14 Mart 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29653

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


65000 TİPİ YHT SETLERİNE YEDEK MALZEME ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğünden:


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHA İHALE EDİLECEKTİR

Mersin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


4 KALEM TTYY ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


200 Gr. RİZE TURİST ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


3 KALEM KİŞİSEL TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


BÖLGEMİZ YOL MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASI BASKİL - KUŞSARAYI İSTASYONLARI ARASINDA 60 GÜN (ALTMIŞ) (60 İŞ GÜNÜ) SÜRE İLE YOL YENİLEMESİNDE KULLANILMAK ÜZERE BİNEK ARAÇ VE İŞ MAKİNALARI KİRALAMA HİZMET ALIMI İŞİ; (KISMİ TEKLİFE AÇIKTIR.) AÇIK İHALE USULÜ İLE 24/03/2016 TARİH VE SAAT 14:00’TE İHALE EDİLECEKTİR

TCDD 5. Bölge Müdürlüğünden:


AŞAĞIDA ÖZELLİKLERİ BELİRTİLEN MALZEMELERİN ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

E.Ü.A.Ş. Afşin-Elbistan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


AŞAĞIDA ÖZELLİKLERİ BELİRTİLEN MALZEMELERİN ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

E.Ü.A.Ş. Afşin-Elbistan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


İHALE İLANI

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ankara Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Anıt Emlak Müdürlüğünden:


MUHTELİF MOTOR BORU VE HORTUMU SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


65000 TİPİ YHT SETLERİNE YEDEK MALZEME ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2016/72447

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0312 309 05 15 / 1735    Fax: 0312 309 05 75

c) Elektronik Posta Adresi         :  hasanhuseyingoren@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                        :  Teşekkülümüz 65000 tipi YHT Setlerinde kullanılmak üzere 105 Kalemden oluşan yedek malzeme alımı işi

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli veya Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosuna 19/04/2016 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 200 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

2266/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHA İHALE EDİLECEKTİR

Mersin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1 - 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince aşağıda adı ve koordinatları verilen 1 (bir) adet jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Artırma Usulü ile ihale edilmek üzere aramalara açılacaktır.

2013/03 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları

Mersin İli, Silifke İlçesi, Yeşilovacık mahallesi: Alanı 4419,06 Ha, Pafta: P31d1, P31d2

Taban İhale Bedeli (KDV Hariç): 85.765,70 TL, Geçici Teminatı: 2.572,97 TL, İhale Saati: 13:30

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa(Y)

560420

564680

559560

554750

Yukarı (X)

4011630

4008050

4002630

4006900

 

2 - İhale, Akkent Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı 28. Cad. No: 662 Mersin Valiliği Kat: 1 Yenişehir / MERSİN adresindeki Mersin Valiliği toplantı salonunda, 25.03.2016 Cuma günü saat 13:30’da İhale Komisyonunca yapılacaktır.

İhaleye iştirak edecekler, aşağıda istenilen belgeleri en geç 25.03.2016 Cuma günü, ihale saatine kadar ihale komisyonuna teslim edeceklerdir. İhale başladıktan sonra hiçbir şekilde müracaatlar kabul edilmeyecektir. Posta, kargo ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3 - İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler:

3.1 - Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

3.2 - İhale için belirtilen geçici teminatlar Mersin T.C. Ziraat Bankası Merkez Şubesindeki Mersin Defterdarlığı, Muhasebe Müdürlüğü TR 09000 1000 207 0000 1000 5495 nolu hesabına yatırılmış geçici teminat dekontu ihale saatine kadar getirilecektir.

3.3 - Gerçek kişi olması halinde,

3.3.1 - Tebligata esas kanuni ikametgah belgesi,

3.3.2 - T.C. Kimlik Numarası ile onaylı Nüfus Hüviyet Cüzdanı örneği (fotokopisi),

3.3.3 - Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya limit içi süresiz teminat mektubu veya 2886 sayılı kanunda teminat olarak kabul edilen değerlerden birisi,

3.3.4 - Başka bir kişi adına ihaleye iştirak edeceklerin Noterlikçe onaylı vekâletnamesi,

3.4 - Tüzel kişi olması halinde;

1) Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel Kişi olması halinde, şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti

3) Yönetimin onaylı imza sirküleri,

4) Tüzel kişi adına ihaleye katılacak olanlar, kurumundan almış oldukları vekaletname

5) Gerçek ve Tüzel kişilere ait İdareye borcu olmadığına dair yazının ihale komisyonuna teslim edilmesi.

3.4.1 - Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin Ticaret ve Sanayi Odasından 2016 yılında alınmış Ticaret siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

3.4.2 - İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

3.4.3 - Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir noterlikçe onaylı yetki belgesi ve imza sirküsü,

4 - İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Mersin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Akkent Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı 28. Cad. No: 662 Mersin Valiliği Kat: 2 Yenişehir / MERSİN adresinde görülebilir ve ücretsiz alınabilir.

5 - 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girilmiş ve girenin üzerine ihale kalmış ise ihale bozularak sözleşme yapılmış ise sözleşme bozularak kesin teminatı gelir kaydedilir.

6 - İhale komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale komisyonunun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

7 - İlgili sahalarla ait her türlü vergi, KDV, resim ve harçlar ile sözleşmeden dolayı doğacak olan masraflar ruhsatı alan kişi veya şirkete aittir.

8 - İhaleye katılım şartları, ilan metni ve iştirakçilerden aranılan belgeleri de ihtiva eden şartname Mersin Valiliği resmi internet sitesi olan www.mersin.gov.tr‘den görülebilir.

İlan olunur.

2092/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan, İmar Planında “Akaryakıt ve Lpg istasyonu” kullanımında bulunan; Tapuda Atakum İlçesi, Balaç Mahallesi, F36B16D1D pafta, 11894 ada, 1 nolu parselde kayıtlı yüzölçümü 2.694,56 m² arsa nitelikli taşınmazın, tanzim olunan şartnamesine göre ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile % 20’si peşin, kalan kısmının 60 gün içerisinde ödenmek üzere satışı yapılacaktır.

2 - İhale Şartnamesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine ¨ 500,00 (BEŞYÜZ TÜRK LİRASI) yatırılarak, alınacak makbuz aslının ibrazı karşılığında, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından temin edilecektir.

3 - Söz konusu taşınmazın Muhammen Bedeli toplam ¨ 12.000.000,00 (Oniki Milyon Türk Lirası)’dır.

- İhalede yarışma (artırım ) bu bedel üzerinden yapılacaktır.

4 - Geçici teminat oranı %3, tutarı ¨ 360.000,00 (Üç Yüz Altmış Bin Türk Lirasıdır.)

5 - Bahse konu İhale 31.03.2016 tarihinde, Perşembe Günü Saat 15.30’da Büyükşehir Belediye Encümen Toplantı Salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi hükümleri uyarınca KAPALI TEKLİF USULÜ ile yapılacaktır.

6 - İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler:

A. Nüfus cüzdanı sureti, (Gerçek kişiler için)

B. Kanuni ikametgâh belgesi,

C. Türkiye'de tebligat için adres göstermesi,

D. Ticaret ve Sanayi Odası belgesi vermesi,

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kaydı olduğuna dair belge,

b) Tüzel kişi olması durumunda, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Ve Sanayi Odası'ndan veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

E. İmza Sirkülerinin verilmesi,

a) Gerçek kişi olması halinde noterden tanzim ve tasdik edilmiş imza sirküleri,

b) Tüzel kişiliğin olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin imza sirkülerinin, bulunduğu ülkedeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından onaylanması gerekmektedir,

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi ve tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

F. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

G. Geçici teminatın verilmesi,(2886 sayılı D.İ.K.'da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler olmalıdır.)

H. İhaleye katılanın veya vekilinin Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge

İ. 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyan,

J. Vergi borcu ve SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan alacakları belge.

K. İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz.

7 - Teklifler İhale günü olan 31.03.2016 Perşembe günü Saat:15.30’a kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyon Başkanlığına (Samsun Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı - Encümen Kalemine ) verilecektir.

- Alındı numarası zarfın üzerine yazılacak, teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilecektir.

- Bu takdirde dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılacaktır.

- Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale saati olan Saat:15.30’a kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edileceği ve Komisyon Başkanlığına verilen tekliflerin herhangi bir sebeple geri alınamayacağı ilan olunur.

2281/1-1


4 KALEM TTYY ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüze ait l00. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü ihtiyacı olan, 4 Kalem Çay Poşeti (500.000 adet 1000 Gr. TTYY Filiz, 800.000 adet 1000 Gr. TTYY Karadeniz, 600.000 adet 1000 Gr. TTYY Kamelya ve 500.000 adet 1000 Gr. TTYY Rize Turist Çay Poşeti) %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve ihale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten l00.00 - TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 25.03.2016 günü saat 14.00'e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00'de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3'ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6'sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İstekliler en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşuluyla kalem bazında kısmi teklif verebilirler.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

2093/1/1-1


200 Gr. RİZE TURİST ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüze ait 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü'nün ihtiyacı olan, 3.000.000 Adet 200 Gr. Rize Turist Çay Poşeti, %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 80,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 25.03.2016 günü saat 14:30'a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:30'da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3'ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6'sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

2093/2/1-1


3 KALEM KİŞİSEL TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Genelkurmay Başkanlığı Destek Kıtaları Grup Komutanlığı ihtiyacı “3 kalem kişisel temizlik malzemesi”, ihtiyaç sahibi Kurumca tespit edilen ve eki listede ayrıntısı yer alan markalardan biri olmak üzere, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar ile Ofisimiz tip ticari şartnamesi hükümleri dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

 

MALZEME GRUPLARI

MALZEMENİN CİNSİ

KISMI TEKLİF İÇİN

MİKTAR

İHALE EVRAK BEDELLERİ

1.

ŞAMPUAN SAÇ (200 ML)

18.500 adet

70.-TL

2.

TRAŞ BIÇAĞI, ÇİFT BIÇAKLI (50000 ADET TRAŞ İÇİN, 25000 ADET BANYO İÇİN)

75.000 adet

70.-TL

3.

KÖPÜK TRAŞ (100 ML)

25.000 adet

70.-TL

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satınalma Daire Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca tüm ihale dokümanı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, döküm alınabilmekte olup, bu nedenle ayrıca doküman verilmeyecektir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, yukarıdaki listede belirtilen şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla ticari şartname ile diğer ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler ve varsa teknik şartnamede istenilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 22.03.2016 günü, en geç saat: 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No’lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, uygun olmayan teklifler açılmadan teklif sahiplerine iade edilecek, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları aynı gün ya da komisyonca belirlenen başka bir tarihte açılacaktır.

5 - İstekliler, ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, yukarıdaki tabloda yer alan her bir grup malzemenin tamamına olmak üzere kısmi teklifte de bulunabilirler.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

2327/1-1


BÖLGEMİZ YOL MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASI BASKİL - KUŞSARAYI İSTASYONLARI ARASINDA 60 GÜN (ALTMIŞ) (60 İŞ GÜNÜ) SÜRE İLE YOL YENİLEMESİNDE KULLANILMAK ÜZERE BİNEK ARAÇ VE İŞ MAKİNALARI KİRALAMA HİZMET ALIMI İŞİ; (KISMİ TEKLİFE AÇIKTIR.) AÇIK İHALE USULÜ İLE 24/03/2016 TARİH VE SAAT 14:00’TE İHALE EDİLECEKTİR

TCDD 5. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                     :  2016/59279

1 - İdarenin:

a) Adresi                             :  TCDD. 5. Bölge Müdürlüğü MALATYA

b) Telefon Numarası           :  0 422 212 48 00 / 4118

c) Faks Numarası                :  0 422 212 48 16

d) Elektronik Posta Adresi  :  5bolgemalatyamalzeme@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu hizmet alımının adı ve miktarı: TCDD 5. Bölge Müdürlüğüne bağlı; Yol Müdürlüğü mıntıkası BASKİL-KUŞSARAYI İstasyonları arasında 60 gün (Altmış) (60 İş günü) süre ile yol yenilemesinde kullanılmak üzere Binek Araç (Şoförlü Yakıt Hariç) ve İş Makinaları (şoförlü ve yakıt dâhil) Kiralama Hizmet alımı işi'

1 - Baskil-Kuşsarayı hattında 2 ADET EKSKAVATÖR, 1 ADET GREYDER, 1 ADET EKSKAVATÖR KAZICI-YÜKLEYİCİ (BEKO-LODER), 1 ADET TİTREŞİMLİ SİLİNDİR ve 1 ADET LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ'nin 60 gün (60 iş günü+ resmi tatil ve bayram hariç) süreyle İş Makinası (Şoförlü ve Yakıt dahil) kiralanması işi,

2 - Baskil - Kuşsarayı hattında 7 Adet (17+1) kişilik MİNİBÜS, 3 Adet Çift Kabinli KAMYONET (PİCK-UP) (4x4) (2500-4100 cc arası), 1 Adet kapalı kasa TK3 Çift kabinli KAMYONET (4+1 veya 5+1) kişilik, ve 1 Adet Binek OTOMOBİL in 60 gün (60 iş günü) süreyle (Şoförlü ve Yakıt Hariç) Binek araçlarının kiralanması işi,

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin; TCDD. 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyon Şefliği Bürosuna; 24.03.2016 Tarih, Saat: 14.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; TCDD. 5. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 200,00.-TL Bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8 - Kısmi teklif verilecektir, (ayrı ayrı Teklif verilecektir.)

9 - Araçlara ait teknik özellikler teknik şartnamesinde belirtildiği şekilde ve özellikte olacaktır.

2034/1-1


AŞAĞIDA ÖZELLİKLERİ BELİRTİLEN MALZEMELERİN ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

E.Ü.A.Ş. Afşin-Elbistan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

1 -  Teşekkülün;

a) Adres                                     :  AEL İşl. Müd. Çoğulhan Mahallesi Afşin/ KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası      :  (0344) 524 22 82 / 524 22 80

c) Elektronik Posta Adresi         :  ael@euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın

 

a) Niteliği ve Türü

Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

Şartname Bedeli

İhale Tarihi

1 - İkili Üçlü Çelik Rulo İmali İşi

24.000 Adet

2016/65831

TER-AEL-

2016-0047

300,00-TL

14/04/2016

 

b) Teslim yeri                            :  AEL İşletme Müdürlüğü Merkez Ambarı

c) Teslim Tarihi                         :  Teknik Şartnamede termin planı bulunmuyor ise istekliler belirtecektir.

d) İhale usulü                             :  Açık İhale Usulü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  AEL İşletme Müd. İhale salonu.

b) Tarihi ve Saati                       :  Yukarıda belirtilen tarihlerde, Saat: 14.00

c) İhale Dokümanlarının

    Görülmesi  ve Temini            :  AEL İşletmesi Satın alma Şube Müdürlüğü

4-1) İhale dokümanı (Teklif İsteme Belgeleri) aşağıda belirtilen adreslerde ve Şirketimizin İnternet Sitesinde(www.euas.gov.tr) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların İhale Dokümanını satın alması zorunludur.

4.2) Konu ile ilgilenen teklif sahipleri, İhale Dokümanı (Teklif İsteme Belgelerini) bedelini

- Vakıfbank Elbistan Şubesi IBAN NO: TR920001500158007286006913

Hesabına yatırıldığına dair, üzerinde ihale konusu iş ile ilgili istekli firma bilgilerinin ve vergi numarasının yer aldığı banka dekontu ile müracaat edildiği takdirde, aşağıda belirtilen adresten temin edilebilir.

- EÜAŞ. Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Md.lüğü. (Fak:0-344-5242280) Çoğulhan mahallesi Afşin/KAHRAMANMARAŞ

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler. (Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi, isteklinin Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Ortak Girişim Belgesi, ihale dokümanının satın alındığına dair belge.)

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 (Yüzde üç)’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Teklifler, ihale tarihi saat 14.00’a kadar AEL İşletme Müdürlüğü Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, İadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.(Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.)

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

9 - İş bu ihaleler 4734 sayılı Kanunun 3.g maddesi kapsamında olduğundan, EUAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılarak neticelendirilecektir.

2262/1-1


AŞAĞIDA ÖZELLİKLERİ BELİRTİLEN MALZEMELERİN ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

E.Ü.A.Ş. Afşin-Elbistan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

1 - Teşekkülün;

• Adresi                                     :  Çoğulhan Mah. Mevkii Afşin / KAHRAMANMARAŞ

• Telefon ve Fax                        :  0344 - 524 22 82 / 0344 - 524 22 80

• E-Posta Adresi                        :  ael@euas.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın;

 

a) Niteliği ve Türü

Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

Şartname Bedeli

İhale Tarihi

14 Kalem Madeni Yağ

278.820 kg (±%20)

2016/66439

TER-AEL 2016-0048

300,00 TL

31.03.2016

 

b) Teslim Yeri                           :  AEL İşletme Müdürlüğü Merkez Ambarı

c) Teslim Tarihi                         :  Teknik Şartnamede Belirtilmiştir.

d) İhale Usulü                            :  Açık İhale Usulü

3 -  İhalenin;

a) Yapılacağı Yer                       :  AEL İşletme Müdürlüğü İhale Salonu.

b) Tarihi ve Saati                       :  Yukarıda belirtilen tarihlerde, Saat: 14.00

c) İhale Dokümanlarının

    Görülmesi ve Temini             :  AEL İşletmesi Satınalma Şube Müdürlüğü

4 -  İhale dokümanı (Teklif İsteme Belgeleri) aşağıda belirtilen adreslerde ve Şirketimizin İnternet Sitesinde (www.euas.gov.tr) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur.

4.1) Konu ile ilgilenen teklif sahipleri, ihale dokümanı (Teklif İsteme Belgelerini) bedelini;

 - Vakıfbank Elbistan Şubesi IBAN NO: TR92 0001 5001 5800 7286 0069 13 hesabına yatırıldığına dair, üzerinde ihale konusu iş ile ilgili istekli firma bilgilerinin ve vergi numarasının yer aldığı banka dekontu ile müracaat edildiği takdirde, EÜAŞ Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü (Tel: 0-344-524 22 82 / 2569) Çoğulhan Mahallesi Mevkii Afşin / KAHRAMANMARAŞ adresinden temin edilebilir.

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler. (Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi, isteklinin Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Ortak Girişim Belgesi, ihale dokümanının satın alındığına dair belge.)

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3(Yüzde üç)’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Teklifler, ihale tarihi saat 14.00’a kadar AEL İşletme Müdürlüğü Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, İadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.)

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

9 - İş bu ihaleler 4734 sayılı Kanunun 3.g maddesi kapsamında olduğundan, EUAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılarak neticelendirilecektir.

2263/1-1


İHALE İLANI

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Tarih                                    :

Dünya Bankası Kredi No    :  IBRD 83710-TR

İhale Referansı                    :  DB.ATT.21

1. TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ), Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından değişik para birimlerinde Güney Doğu Avrupa Enerji Topluluğu (IBRD 83710-TR) Projesi için bir ikraz temin etmiştir. Söz konusu bu ikraz gelirinin bir kısmı 380/154/33 kV Vize Havza Trafo Merkezi sözleşmesi kapsamındaki uygun ödemeler için kullanılması planlanmıştır.

2. TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ), teklif vermeye uygun isteklileri aşağıda açıklanılan tesis/yapım ve devreye alma işi için kapalı teklif vermeye davet etmektedir: Trafo merkezinin tesis ve teçhizatının temini, testi, nakliyesi, teslimi, gümrükteki gerekli hizmetler ve sahadaki depolama, mühendislik ve projelendirme hizmetleri, kurulumun tamamlanması, konstrüksiyon, tesis/yapım, süpervizyon, inşaat işleri, devreye alma, saha testleri ve 380/154/33 kV Vize Havza Trafo Merkezinin istenen çalışma koşullarında teslim edilmesi. Uluslararası rekabete açık ihale, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’nın Tek Aşamalı İhale Prosedürlerine göre yürütülecektir.

3. İlgilenen teklif vermeye uygun istekliler daha ayrıntılı bilgiyi ve ihale dokümanlarını aşağıdaki ofis adresinden edinebilirler:

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ),

TİCARET DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bilal ÇIRAK, Müdür Yardımcısı (G.)

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. 2/15, Oda No: 15031

Çankaya - ANKARA / TURKEY

Tel.   :  +90 312 203 85 06

Faks  :  +90 312 203 82 88

4. İhale belgelerinin tam bir seti, istekliler tarafından aşağıdaki adrese, iade edilmeyecek 700 TL’nin ya da 250 ABD Doları’nın (KDV dahildir) ödendiğini gösteren makbuz ile yazılı başvuru yapılarak alınabilir.

Banka İsmi ve Banka Hesap No:

Dolar Hesabı: Vakıfbank Kızılay Şubesi, No: 00158048000941781

                                                        IBAN No: TR350001500158048000941781

TL Hesabı: Vakıfbank TEK Büro Şubesi, No: 00158007281639948

                                                        IBAN No: TR880001500158007281639948

5. Sözleşmenin “Genel Koşulları”nın “Teklif Verme Koşulları”ndaki hükümler Bankanın Standart İhale Dokümanlarının hükümleridir: Saha, Projelendirme, Tedarik ve Tesis/Yapım İşlerinin Satın alması.

6. Teklifler 18 Mayıs 2016 tarihinde 14:00’a (yerel saatle) kadar ya da öncesinde aşağıda belirtilen büro adresine teslim edilecektir ve bütün Teklifler 250.000,- (ikiyüzellibin) EURO ya da muadili serbest döviz kuru değerinde geçici teminat ile birlikte teslim edilecektir.

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ)

SEFER KUL TOPLANTI SALONU,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Giriş Katı

Çankaya - ANKARA / TURKEY

7. Teklifler teklif sahiplerinin katılım için seçilmiş temsilcilerinin huzurunda aşağıda belirtilecek olan adreste 18 Mayıs 2016 tarihinde 14:00’da (yerel saatle) açılacaktır.

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ)

SEFER KUL TOPLANTI SALONU,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Giriş Katı

Çankaya - ANKARA / TURKEY

2326/1/2-2

—————

INVITATION FOR BIDS (IFB)

REPUBLIC of TURKEY

Date        :  [date of issuance of IFB]

Loan No  :  IBRD 83710-TR

IFB No    :  DB.ATT.21

1. The TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ) has received a Loan from the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) in various currencies. It is intended that part of the proceeds of this loan will be applied to eligible payments under the contract for 380/154/33 kV Vize Havza Air Insulated Substation (AIS).

2. The TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ) now invites sealed bids from eligible bidders for the construction and completion of following Work: Supply of substation Goods testing, transport, delivery, services required at customs and storage at site, engineering and design services, complete erection, construction, installation, supervision, civil works, commissioning, site testing and handing over in satisfactory operating condition of 380/154/33 kV Vize Havza Air Insulated Substation. International competitive bidding will be conducted in accordance with the Bank's Single-Stage Bidding Procedure.

3. Interested eligible bidders may obtain further information from and inspect the bidding documents at the office of

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),

TRADE DEPARTMENT,

Bilal ÇIRAK, Acting Assistant Manager

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. 2/15, Room 15031

Çankaya - ANKARA / TURKEY

Phone   :  +90 312 203 85 06

Fax       :  +90 312 203 82 88

4. A complete set of bidding documents may be purchased by interested bidders on the submission of a written application to the above and upon payment of a non-refundable fee of TL 700.- or US$ 250.- (V.A.T included).

Name of bank and account No is:

US Dollar: Vakıfbank Kızılay Branch, No   :  00158048000941781

                                                     IBAN No: TR350001500158048000941781

TL: Vakıfbank TEK Bürosu Şb., No            :  00158007281639948

                                                     IBAN No: TR880001500158007281639948

5. The provisions in the Instructions to Bidders and in the General Conditions of Contract are the provisions of the Bank Standard Bidding Documents:  Procurement of Plant, Design, Supply and Installation.

6. Bids must be delivered to the following office on or before 02:00 p.m. (Turkey Local Time) on 18 May 2016 and must be accompanied by a security of 250.000,- Euros equivalent (twohundredfifty thousand Euros)

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),

SEFER KUL MEETING ROOM,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Floor G,

Çankaya - ANKARA / TURKEY

7. Bids will be opened in the presence of bidders’ representatives who choose to attend at 02:00 p.m. (Turkey Local Time) on 18 May 2016 at the offices of

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),

SEFER KUL MEETING ROOM,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Floor G,

Çankaya - ANKARA / TURKEY

2326/2/2-2


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ankara Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Anıt Emlak Müdürlüğünden:

 

SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZLAR

Sıra

No

Dosya

İlçe

Mah/Köy

Ada

Parsel

Yüzölçümü

Hazine

Hissesi M²

Vasfı

(Cinsi)

İmar Durumu

Tahmini

Bedeli

Geçici

Teminatı

İhale

Saati

1

06030102799

Etimesgut

Eryaman

47545

1

17.785,00

13.261,00

Arsa

Bölgesel İş Alanı

22.545.000,00

4.509.000,00

09:00

2

06020107268

Çankaya

Lodumlu (Beytepe)

28989

1

  5.530,00

  5.530,00

Arsa

Konut Alanı

  4.977.000,00

   995.400,00

09:30

3

06070102145

Sincan

Sincan (Gökçek)

2197

2

  5.505,00

  5.505,00

Arsa

Konut Alanı

  4.128.750,00

   825.750,00

09:40

4

06020108233

Çankaya

Alacaatlı

44458

1

  5.861,00

  5.861,00

Arsa

Konut Alanı

  4.102.700,00

   820.540,00

09:50

5

06020107266

Çankaya

Lodumlu (Beytepe)

28694

1

  4.310,00

  4.310,00

Arsa

Dubleks Konut Alanı

  3.922.100,00

   784.420,00

10:00

 

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar; 24/03/2016 tarihinde saat 09:00'dan itibaren yukarıda belirtilen saatlerde ilk (1) sıradaki 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi uyarınca Kapalı teklif usulü ile diğerleri ise aynı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile sırasıyla Defterdarlık İhale Salonunda, Anıt Emlak Müdürlüğünce oluşturulacak komisyonca yapılacaktır.

2 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

a) Gerçek kişilerde: Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmühaberleri), tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri ve TC kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopisi,

b) Tüzel kişilerde ise; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sürkilerini veya vekaletname aslını vermeleri,

c) Kapalı teklif usulü ile satılacak taşınmazda ayrıca istenilen belgeleri ihtiva eden usulüne uygun olarak hazırlanacak teklif mektubununun, İhale saatine kadar komisyon başkanlığına verilmesi,

d) Satın almak istedikleri taşınmazlara ait yatıracakları teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) ihale başlama saatine kadar komisyon başkanlığına teslim edilmesi zorunludur.

3 - İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Taşınmaz Satışları Servisinde görülebilir.

4 - 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

5 - İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00 TL'yi, aşması halinde, talep üzerine, bedelin 1/4'ü peşin, kalan kısmı kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.

6 - Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Bu ihaleye ilişkin bilgiler; www.ankdef.gov.tr, Türkiye Genelindeki ihale bilgileri ise; www.milliemlak.gov.tr web sayfalarından öğrenilebilir.

Adres: Mithatpaşa Cad. No: 9 Yenişehir 06420/ANKARA Tel: 0 (312) 432 23 00 (6 Hat)    Dahili:1208-1210

İlan olunur.

1934/1-1


MUHTELİF MOTOR BORU VE HORTUMU SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2016/66981

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

      türü ve miktarı                     :  61 kalem muhtelif motor boru ve hortumu teknik şartname, teknik bilgi ve teknik resimlere göre satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  30.03.2016 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 30.03.2016 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

2207/1-1