5 Mart 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29644

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:

Gemlik Gümrük Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığından:

Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Sağlık Bakanlığından:

TEİAŞ Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Hukuk Araştırma Çocuk Hakları Vakfı.

VAKFEDENLER: Doğukan NİŞANCI, Elif ALTAŞ.

VAKFIN İKAMETGÂHI: ANKARA

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Ankara 22. Asliye Hukuk Mahkemesinin 12/01/2016 tarihinde tavzih edilen 03/12/2015 tarihli ve E:2015/390, K:2016/506 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Yurt içinde ve/veya yurt dışındaki çocukların, tüm haklarının korunması; sosyal, sanatsal, kültürel, sportif, bilimsel, mali her türlü gelişimlerine ve eğitim/öğretimlerine katkı ve destek sağlanmasıdır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 55.000,00 TL Nakit.

YÖNETİM KURULU: Doğukan NİŞANCI, Dilara SEPTİOĞLU, Rabia KURUCU.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Tasfiyeden arta kalan mal ve haklar benzer amaçlı bir vakfa intikal eder.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

2021/1-1

—————

VAKFIN ADI: Ağaoğlu Eğitim Vakfı. (AGEV Vakfı)

VAKFEDENLER: Ağaoğlu Eğitim ve Kültür Yatırımları A.Ş., Ali İbrahimağaoğlu, Hüseyin Avni İbrahimağaoğlu, Adnan Uğur Kılıç, Hasan Rahvalı, Yurdagül Korkmaz, Mehmet Erol Demirdöven

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADL KARAR TARİHİ VE NO'SU: Beykoz 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 02.02.2016 tarihinde kesinleşen, 28.12.2015 tarih ve E: 2015/383, K: 2015/198 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Eğitim, sağlık ve kültür alanında topluma hizmet sunmak, gelişmesine hizmet etmek, daha yüksek, verimli ve etkin düzeyde eğitim hizmetlerinin yerine getirilmesine katkıda bulunmak ve bu amaçla yeni kaynaklar sağlamak. Eğitim, sağlık ve kültürün ülke kalkınmasındaki önemini vurgulamak. Bilim ve tekniğin çağdaş olanaklarını sürekli izleyerek eğitim alanındaki yeni bilgi ve yöntemleri Türk toplumunun hizmetine sunmak. Türk toplumuna yararlı vatandaşlar yetiştirilmesine katkıda bulunmak, Her türlü eğitim hizmetlerinin yanı sıra spor faaliyetlerini desteklemek amacıyla Türk Sporunun ve sporcu gençlerin yetişmeleri için maddi ve manevi yardımda bulunmak. Eğitimin gelişimini, sürekliliğini, kalitesini olumsuz yönde etkileyen faktörleri bertaraf etmek. Engelli bireylerin, eğitim, öğretim, sağlık, spor ve kültür faaliyetlerinden faydalanmasını ve topluma kazandırılmalarını sağlamak. Engelli bireylerin toplumdaki yerini pekiştirecek ve önemine değinecek faaliyetler gerçekleştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 75.000.00.-TL. (YetmişbeşbinTürkLirasıdır.)

YÖNETİM KURULU: Ali İbrahimağaoğlu, Hüseyin Avni İbrahimağaoğlu. Önder Halisdemir

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Mütevelli heyet tarafından belirlenecek aynı veya benzer amaçlı bir vakfa, bunun mümkün olmaması halinde gayesi en yakın vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

2022/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

İnegöl-Ankara Karayolu 16. Km. Kınık Mevkii Kurşunlu Kasabası (Pafta: H23 D.2401 Ada:113 Parsel: 22) İnegöl / BURSA adresinde 07.12.2012 tarih BAY/939-82/31861 sayılı istasyonlu bayilik lisansı (27.11.2013 tarihli 37296 sayılı kararla sonlandırılmıştır) ile faaliyet gösteren Kebir Petrol Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda 18/04/2013 tarihinde yapılan denetimde otomasyon sisteminin çalışmadığının tespit edilmesi; Kebir Petrol Ticaret Limited Şirketi’nin dağıtıcısı, 15.11.2012 tarih DAĞ/4122-1/31774 sayılı Dağıtıcı Lisansı (19/12/2013 tarih 4764-4 sayılı Karar ile sona erdirilmiştir) sahibi Akaryakıt Acıbadem Dağıtım Pazarlama Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin istasyon otomasyon sistemlerinin sağlıklı çalışmamasına ilişkin öngörülen eylem ve bildirimleri yapmaması hususunun 5015 sayılı Kanun’un 7 nci maddesinin 6 ncı fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına, 1240 sayılı Kurul Kararının Mülga 5 inci maddesinin 7 nci, 8 inci ve 11 inci fıkralarına, 1240 sayılı Kurul Kararının halihazırda yürürlükte bulunan şekliyle 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (d) bendine, 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine, aykırı olduğu ve ilgilinin yazılı savunma göndermediği anlaşıldığından Acıbadem Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi uyarınca belirlenen 850.000-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş ve bu yöndeki 10/12/2015 tarih 5912-36 sayılı Kurul Kararı ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu 10/12/2015 tarih 5912-36 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 850.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, tebellüğ tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının tebellüğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1970/1/1-1

—————

İnegöl-Ankara Karayolu 16. Km. Kınık Mevkii Kurşunlu Kasabası (Pafta: H23 D.2401 Ada:113 Parsel: 22) İnegöl / BURSA adresinde 07.12.2012 tarih BAY/939-82/31861 sayılı istasyonlu bayilik lisansı (27.11.2013 tarihli 37296 sayılı kararla sonlandırılmıştır) ile faaliyet gösteren Kebir Petrol Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda 18/04/2013 tarihinde yapılan denetimlerde otomasyon sisteminin çalışmadığının tespit edilmesi hususunun 5015 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına, 1240 sayılı Kurul Kararının Mülga 5 inci maddesinin 9 uncu ve 14 üncü fıkralarına, 1240 sayılı Kurul Kararının halihazırda yürürlükte bulunan şekliyle 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine aykırı olduğu ve ilgilinin yazılı savunma göndermediği anlaşıldığından Kebir Petrol Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası uyarınca belirlenen 70.000-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş ve bu yöndeki 10/12/2015 tarih 5912-35 sayılı Kurul Kararı ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu 10/12/2015 tarih 5912-35 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 70.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, tebellüğ tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının tebellüğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1970/2/1-1

—————

Kurul’un 07/01/2016 tarihli ve 6061-17 sayılı Kararı ile; “Kurtuluş Mahallesi, Harici Sur Mevkii Birecik/ ŞANLIURFA” adresinde yer alan tesiste 23/05/2012 tarihinde yapılan tespite göre, 01/08/2012 tarihli ve LPG-BAY/941-54/12993 sayılı LPG otogaz bayilik lisansı sahibi Dilekpınar Petrol İnşaat Nakliyat Gıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin söz konusu tesis için lisans aldığı 01/08/2012 tarihinden önce otogaz LPG ikmal etmek suretiyle lisanssız olarak bayilik faaliyetinde bulunması nedeniyle, hakkında 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 339.814–TL idari para cezası olarak uygulanmasına, karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 339.814–TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği; 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1970/3/1-1

—————

Kurulun 31/12/2015 tarihli ve 6047-19 sayılı Kararı ile; 09/11/2009 tarihli ve BAY/939-82/26780 numaralı (09/09/2013 tarihli 30132 sayılı Kararla sonlandırılan) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Anayurt Petrol ve Ürünleri İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, 2012 yılında yeniden satış amaçlı akaryakıt satışı yapması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca söz konusu tüzel kişi hakkında doğrudan soruşturmaya başlanmasına karar verilmiş olup bu kapsamda düzenlenen 22/01/2016 tarihli ve 57 sayılı Soruşturma Raporu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1970/4/1-1

—————

Bursa-İzmir Yolu 37.Km. İkizce Köyü Mevkii Karacabey / BURSA adresinde 04.08.2005 tarih BAY/531-106/13673 sayılı istasyonlu bayilik lisansı (10.09.2015 tarihli 34149 sayılı kararla sonlandırılmıştır.) ile faaliyet gösteren Menderes Tarım Gıda Akaryakıt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda 06/08/2013 tarihinde yapılan denetim ve bayinin otomasyon verileri birlikte değerlendirildiğinde; otomasyon verileri ile ödeme kaydedici cihaz verilerinin birbirini tutmadığının tespit edildiği, bu durumun 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına ve 1240 sayılı Kurul Kararının Mülga 5 inci maddesinin 9 uncu ve 14 üncü fıkralarına, 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine aykırı olduğu, dağıtıcı harici ikmal yapıldığının tespit edilmesi hususunun 5015 sayılı Kanun’un 8 inci maddesinin 1 inci fıkrası ile aynı maddenin 2 nci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin 1 fıkrasının (c) ve (d) bentlerine aykırı olduğu ve ilgilinin yazılı savunma göndermediği anlaşıldığından Menderes Tarım Gıda Akaryakıt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi hakkında; otomasyon verileri ile ödeme kaydedici cihaz verilerinin birbirini tutmadığının tespit edilmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası uyarınca belirlenen 70.000-TL tutarında ve dağıtıcı harici ikmal yapıldığının tespit edilmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (c) bendinin 3 numaralı alt bendi ve aynı fıkranın (d) bendi uyarınca belirlenen 170.000-TL tutarında olmak üzere toplamda 240.000-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş ve bu yöndeki 31/12/2015 tarih 6046-27 sayılı Kurul Kararı ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu 31/12/2015 tarih 6046-27 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 240.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, tebellüğ tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının tebellüğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1970/5/1-1

—————

21 Şubat 2016 tarih ve 29631 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Aypet Petrol Ürünleri Paz. Nak. Gıd. İnş. İth. İhr. Ltd. Şti.’ne ait idari yaptırım ilanında Kurul’un 02/12/2015 tarihli ve 5902-11 sayılı kararı sehven 28/04/2015 tarihli ve 5584/31 olarak belirtilmiştir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1970/6/1-1

—————

Kurulun, 08/12/2012 tarih ve 4118/13 sayılı Kararı ile, Çorum İl Jandarma Komutanlığı tarafından Gir-Yak Yakıt İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 16/09/2011 tarihinde alınan motorin numunesine ilişkin TÜBİTAK MAM’ın M-11/2708 nolu analiz raporuna göre, akaryakıta solvent ve yağ karıştırarak tağşiş etmek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine, gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine ve proje dışı gizli düzenek kurmak suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendine aykırılık aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Gir-Yak Yakıt İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 147.933.-TL, Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 12.327.-TL olmak üzere toplam 160.260.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam 160.260.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili İdare Mahkemelerinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1970/7/1-1

—————

27/08/2015 tarihli ve 5756-9 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı ile;

“Şanlıurfa-Birecik Yolu Üzeri 40.Km. Kızılhöyük Mevkii Suruç / ŞANLIURFA” adresinde 28/07/2011 tarihli ve BAY/939-82/29814 numaralı istasyonlu bayilik lisansı ile faaliyette bulunan (15/05/2013 tarihli ve 17891 sayılı Karar ile sona erdirilmiştir.) Mehmet KAYA’ya ait akaryakıt istasyonunda ihbar üzerine 07/05/2012 tarihinde yapılan denetim neticesinde, DAĞ/2566-8/27738 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Goldser Turizm Otelcilik ve Petrol Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin (03/04/2013 tarihli ve 4351-13 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir.), bayiine ait istasyonda otomasyon sistemine bağlı olmayan tank bulunmasının ve otomasyon sisteminin çalıştırılmamasının 5015 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası ile 27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine, aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Goldser Turizm Otelcilik ve Petrol Sanayi Ticaret Anonim Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 05/10/2015 tarihli ve 40 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1970/8/1-1

—————

Kurul’un 31/12/2015 tarihli ve 6046-47 sayılı Karar’ı ile 05.10.2010 tarihli ve BAY/939-82/28365 numaralı bayilik lisansı alan Güzel Avrasya Turizm Seyahat ve Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 2013 yılında 14.07.2011 tarih ve BAY/939-82/29742 numaralı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Yasemin Petrol Ürünleri Pazarlama İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti’ne akaryakıt ikmali gerçekleştirmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Şirket nezdinde 20/08/2015 tarihli ve 5748/19 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 08/09/2015 tarihli ve 13 sayılı Soruşturma Raporu ve istenen yazılı savunma ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ve yazılı savunmaya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup; mezkûr tüzel kişi hakkında 2013 yılında 14.07.2011 tarih ve BAY/939-82/29742 numaralı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Yasemin Petrol Ürünleri Pazarlama İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti’ne akaryakıt ikmali gerçekleştirerek sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet yaptığından 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (e) bendinin 2 numaralı alt bendi ve aynı fıkranın (f) bendi uyarınca belirlenen 70.000-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Söz konusu karar Şirketin Kurum kayıtlarındaki adreslerine tebliğ edilememiştir. Yeni adresi için araştırma yapılmış ve Ticaret Sicil Gazetesi ile Gelir İdaresi Sicil Sorgulamasında yeni adresi tespit edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000-TL tutarında idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1970/9/1-1

—————

 Gedelek Köyü, Kocamanlar Mevkii, Orhangazi-Bursa Karayolu, 8. Km (Ada:- , Pafta: H22.B.01C.D, Parsel:1548) Orhangazi / BURSA adresinde 28.05.2012 tarih BAY/939-82/31038 sayılı istasyonlu bayilik lisansı (18.08.2015 tarihli 31613 sayılı kararla sonlandırılmıştır) ile faaliyet gösteren Eminoğlu Akaryakıt Otomotiv İnşaat Nakliyat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda 05/08/2013 tarihinde yapılan denetim ve bayinin otomasyon verileri birlikte değerlendirildiğinde; otomasyon sisteminin sağlıklı ve düzenli çalışmadığının ve otomasyon verileri ile ödeme kaydedici cihaz verilerinin birbirini tutmadığının tespit edildiği, bu durumun 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına, 1240 sayılı Kurul Kararının Mülga 5 inci maddesinin 9 uncu ve 14 üncü fıkralarına, 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine aykırı olduğu; Dağıtıcı harici ikmal yapıldığının tespit edilmesi hususunun 5015 sayılı Kanun’un 8 inci maddesinin 1 inci fıkrası ile aynı maddenin 2 nci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin 1 fıkrasının (c) ve (d) bentlerine aykırı olduğu ve ilgilinin yazılı savunma göndermediği anlaşıldığından Eminoğlu Akaryakıt Otomotiv İnşaat Nakliyat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında; otomasyon sisteminin sağlıklı ve düzenli çalışmadığının ve otomasyon verileri ile ödeme kaydedici cihaz verilerinin birbirini tutmadığının tespit edilmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası uyarınca belirlenen 70.000-TL tutarında ve dağıtıcı harici ikmal yapıldığının tespit edilmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (c) bendinin 3 numaralı alt bendi ve aynı fıkranın (d) bendi uyarınca belirlenen 170.000-TL tutarında olmak üzere toplamda 240.000-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş ve bu yöndeki 31/12/2015 tarih 6046-23 sayılı Kurul Kararı ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu 31/12/2015 tarih 6046-23 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 240.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, tebellüğ tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının tebellüğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1970/10/1-1

—————

Harun BOSTANLI'nın, Kayalar Mahallesi 6026 Sokak No:1 / DENİZLİ adresindeki işyerinde, 26/08/2010 tarihinde yapılan denetimde, araçların akaryakıt deposuna madeni yağ dolumu yapıldığının, ancak söz konusu işyerinden alınan madeni yağ numunelerinin TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinde yapılan analizleri neticesinde mineral yağ ve motorin karışımı bir ürün olduğunun tespit edilmesi nedeniyle hakkınızda 09/05/2013 tarih ve 4401/313 sayılı Kurul Kararı ile uygulanan idari para cezasının, Ankara 2. İdare Mahkemesinin E.2013/1420 sayılı kararı ile "ön araştırma ve soruşturma yapılmamış olması" gerekçesiyle iptaline karar verilmesi nedeniyle mezkur kişi hakkınıda 10/12/2015 tarihli ve 5913/24 sayılı Kurul Kararı ile soruşturma açılmasına karar verilmiş olup aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 29/12/2015 tarihli ve 268 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Bahse konu durumun tespit edilmesi ile ilgili mevzuata aykırılığın, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 20 nci maddesi uyarınca onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun Kuruma bildirilmesi gerekmektedir. Aksi halde, yapmakta olduğunuz piyasa faaliyeti geçici bir süre için durdurulacak veya sahip olduğunuz lisans doğrudan iptal edilecektir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1970/11/1-1

—————

21/04/2011 tarih ve BAY/939-82/29339 sayılı bayilik lisansı kapsamında Dilekpınar Petrol İnş. Nak. Gıda Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. tarafından "Çukurkuyu Kasabası, Zafer Mahallesi, Kara Musa Yaylası, Küme Evleri, No:9 Bor/NİĞDE" adresinde faaliyet gösteren, daha sonra 03/03/2014 tarihinde lisansı sonlandırılan akaryakıt istasyonunda, 24/06/2013 tarihinde Niğde İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan denetimde bir adet gizli tank tespit edilmesi ve bu durumun 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 31/12/2015 tarih ve 6047-15 sayılı Kurul Kararı ile mezkur tüzel kişi hakkında soruşturma başlatılmasına karar verilmiştir.

5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca yukarıda anılan Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucu, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 20/01/2016 tarihli ve 49 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1970/12/1-1

—————

Kurul’un 26/11/2015 tarih ve 5894/24 sayılı Kararı ile; “Gülveren Mahallesi Plevne Caddesi No:73 Mamak / ANKARA” adresinde faaliyet gösteren 11027501388 TC Kimlik Numaralı Hakkı AKAR-Üçel Otogaz’ın, 07/05/2014 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, 5307 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü uyarınca yerine getirmesi gereken lisans alma yükümlülüğünü yerine getirmeden otogaz LPG satışı gerçekleştirerek, 5307 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası ile LPG Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5307 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca Hakkı AKAR-Akar Otogaz hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş olup, bu çerçevede Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca 05/01/2016 tarihli ve 3 sayılı Soruşturma Raporu düzenlenmiş ancak bilinen en son adresinde kendisine ulaşılamamış olması nedeniyle anılan rapor ilgiliye tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak LPG Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1970/13/1-1

—————

Kurul’un 10/12/2015 tarih ve 5913/7 sayılı Kararı ile; Fevzi Çakmak Mahallesi Büsan Sanayi 10645 Sokak No:1 / KONYA adresinde, 09/05/2012 tarihli ve MYĞ/3823-1/30930 numaralı Madeni Yağ Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Torpet Turizm İnşaat Madeni Yağ Ve Kimyevi Maddeler Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin başka bir isim altında temin ettiği baz yağı madeni yağ lisansı kapsamında yürüttüğü piyasa faaliyeti kapsamında ticarete konu etmesi sebebiyle, Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ’in 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket ettiği ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrası ile aynı maddenin 2 nci fıkrasına aykırı olarak sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterdiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, Ankara 13. İdare Mahkemesinin E.2014/51 sayılı ve Danıştay 13. Dairesinin E.2015/3428 sayılı kararlarında belirtilen gerekçe çerçevesinde, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Torpet Turizm İnşaat Madeni Yağ Ve Kimyevi Maddeler Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş olup, bu çerçevede Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca 08/01/2016 tarihli ve 14 sayılı Soruşturma Raporu düzenlenmiş ancak bilinen en son adresinde kendisine ulaşılamamış olması nedeniyle anılan rapor ilgiliye tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1970/14/1-1

—————

Kurul’un 10/12/2015 tarih ve 5912/18 sayılı Kararı ile; 05/04/2012 tarih ve BAY/939-82/30784 numaralı bayilik lisansı kapsamında “E-90 Karayolu Üzeri 93.Km. Bala / ANKARA” adresinde faaliyet gösteren Zahter Oto Aksesuar Petrol ve Petrol Ürünleri Akaryakıt Madeni Yağ İnşaat Nakliyat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin dağıtıcısı haricinde başka bir kaynaktan akaryakıt ikmal etmesinin Kanunun “Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrasında “bayiler, dağıtıcıları ile yapacakları tek elden satış sözleşmesine göre bayilik faaliyetlerini yürütürler…” hükmü ile yine Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan bayilerin lisanslarının devamı süresince, bayisi oldukları dağıtıcı haricinde diğer dağıtıcı ve onların bayilerinden akaryakıt ikmali yapılmaması ile yükümlü olduklarının belirtildiği hükümler ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, Ankara 14. İdare Mahkemesinin E.2013/1544 sayılı kararında belirtilen gerekçe çerçevesinde, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Zahter Oto Aksesuar Petrol ve Petrol Ürünleri Akaryakıt Madeni Yağ İnşaat Nakliyat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş olup, bu çerçevede Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca 19/01/2016 tarihli ve 29 sayılı Soruşturma Raporu düzenlenmiş ancak bilinen en son adresinde kendisine ulaşılamamış olması nedeniyle anılan rapor ilgiliye tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1970/15/1-1

—————

16/06/2005 tarih ve BAY/498-126/11903 sayılı bayilik lisansı kapsamında Fatmalı Kasabası Yeşilkent Mahallesi–KAHRAMANMARAŞ adresinde faaliyet gösteren Mehmet GÖKSU’nun, 30/05/2013 tarihli denetime göre lisans konusu olan akaryakıt istasyonunda ulusal marker seviyesi GEÇERSİZ, tağşiş edilmiş ve teknik düzenlemelerde yer alan özelliklere uygun olmayan akaryakıt ikmal etmesinin, İnönü Üniversitesi İnönü PAL Müdürlüğünün 04/09/2013 tarih ve 2013-1241 ve 2013-1242 sayılı analiz raporları ile tespit edilmiş olması nedeniyle, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespiti amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Mehmet GÖKSU hakkında 09/07/2015 tarih ve 5687-1 sayılı Kurul Kararı ile başlatılan soruşturma sonucu düzenlenen 30/07/2015 tarih ve DDB.39/9-9 sayılı Soruşturma Raporu ve Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup,

a) 30/05/2013 tarihli denetime göre, Lisansa konu akaryakıt istasyonunda ulusal marker seviyesi GEÇERSİZ, tağşiş edilmiş ve teknik düzenlemelerde yer alan özelliklere uygun olmayan akaryakıt ikmal etmesinin, İnönü Üniversitesi İnönü PAL Müdürlüğünün 04/09/2013 tarih ve 2013-1241 ve 2013-1242 sayılı analiz raporları ile tespit edilmiş olması nedeniyle, adı geçen lisans sahibinin bu eyleminin; 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve aynı Kanunun 8 inci maddesinin 2 inci fıkrasının (b) bendi ile 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (a) ve (e) bendleri ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil ettiği,

b) Savunma istem yazısı usulüne uygun olarak tebliğ edilmesine rağmen süresi içinde yazılı savunmada bulunulmadığı,

anlaşıldığından, BAY/498-126/11903 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Mehmet Göksu hakkında; 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi uyarınca 1.000.000,-TL, idari para cezası uygulanmasına,

- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde sayılan kaçakçılık suçlarından biri olması sebebiyle bu fiil için verilen idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurulmasının 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağına,

karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 1.000.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.(VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdari Mahkeme'de dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde % 25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususunda hazırlanan tebligat, MERNİS üzerinden yapılan İkamet Adresi Sorgulamasında, Fatmalı Kasabası Karanfil Sokak No:8 Onikişubat-Kahramanmaraş adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1970/16/1-1

—————

Kurulun; 21/01/2016 tarihli ve 6080-8 sayılı Kurul Kararı ile “Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Poligon Caddesi Buyaka 2 Sitesi No:8 B Blok No:114 Tepeüstü Ümraniye İSTANBUL” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 04/06/2013 tarihli ve DAĞ/4433-1/32743 sayılı dağıtıcı lisansı alan Mypet Akaryakıt ve Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin; bayisi konumunda olan ve “Gerede-Karabük Yolu 6. Km. (Ada: - , Pafta:2, Parsel:1191) Gerede/BOLU” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 24/07/2014 tarihli ve BAY/939-82/34498 sayılı akaryakıt bayilik (istasyonlu) lisansı alan Dere Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, akaryakıt istasyonunda, kaçak akaryakıt satmaya yarayan düzenek ve sistemler bulundurmasına rağmen kontrol görevini yerine getirmemesinin; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun "Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri" başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendi hükmüne aykırı olduğu ve yazılı savunmasında öne sürülen hususların yapılan fiili haklı gösterecek gerekçeler olamayacağı anlaşıldığından hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 286.093.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 286.093.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1970/17/1-1

—————

Kurul’un 31/12/2015 tarih ve 6047/41 sayılı Kararı ile Kırıkkale-samsun Yolu 8.km (Ada:496 , Pafta: - , Parsel:5 ) Aşağımahmutlar Merkez/Kırıkkale adresinde faaliyet gösteren LPG-BAY/785-542/04978 sayılı LPG oto gaz bayilik lisansı sahibi ÖZYÜCE PETROL İNŞAAT NAKLİYE TURİZM TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ’nin, tesisi nezdinde 31.07.2012 tarihinde gerçekleştirilen denetim neticesinde; istasyon sahası içerisinde tüp dolum işlemi yapmak ve LPG tüpü dolumuna yarayan teçhizat bulundurmak suretiyle, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (4) numaralı alt bendi ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, firma hakkında 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş, 5015 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 31.12.2015 tarihli ve 6047/41 sayılı Kurul Kararı muvacehesinde yapılan soruşturma sonucu, Yönetmeliğin 22 nci maddesi gereğince düzenlenen 22/01/2016 tarihli ve 60 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Konuya ilişkin savunmanın tebliğ tarihini izleyen 30 (otuz) gün içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na gönderilmesi, aksi takdirde savunmanın dikkate alınmayacağı, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1970/18/1-1

—————

Bursa Yolu Üzeri 4.Km Gedelek Köyü (Ada:- , Pafta:H22.b-01.c.D , Parsel:2776) Orhangazi / BURSA adresinde 25.09.2012 tarih BAY/939-82/31550 sayılı istasyonlu bayilik lisansı (28.01.2014 Tarih ve 3126 Sayılı Karar ile sonlandırılmıştır) ile faaliyet gösteren Mesafe Petrol Akaryakıt Nakliyat Ticaret Sanayi Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda 05/08/2013 tarihinde yapılan denetim ve bayinin otomasyon verileri birlikte değerlendirildiğinde; Otomasyon sisteminin sağlıklı ve düzenli çalışmadığının, alış ve satışlarının uyumsuz olduğunun, otomasyon verileri ile ödeme kaydedici cihaz verilerinin birbirini tutmadığının tespit edildiği,, bu durumun 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına ve 1240 sayılı Kurul Kararının Mülga 5 inci maddesinin 9 uncu ve 14 üncü fıkralarına, 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine aykırı olduğu; Dağıtıcı harici ikmal yapıldığının tespit edilmesi hususunun 5015 sayılı Kanun’un 8 inci maddesinin 1 inci fıkrası ile aynı maddenin 2 nci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin 1 fıkrasının (c) ve (d) bentlerine aykırı olduğu ve ilgilinin yazılı savunma göndermediği anlaşıldığından Mesafe Petrol Akaryakıt Nakliyat Ticaret Sanayi Limited Şirketi hakkında; otomasyon sisteminin sağlıklı ve düzenli çalışmadığının, alış ve satışlarının uyumsuz olduğunun, otomasyon verileri ile ödeme kaydedici cihaz verilerinin birbirini tutmadığının tespit edilmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası uyarınca belirlenen 70.000-TL tutarında ve dağıtıcı harici ikmal yapıldığının tespit edilmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (c) bendinin 3 numaralı alt bendi ve aynı fıkranın (d) bendi uyarınca belirlenen 170.000-TL tutarında olmak üzere toplamda 240.000-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş ve bu yöndeki 31/12/2015 tarih 6046-29 sayılı Kurul Kararı ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu 31/12/2015 tarih 6046-29 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 240.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, tebellüğ tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının tebellüğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1970/19/1-1

—————

Gedelek Köyü, Kocamanlar Mevkii, Orhangazi-Bursa Karayolu, 8. Km (Ada:- , Pafta:H22.B.01C.D, Parsel:1548) Orhangazi / BURSA adresinde 28.05.2012 tarih BAY/939-82/31038 sayılı istasyonlu bayilik lisansı (18.08.2015 tarihli 31613 sayılı kararla sonlandırılmıştır) ile faaliyet gösteren Eminoğlu Akaryakıt Otomotiv İnşaat Nakliyat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda 29/01/2014 tarihinde yapılan denetim ve bayinin 27/01/2014-01/04/2014 tarihleri arası otomasyon verileri birlikte değerlendirildiğinde; otomasyon sisteminin sağlıklı ve düzenli çalışmadığının tespit edilmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca Eminoğlu Akaryakıt Otomotiv İnşaat Nakliyat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 24/12/2015 tarihli ve 5974-18 sayılı Kurul Kararı kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 13/01/2016 tarihli ve 33 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1970/20/1-1


Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:

SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU SINAV DUYURUSU

5531 Sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun” un 6’ncı maddesi uyarınca hazırlanıp, 6/5/2009 tarihli ve 27220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği”ne uygun olarak, bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmalarını başarıyla tamamlamış orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi aday meslek mensuplarının katılacakları serbest meslek mensupluğu sınavları, uzmanlık alanlarına göre ayrı ayrı olmak üzere aşağıdaki esaslar dahilinde yapılacaktır. Buna göre;

A) SINAVA GİRECEK ADAY MESLEK MENSUPLARINDA ARANACAK ŞARTLAR:

a) Orman Mühendisleri Odasının bilgisi dahilinde ruhsatlı meslek mensubu yanında veya denetim ve gözetiminde bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmalarını yapmak ve yanında çalıştığı meslek mensubundan 100 üzerinden en az 60 puan tezkiye değerlendirme notu alarak başarılı olmak koşuluyla, düzenlenen tezkiye varakası en geç 04 Nisan 2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Odaya teslim edilecektir.

b) Uygulama tezleri; tezlerin teslim yazısında belirtilen süre içinde Odaya teslim edilmiş olmalıdır.

c) Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgesi ile mesleki deneyim kazanma çalışmalarının tamamlandığına dair tamamlama belgesinin ekleneceği sınav başvuru formu, 04 Nisan 2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Odaya doğrudan veya taahhütlü mektupla gönderilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

ç) Sınav başvuru belgeleri TEMDEM kurulunca 08 Nisan 2016 Cuma gününe kadar incelenecek, TEMDEM değerlendirme sınavlarına girecek adaylar belirlenerek Oda Yönetim Kuruluna bildirilecek ve Odanın internet sayfası ile ilan tahtasında 11 Nisan 2016 Pazartesi gününe kadar duyurulacaktır.

d) Oda TEMDEM kurulunun, 15 Nisan 2016 Cuma günü Saat: 10.00 da Ankara’da yapacağı mesleki değerlendirme sınavından 100 üzerinden en az 60 puan alınacak ve değerlendirme sınav sonuçları 19 Nisan 2016 Salı gününe kadar Oda internet sayfasında ilan edilecektir.

e) SMM Sınavlarına aşağıdaki serbest meslek mensubu adaylar girebileceklerdir.

1 - Mesleki deneyim kazanma çalışmalarını ve TEMDEM değerlendirme sınavını başarıyla tamamlamış ve ilk defa sınava girecek adaylar.

2 - Serbest meslek mensupluğu sınavlarında başarısız olunan konular ile not yükseltilmek istenen konularda sınavlara girmek isteyen adaylar

f) Sınava girilecek konulara ait Odanın belirlediği sınav giderleri 22 Nisan 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar Odanın banka hesaplarına veya Oda muhasebesine yatırılacaktır.

g) Sınav giriş belgeleri, adaylara 27 Nisan 2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar imza karşılığı tebliğ edilecek veya başvuru formundaki adreslerine veya Odaya dilekçeyle bildirilen adreslerine iadeli taahhütlü mektup veya kargo ile gönderilecektir.

ğ) Serbest meslek mensupluğu sınav giriş belgesiyle sınavlara girilebilecektir.

B) SINAVLARA İLİŞKİN BİLGİLER:

a) Sınav günleri: 14 Mayıs 2016 Cumartesi günü her uzmanlık alanında en çok iki sınav oturumu yapılacaktır.

b) Sınav başlama saati: 09.30

c) Sınav süresi: Her konu için sınav süresi 40 dakikadır. Bir oturumda Oda yönetim kurulunca belirlenecek en çok dört konuda sınav yapılacaktır. Sınav oturumları arasında en az bir saat süre olacaktır.

ç) Sınav yeri ve adresi: Ankara, sınav giriş belgesinde belirtilen adres ve salonda

d) Sınavların şekli: Çoktan seçmeli yazılı test

e) Sınav soru sayısı: Yönetmeliğin 40’ıncı maddesinin birinci fıkrasındaki konularda Orman Mühendisleri; ikinci fıkrasındaki konularda orman endüstri mühendisleri ve üçüncü fıkrasındaki konularda ağaç işleri endüstri mühendisleri sınavlara girecekler ve her bir konuda 40 (Kırk) soru sorulacaktır.

f) Puan durumu: Her sınav konusu 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her bir sorunun değeri 2,5 (İki buçuk) puandır.

5531 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliğe göre serbest meslek mensupluğu sınavlarına girmeye hak kazanan Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendislerine Yönetmeliğin 35’inci maddesi uyarınca ilanen duyurulur.

1956/1-1


Gemlik Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

Müdürlüğümüzce 0010650592 vergi numaralı Abidinoğulları Tekstil İnşaat Gıda İth. İhr. San. Dış Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenen 22.05.2015 tarihli 8124132 sayılı Haciz Varakası muhteviyatı amme alacağı ile ilgili olarak yapılan mal varlığı araştırması neticesinde söz konusu şirketten amme alacağının tahsil imkanın bulunmaması nedeniyle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunu'nun 35. maddesi gereğince adı geçen firma ortağı 11378963514 T.C. Kimlik numaralı Ümit BAŞDEMİRCAN adına sermaye hissesi oranında pay edilmek suretiyle düzenlenen 16.09.2015 tarihli 10563083 sayılı Ödeme Emrine konu 3.135,03-TL GV, 6.193,31-TL KDV, 34.093,47-TL ADV ile faizi ve 130.265,44-TL'lik Para Cezasının      7 (yedi) gün içerisinde ödenmesi hususu; Müdürlüğümüzce anılan firmanın başkaca tebligat adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. ve 29. maddeleri gereğince ilanen Tebliğine ve aynı Kanunun 31. maddesi ve Tebligat Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 48. ve 49. maddeleri ile 52. maddesi uyarınca yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra Tebligat Kanunu gereğince tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur.

1923/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İzmir İli, Menemen İlçesi, 3043 ada, 3 parsel üzerindeki 637786 YİBF nolu (B Blok) yapının denetimini üstlenen 713 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yağmur Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Mustafa DEMİRBAŞ tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada Ankara 15. İdare Mahkemesi’nin 18.12.2015 tarih ve E.2015/666-K.2015/2424 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete ilanı ile İnşaat Mühendisi Mustafa DEMİRBAŞ (Denetçi No:23580, Oda Sicil No:15865) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 26.02.2016 tarih ve 4972 sayılı Olur ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1960/1/1-1

—————

Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, 30LIVC30LII pafta, 444 ada, 8 parsel üzerindeki 646459 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 863 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şena-3 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Üzeyir ONBAŞI tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin 22.10.2015 tarih ve E.2014/1461-K.2015/1475 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 21.07.2014 tarihli ve 29067 sayılı Resmî Gazete ilanı ile İnşaat Mühendisi Üzeyir ONBAŞI (Denetçi No: 8622, Oda Sicil No:25994) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 26.02.2016 tarihli ve 4974 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1960/2/1-1

—————

Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, 30LIVC30LII pafta, 444 ada, 8 parsel üzerindeki 646459 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 863 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şena-3 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Fikret KILIÇKAYA tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesi’nin 16.12.2015 tarih ve E.2014/2234-K.2015/2607 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 21.07.2014 tarihli ve 29067 sayılı Resmî Gazete ilanı ile İnşaat Mühendisi Fikret KILIÇKAYA (Denetçi No:12402, Oda Sicil No:11828) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 29.02.2016 tarihli ve 5058 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1960/3/1-1

—————

Muğla İli, Bodrum İlçesi, Konacık Beldesi, N18C18C3B pafta, 138 ada, 1 parsel üzerindeki 772420 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Alangu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kuruluş Ortağı veya Yetkilisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Ender KESKİN (Denetçi No: 17965, Oda Sicil No: 58383) tarafından, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 2015/834 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 29.12.2015 tarihli ve E.2015/834-K.2015/2859 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 30.11.2014 tarihli ve 29191 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Ender KESKİN hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 24.02.2016 tarihli ve 4812 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1961/1-1

—————

İzmir İli, Ödemiş İlçesi, 214 ada, 39 parsel üzerindeki 894053 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen Merkez-160752 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 1704 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bayraklı Yapı Denetim Ltd. Şti tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 28.12.2015 tarihli ve E.2015/966-K.2015/2401 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, Bayraklı Yapı Denetim Ltd. Şti hakkında, 19.02.2015 tarih ve 29272 sayılı Resmi Gazete ilanı tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 24.02.2016 tarihli ve 4780 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

2027/1/1-1

—————

İzmir İli, Dikili İlçesi, 570 ada, 18 parsel üzerindeki 596462 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 346 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Organize Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Elektrik Mühendisi Haluk BULTAN (Denetçi No: 4603; Oda Sicil No:7259) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 18.12.2015 tarihli ve E.2015/765-K.2015/2040 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, Haluk BULTAN hakkında, 04.02.2015 tarihli ve 29257 sayılı Resmi Gazete ilanı tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 24.02.2016 tarihli ve 4777 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

2027/2/1-1

—————

Antalya İli, Demre İlçesi, 331 ada, 06 parsel üzerindeki 649850 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 736 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin Kontrol Elemanı Mimar Nihal ERSOY (Oda Sicil No:25191) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 24.12.2015 tarihli ve E.2015/1619-K.2015/2091 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, Nihal ERSOY hakkında, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete ilanı tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 24.02.2016 tarihli ve 4787 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

2027/3/1-1

—————

Antalya İli, Manavgat İlçesi, 817 ada, 11 parsel üzerindeki 84555 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 147 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Seçkin Yapı Denetim A. Ş.’ nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Oktay KİREMİTÇİ (Denetçi No: 6303, Oda Sicil No: 3743) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 2. İdare Mahkemesinin 03.12.2015 tarihli ve E.2014/837-K.2015/1950 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, Oktay KİREMİTÇİ hakkında, 02.03.2014 tarihli ve 28929 sayılı Resmi Gazete ilanı tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 24.02.2016 tarihli ve 4816 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

2027/4/1-1

—————

Antalya İli, Demre İlçesi, Demre (Mülga Antalya İl Özel İdaresi) Belediyesi, 101 ada, 359 parsel üzerindeki 751913 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 416 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ersa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kontrol Elemanı, Makina Mühendisi Yusuf Mete ÇÖLLÜ (Oda Sicil No:23327) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesinin 08.01.2016 tarihli ve E.2015/1646-K.2016/33 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden 10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Yusuf Mete ÇÖLLÜ hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 24.02.2016 tarihli ve 4806 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

2027/5/1-1

—————

İzmir İli, Konak İlçesi, 6608 ada, 16 parsel üzerindeki 714437 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 57 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Rehber Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Abdullah TAŞDELEN (Denetçi No: 20354, Oda Sicil No: 23743) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 28.12.2015 tarihli ve E.2015/2056-K.2015/2403 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden 23.03.2015 tarihli ve 29304 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Abdullah TAŞDELEN hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 24.02.2016 tarihli ve 4808 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

2027/6/1-1

—————

İstanbul İli, Avcılar İlçesi, M. Kemal Paşa Mahallesi 47 pafta, 21278 parsel üzerindeki yapının denetimini üstlenen 184 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Standart Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi İsmail AYDIN (Denetçi No:1925, Oda Sicil No:35080) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesi’nin 18.11.2015 tarih ve E.2015/124-K.2015/1445 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 03.08.2014 tarih ve 29077 sayılı Resmi Gazete ilanı ile İsmail AYDIN hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi, 24.02.2016 tarihli ve 4814 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

2027/7/1-1


İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23, 25 ve 26. maddeleri ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

İstekliler, başvurularını şahsen Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına yapacaklardır. Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Ayrıntılar www.izu.edu.tr web sayfamızda.

 

Fakülte

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

Açıklamalar

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik- Elektronik Mühendisliği

Doçent

Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik - Elektronik Mühendisliği veya Mekatronik Mühendisliği alanında yapmış olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik- Elektronik Mühendisliği

Yardımcı Doçent

Doktora derecesine sahip olmak, robot sistemleri, mobil robotlar, mobil manipülatörler ve otonom sistemler üzerine çalışmaları bulunmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Yardımcı Doçent

Doktorasını Sağlık Yönetimi veya Halk Sağlığı alanında yapmış olmak

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Finans

Yardımcı Doçent

Doktorasını İşletme, Finans veya İslami Finans alanında yapmış olmak

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

Profesör, Doçent

Doktorasını Eğitim Bilimleri alanında yapmış olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Tarih

Yardımcı Doçent

Doktorasını Yeniçağ Tarihi Alanında yapmış olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7/3. Maddesindeki şartları taşımak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent

Doktorasını Psikoloji alanında yapmış olmak

1969/1-1


Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarında açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. Yardımcı Doçent kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıkları ile Yüksekokul Müdürlüklerine, Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat dilekçeleri ekinde;

1 - T.C. Kimlik No'larını gösterir beyanlarını,

2 - Tüm diplomalarını veya öğrenim durumlarını gösterir belgelerinin onaylı sureti,

3 - Üç adet fotoğraflarını,

4 - Başvuracak adayların başvuru formunu(http://w3.beun.edu.tr/adresinden temin edilecektir.)

5 - Üniversitemizin http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan Üniversitemiz Birimlerinde Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma İlkelerinde yer alan formları,

6 - Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna müracaat edenlerin 4 (Dört) nüsha halinde

a) Özgeçmişlerini,

b) Yayın listelerini,

c) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaları ile birlikte

müracaat etmeleri ilan olunur.

NOT:

- Müracaat edenlerin üniversitemiz http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan "Üniversitemiz Birimlerinde Doçent ve Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma İlkeleri"nde belirtilen şartları sağlamış olmaları,

- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir.

- Yurtdışından alınmış Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

Anabilim Dalı

Doçent

Yrd. Doç.

Açıklama

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK

1

 

Perflorooktan Sülfonat'ın Hücrelerdeki Moleküler Düzeyde Etkisi ile ilgili çalışması olmak.

ECZACILIK FAKÜLTESİ

FARMASOTİK KİMYA

 

1

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve Hidrazonlar ve Gabriel sentezi konusunda çalışması olmak.

ECZACILIK TEMEL BİLİMLERİ

 

1

Karbon elektrotların modifikasyonu ve elektrokimyasal DNA biyosensörlerinin geliştirilmesi konusunda çalışması olmak.

DEVLET KONSERVATUVARI

OPERA

 

1

Koro alanında çalışması olmak.

1966/1-1