6 Mart 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29645

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulundan:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

Türk Standardları Enstitüsünden:

TSE Mersin İthalat Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulundan:

HAVA ARACI KAZASI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU

24.08.2015 tarihinde Anıl Havacılık envanterinde yer alan TC-ZKH tescil işaretli Piper Brave PA-36-300 tipi havaaracının saat 10:00 Lokalde İpsala içesi sınırları içinde zirai ilaçlama uçuşu sırasında çeltik bitkisine kanat kaptırarak düşmesi sonucu hasarlı havaaracı kazası meydana gelmiştir.

Söz konusu hava aracı kazasıyla ilgili olarak, "Hava Aracı Kaza Araştırma ve İnceleme Raporu" ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiştir.

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Nihai Raporu incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler.

2082/1-1

—————

HAVA ARACI KAZASI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU

10 Mart 2015 tarihinde 12:34 UTC'de THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesi envanterinde yer alan TC-BFD tescil işaretli Lindstrand LBL 310 A tipi sıcak hava balonunun Pilot Bülent GÜRHAN kontrolünde 12 yolcu ile kalkışına müteakip Pamukkale balon uçuş sahası üzerindeki uçuş aşamasında ani meteoroloji değişikliği nedeniyle zorunlu iniş neticesinde 12 yolcunun yaralandığı hasarlı kaza meydana gelmiştir.

Söz konusu hava aracı kazasıyla ilgili olarak, "Hava Aracı Kaza Araştırma ve inceleme Raporu" ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiştir.

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Nihai Raporu incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler.

2083/1-1

—————

HAVA ARACI CİDDİ OLAYI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU

19.10.2015 tarihinde Başkent Havacılık Balonculuk Eğitim Turizm Reklam inşaat Taşıma San. ve Tic. Ltd. Şti. envanterinde yer alan TC-BOT tescil işaretli Ultramagic N-500 tipi sıcak hava balonunun turistik gezi amaçlı uçuşu sırasında 04:35:49 UTC'de Nevşehir İli 38 40 05 K, 34 53 56 D koordinatlarında 3042 feet irtifadaki araziye inişi esnasında duramamış ve 20 metre derinliğindeki çukura düşmesi sonucu ciddi olay meydana gelmiştir.

Söz konusu hava aracı ciddi olayıyla ilgili olarak, "Hava Aracı Ciddi Olayı Araştırma ve İnceleme Raporu" ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiştir.

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Nihai Raporu incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler.

2084/1-1

—————

HAVA ARACI KAZASI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU

26.04.2015 tarihinde Zorlu Air Havacılık A.Ş. envanterinde yer alan TC-HSZ tescil işaretli Bell 430 tipi havaaracı 16:22:00 Lokal saatte Zeytin Adası - Sırma Su VFR uçuşunda Sırma Su Fabrikasına iniş aşamasında karşılaşılan arıza nedeniyle sert iniş yapması sonucu ağır hasarlı havaaracı kazası meydana gelmiştir.

Söz konusu hava aracı kazasıyla ilgili olarak, "Hava Aracı Kaza Araştırma ve İnceleme Raporu" ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiştir.

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Nihai Raporu incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler.

2085/1-1


 


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

İşletmecinin Unvanı

Vergi Kimlik Numarası

İşletmecinin Bilinen Adresi

İdari Ücret Dayanağı

Borç Türü

Borç Miktarı

Yetkilendirme İptal Tarihi

Son Ödeme Günü

CENGİZ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

2060674277

Yenişehir Mah. Dr. Selahattin Yazıcıoğlu Cad. Karakoç Plaza K:2 No:15 Yenişehir DİYARBAKIR

EHSİYY’nin ilgili maddeleri

İdari Ücret

01/01/2015-30/11/2015 dönemine ait net satışların % 0,35’i (onbinde otuzbeş)

30/11/2015

30/12/2015

TNS İLETİŞİM İŞLEM VE AKTARIM HİZ. LTD. ŞTİ.

8450307925

Ayazağa Mah. Meydan Sk. Beybi Giz Plaza     K: 27 No: 2701 Maslak ŞİŞLİ/İSTANBUL

EHSİYY’nin ilgili maddeleri

İdari Ücret

01/01/2015-31/10/2015 dönemine ait net satışların % 0,35’i (onbinde otuzbeş)

31/10/2015

30/11/2015

 

28/05/2009 tarihli ve 27241 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği (EHSİYY)’nin ilgili maddeleri uyarınca, yukarıda adı geçen firmaların yetkilendirmesi iptal edilmiştir.

Anılan Yönetmeliğin ‘‘İdari Ücret’’ başlıklı 16 ncı maddesinin 4 üncü bendinde yer alan; “(4) Tüm yetkilendirmeleri iptal edilen/devredilen işletmeci ise, iptal/devir tarihinden itibaren bir ay içerisinde, ödenmeyen bir önceki yıl net satışları ile yetkilendirmenin iptal/devir edildiği tarihe kadar geçen döneme ait net satışları üzerinden birinci fıkrada belirtilen oran esas alınmak suretiyle idari ücret öder.’’ hükmü ile 6 ncı bendinde yer alan “(6) (Değişik: RG-23/9/2011-28063) Üçüncü ve dördüncü fıkralarda öngörülen son ödeme tarihine kadar, idari ücretin işletmeci tarafından ödenmemesi halinde, bu tarihten itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirlenen usule göre hesaplanacak gecikme zammı oranı kadar faiz uygulanır.’’ hükmü gereği, yukarıda yer alan işletmecilere ait İdari Ücret borçları son ödeme günü dolmasına rağmen bu tarihe kadar ödenmemiştir.

Bu itibarla; bahsi geçen idari ücret tutarları, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun Türkiye Halk Bankası Anıt Şubesi nezdindeki IBAN No: TR 72 0001 2009 4110 0005 0000 16 numaralı hesabına, gecikme zammı oranı kadar faizi ile birlikte yatırılması aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre vergi dairesi aracılığıyla tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

2030/1-1

—————

 

İşletmecinin Unvanı

Vergi Kimlik Numarası

İşletmecinin Bilinen Adresi

İdari Para Cezasının Dayanağı

Borç Türü

Borç Miktarı

AVRASYA TELEKOMÜNİKASYON BİLGİSAYAR VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

6270056232

Pınartepe Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı Beyaz Plaza No: 10 Kat: 1 Büyükçekmece/İSTANBUL

EHSİYY ve BTK İdariYaptırımlar Yönetmeiği’nin ilgili maddeleri

İPC

8.417,87 TL

AVRASYA TELEKOMÜNİKASYON BİLGİSAYAR VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

6270056232

Pınartepe Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı Beyaz Plaza No: 10 Kat: 1 Büyükçekmece/ İSTANBUL

EHSİYY ve BTK İdariYaptırımlar Yönetmeiği’nin ilgili maddeleri

İPC

4.208,94 TL

 

28/05/2009 tarihli ve 27241 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği (EHSİYY) ve 15/02/2014 tarihli ve 28914 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği ile diğer ilgili mevzuat çerçevesinde, yukarıda adı geçen işletmeci için idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Bu itibarla; idari para cezasının tebliğinden itibaren otuz (30) gün içinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun Türkiye Halk Bankası Anıt Şubesi IBAN: TR 16 0001 2009 4110 0005 0000 54 nolu OnLine tahsilat hesabına banka şubesi aracılığıyla ödenmesi, ödendi makbuzunun bir örneğinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na veya Bölge Müdürlüklerince verilen idari para cezalarına ilişkin olarak ilgili Bölge Müdürlüğü’ne ibraz edilmesi, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17’nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca idari para cezasının iş bu tutanağın tebliğini müteakip kanun yoluna başvurulmadan önce altmış (60) gün içinde defaten ödenmesi halinde idari para cezasının 1/4’ü oranında indirim yapılacağı, peşin ödemenin kanun yoluna başvurma hakkını etkilemeyeceği, Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu’na otuz (30) gün içerisinde para cezasının biri peşin olmak üzere bir yıl içinde dört eşit taksitte ödenmesi başvurusunda bulunulabileceği, taksitle ödemenin kabulü halinde taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde idari para cezasının kalan kısmının muaccel hale geleceği, bu idari para cezasına karşı tebliğ tarihinden itibaren 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre altmış (60) gün içerisinde iptal davası açılabileceği, dava açılması halinde ise yürütmenin durdurulması veya iptal kararı bulunmadığı sürece idari para cezalarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı bulunduğunuz vergi dairesine gönderileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

2031/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda unvanı, belge nosu ve belge kapsamı belirtilen firmaların mevcut sözleşmeleri fesh edildiğinden mevcut Hizmet Yeterlilik Belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, hizmet belgesiyle ilgili olarak bundan böyle belge ibraz edilmeyeceği, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturma ve ilgililerin sorumluluğuna sebep olacağı duyurulur.

 

AVUKATOĞULLARI PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYAT OTOMOTİV DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TARIM HAYVANCILIK GIDA TURİZM TEKSTİL TEMİZLİK İNŞAAT ORMAN ÜRÜNLERİ MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TS 11939

TS 12820

32-HYB-323

01.03.2016

Ara Kontrol Olumsuz

AVUKATOĞULLARI PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYAT OTOMOTİV DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TARIM HAYVANCILIK GIDA TURİZM TEKSTİL TEMİZLİK İNŞAAT ORMAN ÜRÜNLERİ MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TS 11939

TS 12820

32-HYB-331

01.03.2016

Yıllık Vizesini yaptırmadığı için

DİLARA BİLGİSAYAR VE ELKETRONİK SANAYİ EĞİTİM VE TİCARET

TS 12849

TS 12134

TS 12498

TS 10956

TS 12713

TS 12739

32-HYB-312

01.03.2016

Yıllık Vizesini yaptırmadığı için

DAYI PETROL ÜRN. TUR. SAN. VE TİC. AŞ.

TS 12820

32-HYB-222

01.03.2016

Yıllık Vizesini yaptırmadığı için

KILINÇ SOĞUTMA

TS 10079

TS 12426

32-HYB-364

01.03.2016

Yıllık Vizesini yaptırmadığı için

NAKLİYECİ-FAHRİ KODAL

TS 12676

32-HYB-291

01.03.2016

Yıllık Vizesini yaptırmadığı için

SEVER PETROL ÜRÜNLERİ SAHIS

TS 11939

TS 12820

32-HYB-353

01.03.2016

Yıllık Vizesini yaptırmadığı için

FATİH OTOMOTİV SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12820

32-HYB-66

01.03.2016

Firma isteği

GÖKTÜRK AKARYAKIT TASARIM TAŞIMACILIK KUYUMCULUK HAYVANCILIK TEMİZLİK HİZMETLERİ TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 12820

32-HYB-242

01.03.2016

Ara Kontrol Olumsuz

HUZURLU PETROL TURİZM İNŞAAT NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ.

TS 12820

32-HYB-348

01.03.2016

Ara Kontrol Olumsuz

ISPARTA PETROL TURİZM LTD. ŞTİ.

TS 12820

32-HYB-330

01.03.2016

Ara Kontrol Olumsuz

NASUH PETROL-MUHAMMED SAMED NAYIR

TS 12820

32-HYB-281

01.03.2016

Ara Kontrol Olumsuz

ÖZ AKARYAKIT TESİSLERİ BAYRAM ALİ ÖZ SAHIS

TS 12820

32-HYB-317

01.03.2016

Ara Kontrol Olumsuz

YALVAÇ BELEDİYESİ ESSOM İKTİSADİ İŞLETMESİ

TS 11939

TS 12820

32-HYB-33

01.03.2016

Ara Kontrol Olumsuz

2023/1-1


TSE Mersin İthalat Müdürlüğünden:

Aşağıda isimleri ve imal ettikleri mamulleri belirtilen firmaların Hizmet Yeterlilik Belgesini kullanma hakkı veren sözleşmeleri karşılarında belirtilen tarihlerde ve belirtilen nedenlerden feshedilmiştir.

Firmanın bu sözleşmeleri ile ilgili belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, sözleşme konusu belgenin firma tarafından kullanılamayacağı, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturmaya sebep olacağı duyurulur.

TSE MERSİN İTHALAT MÜDÜRLÜĞÜ

Adres            :  Gökdelen İş Merkezi Kat:3 MERSİN

Tel                 :  0.324 337 41 71 -72 Faks:0 324 337 41 70

Belge Türü    :  HYB Hizmet Yeri Belgelendirme

 

Firma Adı

Belge Konusu

Belge No

Fesih Tarihi

Fesih Gerekçesi

Meras Asansör Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

TS 12255

TS EN 13015+A1

33-HYB-734

23.02.2016

Firma İsteği

Lider Tarım Orman Gıda Ürünleri Üretim Pazarlama Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

TS 8358

33-HYB-294

24.02.2016

Yıllık Vizesi Yaptırmadığı İçin Olumsuz

Uzmak Makina-Ahmet Uzunaslan

TS 12533

33-HYB-817

24.02.2016

Yıllık Vizesi Yaptırmadığı İçin Olumsuz

Onur Mobilya Tekstil Ürünleri Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.

TS 12487

33-HYB-128

29.02.2016

Ara Kontrol Olumsuz

Serdar Yelkenaç (Yelkenaç Motosiklet Tamiri)

TS 11921

33-HYB-390

29.02.2016

Ara Kontrol Olumsuz

2016/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                            46.03.118

Toplantı Tarihi ve No    : 19.02.2016-113                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 19.02.2016-1605                                         GAZİANTEP

Kahramanmaraş İli, Elbistan İlçesi, Güneşli Mahallesi, 10 ada, 6 parselde kayıtlı, özel mülkiyete ait taşınmazın tescilinin değerlendirilmesi talebine ilişkin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 11/12/2015 tarih ve 19623 sayılı yazısı, Elbistan Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02/02/2016 tarih 1097 sayılı yazısı, Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 11/02/2016 tarihli raporu okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Kahramanmaraş İli, Elbistan İlçesi, Güneşli Mahallesi, 10 ada, 6 parselde kayıtlı, özel mülkiyete ait taşınmazın geleneksel konut mimarisi özellikleri gösterdiğinden korunması gerekli kültür varlığı olarak tesciline, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Gruplanması, Bakım ve Onarımı” başlıklı ilke kararı gereği yapı grubunun 2. Grup olarak belirlenmesine, hazırlanan kararımız eki koruma alanını gösterir haritanın ve tescil fişinin uygun olduğuna(OLUMLU), tapu kütüğünün beyanlar hanesine ‘2. Grup korunması gerekli kültür varlığıdır.’ şerhinin konulmasına koruma alanının imar planına işlenmesine, yapının korunarak geleceğe taşınabilmesi için acil onarım gerektiği anlaşıldığından taşınmazların rölöve-restitüsyon etüdüne dayalı restorasyon projesinin ivedilikle hazırlanmasına karar verildi.

1974/1-1

—————

GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                            46.03.119

Toplantı Tarihi ve No    : 19.02.2016-113                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 19.02.2016-1606                                         GAZİANTEP

Kahramanmaraş İli, Elbistan İlçesi, Ceyhan Mahallesi, III. Derece Arkeolojik sit alanı içerisinde, özel mülkiyete ait, 316 ada, 5 parselde kayıtlı taşınmazın tescilinin değerlendirilmesi talebine ilişkin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 11/12/2015 tarih ve 19623 sayılı yazısı, Elbistan Belediye Başkanlığı’nın 21/01/2016 tarih 779 sayılı yazısı, Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 11/02/2016 tarihli raporu okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Kahramanmaraş İli, Elbistan İlçesi, Ceyhan Mahallesi, III. Derece Arkeolojik sit alanı içerisinde, özel mülkiyete ait, 316 ada, 5 parselde kayıtlı taşınmazın geleneksel konut mimarisi özellikleri gösterdiğinden korunması gerekli kültür varlığı olarak tesciline, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Gruplanması, Bakım ve Onarımı” başlıklı ilke kararı gereği yapı grubunun 2. Grup olarak belirlenmesine(OLUMLU), tapu kütüğünün beyanlar hanesine ‘2. Grup korunması gerekli kültür varlığıdır.’ şerhinin konulmasına, hazırlanacak tescil fişinin Kurulumuza sunulmasına, koruma alanına ilişkin haritanın Kurul üyelerince yerinde incelenmesinin ardından değerlendirilmesine karar verildi.

1975/1-1

—————

GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                             46.05.88

Toplantı Tarihi ve No    : 18.02.2016-112                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 18.02.2016-1583                                         GAZİANTEP

Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Y.Pazarcık Mah., 287 Ada, 12 parselde kayıtlı, özel mülkiyete ait taşınmazın tescilinin değerlendirilmesi talebine ilişkin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 18/11/2015 tarih ve 17951 sayılı yazısı, Pazarcık Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 14/12/2015 tarih 4667 sayılı yazısı, Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 11/02/2016 tarihli raporu okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Y.Pazarcık Mah., 287 Ada, 12 parselde kayıtlı, özel mülkiyete ait taşınmaza yönelik Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzman raporundan ve eki belgelerden yapının geleneksel konut mimarisi özellikleri gösterdiği ve çevre alanda günümüze ulaşan tek örnek olduğu anlaşıldığından korunması gerekli kültür varlığı olarak tesciline, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Gruplanması, Bakım ve Onarımı” başlıklı ilke kararı gereği yapı grubunun 2. Grup olarak belirlenmesine, tapu kütüğünün beyanlar hanesine ‘2. Grup korunması gerekli kültür varlığıdır.’ şerhinin konulmasına, hazırlanan kararımız eki koruma alanını gösterir krokinin uygun olduğuna(OLUMLU), koruma alanının imar planına işlenmesine, yapının korunarak geleceğe taşınabilmesi için acil onarım gerektiği anlaşıldığından ivedilikle rölöve restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanmasına bu alanda yapılacak her türlü fiziki ve inşai faaliyetin KUDEB Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesine karar verildi.

 

1976/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 22.02.2016 - 153                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 22.02.2016 - 1921                                       ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Viranşehir ilçesi, Kırbalı Mahallesi, Kızbeyi mevkiinde yeralan Kızbeyi (Kızbegi) Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları ile Kızbeyi (Kızbegi) Höyüğü III._Derece Arkeolojik Sit Alanı Geçiş Dönemi Yapılanma Koşullarının belirlenmesine ilişkin Müdürlüğümüz uzmanlarının 11.02.2016 tarihli raporu, Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10.08.2009/911 sayılı ve 25.05.2010/1160 sayılı kararları, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Viranşehir ilçesi, Kırbalı Mahallesi, Kızbeyi mevkiinde yeralan, sınırları ekli haritada koordinatları ile gösterilmiş olan:

Kızbeyi (Kızbegi) Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşullarının: 

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke kararı doğrultusunda yapılabilir.

4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları: Müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir.

5. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

6. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklar açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı vb. malzeme dökülemez.

7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine,

Kızbeyi (Kızbegi) Höyüğü III. Derece Arkeolojik Sit Alanı Geçiş Dönemi Yapılanma Koşullarının:

a. Belediyesince veya valilikçe inşaat izni verilmeden önce, ilgili müze müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilmesine,

b. Sondaj sonuç raporlarının, varsa kazı başkanının görüşleriyle birlikte müze müdürlüğünce koruma kuruluna iletilip kurul kararı alındıktan sonra uygulamaya geçilebileceğine,

c. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde, Kurulumuzdan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine,

d. Bu alanlarda, taş, toprak, kum vb. alınmamasına; kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklarının açılmamasına; toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzemenin dökülmemesine,

şeklinde dört madde olarak belirlenmesine ve bu koşulların koruma amaçlı imar planı hazırlanana kadar 3 yıl geçerli olmasına,

karar verildi.

1977/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 22.02.2016 - 153                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 22.02.2016 - 1924                                       ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Karaca Mahallesi sınırlarında bulunan Tilverdan Höyüğü’nün korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesinden dolayı 2863 sayılı Yasa kapsamında II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine ilişkin, Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 16.02.2016 tarihli raporu, fotoğraflar, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, öneri tescil fişi, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Karaca Mahallesi sınırlarında bulunan Tilverdan Höyüğü’nün korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle: Ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekliyle 2863 sayılı Yasa kapsamında, (üzerinde günümüz yerleşimi bulunduğundan yaşamın devamlılığı ilkesi gereğince) II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda:

Tilverdan Höyüğü, II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Şartlarının:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır.

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke kararı doğrultusunda yapılabilir.

4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca değerlendirilir.

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

6. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez.

7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

Şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.

1978/1-1

—————

VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                             65.11/05

Toplantı Tarihi ve No    : 22.02.2016-81                                          TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 22.02.2016-1160                                                VAN

1979/1-1

—————

VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                             04.00-16

Toplantı Tarihi ve No    : 23.02.2016-82                                          TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 23.02.2016-1165                                                VAN

 

1980/1-1

—————

VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                             04.05/13

Toplantı Tarihi ve No    : 23.02.2016-82                                          TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 23.02.2016-1166                                                VAN

 

 

1981/1-1

—————

VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                             49.00/64

Toplantı Tarihi ve No    : 23.02.2016-82                                          TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 23.02.2016-1171                                                VAN

 

 

1982/1/1-1

—————

VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                             49.00/79

Toplantı Tarihi ve No    : 23.02.2016-82                                          TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 23.02.2016-1172                                                VAN

 

 

1982/2/1-1