11 Mart 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29650

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:

Sağlık Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketinden:

Türk Ekonomi Bankası Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Havacılık ve Eğitim Vakfı

VAKFEDENLER: Mehmet Sait Yılmaz

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Bakırköy 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 25/01/2016 tarihinde kesinleşen, 23/10/2015 tarihli ve E: 2015/282, K: 2015/503 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Türkiye’de Havacılık sektörünü geliştirmek, sektör personelinin eğitim, barınma, eğlence, dinlenme, spor, sağlık, emeklilik gibi ihtiyaçlarını karşılamak ve senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000-TL (altmış bin) nakit

YÖNETİM KURULU: Mehmet Sait Yılmaz

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

En yakın amaçlı bir başka vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

2265/1-1


Adalet Bakanlığından:

DÜZELTME İLANI

Resmi Gazete’nin 27 Şubat 2016 tarihli ve 29637 sayılı nüshasında yapılan birinci sınıf Kartal İkinci Noterliğinin 2015 yılı gayrisafi geliri 2.039.286,37.-TL olması gerekirken sehven 2.016.754,94.-TL. olarak yayımlanmıştır.

İlan metninde yer alan Kartal İkinci Noterliğinin 2015 yılı gayrisafi gelirinin 2.039.286,37.-TL. olduğu TASHİHEN ilan olunur.

2236/1-1

—————

Sorgun 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014/954 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

2235/1-1


Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:

SERBEST YEMİNLİ MESLEK MENSUPLUĞU SINAV DUYURUSU

5531 Sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun”un 6'ıncı ve 8 inci maddeleri ile “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu Tüzüğü” nün 13'üncü ve 14'üncü maddelerine göre hazırlanıp, 6/5/2009 tarihli ve 27220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği” esaslarına göre Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu sınavları yapılacaktır. Sınavlara aşağıdaki şartları taşıyan orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi unvanlı serbest meslek mensupları ve/veya serbest meslek mensupluğu hakkını kazanmış adaylar katılacaktır.

A) SINAVA GİRECEK SERBEST YEMİNLİ MESLEK MENSUBU ADAYLARINDA ARANACAK ŞARTLAR VE SINAV BAŞVURU ESASLARI:

1 - Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi yetiştiren lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumlarından mezun mühendis veya yüksek mühendis unvanına sahip olmak.

2 - 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı Kanunun 6 ncı maddesindeki serbest yeminli meslek mensubu olacaklar için aranan genel ve özel şartlara sahip olmak.

3 - Halen kamu kurumlarında görevli olmamak. (Mes. Den. Kaz. ve Sın. Yön. Md.51/2)

4 - Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesine sahip olmak.

5 - Odaya borcu bulunmamak.

6 - Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgesinde Serbest Yeminli Meslek Mensubu olmasına engel sicil kaydı bulunmamak.

7 - Bu maddenin aşağıdaki bentlerinde belirtilen mesleki alanların biri veya bir kaçında, sosyal güvenceli olarak toplam en az 10 (on) yıl süreli Serbest Meslek Mensubu olarak çalıştığını veya ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi konularında hizmet veren kamu kurumlarında Serbest Meslek Mensubu hakkını kazandığını, hizmet cetveli ve/veya sosyal güvenlik belgesi ile kanıtlayarak bu belgeleri duyuruda örneği ekli formu doldurup dilekçeye ekleyerek Odaya teslim etmek.

Buna göre;

a) Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi konularında hizmet veren kamu kurumlarında, Serbest Meslek Mensupluğu hakkını kazanmış olarak çalıştığı süreler; “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği” nin 51 inci maddesi esaslarına göre ve resmi belgelere dayalı olarak kanıtlanacaktır.

b) Odaya kayıtlı oldukları tarihten itibaren Serbest Meslek Mensubu olarak çalıştıkları süreler aşağıdaki şekillerde kanıtlanacaktır.

- 5531 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden (8/7/2006) önce çalışılan süreler; Odaya kayıt olunan tarihten itibaren başlamak şartıyla, serbest mühendis ve müşavir belgesi ile kendi nam ve hesabına veya hizmet akdiyle Odaya tescilli bürolarda ve/veya şirketlerde sosyal güvenceli olarak çalışılan süreler, resmi belgelere dayalı olarak kanıtlanması.

- 5531 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden (8/7/2006) sonra çalışılan süreler; Odaya kayıt olunan tarihten itibaren başlamak şartıyla, serbest meslek mensupluğu ruhsat belgeli ve çalışanlar listesinde kayıtlı olarak kendi nam ve hesabına kurduğu ormancılık veya orman ürünleri büroları ile serbest ormancılık ve orman ürünleri şirketlerinde veya hizmet akdiyle aynı bürolarda veya şirketlere sosyal güvenceli olarak çalışılan sürelerin Oda kayıtlarından belgelenmesi.

c) Odaya kayıtlı olduğu tarihinden itibaren ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi konularında iştigal eden gerçek ve/veya özel hukuk tüzel kişilerinde, sosyal güvenceli olarak ve mesleki faaliyet konularına uygun işlerde mühendis olarak çalıştığının sosyal güvenlik belgesi ile kanıtlanması.

8 - SYMM sınavına başvuru dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenerek 4 Nisan 2016 Pazartesi gününe kadar Odaya teslim edilecektir. Odaya teslim tarihi esas olup, teslimdeki gecikme dikkate alınmayacaktır. 

a) Serbest meslek mensupluğu yapmış ve/veya serbest meslek mensupluğu hakkını kazanmış olarak en az 10 (on) yıl süreli çalışıldığını kanıtlayan belgelere dayalı Hizmet Cetveli Formu ve form eki belgeler

b) Cumhuriyet savcılığından alınacak adli sicil kaydı,

c) Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesi ve Vize cetveli fotokopisi

ç) Vesikalık fotoğraf (2 Adet)

9 - Oda Yönetim Kurulunca; sınavlara girmeye hak kazanacak adayların tespitine ilişkin incelemeleri, sınav başvuru belgeleri üzerinden TEMDEM Kuruluna 8 Nisan 2016 Cuma gününe kadar yaptırılacaktır.

10 - Oda Yönetim Kurulu, sınavlara girecek adayları 12 Nisan 2016 Salı gününe kadar belirleyecek ve Oda internet sayfası ile ilan tahtasında duyuracaktır. SYMM adayları, bu tespitlere karşın 15 Nisan 2016 Cuma gününe kadar Odaya itiraz edebilirler. Oda, 19 Nisan 2016 Salı günü kadar itirazları kesin sonuca bağlar.

11 - Sınav konularına ait giderler, 25 Nisan 2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Odaya yatırılacaktır.

12 - Adaylara sınav giriş belgeleri, 29 Nisan 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar imza karşılığı tebliğ edilecek veya başvuru formundaki adreslerine veya Odaya bildirilen adreslerine iadeli taahhütlü mektup veya kargo ile gönderilecektir.

13 - Sınavlara, serbest yeminli meslek mensupluğu sınav giriş belgesiyle girilecek ve yanlarında fotoğraflı nüfus cüzdanı veya Oda üyeliği kimlik belgesi bulunacaktır.

B) SINAVLARA İLİŞKİN BİLGİLER:

1) Sınav günü: 15 Mayıs 2016 Pazar günü her uzmanlık alanında en çok iki sınav oturumu yapılacaktır.

2) Sınav başlama saati: 09.30

3) Sınav süresi: Her konu için sınav süresi 40 dakikadır. Bir oturumda Oda yönetim kurulunca belirlenecek en çok dört konuda sınav yapılacaktır. Sınav oturumları arasında en az bir saat süre olacaktır.

4) Sınav yeri ve adresi: Ankara, sınav giriş belgesinde belirtilen adres ve salonda

5) Sınavların şekli: Çoktan seçmeli yazılı test

6) Sınav soru sayısı: Yönetmeliğin 40’ıncı maddesinin birinci fıkrasındaki konularda Orman Mühendisleri; ikinci fıkrasındaki konularda orman endüstri mühendisleri ve üçüncü fıkrasındaki konularda ağaç işleri endüstri mühendisleri sınavlara girecekler ve her bir konuda 40 (Kırk) soru sorulacaktır.

7) Puan durumu: Her sınav konusu 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her bir sorunun değeri 2,5 (İki buçuk) puandır.

5531 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliğe göre, Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu sınavlarına girmeye hak kazanan Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendislerine Yönetmeliğin 35’inci maddesi uyarınca ilânen duyurulur.

ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU

EK: Hizmet cetveli formu

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\2- SYMM Sınavı ilanı ve eki Resmi Gazeteye yazı.jpg

2217/1-1


 


 


 


 


 


 


 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İzmir İli, Bornova İlçesi, 2/10 pafta, 12343 parsel üzerindeki 35328 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 94041 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 113 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bornova İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 2015/399 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 17.12.2015 tarihli ve E.2015/399-K.2015/1920 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 19.12.2013 tarihli ve 28856 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Bornova İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 07.03.2016 tarihli ve 5750 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

2221/1-1

—————

Osmaniye İli, Bahçe İlçesi, 157 ada, 9 parsel üzerindeki 744660 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Osmaniye Zümrüt Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi Ali OBA (Denetçi No: 747, Oda Sicil No:9144) tarafından, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 2015/168 esasına kayden açılmış olan davada 19.11.2015 tarihli ve E.2015/168-K.2015/1515 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 13.09.2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Ali OBA hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 07.03.2016 tarihli ve 5748 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

2220/1-1


Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi (bakınız: https://www.kastamonu.edu.tr/ index.php/tr/menu-pdb-mevzuat-tr linkinden Yönergeler başlığı altından temin edilebilir.) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Başvuruda bulunacak adayların Üniversitemiz Yönergesine göre sağladıkları Akademik Etkinlik Puan Tablosunu hazırlayarak; dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartlar ile ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalı ile başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçelerine ekleyecekleri, yayın listelerini, Doçentlik Belgesi, Diğer Öğrenim Belgeleri, 2 adet fotoğraf, Askerlik Durum Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Profesör kadrosuna başvuran adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

2 - 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine Doçentlik Belgesi, Diğer Öğrenim Belgeleri, 2 adet fotoğraf, Askerlik Durum Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Yayın Listesi ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Doçent kadrolarına başvuran adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

3 - 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalı ile yabancı dillerini belirten dilekçelerine 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Uzmanlık Belgesi ) varsa yabancı dil başarı belgesi, yayın listesi ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili birimlerin Yönetim Kurulunca belirlenecek Jüri tarafından başvuru dilekçesinde belirtmiş oldukları yabancı dilden dil sınavı yapılacaktır.

(Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati ilgili birimlerin web sayfasından duyurulacaktır.) Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4 - Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

5 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

6 - Kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir.

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili birimlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri, telefon numaraları ile e-posta adreslerini bildirmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

NOT: İlanımıza http://www.kastamonu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı/Program

Unvanı

Derece

Adet

Açıklama

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

-

Yardımcı

Doçent

3

1

 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

-

Yardımcı

Doçent

4

1

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Tarih

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Profesör

1

1

 

Orman Fakültesi

Orman Mühendisliği

Orman İnşaatı Jeodezi ve Fotogrametri

Yardımcı

Doçent

4

1

 

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Resim

-

Doçent

3

1

 

2127/1-1


Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALINACAKTIR

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan başvurular geçersizdir.

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, adayların anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, öğrenim belgeleri örnekleri ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddelerinde yazılı olan bilgi ve belgeleri kapsayan dosyaları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Yurtdışında alınan diploma veya unvanların Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir.

İlgililere duyurulur.

 

TIP FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

 

Dahili Tıp Bil.

İç Hastalıkları

Doçent

2

1

*1

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

 

Enerji Sist. Müh.

Elekt. Enerjisi ve Oto.

Profesör

1

1

*2

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

 

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yön. Tef. Pln.

Doçent

3

1

*3

İlköğretim

Sınıf Eğitimi

Doçent

3

1

*4

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

 

Kimya

Fizikokimya

Doçent

3

1

*5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

 

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Doçent

3

1

*6

 

*1 Tıbbi Onkoloji alanında uzman olmak.

*2 Kontrol sistemleri alanında çalışmalar yapmış olmak.

*3 Doçentliğini Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında almış olmak.

*4 Doçentliğini Sınıf Öğretmenliği Eğitimi alanında almış olmak.

*5 Polimer Bilim ve Teknolojisi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak ve mukus konusunda bilimsel yayınları olmak.

*6 Doçentliğini Muhasebe bilim alanında almış olup, esnek üretim sistemleri konularında çalışmış olmak.

2289/1-1


Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. İlgililerin 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren on beş gün olup başvurular şahsen yapılacak, posta ile yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Başvuracak Adaylardan;

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, Doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme puan bildirim formunu (İnternet sitemizde yer almaktadır) yayın listelerini, yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösteren bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı (6) takım dosyayı Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına;

2 - Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, Doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına;

Teslim edeceklerdir.

Bu konuda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. İlan ve kadroya atanma şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Duyurulur.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI/

PROGRAMI

UNVANI

DERECE

ADEDİ

AÇIKLAMALAR

Aydın İktisat Fakültesi

Avrupa Birliği İlişkileri

Doçent Dr.

1

1

Avrupa Birliği Genişleme Sürecinde Türkiye Karşıtlığının Sosyo-Politik Analizi Konusunda Çalışması Olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Protetik Diş Tedavisi

Profesör Dr.

1

1

Dental Lazerlerin Protetik Materyaller ve Uygulamalar Üzerine Etkileri Konusunda Çalışmaları Olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji

Profesör Dr.

1

1

Bakteriyoloji ve Mikoloji Alanında Çalışmaları Olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Zooloji

Profesör Dr.

1

1

Histopatoloji, Histofizyoloji, Embriyoloji Konularında Çalışmaları Olmak.

İletişim Fakültesi

Radyo Televizyon ve Sinema

Profesör Dr.

1

1

Televizyon ve Sinema Konusunda Çalışmaları Olmak ve Televizyon Programı Yapımı Konusunda Deneyimli Olmak.

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Profesör Dr.

1

1

KLL, H. Pilori İle İlgili Çalışmaları Olmak.

Veteriner Fakültesi

Histoloji ve Embriyoloji

Profesör Dr.

1

1

Bıldırcın/Tavuk Kaymerik Embriyo Modeli ve Memeli Embriyo Kültürü/Embriyo Transferi Konularında Çalışmaları Olmak.

Ziraat Fakültesi

Entomoloji

Profesör Dr.

1

1

Kestane Zararlıları ve Entomopatojen Nematodlar Konusunda Çalışmaları Olmak.

2261/1-1


İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz ilgili Birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla Öğretim Üyeleri alınacaktır.

İlanımız Üniversitemiz web sayfasının (www.inonu.edu.tr) duyurular kısmında mevcuttur.

İlan başvuru tarihi   : 11.03.2016

İlan bitiş tarihi         : 25.03.2016

İlan olunur.

MÜRACAATLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

PROFESÖRLER:

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup, adaylar dilekçe ve ekindeki bütün dosyalarına: doçentlik belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini,  nüfus cüzdanı fotokopilerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek altı takım dosya ve 2 adet fotoğraf teslim edeceklerdir.

2 - 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Adaylar dilekçelerinde yayınlarından birini Başlıca Araştırma Eseri olarak göstereceklerdir.

YARDIMCI DOÇENTLER:

1 - Adaylar dilekçe (yabancı dil belirtilecek) ve ekindeki bütün dosyalarına; öğrenim belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek dört takım dosya ve 2 adet fotoğraf teslim edeceklerdir.

2 - 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

3 - Yardımcı Doçent kadrolarına başvurularda Üniversitelerin akademik kadrolara atama için aranan kriterler kapsamında Yükseköğretim Kurulunun belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alma şartı getirilse bile söz konusu kadrolara atamalarda herhangi bir ayrım yapılmaksızın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince Üniversitemizde ayrıca dil sınavı yapılacaktır.

NOT:

1 - Öğrenim belgesini yurtdışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2 - Adaylar sadece bir Anabilim Dalına müracaat edebilirler.

3 - Tıp Fakültesi için başvuracak adayların ders verebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri şarttır.

İlan şartlarımızı taşıyan adayların 11.03.2016 - 25.03.2016 tarihlerinde; Profesör kadrosuna başvuracak adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların ise ilgili birimlere bizzat başvurmaları gerekmektedir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DRC

AÇIKLAMA

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BAHÇE BİTKİLERİ

BAHÇE BİTKİLERİ PR

PROFESÖR

1

Meyve yetiştiriciliği konusunda çalışmalar yapmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ

RESİM İŞ EĞİTİMİ

YARDIMCI DOÇENT

1

Bileşik Sanatlar Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

HEMŞİRELİK

HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ

YARDIMCI DOÇENT

3

Hemşirelik Anabilim Dalında Doktora yapmış olup, Halk Sağlığı Hemşireliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ULUSLARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK

YARDIMCI DOÇENT

3

Yabancı dil ile eğitim verilen bölümler için öngörülen yabancı dil şartını sağlamak.

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

MÜZİK BÖLÜ

MÜZİKOLOJİ

YARDIMCI DOÇENT

3

Müzik Bilimleri ve Teknolojisi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU

SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ

YARDIMCI DOÇENT

3

Havacılık konusunda deneyimli olmak.

2219/1-1


Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 6 takım dosya ve CD kaydı ile birlikte başvuru dosyasını ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup atanmak isteyenlerin; özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin http://www.sbu.edu.tr/ adresinden veya 0216 346 36 38 numaralı telefondan ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

UNVANI

AD.

DRC.

BAŞVURU KOŞULU

Tıp Fakültesi

Dâhili Tıp Bilimleri / Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

1

Tıp fakültesi mezunu olup uzmanlığını ve doçentliğini Halk Sağlığı Anabilim Dalında almış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri/Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

1

Erzurum Bölge Sağlık Uygulama ve Araştırma merkezinde görevlendirilecektir. Tıp fakültesi mezunu olmak.

Hemşirelik Fakültesi

Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

1

Hemşirelik Esasları alanında doktora ve doçent unvanına sahip olmak.

Hemşirelik Fakültesi

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

1

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında doçent unvanına sahip olmak.

Hemşirelik Fakültesi

İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr.

1

1

İç Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora derecesine sahip olup, diyabet hemşireliği ile ilgili çalışmaları bulunmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik Bölümü/Ebelik Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

1

Doğum ve kadın hastalıkları hemşireliğinde yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik Bölümü/Ebelik Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr.

1

1

Hastanelerin acil üniteleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik Bölümü/Ebelik Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr.

1

3

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde yüksek lisans ve doktora yapmış olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi Bölümü/Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr.

1

3

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü/ Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

1

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü/ Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr.

1

4

 

Trabzon Kanuni Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

1

 

Trabzon Kanuni Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

1

Doçentliğini Tıbbi Onkoloji Bilim Dalında almış olmak.

Trabzon Kanuni Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr.

1

5

Omurga cerrahisi alanında deneyim sahibi olmak.

Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

1

 

Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr.

1

5

Endovasküler girişimlerde deneyim sahibi olmak.

Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Kardiyoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

1

TAVİ, aritmi ve elektrofizyolojik çalışma konusunda deneyimli olmak.

Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Dâhili Tıp Bilimleri Bölümü / Kardiyoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

1

 

Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Kardiyoloji Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr.

1

5

Perkütan Atriyal Septal Defekt Kapatma konusunda deneyim sahibi olmak.

Elazığ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

1

Endoskopik ve Laparoskopik Kolorektal cerrahi eğitimi almış olmak.

Erzurum Bölge Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

1

 

Erzurum Bölge Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

1

 

Erzurum Bölge Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

1

 

Erzurum Bölge Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

1

 

Erzurum Bölge Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

1

 

Erzurum Bölge Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

1

 

Erzurum Bölge Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

1

Doçentliğini yeni doğan bilim dalından almış olmak.

2209/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/02/2016, 18/02/2016 ve 25/02/2016 tarihli Kararlarıyla

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler

SIRA NO

TİCARET ÜNVANI

TÜRÜ

TESİS TİPİ / PROJE ADI

SÜRESİ

1

Konya Suki Enerji Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Üretim Lisansı

Konya Atık Su Tesisi Elektrik Santrali

11/02/2016 tarihli ve 6104-2 sayılı Kurul Kararı ile 42 (kırkiki) yıl 3 (üç) ay 24 (yirmidört) gün süreli üretim lisansı verilmiştir.

2

Nazar Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Üretim Lisansı

Nazar Üretim Tesisi

11/02/2016 tarihli ve 6104-4 sayılı Kurul Kararı ile 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

3

Filiz Kirazlıdere Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Kirazlıdere-2 Termik Santralı

11/02/2016 tarihli ve 6104-7 sayılı Kurul Kararı ile 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

4

Ahiköy Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Üretim Lisansı

Ahiköy I HES

11/02/2016 tarihli ve 6104-10 sayılı Kurul Kararı ile 02/09/2019 tarihine kadar geçerli olmak üzere üretim lisansı verilmiştir.

5

Çelikler Sultanhisar Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Sultanhisar JES

18/02/2016 tarihli ve 6111-1 sayılı Kurul sayılı Kurul Kararı ile 24 (yirmidört) yıl 4 (dört) ay 13 (onüç) gün süreli üretim lisansı verilmiştir.

6

Ahiköy Enerji San. ve Tic. A.Ş.

Üretim Lisansı

Ahiköy II HES

18/02/2016 tarihli ve 6111-2 sayılı Kurul Kararı ile 18/11/2019 tarihine kadar geçerli olmak üzere üretim lisansı verilmiştir.

7

Limak Enerji Üretim Dağıtım Sanayi ve Tic. A.Ş.

Üretim Lisansı

ÇAL HES

18/02/2016 tarihli ve 6111-3 sayılı Kurul Kararı ile 12/01/2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere üretim lisansı verilmiştir.

8

Datça Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Datça RES

18/02/2016 tarihli ve 6111-13 sayılı Kurul Kararı ile;

Koni İnşaat Sanayii Anonim Şirketi’ne Muğla ili, Datça ilçesinde kurmayı planladığı, 12,5 MWm / 12 MWe kurulu gücünde Datça RES üretim tesisi için verilen 20/10/2011 tarihli ve EÜ/3465-6/2098 numaralı üretim lisansının sonlandırılarak, Datça Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne, 20/10/2011 tarihli ve EÜ/3465-6/2098 numaralı üretim lisansının devamı mahiyetinde 44 (kırkdört) yıl 8 (sekiz) ay 2 (iki) gün süreli üretim lisansı verilmiştir.

9

Berrak Su Enerji Üretim İnşaat ve Ticaret A.Ş.

Üretim Lisansı

Karamenderes HES

25/02/2016 tarihli ve 6121-4 sayılı Kurul Kararı ile;

Akaret Elektrik Üretim İnşaat Mühendislik Anonim Şirketi’ne Karamenderes HES projesi için verilen 49 (kırkdokuz) yıl süreli 22/11/2012 tarihli ve EÜ/4129-5/2477 numaralı üretim lisansının sonlandırılarak, Berrak Su Enerji Üretim İnşaat ve Ticaret A.Ş.’ye, eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmiştir.

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı iptal edilen/sona erdirilen Tüzel Kişiler

 

SIRA NO

TİCARET ÜNVANI

 

TESİSİN

LİSANSIN

TÜRÜ

TİPİ / PROJESİ

LİSANS TARİHİ VE

SİCİL NO

SONA ERDİRME TARİHİ VE

KURUL KARARI NO

1

Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık Park İşletmeciliği ve Elektrik Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Konya Atık Su Tesisi Elektrik Santrali

13/04/2010 tarihli ve EÜ/2520-9/1616 numaralı

11/02/2016 tarihli ve 6104-2 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

2

Filiz Kirazlıdere Elektrik Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Kirazlıdere-2 Termik Santrali

07/03/2013 tarihli ve EÜ/4301-5/02545 numaralı

11/02/2016 tarihli ve 6104-8 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

3

Gün Enerji Üretim Sanayi İthalat İhracat Ve Ticaret Limited Şirketi

Üretim Lisansı

Batlama Reg. ve HES

08/07/2009 tarihli ve EÜ/2158-2/1518 numaralı

11/02/2016 tarihli ve 6104-18 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

4

Çelikler Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Sultanhisar JES

26/05/2011 tarihli ve EÜ/3230-3/1958 numaralı

18/02/2016 tarihli ve 6111-1 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

5

Kartet Karadeniz Toptan Elektrik Ticareti A.Ş.

Tedarik Lisansı

 

12/06/2003 tarihli ve ETS/152-14/235 numaralı

25/02/2016 tarihli ve 6121-1 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

6

Asal Enerji Toptan Ticaret İthalat İhracat A.Ş.

Tedarik Lisansı

 

02/12/2010 tarihli ve ETS/2899-5/1742 numaralı

25/02/2016 tarihli ve 6121-2 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı yeniden yürürlük kazanan Tüzel Kişi:

SIRA NO

TİCARET ÜNVANI

 

TESİSİN

LİSANSIN

TÜRÜ

TİPİ / PROJESİ

LİSANS TARİHİ VE

SİCİL NO

SONA ERDİRME TARİHİ VE

KURUL KARARI NO

1

Tezli Dere Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Çökek Reg. ve HES

15/05/2014 tarihli ve EÜ/5006-1/03000 numaralı

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun geçici 9 uncu maddesinin birinci fıkrası ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin geçici 15. maddesi çerçevesinde; 15/05/2014 tarihli ve EÜ/5006-1/03000 numaralı üretim lisansının iptaline ilişkin alınan 24/12/2015 tarihli ve 5966-15 sayılı Kurul Kararı, Şirketin yazısı doğrultusunda 11/02/2016 tarihli ve 6104-9 sayılı Kurul Kararı ile geri alınması nedeniyle, 15/05/2014 tarihli ve EÜ/5006-1/03000 numaralı lisans yürürlüktedir.

2267/1/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

18/02/2016 ve 25/02/2016 tarihli Kararlarıyla, Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler

 

SIRA

NO

TİCARET ÜNVANI

LİSANSIN TÜRÜ

LİSANSIN SÜRESİ

1

Verbena Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

İthalat (Spot LNG) Lisansı

18/02/2016 tarihli ve 6112-1 sayılı Kurul Kararı ile 18/02/2016 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 30 (otuz) yıl süreli

2

Komet Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

İthalat (Spot LNG) Lisansı

18/02/2016 tarihli ve 6112-2 sayılı Kurul Kararı ile 18/02/2016 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 30 (otuz) yıl süreli

3

İnci Enerji LPG Doğalgaz ve Akaryakıt Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) Lisansı (Satış)

18/02/2016 tarihli ve 6112-3 sayılı Kurul Kararı ile 18/02/2016 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 30 (otuz) yıl süreli

4

Socar Turkey LNG Satış Anonim Şirketi

Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) Lisansı (Satış)

25/02/2016 tarihli ve 6122-5 sayılı Kurul Kararı ile 25/02/2016 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 30 (otuz) yıl süreli

2267/2/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/02/2016 ve 25/02/2016 tarihli Kararlarıyla, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tüzel kişilere lisans verilmiştir

SIRA NO

TİCARET ÜNVANI

LİSANSIN TÜRÜ

LİSANSIN SÜRESİ

1

Opet Petrolcülük Anonim Şirketi

İletim Lisansı

04/02/2016 tarihli ve 6098-1 sayılı Kurul Kararı ile 04/02/2016 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

2

TP Petrol Dağıtım Anonim Şirketi

Depolama Lisansı

04/02/2016 tarihli ve 6098-2 sayılı Kurul Kararı ile 04/02/2016 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

3

Total Turkey Pazarlama Anonim Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

04/02/2016 tarihli ve 6098-3 sayılı Kurul Kararı ile 04/02/2016 tarihinden itibaren 10 (on) yıl süreli

4

Art Depoculuk ve Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Depolama Lisansı

25/02/2016 tarihli ve 6123-1 sayılı Kurul Kararı ile 25/02/2016 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı sona erdirilen tüzel kişiler

SIRA NO

TİCARET UNVANI

LİSANS TARİHİ VE

SİCİL NUMARASI

LİSANS TÜRÜ

SONA ERDİRME TARİHİ VE SAYISI

1

APEC Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

26/01/2012 tarihli ve MYĞ/3667-2/30512 numaralı

Madeni Yağ Lisansı

11/02/2016 tarihli ve

6106-1 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

2

Antalya Madeni Yağlar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

10/03/2011 tarih ve MYĞ/3112-2/29123 numaralı

Madeni Yağ Lisansı

11/02/2016 tarihli ve

6106-2 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

2267/3/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/02/2016 tarihli Kararıyla

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tüzel kişiye lisans verilmiştir:

SIRA NO

TİCARET UNVANI

LİSANS TÜRÜ

LİSANSIN SÜRESİ

1

MrMay Petrol ve Petrol Ürünleri LPG Dağıtım Taşımacılık Gıda San. ve Tic. AŞ

LPG dağıtıcı lisansı

04/02/2016 tarihli ve 6099 sayılı Kurul Kararı ile 04/02/2016 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli 

2267/4/1-1


Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketinden:

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ


Türk Ekonomi Bankası Anonim Şirketinden:

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ