6 Mart 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29645

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MUHTELİF BORU VE SAC ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikasından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Pendik Belediyesinden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Osmaniye İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Balıkesir Defterdarlığı Ayvalık Malmüdürlüğünden:


ATAPARK REKREASYON ALANI YAPILMASI VE İNTİFA HAKKI KARŞILIĞI İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ataşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MUHTELİF BORU VE SAC ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikasından:

İhale Kayıt Numarası                 :  2016/62078

1 - İdarenin

a) Adı                                        :  T.Ş.F.A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikası

b) Adresi                                   :  Sivas Karayolu 5. Km. Sorgun/YOZGAT

c) Telefon ve Faks Numarası     :  0 354 441 10 10    Faks: 0 354 441 10 18

2 - İhale Konusu Malların

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  İhale konusu işin türü, niteliği ve miktarı aşağıda belirtilmiştir.

                                                     Muhtelif Boru ve Sac Alımı

 

Sıra No

Cinsi

Ölçü/Dış Çapı (mm)

Et Kalınlığı (mm)

Malzeme

Ölçüsü

Miktarı

  1

Dikişli çelik boru

323,9

7,1

St 37

Metre

12

  2

Dikişli çelik boru

219,1

6,3

St 37

Metre

60

  3

Dikişli çelik boru

168,3

4,5

St 37

Metre

60

  4

Dikişli çelik boru

114,3

4

St 37

Metre

90

  5

Dikişli çelik boru

60,3

4

St 37

Metre

60

  6

Dikişli çelik boru

48,3

4

St 37

Metre

60

  7

Dikişli paslanmaz çelik boru

63,5

3,6

316 L

Metre

30

  8

Dikişli paslanmaz çelik boru

168,3

3,6

316 L

Metre

108

  9

Paslanmaz çelik sac

1500x3000

2

316 L

Kg.

5.760

10

Paslanmaz çelik sac

2000x4000

2

316 L

Kg.

3.075

11

Paslanmaz çelik sac

1250x2500

4

304 L

Kg

4.200

12

Paslanmaz patent çelik dirsek (90°)

63,5

3,6

316 L

Adet

10

13

Paslanmaz patent çelik dirsek (90°)

168,3

3,6

316 L

Adet

5

14

Paslanmaz Köşebent

65x65

7

304 L

Kg.

2.050

15

Patent Çelik dirsek (90°)

168,3

4,5

St 37

Adet

18

16

Patent Çelik dirsek

114,3

4

St 37

Adet

20

17

Conta basma yüzeyli flanş

(DN 40 PN16)

150

 

St 37

Adet

10

18

Conta basma yüzeyli flanş

(DN 150 PN16)

285

 

St 37

Adet

20

19

Conta basma yüzeyli flanş

DN 250 PN16

405

 

St 37

Adet

8

 

b) Teslim Yeri                           :  Yozgat Şeker Fabrikası Malzeme Ambarı

c) Teslim Tarihi                         :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, en geç 30 (Otuz) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  T.Ş. F.A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikası - Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  22.03.2016 Salı günü saat 14.00

4 - İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Sivas Karayolu 5. Km Sorgun/Yozgat) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

2015/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Pendik Belediyesinden:

1 - Aşağıda özellikleri belirtilen Pendik Belediyesine ait taşınmaz ihale ile satılacaktır. İhale “Batı Mah. 23 Nisan Caddesi No: 11 PENDİK/İSTANBUL” adresindeki Pendik Belediye Binası 5. kattaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 500 (beşyüz) TL olup, Pendik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden (4. Kat) temin edilebilir.

 

Bölge

Ada

Parsel

Parsel

Alanı (m²)

İmar Durumu

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

İhale Gün

ve Saati

Şeyhli

9045

9

1.551,02

Özel Eğitim

Tesisi Alanı

2.326.530,00.-

(ikimilyonüçyüzyirmialtıbin

beşyüzotuz TL)

69.796,00-

(altmışdokuzbinyediyüz

doksanaltı TL)

17.03.2016

Perşembe

Saat: 10.00

 

2 - Taşınmazın Özellikleri: Söz konusu taşınmaz imar planında Özel Eğitim Tesisi Alanında kalmaktadır. Özel Eğitim Tesisi alanlarında avan projeye göre uygulama yapılacak olup, E: 2,00’dır. Özel Eğitim Tesisi alanında otopark ihtiyacının parsel bünyesinde karşılanması durumunda iskan edilen 1 bodrum kat emsale dahil değildir.

3 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

4 - İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

1 - İkametgah belgesi,

2 - Nüfus cüzdan sureti,

3 - Noter tasdikli imza beyannamesi,

4 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

5 - Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

1 - Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2 - Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü,

3 - Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

4 - Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

6 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

7 - Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:

1 - Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

2 - Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

5 - Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

a) Tedavüldeki Türk Parası

b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

6 - Teminatların teslim yeri: Bankalarca ve Özel Finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılması ve makbuzun diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur. Teminat olarak Banka Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz edeceklerdir. Verilmiş olan teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

7 - Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi yapacak olan komisyon başkanlığına teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu taktirde dış zarfa komisyon başkanlığının adresi ile hangi taşınmaza ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

2086/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Osmaniye İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

Aşağıda nitelikleri belirtilen İl Özel İdaresine ait taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereğince 01/04/2016 tarihinde Cuma günü saat 15.00’de ilan sırasına göre İl Encümeni odasında ihalesi yapılacaktır.

 

S. No

Taşınmaz Mevkii

Pafta - Ada - Parsel

Taşınmaz Alanı (M²)

Hisse Oranı

Niteliği

Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

1

Merkez Adnan Menderes (Raufbey) Mah. Atatürk Cad.

1 - 291 - 4

11.000,00

Tam

Arsa 2-Kat Sanayi Tesisi

7.918.500,00

237.555,00

 

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

1 - Gerçek Kişilerin;

a) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

b) İhale tarihinden en az bir ay önce alınmış tasdikli ikametgah belgesi.

c) Noter tasdikli imza sirküleri, temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

d) İhale dokümanı alındığına dair banka dekontu,

e) Tebligat için adres beyanı,

f) İhale muhammen bedelinin % 3’ü tutarında geçici teminat mektubu veya banka dekontu, 

2 - Özel hukuk tüzel kişilerin;

a) 2016 yılı vizeli Sanayi ve Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya benzeri mesleki kuruluşların siciline kayıtlı olmak ve buna dair belge,

b) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları yukarıda belirtilenlerin yanı sıra, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından ya da benzeri mesleki kuruluşların, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, son şeklini gösterir ticari sicil gazetesi (aslı veya noter onaylı örneği) ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname ve imza sirkülerini,

c) Ortak girişim şeklinde teklif verilmesi halinde, Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi ve her bir ortak için yukarıda 1.bendin a,b,c,d,e,f bentlerinde istenilen belgeleri,

d) İhaleye katılacak olanların % 3 geçici teminat ve 500,00 TL ihale dosya bedelini T.C. Ziraat Bankası Osmaniye Cebelibereket Şubesi TR71 0001 0023 3834 9495 9150 36 nolu İl Özel İdare hesabına yatırmaları ve yatırdığına dair belgeleri vermeleri,

e) Vergi borcu bulunmadığına veya borcun taksitlendirildiğine dair bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden Mart/2016 tarihli alacağı belgenin aslı,

f) Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu bulunmadığına dair kurumdan Mart/2016 tarihli alınacak belgenin aslı,

İhaleye girecek gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerin, yukarıdaki istenilen belgelerle birlikte İmzalanmış teklif mektuplarını, ihale şartnamesini ve eklerini ihale günü saat 13.30’a kadar İdareye (Emlak İstimlak Müdürlüğüne ) vermeleri gerekmektedir.

İhaleye katılan her istekli ihale konusu gayrimenkulü görmüş, ihale şartnamesindeki şartları okumuş ve peşinen kabul etmiş sayılır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. İhale Şartnamesi ve ekleri İdaremizin www.osmaniyeozelidare.gov.tr adresinden ve Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir ve 500,00 TL’ye temin edilebilir. İhaleye katılacakların ihale dosyası alması zorunludur.

İletişim: 0 328 814 11 70    Dahili : 2961 - 3002 - 3015 den bilgi alınabilir.

İlan olunur.

1972/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Balıkesir Defterdarlığı Ayvalık Malmüdürlüğünden:

SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZ MAL

Sıra No

İli

İlçesi

Mahallesi

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü (M2)

Hazine Hissesi

Vasfı

İmar Durumu

Tahmini Bedel

(TL)

Geçici Teminat

(TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Balıkesir

Ayvalık

Küçükköy-Sarımsaklı

J17-A-24-D-2-A

176

8

5.065,92

Tam

Ham Toprak

Ticaret Alanı

4.500.007,00

1.350.002,10

31.03.2016

9.30

2

Balıkesir

Ayvalık

Küçükköy-Sarımsaklı

J17-A-24-D-2-A

181

2

2.098,37

Tam

Ham Toprak

Konut Alanı

2.582.508,00

774.752,40

31.03.2016

11.00

 

1 - Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Mithatpaşa Mahallesinde bulunan ve yukarıda bilgileri verilen Hazineye ait taşınmazın hizasında yazılı gün ve saatte 2886 sayılı Yasanın 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Ayvalık Malmüdürlüğünde satışı yapılacaktır.

2 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar aşağıda sayılan belgeleri Ayvalık Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisine vermeleri gerekmektedir.

a) Geçici teminatın yatırıldığına dair Makbuz yada Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz geçici teminat mektupları ile Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu Senetler yerine düzenlenen belgeler,

b) Yasal yerleşim yerini gösterir belge,

c) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

d) Gerçek Kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ile Nüfus Cüzdanı suretini vermeleri, Tüzel Kişilerin Vergi Kimlik numarasını bildirmeleri,

e) Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletname, kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.

3 - Satılacak taşınmazın ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi, talep üzerine ihale bedelinin 1/4'ü peşin, kalan kısmına Kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla 2 (iki)  yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 taksit yapılabilecektir.

4 -Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı D.İ.K'nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

5 - İhale dosyası ve şartnamesi mesai saatleri içerisinde Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde bedelsiz olarak görülebilir.

6 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7 - İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenebilir. TLF. 0 266 312 31 02

İlan olunur.

2014/1-1


ATAPARK REKREASYON ALANI YAPILMASI VE İNTİFA HAKKI KARŞILIĞI İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ataşehir Belediye Başkanlığından:

 

İŞİN YERİ

PAFTA NO

ADA- PARSEL NO

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

SON MÜRACAAT

TARİH VE SAATİ

İHALE TARİH VE SAATİ

İstanbul Ataşehir İlçesi Atatürk Mahallesi

245-246

3372 Ada 1 Parsel ve 3373 Ada 1 Parsel

54.696.203,87-TL

1.640.886,12-TL

18.03.2016

16:30

22.03.2016

11:30

 

Yukarıda yeri, pafta, ada ve parsel numarası ile muhammen bedeli belirtilen taşınmazlar üzerine 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi gereği kapalı teklif usulü ile Atapark Rekreasyon Alanı Yapılması ve İntifa Hakkı Karşılığı İşletilmesi İşi ihaleye konulmuştur.

1 - İhale, yukarıda belirtilen gün ve saatte Ataşehir Belediyesi Encümen Salonu Barbaros Mah. Şebboy Sok. No: 4A  34746 Ataşehir/İstanbul adresinde Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) tarafından yapılacaktır.

2 - İhale Şartname, Sözleşme ve ekleri saat 08.00-12.00 ve 12.30-16.30 saatleri arasında Barbaros Mah. Şebboy Sok. No: 4A  34746 Ataşehir/İstanbul adresinde bulunan Ataşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde görülebilecek ve 2.000,00-TL karşılığında aynı yerden satın alınabilecektir.

3 - İsteklilerin, ihaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte aşağıda belirtilen belgeleri bir dosya halinde yeterlik son müracaat tarih ve saatine kadar (18.03.2016 tarih ve saat 16:30) Barbaros Mah. Şebboy Sok. No: 4A  34746 Ataşehir/İstanbul adresinde bulunan Ataşehir Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

İhale şartları

4 - Avan projedeki tüm düzenlemenin ve yapım imalatlarının yüklenici firma tarafından yapılmasından sonra; imar onaylı avan projeye göre 3372 Ada,1 Parsel ile 3373 Ada, 1 Parseldeki Çocuk Bilim Müzesi dışındaki tüm ticari fonksiyonların yüklenici tarafından işletilmesi, bu alanların tamamının bakım-onarımlarının ve altyapı kullanım ücretlerinin (elektrik, su, doğalgaz, telefon vb. gibi) yüklenici tarafından üstlenilmesi; yüklenicinin toplam yıllık hasılatının yüzde biri oranında pay alınması kaydıyla en fazla 25 yıl, 6 ay üzerinden işletme süresidir.

İşletme süresi; İhale sonucu açık eksiltme usulü ile geçerli teklifler üzerinden verilecek en düşük işletme süresidir.

İhaleye Katılmak Üzere Yeterlik Başvurusu için istenen belgeler; (Son müracaat tarihinde sunulacak belgeler (18.03.2016 tarih ve saat 16:30))

5 - İsteklilerin, ihaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte;

a) Kanuni ikametgah belgesini vermesi (2016 yılında alınmış) (Şirketlerde bu belge aranmayacaktır.)

b) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon, faks varsa e-mail bilgileri de yazılacaktır)

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası belgesi;

c1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini veya aslının İdareye ibraz edilmesi.

c2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini veya aslının İdareye ibraz edilmesi. (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

d1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi.

d2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi. (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi. (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şartname ekinde yer alan standart forma uygun olarak düzenlenmiş ortak girişim beyannamesini vermesi. (Pilot firmanın en çok hisseye sahip olması zorunludur. Ortakların hisse oranları ortaklık sözleşmesinde açıkça belirtilecektir.)Ayrıca ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)

g) İsteklinin mali durumunu gösterir muhammen bedelin asgari yüzde otuz (%30)'u kadar kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunamayan serbest mevduatını gösterir yerli ve yabancı bankalardan alınacak Banka Referans Mektubu ile eki Genel Müdürlük teyid yazısı. İş ortaklılıklarında, bu belgeler hisseleri oranına bakılmaksızın asgari tutarı sağlayacak şekilde ortaklarca müştereken sunulabilir.

h) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belge.

ı) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış prim borcu olmadığına dair belge.

j) İş bitirme, İş Denetleme (İş Yönetme) , İş deneyim belgesi;

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 Kamu İhale Kanunu çerçevesinde son onbeş yıl içerinde yapılmış park yapımı veya bina taahhüt işleri veya özel sektöre yapılmış park yapımı veya bina taahhüt işleri için toplam yatırım bedelinin yüzde elli (% 50)’si kadar iş deneyim belgesi. (4734 sayılı Kamu İhale Kanununa uygun İş bitirme, iş denetim veya iş yönetme belgeleri ile özel sektöre yapılmış ve yapı kullanma izin belgesi alınmış tek sözleşme kapsamında yapılmış yukarıda sayılan işler benzer iş bitirme olarak kabul edilecektir.)

Ortak girişimlerde iş deneyim belgesinin, pilot ortak veya özel ortaklardan hisse oranlarına bakılmaksızın herhangi birisinin karşılaması yeterli olacaktır.

İş deneyim belgelerindeki tutarlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Yapım İşleri Uygulama yönetmeliğine göre güncellenecektir.

k) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı.

l) Ortak girişim olması halinde her bir ortağın (a,b,c,d,e,h,ı,k,) bentlerinde belirtilen belgeleri ayrı ayrı vermesi zorunludur.

m) İhaleye katılan istekliler aşağıda tip ve sayıları belirtilen teknik personelleri işin başından sonuna kadar şantiye sahası içerisinde istihdam edecektir. Sözleşme imzalandıktan sonra Yapım İşleri Genel Şartnamesi doğrultusunda noter onaylı teknik personel taahhütnameleri liste ekinde idareye sunulacaktır.

• (1) Adet İnş. Müh. veya Mimar Şantiye Şefi

• (1)  Adet İnşaat Mühendisi

• (1)  Adet Mimar

• (1) Adet İnşaat Teknikeri,

• (1) Adet Makine Mühendisi,

• (1) Adet Elektrik Mühendisi,

• (1)  Adet Harita Teknikeri,

• (1)  Adet Peyzaj Mimarı.

n) İhale dosyasının satın alındığına dair belge.

o) 4734 sayılı Kamu İhale ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına ilişkin yazılı beyan.

6 - İstekliler ihaleye katılabilmek için; İhale Şartnamesinin 11.nci maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 12.nci maddesi doğrultusunda son müracaat tarih ve saatine kadar (18.03.2016 tarih ve saat 16:30) Ataşehir Belediyesi Barbaros Mah. Şebboy Sok. No: 4A   34746 Ataşehir-İstanbul adresinde bulunan Ataşehir Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

7 - İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; (İhale günü dış zarf içerisinde sunulacak belgeler)

A) İÇ ZARF:

İç zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

Geçici teminat mektubu: Tahmini yatırım maliyetinin yüzde üç (%3)’ü olan 1.640.886,12-TL tutarındaki teminat mektubu ve eki Genel Müdürlük teyit yazısı,

Teklif mektubu (ekli örneğe uygun),

Teklif mektubu İdaremizce verilen örneğine uygun olarak hazırlanacaktır. Bunların istekliler tarafından imzalanması ve bu şartname ve eklerinin tamamen okunup, kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin teklif mektubunda kazıntı, silinti veya düzeltme yapılmadan açık olarak yazılması zorunludur. Kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler ret olunarak hiç yapılmamış sayılır.

İç Zarfın Kapatılması:

Yukarıda belirtilen iç zarfta bulunması gereken belgeler hazırlanıp her sayfası istekli tarafından imzalandıktan sonra iç zarfa konulacak ve zarf kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve ticari unvanı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından kaşelenerek imzalanacak veya mühürlenecektir.

B) DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir,

a) İç zarf

b) 5. maddede belirtilen yeterlilik evrakları

Dış Zarfın Kapatılması:

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf ikinci bir zarfa konularak kapatılacaktır. Zarfın sol köşesine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, zarfın orta kısmına ihaleyi yapan İdarenin adı ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır ve zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından kaşelenerek imzalanacaktır.

8 - Yeterlik için başvuru dosyası İdareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar ve birden fazla yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 - Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

10 - İsteklilere daha önceden yeterlik almaya hak kazanıp kazanmadığına ilişkin belge verilmeyecek, ihaleye katılmaya hak kazananlar, hazır bulunan istekliler önünde ihale komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak kazanamayanların teklif zarfları açılmadan iade edilecektir.

11 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

12 - İşbu ilana ait ilan bedeli ile %0,569 ihale karar pulu ihale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişilikten sözleşme yapılmadan önce defaten tahsil edilecektir.

13 - İdareye yeterlik değerlendirmesi için verilen başvuru dosyası ile teklif zarfı içerisinde verilen evraklar isteklilere iade edilmeyecektir.

14 - İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

1971/1-1