7 Mart 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29646

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


BASKILI ROLL EKMEK POŞETLERİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


FABRİKAMIZ HASANKALE DENEME ŞEFLİĞİNE TARIMSAL FAALİYET HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Erzurum Şeker Fabrikasından:


ARSA SATILACAKTIR

Kırşehir Belediye Başkanlığından:


YUVARLAK GÖZETLEME CAMI ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:


BOBİN OTOKOPİ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden:


10 ADET ANESTEZİ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanlığından:


ÖN YETERLİK İLANI

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:


BUATAGRES (KOMPLE) SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


MOTOR MUHTELİF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF BAGA MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF MOTOR MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BASKILI ROLL EKMEK POŞETLERİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 3.000 Kg Baskılı Normal Roll Ekmek Poşeti, 2.000 Kg Baskılı Kepekli Roll Ekmek Poşeti ve 3.000 Kg Baskılı Köy Roll Ekmek Poşeti alımları kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 24.03.2016 Perşembe günü saat 14:00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL bedelle Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 24.03.2016 Perşembe günü saat 14:00’a kadar Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy / ANKARA

                Tel : 397 33 65 - 66         Faks : 397 33 71 – 74

2124/1-1


FABRİKAMIZ HASANKALE DENEME ŞEFLİĞİNE TARIMSAL FAALİYET HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Erzurum Şeker Fabrikasından:

İhale kayıt numarası                      :  2016/57793

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Yeni Mah. E80 Karayolu Sok No: 114 AZİZİYE/ ERZURUM

b) Telefon ve faks numarası         :  0 442 631 38 46/0442 631 30 24

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  erzurumseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Fabrikamız Hasankale Deneme Şefliğine Tarımsal Faaliyet Hizmet Alımı işi

b) Yapılacağı yer                          :  Erzurum Şeker Fabrikası Hasankale Deneme Şefliği

c) İşin süresi                                 :  7 Ay, 14 Gün’dür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Erzurum Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                           :  17.03.2016 Perşembe Günü Saat: 10:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

5 - İhale dokümanı Erzurum Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 17.03.2016 tarih Saat 10:30’a kadar Erzurum Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmi teklif verilemez.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

10 - İdarenin ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta serbestir.

11 - Bu ihale (Ceza yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesi (g) bendine istinaden 4734 Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanununa tabi değildir.

1954/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Kırşehir Belediye Başkanlığından:

TAŞINMAZIN ADRESİ            :  Kırşehir İli Merkez Ahi Evran Mahallesi Zübeyde hanım Cad. No: 3

PAFTA NO                                 :

ADA NO                                     :  5943

PARSEL NO                               :  1

İMAR PLANI KULLANIMI      :  Zemin Kat Ticaret Üst Katlar Konut

TAŞINMAZ ALANI                   :  4.729,00 m2

İMAR DURUMU                       :  E=2,50 Y ençok=Serbest

MUHAMMEN BEDELİ             :  7.600.000,00 TL

GEÇİCİ TEMİNAT                     :  Arsa Muhammen Bedelinin %3 tutarı olan 228.000,00 TL

İHALE TARİHİ ve SAATİ         :  06.04.2016 - 10.30

Mülkiyeti müstakilen Kırşehir Belediyesine ait yukarda ki tabloda tapu bilgileri, İmar durum bilgileri ile Muhammen bedeli ve geçici teminatı verilen taşınmaz Belediyemizce yaptırılan Mimari Projesiyle beraber (Yüklenici Belediyemizce yaptırılan mimari projeye uyup uymamakta serbesttir. Yeni bir mimari proje hazırlatıp Belediyemize onaylatabilir.) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” uygulanacaktır. İhale 06.04.2016 Çarşamba günü saat 10:30’de Kırşehir Belediye Başkanlığı’nın Aşık Paşa Mahallesi Mehmet Ali ALTIN Bulvarı No: 1’de bulunan Belediye Hizmet Binası’nın 2. katındaki Encümen Toplantı Salonu’nda toplanacak olan Encümen (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.

YETERLİLİK İÇİN İSTENEN BELGELER

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerden aşağıdaki şartlar aranır

1 - Tüzel kişi olması halinde Şirket ana sözleşmesi, yetki belgesi ve imza sirküleri.

2 - Gerçek kişi olması halinde, gerçek kişiliğinin Noter tasdikli imza sirküsü kanunu ikametgâh adresi, Nüfus kayıt örneği veya Nüfus cüzdanı fotokopisi.

3 - Ortak girişim olması halinde ortaklık beyannamesi.

4 - İsteklilerin adına vekâlet edilmesi halinde istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekilinin noter tasdikli imza sirküleri.

5 - 2886 sayılı kanuna göre cezalı olmadığına dair taahhütname

6 - Şartname ödenti makbuzu(İhale dosya bedeli (350,00 TL’dir.)

7 - Kırşehir Belediye Başkanlığı adına alınmış 228.000,00 TL (ikiyüzyirmisekizbin türklirası) tutarında %3 geçici teminata dair tahsilât alındı makbuzu - banka dekontu veya süresiz banka teminat mektubu (2886 sayılı kanuna uygun olacaktır.)

8 - Bütün bu belgeler ve teklif mektubunu içeren iç zarf dış zarfın içine konularak dosya şeklinde 06.04.2016 Çarşamba günü ihale saati olan saat 10.00’a kadar Kırşehir Belediye Başkanlığı Kuşdilli Mahallesi Terme Caddesi No: 8’de ki Belediye Hizmet Binasında bulunan Yazı İşleri Müdürlüğüne imza karşılığında verilmiş olacaktır.

9 - Mektup ve Faks ile yapılan müracaatlar değerlendiremeye alınmayacaktır.

10 - İstekliler Şartname ve eklerini Kırşehir Belediye Başkanlığı Mehmet Ali Yapıcı Bulvarı No: 1’de ki Belediye Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne 08.00-17.00 saatleri arasında görebilecekleri gibi, Şartname ve eklerini 350,00 TL karşılığında satın alacaklardır. İhale şartnamesi ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin ispatı için her sayfası imzalanacaktır.

11 - İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

12 - 2886 sayılı D.İ.K.’un 17. maddesi gereğince ilan olunur.

2090/1-1


YUVARLAK GÖZETLEME CAMI ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt no                             :  2016/66011

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Mithatpaşa Cad. No: 14   06100 Yenişehir / Ankara

b) Telefon ve faks numarası      :  Tel:   (0312) 458 55 00 - 458 57 73

                                                     Faks: (0312) 458 58 00 - 458 58 01

c) Elektronik posta adresi          :  hacar@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu malın              

a) Adı, niteliği, türü ve miktarı   :  Yuvarlak Gözetleme Camı, 5 Kalemde Toplam 240 Adet

 

Sıra No

Cinsi ve Özellikleri

Miktar (Adet)

1

DIN 8902 Ø230X19 - 5 BAR

30

2

DIN 8902 Ø200X19 - 6 BAR

50

3

DIN 8902 Ø150X15 - 8 BAR

40

4

DIN 8902 Ø130X15 - 10 BAR

20

5

DIN 8902 Ø100X10 - 8 BAR

100

 

GENEL TOPLAM

240

 

b) Teslim yeri                            :  Ankara Şeker Fabrikası Merkez Ambarı

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Odası (6. Kat)

b) Son teklif verme

    (ihale) tarihi ve saati               :  24 Mart 2016 Perşembe günü, saat 14:00

4 - İhale; Şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

5 - İhale dokümanı; T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No. 14 Yenişehir/ Ankara adresinden görülebilir ve TL. 25,00 (Yirmibeş Türk Lirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 24.03.2016 Perşembe günü, saat 14:00’e kadar Mithatpaşa Cad. No: 14 (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulmayacaktır)

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemlerinin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler, teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

2028/1-1


BOBİN OTOKOPİ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Otokopi Kağıtları teknik ve ticari şartname esaslarına göre iç piyasadan “Açık Teklif Usulü” ile satın alınacaktır.

 

CİNSİ

EBADI

MİKTARI

NEYE GÖRE ALINACAĞI

SON TEKLİF VERME TARİHİ

Bobin Otokopi Kağıdı CB (beyaz)

480 mm.

600.000

m²

Teknik Şartname

22.03.2016

Bobin Otokopi Kağıdı CFB (beyaz)

480 mm.

700.000

m²

Teknik Şartname

22.03.2016

Bobin Otokopi Kağıdı CF (beyaz)

480 mm.

600.000

m²

Teknik Şartname

22.03.2016

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Basım İşletme Müdürlüğü Satınalma Şefliğinde ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya İşletmenin banka hesaplarından birisine yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 22/03/2016 günü, saat 14.00’e kadar Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Güney Yan Yolu No: 22 D-100 Karayolu Üzeri Gebze/KOCAELİ adresinde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’da evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler ihale konusu Otokopi Kağıtların tamamı için teklifte bulunacaklardır. Kısmi tekliflerde kabul edilmeyecek olup, Bobin Kağıtlarda Bölünmeyen ambalajlamadan kaynaklanan ±%5 tolerans kabul edilecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihi itibarı ile en az 6 ay geçerli GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir. Teminatın; Banka teminat mektubu olması halinde, teminat mektubunda “…4734 ve 4735 sayılı kanun ibaresi yerine, ilgili kanunun ve şartname hükümlerinin yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu …” ibaresi yer alacaktır.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, İşletme satın alma konusu alımı işini ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

2087/1-1


10 ADET ANESTEZİ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

Anestezi Cihazı alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (e) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                :  2016/65103

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58

c) Elektronik posta adresi       :  bap.ihale@gazi.edu.tr

2 - İhale konusu malın           

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  10 Adet Anestezi Cihazı Alımı

b) Teslim yeri                         :  CIP/Ankara Gümrükleri (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi)

c) Teslim tarihi                        :  Akreditifin muhabir banka tarafından yükleniciye bildirilmesinden itibaren işe başlanıp malzemelerin tamamı 90(Doksan) takvim günü içinde CIP/Ankara gümrüklerine teslim edilecektir. (Ankara Gümrüklerinden Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesine nakil/teslimi yüklenici tarafından yapılacaktır.)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

b) Tarihi ve saati                     :  28.03.2016 Pazartesi günü, saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler,

1) İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

2) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler veya yetkili temsilci ise yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler,

3) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı sıra, serbest bölge faaliyet belgesi verilecektir.

4.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları,

Teklif edilen malların ihale dökümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir.

4.2.3. Teklif edilen malların marka ve model beyanı,

4.2.4. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) verilecektir.

4.2.5. Kalite ve Standarda ilişkin belgeler ve taşıması gereken kriterler:

4.2.5.1. İsteklilerin, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olduklarını ve alımı yapılacak olan cihazların T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösteren belgeler verilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satınalınması:

7.1 - İhale dökümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 50.-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 28.03.2016 Pazartesi günü, saat: 14:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,  üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

2029/1-1


TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhalenin konusu:

Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Bilek Mahallesi, Burç Mevkii’nde bulunan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’na ait 2809 nolu parselin ve bu parsel üzerinde yer alan 248 m²’lik deponun ihale yolu ile kiralanması.

İhale konusu taşınmazın niteliği:

2809 nolu parsel toplam 323,700 m²’lik alana sahip olup, parselin etrafı dikenli telle çevrilidir. Depoya ulaşımı sağlayan toprak yol sağlı sollu olarak dikenli telle koruma altına alınmıştır. Girişte 25 m² ebadında bir adet bekçi kulübesi vardır. Depo, 2 adet binadan müteşekkil olup tek katlıdır. Ana depo yaklaşık 180 m², diğer depo ise yaklaşık 68 m² yüzölçüme sahiptir.

İhale konusu taşınmazın yeri:

Nizip Yolu üzeri, Bilek Mahallesi, Şehitkamil/GAZİANTEP

İhale konusu taşınmazın miktarı:

Toplam 323,700 m²’lik alana sahip 2809 parsel ve üzerinde yer alan 248 m²’lik depo.

İhale yeri ve usulü:

Yukarıda konusu, niteliği, yeri ve miktarı bildirilen taşınmaz; 11/04/2016 günü, saat 14:00’da Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı, Degol Cad. No: 4 PK: 06330, 7. Kat, Oda No: 716 Yenimahalle/ANKARA adresinde, Kapalı Teklif Usulü (Tekliflerin muhammen bedelin altında veya birbirine eşit ya da birbirine yakın olması durumunda komisyonca, teklifleri uygun bulunan isteklilerin iştirak edebileceği açık arttırmaya gidilebilir. Ancak, ihaleye tek istekli katılmış ise, ihale pazarlık suretiyle sonuçlandırılır) ile kiralanacaktır.

İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yer:

İhale dokümanı; MKE Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Daire Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Şubesi Müdürlüğü, Degol Cad. No:4 PK: 06330 Kat:6 Yenimahalle/ANKARA adreslerinde mesai saatleri içerisinde görülebilecek ve 250 TL bedel üzerinden satın alınabilecektir.

Tekliflerin sunulacağı yer:

İhaleye katılacak istekliler tekliflerini en geç 11/04/2016 günü saat 14:00’a kadar Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı, Degol Cad. No: 4 PK: 06330 7. Kat, Oda No: 718 Yenimahalle/ANKARA adresine “alındı belgesi” karşılığında verebileceklerdir.

Muhammen bedel, geçici teminat ve kesin teminata ilişkin bilgiler:

İhale konusu taşınmazların ilk yıl muhammen kira bedeli 120.000 TL+KDV’dir. Geçici teminat tutarı 24.000 TL’dir. Kesin teminat miktarı ise; ihale bedelinin % 12’si oranında olacaktır.

İsteklilerde aranan nitelikler ve İhaleye katılma şartları:

(1) İhaleye katılabilmek için; aşağıda sayılan belgeler, teklifin tamamlayıcı unsurları olarak sunulacaktır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası ve varsa; faks numarası, elektronik posta adresi.

b) Kurumun, ihale veya pazarlıklarına katılacak olan;

1) Gerçek kişiler için; ihale veya pazarlığa ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişiler için; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale veya pazarlığa ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren;

1) Gerçek kişiler için; noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişiler için; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

ç) Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu.

d) İhale şartnamesinde belirtilen geçici teminat.

e) İhaleye vekâleten iştirak edilmekte ise; asıl kişi tarafından verilmiş, vekil kişinin ihale veya pazarlığa katılmasına yetkili olduğunun gösterir noter tasdikli vekâletname ve vekil kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.

f) İhaleye veya pazarlığa iş ortaklığı olarak iştirak edilmekte ise; şekli ve içeriği ihale veya pazarlık şartnamesinde belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

g) İhale veya pazarlık dokümanının satın alındığına dair belge.

ğ) Yer görme belgesi.

(2) İsteklinin ortak girişim olması halinde, (b) ve (c) bentlerinde sayılan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Kurumumuz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu mevzuatına tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, kiraya verme işlemini yapıp yapmakta ya da kısmen yapmakta veya taşınmazın kullanım amacına göre kiraya verip vermemekte serbesttir.

İlan olunur.

2026/2-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanlığından:

1 - İDARENİN

a) Adı                                               :  Tepebaşı Belediyesi

b) Adresi                                          :  Hoşnudiye Mahallesi Şahin Caddesi No: 84 ESKİŞEHİR

c) Telefon ve faks numarası             :  0 222 211 40 00 – 0 222 320 88 88

d) Elektronik posta adresi (varsa)    :  ihale@tepebasi.bel.tr.

2 - İHALENİN KONUSU TAŞINMAZIN, NİTELİĞİ YERİ VE MİKTARI

İlçemiz Uluönder Mahallesi, Rauf Orbay Caddesi, Cansen Sokak, 3202. Sokak ve Menevşe Sokak arasında bulunan, mülkiyeti Tepebaşı Belediyesine ait, Tapunun Uluönder Mahallesi I24-B-25-B-3-A pafta, 14412 ada, 3.452,75 m²’ lik 1 nolu parsel üzerine, ekli Avan projede yapılacak bina inşaatı ile çevre düzenlemesi gösterilen yerlerin bilumum yapım işleri ile ilgili kat karşılığı inşaat işidir.

3 - İHALE DÖKÜMANLARININ GÖRÜLMESİ VE TEMİNİ

Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Hoşnudiye Mahallesi Şahin Caddesi No: 84 Eskişehir adresinde bulunan Tepebaşı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülüp incelenebileceği gibi, ihale günü saat en geç 09:30’a kadar 500,00-TL karşılığında satın alınabilecektir. İhale şartname bedeli Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznelerine makbuz karşılığı yatırılacaktır.

4 - İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH ve SAATTE ve HANGİ USULLE YAPILACAĞI,

İhale, Hoşnudiye Mahallesi, Şahin Cad. No: 84 Tepebaşı / ESKİŞEHİR adresinde Tepebaşı Belediyesi Encümen Salonunda, 22/03/2016 Salı günü saat 10.30 da, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

5 - TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT:

5.1 - Tahmin Edilen Toplam Maliyet Bedeli: Bu işin toplam tahmini bedeli; 1.304.970,73-TL olan Emlak Vergi Değeri ve 4.060.000,00-TL olan İnşaat maliyet bedelinin toplamı olan 5.364.970,73-TL (Beş milyon üç yüz altmış dört bin dokuz yüz yetmiş lira yetmiş üç kuruş) dir.

5.2 - Geçici Teminat: Bu işin Geçici Teminatı 1.304.970,73-TL olan Emlak Vergi Değeri ve 4.060.000,00-TL olan İnşaat maliyet bedelinin toplamı olan 5.364.970,73-TL’nin %3’ü olan 160.949,12-TL (Yüz altmış bin dokuz yüz kırk dokuz lira on iki kuruş) dir.

6 - İHALEYE KATILMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Kanuni ikametgah belgesi,

b) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, (EK-001-Adres Beyanı Örneği)

c) Gerçek Kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

ç) Geçici teminat tutarının yatırıldığına / verildiğine dair belge,

d) 1 - Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, vekalet halinde vekalet edenlerin vekâletname ve imza beyanlarını vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,

2 - Gerçek kişilerin ise imza beyanlarını vermeleri, (Noter onaylı)

e) İhalenin yapıldığı ay’dan bir önceki ay’ ın sonu itibarıyla ilgili Vergi Dairesinden Vergi borcu olmadığına ilişkin, onaylı yazı.

f) İhalenin yapıldığı ay’dan bir önceki ay’ın sonu itibarıyla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan, herhangi bir prim, ceza, vb. borcu olmadığına ilişkin, onaylı yazı.

g) Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

1. İstekli tarafından toplam inşaat maliyetinin %10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu (EK-005-Banka Referans Mektubu Örneği) sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, bir kaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu ve bilançonun gerekli görülen bölümleri veya bu belgelere eşdeğer belgeler.

Bu durumda;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, gerekir ve bu üç kriter birlikte aranır. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur.(006-Bilanço Bilgileri Tablosu Örneği) Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve ikinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

ğ) İş hacmini gösteren belgeler;

İhalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıllık dönemdeki her yıla ait toplam ciroları gösteren gelir tablolarının sunulan yıllara ait tutarları toplamının 1/3'ünün; ciro için toplam inşaat maliyetinin %15'inden, az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri son üç yılda sağlayamayanlar, son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler.

Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

h) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

1) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

2) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az %80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

3) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

4) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

5) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan, işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur.

İstekli tarafından en az 5.000,00 m², ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az %80'ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az %20'sini, sağlaması zorunludur.

ı) Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Bu ihalede; 27961 sayılı ve 11.06.2011 tarihli Resmi gazetede yayımlanan "Yapım İşlerinde Benzer iş Grupları Tebliğinde yer alan B-III. Grup Bina İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

i) İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge.

j) İş ortaklıklarında, ortakların hisse oranları ve işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarını belirten noter onaylı ortaklık sözleşmesi (002- İş Ortaklığı Beyannamesi Örneği) verilmesi zorunludur.

7 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

2013/1-1


ÖN YETERLİK İLANI

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

Yüksek Doz (HDR) Brakiterapi Sistemi Alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararnamenin eki esas ve usullerin 19. Maddesine göre belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                :  2016/44692

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Balkan Yerleşkesi/EDİRNE

b) Telefon ve faks numarası   :  284 223 87 45 - 284 223 08 48

c) Elektronik posta adresi       :  tubap@trakya.edu.tr

2 - Ön yeterlik konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  1 Adet Yüksek Doz (HDR) Brakiterapi Sistemi

b) Teslim yeri                         :  Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

c) Teslim Tarihi                      :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 120 takvim günü

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer                     :  Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Balkan Yerleşkesi EDİRNE

b) Tarihi ve saati                     :  23.03.2016 saat: 10:00

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Ön yeterlik başvurusunda bulunmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu,

ç) İlanın 4.3. üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği 4734 Sayılı Kanunun 3. Maddesindeki (f) bendiyle geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarında düzenlenen yeterlik belgeleri,

d) Vekaleten ön yeterliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

e) Adayın ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği ön yeterlik şartnamesinin ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.1. Ön yeterliğe iş ortaklığı olarak başvuruda bulunulması halinde, iş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler:

a) Aday imalatçı ise imalatçı olduğunu gösterir belgeler

b) Aday yetkili satıcı veya yetkili yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, (üreticiden veya distribütöründen alınması gerekmektedir)

c) Aday Türkiye’ de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi,

4.3.2. Kalite ve Standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler;

4.3.2.1. Türkiye temsilcisi istekli adına katılıyor ise Türkiye temsilcisinin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olduğuna dair belgeyi vermelidir.

4.3.2.2. Cihazın T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’nda (TİTUBB) Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğuna dair belge verilmelidir.

4.3.5. Tedarik edilecek malların markaları, numuneleri, katalogları, fotoğrafları

Teklif edilen malların teknik şartnameye uygunluğunu teyit etmek amacıyla

4.3.5.1. Adaylar şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar “Yüksek Doz (HDR) Brakiterapi Sistemi Teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi” başlığı altında teklif veren firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırılacaktır. Dokümanlarda yer almayan özellikle fonksiyon ve yazılım özelliklerinin varlığının üretici firma yetkililerince ihale dosyasında yer alacak şekilde tevsik edilmesi gerekmektedir.

4.3.5.2. Teknik şartnamedeki tüm cihazlara ait ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı orijinal doküman, katalog, fotoğraf veya benzeri materyaller verilecektir. (Teknik şartnameye cevaplar ile birebir uyumlu olacaktır).

5 - Bu ihale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması;

6.1. Ön yeterlik dokümanı Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünde görülebilir ve 250,00-TL (ikiyüzelli) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

6.2. Ön yeterliğe başvuracak adayların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Ön yeterlik başvurusu, 23.03.2016 saat 10:00’a kadar Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü’ ne elden teslim edileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

9 - Söz konusu ihale 4734-4735 Sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

1769/1-1


BUATAGRES (KOMPLE) SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                    :  2016/58468

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası       :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

      türü ve miktarı                        :  200 Adet Buatagres (Komple) teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                           :  22/03/2016 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 22/03/2016 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

1928/1-1


MOTOR MUHTELİF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2016/59127

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  16 Kalem Motor Muhtelif Malzemeleri teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  23/03/2016 - Saat 15:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 23/03/2016 günü saat 15:00'e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

1929/1-1


MUHTELİF BAGA MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2016/57890

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  4 kalem muhtelif baga malzemesi teknik resimlere göre satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  21.03.2016 - Saat 15:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 21.03.2016 günü saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

1930/1-1


MUHTELİF MOTOR MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                    :  2016/57878

1- İdarenin

a) Adresi                                       :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası       :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                         :  9 kalem motor muhtelif malzemeleri teknik şartname ve resimlere göre satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                           :  21.03.2016 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 21.03.2016 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

1931/1-1