12 Mart 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29651

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Pasha Yatırım Bankası Anonim Şirketinden:

Denizbank Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Beşiktaş Jimnastik Kulübü-Kabataş Erkek Liseliler Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı (BJK-Kabataş Vakfı )

VAKFEDENLER: Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği, Kabataş Erkek Liseliler Derneği, Fikret Orman, Hasan Anıl Cansızoğlu, Ahmet Nur Çebi, Kaya Turgut, Ahmet Ürkmezgil,  Mehmet Emin Hitay, Umut Güner, Azmi Hamzaoğlu, Tevfik Yamantürk, Yahya Kemal Gençer, Ahmet Hüsnü Güreli, Erdal Dumanlı, Muzaffer Nasıroğlu, Murat Hazinedar, Ahmet Akbalık, Şukru Genç, Ferudun Korkmaz, Can Tabakoğlu, Kayhan Turan, Rıdvan Akar, Aydın Uz, Emre Kocadağ.

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesinin 26/02/2016 tarihinde kesinleşen, 05/02/2016 tarihinde tashih edilen 25/01/2016 tarih ve E:2015/479, K:2016/18 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Spor ve sporla ilgili alanlar ile mühendislik, kültür ve sanat, sağlık disiplinleri öncelikli olmak üzere iyi eğitilmiş ve yüksek düzeyde beceriye sahip, küresel çapta nitelikli ve aktif insan gücünü yetiştirmek ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 102.200,00.- TL Nakit

YÖNETİM KURULU: Fikret Orman, Hasan Anıl Cansızoğlu, Ahmet Nur Çebi, Rıdvan Akar, Ahmet Ürkmezgil, Erdal Dumanlı, Umut Güner, Aydın Uz, Kayhan Turan.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Mütevelli Heyet kararı ile benzer amaçlı vakıf veya kuruluşlara devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

2303/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Ömürhan (Eski Ünvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd. Şti.’nde sorumlu denetim elemanı olarak görev alan Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Gülcan AY (AKKAYA)  (Denetçi No: 12445, Oda Sicil No: 36251) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesi’nin 05.02.2016 tarih ve E.2015/2388-K.2016/322 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden,10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Gülcan AY (AKKAYA) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 07.03.2016 tarihli ve 5796 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

2302/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Petrolleri A.O.nun Adıyaman, Gaziantep ve Şanlıurfa illerinde sahip bulunduğu AR/TPO/5010 hak sıra no.lu 1 adet petrol arama ruhsatının müddeti 25.12.2015 tarihinde sona ermiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu'nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26'ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

2301/1-1

—————

Amity Oil İnternational Pty.Ltd.Şti ile Türkiye Petrolleri A.O.nun Tekirdağ, Kırklareli   illeri sınırları içerisinde müştereken sahip bulundukları AR/AOI-TPO/5016 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının müddeti 31.01.2016 tarihinde sona ermiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirketlere tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketlerin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

2309/1-1


Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

11.03.2016 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Yrd. Doç. kadrosu ilanının derecesi 2. derece olarak düzeltilmiştir.

2316/1-1


İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Tıp Fakültesi'nin aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalı'na öğretim üyesi alınacaktır." İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (5 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

Fakültesi

Bölüm

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Nitelikler

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

2270/1-1


İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüye göre öğretim elemanları alınacaktır.

1 - İlanda belirtilen Profesör kadrosu için başvurular Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren on beş gün içerisinde Yazı İşleri Müdürlüğü'ne yapılacaktır. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

2 - Başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde belirtilen şartları ve Üniversitemiz Senatosu'nun kabul ettiği Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma, Atama ve Yükseltme İlkeleri Yönergesi'nin ilgili maddelerinde belirtilen şartları http://www.ticaret.edu.tr/tr/Sayfa/Universitemiz/Mevzuat/UniversitemizMevzuati/Yonergeler/ OgretimElemaniKadrolarinaBaşvurmaAtamaVeYukseltmeIlkeleriYonergesi) taşımaları. Profesör adaylarının dilekçesine özgeçmişi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren 6 nüsha dosyayı ekleyerek, Doçent adayların dilekçelerine özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını ve diploma (Doktora, Lisansüstü, Lisans) örneklerini 4 nüsha dosyayı ekleyerek Yazı İşleri Müdürlüğü'ne (Sütlüce Mahallesi İmrahor Caddesi No: 90 Beyoğlu / İstanbul) teslim etmeleri gerekmektedir.

Not: İlanlarda belirtilen özel kriterler adaylar tarafından belgelenmelidir.

 

FAKÜLTE/MYO

BÖL./ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADET

Fen Edebiyat

Sosyoloji

(Doçentliğini Sosyoloji bilim alanında almış, Sosyoloji Araştırmaları yapmış, Ekonomi Politiğin Çalışanlar üzerine etkileri konularında uluslararası çalışmalar yapmış, İngilizce ders verebilme yeterliliğine sahip olmak)

Prof. Dr.

1

2285/1-1


İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru, Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

 

NO

FAKÜLTE

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DRC.

ADET

NİTELİK

1

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Sosyoloji

Kurumlar Sosyolojisi

Profesör

1

1

Sosyal Bilim Teorisi ve Metodoloji konularında çalışıyor olmak.

2

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Tarih

Ortaçağ Tarihi

Profesör

1

1

Bizans Tarihi, Türkiye Selçukluları Tarihi ve Beylikler Tarihi üzerine çalışıyor olmak.

3

Su Ürünleri

Su Ürünleri Temel Bilimleri

Balıkçılık Bilimleri

Profesör

1

1

Su Ürünleri Bilim Alanında Doçent Unvanını almış olmak ve Kaya Balıklarının Sistematiği ve Ekolojisi" alanlarında çalışmış olmak.

 

DİĞER ŞARTLAR:

* 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak gerekir.

* Profesör kadrosuna atama daimi statüde yapılacaktır.

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların ilgili Kurumdan denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

* Bir Üniversitede Profesör kadrosuna atananlar Doçent kadrosuna başvuramazlar.

* Profesör kadrolarına başvuracaklar, dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını ve İlan numarasını belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosya ve 6 adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaktır.

* İlan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. İletişim bilgileri ve ilgili mevzuat http://personel.ikc.edu.tr sitemizde bulunmaktadır. Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru, Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları’na Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın http://personel.yok.gov.tr/AtanmaKriter/ internet sitesinden de ulaşılabilmektedir.

Not: Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

2311/1-1


Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

(PROFESÖR, YARDIMCI DOÇENT)

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.agri.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

UNVANI

ADET

DERECE

BAŞVURU KOŞULU

Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü / Resim-İş Eğitimi Anasanat Dalı

Profesör

1

1

Türk ve İslam Sanatı Bilim Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim Bölümü / Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr.

1

4

Ferrosen Türevli Schiff Bazlarının Sentezi ve Yapılarının Spektroskopik Yöntemlerle Aydınlatılması Konusunda Doktora Çalışması Yapmış Olmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim Bölümü / Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr.

1

4

Türkiye’de Eğitim Sisteminin Yönetsel Yapısı ve Eğitim Yöneticisi Yetiştirme Konusunda Doktora Çalışması Yapmış Olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü/Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr.

1

1

Cumhuriyet Döneminde Düşünce Yazıları Konusunda Doktora Çalışması Yapmış Olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Yrd. Doç. Dr.

1

4

Bitki Biyoteknolojisi Doku Kültürü Uygulamaları Konusunda Doktora Çalışması Yapmış Olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü/Yeni Türk Dili Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr.

1

5

Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Eleştirel Temel Dil Becerileri Ölçeklerinin Geliştirilmesi Konusunda Doktora Çalışması Yapmış Olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük Bölümü

Yrd. Doç. Dr.

1

3

Beden Eğitimi ve Spor Alanında Doktora Çalışması Yapmış Olmak.

Meslek Yüksekokulu

Elektronik ve Otomasyon Bölümü /

Mekatronik PR.

Yrd. Doç. Dr.

1

5

Manyetik Yarı İletken Malzemeler Üzerine Spin Dinamiği ve Montecarlo Similasyonu Konusunda Doktora Çalışması Yapmış Olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü/ Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr.

1

5

İnsan Kaynakları Bilgi Sistemlerinin İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılığa Etkisi Üzerine Doktora Çalışması Yapmış Olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü/Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr.

1

5

Rusya’nın Yakın Çevre Politikasında Bir Enstrüman Olarak Etnik Temelli Sorunlar ve Güney Kafkasya Konusunda Doktora Çalışması Yapmış Olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Temel Bilimleri Bölümü

Yrd. Doç. Dr.

1

3

Fenolik Bileşiklerin Antigenotosik, Antioksidan ve Sitotoksik Özelliklerinin Belirlenmesi Konusunda Çalışmalar Yapmış Olmak.

2305/1-1


İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır.

 

Fakülte

Bölüm/Program

Unvan

Kadro Sayısı

Aranan Kriterler

Sağlık Meslek Yüksekokulu

Radyoterapi

Prof. Dr.

2

Adayların Radyoterapi Anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev ve araştırmalar yapmış olması gerekmektedir.

Sağlık Meslek Yüksekokulu

Optisyenlik

Prof. Dr.

1

Adayların Optisyenlik ve Göz Hastalıkları dallarında öğretim üyesi olarak görev ve araştırmalar yapmış olması gerekmektedir

Meslek Yüksekokulu

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Yrd. Doç. Dr.

1

Kamu Hukuku Anabilim Dalı'nda Doktora Derecesine sahip olmak. İdare Hukuku alanında çalışma yapmış ve mesleki sertifikalara sahip olması, ticaret ve borçlar hukuku alanında en az 10 yıllık mesleki deneyime sahip olması tercih sebebidir.

İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin http://www.bilgi.edu.tr/adresinde yer almaktadır.

2286/1-1


Pasha Yatırım Bankası Anonim Şirketinden:

PASHA YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ


Denizbank Anonim Şirketinden:

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ