17 Mart 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29656

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Kırşehir Belediye Başkanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğünden:

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kırşehir Belediye Başkanlığından:

Yarışmanın Türü ve Şekli

Kırşehir Belediyesi tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 23.maddesine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği çerçevesinde ulusal, serbest, mimari proje yarışması olarak “Kırşehir Gezegenevi ve Kültür Parkı Mimari Proje Yarışması” düzenlenmiştir.

Yarışmanın Yeri ve Konusu

Yarışma arsası Kırşehir ili, merkez ilçe sınırları içinde yer alan ve mülkiyeti Kırşehir Belediyesi’ne ait olan 4407 ada/ 1 parsel ve 4408 ada/ 1 parselde bulunmaktadır. 

Yarışma konusu açıklanan yerde yapılacak gezegenevinin ve kültür parkının tasarımıdır.

Yarışmaya Katılma Koşulları

• Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak.

• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.

• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.

• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.

• Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek. (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.)

• Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.

• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

• 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

Yarışma Takvimi

• Yarışmanın ilanı                                               :  18 Mart 2016, Cuma

• Soru sormak için son tarih                                :  25 Nisan 2016, Pazartesi

• Cevapların ilanı                                                 :  29 Nisan 2016, Cuma

• Projelerin teslimi                                               :  18 Temmuz 2016, Pazartesi

• Kargoyla gönderimin son teslim alım tarihi      :  20 Temmuz 2016, Çarşamba

• Jüri çalışması başlangıcı                                   :  23 Temmuz 2016, Cumartesi

• Kolokyum                                                         :  30 Temmuz 2016, Cumartesi

Asli Jüri Üyeleri

• Can ÇİNİCİ, Mimar

• Orçun ERSAN, Mimar

• Celal Abdi GÜZER, Mimar (Jüri Başkanı)

• Meral ÖZDENGİZ BAŞAK, Mimar

• Mimar Sinan GÖMCÜ, İnşaat Mühendisi

Ödüller ve Ödeme Şekli

• 1. Ödül                                    :  30.000 TL

• 2. Ödül                                    :  20.000 TL

• 3. Ödül                                    :  15.000 TL

• 1. Mansiyon                            :  8.000 TL

• 2. Mansiyon                            :  8.000 TL

• 3. Mansiyon                            :  8.000 TL

• 4. Mansiyon                            :  8.000 TL

• 5. Mansiyon                            :  8.000 TL

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir.

Şartname ve Eklerinin Temini

Şartname ve ekleri www.kirsehir.bel.tradresinde yarışma süresince bulundurulacaktır. Yarışmaya katılmak isteyenler 20 TL (Yirmi Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır.

Banka hesap bilgisi       :  Kırşehir Belediyesi, Halkbank Kırşehir Şubesi

                                         IBAN: TR92 0001 2009 5020 0007 0000 20

Yer Görme

Bu yarışmada yer görmek zorunlu değildir.

İdarenin Adı ve İletişim Bilgileri

Yarışmayı Açan Kurum   :  Kırşehir Belediyesi

Adres                               :  Kırşehir Belediyesi, Kırşehir

Telefon                             :  +90 386 213 10 23

E-posta                             :  gezegenevi@kirsehir.bel.tr

Web                                  :  www.kirsehir.bel.tr

2514/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Gümüş Madencilik İnşaat Petrol Turizm Sanayi ve Tic. A.Ş’nin Şanlıurfa ili sınırları içerisinde sahip bulunduğu AR/GMŞ/5022 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının müddeti 28.02.2016 tarihinde sona ermiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

2505/1-1


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

 

İşletmecinin Unvanı

Vergi Kimlik Numarası

İşletmecinin Bilinen Adresi

Kanuni Dayanak

Dönem/

Borç Türü

Borç Miktarı (TL)

NSH SİSTEM TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

6320391021

İstoç Otomarket E Plaza K:2 D:18 Mahmutbey Bağcılar İSTANBUL

EHK’nın 11’nci ve EHSİYY’nin 16’ncı maddesi,

2010/

İdari Ücret

194,25

NSH SİSTEM TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

6320391021

İstoç Otomarket E Plaza K:2 D:18 Mahmutbey Bağcılar İSTANBUL

EHK’nın 11’nci ve EHSİYY’nin 16’ncı maddesi

2011/

İdari Ücret

152,63

NSH SİSTEM TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

6320391021

İstoç Otomarket E Plaza K:2 D:18 Mahmutbey Bağcılar İSTANBUL

01/12/2011 tarihli ve 2011/DK-08/619 sayılı Kurul Kararı

İdari Para Cezası

138,75

 

Elektronik Haberleşme Kanunu’nun (EHK) “Yetkilendirme ücreti” başlıklı 11’nci maddesi, “Kurumun yetkisi ve idari yaptırımlar” başlıklı 60’ıncı maddesi ile 28/05/2009 tarihli ve 27241 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği (EHSİYY)’nin; “İdari ücret” başlıklı 16’ncı maddesi, Telekomünikasyon Kurumu Tarafından İşletmecilere Uygulanacak İdari Para Cezaları İle Diğer Müeyyide ve Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin 6’ncı, 7’nci, 32’nci ve 34’üncü maddeleri uyarınca “İşletmecinin hak ve yükümlülükleri” başlıklı 19’uncu maddesinde yer alan hükümler uyarınca, NSH Sistem Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin:

1 - 04/08/2010-31/12/2010 dönemi gelir tablosunun net satışlar (55.499,88 TL) kaleminde yer alan meblağın % 0,35 (onbinde otuz beş)’ine tekabül eden 194,25 TL idari ücret tutarını, son ödeme günü olan 30/04/2011 tarihi itibariyle gecikme faizi ile birlikte,

2 - Yetkilendirilmesi 30/11/2011 tarihinde iptal edilmesi nedeniyle, 01/01/2011-30/11/2011 dönemi gelir tablosunun net satışlar (43.608,74 TL) kaleminde yer alan meblağın % 0,35 (onbinde otuz beş)’ine tekabül eden 152,63 TL idari ücret tutarını, son ödeme günü olan 30/12/2012 tarihi itibariyle gecikme faizi ile birlikte,

3 - 01/12/2011 tarihli ve 2011/DK-08/619 sayılı Kurul Kararı gereği, 2010 yılı gelir tablosunda net satışlar  (55.499,88 TL) kaleminde yer alan meblağın, % 0,25 (onbinde yirmibeş)’i oranına isabet eden 138,75 TL tutarındaki idari para cezası,

olmak üzere, ödenmesi gereken idari ücretler ve idari para cezası borcu bulunmaktadır.

Bu itibarla, bahsi geçen idari ücret ve idari para cezası tutarlarını, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun Türkiye Halk Bankası Anıt Şubesi nezdindeki IBAN No: TR 72 0001 2009 4110 0005 0000 16 numaralı hesaba, gecikme zammı oranı kadar faizi ile birlikte yatırılması aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre vergi dairesi aracılığıyla tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

2512/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\ŞABLONNN -_Sayfa_1.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\ŞABLONNN -_Sayfa_2.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\ŞABLONNN -_Sayfa_3.jpg


Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Kanunun 26. ve 25. maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör ve Doçent alınacaktır.

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların özgeçmişlerini, noterden tasdikli doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları, ayrıca Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul tarafından değişecek bilim alanları için ayrı ayrı belirlenen ve halen yürürlükte olan Doçentlik kriterlerini sağlamış olmaları gerekmektedir.

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

TIP FAKÜLTESİ

Bölüm

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

Göz Hastalıkları

Profesör

1

- Pediatrik Oftalmoloji, Şaşılık ve Kornea konularında çalışmalar ve yayın yapmış olmak.

Üroloji

Profesör

1

- Endoüroloji konularında çalışmalar ve yayın yapmış olmak. 

Tıbbi Biyokimya

Profesör

1

- Beslenme Biyokimyası ve Nutrigenomiks ile ilgili yayın yapmış olmak.

Tıp Eğitimi

Doçent

1

- Tıp Eğitimi Doçenti olmak.

 

BAŞVURU ADRESİ: Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü, Kayışdağı Cad. No: 32    Ataşehir-İSTANBUL

Tel: 0 216 500 44 44

2580/1-1


Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÜNİVERSİTEMİZE “ÖĞRETİM ÜYESİ”ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda gösterilen Bölümüne 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyesi alınacaktır.

İLAN BAŞLAMA TARİHİ                  :  17.03.2016

İLAN BİTİŞ TARİHİ (Son Başvuru)   :  31.03.2016

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Doçentler İçin:

* Anabilim Dalını Belirten Dilekçe

* YÖK Formatında Özgeçmiş

* Nüfus Cüzdanı Sureti

* Fotoğraf (2 Adet),

* Noter Onaylı Diploma Fotokopileri, Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması, (Yurt dışından alınan diploma var ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi),

* Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya,

* İngilizce eğitim verebilmek için KPDS ya da YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimlerini İngilizcenin eğitim dili olduğu üniversitelerde veya İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak. (Bu koşul yabancı dilde (İngilizce) eğitim veren bölümler için geçerlidir.)

Not: Adayların ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüze şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile veya eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

ÖĞRETİM ÜYESİ

BAŞVURU ŞARTLARI

KADRO SAYISI

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (İngilizce) Bölümü

Doçent

Lisans eğitimini ve Doktorasını İktisat alanında yapmış, Uluslararası Ticaret ve Finans alanında çalışıyor olmak.

1

2592/1-1


Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz aylık yönünden “4857 sayılı İş Kanunu” hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuruda Gerekli Belgeler;

Profesörler: 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak ve başvurdukları bölümü belirten dilekçeleri, ekinde son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, yayınlarını kapsayan 6 ( altı) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Doçentler: Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik başvuruları için uygulamaya koyduğu asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak koşulu ile başvurdukları bölümü belirten dilekçe, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Yardımcı Doçentler: 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesindeki şartları sağlamaları gerekmekte olup, başvurdukları kadroyu ve yabancı dilini belirten dilekçe, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile varsa ÜDS veya KPDS sonuç belgelerini, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4 (dört) takım halinde vereceklerdir. Yabancı dil sınav yeri ve tarihi ilgili birimlerce daha sonra tespit edilip adaylara ayrıca bildirilecektir.

Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gerekmektedir. Başvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Müdürlüğüne şahsen veya posta ile yapılacaktır. İlgililere duyurulur.

 

FAKÜLTE-BÖLÜM

KADRO UNVANI-ADEDİ

ARANAN NİTELİK

Prof.

Doç.

Yrd. Doç.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Spor Yönetimi

2

2

3

Spor Yönetimi alanında doktora yapmış veya bu alanda eserler vermiş olmak.

Ebelik

2

2

3

Ebelik alanında doktora yapmış veya bu alanda eserler vermiş olmak.

Sosyal Hizmet

2

2

3

Sosyal Hizmet alanında doktora yapmış veya bu alanda eserler vermiş olmak.

Beslenme ve Diyetetik

2

2

3

Beslenme ve Diyetetik alanında doktora yapmış veya bu alanda eserler vermiş olmak.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

2

2

3

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora yapmış veya bu alanda eserler vermiş olmak.

Odyoloji

2

2

3

Odyoloji alanında doktora yapmış veya bu alanda eserler vermiş olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Sosyoloji

2

2

3

Sosyoloji alanında doktora yapmış veya bu alanda eserler vermiş olmak.

Tarih

2

2

3

Tarih alanında doktora yapmış veya bu alanda eserler vermiş olmak.

Karşılaştırmalı Edebiyat

2

2

3

Karşılaştırmalı Edebiyat alanında doktora yapmış veya bu alanda eserler vermiş olmak.

Arkeoloji

2

2

3

Arkeoloji alanında doktora yapmış veya bu alanda eserler vermiş olmak.

Matematik - Bilgisayar

2

2

3

Matematik – Bilgisayar alanında doktora yapmış veya bu alanda eserler vermiş olmak.

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Mekatronik Mühendisliği

2

2

3

Mekatronik Mühendisliği alanında doktora yapmış veya bu alanda eserler vermiş olmak.

Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği

2

2

3

Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği alanında doktora yapmış veya bu alanda eserler vermiş olmak

Biyomühendislik

2

2

3

Biyomühendislik alanında doktora yapmış veya bu alanda eserler vermiş olmak

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Lojistik

2

2

3

Lojistik alanında doktora yapmış veya bu alanda eserler vermiş olmak

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

Endüstri Ürünleri Tasarımı

2

2

3

Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında doktora yapmış veya bu alanda eserler vermiş olmak

Moda Tasarımı

2

2

3

Moda Tasarımı alanında doktora yapmış veya bu alanda eserler vermiş olmak

Grafik Tasarımı

2

2

3

Grafik Tasarımı  alanında doktora yapmış veya bu alanda eserler vermiş olmak

Gümrük İşletme

2

2

3

Gümrük İşletme alanında doktora yapmış veya bu alanda eserler vermiş olmak

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

2

2

3

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında doktora yapmış veya bu alanda eserler vermiş olmak

Pazarlama

2

2

3

Pazarlama alanında doktora yapmış veya bu alanda eserler vermiş olmak

Spor Yöneticiliği

2

2

3

Spor Yöneticiliği alanında doktora yapmış veya bu alanda eserler vermiş olmak

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri

2

2

3

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri alanında doktora yapmış veya bu alanda eserler vermiş olmak

Turizm Rehberliği

2

2

3

Turizm Rehberliği alanında doktora yapmış veya bu alanda eserler vermiş olmak

Yönetim Bilişim Sistemleri

2

2

3

Yönetim Bilişim Sistemleri alanında doktora yapmış veya bu alanda eserler vermiş olmak

 

Başvuru Adresi: Avrasya Üniversitesi Personel Dairesi Müdürlüğü, Adnan Kahveci Mah. Rize Cad. No: 226 Pelitli/Trabzon

Tel: +90 462 334 64 44-45-47 rektorluk@avrasya.edu.tr

2567/1-1


Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Öğretim Elemanları alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - Profesör kadrosuna başvuracak adayların; Dilekçeleri ile birlikte özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi, iki adet fotoğraf ve Sinop Üniversitesi Akademik Değerlendirme Formunu doldurarak, yayın listesi ve tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan 6 takım dosya ile özgeçmiş, eserleri ve diğer belgeleri içeren 6 adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.  (Adaylar, başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak göstereceklerdir.)

2 - Doçent Kadrosuna başvuracak adayların; Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi, 2 adet fotoğraf, yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosya ile özgeçmiş, eserleri ve diğer belgeleri içeren 4 adet CD ile Sinop Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının internet adresinden temin edilen Akademik Değerlendirme Formunu doldurarak Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU SÜRESİ: Başvurular; İlanın Resmi Gazete ve Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır.) 15 gün içerisinde yapılacaktır.

NOT:

- (Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.)

- (Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanması gerekmektedir.)

- (Onaylı istenen evrakın teslimi sırasında aslını ibraz etmek şartıyla fotokopileri kabul edilir.)

- (Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.)

- Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesine Personel Daire Başkanlığının http://www.sinop.edu.tr/Personel_Daire_Baskanligi-10 web adresinden,

- Akademik Değerlendirme Formlarına http://www.sinop.edu.tr/Personel_Daire_Baskanligi-8 web adresinden ulaşılabilir.

 

UNVANI

ADEDİ

DERECE

BİRİMİ:

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

ALANI

Profesör

1

1

Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme/Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Optimal Kontrol ve Stabilizasyon Politikasının Tarımda Uygulanması Konusunda Çalışmış Olmak.

Profesör

1

1

Su Ürünleri Fakültesi

Su Ürünleri Yetiştiriciliği/ Yetiştiricilik

Mersin Balığı Yetiştiriciliği Konusunda Çalışmış Olmak.

Profesör

1

1

Su Ürünleri Fakültesi

Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi/ İşleme Teknolojisi

Su Ürünleri İşleme Teknolojisi, Kalite Kontrolü ve Yağ Asitleri Konularında Çalışmış Olmak.

Doçent

1

1

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Çevre Mühendisliği

Fitosorbentlerle Atıksudan Renk Giderimi Konusunda Çalışmış Olmak.

Doçent

1

1

Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Konusunda Çalışmış Olmak.

Doçent

1

1

Su Ürünleri Fakültesi

Su Ürünleri Temel Bilimler/

Balıkçılık Temel Bilimleri

Ağır Metal, Deterjan, Toksikoloji ve Su Kirliliği Konularında Çalışmış Olmak.

Doçent

1

1

Su Ürünleri Fakültesi

Su Ürünleri Yetiştiriciliği / Yetiştiricilik

Açık Denizde Midye Yetiştiriciliği Konusunda Çalışmış Olmak.

2339/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda unvanı, belge no'su ve belge kapsamı belirtilen Firmaların mevcut sözleşmeleri fesh edildiğinden mevcut Hizmet Yeterlilik Belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, hizmet belgesiyle ilgili olarak bundan böyle belge ibraz edilmeyeceği, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturma ve ilgililerin sorumluluğuna sebep olacağı duyurulur.

 

DELTA KORUMA VE GÜVENLİK EĞT. HİZ. LTD. ŞTİ.

TS 13257

43-HYB-221

10.02.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadığı İçin Olumsuz

İSMAİL HAKKI AYŞARLIOĞLU - PANOSAN

156

43-HYB-21

10.02.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadığı İçin Olumsuz

İLHAN ŞAHİN SAMED ELEKTRİK

TS 10079

43-HYB-39

19.02.2016

Firma İsteği

ÖZDOYUM GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ FIRIN HAYVANCILIK TARIM ÜRÜNLERİ TEKSTİL BİLGİSAYAR İNŞAAT TAŞIMACILIK ÇİNİ VE SERAMİK TURİZM İMALAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 8985

43-HYB-I09

19.02.2016

Firma İsteği

EMRE DİNÇ

TS 12264-1

43-HYB-113

22.02.2016

Firma İsteği

DOMANİÇLER PETROL TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TS 11939

43-HYB-203

29.02.2016

Firma El

Değiştirdiği için

2448/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ