10 Mart 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29649

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketinden:

TCDD 2. Bölge Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden:

Aksaray Gümrük Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Niğde Üniversitesi Rektörlüğünden:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1 - Isparta Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ahmet AVCU'ya iki ayrı "12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezaları verilmiştir. Cezaların uygulanmasına 06.02.2016 tarihinde başlanmıştır.

2 - Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yücel KALMAZ'a "12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma'' cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 04.02.2016 tarihinde başlanmış olup, ceza 04.02.2017 tarihinde son bulacaktır.

3 - Trabzon Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Hamdi DOĞAN'a "6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma'' cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 06.02.2016 tarihinde başlanmış olup, ceza 06.08.2016 tarihinde son bulacaktır.

4 - Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Desin Tek Güneş'e iki ayrı "6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezaları verilmiştir. Cezaların uygulanmasına 01.02.2016 tarihinde başlamış olup, cezalar 02.02.2017 tarihinde son bulacaktır.

5 - Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Ayten Atik Oğuz'a "Meslekten Çıkarma" cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 18.02.2016 tarihinde başlamıştır.

6 - Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Ahmet AVŞAR'a "12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 09.02.2016 tarihinde başlanmış olup, ceza 09.02.2017 tarihinde son bulacaktır.

2206/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI:  Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı.

VAKFEDENLER: Taner Uran, Üstüner Midiliç, Mustafa Tanış, Nurettin Bülbül, Turgay Tekinay, Muzaffer Balcıoğlu, Şenol Yazıcı.

VAKFIN İKAMETGAHI: Ankara

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 01/03/2016 tarihinde kesinleşen 12/02/2016 tarih ve E:2016/44, K:2016/44 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Vatanın bölünmez bütünlüğü milletin birlik ve beraberliği için mücadele eden, başta Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatı Mensupları olmak üzere çeşitli kurumlarda görev yapan ve bu kutsal görevleri esnasında yaralanma veya uzvunu kaybetme sonucunda yasayla kendilerine gazilik unvanı verilen kahramanlarımız ile vazife malulleri ve şehitlerimizin milletimize emanet ettiği ailelerine ekonomik ve sosyal destek olabilmek ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI : 60.000.- TL Nakit

YÖNETİM KURULU: Taner Uran, Üstüner Midiliç, Turgay Tekinay, Muzaffer Balcıoğlu, Şenol Yazıcı.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ :  Fesih sırasında görevde bulunan Mütevelli Heyetinin kararlaştıracağı benzer amaçlı bir vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

2216/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 07/12/2015 tarih ve 649 sayılı kararı ile tadilen uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/02/2016 tarih ve 283 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Bağlıca Mahallesi, imarın 48967 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi” 10/03/2016 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

2200/1-1


 


 


 


 


 


 


 


 


Aksaray Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

Aşağıda ad ve soyadı belirtilen şahıslar tarafından yurdumuza geçici olarak getirilen araçların halen yurtta olmasına rağmen şahısların taahhütname vermeden yurtdışına çıktığı anlaşıldığından, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 238'nci maddesi ile 241/5b maddesi ve Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: l)'nin 19/1'nci maddesi uyarınca isminin karşısında gösterilen para cezasının tatbikine karar verilmiş olup, söz konusu cezanın tebliğ tarihinden itibaren (30) gün içinde ödenmesini; bu süre içinde ödenmesi durumunda 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 17/6'ncı maddesinde belirtilen indirimden yararlanılabileceği; 4458 sayılı Gümrük Kanununun 242'nci maddesi çerçevesinde itiraz hakkı bulunulduğu; Ceza ödenmediği takdirde 6183 sayılı A.A.T.U.H.K. hükümlerine göre cebren tahsili cihetine gidileceği;

7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

 

SIRA

NO

CEZA

KARARININ

TARİHİ

CEZA

KARARININ

SAYISI

ADI

SOYADI

ARACIN

PLAKASI

PASAPORT

NO

ARACIN

GİRİŞ

TARİHİ

ARACIN SON

ÇIKMASI GEREKEN

TARİH

VERGİLER

TOPLAMI

CEZA

TUTARI

(TL)

1

11.09.2015

15CK06100053

Leonid EBERS

HAMPY 196

C7Z5WJW MV

04.02.2015

07.07.2015

-

510,00

2

22.02.2016

16CK06100010

Andrzej MOLSKI

CB3955L

ED4448834

11.12.2013

09.06.2014

4.470

1.117,50

2178/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Muğla İli, Bodrum İlçesi, Konacık Beldesi, N18C18C3B pafta, 138 ada, 1 parsel üzerindeki 772543 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 7773 Ticaret Sicil No ile Fethiye Ticaret Odasına kayıtlı 989 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Alangu Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 2015/833 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 29.12.2015 tarihli ve E.2015/833-K.2015/2858 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 30.11.2014 tarihli ve 29191 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Alangu Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 03.03.2016 tarihli ve 5398 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

2203/1-1

—————

İzmir İli, Bornova İlçesi, 4665 ada, 3 parsel üzerindeki 13029 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 94041 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 113 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bornova İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 2015/664 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 17.12.2015 tarihli ve E.2015/664-K.2015/1921 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 31.05.2014 tarihli ve 29016 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Bornova İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 03.03.2016 tarihli ve 5399 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

2204/1-1


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesine çeşitli alanlarda; 8 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL

BÖLÜM / PROGRAM

ÖĞRETİM ÜYESİ

ALANI

EK AÇIKLAMALAR

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Beslenme ve Diyetetik

3

Beslenme ve Diyetetik, Diyetetik, Gıda Mühendisliği, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi

Prof., Doç., Yrd. Doç.

1

Biyokimya, Biyoloji

Prof., Doç., Yrd. Doç.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

3

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi

Prof., Doç., Yrd. Doç.

1

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

2226/1-1


Niğde Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Yönergesi hükümlerine göre aşağıda belirtilen bölüm ve anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Niğde Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Yönergesi Üniversitemiz web sitesinin (www.nigde.edu.tr) yönetmelikler ve yönergeler bölümünde yer almaktadır.

Başvurular ilanın günlük gazetede yayın tarihi itibariyle 15 (onbeş) gündür. (Günlük gazete ve Resmi Gazete’nin ilan tarihlerinin en son olanı dikkate alınacaktır)

Profesörlük kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartlara ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerine haiz olması, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sitesi matbu formlar modülünde bulunan öğretim üyesi başvuru dilekçesine, özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, 2 adet fotoğraf, Doçentlik başarı belgesi, yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Doçentlik kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanun’un 25. maddesinde belirtilen şartlara ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerine haiz olması, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sitesi matbu formlar modülünde bulunan öğretim üyesi başvuru dilekçesine, özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, 2 adet fotoğraf, Doçentlik başarı belgesi, yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 nüsha dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyurulur.

 

BİRİMİ VE BÖLÜMÜ

ANABİLİMDALI / PROGRAMI

UNVANI

ADET

AÇIKLAMALAR

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Kimya

Fizikokimya

Doçent

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

-

Doçent

1

BOR MESLEK YÜKSEKOKULU

Veterinerlik

Laborant ve Veteriner Sağlık

Profesör

1

2166/1-1


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\2223.jpg