17 Mart 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29656

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TORBALI KURU ÇAY NAKLİYE İŞİ YAPILACAKTIR

Çaykur Muratlı Çay Fabrikası Müdürlüğünden:


VİDALI KOMPRESÖR GENEL REVİZYONU YAPTIRILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


10 ADET VENTİLATÖR VE 10 ADET MONİTÖR SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


3 ADET KUVÖZ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğünden:


HAM SİLİNDİR BAŞLIĞI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


TÜLOMSAŞ (TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş.) TARAFINDAN 3 TİP AKS SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


TZK VE ÇZK PALETİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


DOM SU SEVİYE GÖSTERGESİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:


AES MARKA PRES FİLTRE PLAKALARINDA KULLANILAN MEMBRAN SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:


EVSEL KATI ATIĞIN (BELEDİYE ÇÖPÜ) GERİ DÖNÜŞÜMÜ İŞİ İMTİYAZ HAKKI İHALE EDİLECEKTİR

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHA İHALE EDİLECEKTİR

Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Talas Belediye Başkanlığından:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Zonguldak Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TORBALI KURU ÇAY NAKLİYE İŞİ YAPILACAKTIR

Çaykur Muratlı Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Muratlı Köyü Bezenti Mevki 08430 Borçka/ARTVİN

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 2200 Ton. Torbalı Kum Çay ve nakliye İşi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak, Rize 100, Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğüne nakledilmesi işi, Satın alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile yapılacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında Muratlı Çay Fabrikası Müdürlüğü / Muratlı Köyü Bezenti Mevki 08430 Borçka/ARTVİN adresinden temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 28/03/2016 Pazartesi günü saat 14:00'e kadar Muratlı Çay Fabrikası Müdürlüğü/Muratlı Köyü Bezenti Mevki 08430 Borçka/ARTVİN adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00'de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İstekliler tekliflerinde İstenen Normlarda tek Fiyat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - İstekliler teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6'sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İstekliler bu ihalede, yükleme işine ayrı nakliye işine ayrı teklif vereceklerdir.

9 - İhale Çaykur Muratlı Çay Fabrikası Müdürlüğü'nde yapılacaktır.

10 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

11 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

2467/1-1


VİDALI KOMPRESÖR GENEL REVİZYONU YAPTIRILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamızda bulunan 1 Adet 150 KW vidalı kompresörün genel revizyonu, teklif alma yoluyla yaptırılacaktır.

2 - Yaptırılacak iş, Fabrikamız adresinde görülebilir. Ayrıca söz konusu iş ile ilgili bilgi fabrikamız Teknik İşler Müdürlüğü’nden alınabilir.

3 - Teklifler en geç 24.03.2016 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES  :  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                   Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                   Tel: 397 33 65 - 66           Faks: 397 33 71 - 74

2574/1-1


10 ADET VENTİLATÖR VE 10 ADET MONİTÖR SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

Ventilatör ve Monitör alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (e) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                :  2016/82257

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58

c) Elektronik posta adresi       :  bap.ihale@gazi.edu.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  10 Adet Ventilatör ve 10 Adet Monitör Alımı

b) Teslim yeri                         :  CIP/Ankara Gümrükleri (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi)

c) Teslim tarihi                        :  Akreditifin muhabir banka tarafından yükleniciye bildirilmesinden itibaren işe başlanıp malzemelerin tamamı 75 (Yetmişbeş) takvim günü içinde CIP/Ankara gümrüklerine teslim edilecektir. (Ankara Gümrüklerinden Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesine nakil/teslimi yüklenici tarafından yapılacaktır.)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

b) Tarihi ve saati                     :  06.04.2016 Çarşamba günü, saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler,

1) İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

2) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler veya yetkili temsilci ise yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler,

3) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı sıra, serbest bölge faaliyet belgesi verilecektir.

4.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları,

Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir.

4.2.3. Teklif edilen malların marka ve model beyanı,

4.2.4. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) verilecektir.

4.2.5. Kalite ve Standarda ilişkin belgeler ve taşıması gereken kriterler:

4.2.5.1. İsteklilerin, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olduklarını ve alımı yapılacak olan cihazların T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösteren belgeler verilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1 - İhale dokümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 50.-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 06.04.2016 Çarşamba günü, saat: 14:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

2585/1-1


3 ADET KUVÖZ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğünden:

Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                              :  2016/71761

1 - İdarenin:

a) Adı                                           :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

b) Adres                                       :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü Bornova/İZMİR

c) Telefon                                     :  232 311 4271 - 4272

ç) Faks Numarası                         :  232 311 4322

d) Elektronik Posta Adresi           :  bapege@gmail.com.tr.

2 - İhale Konusu malın

a ) Adı                                          :  3 ADET KUVÖZ CİHAZI Alımı

b) Niteliği, Türü ve Miktarı          :  Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları-Tıbbi Cihaz Alımları

c) Teslim Yeri                               :  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Bornova/ İZMİR

d) Teslim Tarihi                            :  90 (Doksan) takvim günüdür.

3 - a) İhalenin yapılacağı yer,

        tarih ve saat                           :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü - İhale Salonu

İhale Tarihi – Saati                        :  29/03/2016 Salı günü - 11:00

3.b) İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

3.b.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış kayıtlı olduğunu gösterir belge.

3.b.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

3.b.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

3.b.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

3.b.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

3.b.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

  3.b.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

3.c. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

3.c.1. Teklif edilen ürün veya parça T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TITUBB) İthalatçı, üretici, imalatçı veya bayii olarak kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır. İstekli firmalar söz konusu belgeleri, onaylı ürün barkod numarasıyla birlikte teklif dosyasında belgelemelidir.

3.c.2. İhaleye teklif veren istekli firmalar teklif edilen sistemde kullanılan tüm yedek parça ve aksesuarların döviz cinsinden fiyat listesini ihale teklif dosyasında sunmalıdır.

3.c.3. İhaleye teklif veren istekli firmalar üretici veya yetkili satıcı olduklarını gösteren belgeyi ihale teklif dosyasında sunmalıdır.

3.c.4. İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “….. marka…… model……cihazı teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi” başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır. Firmalar vereceği tüm ürünler ile aksesuarları orijinal kataloglarında göstermek zorundadır. Bu kataloglar ihale dosyasında mevcut olmalıdır.

4 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu oluşan) en düşük olanıdır.

5 - Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

5.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları teklif mektubunda yer alan T.C. Kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesini sunması zorunludur.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1.a. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 100,00 TRY karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6.1.b. İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü - İhale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

10 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

11 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

12 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

2446/1-1


HAM SİLİNDİR BAŞLIĞI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                    :  2016/75830

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası       :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                         :  944 Adet ham silindir başlığı, teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                           :  31/03/2016 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 31/03/2016 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

2457/1-1


TÜLOMSAŞ (TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş.) TARAFINDAN 3 TİP AKS SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                              :  2016/76686

1 - İdarenin;

a) Adresi                                                :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/ TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0 (222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi                     :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  1) 50 Adet Çap 1000 mm Aks Mili (Paylı)

                                                                  2) 50 Adet Poz Otosu Aks Mili

                                                                  3) 70 Adet DE 22000 Tipi Aks Mili

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 07.04.2016 günü ve saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dâhil) 100,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

2564/1-1


TZK VE ÇZK PALETİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı                                     :  TZK ve ÇZK paleti 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2016/75310

Dosya no                                   :  1626017

1 - İdarenin:

a) Adres                                     :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2 67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel: 0 372 252 40 00 (70 Hat)

                                                     Faks: 0 372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi:

2 - İhale Konusu Malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  TZK ve ÇZK paleti (3 kalem)

b) Teslim yeri                            :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Makine ve ikmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı/ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasını müteakip ÇZK paleti 75 takvim günü diğerleri 60 takvim günüdür.

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 - ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  04.04.2016 Pazartesi günü saat: 15.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1- ---

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif beraber çalışan Tek zincirli konveyör paletli zinciri ve tek zincirli konveyör paleti için toplamda en düşük, diğer kalem için ise en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 30.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 04.04.2016 PAZARTESİ günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

2447/1-1


DOM SU SEVİYE GÖSTERGESİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt no                                :  2016/78749

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Mithatpaşa Cad. No: 14  06100 Yenişehir/Ankara

b) Telefon ve faks numarası         :  Tel. :(0 312) 458 55 00 - 458 57 73

                                                         Faks :(0 312) 458 58 00  458 58 01

c) Elektronik posta adresi             :  hacar@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Adı, niteliği, türü ve miktarı      :  Bor ve Malatya Şeker Fabrikalarının buhar kazanlarında kullanılmak üzere, detayları teknik şartnamede yazılı muhtelif özelliklerde; Bor Şeker Fabrikası için 1 adet ve Malatya Şeker Fabrikası için 4 adet olmak üzere toplam 5 adet Dom Su Seviye Göstergesi satın alınacaktır.

b) Teslim yeri                               :  Dom Su Seviye Göstergeleri tek parti halinde ihtiyaç sahibi Bor ve Malatya Şeker Fabrikaları Malzeme Ambarlarına teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Odası (6. Kat)

b) Son teklif verme (ihale)

    tarihi ve saati                             :  29 Mart 2016 Salı günü, saat 14:00

4 - İhale; şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

5 - İhale dokümanı; T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No. 14 Yenişehir/ Ankara adresinde görülebilir ve TL.25,00 (Y.Yirmibeş Türk Lirası) karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 29.03.2016 Salı günü, saat 14:00’e kadar Mithatpaşa Cad. No: 14 (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulmayacaktır)

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemlerinin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler, teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

2468/1-1


AES MARKA PRES FİLTRE PLAKALARINDA KULLANILAN MEMBRAN SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt no                                   :  2016/79412

1 - İdarenin                                     

a) Adresi                                          :  Mithatpaşa Cad. No: 14 06100 Yenişehir / Ankara

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel.: (0312) 458 55 00 – 458 57 73

                                                            Faks : (0312) 458 58 00 – 458 58 01

c) Elektronik posta adresi                 :  hacar@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu malın                    

a) adı, niteliği, türü ve miktarı          :  AES Marka Pres Filtre Plakalarında Kullanılan Membran, Mal Alımı,

                                                            15 Takım (1 Takım=2 Adet)

b) Teslim yeri                                   :  Uşak Şeker Fabrikası

3 - İhalenin                                      

a) Yapılacağı yer                              :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Odası (6.Kat)

b) Son teklif verme

    (ihale) tarihi ve saati                     :  30 Mart 2016 Çarşamba günü, saat 14:00

4 - İhale; Şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

5 - İhale dokümanı; T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No. 14 Yenişehir/ Ankara adresinde görülebilir ve TL. 25,00 (Y.Yirmibeş Türk Lirası) karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 30.03.2016 Çarşamba günü, saat 14:00’e kadar Mithatpaşa Cad. No:14 (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulmayacaktır)

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemlerinin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler, teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

2507/1-1


EVSEL KATI ATIĞIN (BELEDİYE ÇÖPÜ) GERİ DÖNÜŞÜMÜ İŞİ İMTİYAZ HAKKI İHALE EDİLECEKTİR

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - İhalenin Konusu:

Ordu İli genelinde toplanan evsel katı atığın (Belediye çöpü), İdareye ait geri dönüşüm ve ön işlem tesislerinde, İdarece geri dönüştürülebilecek ve biyolojik kısımlarının ayrıştırılmasından sonra, 80 mm elek üzeri malzemenin istekli tarafından kurulacak ATY üretim tesisine İdare tarafından nakledilerek işlenmesi, kurutulması ve bertaraf edilmesi, bertarafı mümkün olmayan inert malzemenin İdare tarafından depolama sahasına nakledilerek, idari ve teknik şartnameleri doğrultusunda 20 (yirmi) yıl süreyle imtiyaz hakkı verilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif (Artırma) Usulü ile ihaleye çıkartılacaktır.

2 - İhalenin yapılacağı yer, tarihi, saati ve hangi usulle yapılacağı:

2.1. İdarenin Adı                    :  Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı

2.2. İlgili Birim İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

2.3. İlgili Adres                      :  Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No: 2 Altınordu/ ORDU

2.4. İletişim Telefonu, Faks    :  (0 452) 666 52 23 / 27 - 226 66 18

2.5. İhalenin Yapılacağı yer    :  Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Encümen Toplantı Salonu (Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No: 2/2 Altınordu/ORDU)

2.6. İhale Tarihi ve Saati         :  30/03/2016 Çarşamba günü Saat: 14.00

2.7. İhale Usulü                      :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesi gereğince Kapalı Teklif (artırma) usulü.

3 - Muhammen Bedel ve Geçici Teminat:

3.1. İhale konusu işin satış bedeli ton başına KDV hariç 3,50 TL’dir.

3.2. İhale konusu işin geçici teminatı, muhammen bedelin 20 yıllık toplam tutarı olan 3.500.000,00 TL’nin %3’ü (yüzde üç) olup, 105.000,00 TL’dir.

4 - Şartname ve eklerinin nereden, ve hangi şartlarla alınacağı:

Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğünden, 100,00 TL bedelle satın alınacaktır.

5 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:

5.1. Gerçek kişi olması halinde T.C. nolu nüfus cüzdanı fotokopisi, tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2016 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Oda Kayıt Belgesi) vermesi, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren; tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi; bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicili Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

5.2. Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,

5.3. Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi, tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin temsile yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli imza sirküleri,

5.4. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin yukarıda ilk üç maddede belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgelerin sunulması,

5.5. İhale Şartnamesi 18’inci maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,

5.6. İhale Şartnamesinde belirlenen Geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,

5.7. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, İstekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

5.8. İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,

5.9. İhale tarihinden en fazla 7 (yedi) gün öncesi tarihi itibari ile Gelir ve Kurumlar Vergisi ile SGK Prim borcu olmadığına dair kurumlardan temin edilecek belgeler,

5.10. Teknik Şartname dahilinde tanımlanmış olan, kullanılacak teknolojilerin tanımlamaları ve dizayn bilgileri, ürün tanımları ve girdi-çıktı öngörüleri, proses artıklarının öngörüsü hususlarına ilişkin isteklinin hazırlamış olduğu dokümanlar,

5.11. İhale Şartnamesinde belirtilmiş olan teminat mektubu ile ilgili bankanın genel müdürlüğünden alınacak teyit yazısı.

5.12. Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve Çevre Yönetim Sistemi Belgesi. Bu Belgelerin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerden en az birinin bu belgeye sahip olması yeterlidir. Teyit yazısı ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması koşuluyla düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl süreyle kullanılabilir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.

5.13. İsteklilerin atık bertarafı ile ilgili Bertaraf Lisans/İznine sahip olması gerekmektedir.

5.14. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler :

5.14.1. İhale konusu yatırım bedelinin %50’sinde (yüzde elli) az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak referans mektubunun/mektuplarının verilmesi zorunludur.

5.14.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan Ortak Girişim Beyannamesi hazırlanıp İdareye sunulacaktır.

5.15. Ortak Girişim:

5.15.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

5.15.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu iş ortaklığında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

5.15.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek İstekliler, ortak girişim yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, ekte örneği bulunan ortak girişim beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaklardır.

5.15.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, sözleşme imzalanmadan önce, ortaklarca imzalanmış noter tasdikli iş ortaklığı sözleşmesi İdareye sunulacaktır.

5.15.5. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı Hak Sahibi olarak tayin edilebileceği gibi, iş ortaklığını oluşturan ortaklar, dilerlerse yüzde oranları aynı kalmak şartıyla yeni bir tüzel kişilik (sermaye şirketi) kurarak İdareyle Sözleşmeyi imzalayabileceklerdir.

5.15.6. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları, pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.

5.15.7. İş ortaklığında yeterlilik şartına sahip ortak/ortakların hissesi %30’dan (yüzde otuz) aşağı olamaz.

6 - Tekliflerin Hangi Tarih ve Saate Kadar Verileceği:

İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek ihale dosyasını, Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No: 2 adresinde bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı - Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne ihale tarihinden 1 (bir) gün önce saat: 15.00’e kadar teslim etmeleri gerekir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstenen belgelerin posta ile gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşması gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilemez.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

2444/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHA İHALE EDİLECEKTİR

Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1 - 5686 Sayılı Jeotermal Kaynak ve Doğal mineralli Sular Kanunu 10. madde 1. fıkrası (c) bendi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen Jeotermal Kaynak arama ruhsatlı saha, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

2 - Aşağıda İlçesi, Mahallesi- mevkii, Pafta, alanı, Erişim no, ihale bedeli ve geçici teminatı belirtilen taşınmaz aşağıdaki tablodaki tarihe rastlayan 21/03/2016 Pazartesi günü Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatı verilmek üzere ihale edilecektir.

3 - İhaleye Katılabilmek İçin:

a) Tebligat Adresini gösterir belge,

b) Onaylı Nüfus Kayıt Örneği (6 aylık süreyi aşmış kayıtlar kabul edilmez)

c) Geçici teminatın yattığına dair makbuz veya geçici teminat mektubu

d) Oda kayıt belgesi ve imza sirküleri (tüzel kişiliğe haiz kuruluşlar için) getirilmesi gerekmektedir

e) İhale tarihinden önce İdaremizce hazırlanan şartnamenin imzalanması gerekmektedir.

f) Katılımcıların Sosyal Güvenlik Kurumundan ve Defterdarlık Müdürlüğünden Borcu yoktur yazılarını getirmeleri (Sözleşmenin yapılacağı tarihte Borcu Yoktur yazılarını getirmeleri) gerekmektedir.

4 - Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

5 - İhale Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacak olup, ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6 - İsteklilerin belirtilen gün ve ihale saatine kadar geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubu ile kanuni ikametgâh belgesi ve nüfus cüzdanı suretiyle komisyona müracaat etmeleri gerekmektedir.

7 - Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekâletnameyi, Tüzel kişilerin yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza sirkülerini ibraz etmeleri zorunludur.

8 - Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

9 - İhalesi yapılacak olan sahanın koordinatları www.kayseriyikob.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

 

İlçesi

Erişin No

Pafta

Alan Hektar

İhale Bedeli TL (KDV Hariç)

Geçici Teminat Miktarı % 3 TL

İhale Tarihi ve Saati

Kocasinan

3271983

K34a1

552,22

28.467,99 TL

854.03 TL

21/03/2016 Saat:14:00

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

Sağa (Y)

681521

683183

682457

681590

680584

678952

679680

681200

Yukarı (X)

4312303

4311355

4309686

4309847

4308746

4310528

4311025

4309613

2342/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Talas Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesi gereğince arsa satış ihalesi 30.03.2016 günü Saat 14:00'de başlayacak olup; Nevin Akyurt Hizmet Binasında, Encümen huzurunda aşağıda belirtilen sürelerde yapılacaktır.

İhale şartnamesi Akaryakıt ve LPG istasyonu için 300 (Üçyüz) TL ve Kütle Parsel için 100,00 (Yüz) TL olup Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.

 

S.N

Faaliyet Konusu ve Cinsi

Adres veya Tapu Bilgileri

İhale Saati

Muhammen

Bedel (TL)

Geçici

Teminat (TL)

M2

K.D.V.

1

Akaryakıt ve LPG istasyonu Arsası

Kiçiköy Mah. K32D01C3C Pafta, 387 Ada, 4 Parsel (Yenidoğan Mah. Bilge Kağan Cad. TOKİ Önü)

14:00

7.500.000,00

225.000,00

2000,00

% 18

2

Kütle Parsel

Talas Mah. K35D02D2D Pafta, 1727 Ada, 1 Parsel

15:00

2.500.000,00

  75.000,00

750,00

% 18

 

İhaleye katılacak isteklilerin;

A) GERÇEK KİŞİ İSE;

1) Tebligat için kanuni ikametgah adresini gösterir belge,

2) Vergi Levhası veya Vergi Kimlik Belgesi

3) Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı İdare Yetkilisine ibraz edilirse noter onayına gerek yoktur.)

4) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı,

5) Dosya alındı makbuzu

B) TÜZEL KİŞİ İSE;

1) Tebligat için ticari ikametgah belgesi,

2) Vergi Levhası

3) Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi veya Oda Kayıt Belgesi (Tüzel kişilik vakıf veya dernek ise; Vakıf Senedi veya Dernek Ana Tüzüğü)

4) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı ve yetki belgesi

5) Dosya alındı makbuzu

C) ORTAK HÜKÜMLER

1) “İdari şartnamenin okunduğu ve aynen kabul” edildiği ibaresi yazılı ve katılanın yetkili temsilcisi veya vekilince imzalanmış nüshası.

2) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun değişik 6. maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı taahhütname,

3) Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge, (şirket ve hissedarları)

4) Geçici teminatın alındı makbuzu. Satış ihalesi geçici teminat miktarı muhammen bedelinin %3’ü kadardır. Geçici teminat tedavüldeki Türk Parasının dışında 2886 sayılı yasanın 26. maddesinde sayılan değerler de teminat olarak kabul edilebilir.

5) Vekâleten iştirak edenlerin vekâlet belgesi ile birlikte vekâlet edenin imza beyannamesi,

6) Ortak girişim halinde; Ortak Girişim Beyannamesi.

D) ÖDEMELER

1) Akaryakıt istasyonu ve kütle parsel 1. taksit peşin 11 taksit

2) 1. taksitle ile birlikte katma değer vergisi ve diğer masraflar peşin alınır.

İhaleye iştirak edeceklerin yukarıda sözü edilen belgelerle birlikte 30.03.2016 günü saat 12:00’dan önce Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat ederek alındı belgesi karşılığında dosyalarını vermeleri gerekmektedir.

Encümen ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.

2583/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Zonguldak Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 211,46 TL. ile en çok 36.890,64 TL. arasında değişen; 29.03.2016 günü saat 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 25,00 TL, en çok 3.700,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen, Plastik ev gereçleri, Av Tüfeği, Dürbün, Kablolu Telefon, Cep Telefon Aparatı, Muhtelif Elektronik eşya, Mp3, Mp4, Muhtelif Giyim Eşyası, Muhtelif oto parçası, Kağıt Hamuru, Sigara Sarma Makinesi, Pipo, Makaron, Sigara Filitresi Pamuğu vb. cinsi 26 grup eşya açık artırma suretiyle, Fatih Mahallesi Çinili Sokak No: 1 Kozlu/ZONGULDAK adresindeki (Müdürlüğümüz idari binasında) 30.03.2016 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0) (372) (210 03 84) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL. bedel karşılığı Zonguldak Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

2458/1-1