13 Mart 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29652

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MÜLKİYETİ BATMAN BELEDİYESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT ŞEHRİN MUHTELİF YERLERİNDE BULUNAN AÇIK HAVA REKLÂM ÜNİTELERİ 5 (BEŞ) YILLIĞINA KİRAYA VERİLECEKTİR

Batman Belediye Başkanlığından:


TTK İHTİYACI OLARAK (750.000 KG.) NORMAL KALKER TAŞTOZU ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


FIRÇA VE FIRÇA KANCASI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA/ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MÜLKİYETİ BATMAN BELEDİYESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT ŞEHRİN MUHTELİF YERLERİNDE BULUNAN AÇIK HAVA REKLÂM ÜNİTELERİ 5 (BEŞ) YILLIĞINA KİRAYA VERİLECEKTİR

Batman Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti belediyemiz tüzel kişiliğine ait Batman şehir merkezinin değişik yerlerinde bulunan 120 adet billboard, 69 adet CLP,1 adet silindir kule, 34 adet CLP otobüs durağı, 22 adet Billboard otobüs Durağı ve 6 adet megalight, 49 adet sade otobüs durağı ile 100 adet yeni yapılacak otobüs durağı ile 5 adet yeni kurulacak peron tipi durak açık hava reklam üniteleri, 2886 sayılı devlet ihale kanununun 35. maddesinin (a) bendine göre KAPALI TEKLİF (ARTIRMA) 2.491.980,00TL. (İkimilyondörtyüzdoksanbirbindokuzyüzseksen)TL muhammen bedel üzerinden 5 (beş) yıllığına işletme hakkı, ihale usulü ile kiraya verilecektir.

2 - İşin muhammen bedeli         :  2.491.980,00 TL. (İkimilyondörtyüzdoksanbirbindokuz yüzseksen TL) dir (KDV hariç)

3 - İşin geçici teminatı (Muhammen

     bedelin en az %3’ü)              :  74.759,40 TL. (yetmişdörtbinyediyüzellidokuztürklirası kırkuruş)

4 - Kesin Teminatı                     :  İhale bedelinin %6’sıdır.

5 - a) Yapılacağı yer                  :  Belediye Encümen Salonu,

b) Tarih- saat                             :  29.03.2016 - Salı günü saat 10:00

6 - İdarenin;

a) Adresi                                    :  Şirinevler Mah. Atatürk bulvarı No: 2 Batman

b) Telefon-Faks Numarası         :  488 213 27 59/1209 - 488 212 37 47

c) Elektronik Posta Adresi         :  malihizmet@hotmail.com

7 - a) İhale konusu                     :  Kent Mobilyaları Kiralama İşi,

b) Niteliği ve türü                      :  İşletme Hakkı Kiralama işi (üst kullanım hakkı)

c) Teslim Tarihi                         :  Sözleşmeden sonra 15 takvim günü içinde teslim edilecektir,

8 - Ödeme şekli: Aylık taksitler halinde yapılacaktır,

9 - A-İsteklilerin, yeterli olup olmadıklarının tespiti için, ihale şartnamesindeki G- İhaleye Katılma Şartlarında belirtilen Yeterli görülebilmek için Yeterlilik Komisyonunca İstenen Belgeler başlığı altındaki belgeler istenmektedir. Bu belgeler şunlardır;

a) Yeterli görülebilmek için istenen belgeler

1 - İsteklilerin gerçek kişi olması halinde T.C. Vatandaşı olmak, (Noter tasdikli nüfus cüzdanı sureti ile belgelenecek) tüzel kişilerde ise T.C. Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.

2 - Kanuni ikametgâh sahibi olmak.

3 - Türkiye'de tebligat için adres göstermek.

4 - Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek.

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkâr Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek.

b) Tüzel kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek.

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi getirmek.

d) İhaleye katılacak şirketlerin iştigal edeceği konular içinde; İhale konusu iş veya benzeri işler olması gerekmektedir.

5 - İmza sirküleri vermek:

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi vermek.

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek.

6 - İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi vermek.

7 - İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir). Ayrıca grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.

8 - İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınarak Adli Sicilden veya nüfusa kayıtlı olduğu yerdeki Cumhuriyet Savcılığından sabıka (trafik ve benzeri türde yüz kızartıcı olmayan hafif suçlar hariç) kaydı olmadığına dair belge getirmek. (Suçun trafik ve benzeri türde yüz kızartıcı olmayan hafif suçlardan olduğu belgelenecektir belge olmaması halinde sabıka kaydı olduğu şeklinde değerlendirilecektir.

9 - Vergi Dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge getirmek.

10 - İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla bağlı olduğu Vergi Dairesine borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek.

11 - İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla SGK Kurumuna borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek.

12 - İhaleye ait onaylı şartname ve ekleri 250,00 (ikiyüzelli) TL Karşılığında olarak Batman Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne Bağlı İlan Reklam Biriminden temin edecektir. Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz aslı,

13 - İstekliler bu şartnamede sözü edilen kiraya verilecek olan ürünlerin işletmeciliğini en az 1 (bir) Büyükşehir, İl, İlçe Belediyesinde son On (10) yıl içerisinde ifa ettiğini veya etmekte olduğunu gösteren iş deneyimini gösterir belgeyi ibraz etmeleri gerekir.

14 - Batman Belediyesine borcu olmadığına dair belge

15 - Batman Belediyesi adına alınmış 74.759,40 TL. (yetmişdörtbinyediyüzellidokuz türklirasıkırkkuruş)

Tutarında geçici teminat alındı makbuzu veya banka teminat mektubunu verecektir.

B- İhaleye girebilmek için ise; aşağıda belirtilen belgelerle birlikte hazırlayacakları tekliflerini içeren iç zarfın da yer aldığı dış zarflarını 29.03.2016 Salı günü saat 10.00’a kadar Batman Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü adresindeki İhale Komisyon Başkanlığına sıra numaralı alındı karşılığında vereceklerdir.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir:

a) İç zarf (içinde teklif mektubu)

b) Ticaret veya Sanayi Odası Belgesi,

c) Noter tasdikli imza sirküleri,

d) Ortak girişim olması halinde, İş Ortaklığı Beyannamesi (Pilot firmanın en çok hisseye sahip olması zorunludur. Ortakların hisse oranları İş Ortaklığı Beyannamesinde açıkça belirtilecektir)

e) Geçici teminat tutarını, Halk Bankası Batman Şubesi 16000020 nolu hesaba yatırılacaktır. Veya ayna tutarda bankalardan alınacak geçici teminat mektubu kabul edilecektir

- Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar ve/veya birden fazla yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

- İhalede yeterlilik almayan isteklilerin iç zarfları açılmadan iade edilecektir.

- Posta, Telgraf veya faksla yapılacak müracaatların postadan kaynaklı gecikmelerden idare sorumlu değildir. İhale salonunda Posta, Telgraf veya faksla gelen tekliflerin yasal temsilcisi bulunmadığı takdirde gelen teklifler kesin ve son teklif sayılacaktır.

- Başvuru dosyasındaki belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır.

İlan olunur.

2234/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK (750.000 KG.) NORMAL KALKER TAŞTOZU ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi No: 125   ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks Numarası           :  Tel: 0.372.259 47 94 - 259 47 97   Fax: 0.372 253 12 73-251 19 00

c) Elektronik Posta Adresi (varsa)   :  satinalma@taskomuru.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin Nev’i             :         Malzemenin Cinsi                    Miktarı/Kg

a) Niteliği, Türü ve Miktarı              :  1 - Normal Kalker taştozu                750.000

b) Teslim Yeri                                  :  Malzemelerin teslim yeri ilgili Müessese veya İşletme Müdürlüğü Ambarlarıdır.

c) Teslim Tarihi                                :  Malzemelerin teslimi sipariş tarihinden itibaren başlamak üzere takvim günü olarak partiler halinde teknik şartnamemizdeki temrin planına göre yapılacaktır. Firmalar 1. Parti teslim süresi için alternatif teklifte bulunabilirler. Malzemelerin ihtiyaç birimlerine göre dağılımı Teknik şartnamedeki termin programında belirtilmiş olup faturalar bu dağılıma göre kesilecektir. Teslimat mesai saatleri içinde olacaktır. Boşaltma firmaya aittir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                             :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve Saati                              :  04/04/2016 Pazartesi - Saat: 15:00

c) Dosya No                                    :  1612006

d) İhale Kayıt No                             :  2016/69968

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: İdari Şartnamemizin

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İhale İdari şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İhale İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) İhale İdari şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile idari şartnamenin 15 inci maddesine istinaden konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

j) İdari şartnamemizin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

Firmalar teklifleriyle birlikte Resmi Kurumdan aldıkları kimyasal analiz ve elek analiz raporlarını vereceklerdir.

6 - İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 30,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 04/04/2016 Pazartesi - saat: 15:00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - İdari şartnamemizin 58. maddesine istinaden Kısmi teklif verilemeyecektir.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

14 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

15 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

2280/1-1


FIRÇA VE FIRÇA KANCASI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı :                                   :  Fırça ve fırça kancası 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2016/68782

Dosya no                                   :  1626016

1 - İDARENİN:

a) Adres                                     :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2   67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel: 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                     Faks: 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          : 

2 - İHALE KONUSU MALIN:

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Fırça ve fırça kancası (3 kalem)

b) Teslim yeri                            :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi iş sahası Ereğli/ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasını müteakip 60 takvim günüdür.

3 - İHALENİN:

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:125 - ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  29.03.2016 Salı günü saat : 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b)  Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4. 2.1 - ---

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 29.03.2016 SALI günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

2279/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA/ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 60,70 TL ile en çok 767.107,40 TL arasında değişen; 22.03.2016 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 6,80 TL, en çok 76.710,74 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 39 Grup Muhtelif Eşya (Pompa, Uçak Parça Aksamı, Mobilya Malzemesi, Metal Raf, Makina vs.); açık artırma suretiyle, TASİŞ Ergazi Tesisleri Türkkuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresindeki ihale salonunda 23.03.2016 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gtb.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (312) (243 13 04, (05), (06), (07) dahili 116-131-153 numaralı telefonlardan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. uyruklu ise kimlik numarası yabancı uyruklu ise pasaport numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı veya adres beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartı, elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur

2317/1-1