15 Mart 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29654

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

TEDAŞ Genel Müdürlüğünden:

Melikşah Üniversitesi Rektörlüğünden:

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

Antalya 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2015/9 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

2440/1-1


Sağlık Bakanlığından:

2016 YILI 2. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI

(Eczacı, Uzman Diş Tabibi Ve Diş Tabibi İle Emekli Olan Tabip ve Uzman Tabipler Dâhil)

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek-1 maddesi ile 10.07.2015 tarihli ve 29412 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre bu kurada ilan edilen münhal yerler için ilk defa veya yeniden yapılacak atama, yerleştirme işlemleri, ekteki takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.

* Bu kura eczacı unvanlı adaylar için 1. Yerleştirme ve 2. Yerleştirme olarak iki ayrı yerleştirme şeklinde yapılacak olup, diğer unvan ve branşlar için sadece 2. Yerleştirme işlemi uygulanacaktır.

• 1.Yerleştirmede ‘Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumuna Alınacak Yabancı Dil Yeterliliğine Sahip Yüksek Lisans Veya Doktora Eğitimli Eczacı Unvanlı Personel Alımı’ yapılacaktır.

• 2.Yerleştirmede “Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlar İle Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Alınacak Eczacı, Uzman Diş Tabibi Ve Diş Tabibi İle Emekli Olan Tabip ve Uzman Tabipler Dâhil Personel Alımı” yapılacaktır.

A) GENEL ESASLAR:

1 - Kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır.

2 - Kura yeri ve saati (www.yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.

3 - Adaylar PBS üzerinden başvuru yaptıktan sonra, başvuru formunu notere onaylatarak (notere onaylatılmayan formlar kabul edilmeyecektir.) ilan edilen takvim çerçevesinde T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Şubesi Mithatpaşa Cad. No: 3 06434 Sıhhiye/ANKARA adresinde olacak şekilde kargo ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. Elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.

* Eczacı Unvanlı Adaylardan bu ilan metninin 6. maddesinde belirtilen şartları taşıyanlar sadece 1. Yerleştirme ‘Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna Alınacak Yabancı Dil Yeterliliğine Sahip Yüksek Lisans veya Doktora Eğitimli Eczacı Unvanlı Personel Alımı’ için başvurabileceği gibi, istekleri halinde her iki yerleştirme (1. Yerleştirme ve/veya 2. Yerleştirme) için tercihte bulunabilecektir. Bu durumda olan adaylardan 1. Yerleştirmede yerleşenler 2. Yerleştirmeye dâhil edilmeyecektir. 1. Yerleştirmede yerleşemeyenler ile bu ilan metninin 6. maddesinde belirtilen şartları taşımayanların 2. Yerleştirmeye ait tercihleri mevcut ise 2. Yerleştirmeye katılacaklardır. Bu kişiler açılan münhallerden 1. Yerleştirme için en fazla bir (1) adet, 2. Yerleştirme için ise en fazla on (10) adet tercihte bulunabilecektir. 2. Yerleştirmede genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecektir. 1. Yerleştirmede genel kura seçeneği bulunmayacaktır.

- Eczacı unvanı dışındaki diğer unvan ve branşa sahip adaylar sadece 2. Yerleştirme için tercih yapabilecek olup en fazla on (10) adet tercihte bulunabilecektir. Genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecektir.

4 - Kura başvurusunda bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenlerin 30 Mart 2016 Çarşamba - 08 Nisan 2016 Cuma saat 18:00’ e kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura iptal başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunmayı talep edemeyeceklerdir.

5 - Bu Kuraya Başvurabilecekler:

a) Açıktan (ilk defa veya yeniden) atanmak isteyen ve 5371 Sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan uzman tabip ve tabipler,

b) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 Sayılı Kanuna tabi Devlet Memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış olan uzman tabip ve tabipler,

c) 5335 Sayılı Kanun’un 30’uncu maddesi, 30.01.2010 tarihli ve 27478 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5947 Sayılı Kanun’un 18’inci maddesi ile değiştirildiğinden emekli olan uzman tabip ve tabipler,

d) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 Sayılı Kanuna tabi Devlet Memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacılar.

e) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacı unvanlı adayların (en geç 23 Mart 2016 tarihi Çarşamba günü dâhil) mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesi veya diploma fotokopisini kura başvuru formu ile birlikte göndermeleri gerekmektedir. (Yurtdışından alınan diplomaya sahip olanların ayrıca en geç 08 Nisan 2016 Cuma tarihine kadar denklik belgelerini göndermeleri gerekmektedir.) Bakanlığımızın http://sbu2.saglik.gov.tr/drBilgi/ web adresinden hizmet veren diploma tescilleri ile ilgili bilgi bankasında kura son başvuru tarihine kadar başvuru yapılan unvan ve branşta mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olanların belge göndermelerine gerek yoktur.

f) Uzman (TUTG) ve uzman diş tabibi kadrolarına müracaat edenler için; 23.03.2016 Çarşamba (dâhil) gününe kadar mezun olunması ve en geç 08 Nisan 2016 Cuma tarihine kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından uzmanlık tescillerinin yapılmış olması gerekmektedir.

6 - 1. Yerleştirmeye Başvurabilecekler İçin Özel Şartlar: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna Alınacak Yabancı Dil Yeterliliğine Sahip Yüksek Lisans veya Doktora Eğitimli Eczacı Unvanlı Personel Alımına başvuruda bulunmak isteyen eczacı unvanına sahip kişiler PBS başvuru formuna ek olarak;

- Eczacılık Fakültesi mezunu olduğuna dair diploma veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi (Yurtdışından alınan diplomaya sahip olanların ayrıca en geç 08 Nisan 2016 Cuma tarihine kadar denklik belgelerini göndermeleri gerekmektedir.) Bakanlığımızın http://sbu2.saglik.gov.tr/drBilgi/ web adresinden hizmet veren diploma tescilleri ile ilgili bilgi bankasında kura son başvuru tarihine kadar başvuru yapılan unvan ve branşta mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olanların belge göndermelerine gerek yoktur.),

- Sağlık Bilimleri Enstitülerine bağlı Eczacılık ya da Tıp alanında Yüksek Lisans veya Doktora bölümlerinden mezun olunduğunu gösteren belgenin fotokopisi (Yurtdışından alınan Yüksek Lisans veya Doktora belgelerinin Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış olan üniversitelerden alınmış olması gerekmektedir.),

- Yabancı Dil Sınavından (YDS, KPDS, ÜDS veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen sınavlardan herhangi birinden ) en az 50 puan alındığını gösterir yabancı dil sonuç belgesini göndermeleri gerekmektedir.

7 - Bu Kuraya Başvuramayacaklar:

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’ inci maddesinde belirtilen şartları taşımayanlar,

b) 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40. maddesinde belirtilen yaş haddini doldurmuş olanlar,

c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar,

d) Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarda kura son başvuru tarihi itibariyle halen 4924 sayılı Kanuna göre sözleşmeli olarak çalışanlar,

e) Emekli olan uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacılar,

Bu durumda olanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvuruları sehven kabul edilip kura neticesinde herhangi bir tercihine yerleşmiş olsalar bile atamaları yapılmayacak ve/veya atamaları iptal edilecektir.

8 - Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 97’ nci maddesi dikkate alınır. Bu durumda olanlardan, kura son başvuru tarihi itibari ile engel hallerinin bitimine 1 ay kalmış olanların başvuruları kabul edilecektir.

9 - Bu kurada yerleşen kişilerden özel veya kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanların 12 Mayıs 2016 Perşembe tarihine kadar görevlerinden ayrılmaları gerekmektedir. Görevlerinden ayrılmayanların atamaları yapılmayacaktır, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

10 - Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atamalarının tebligatında adayın başvuruda belirttiği adres esas alınacaktır.

11 - Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler kura sonuçlarının ilanından itibaren bir yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacaklardır.

12 - Devlet memuru olarak atanabilmek için aranan şartlar ile ilan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecek; sehven başvuruları kabul edilip kura ile yerleştirilmeleri sonucu atanmaları halinde yapılan atamaları iptal edilecektir.

B) KURA NETİCESİNDE YERLEŞENLERİN GÖNDERMESİ GEREKEN ATAMAYA ESAS BELGELER:

1 - Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgeleri dilekçeleri ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde ekte belirtilen yerleştikleri Kurumun adresinde olacak şekilde kargo şirketi veya APS ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. Elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Gönderilen atamaya esas belgelerin yerleştikleri Kuruma vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.

a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe,

b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe (Bakaya olanların atamaları yapılmayacaktır),

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden imzalı dilekçe,

d) 6 adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş),

e) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli,

f) Mal bildirim formu,

g) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar için yukarıdaki belgelere ek olarak kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belge.

2 - Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları kadro ve pozisyonlarına yerleşen adaylar atamaya esas evraklarını aşağıda belirtilen adreslere, Sağlık Bakanlığı dışındaki diğer kurumların kadro ve pozisyonlarına yerleşen adaylar ise atamaya esas belgelerini atandıkları kuruma teslim edeceklerdir.

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

Nasuh Akar Mahallesi 1407. Sokak P.K.06520   Çankaya/ANKARA

İletişim: 0 (312) 705 10 00

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU

Sağlık Mahallesi Adnan Saygun Caddesi No: 55 P.K. 06100 Sıhhiye/ANKARA

İletişim: 0 (312) 565 50 00

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No: 5 P.K. 06520    Çankaya/ANKARA

İletişim: 0 (312) 218 30 00

YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mithatpaşa Caddesi No: 3 P.K.   06434    Sıhhiye/ANKARA

İletişim: 0 (312) 585 10 00

C) KURA TAKVİMİ

2016 YILI 2. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI

(Eczacı, Uzman Diş Tabibi Ve Diş Tabibi İle Emekli Olan Tabip ve Uzman Tabipler Dâhil)

 

SIRA

TARİH

AÇIKLAMA

1

16 Mart 2016 Çarşamba

(Başvuru başlangıç tarihi)

23 Mart 2016 Çarşamba

(Son başvuru tarihi saat 18:00’a kadar)

PBS üzerinden başvuruların yapılması

2

29 Mart 2016 Salı saat: 18:00

Başvuru evrakları son geliş tarihi ve saati

3

12 Nisan 2016 Salı

KURA TARİHİ (Yeri ve saati www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.)

4

12 Mayıs 2016 Perşembe saat:18:00

Atamaya esas belgelerin son geliş tarihi ve saati

2442/1-1


TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1 - Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Burhan TOPALCA’ya “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 13.02.2016 tarihinde başlanmış olup, ceza 13.08.2016 tarihinde son bulacaktır.

2 - Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Abdulkadir ORAK’a “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 17.02.2016 tarihinde başlanmış olup, ceza 17.02.2017 tarihinde son bulacaktır.

3 - Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Sedat ARPA’ya “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 09.05.2015 tarihinde başlanmış olup, ceza 09.11.2015 tarihinde son bulmuştur.

4 - Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mehmet GÖKDEMİR’e “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 18.03.2015 tarihinde başlanmış olup, ceza 18.03.2016 tarihinde son bulacaktır.

5 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Hüseyin ÖZTÜRK’e “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 10.02.2016 tarihinde başlanmış olup, ceza 10.08.2016 tarihinde son bulacaktır.

6 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Muharrem Aslan TURAN’a “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 10.02.2016 tarihinde başlanmış olup, ceza 10.08.2016 tarihinde son bulacaktır.

7 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Caner AKFIRAT’a “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 10.02.2016 tarihinde başlanmış olup, ceza 10.08.2016 tarihinde son bulacaktır.

8 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ali ORAL’a “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 10.02.2016 tarihinde başlanmış olup, ceza 10.08.2016 tarihinde son bulacaktır.

9 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Musa GÖLGECİ’ye “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 12.02.2016 tarihinde başlanmış olup, ceza 12.08.2016 tarihinde son bulacaktır.

10 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Vedat ERKENCİ’ye “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 10.02.2016 tarihinde başlanmış olup, ceza 10.08.2016 tarihinde son bulacaktır.

11 - İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Önder CENGİZ’e “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 16.02.2016 tarihinde başlanmış olup, ceza 16.08.2016 tarihinde son bulacaktır.

12 - İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Behçet Salih TAYŞİOĞLU’na “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 16.02.2016 tarihinde başlanmış olup, ceza 16.02.2017 tarihinde son bulacaktır.

13 - İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Şahin ÖZÇELİK’e “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 16.02.2016 tarihinde başlanmıştır.

2334/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Belediye Encümenimizin 04.02.2016 tarih ve 151/298 sayılı kararı ile onaylanan Orman Çiftliği Mahallesi 7064 adaya ait ölçü krokisi ve alan hesabı Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

2324/1-1

—————

Belediye Encümenimizin 11.02.2016 gün ve 173/306 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 25.02.2016 gün ve 392/1079 sayılı kararı ile onaylanan Macun Mahallesi 2103 ada 17, 2104 ada 22, 23, 7585 ada 5, 43712 ada 1, 43725 ada 1 ve 64070 ada 1 nolu parsellere ait hazırlanan 84335/EK nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

2325/1-1


Milli Savunma Bakanlığından:

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26'ncı maddesine göre AL-MET Makine Yedek Parça İnşaat Turizm Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi ile bu şirketin % 50'den fazla hissesine sahip ortağı Satıhanım TÜRKSOYU hakkında verilen ve 28 Nisan 2015 tarihli ve 29340 sayılı Resmi Gazete'nin 97'nci sayfasında yayımlanan yasaklama kararı; Ankara 8'inci İdare Mahkemesi tarafından 18 Şubat 2016 tarihli ve Esas No: 2015/1208 sayılı karar ile, iptal edilmiştir.

Duyurulur.

2343/1-1


TEDAŞ Genel Müdürlüğünden:

YASAKLAMA İŞLEMİNİN İPTALİNE İLİŞKİN İLAN

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından gerçekleştirilen 2012/111177 ihale kayıt numaralı ihalede birden fazla teklif sunduğu gerekçesi ile ARZU İNŞ. ENERJİ TELEK. VE İLET. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. hakkında verilen ve 30.11.2012 gün ve 28483 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yasaklama kararı konusunda; Ankara 8. İdare Mahkemesinin 10.10.2013 Tarih, 2013/1383 Esas no.lu kararı ile dava konusu işlem iptal edilmiş, karar Danıştay 13. Dairesinin 24.12.2015 tarih, 2014/4148 E, 2015/4705 K. sayılı kararı ile onanmıştır.

İlanen duyurulur.

2464/1-1


Melikşah Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakültelerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 25. ve 26. maddeleri ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre devamlı statüde öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların 15.03.2016 - 29.03.2016 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Profesör kadrosuna başvuran adayların, yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak dilekçelerinde belirtmeleri gerekir.

 

Fakülte

Bölüm

Unvan

Adet

Açıklama

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

Prof. Dr.

1

 

Hukuk Fakültesi

İdare Hukuku Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

 

 

Ayrıntılı bilgi http://www.meliksah.edu.tr web sayfasında mevcuttur. İlan olunur.

2461/1-1


Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÜNİVERSİTEMİZE “ÖĞRETİM ÜYESİ”ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda gösterilen Bölümüne 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyesi alınacaktır.

İLAN BAŞLAMA TARİHİ                  :  15.03.2016

İLAN BİTİŞ TARİHİ (Son Başvuru)   :  29.03.2016

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Profesörler İçin:

* Anabilim Dalını Belirten Dilekçe

* YÖK Formatında Özgeçmiş

* Nüfus Cüzdanı Sureti

* Fotoğraf (2 Adet),

* Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce Profesör kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı; Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurt dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi)],

* Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 6 (Altı) Takım Dosya,

Doçentler İçin:

* Anabilim Dalını Belirten Dilekçe

* YÖK Formatında Özgeçmiş

* Nüfus Cüzdanı Sureti

* Fotoğraf (2 Adet),

* Noter Onaylı Diploma Fotokopileri, Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması, (Yurt dışından alınan diploma var ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi),

* Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya,

Yardımcı Doçentler İçin:

* Anabilim Dalını Belirten Dilekçe

* YÖK Formatında Özgeçmiş

* Nüfus Cüzdanı Sureti, Fotoğraf (2 Adet),

* Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce Yardımcı Doçent kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurt dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi)],

* Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya.

Not: Adayların ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüze şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile veya eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

ÖĞRETİM ÜYESİ

BAŞVURU ŞARTLARI

KADRO SAYISI

Güzel Sanatlar Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Öğretim Üyesi

Lisans ve/veya Lisansüstü eğitimini Gastronomi, Gıda Mühendisliği, Beslenme ve Diyetetik, Turizm Otelcilik alanlarından birinde tamamlamış; Tercihen mutfak uygulama derslerini verebilecek deneyime sahip olmak.

1

2416/1-1


İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize; 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. İlana başvuracakların ana sanat ve anabilim dallarını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler  (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) Öğretim Üyeliğine başvuran adayların bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Profesörlük için 6 takım, Doçentlik ve Yardımcı Doçentlik için 4 takım) dosyalarını teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuruların Resmi Gazete yayım tarihinden itibaren 25.03.2016 tarihine kadar İstanbul Gelişim Üniversitesi ilgili Müdürlük/Dekanlıklara şahsen yapılması gerekmektedir. Posta ve internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

Kadro detayları www.gelisim.edu.tr adresimizde bulunmaktadır.

Adres: Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sok. No: 1 Avcılar/İstanbul - Tel:0212 422 70 00

 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

ALANI

ÖĞRETİM ÜYESİ

EK AÇIKLAMALAR

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

3

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Grafik Tasarımı Bölümü

İlgili alanda Doktorasını / Sanatta yeterliliğini veya Doçentliğini almış olmak.

1

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

İç Mimarlık Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

4

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

İletişim ve Tasarımı Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

2

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Sinema ve Televizyon Bölümü

İlgili alanda Doktorasını/ Sanatta yeterliliğini veya Doçentliğini almış olmak.

1

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

ALANI

ÖĞRETİM ÜYESİ

EK AÇIKLAMALAR

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

2

Doçent - Profesör

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü*

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

3

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

1

Doçent - Profesör

Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölümü*

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

1

Yrd.Doç

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Eski Türk Edebiyatı alanında Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

1

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Yeni Türk Edebiyatı alanında Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

1

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Yeni Türk Dili alanında Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

1

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Eski Türk Dili alanında Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

1

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

3

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

ALANI

ÖĞRETİM ÜYESİ

EK AÇIKLAMALAR

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

3

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü

Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak

3

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

Elektrik ve Elektronik veya Kontrol Mühendisliği alanlarında çalışmalar yapmış olmak

3

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

İnşaat Mühendisliği Bölümü

İnşaat Mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak

2

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Bölümü*

İnşaat Mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak

3

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Makine Mühendisliği Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

3

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Mimarlık Bölümü

Mimarlık alanında çalışmalar yapmış olmak

3

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Mimarlık (İngilizce) Bölümü*

Mimarlık alanında çalışmalar yapmış olmak

3

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Yazılım Mühendisliği Bölümü

Yazılım Mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak

3

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU

ALANI

ÖĞRETİM ÜYESİ

EK AÇIKLAMALAR

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Beslenme ve Diyetetik veya Aile Ekonomisi ve Beslenme Lisans mezunu olmak veya Yüksek Lisans veya Doktorasını Gıda, Gıda Hijyeni, Beslenme ve Diyetetik ya da Aile Ekonomisi bölümlerinde yapmış olmak ve Beslenme ve Diyetetik alanında çalışmalar yapmış olmak.

3

Yrd.Doç - Doçent-- Profesör

Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) Bölümü*

Beslenme ve Diyetetik veya Aile Ekonomisi ve Beslenme Türkçe ya da İngilizce Bölümlerden Lisans mezunu olmak veya Yüksek Lisans veya Doktorasını Gıda, Gıda Hijyeni, Beslenme ve Diyetetik ya da Aile Ekonomisi bölümlerinde yapmış olmak, Beslenme ve Diyetetik alanında çalışmalar yapmış olmak.

3

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Çocuk Gelişimi Bölümü

Çocuk Gelişimi veya Okul Öncesi Eğitimi Lisans mezunu olmak, Yüksek Lisans veya Doktorasını Çocuk Gelişimi veya Okul Öncesi Eğitimi ya da Psikoloji Bölümünde yapmış olmak ve Çocuk Gelişimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

3

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Çocuk Gelişimi (İngilizce) Bölümü*

Çocuk Gelişimi veya Okul Öncesi Eğitimi Türkçe ya da İngilizce Bölümü Lisans mezunu olmak, Yüksek Lisans veya Doktorasını Çocuk Gelişimi veya Okul Öncesi Eğitimi ya da Psikoloji Türkçe veya İngilizce Bölümünde yapmış olmak, Çocuk Gelişimi alanında çalışmalar yapmış olmak

3

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Ergoterapi Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

3

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans mezunu olup, Yüksek Lisans veya Doktorasını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile ilgili alanlarda yapmış olmak.

3

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) Bölümü*

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü İngilizce Lisans mezunu olup, Yüksek Lisans veya Doktorasını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile ilgili alanlarda yapmış olmak

3

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Hemşirelik Bölümü

Hemşirelik Lisans mezunu olmak ve Yüksek Lisans veya Doktorasını Hemşirelik alanında yapmış olmak.

3

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Hemşirelik (İngilizce) Bölümü*

Hemşirelik Türkçe veya İngilizce Bölümü Lisans mezunu olmak ya da Yüksek Lisans veya Doktorasını Hemşirelik alanında yapmış olmak

3

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Sosyal Hizmetler Bölümü

Lisans mezunu olmak, Yüksek Lisans veya Doktorasını Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bölümü ya da Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe Bölümlerinden birinde yapmış olmak.

3

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Sosyal Hizmetler (İngilizce) Bölümü*

İngilizce Bölümlerden Lisans mezunu olmak veya Yüksek Lisans veya Doktorasını Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bölümü ya da Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe Bölümlerinden birinde yapmış olmak.

3

Yrd.Doç - Doçent- Profesör

Sağlık Yönetimi Bölümü

Sağlık İdaresi, Sağlık Yönetimi veya İşletme Bölümlerinden birinde Lisans mezunu olmak,  Yüksek Lisans veya Doktorasını Sağlık Yönetimi veya İşletme alanında yapmış olmak.

3

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Odyoloji Bölümü

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya Lisans mezunu olup, Yüksek Lisans veya Doktorasını Odyoloji ile ilgili alanlarda yapmış olmak.

3

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

ALANI

ÖĞRETİM ÜYESİ

EK AÇIKLAMALAR

Havacılık İşletmeciliği Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

3

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Medya İletişim Sistemleri Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

1

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) Bölümü*

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

3

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Restorasyon ve Konservasyon Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

2

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Sosyal Hizmet Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

3

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü

İlgili alanda Doktorasını / Sanatta yeterliliğini veya Doçentliğini almış olmak.

2

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

3

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

ALANI

ÖĞRETİM ÜYESİ

EK AÇIKLAMALAR

Dişçilik Hizmetleri Bölümü / Ağız ve Diş Sağlığı Programı

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

2

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Dişçilik Hizmetleri Bölümü / Diş Protez Teknolojisi Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

3

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

(*): 04.12.2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Yüksek Öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelik” uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.

2321/1-1


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yassak_Sayfa_01.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yassak_Sayfa_02.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yassak_Sayfa_03.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yassak_Sayfa_04.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yassak_Sayfa_05.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yassak_Sayfa_06.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yassak_Sayfa_07.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yassak_Sayfa_08.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yassak_Sayfa_09.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yassak_Sayfa_10.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yassak_Sayfa_11.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yassak_Sayfa_12.jpg


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yassak_Sayfa_13.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yassak_Sayfa_14.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yassak_Sayfa_15.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yassak_Sayfa_16.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yassak_Sayfa_17.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yassak_Sayfa_18.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yassak_Sayfa_19.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yassak_Sayfa_20.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yassak_Sayfa_21.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yassak_Sayfa_22.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yassak_Sayfa_23.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yassak_Sayfa_24.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yassak_Sayfa_25.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yassak_Sayfa_26.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yassak_Sayfa_27.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yassak_Sayfa_28.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yassak_Sayfa_29.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yassak_Sayfa_30.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yassak_Sayfa_31.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yassak_Sayfa_32.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yassak_Sayfa_33.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yassak_Sayfa_34.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yassak_Sayfa_35.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yassak_Sayfa_36.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yassak_Sayfa_37.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yassak_Sayfa_38.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yassak_Sayfa_39.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yassak_Sayfa_40.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yassak_Sayfa_41.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yassak_Sayfa_42.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yassak_Sayfa_43.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yassak_Sayfa_44.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yassak_Sayfa_45.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yassak_Sayfa_46.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yassak_Sayfa_47.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yassak_Sayfa_48.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yassak_Sayfa_49.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yassak_Sayfa_50.jpg


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yassak_Sayfa_51.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yassak_Sayfa_52.jpg


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yassak_Sayfa_53.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yassak_Sayfa_54.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yassak_Sayfa_55.jpg


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yassak_Sayfa_56.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yassak_Sayfa_57.jpg