5 Mart 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29644

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ÇEREZ KOLİSİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


CISCO MARKA UZAKTAN GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME SİSTEMLERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BANDO MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Türkoğlu Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ÇEREZ KOLİSİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, Çerezlerin ambalajlanmasında kullanılmak üzere 15.000 Adet Çerez Kolisi teklif alma yoluyla alınacaktır.

2 - Numuneler Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğünde görülebilir.

3 - Teklifler en geç 10.03.2016 Perşembe günü, mesai bitimine kadar Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                Tel : 397 33 65 - 66          Faks : 397 33 71 – 74

2123/1-1


CISCO MARKA UZAKTAN GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME SİSTEMLERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Gölcük Deniz İkmal Merkezi Komutanlığı ihtiyacı 8 kalem CISCO marka Uzaktan Görüntülü Görüşme Sistemleri kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesinin, markasının, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler 16/03/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

2041/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BANDO MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Ankara Deniz İkmal Grup Komutanlığı ihtiyacı Muhtelif Cins ve Miktar Bando Malzemesi teknik isterlerine ve teknik isterlerde belirtilen markalarına ve modellerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU,  dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartnamesinin, markasının, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler 15.03.2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik isterlerine ve teknik isterlerde belirtilen markalarına ve modellerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

2042/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Türkoğlu Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait; İlçemiz Gaziler Mahallemizde bulunan 735 ada 3 parsel üzerinde bulunan Dükkanlar (İşyerleri) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Artırma İhale Usulüne göre ihale edilerek satılacaktır.

2 - İhale Türkoğlu Belediye Başkanlığı Gaziler Mahallesi İstiklal Caddesi No: 2/1   46800 Türkoğlu/Kahramanmaraş adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Belediye Encümen Salonunda aşağıda hizalarında yazılı tarihlerde ve saatlerde yapılacaktır.

 

RUHSATA ESAS

BULUNDUĞU KAT

B.B. NO

CİNSİ

ARSA PAYI

ALANI

(m2)

MUHAMMEN BEDELİ

%3 GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

SAAT

PASAJ

ZEMİN KAT

1

DÜKKAN

473/20331

59,12

89.768,00 TL

2.693,04 TL

04.04.2016

10:00

2

DÜKKAN

231/20331

28,85

43.825,00 TL

1.314,75 TL

04.04.2016

10:30

3

DÜKKAN

219/20331

27,38

41.568,00 TL

1.247,04 TL

04.04.2016

11:00

4

DÜKKAN

305/20331

38,17

57.918,00 TL

1.737,54 TL

04.04.2016

11:30

5

DÜKKAN

111/20331

13,85

21.050,00 TL

631,50 TL

04.04.2016

13:30

6

DÜKKAN

23/20331

22,92

18.397,00 TL

551,91 TL

04.04.2016

14:00

7

DÜKKAN

18/20331

18,39

14.715,00 TL

441,45 TL

04.04.2016

14:30

8

DÜKKAN

16/20331

16,16

12.949,00 TL

388,47 TL

04.04.2016

15:00

9

DÜKKAN

16/20331

15,59

12.550,00 TL

376,50 TL

04.04.2016

15:30

10

DÜKKAN

205/20331

25,61

38.897,00 TL

1.166,91 TL

04.04.2016

16:00

11

DÜKKAN

669/20331

51,47

104.462,00 TL

3.133,86 TL

04.04.2016

16:30

12

DÜKKAN

516/20331

39,70

80.572,00 TL

2.417,16 TL

05.04.2016

10:00

13

DÜKKAN

403/20331

31,02

62.938,00 TL

1.888,14 TL

05.04.2016

10:30

14

DÜKKAN

277/20331

21,28

43.231,00 TL

1.296,93 TL

05.04.2016

11:00

15

DÜKKAN

446/20331

34,30

69.632,00 TL

2.088,96 TL

05.04.2016

11:30

16

DÜKKAN

680/20331

52,34

106.196,00 TL

3.185,88 TL

05.04.2016

13:30

17

DÜKKAN

680/20331

52,34

106.196,00 TL

3.185,88 TL

05.04.2016

14:00

18

DÜKKAN

162/20331

20,28

30.768,00 TL

923,04 TL

05.04.2016

14:30

19

DÜKKAN

141/20331

17,65

26.778,00 TL

803,34 TL

05.04.2016

15:00

20

DÜKKAN

76/20331

9,52

14.439,00 TL

433,17 TL

05.04.2016

15:30

21

DÜKKAN

201/20331

25,17

38.180,00 TL

1.145,40 TL

05.04.2016

16:00

1. NORMAL KAT

22

DÜKKAN

118/20331

59,12

53.455,00 TL

1.603,65 TL

05.04.2016

16:30

23

DÜKKAN

58/20331

28,87

26.142,00 TL

784,26 TL

06.04.2016

10:00

24

DÜKKAN

55/20331

27,41

24.813,00 TL

744,39 TL

06.04.2016

10:30

25

DÜKKAN

76/20331

38,18

34.501,00 TL

1.035,03 TL

06.04.2016

11:00

26

DÜKKAN

28/20331

13,87

12.574,00 TL

377,22 TL

06.04.2016

11:30

27

DÜKKAN

7/20331

14,19

10.650,00 TL

319,50 TL

06.04.2016

13:30

28

DÜKKAN

8/20331

15,64

11.767,00 TL

353,01 TL

06.04.2016

14:00

29

DÜKKAN

11/20331

21,94

16.484,00 TL

494,52 TL

06.04.2016

14:30

30

DÜKKAN

13/20331

26,87

20.139,00 TL

604,17 TL

06.04.2016

15:00

31

DÜKKAN

9/20331

18,23

13.682,00 TL

410,46 TL

06.04.2016

15:30

32

DÜKKAN

8/20331

16,31

12.236,00 TL

367,08 TL

06.04.2016

16:00

33

DÜKKAN

8/20331

15,61

11.746,00 TL

352,38 TL

06.04.2016

16:30

34

DÜKKAN

103/20331

51,60

46.656,00 TL

1.399,68 TL

07.04.2016

10:00

35

DÜKKAN

80/20331

39,82

36.058,00 TL

1.081,74 TL

07.04.2016

10:30

36

DÜKKAN

62/20331

31,14

28.141,00 TL

844,23 TL

07.04.2016

11:00

37

DÜKKAN

43/20331

21,36

19.351,00 TL

580,53 TL

07.04.2016

11:30

38

DÜKKAN

69/20331

34,30

31.069,00 TL

932,07 TL

07.04.2016

13:30

39

DÜKKAN

72/20331

35,95

32.530,00 TL

975,90 TL

07.04.2016

14:00

40

DÜKKAN

140/20331

69,94

63.279,00 TL

1.898,37 TL

07.04.2016

14:30

41

DÜKKAN

105/20331

52,34

47.379,00 TL

1.421,37 TL

07.04.2016

15:00

42

DÜKKAN

105/20331

52,34

47.379,00 TL

1.421,37 TL

07.04.2016

15:30

43

DÜKKAN

41/20331

20,28

18.390,00 TL

551,70 TL

07.04.2016

16:00

44

DÜKKAN

35/20331

17,65

15.936,00 TL

478,08 TL

07.04.2016

16:30

45

DÜKKAN

19/20331

9,52

8.608,00 TL

258,24 TL

08.04.2016

10:00

46

DÜKKAN

110/20331

54,91

49.689,00 TL

1.490,67 TL

08.04.2016

10:20

A BLOK

ZEMİN KAT

47

DÜKKAN

670/20331

51,54

104.613,00 TL

3.138,39 TL

08.04.2016

10:40

48

DUBLEKS DÜKKAN

418/20331

199,33

182.289,00 TL

5.468,67 TL

08.04.2016

11:00

49

DÜKKAN

375/20331

28,81

58.526,00 TL

1.755,78 TL

08.04.2016

11:30

50

DUBLEKS DÜKKAN

681/20331

151,75

175.885,00 TL

5.276,55 TL

08.04.2016

13:30

B BLOK

ZEMİN KAT

57

DUBLEKS DÜKKAN

1489/20331

122,36

237.963,00 TL

7.138,89 TL

08.04.2016

14:00

58

DÜKKAN

668/20331

20,23

82.492,00 TL

2.474,76 TL

08.04.2016

14:30

59

DÜKKAN

541/20331

16,39

66.813,00 TL

2.004,39 TL

08.04.2016

15:00

C BLOK

ZEMİN KAT

66

DUBLEKS DÜKKAN

1854/20331

140,39

287.920,00 TL

8.637,60 TL

08.04.2016

15:30

67

DÜKKAN

1702/20331

60,79

216.652,00 TL

6.499,56 TL

08.04.2016

16:00

D BLOK

ZEMİN KAT

74

DUBLEKS DÜKKAN

584/20331

140,98

158.424,00 TL

4.752,72 TL

08.04.2016

16:20

75

DÜKKAN

399/20331

30,68

62.290,00 TL

1.868,70 TL

08.04.2016

16:40

 

3 - Satışı yapılacak ihale konusu; dükkanların (işyerleri) ihale bedellerine % 18 KDV uygulanacaktır. İhale ile ilgili vergi, resim ve harçları alıcısı tarafından karşılanacaktır.

4 - Satış İhalesine katılacak olanlar için;

A - Gerçek kişi olması halinde;

a) Tebligat için adres beyanı,

b) Noter tasdikli imza beyannamesi,

c) Şartnamenin satın alındığına dair makbuz,

d) Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge.

B - Tüzel kişi olması halinde;

a) Tebligat için adres beyanı,

b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şartnamenin satın alındığına dair makbuz,

e) Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge.

C - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekaletnamesi ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi.

Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz. Saat ayarında TRT saat ayarı esastır. İhaleye yeterli talipli bulunmadığı durumda, taliplilerin tekliflerinin uygun görülmediği durumlarda Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İhale şartnamesi ve ekleri istek halinde Türkoğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden 50-TL karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye iştirak edeceklerin ihale dokümanını(şartnamesini) satın alması şarttır.

Taliplilere ilanen duyurulur.

1920/1-1