9 Mart 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29648

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Adalet Bakanlığından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden:

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Üniversitemize Hukuk Müşavirliği bünyesinde istihdam edilmek üzere, 18/03/2002 tarihli 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak sınavlar Hakkında Yönetmeliğin Ek 6'ncı maddesi gereğince hazırlanan, “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca; Avukat alımı yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye web sitemizin http://www.gtu.edu.tr adresinden ulaşılabilecektir.

 

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER, SINAV KONULARI, BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

BAŞVURU ŞARTLARI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2 - Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden, en az 70 (YETMİŞ) PUAN almış olmak,

3 - Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak,

4 - Son başvuru tarihi itibariyle Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

1 - Başvuru Formu, (www.gtu.edu.tr - Personel Dairesi Başkanlığı web sitesinden temin edilebilecektir.)

2 - Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)

3 - Üç adet vesikalık fotoğraf,

4 - KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

5 - Özgeçmiş

6 - Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği.

SINAV KONULARI

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

·   Anayasa Hukuku

·   Medeni Hukuk

·   Borçlar Hukuku

·   Ticaret Hukuku

·   Medeni Usul Hukuku

·   İcra ve İflas Hukuku

·   İdare Hukuku

·   İdari Yargılama Hukuku

·   Ceza Hukuku

·   Ceza Usul Hukuku

·   İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

·   2547 ve 2914 sayılı Kanunlar ve İlgili Mevzuat

Başvurular şahsen veya posta yoluyla Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına yapılacak olup, postada yaşanabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

YAZILI SINAV YERİ VE TARİHİ

Rektörlük Binası Genel Sekreterlik Toplantı Salonu (Zemin Kat)

02.05.2016 Pazartesi - Saat 14:00

SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ

Rektörlük Binası Genel Sekreterlik Toplantı Salonu (Zemin Kat)

10.05.2016 Salı - Saat 14:00

SINAV TAKVİMİ

İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ

15.03.2016

İLAN SON BAŞVURU TARİHİ

15.04.2016

BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

25.04.2016

YAZILI SINAV SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

06.05.2016

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

16.05.2016

 

 

KADRO BİLGİLERİ

Unvan

Sınıf

Adedi

Derece

Avukat

AH

1

5

2157/1-1


 


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Aşağıda ada ve parsel numarası yazılı gayrimenkullere ait 85287 nolu parselasyon planı, Belediye Encümenimizin 10.11.2015 tarih ve 1085/2177 ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 18.02.2016 tarih ve 335/1016 sayılı kararlarıyla onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereğince, 09.03.2016 tarihinde müdürlüğümüz ilan panosuna asılacaktır.

85287 Nolu Parselasyon Planında uygulamaya tabi tutulan parseller:

Yukarıyurtçu Mahallesi, 125, 349, 350, 363, 364, 366, 367, 368, 376, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 1014, 1066, 1073, 1074'nolu parseller, ekilemez arazi ve kadastro yolu

İlanen ilgililere duyurulur.

2151/1-1

—————

Belediye Meclisimizin 03/02/2016 tarih ve 97 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/02/2016 tarih ve 299 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Eryaman Mahallesi, imarın 18700 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi” 09/03/2016 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

2125/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci maddesinin (e) bendinde yer alan “Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü aşmamak üzere Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi..” halinde bayilik lisansının sona erdirileceği hükmü uyarınca, MBC Akaryakıt Nakliye Tarım Hayvancılık İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi; BAY/939-82/31898 sayılı lisansında belirtilen “Yukarı Mah. Evran Caddesi Sarayönü/Konya” adresinde kurulu bulunan Akaryakıt istasyonuna ait halen geçerli olan  Gayri Sıhhi Müesseselere ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını Kuruma ibraz etmesi gerekmektedir.

Söz konusu belgenin, ilanen tebliği tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl/ANKARA” adresine gönderilmesi, süresi içerisinde gönderilmeyen belgenin dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

2155/1-1


Adalet Bakanlığından:

Aydın 1. İcra Müdürlüğünün 2012/10600 Esas (Kapatılan İncirliova İcra Müdürlüğünün 2010/12) sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

2156/1-1


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden:

Bankamız Hisse Senetlerinin yeni hisse senetleriyle değiştirilmesine 09/03/2016 tarihinden itibaren başlanacaktır.

Hissedarlarımız, Bankamız hisse senetlerini Bankamız Şubelerinin bulunduğu yerlerde Şubelerimize, bulunmadığı yerlerde ise Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Şubelerine teslim etmek suretiyle değişim işlemleri için başvurularını yapabileceklerdir.

Gerekli işlemlerin tamamlanmasını takiben yeni hisse senetleri Bankamız Şubeleri ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Şubeleri kanalıyla ilgililere teslim edilecektir.

Keyfiyet sayın pay sahiplerimize duyurulur.

2205/1-1


Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle Unvanı ve şartları belirtilen Üniversitemiz biriminde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür.

Adayların belirtilen kadrolar için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına dilekçe ekinde diploma veya öğrenim durumunu gösterir belge, nüfus cüzdan fotokopisi, üç (3) adet fotoğraf ile özgeçmişi ve yayın listelerini ve Üniversitemiz Atama ve Yükseltme kriterlerini kapsayan dosyayı altı nüsha halinde hazırlayıp müracaat etmeleri ilan olunur.

NOT: -Belirtilen kadrolara daimi statüye göre atama yapılacaktır.

- Başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir.

- Başvuracak adaylar dilekçelerine bilimsel özgeçmişlerini, yayınlarını, yabancı dil başarı belgelerini eklemelidirler.

- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

- Başvuracak adayların başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

 

ANABİLİM/ANASANAT DALI

PROFESÖR

AÇIKLAMA

İŞLETME FAKÜLTESİ

 

 

SAYISAL YÖNTEMLER

1

İnternetten alışverişle ilgili regrasyon analizi konusunda çalışma yapmış olmak.

2182/1-1


Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz akademik birimlerinde açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacak olup, başvuracak adayların “Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme İlkeleri”nde belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Profesörlük ve doçentlik kadrosuna başvuracakların; Rektörlük Personel Daire Başkanlığına bir dilekçe ve ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

Dosya içeriği;

- Başvuru için asgari koşulları sağladığına dair belge

- Doktora ve/veya doçentlik belgeleri (onaylı sureti)

- Yabancı Dil Belgesi (onaylı sureti)

- Özgeçmiş

-Yayın Listesi (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini belirteceklerdir.)

- TC Kimlik No

- Fotoğraf (1 adet)

- Bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icra olunan eserleri ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans bilim uzmanlığı çalışmaları, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan eserleri

(Adaylar Profesör kadrosuna 6 takım; Doçent kadrosuna 4 takım dosya ile başvuracaklardır.)

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3- Doçent kadrosuna profesörlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

4 - Başvurularda anılan Kanun, Yönetmelik ve İlkelerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Not: 1 - Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD ve DVD) verebilirler.

2 - İlanımıza http://www.ankara.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

UNVAN

ADET

AÇIKLAMALAR

DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAK. 

Etnoloji ABD

Profesör

1

Halkbilim alanında çalışmaları olmak.

Yakınçağ Tarihi ABD

Profesör

1

 

Güney-Doğu Türk Lehçeleri ve Edebiyatları ABD

Doçent

1

Modern Özbek-Uygur araştırmaları alanında çalışmaları olmak.

İngiliz Dili ve Edebiyatı ABD

Doçent

1

 

Uygulamalı Dilbilim ABD

Profesör

1

 

Genel Türk Tarihi ABD

Doçent

1

 

Hungaroloji ABD

Doçent

1

 

Hititoloji ABD

Doçent

1

 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAK. 

Ağız Diş ve Çene Radyolojisi ABD

Profesör

1

 

EĞİTİM BİLİMLERİ FAK. 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD

Doçent

1

Eğitim Teknolojileri alanında doktora, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında doçentlik unvanına sahip olmak.

ECZACILIK FAK. 

Farmasötik Teknoloji ABD

Profesör

1

Nanotübüler sistemler konusunda çalışmaları olmak.

Farmasötik Botanik ABD

Profesör

1

Etnobotanik konusunda çalışmaları olmak.

FEN FAKÜLTESİ 

Anorganik Kimya ABD

Profesör

1

Fosfazenler kimyası konusunda çalışmaları olmak.

Anorganik Kimya ABD

Doçent

1

Fosfazenler kimyası konusunda çalışmaları olmak.

Ekoloji ve Çevre Biyolojisi ABD

Profesör

1

Bitki Sosyolojisi konusunda çalışmaları olmak.

Olasılık Teorisi ve Ol. Süreçleri ABD

Doçent

1

Geometrik sayma süreçleri alanında çalışmaları olmak.

Yöneylem Araştırması ABD

Doçent

1

 

Matematiksel Fizik ABD

Profesör

1

Ek boyut modellerinin parçacık çarpıştırıcılarında araştırılması ile ilgili çalışmaları olmak.

Moleküler Biyoloji ABD

Doçent

1

İşitme kaybı genetiği ve otoimmün hastalıklar konusunda çalışmaları olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü

Doçent

1

Klasik Arkeoloji alanında doçent unvanı almış, kazı, taş ve duvar resimleri koruma ve onarım alanında çalışmaları olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ 

Genel Kamu Hukuku ABD

Doçent

1

 

Mali Hukuk ABD

Doçent

1

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

İslam Felsefesi ABD

Profesör

1

 

Din Sosyolojisi ABD

Profesör

1

 

İslam Tarihi ABD

Profesör

1

Osmanlı dönemi tarih yazıcılığı, din kültürü ve dini hayatı konuları üzerine çalışmaları olmak.

Tasavvuf ABD

Profesör

1

 

Din Felsefesi ABD

Doçent

1

 

Din Eğitimi ABD

Doçent

1

 

Kelam ABD

Doçent

1

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

Atom ve Molekül Fiziği ABD

Profesör

1

Doğrusal olmayan optik, ultra hızlı lazerler ve ultra hızlı spektroskopi konularında çalışmaları olmak.

Nükleer Fizik ABD

Profesör

1

Monte-Carlo ve Lüninesans ve tarihlendirme konularında çalışmaları olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAK. 

Ebelik ABD

Profesör

1

Genotoksikoloji alanında çalışmaları olmak.

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Sporda Psiko-Sosyal Alanlar ABD

Profesör

1

 

Hareket ve Antrenman Bilimleri ABD

Doçent

1

 

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 

İktisat Politikası ABD

Doçent

1

 

İktisat Teorisi ABD

Doçent

2

 

Yönetim Bilimleri ABD

Profesör

1

Kamu Yönetimi alanı için alınacaktır.

Yönetim Bilimleri ABD

Profesör

1

Türk İdare Tarihi alanı için alınacaktır.

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik ABD

Doçent

1

İş Hukuku alanı için alınacaktır.

İktisadi Gel. ve Uluslararası İkt. ABD

Doçent

1

 

Hukuk Bilimleri ABD

Doçent

1

Ceza Hukuku alanı için alınacaktır.

TIP FAKÜLTESİ 

Kardiyoloji ABD

Profesör

1

 

Plastik Rek.ve Estetik Cerrahi ABD

Profesör

1

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Profesör

1

Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı için alınacak olup, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı ve Çocuk Nörolojisi uzmanı olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Profesör

1

Sosyal Pediatri Bilim Dalı için alınacak olup, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı ve Sosyal Pediatri yükseklisansı olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Profesör

2

Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı için alınacak olup, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı ve Çocuk Hematolojisi uzmanı olmak, KİT konusunda deneyimli olmak.

Ortopedi ve Travmatoloji ABD

Doçent

1

 

Genel Cerrahi ABD

Profesör

1

 

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ABD

Profesör

1

 

İç Hastalıkları ABD

Doçent

1

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı için alınacaktır.

Histoloji ve Embriyoloji ABD

Profesör

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve üreme tıbbi ve kök hücre konularında çalışmaları olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ 

Gıda Hijyeni ve Teknolojisi ABD

Profesör

1

Süt işletmelerindeki atık sularda çevresel kirlilik parametrelerinin incelenmesi üzerine çalışmaları olmak

Gıda Hijyeni ve Teknolojisi ABD

Profesör

1

Vakumlanmış beyaz peynirlerde raf ömürlerinin uzatılması konusunda çalışmaları olmak

ZİRAAT FAKÜLTESİ 

Peyzaj Mimarlığı ABD

Profesör

1

Peyzaj Planlama ve Yönetiminde Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri konusunda çalışmaları olmak.

Tarım Politikası ve Yayım ABD

Doçent

1

Tarım Politikası ve Yayım Anabilim Dalında doktora yapmış olmak ve Tarımsal Çevre Politikaları üzerine çalışmaları olmak.

TÜRK İNKILAP TARİHİ ENST.

Profesör

1

Doktorasını Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi alanında yapmış ve doçentlik unvanını Atatürk İnkılapları ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanından almış olmak.

2199/1-1


Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.)

1 - Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

2 - Yardımcı Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Yabancı dili belirten bir dilekçe, özgeçmişleri, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ve noter tasdikli mezuniyet belgesi, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti ile başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrolarına Doçentler başvuramazlar.

MÜRACAAT YERİ VE TARİHİ: Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, diğer adayların ilgili birimlere; ŞAHSEN başvurmaları gerekmektedir Yardımcı Doçent Adayları için yabancı dil sınavının yer ve tarihi ilgili birimlerce bildirilecektir.

Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır.

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

DRC

ADET

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Prof.

1

1

“Ratların basit over kistlerine 5 dakika süreyle uygulanan etanolun scleroterapi etkisi ” üzerinde çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Yrd. Doç.

3

1

“Unilateral Total Salpenjektomi’nin ovarian proliferatif hücre çekirdek antijeni ve over rezervi üzerine etkisi” ile ilgili çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Yrd. Doç.

3

1

“Hipertansifli gebe hastalarda serum tenascin C düzeyleri üzerinde” çalışması olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Yrd. Doç.

3

1

Hadisler Işığında Kalkınma konusunda çalışmış olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

Yrd. Doç.

3

1

İlk üç asır Kelami tartışmalar bağlamında Taberi’nin konumu konusunda çalışmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği

 

Yrd. Doç.

3

1

Çevre Mühendisi olmak, Hayvansal katı atıkların biyometanizasyon ile işlenmesi konusunda doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği

 

Yrd. Doç.

3

1

Çevre Mühendisi olmak, tehlikeli atıkların bertarafı üzerine doktora yapmış olmak.

2176/1-1


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23. ve 26. maddeleri ile Madde 23(c) ve 26(a)’ne dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına (Bakınız. www.ogu.edu.tr Duyurular (Bilgi/Belge) sayfasında yayınlanan ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları ve Başvuru Formu) ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır.

Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyurulur.

Başvuruda İstenen Belgeler:

1. Adayın başvurduğu anabilim dalını belirten (telefon numarasını içeren) dilekçe,

2. Özgeçmiş

3. 2 adet fotoğraf

4. Nüfus Cüzdan Sureti

5. Doçentlik belgesi (Profesörlük kadrosuna başvuracaklar için)

6. Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuran adaylar doktora/uzmanlık belgesi (doktorasını yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge) ve Yabancı Dil yeterlilik belgesi (KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 60 (Altmış) veya uluslararası sınavlardan kabul gören eşdeğeri puan almış olmak). Adaylar 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) bendi uyarınca sınava girecekleri yabancı dili başvuru dilekçelerinde belirteceklerdir.

7. ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Formu’nda belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve puanlanmış, yayın listesi (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren yayın listesi) (Bütün yayın dosyaları için CD’ şeklinde de verilecektir.) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi Profesörlük kadrosu için 6,Yardımcı Doçent kadrosu için 4 adet’tir),

8. Hizmet Belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)

9. Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-mail adresi) belirtilecektir.

Not: İlgililerin ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gün içinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları gereğince, Atama ve Son Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir. Profesörler Daimi Statüye atanacaktır. Yardımcı doçentler için yabancı dil sınav tarihi Rektörlükçe daha sonra ilan edilecektir.

 

Unvanı

Der.

Adedi

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Açıklamalar

Profesör

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Kimya

Fizikokimya

Zararlı Kimyasal Maddelerin Fiziksel ve Kimyasal Adsorpsiyon veya Biyosorpsiyonuna İlişkin İzoterm, Kinetik ve Termodinamik çalışmaları; Tersinmez Çevrimlere Yönelik Termodinamik Performans araştırmaları olmak.

Profesör

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Kimya

Organik Kimya

Çeşitli Organik Bileşiklerin Kuantum Kimyasal Yöntemlerle Asitlik-Bazlık Davranışlarının, Spektroskopik özelliklerinin ve Korozyon Önleme yeteneklerinin incelenmesi konularında çalışmaları bulunmak.

Profesör

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Biyoloji

Genel Biyoloji

Hemoglobin Bazlı çok Eklemli Yapay Oksijen Taşıyıcısı Üretimi ve Etkilerinin Belirlenmesi ile ilgili araştırmalar yapmış olmak.

Profesör

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Matematik ve Bilgisayar

Geometri

Sonlu Geometriler ve Sonlu Graflar üzerine çalışmalar yapmak.

Profesör

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Mehmet Kaplan ile ilgili çalışmaları olmak.

Profesör

1

1

İkt. ve İdari Bil. Fak.

İşletme

Muhasebe ve Finansman

İç Denetim ve Muhasebe Hileleri üzerinde çalışmaları olmak.

Profesör

1

1

Eğitim Fak.

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi

Fizik Eğitimi, Fen Eğitimi ve Yoğun Madde Fiziği alanında çalışmalar yapmış olmak.

Profesör

1

1

Eğitim Fak.

İlköğretim

Sınıf Eğitimi

 

Profesör

1

1

Ziraat Fak.

Tarla Bitkileri

Endüstri Bitkileri

Yağ Bitkilerinde Tohum Fizyolojisi ve Allelopati üzerine çalışma yapmış olmak.

Yrd.Doç.

1

1

Müh.Mim.Fak.

Makine Müh.

Makine Teorisi ve Dinamiği

Robotikte Haptik uygulamalar ve dinamik sistemlerin modellenmesi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Yrd.Doç.

1

1

Müh.Mim.Fak.

Mimarlık

Yapı Bilgisi

Çelik Yapı Sistemleri, Tarihi Alanlarda Ulaşılabilirlik ve Uygulama, Malzeme ve Detay Bilgisi konusunda çalışmaları olmak.

Yrd.Doç.

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Karşılaştırmalı Edebiyat

Doğu Dilleri ve Edebiyatları

Yakın ve Orta Doğu Dilleri ve Kültürleri Alanında doktora derecesine sahip olup Osmanlı Edebiyatı üzerine çalışmaları olmak.

Yrd.Doç.

1

1

İlahiyat Fak.

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Eğitimi

Çok Kültürlü Din Eğitimi ve Küreselleşme konuları ile ilgili çalışmaları olmak.

Yrd.Doç.

1

1

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji

Anestezi uzmanı olmak.

Yrd.Doç.

1

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Radyoloji uzmanı olmak.

Yrd.Doç.

1

1

Sağlık Bilimleri Fak.

Sağlık Yönetimi

 

İşletme alanında doktora yapmış olmak, Sağlık Kurumları Yönetiminde Sayısal Yöntemler alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

2208/1-1


Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır. Atama kriterleri http://www.ibu.edu.tr/index.php/tr/akademik linkinden temin edilebilir. Başvuracak adayların yayınlarını Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde bulunan puan tablosuna göre kodlamaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular ilan edilen birime şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları devamlı statü için olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Doçent kadroları devamlı statü için olup; adaylar dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi,  fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar başka bir yabancı dilde sınava girecektir. Adaylar dosyalarına haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini ekleyecektir.

Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir.

İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

 

BİRİM

ANABİLİM/ANASANAT DALI

UNVAN

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Eğitim Fakültesi

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Profesör

1

1

Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi alanında doçent unvanı almış olmak. İnsan kaynakları yönetimi konusunda çalışmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitimde Ölçme Değerlendirme

Profesör

1

1

Ölçme ve Değerlendirme alanında doçent unvanı almış olmak. Sınıf içi durum belirleme konusunda çalışmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Hidrobiyoloji

Profesör

1

1

Balık yetiştiriciliği ve biyolojisi alanında çalışmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji

Profesör

1

1

Endüstriyel Mikrobiyoloji alanında doçent unvanı almış olmak. Selüloz enzimi konusunda çalışmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Ortaçağ Tarihi

Profesör

1

1

Büyük Selçuklu Devletinde Eğitim ve Din Hayatı konusunda çalışmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Eski Türk Dili

Yardımcı Doçent

5

1

Cevheri ek fiil konusunda doktora yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Profesör

1

1

Siyasal kültür, demokratikleşme ve yükseköğretimin yapısı konularında çalışmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Profesör

1

1

Ortadoğu, Kuzey Afrika, mülteciler ve göç konularında çalışmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Endodonti

Yardımcı Doçent

5

1

Dental lazer, fotodinamik terapi ve kanal dolgu patlarının adezyona etkisi konularında çalışmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Restoratif Diş Tedavisi ve Endodonti

Yardımcı Doçent

5

1

Dental lazer, remineralizasyon ve çürük teşhisi konularında çalışmış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Spor Yönetim Bilimleri

Doçent

2

1

Beden Eğitimi ve Spor alanında doktora yapmış ve sporda hizmet kalitesi konusunda çalışmış olmak.

Yabancı Diller Yüksekokulu

Mütercim Tercümanlık (İngilizce)

Yardımcı Doçent

5

1

İnteraktif İngilizce eğitim yöntemi konusunda İngilizce doktora yapmış olmak.

Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu

Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği

Yardımcı Doçent

4

1

Kanatlı hayvanların beslenmesinde alternatif protein kaynakları konusunda çalışmış olmak.

2215/1-1