18 Mart 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29657

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


24 ADET ELEKTRONİK KOTER CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğünden:


1 ADET KÖPRÜÜSTÜ EĞİTİM MODÜLÜ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


VİDANJÖR ARAÇLARI ALIMI (DEN3-G3) İHALE EDİLECEKTİR

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


YHT BUSİNESS CLASS VAGONLARINDA YOLCULARA VERİLECEK İKRAM PAKETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğünden:


YURT BİNASI VE OTOPARK YAPIMI YAP İŞLET DEVRET MODELİ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Zeytinburnu Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Gökçeada Belediye Başkanlığından:


MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Elazığ Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT TAŞINMAZIN SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


KAROTLU MADEN SONDAJ HİZMETİ ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


4 (DÖRT) ADET ARSA SATILACAKTIR

Başiskele Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Çınar Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Kızılcahamam Belediye Başkanlığından:


TEŞEKKÜLÜMÜZE AİT 12 ADET İŞ YERİNİN BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU TARAFINDAN DENETLENMESİ VE RAPORLANMASI İLE İLGİLİ HİZMET İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Mardin Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


24 ADET ELEKTRONİK KOTER CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğünden:

Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (e) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                              :  2016/73516

1 - İdarenin:

a) Adı                                           :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

b) Adres                                       :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü Bornova/İZMİR

c) Telefon                                     :  232 311 42 74

ç) Faks Numarası                         :  232 311 43 22

d) Elektronik Posta Adresi           :  bapege@gmail.com.tr.

2 - İhale Konusu malın

a) Adı                                           :  24 ADET ELEKTRONİK KOTER CİHAZI Alımı

b) Niteliği, Türü ve Miktarı          :  Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları-Tıbbi Cihaz Alımları -24 Adet

c) Teslim Yeri                               :  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Bornova/ İZMİR

d) Teslim Tarihi                            :  45 (Kırkbeş) takvim günüdür.

3 - a) İhalenin yapılacağı yer,

         tarih ve saat                          :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü-İhale Salonu

İhale Tarihi - Saati                        :  29/03/2016 Salı günü - 10:00

3.b) İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

3.b.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış kayıtlı olduğunu gösterir belge.

3.b.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

3.b.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

3.b.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

3.b.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

3.b.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

3.b.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

3.c. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

3.c.1. Teklif edilen ürün veya parça T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TITUBB) İthalatçı, üretici, imalatçı veya bayii olarak kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır. İstekli firmalar söz konusu belgeleri, onaylı ürün barkod numarasıyla birlikte teklif dosyasında belgelemelidir.

3.c.2. İhaleye teklif veren istekli firmalar teklif edilen sistemde kullanılan tüm yedek parça ve aksesuarların döviz cinsinden fiyatlarını ihale teklif dosyasında belgelemek zorundadır.

3.c.3. İhaleye teklif veren istekli firmalar üretici veya yetkili satıcı olduğunu gösteren yetki belgesini ihale teklif dosyasında belgelemek zorundadır.

3.c.4. Son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği veya %50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler ibraz edilecektir. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %25’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması zorunludur.

3.c.5. İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “….. marka…… model……cihazı teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi “ başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır. Firmalar vereceği tüm ürünler ile aksesuarları orijinal kataloglarında göstermek zorundadır. Bu kataloglar ihale dosyasında mevcut olmalıdır.

4 - Her türlü Tıbbi Amaçlı Cihaz satışı yapmış olanlar benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu oluşan) en düşük olanıdır.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1.a. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 100,00.- Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6.1.b.İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü - İhale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

10 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

11 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

12 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (e) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

2445/1-1


1 ADET KÖPRÜÜSTÜ EĞİTİM MODÜLÜ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı ihtiyacı 1 adet Köprüüstü Eğitim Modülü teknik şartnamesine ve idari şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale dokümana bedelini (100,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartname, idari şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 29.03.2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve idari şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

2615/1-1


VİDANJÖR ARAÇLARI ALIMI (DEN3-G3) İHALE EDİLECEKTİR

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden:

Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DESKİ), İller Bankası aracılığıyla Dünya Bankası’ndan temin edilen kredi ile yapılacak “Vidanjör Araçları Alımı” işini Dünya Bankası ihale usul ve yöntemleri çerçevesinde ihaleye çıkarmıştır.

Teklifler, teklif açılış tarihi olan 19/04/2016’dan itibaren doksan (90) takvim günü süreyle geçerli olacak ve en az 140.000 TL (Yüz Kırk Bin Türk Lirası) veya eşdeğeri tutarda bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 19/04/2016, saat 14:00’e kadar teslim edilmelidir. Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve aynı adreste saat 14:15’de açılacaktır.

İlgilenen firmalar ‘www.deski.gov.tr’, ‘www.ilbank.gov.tr’ ve ‘www.kik.gov.tr’ web sitelerinden detaylı ilan metnine ulaşabilirler ve ihtiyaç duydukları ilave bilgileri aşağıdaki adresten temin edebilirler.

Adres: Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DESKİ)

Topraklık Mah. İzmir Bulvarı (Otogar Yanı) No: 41/A, Kat 10, Proje Yönetim Birimi Odası

PAMUKKALE / DENİZLİ / TÜRKİYE

Telefon                : +90 (258) 263 22 11 - 2921

Faks                     : +90 (258) 263 22 49

e-posta adresi       : ufuk.yarar@deski.gov.tr

2566/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 20,00 TL ile en çok 1.598.381,71 TL arasında değişen; 04.04.2016 günü saat 16.30' ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 2,00 TL, en çok 100.000,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında, mp4 çalar, mp5 çalar, cep telefonu bataryası, hafıza kartı, şarj cihazı, araç beyni, usb kablo, yeni masaj minderi, zincirli testere, gözlük, aksam, sırt çantası, kol saati, cep telefonu, güç tasarrufu dengeleyici, mini hava aracı, çakmak, cam açma kapama düğmesi, kumaş valiz, oyuncak köpük tabancası, oyuncak, led panel, değiştirilebilir elmas uçlar, araç multimeyda sistemi, araç navigasyonu, boncuk atan oyuncak tüfek, şarjlı tornavida, ışıklı pano, oto radyo teyp, fotoğraf makinesi, gömlek, baş örtüsü, masa örtüsü, kolye, küpe, yüzük, oto arıza tespit cihazı, kalem, elbise, play station, balata, ampul, spor ayakkabı, terlik vb. 52 (elliiki) grup eşya açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 05.04.2016 tarihinde saat 10:00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (216) 364 36 80/81/109 - 187 numaralı telefondan ulaşılabilir

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL. bedel karşılığı Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

2568/1-1


YHT BUSİNESS CLASS VAGONLARINDA YOLCULARA VERİLECEK İKRAM PAKETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                        :  2016/79818

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü Hipodrum Caddesi No: 3 Gar Ulus Ankara (TCDD Genel Müdürlüğü Zemin Kat)

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  (0 312) 309 05 15/1735 - (0 312) 309 05 75

c) Elektronik Posta Adresi                     :  barkonburcincecen@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  İkram Paketi 120.000 Adet

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile birim fiyatlı olarak çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosuna 29/03/2016 saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü İhale bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

2581/1-1


YURT BİNASI VE OTOPARK YAPIMI YAP İŞLET DEVRET MODELİ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Zeytinburnu Belediye Başkanlığından:

İhale Konusu Zeytinburnu İlçesi, Kazlıçeşme Mahallesi, 1625 ada 34 parsel sayılı taşınmazın, avan ve uygulama proje doğrultusunda, taşınmaz üzerine Zemin ve 2 Normal katlı yurt binası, altındaki yere ise 3 katlı yer altı otoparkı yapımı ve sonrasında otoparkın 30 yıl süreli işletilerek, Belediyemize devredilmesi işinin, 2886 sayılı Kanunun 35/a maddesinde yer alan (Kapalı Teklif Usulü ile) ihale edilmesidir.

İhale Tarih ve Saati                    :  31.03.2016 11:30

İhalenin Yapılacağı Yer             :  5 Telsiz Mah. Belediye Cad. No: 5 Encümen Toplantı Salonu

İlgili Müdürlük                          :  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İlgili Telefon ve faxs                  :  (0 212) 413 11 11/3094     Faxs: (0 212) 413 12 86

İhale Türü/Usulü                       :  Kapalı Teklif Usulü (2886/35-a)

Son teklif verme tarih ve saati    :  31.03.2016 Saat: 11.30

Son Teklif verme yeri                :  Yazı İşleri Müdürlüğü

AÇIKLAMA

1) Tahmini yatırım bedeli           :  30.050.000,00 TL

2) Geçici Teminat %3                :  901.500,00 TL

3) Şartname bedeli                     :  500,00 TL

4) İhale şartnamesinin görülüp, satın alınabileceği yer: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü.

5) Yapılacak olan otoparkın aylık muhammen işletme bedeli ilk beş yıl (5.yıl dâhil) 1.500,00 TL+KDV olarak, 6. yıldan 10. yıla kadar (10. yıl dâhil) 3.500,00 TL+KDV olarak, 11. yıldan 15 yıl sonuna kadar (15.yıl dâhil) 5.000,00 TL+KDV olarak, 16. yıldan 30.yılın sonuna kadar (30.yıl dahil) 20.000,00 TL+KDV olarak belirlenmiş olup, işletme bedelleri ödemelerinin tamamını kapsamak üzere arttırma (%) yüzde olarak yapılacaktır. İhale en fazla artırımı yapanın üzerinde kalır. (%) olarak yapılan artış miktarı bu şartnamenin bu maddesinde belirtilen işletme bedellerine ilave edilecek olup o dönemlere ilişkin sözleşmeye esas aylık bedeli bulunacaktır. İstekliler bu bedeller üzerinden artırım tekliflerini % (oran olarak) vereceklerdir.

İhaleye Katılabilme Şartları

1) Gerçek kişiler için; T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ibrazı gereklidir.

2) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası belgesi vermesi

a) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı ve onaylı sureti,

b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (a)’daki esaslara göre temin edecekleri belgelerin aslı veya onaylı sureti,

3) İmza Sirkülerini Vermesi

a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş imza sirküleri

b) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (a) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belgelerin aslı veya onaylı sureti,

4) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri.

5) İstekliler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak Geçici Teminatı yatırdığına dair belge ya da teminat mektubu veya tahvil getirmesi gereklidir. Ancak teminat mektubu getirmesi durumunda getirilecek teminat mektubu 901.500,00 TL ’den az olmamalıdır.

6) İstekliler, Gelirler ve kurumlar vergisi borcu olmadığına dair ihale tarihinden önceki 3 ay içinde alınmış belgenin aslı veya sureti ile Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, ihale tarihinden önceki 3 ay içinde alınmış belgenin aslı veya suretini getirmek zorundadır.

7) İhaleye girecek olanların, tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi bildirmesi gerekmektedir.

8) İhaleye girecek olanlar, Kamu ihalelerine girmeye yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname vermek zorundadırlar.

9) Daha önce Belediyemiz ihalelerine girip, işi zamanında bitirmeyen veya cezalı çalışanlar, Belediye, Kira, Ecrimisil vs. birikmiş borcu olan veya bu nedenle haklarında dava açılmış yahut yargı organından karar alınmışlarla her hangi bir nedenle sözleşmeleri fesih edilmiş olanların idareyi yeni zarara sokmamak, güç durumda bırakmamak amacıyla teklifleri kabul edilmeyecektir.

10) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale idari şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de bu şartnamelerde belirtilen şartlar çerçevesinde ihale saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir. Söz konusu ihale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenilen bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dâhil) bu kanuna uygun olması gerekmektedir.

11) Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

12) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

2575/1-1


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Gökçeada Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Fatih Mahallesi Atatürk Caddesi 287 Ada 4 nolu parselde bulunan cinsi ve yüzölçümü ve diğer bilgileri altta belirtilen 4 adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesi gereğince kapalı arttırma teklif usulü ile satılacaktır.

2 - İhale 06.04.2016 Çarşamba günü saat: 14.00’de Belediye Encümeni huzurunda; toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhaleyle satışı yapılacak taşınmazın;

CİNSİ                                 :  Otel Binası ve Lokanta İşyeri ile 3 adet işyeri

ADA                                   :  287

PARSEL                             :  4

BAĞIMSIZ BÖLÜM NO  :  1, 2, 3, 4

ARSA PAYI                      :  50/768, 50/768, 25/768, 643/768

YÜZÖLÇÜMÜ                  :  4 katlı tabanda 192,60 m2

TOP. FİYATI                     :  2.717.000,00 TL (Otel ve Lokanta İşyeri için; 1.700.000,00 TL, İşyerleri için toplam 1.017.000,00 TL işyerleri için ayrıca KDV tahsil edilecektir.)

GEÇİCİ TEMİNAT            :  81.510,00 TL

4 - Muhammen Bedelin %3 ü kadar geçici teminat alınır.

5 - İstekliler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 5. maddesi gereğince istenilen belgeleri vermek zorundadır.

6 - İhaleye girebilmek için isteklilerden istenecek belgeler;

-    2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 6. maddesinde sayılan kişilerden olmamak,

- Türkiye'de tebligat için adres göstermek,

- Şartnamesinde belirtildiği biçimde teklifte bulunmak,

- Geçici teminatı yatırmış olmak,

- Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

- İkametgâh Belgesi,

- İhaleye katılacakların vergi mükellefi olduğuna dair belge,

- İstekliye ait noter tasdikli imza beyannamesi,

- İstekliler adına vekaleten iştirak edilmesi halinde, teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli İmza beyannamesi,

- Ticaret ile ilgilenen tüzel kişilerde, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri ve şirketin son yönetim durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin bir örneğinin sunulması ve yönetim kurulu kararının bir örneği,

- 03.07.2008 tarih ve 5782 sayılı Kanunun ikinci maddesi ile değişik 22.12.1934 tarih ve 2644 Sayılı Kanunun 36. maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca yabancı uyruklu olmamak;

- Belediye'ye su, vergi, kira ve sair hiçbir nam altında hiçbir borcu olmamak,

- İhale dosyasını satın aldığına dair belge.

7 - İhale şartnamesi mesai saatleri içinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden görülebilir, bedeli karşılığında temin edilebilir.

8 - İhale dosya bedeli 250,00 TL'dir.

9 - İhaleyi alan; ihale onayının tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içinde ihale kesin teminatını; 10 gün içinde ihale bedelinin %50 sini, 40 gün içinde de kalan %44'ünü ödeyecektir. Ödeme günlerinin tatile rastlaması halinde takip eden ilk iş gününde ödeme yapılacaktır. Tapu devir işlemleri paranın tamamı ödendikten sonra yapılacaktır. Devir işlemlerine ait vergi harç dahil tüm masraflar alıcıya aittir.

İlan olunur.

2536/1-1


MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  ELİ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül mh. Atatürk cd.   No. 111   45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası   :  (236) 613 23 26 (4 hat)    Fax: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi       :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu malın a)-Niteliği, Türü ve Miktarı:

İhalenin - Niteliği - Türü

İ.K No

Dosya No

İhale Tarih - Saati

Teslim Süresi

1-

86. Kalem Rulman Alımı

80380

2016-0497

05.04.2016-14.00

45 Gün

2-

9. Kalem Sivil Savunma Teçhizatı Alımı

80383

2016-0498

05.04.2016 -15.00

45 Gün

3-

1 Adet Teleskopik Bomlu Hidrolik Platform Alımı

80390

2016-0499

05.04.2016-16.00

120 Gün

4-

159 Kalem Komatsu Yedeği Alımı

80396

2016-0500

12.04.2016-14.00

90 Gün

b) Teslim yeri                         :  ELİ Cenkyeri merkez ambarı.

c) Teslim tarihleri                    :  Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür.

3 - İhalenin Yapılacağı yer      :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu toplantı salonu Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı bedeli; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa adresinde görülebilir ve 60.-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır.

8 - Müessesemiz bu ihalelerle ilgili olarak; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi (3/g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üyeliği zorunludur.

2594/1-1


HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Elazığ Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Kristal Şeker Tahmil Tahliye hizmet alımı işi T.Ş.F.A.Ş Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                              :  2016/74555

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  YURTBAŞI/ELAZIĞ

b) Telefon - Faks Numarası          :  424 2512875-79 - 424 2512414

c) Elektronik Posta Adresi            :  elazigseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa):

2 - İhale Konusu hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı           :  Fabrikamız sahasında bulunan Şeker Ambarlarında çalıştırılmak üzere:

                                                         (+-% 20 toleranslı) 2 ay süreli kampanya döneminde; vardiya esasına göre (3 vardiya) günlük 15 işçi,

                                                         (+-% 20 toleranslı) 10 ay süreli kampanya haricinde; (Cumartesi-Pazar hariç) günlük 4 işçi

b) Yapılacağı Yer                         :  Elazığ Şeker Fabrikası 

c) İşin Süresi                                :  İşe başlama tarihini müteakip 1 yıl (12 ay) dır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                          :  Elazığ Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi - Saati                             :  29.03.2016 - 14:00

4 - İhale dokümanı Elazığ Şeker Fabrikası Ticaret Serisinde görülebilir ve TL. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

7 - Teklifler 29.03.2016 Salı günü saat 14:00’a kadar Fabrikamız Haberleşme Servisine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderile bilir. (Postadaki gecikmelerden idare sorumlu değildir.)

8 - İhale, Şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

9 - İstekliler tekliflerini, Her bir iş kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir, kısmı teklif verilemez

10 - Bu ihale, (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) bendine istinaden 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir.

2535/1-1


MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT TAŞINMAZIN SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

1 - Encümen Kayıt No                  :  164

2 - Taşınmaza Dair Bilgiler:

a) İli                                              :  İstanbul

b) İlçesi                                         :  Sarıyer

c) Cinsi                                         :  Arsa

d) Pafta No                                   :  ---

e) Ada No                                     :  1373

f) Parsel No                                  :  4

g) Yüzölçümü                               :  958,01 m²

h) Satılacak Hisse Oranı               :  30263/95801

ı) Halihazır                                    :  İşgalli

j) Vakfiyesi Olup Olmadığı          :  Yok

k) İmar Durumu                           :  Konut Alanı

l) Adres (Cadde-Sokak-No)         :  İstinye (Ferahevler) Mah. Adnan Kahveci Cad.

3 - Muhammen Bedeli                  :  1.210.520.-TL

4 - Geçici Teminatı                       :  36.315,60 TL

5 - İhale Tarihi ve Saati                 :  30 Mart 2016 – 13:00

6 - İhalenin Yapılacağı Yer           :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

7 - İhale Usulü                              :  Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü

8 - İhale şartnamesi                       :  Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.

                                                         Fuatpaşa Cad. No: 26 Mercan/İSTANBUL

                                                         Tel: 0212 455 33 30 Fax: 0212 449 51 07

9 - Şartname Bedeli                      :  300.-TL

10 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

a) Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)

b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,

c-a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c-b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin        (c-a)’daki esaslara göre temin edecekleri belge,

d) İmza sirküleri,

d-a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

d-b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (d-a) fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge,

e) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)

f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat,

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi.

11 - Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad. No:25 34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.

12 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

2459/1-1


KAROTLU MADEN SONDAJ HİZMETİ ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Karotlu Maden Sondaj hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15’inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                :  2016/79559

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139 Çankaya/ ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 312 201 20 41 - 0 312 285 58 14

c) Elektronik posta adresi:

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)         :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Hizmet Alımı,

II. BÖLGE: 12.000 m               Kastamonu - Taşköprü - Zeybek,

                                                  Kastamonu - Taşköprü - Sayyayla,

                                                  Kastamonu - Taşköprü - Cünur - Sökü’de Karotlu Maden Sondajı,

III. BÖLGE: 4.000 m                Kayseri - Yeşilhisar - Kovalı’da Karotlu Maden Sondajı,

IV. BÖLGE: 4.200 m                Balıkesir - Havran, İvrindi - Kara T., Kuşdere, Pirem T.,

                                                  Karotlu Maden Sondajı,

V. BÖLGE: 5.000 m                 Elazığ - Baskil - Geli Mahallesi,

                                                  Malatya - Pütürge - Sevik Yaylası’nda Karotlu Maden Sondajı,

VI. BÖLGE: 4.600 m                Ordu - Fatsa - Elbeyli’de Karotlu Maden Sondajı,

b) Yapılacağı yer                    :  (a) bendinde belirtilen 5 (beş) bölgede yapılacaktır.

c) İşin süresi                           :  II, III, IV, V ve VI. BÖLGELER; Sözleşmenin imzalandığı tarihten (yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren, II. Bölgede 4 (dört) makine), III, IV, V ve IV. Bölgelerde 3 (üç)’er makine ile 20 (yirmi) takvim günü içinde işe başlanacak olup (bu süre içinde II. Bölgede 4 (dört) makine, III, IV, V ve IV. Bölgelerde 3 (üç)’er makinanın da işe başlamış ve faal olması zorunludur), işin süresi işe başlama (İşe başlama tarihi her bölge kapsamında ilk sondajın fiili olarak dönme tarihidir) tarihinden itibaren; II. Bölge 120 (yüzyirmi), III. Bölge 70 (yetmiş), IV Bölge 90 (doksan), V. Bölge 80 (seksen), VI. Bölge 70 (yetmiş) takvim günü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları.

b) Tarihi ve saati                     :  31/03/2016 - 10:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin %25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Her türlü Karotlu Maden ve Kırıntılı Maden Sondaj işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250,00.- Türk Lirası karşılığı aynı adresten (Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 213 nolu oda) satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

2571/1-1


4 (DÖRT) ADET ARSA SATILACAKTIR

Başiskele Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşıdaki listede yer alan 4 (Dört) adet arsa taşınmaz hali hazır mevcut durumuyla ayrı ayrı olarak satışa çıkarılmış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi ve devamı gereğince Kapalı Teklif Usulü ile Başiskele Belediyesi Encümenince ihale edilecektir.

1) İhalelerin Tarihi ve Saati: 30.03.2016 Çarşamba ve 31.03.2016 Perşembe Günü - Aşağıdaki tabloda belirtilen saatler

2) İhalelerin Yapılacağı Yer: Yuvacık Hizmet Binası 2. Kat Kütüphane salonu (Fatih Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cd. Gizem Sk. No: 2 Başiskele/KOCAELİ)

3) İhale Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesi ve devamına göre Kapalı Teklif Usulü

4) İhale şartnameleri: Başiskele Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü - İhale Birimi Fatih Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cd. Gizem Sk. No: 2 Başiskele/KOCAELİ adresinden temin edilebilir.

Tel: 0 262 343 20 20          Fax: 0 262 344 42 12

5) Şartname Bedeli: 1.000,00 -TL. (Her ihale için ayrı şartname satın alınacaktır)

6) İhalelere katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

1 - Dış zarf

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,

b) İkametgâh belgesi ve nüfus kağıdının idarece onaylanacak fotokopisi (Gerçek Kişiler),

c) Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet belgesi, (Tüzel Kişiler)

d) Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiler)

e) Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,

f) Geçici Teminat (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun)

g) İstekli tüzel kişilik ise yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra tüzel kişiliğin imza sirküleri ve vekâleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,

h) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

i) İhale Şartnamesinin her sayfasının “okudum” ibaresi ile imzalanması

7) Teklif mektuplarının en geç ihale saatlerine kadar ihalelerin yapılacağı adreste bulunan Strateji Geliştirme Müdürlüğü - İhale Birimine verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8) Satış şartnamelerinde belirtilen hususlarla taşınmazlara ait dosyalarındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcılar aynen kabul etmiş sayılırlar. İhalelerin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9) Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcılar tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10) İdare ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.

 

Sıra No

İlçe/Mahalle

Ada/

Yüzölçümü (m²)

İmar Durumu

Muhammen bedeli (TL)

Geçici Teminat

İhale Tarih – Saati

parsel no

1

BAŞİSKELE/SEPETLİPINAR

181/1

4.333

İlköğretim Tesis Alanı

2.274.825,00 TL

68.244,75 TL

30.03.2016

Saat: 11:00

2

BAŞİSKELE/KILIÇASLAN

1769

6.600

Konut Alanı+10 m lik İmar yolu+5000

792.000,00 TL

23.760,00 TL

31.03.2016

Saat: 10:00

3

BAŞİSKELE/BARBAROS

479/2

2.311

Konut Alanı

1.386.600,00 TL

41.598,00 TL

31.03.2016

Saat: 10:30

4

BAŞİSKELE/ KULLAR YAKACIK MAH.

640/2

3.208.07

Konut Alanı

1.203.026,25 TL + KDV

36.090,80 TL

31.03.2016

Saat: 11:30

 

Başiskele Belediyesi İnternet Adresi: http://www.basiskele.bel.tr

2565/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Çınar Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait Çınar İlçesi tapusuna kayıtlı aşağıda bilgileri sunulan taşınmazlar ihale yoluyla 13 Nisan 2016 Çarşamba günü Saat 10.00’da Çınar Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacak ihale ile ayrı ayrı satılacaktır.

 

TAŞINMAZLAR LİSTESİ

S.No

Mahalle

Ada/ Parsel

Durumu

Alan

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

1

İkizoluk Mevki

96

Büro, H2 Blok (6)

24 m2

35.000,00 TL

1.750.00 TL

2

İkizoluk Mevki

96

Büro, H2 Blok (7)

24 m2

35.000,00 TL

1.750.00 TL

3

İkizoluk Mevki

96

Büro, H2 Blok (8)

24 m2

35.000,00 TL

1.750.00 TL

4

İkizoluk Mevki

96

Büro, H2 Blok (9)

24 m2

35.000,00 TL

1.750.00 TL

5

İkizoluk Mevki

96

Büro, H2 Blok (10)

24 m2

35.000,00 TL

1.750.00 TL

6

İkizoluk Mevki

96

Büro, H1 Blok (6)

24 m2

35.000,00 TL

1.750.00 TL

7

İkizoluk Mevki

96

Büro, H1 Blok (7)

24 m2

35.000,00 TL

1.750.00 TL

8

İkizoluk Mevki

96

Büro, H1 Blok (8)

24 m2

35.000,00 TL

1.750.00 TL

9

İkizoluk Mevki

96

Büro, H1 Blok (9)

24 m2

35.000,00 TL

1.750.00 TL

10

İkizoluk Mevki

96

Büro, G1 Blok (6)

24 m2

35.000,00 TL

1.750.00 TL

11

İkizoluk Mevki

96

Büro, G1 Blok (7)

24 m2

35.000,00 TL

1.750.00 TL

12

İkizoluk Mevki

96

Büro, G1 Blok (8)

24 m2

35.000,00 TL

1.750.00 TL

13

İkizoluk Mevki

96

Büro, G1 Blok (9)

24 m2

35.000,00 TL

1.750.00 TL

14

İkizoluk Mevki

96

Büro, G1 Blok (10)

24 m2

35.000,00 TL

1.750.00 TL

15

İkizoluk Mevki

96

Büro, G2 Blok (6)

24 m2

35.000,00 TL

1.750.00 TL

16

İkizoluk Mevki

96

Büro, G2 Blok (7)

24 m2

35.000,00 TL

1.750.00 TL

17

İkizoluk Mevki

96

Büro, G2 Blok (8)

24 m2

35.000,00 TL

1.750.00 TL

18

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, F1 Blok (4)

72 m2

105.000,00 TL

5.250,00 TL

19

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, F2 Blok (1)

72 m2

105.000,00 TL

5.250,00 TL

20

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, F2 Blok (2)

72 m2

105.000,00 TL

5.250,00 TL

21

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, F2 Blok (3)

72 m2

105.000,00 TL

5.250,00 TL

22

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, F2 Blok (4)

72 m2

105.000,00 TL

5.250,00 TL

23

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, E4 Blok (1)

72 m2

105.000,00 TL

5.250,00 TL

24

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, E3 Blok (4)

72 m2

105.000,00 TL

5.250,00 TL

25

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, E3 Blok (3)

72 m2

105.000,00 TL

5.250,00 TL

26

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, E3 Blok (2)

72 m2

105.000,00 TL

5.250,00 TL

27

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, E3 Blok (1)

72 m2

105.000,00 TL

5.250,00 TL

28

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, E2 Blok (4)

72 m2

105.000,00 TL

5.250,00 TL

29

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, E2 Blok (3)

72 m2

105.000,00 TL

5.250,00 TL

30

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, E2 Blok (2)

72 m2

105.000,00 TL

5.250,00 TL

31

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, E2 Blok (1)

72 m2

105.000,00 TL

5.250,00 TL

32

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, E1 Blok (4)

72 m2

105.000,00 TL

5.250,00 TL

33

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, D1 Blok (1)

72 m2

105.000,00 TL

5.250,00 TL

34

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, D2 Blok (4)

72 m2

105.000,00 TL

5.250,00 TL

35

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, D2 Blok (3)

72 m2

105.000,00 TL

5.250,00 TL

36

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, D2 Blok (2)

72 m2

105.000,00 TL

5.250,00 TL

37

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, D2 Blok (1)

72 m2

105.000,00 TL

5.250,00 TL

38

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, D3 Blok (4 )

72 m2

105.000,00 TL

5.250,00 TL

39

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, D3 Blok (3)

72 m2

105.000,00 TL

5.250,00 TL

40

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, D3 Blok (2)

72 m2

105.000,00 TL

5.250,00 TL

41

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, D3 Blok (1)

72 m2

105.000,00 TL

5.250,00 TL

42

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, D4 Blok (4)

72 m2

105.000,00 TL

5.250,00 TL

43

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, C3 Blok (3)

72 m2

105.000,00 TL

5.250,00 TL

44

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, D1 Blok (2)

72 m2

105.000,00 TL

5.250,00 TL

45

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, D1 Blok (3)

72 m2

105.000,00 TL

5.250,00 TL

46

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, E1 Blok (3)

72 m2

105.000,00 TL

5.250,00 TL

47

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, E4 Blok (2)

72 m2

105.000,00 TL

5.250,00 TL

48

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, E4 Blok (3)

72 m2

105.000,00 TL

5.250,00 TL

49

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, F3 Blok (3)

72 m2

105.000,00 TL

5.250,00 TL

50

İkizoluk Mevki

96

Cafeterya+Lokanta

162,99 m2

188,44 m2

300.000,00 TL

15.000,00 TL

51

İkizoluk Mevki

96

Arsa

5.945 m2

600.000,00 TL

30.000,00 TL

52

Gazi Mahalle

22/28

Arsa (Eski Ziraat Odası Yeri)

456,64 m2

300.000,00 TL

15.000,00 TL

 

1 - Taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi (a) fıkrası gereğince Kapalı teklif usulü suretiyle ihale yoluyla yapılacaktır.

2 - İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 100,00 TL karşılığında Belediyemiz İhale servisinden temin edebilirler.

3 - Belediyemizce yapılacak ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A) İstekli gerçek kişi ise;

a) Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması,

b) Tebligat ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi, bulunan adres beyanı

c) Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noter tasdikli vekâletname ve imza sirküsü

d) İhaleye iştirak edecek tarafından imzalanmış şartname.

e) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi

f) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,

g) Yukarıdaki tabloda belirtilen Satış bedelinin en az %5’i tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dâhili Banka Teminat Mektubu,

h) Çınar Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge.

B) İstekli tüzel kişi ise;

a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi

c) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

d) Yukarıdaki tabloda belirtilen Satış bedelinin en az %5’i tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dâhili Banka Teminat Mektubu,

e) İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi imzalanmış şartname,

f) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,

g) Çınar Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,

4 - Söz konusu satış ihalesi 13 Nisan 2016 Çarşamba günü saat 10.00’da Çınar Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır. Ancak bu ihalede istekli çıkmaması halinde ikinci bir ihale yapılacaktır. İkinci ihale 28 Nisan 2016 Perşembe günü saat 10.00’da Çınar Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır.

 İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte İhale Servisine en geç 12 Nisan 2016 Salı günü Saat 17:00’ye kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

5 - Geçici teminat satış bedeli üzerinden alınır. Nispeti %5 (yüzde beş) tutarı yukarıdaki tabloda belirtilen şekildedir. İhale komisyonu ihale sırasında % 5 geçici teminatı, teklif edilen bedele göre tamamlanmasını isteyebilir. Bu durumda isteklilerin teklif ettikleri bedele göre geçici teminatı tamamlamaları gerekmektedir. Teminatı yeni duruma göre tamamlamayanlar ihale komisyonu tarafından salondan çıkarılır, ihale teminatını tamamlayan isteklilerle devam ettirilir.

Ödeme: Peşin alımlarda yüzde 5 indirim uygulanacaktır. Büro ve Depolara ait ödemelerin %30’u peşin, geriye kalan %70’lik kısmı ise 5 eşit taksitle 2 ayda bir, Arsa ve Cafeterya+Lokantaya ait ödemelerin %25’i peşin, kalan %75’lik kısım ise 5 eşit taksitle ayda bir yapılacaktır.

İhale bedeli ve masrafların tamamı ödenmeden tapu devri yapılmayacaktır.

7 - Bu ihaleden doğacak KDV ve her türlü vergi resim harç, bedeli vb. masraflar yükleniciye ait olup;

İlanen duyurulur.

2538/1-1


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Kızılcahamam Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait Yenice Mahallesinde bulunan aşağıda ada, parsel ve miktarları belirtilen taşınmaz mallar 10.03.2016 tarih ve 63 sayılı Encümen kararı ile 2886 S.K’nun 45. maddesine göre 28.03.2016 tarihinde Belediye Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda ihalesi yapılacak olup, ihaleye ait şartname bedeli mukabilinde Tahakkuk Tahsilat Şefliğinden alınabilir.

İlgililere ilan olunur.

KIZILCAHAMAM BELEDİYESİNCE SATIŞA SUNULAN ARSALAR

 

S.NO

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ M2

VASFI

MAHALLESİ

m2 FİYATI

İ. TARİHİ

İ. SAATİ

GEÇ. TEMİNAT

1

281

21

1.302

ARSA

YENİCE

210.00.TL

28.03.2016

14:30

8.205.00.TL

2

281

22

760

ARSA

YENİCE

210.00.TL

28.03.2016

14:45

4.790.00.TL

3

281

23

588

ARSA

YENİCE

210.00.TL

28.03.2016

15:00

3.705.00.TL

4

281

30

574

ARSA

YENİCE

210.00.TL

28.03.2016

15:15

3.620.00.TL

2591/1-1


TEŞEKKÜLÜMÜZE AİT 12 ADET İŞ YERİNİN BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU TARAFINDAN DENETLENMESİ VE RAPORLANMASI İLE İLGİLİ HİZMET İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2016/84576

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 312 309 05 15/4419 – 4149 0312 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi         :  malzeme@tcdd.gov.tr

İhale konusu malın adı ve miktarı : 12 adet iş yerinin bağımsız denetim kuruluşu tarafından denetlenmesi ve raporlanması işine ait hizmet alımı

1 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

2 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 06/04/2016 günü saat 10.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

3 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Cer Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 200,-TL bedelle temin edilebilir.

4 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

5 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

2613/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Mardin Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

 

Sıra

No

İli/İlçesi/ Mahallesi

Ada

No

Parsel

No

Yüzölçümü

(M2)

Hazine

Hissesi

Cinsi

İmar Durumu

Tahmin Edilen

Satış Bedeli

Geçici Teminat

Tutarı

İhale Tarihi

ve Saati

1

Mardin/Artuklu/

Nur Mahallesi

873

50

6.328,02

Tam

Arsa

1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde Konut Alanı olarak ayrılmıştır.

2.025.250,00 TL

202.250,00 TL

29/03/2016

10:00

 

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Yasanın 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

2 - İhale Mardin Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü Makam Odasında (Defterdarlık Binası 6. kat) toplanacak Komisyon eliyle, 1. maddede belirtilen usul ile yukarıdaki her bir satırda gösterilen tarih ve saatte yapılacaktır.

3 - ihaleye katılmak isleyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Geçici teminat; (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)

b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,

c) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri

d) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri. Özel Hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıt bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri zorunludur.

4 - İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Mardin Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.

5 - Taşınmaz malın satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mal, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.

6 - Taşınmaz malın bedelinin taksitle ödenmesi halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı ise iki yılda ve taksitlerle kanuni faiz ile birlikte ödenebilir.

7 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Devlet ihale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

8 - Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

9 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10 - İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr,www.mardin.gov.tr ve www.mardindefterdariiği.gov.tr internet adreslerinde görülebilir.

İlan olunur.

2590/1-1