alınacaktır. Adayların, ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlüğe başvurmaları ve Üniversitemiz web sitesinde yayınlanan Akademik Personel Yükseltilme/Atanma Başvuru ve Değerlendirme Koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir.

İSTENEN BELGELER:

Profesörlük için   ; Dilekçe, özgeçmiş ve 6 takım bilimsel yayın dosyası.

Doçentlik için      ; Dilekçe, özgeçmiş ve 4 takım bilimsel yayın dosyası.

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

UNVANI

ADET

AÇIKLAMA

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi Gelişme - Uluslararası İktisat

Profesör

1

 

Mühendislik Fakültesi

Hidrolik

Profesör

1

 

Güzel Sanatlar Fakültesi

Müzik Bilimleri

Profesör

1

 

Edebiyat Fakültesi

Sistematik Felsefe ve Mantık

Profesör

1

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Periodontoloji

Profesör

1

 

Eğitim Fakültesi

Biyoloji Eğitimi

Profesör

1

 

Edebiyat Fakültesi

Sosyal ve Kültürel Antropoloji

Doçent

1

 

2610/1-1

 


Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Detaylı bilgi Üniversitemizin www.alparslan.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

UNVANI

DERECE

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROFESÖR

ADET

DOÇENT

ADET

YARDIMCI DOÇENT

ADET

Felsefe

Felsefe Tarihi

1

 

 

1

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Dili

 

 

1

5

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Dili

 

 

1

5

Tarih

Yakınçağ Tarihi

 

 

1

5

Tarih

Ortaçağ Tarihi

 

 

1

4

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İktisat

İktisat Tarihi

 

 

1

5

2609/1-1


Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadroya Doçent alınacaktır.

İlgililerin;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 25. maddelerinde belirtilen şartları taşımaları

Gerekmektedir.

DOÇENTLİK kadrosuna başvuracak adayların;

1. Başvurdukları bölümü belirten dilekçeleri ve özgeçmiş,

2. İki adet fotoğraf,

3. Nüfus cüzdanı örneği,

4. Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgesi,

5. Yayın listesini, Turgut Özal Üniversitesi Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esasları Yönergesi ekinde yer alan Akademik Faaliyetler Puanlama Tablosunu kullanarak bilimsel çalışma ve yayınlarından elde ettikleri puanlarını gösterir bir tabloyu, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan özgeçmiş ile eserlerini 4 adet Dosya ve CD ortamında hazırlayarak Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KADRO İLANI

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı/Programı

Unvanı

Adet

Açıklama

Ankara Sağlık Yüksekokulu

Beslenme ve Diyetetik

 

Doçent

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Tıbbi Biyokimya

Anabilim Dalında Doçentliğini almış olmak.

 

Adres: Ayvalı Mah. Gazze Cad. No:7 Etlik Keçiören/ANKARA

2606/1-1


Harran Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

Üniversitemiz birimlerine alınacak olan öğretim üyeleri ile ilgili ilan metnimiz 14.03.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Ancak, söz konusu ilandaki Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Çevre Bilimleri Anabilim Dalına alınacak 1 Adet 3. Derece Doçent kadrosunun açıklama kısmına "Toprak ortamında insektisit endosulfanın adsorpsiyon ve desorpsiyonu konusunda çalışmalar yapmış olmak" şartı yazılması gerekirken sehven "Çeşitli bitki atık biyamaslarıyla sudan sentetik boya biyosorbsiyonu konusunda çalışmalar yapmış olmak" şartı yazıldığı anlaşılmıştır.

İlan olunur.

 

FAKÜLTE

ANABİLİM DALI

UNVANI

DER

ADET

AÇIKLAMA

MÜHENDİSLİK FAK.

Çevre Bilimleri

Doçent

3

1

Toprak ortamında insektisit endosulfanın adsorpsiyon ve desorpsiyonu konusunda çalışmalar yapmış olmak

2614/1-1


Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ile Turizm Fakültesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen şartlara göre “Öğretim Üyesi’’ alınacaktır.

Başvuru Belgeleri

İlana konu olan kadrolar devamlı statüde olup atanmak isteyen adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince, ana bilim dalını belirtir bir dilekçe ekinde özgeçmişini, öğrenim belgelerini, 4 adet fotoğrafını, yayın listesini (başlıca araştırma eseri belirtilecektir), bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları Profesörlük kadrosu için 6 takım halinde hazırlayarak Rektörlüğümüz Personel Müdürlüğüne, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlgililerin Üniversitemizin Çıplaklı Mahallesi Farabi Caddesi No: 23 Döşemealtı/ ANTALYA adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Eksik evrakla ve posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacak ve en fazla bir pozisyon için başvuru yapılacaktır.

İlan olunur.

 

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLANI

BİRİMİ

BÖLÜMÜ/PROGRAMI

UNVANI

ADET

ÖZEL KOŞUL

MÜHENDISLIK FAKÜLTESI

İNŞAAT MÜHENDISLIĞI

PROFESÖR

1

- İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olmak.

- İnşaat Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

- Yapı ve deprem mühendisliği, çelik yapılar, çelik-beton karma yapılar, yapısal çelik birleşimlerinin davranışı, ince cidarlı çelik yapı elemanlarının davranış ve tasarımı ile ince cidarlı metal silo yapılarının davranış ve tasarımı alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

- Yabancı dil/ler biliyor olmak.

TURİZM FAKÜLTESİ

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ

PROFESÖR

1

- Toplum Sağlığı Beslenmesi alanında doktora yapmış olmak.

- Gastronomi alanında çalışma yapmış/yapıyor olmak.

- Yabancı dil/ler biliyor olmak.

2462/1-1


Batman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547, 2914 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik esasları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesindeki genel hükümler, ilanda belirtilen diğer koşullar ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri doğrultusunda Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet belgelerini, 2 adet fotoğraf, Lisans, Yüksek Lisans ve doktora diploma örnekleri ile doçentlik belgesinin onaylı örneği, yayın listelerini, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde yer alan Ek-6 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği, yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösteren bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, (bilimsel çalışma ve yayınlar CD ortamında da gönderilecek).

Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet belgelerini, 2 adet fotoğraf, Lisans, Yüksek Lisans ve doktora diploma örnekleri ile doçentlik belgesinin onaylı örneği, yayın listelerini, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde yer alan Ek-6 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, (bilimsel çalışma ve yayınlar CD ortamında da gönderilecek).

- Özel şartlar alanı boş bırakılan kadroların ilgili alanlarında doktora yapmış veya doçent unvanı almış olmaları; veya ilan edilen kadro alanının bir bileşeninde çalışmış olmak şartı aranır.

- Müracaat Süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile Postadaki gecikmeden dolayı süresinde ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır. İlanen duyurulur.

İlan Başlangıç Tarihi     : 18.03.2016

Son Başvuru Tarihi       : 01.04.2016

 

S.NO

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM / ANASANAT

DALI / PROGRAMI

UNVANI

DER.

AD.

ÖZEL ŞARTLAR

1

Fen - Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji

Arkeoloji

Profer

1

1

 

2

Fen - Edebiyat Fakültesi

Külr Varlıklarını Koruma ve Onarım

Külr Varlıklarını Koruma ve Onarım

Profer

1

1

 

3

Fen - Edebiyat Fakültesi

Tarih

Ortaçağ Tarihi

Profer

1

1

 

4

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Profer

1

1

 

5

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

netim ve Organizasyon

Profer

1

1

 

6

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye

Mali Hukuk

Profer

1

1

 

7

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonometri

neylem

Profer

1

1

 

8

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagatı

Profer

1

1

 

9

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku

Profer

1

1

 

10

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

Profer

1

1

 

11

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Profer

1

1

 

12

Teknoloji Fakültesi

Otomotiv Mühendisliği

Otomotiv Mühendisliği

Profer

1

1

Mühendislik, Mühendislik - Mimarlık lisans mezunu olup, ilgili alanda doktora yapmış olmak.

13

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

 

Profer

1

1

 

14

Fen - Edebiyat Fakültesi

Külr Varlıklarını Koruma ve Onarım

Külr Varlıklarını Koruma ve Onarım

Doçent

1

1

 

15

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Politikası

Doçent

2

1

 

16

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye

Mali İktisat

Doçent

2

1

 

17

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu netimi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Doçent

2

1

 

18

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagatı

Doçent

3

1

 

19

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Doçent

2

1

 

2593/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ