2 Mart 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29641

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


İnegöl Belediyesi Başkanlığından:

Gümüşhane Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından:

Sinop Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Gemlik Gümrük Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Rumeli Üniversitesinden:

Gedik Üniversitesinden:

Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ):

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İnegöl Belediyesi Başkanlığından:

Yarışmanın Türü ve Şekli

Bu yarışma İnegöl Belediyesi tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 23.maddesine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği çerçevesinde serbest ulusal ve tek kademeli mimari proje yarışması olarak düzenlenmiştir.

Yarışmanın Yeri ve Konusu

Yarışma arsası Bursa ili İnegöl ilçesi, Kemalpaşa Mahallesi sınırları içinde yer alan İnegöl H23 D16 D1B pafta 218 ada 4 parselde bulunmaktadır.

Yarışma konusu bu alanda yapılacak olan İnegöl Belediyesi Hizmet Binası mimari tasarım projelerinin elde edilmesi işidir.

Yarışmaya Katılım Koşulları

• Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak. (Yarışmaya ekip halinde katılma durumunda ekip başı mimar olacaktır)

• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.

• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.

• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.

• Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek. (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.)

• İnegöl Belediyesine yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.

• İnegöl Belediyesi adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

• 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

Yarışmaya katılmak isteyenler 20 TL (Yirmi Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır. Yarışma bedeli “İnegöl Belediyesi Hizmet Binası Ulusal Mimari Proje Yarışması” açıklaması ile idareye ait banka hesabına yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileri ile birlikte raportörlük adresine e-posta veya faks yoluyla gönderilecektir. Yarışmaya kayıt için son tarih yarışma takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen gündür.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Yarışma Takvimi

• Yarışmanın ilanı                                                  :  2 Mart 2016, Çarşamba

• Soru sormak için son tarih                                   :  24 Mart 2016, Perşembe

• Cevapların ilanı                                                    :  28 Mart 2016, Pazartesi

• Yer görmek için son tarih                                    :  22 Nisan 2016, Cuma

• Projelerin teslimi                                                  :  24 Mayıs 2016, Salı, saat 17.00

• Kargoyla gönderimin son teslim alım tarihi         :  26 Mayıs 2016, Perşembe

• Jüri çalışması başlangıcı                                      :  30 Mayıs 2016, Pazartesi

• Kolokyum                                                            :  5 Haziran 2016, Pazar, saat 16.00

Jüri Üyeleri ve Raportörlerin İsim ve Ünvanları

Danışman Jüri Üyeleri

• Alinur AKTAŞ, İnegöl Belediye Başkanı

• Adil KANSU, İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı

• Suat GÜLÇİMEN, Makine Mühendisi

• Murat MEMLÜK, Peyzaj Mimarı

• Ömer YILMAZ, Mimar

Asli Jüri Üyeleri

• Nurbin PAKER, Mimar, (Jüri Başkanı)

• Cem SORGUÇ, Mimar

• Güven ŞENER, Mimar,

• Fatih YAVUZ, Mimar

• Adem BAKIR, İnşaat Mühendisi

Yedek Jüri Üyeleri

• Ayhan ABANOZCU, Mimar

• Kaya SÖNMEZLER, Mimar

• Banu ERİM, İnşaat Mühendisi

Raportörler

• Başak ARSLAN, Mimar

• Murat Doğan YAZLI, İnşaat Mühendisi

Raportör Yardımcıları

• Zeynep KAÇAR, Peyzaj Mimarı

Ödüller ve Ödeme Şekli

• 1. Ödül:       50.000 TL

• 2. Ödül:       35.000 TL

• 3. Ödül:       20.000 TL

• Mansiyon    15.000 TL (4 adet eşdeğer)

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir.

Şartname ve Eklerinin Temini

Şartname ve ekleri www.inegol.bel.tr adresinde yarışma süresince bulundurulacaktır. Yarışmaya katılmak isteyenler 20 TL (Yirmi Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır.

Banka hesap bilgisi    :  İnegöl Belediyesi, Ziraat Bankası İnegöl Şubesi

                                      IBAN: TR79 0001 0000 6710 8274 1050 01

Yer Görme

Bu yarışmada yer görmek zorunludur. Yer görme için (şartnameye uygun proje teslim eden katılımcılara) en yüksek devlet memurunun gündeliği kadar ödeme yapılacaktır.

İdarenin İletişim Bilgileri

Yarışmayı Açan Kurum   :  İnegöl Belediyesi

Adres                               :  Atatürk Bulvarı Cuma Mahallesi, Nuri Doğrul Caddesi No: 1 İnegöl, BURSA

Telefon                             :  +90 224 711 94 14 - 715 10 10  Dâhili: 1316-17-18 -19-20 Etüt Proje Müdürlüğü

E-posta                             :  yarisma@inegol.bel.tr

Fax                                   :  +90 224 711 92 01

Web                                  :  www.inegol.bel.tr

Banka hesap bilgisi          :  İnegöl Belediyesi, Ziraat Bankası İnegöl Şubesi

                                            IBAN: TR79 0001 0000 6710 8274 1050 01

1858/1-1


 


 


 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Sakarya İli, Sapanca İlçesi, Kurtköy Yavuzselim Mahallesi, 5 Pafta, 1010 Parsel üzerinde bulunan yapıdaki görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun, 28 inci maddesinin onuncu fıkrasında belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Sapanca Belediyesince tespit edilen Yapı müteahhidi (Gerçek Kişi) Saruhan YILGÜR-BARESA İnşaat’ın yetki belge numarasının (0054112950273366);

Aynı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen hükümlere göre 1 (bir) yıl süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Yapı müteahhidi yetki belge numarasının iptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 23.02.2016 tarihli ve 2243 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1911/1-1

—————

Antalya İli, Kepez İlçesi, Kuzeyyaka Mahallesi, 025-A-10-A-4-A pafta, 8151 ada, 15 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Kadir ÜN’ün Yetki Belgesi Numarasının (0007110100107738);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 23.02.2016 tarihli ve 2255 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1912/1-1

—————

Antalya İli, Kepez İlçesi, Yeni Emek Mahallesi, 025-A-09-B-3-C pafta, 5709 ada, 16 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Önder ÖZCAN’ın Yetki Belgesi Numarasının (0007110034293312);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 23.02.2016 tarihli ve 2253 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1913/1-1

—————

İstanbul ili, Tuzla İlçesi, G22B12B4C pafta, 8227 ada 4 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun, 28 nci maddesinin onuncu fıkrasında belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Pendik Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Binyapı İnş. Deri Teks. Gıda Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belge Numarasının (0034315603225065);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü olan “Recep EMEÇ (T.C. Kimlik No: 55225467602)”e şahıs şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesi ve Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

İptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

    Bakanlık Makamının 23.02.2016 tarihli ve 2242 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1914/1-1

—————

Antalya İli, Kepez İlçesi, 025A-05A-4D pafta, 2071 ada, 05 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Yusuf İREN-Sıvacılar İnşaat’a (Vergi No: 4800078966);

    Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde,

1 (bir) yıl süre ile yetki belge numarası verilmemesine,

Kararın Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

İptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

    Bakanlık Makamının 23.02.2016 tarihli ve 2254 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1915/1-1

—————

Antalya İli, Kepez İlçesi, 025-A-05-D-3-D pafta, 26428 ada, 02 nolu Parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun, 28 nci maddesinin onuncu fıkrasında belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi İlhas Müh. Hizm. Mek. Isıt. Soğ. Sis. İnş. Taah. ve Gıda Akary. Tüp. Gaz. Köm. San. Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belge Numarasının (0007311401698230);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü olan “Duran DELİÇAR (TC Kimlik No: 25634406066)”a şahıs şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesi ve Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

İptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

    Bakanlık Makamının 23.02.2016 tarihli ve 2251 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1916/1-1

—————

İzmir ili, Tire İlçesi, 1238 ada 10 parsel, 1472 ada, 1,5,6 Parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun, 28 nci maddesinin onuncu fıkrasında belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tire Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Tire Kerestecilik Ltd.Şti.’nin Yetki Belge Numarasının (0035311321861020);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü olan “Mehmet Zeki HARPUTLUOĞLU (TC Kimlik No: 38704665010na şahıs şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesi ve Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

İptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

    Bakanlık Makamının 23.02.2016 tarihli ve 2252 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1917/1-1

—————

İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Merkez Mah., Köroğlu Cad., No: 28, 5/1 pafta, ada, 1789 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Çekmeköy Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Halit MENEKŞE’nin Yetki Belge Numarasının (0034110091500246);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 23.02.2016 tarihli ve 2239 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1860/1-1

—————

Antalya İli, Kepez İlçesi, 025-A-10-D-I-C pafta, 5121 ada, 21 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Yılmaz Yıldırım. İnş. Taah. Eml. Tar. . Paz. Pey. Tur. Tic. San. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0007315142185530);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü olan Yılmaz YILDIRIM’ın şahıs şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 23.02.2016 tarihli ve 2244 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1861/1-1


Gemlik Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

30.04.2013 tarihli 28633 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 01.03.2013-31.03.2013 Tarihleri Arasında İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri listesinin 70.sırasında yer alan 25.01.2005 tarihli 78270 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Müdürlüğümüzce 3250032764 vergi numaralı Efes Seramik San. ve Tic. A.Ş. firması adına onaylı 04.09.2006/IM026871 ve 27.10.2006/IM032844 tarih/sayılı Gümrük Giriş Beyannameleri muhteviyatı eşyalara isabet eden 93.848,00-TL KDV ve faizinin 30 (otuz) gün içerisinde ödenmesi hususu; Müdürlüğümüzce anılan firmanın başkaca tebligat adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. ve 29. maddeleri gereğince ilanen Tebliğine ve aynı Kanunun 31.maddesi ve Tebligat Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 48. ve 49. maddeleri ile 52.maddesi uyarınca yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra Tebligat Kanunu gereğince tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur.

1864/1-1

—————

İLANEN TEBLİGATTIR

21.02.2013 tarihli 28566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak ilanen tebliğ edilen 17.07.2006/IM021252, 18.07.2006/IM021477 ve 21.07.2006/IM022031 tarih/sayılı Gümrük Giriş Beyannameleri muhteviyatı eşyalara isabet eden vergilerin ve 11.02.2011 tarihli 561, 562 ve 563 sayılı Para Cezası Kararlarının süresi içerisinde ödenmemesi üzerine Müdürlüğümüzce 2030144166 vergi numaralı Castleblaır İstanbul Tekstil San. ve Tic. A.Ş. adına düzenlenen 17.02.2016 tarihli 13932812, 13932232 ve 13934027 sayılı Ödeme Emirlerine konu 12.614,88-TL GV, 13.750,11-TL KDV ile faizi ve 58.588,88-TL’lik Para Cezasının 7 (yedi) gün içerisinde ödenmesi hususu; Müdürlüğümüzce anılan firmanın başkaca tebligat adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. ve 29. maddeleri gereğince ilanen Tebliğine ve aynı Kanunun 31.maddesi ve Tebligat Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 48. ve 49. maddeleri ile 52.maddesi uyarınca yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra Tebligat Kanunu gereğince tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur.

1863/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Petrolleri A.O’nun Batman il sınırları içerisinde sahip olduğu AR/TPO/4873 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının süresinin ruhsat sahasında yapılan petrol keşfine istinaden 18.09.2015 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6/8’inci maddesi gereğince 2 yıl süreyle uzatılması için müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

1899/1-1


Adalet Bakanlığından:

Bakırköy 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2008/318 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

1921/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Emir Sultan Gaziemir Camileri Eğitim Yardımlaşma ve Dostluk Vakfı.

VAKFEDENLER: Mustafa Temel, Alpaslan Alabay, Şükrü Eroğlu, Bedri Çelebi, Mustafa Haşlak, İsmail Güldüren, Halil Arslan.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İzmir.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İzmir 13. Asliye Hukuk Mahkemesinin 06.10.2015 tarihinde kesinleşen 29.06.2015 tarihli ve E: 2015/152 K: 2015/235 sayılı tashihli kararı.

VAKFIN AMACI: Gaziemir'de bulunan Emir Sultan Cami ve Ahmet Eroğlu Camilerinin bakım ve onarımını yapmak, ülke içinde ve dışında camii, mescit ve Kur’an kursu, lojman, çay ocağı yapmak, Ülkenin eğitim seviyesini yükseltmek için eğitim alanında hizmetler vermek, çalışmalar yapmak bu alandaki mevcut kuruluşlarla işbirliği ve çalışmalar yapmak, ayrıca insan sağlığı ile ilgili olarak şifa ve sağlık evleri açılması, her dalda sağlık merkezleri kurulmasına yardımcı olmak, tıp alanında bilimsel araştırma ve incelemeler yapmak ile vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 55.000 TL (EllibeşbinTL) nakit.

YÖNETİM KURULU: Mustafa Temel, Halil Arslan, Bedri Çelebi.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın borçları ödendikten sonra mevcut mal varlığı Diyanet Vakfına intikal ettirilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

1894/1-1


İstanbul Rumeli Üniversitesinden:

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programına Öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlı bir adet doçent kadrosudur başvuracakların; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Doçentler için 6 takım) dosya vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğü İrtibat Bürosu Çatalca Cad. Çakıl Mah. No: 53 Çatalca / İSTANBUL adresine şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

Birimi

Programı

K. Unvanı

Kadro Adet

Aranan Nitelikler

Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Laboratuvar

Doç. Dr

1

Doktorasını Mikrobiyoloji Anabilim Dalında almış Doçent olmak

1849/1-1


Gedik Üniversitesinden:

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Profesör kadrosuna ve Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Doçent kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Profesör ve Doçentler alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

• İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Aranan Şartlar;

Üniversitelerin Hukuk Fakültesinden mezun olmak, Doktorasını İş Hukuku alanında yapmış olmak, Doçentliğini “İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku” alanında almış olmak.

• Mühendislik Fakültesi

Mekatronik Mühendisliği Bölümü Aranan Şartlar;

Fakültelerin Mekatronik, Makine Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Yüksek Lisansını ve/veya Doktorasını Mekatronik, Makine Mühendisliği alanlarının birinden almış olmak

Adayların;

- Özgeçmiş(YÖK Formatında)

- 1 Adet Fotoğraf

- Nüfus Cüzdan Sureti

- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdışından alınmış Diploma, Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan dosyayı (Profesörler için 6 takım, Doçentler için 4 takım) ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir.

- KPDS/ÜDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa)

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Finans

Prof.

1

Üniversitelerin Hukuk Fakültesinden mezun olmak, Doktorasını İş Hukuku alanında yapmış olmak, Doçentliğini “İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku” alanında almış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Mekatronik Mühendisliği

Doç.

2

Fakültelerin Mekatronik, Makine Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Yüksek Lisansını ve/veya Doktorasını Mekatronik, Makine Mühendisliği alanlarının birinden almış olmak.

 

Başvuru adresi

Gedik Üniversitesi

Personel ve İdari İşler Daire Başkanlığı

İlgili Kişi:

Hülya ELİBOL

Adres: Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No: 1 Yakacık-Kartal/İSTANBUL

Tel  : 0216 4524585-86/1158

Fax : 0216 452 87 17

1874/1-1


Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Profesör ve Doçent alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 25. ve 26. maddelerinde belirtilen şartları taşımaları

Gerekmektedir.

PROFESÖRLÜK kadrosuna başvuracak adayların;

1 - 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde belirtilmiş olan Profesör olarak atanma şartlarını sağlamaları,

2 - Başvuru dilekçelerine ek olarak; (i) yükseltilerek atanacakların doçentlik unvanı aldıktan sonra en az beş yıl açık bulunan başvurulan profesörlük alanında çalıştığını gösteren belge, (ii) daha önce başka bir üniversite veya ileri teknoloji enstitüsünde en az iki yıl hizmet eden profesörlerin bu süreyi gösteren belge ile birlikte özgeçmişleri,

3 - Birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere gösterecekleri bilimsel yayınlarını, Turgut Özal Üniversitesi Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esasları Yönergesi ekinde yer alan Akademik Faaliyetler Puanlama Tablosunu kullanarak bilimsel çalışma ve yayınlarından elde ettikleri puanlarını gösterir bir tabloyu, doçentlik belgesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ya da tamamlanan doktora ve yüksek lisans tezlerini, üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerine katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 (altı) takım dosya ile birlikte Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

DOÇENTLİK kadrosuna başvuracak adayların;

1 - Başvurdukları bölümü belirten dilekçeleri ve özgeçmiş,

2 - İki adet fotoğraf,

3 - Nüfus cüzdanı örneği,

4 - Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgesi,

5 - Yayın listesini, Turgut Özal Üniversitesi Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esasları Yönergesi ekinde yer alan Akademik Faaliyetler Puanlama Tablosunu kullanarak bilimsel çalışma ve yayınlarından elde ettikleri puanlarını gösterir bir tabloyu, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan özgeçmiş ile eserlerini 4 adet Dosya ve CD ortamında hazırlayarak Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı/Programı

Unvanı

Adet

Açıklama

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp

Bilimleri

İç Hastalıkla

Profesör

1

Nefroloji Bilim Dalında Yandal Uzmanı olmak.

Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Elektronörofizyoloji

Doçent

1

Doçentliğini Çocuk Nörolojisi alanında almış olmak

Radyoterapi

Doçent

1

Doçentliğini Biyokimya alanında almış olmak.

Perfüzyon Teknikleri

Profesör

1

Doçentliğini Kalp ve Damar Cerrahisi alanında almış olmak

Doçent

1

Doçentliğini Kardiyoloji alanında almış olmak

Anestezi

Doçent

1

Doçentliğini Anestezi ve Reanimasyon alanında almış olmak

 

Adres: Ayvalı Mah. Gazze Cad. No: 7 Etlik Keçiören/ANKARA

1893/1-1


Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre, Doçent kadroları için 25. Madde, Profesör kadroları için 26.maddesi hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Profesör kadrosu için, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini,  bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 6 (Altı) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosu için, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğrafını,  nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 4 (Dört) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

Son başvuru tarihi ilanın yayınlanmasından itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.  (Yurtdışından alınmış olan diplomaların yetkili makamlarca denkliklerinin alınmış olması ve noter tasdikli olması gerekmektedir.)

İlan olunur.

 

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADET

Tıp Fakültesi

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Profesör

1

Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Profesör

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İngilizce İşletme Bölümü - Muhasebe ve Finans Alanı

Doçent

1

İngilizce İşletme Bölümü - Pazarlama Alanı

Doçent

1

İngilizce İşletme Bölümü - Stratejik Yönetim ve Liderlik Alanı

Doçent

1

1906/1-1


Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğünden:

DUYURULUR

İLAN TARİHİ                       :  02.03.2016

SON BAŞVURU TARİHİ    :  16.03.2016

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Yabancı dille eğitim yapılan birimlere başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 7. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen özellikleri taşıması ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

3 - 2 adet vesikalık fotoğraf

4 - Nüfus cüzdanı örneği

5 - Doçentlik Belgesi

6 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü

7 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya ile birlikte 6 adet CD veya taşınabilir bellek.

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Yayın listesi

3 - 2 adet vesikalık fotoğraf

4 - Nüfus cüzdanı örneği

5 - Doçentlik belgesi

6 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi/dökümü

7 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte 4 adet CD veya taşınabilir bellek.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi )

7 - Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

8 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte 4 adet CD veya taşınabilir bellek.

NOTLAR

1 - Aynı alanda yapılan başvurularda tercih edilme sırası profesör, doçent ve yardımcı doçent şeklinde olacaktır.

2 - Adayların Üniversitemiz Personel Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

3 - İlanımıza www.thk.edu.tr adresinden de ulaşılabilir.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğü

Personel Müdürlüğü

Türkkuşu Kampüsü

Bahçekapı Mah. Okul Sok. No: 11   06790 Etimesgut/ANKARA

Tel: 444 84 58     Faks: (0312) 342 84 60

 

Fakülte/Yüksekokul

Bölüm/Program

Adet

Unvan

Açıklama

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Uçak Mühendisliği

(İngilizce)

2

Prof.Dr.

Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr.

• Uçak Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Makine Mühendisliği alanlarının birinden doktora derecesine sahip olmak,

• SCI indeksli dergilerde yayımlanmış asgari beş farklı makalesi bulunmak.

Uzay Mühendisliği

(İngilizce)

2

Prof.Dr.

Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr.

• Uzay Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği alanlarının birinden doktora derecesine sahip olmak,

• SCI indeksli dergilerde yayımlanmış asgari beş farklı makalesi bulunmak.

Hava Ulaştırma Fakültesi

Pilotaj

(İngilizce)

2

Prof.Dr.

Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr.

Uçak Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği veya Makine Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans veya yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak.

İşletme Fakültesi

İşletme

(Türkçe)

1

Prof.Dr.

• Ekonomi-Maliye alanında lisans derecesine sahip olmak,

• Kamu Ekonomisi (Maliye) alanında yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak,

• Maliye ve İktisat alanlarında çalışmış olmak veya yayınları bulunmak.

1

Yrd.Doç.Dr.

• Yabancı dilde eğitim verilen üniversitelerin İşletme bölümünden lisans derecesine sahip olmak,

• İşletme Eğitimi alanında yüksek lisans ve İşletme alanından doktora derecelerine sahip olmak.

• Yükseköğretim kurumlarında alanı ile ilgili ders verme tecrübesine sahip olmak,

• Liderlik ve Motivasyon konularında akademik çalışmaları bulunmak.

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

1

Prof.Dr.

Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr.

• Endüstri Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olmak,

• Tedarik Zinciri, Taşıma, Envanter Yönetimi konularında SCI’de taranan bir dergide yayımlanmış asgari bir adet makalesi bulunmak,

• Yabancı dilde eğitim verilen yükseköğretim kurumlarında ders verme tecrübesine sahip olmak.

1

Prof.Dr.

Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr.

• Endüstri Mühendisliği alanında lisans veya yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak,

• Sistem Modelleme ve Benzetimi konusunda akademik çalışmaları ve proje deneyimi olmak,

• Yabancı dilde eğitim verilen yükseköğretim kurumlarında ders verme tecrübesine sahip olmak.

1

Prof.Dr.

Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr.

• Endüstri Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olmak,

• Ergonomi ve İş Etüdü derslerini yürütebilecek düzeyde akademik araştırma/çalışmaları bulunmak,

• SCI’de taranan bir dergide yayımlanmış asgari bir adet makalesi bulunmak,

• Yabancı dilde eğitim verilen yükseköğretim kurumlarında ders verme tecrübesine sahip olmak.

Makine Mühendisliği (İngilizce)

1

Prof.Dr.

• Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerinden asgari iki tanesi Makine Mühendisliği alanından olmak,

• Üretim Teknolojileri alanında akademik çalışmaları bulunmak.

1

Doç.Dr.

• Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerinden asgari iki tanesi Makine Mühendisliği alanından olmak,

• Üretim Teknolojileri alanında akademik çalışmaları bulunmak.

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

1

Yrd.Doç.Dr.

• Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri bölümünden birinde doktora derecesine sahip olmak,

• Yükseköğretim kurumlarında Bilgisayar Programlama alanında ders verme tecrübesine sahip olmak veya bu alanda ders verebilecek düzeyde akademik araştırma/çalışmaları bulunmak,

Karaman Havacılık Meslek Yüksekokulu

Uçak Teknolojisi (Türkçe)

1

Yrd.Doç.Dr.

• Fizik Mühendisliği alanında lisans derecesine sahip olmak,

• SCI-Expended üzerinden taranan asgari 10 adet akademik yayını bulunmak,

• Bilimsel Araştırma Projelerinde çalışma deneyimine sahip olmak.

1

Yrd.Doç.Dr.

• Makine alanında lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak,

• Alanında ulusal ve uluslararası nitelikte bilimsel çalışmaları bulunmak,

• Yükseköğretim kurumlarında asgari 10 yıl çalışma tecrübesine sahip olmak.

1910/1-1


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ):

ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR

Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurulardaki gecikmeler ile eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

Adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

1. 2547 Sayılı Kanunun 5572 Sayılı Kanunla değiştirilen 25. maddesinde belirtilen koşulları ve aynı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Elemanı Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterlerini (www.comu.edu.tr) taşıyor olmak,

2. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması,

3. Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, nüfus cüzdan sureti ve 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayın listeleri (Doçent kadroları için beş nüsha), Doçentlik

Belgeleri, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek Rektörlüğe ulaştırmaları gerekmektedir. Adaylar başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim veya anabilim dalını, ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını dilekçelerinde belirterek bunları belgelendirmelidirler.

4. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

5. Bir adayın sadece 1 kadroya başvurma hakkı vardır.

6. Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.

 

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

1

1

Doçentliğini uluslararası ilişkiler alanında almak ve Avrasya üzerine özellikle Avrasya'da ulusal kimliğin oluşması üzerine çalışmaları olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

ARKEOLOJİ

PROTOHİSTORYA ÖN ASYA A.

1

1

Çanakkale (ya da Kuzeybatı Anadolu Bölgesi'nde) Tunç Çağı üzerine araştırmalar yapmış olmak.

BİYOLOJİ

ZOOLOJİ

1

1

Hayvan sistematiği amfibive sürüngenlerin morfolojisi, hematolojisi, asteolojisi ve ekolojisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

BİLGİSAYAR YAZILIMI

1

1

Videolarda nesne takibi için başarım eniyileme ve esnek hesaplama konusunda çalışmalar yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

İÇ HASTALIKLARI

1

1

Kronik böbrek hastalıkları olan hastalarda proteinüri ve nötrofil lenfosit oranı arasındaki ilişki konusunda çalışmaları olmak. Yoğun bakım tecrübesi olmak.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

İÇ HASTALIKLARI

1

2

Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak. Hepatoportal sklerosizde Renin-Anjiontensin sistemi ile alakalı çalışma yapmış olmak.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTAS.

1

1

Ankilozan spondilit hastalıklarında mizaç ve karakter özelliklerinin değerlendirilmesi ile ilgili çalışmaları olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİSİ

-

1

1

Tahıllarda tane kalitesi ıslahı konusunda çalışmalar yapmış olmak.

1881/1-1


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. maddesinde ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.

Profesör kadrosuna başvurular Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvurular ve eksik belge ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.

Devlet hizmet yükümlüsü adaylar başvurularında yükümlülük süresini belgelendirecek olup, bu adayların başvuruları devlet hizmet yükümlülüğü süresi bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63. maddesi hükümleri dahilinde değerlendirilerek kabul veya reddedilecektir.

Öğretim üyesi atamalarında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanacaktır.

Adaylardan istenilen belgeler; Bölüm, Anabilim Dalını ve sabıka kaydının bulunup bulunmadığını belirten http://www.ksu.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu ekinde bir adet fotoğraf, lisans diploması fotokopisi, doktora / uzmanlık diploması fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayın listesi, yabancı dil belgesi, profesör kadrosuna başvuracaklar, doçentlik belgesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını 6 takım olarak sunacaklardır.

 

BİRİM

UNVAN

K/D

ADET

NİTELİĞİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İslam Mezhepleri Tarihi

Profesör

1

1

Maturidilik konusunda çalışmaları olmak

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Analitik Kimya

Profesör

1

1

Lazer Atomik Floresans Tekniği ile Eser Element Analizi konusunda çalışmaları olmak

1908/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                           61.00/1294

Toplantı Tarihi ve No    : 20.01.2016 - 141                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 20.01.2016 - 2671                                         TRABZON

Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, Kavala Mahallesi, Kayalık Mevkii, sit alanı dışında, özel mülkiyete ait, 141 ada, 3 parseldeki taşınmazın kültür varlığı olarak tescillenmesi isteğine ilişkin ilgilisinin 24.11.2015 tarihli yazısı, konuya ilişkin Trabzon Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 09.12.2015 gün ve 20816062/2822 sayılı yazısı, Ortahisar Kaymakamlığı, Tapu Müdürlüğünün 16.12.2015 gün ve 29854272-1057E.1819127 sayılı yazısı, Ortahisar Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.12.2015 gün ve 43187981/310.4/9209 sayılı yazısı ile Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 12/01/2016 tarih ve 2016/ sayılı uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, Kavala Mahallesi, Kayalık Mevkii, 141 ada, 3 parseldeki taşınmaz; 5226 ve 3386 sayılı yasalarla değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 6. maddesi kapsamında kaldığından korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine; koruma grubunun II. (iki) olarak belirlenmesine, taşınmazın bulunduğu parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “korunması gerekli II. (iki) grup kültür varlığıdır” şerhinin verilmesine;

Söz konusu 3 parselin koruma alanı ekte dağıtımı yapılan kadastral planda işaretlendiği şekilde belirlenmesine, koruma alanı içinde kalan 141 ada 1-3-4-5-6 parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine ise “kültür varlığı korunma alanıdır” şerhinin verilmesi gerektiğine, karar verildi.

1826/1/1-1

—————

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                            61.04/482

Toplantı Tarihi ve No    : 20/01/2016 - 141                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 20/01/2016 - 2680                                         TRABZON

Trabzon İli, Dernekpazarı İlçesi, Ormancık Mahallesi, sit alanı dışında, 165 ada,1 parselde yer alan mülkiyeti Dernekpazarı Belediyesini ait caminin tescil talebine ilişkin Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün 15/09/2015 gün ve 1859 sayılı yazısı, Trabzon Valiliği Kadastro Müdürlüğü Çaykara Kadastro Biriminin 09/10/2015 gün ve E.1295860 sayılı yazısı, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 14/01/2016 gün ve 2016/20  sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Trabzon İli,Dernekpazarı İlçesi,Ormancık Mahallesi, sit alanı dışında, 165 ada,1 parselde yer alan mülkiyeti Dernekpazarı Belediyesini ait caminin 5226 ve 3386 sayılı yasalarla değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında kaldığından korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, Taşınmazın koruma grubunun I (bir), olarak belirlenmesine,

Tescillenen caminin bulunduğu parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine ‘‘Korunması Gerekli I. (Bir) Grup Taşınmaz Kültür Varlığı’’ şerhinin verilmesine,

Koruma alanının, taşınmazın çevresel parselleriyle birlikte gösterildiği kadastral planlarının temininden sonra belirlenmesi gerektiğine karar verildi.

1826/2/1-1

—————

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                            61.04/597

Toplantı Tarihi ve No    : 20/01/2016 - 141                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 20/01/2016 - 2682                                         TRABZON

Trabzon İli, Dernekpazarı İlçesi, Zincirlitaş Mahallesi, 172 ada 9 ve 10 nolu parsellerde bulunan ve sit alanı dışındaki tescilli yapının ilgilisinin müracaatı üzerine tanzim edilen Dernekpazarı Kaymakamlığı, Yazı İşleri Müdürlüğünün 17.12.2015 gün ve 638 sayılı sayılı yazısı, Trabzon Kültür ve Tabiat varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 25.04.2008 gün ve 1587 sayılı kararı, Dernekpazarı Kaymakamlığı, Tapu Müdürlüğünün 31.12.2015 gün ve 1951508 sayılı yazısı, Dernekpazarı İlçe Belediye Başkanlığının 06.01.2016 gün ve 04 sayılı yazıları ile Trabzon Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 18.01.2016 gün ve 2016/48 sayıyla kayıtlı uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Trabzon İli, Dernekpazarı İlçesi, Zincirlitaş Mahallesinde bulunan tescilli yapının koruma grubunun II (iki); korunma alanının ise ekteki 1/1000 ölçekli kadastral planda koordinatları ile birlikte sınırları çizilen saha olarak belirlenmesine;

Tescilli yapının bulunduğu 172 ada 9 ve 10 nolu parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine ‘‘Korunması Gerekli II. (iki) Grup Taşınmaz Kültür Varlığı’’ şerhinin; belirlenen korunma alanının içinde kalan 172 ada 7 ve 20 nolu parseller ile 171 ada 1 ve 2 nolu parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesinde ‘‘Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Korunma Alanındadır” şerhlerinin verilmesi gerektiğine karar verildi.

1826/3/1-1

—————

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                            61.07/170

Toplantı Tarihi ve No    : 20/01/2016 - 141                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 20/01/2016 - 2685                                         TRABZON

Trabzon İli, Sürmene İlçesi, Yemişli Mahallesi, Camii mevkii, sit alanı dışında, 750 ada,43 parselde yer alan özel mülkiyete ait konutun tescil talebine ilişkin İlgilisinin 05/11/2015 günlü başvurusu, Sürmene Kaymakamlığı Kadastro Müdürlüğü Sürmene Kadastro Birimi’nin 18/11/2015 gün ve E.1588251 sayılı yazısı, Sürmene Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 23/11/2015 gün ve 977 sayılı yazısı, Sürmene Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü’nün 03/12/2015 gün ve E.1713076 sayılı yazısı, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 10/12/2015 gün ve 2015/771  sayılı uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Trabzon İli, Sürmene İlçesi, Yemişli Mahallesi, Camii mevkii, sit alanı dışında, 750 ada,43 parselde yer alan özel mülkiyete ait konutun 5226 ve 3386 sayılı yasalarla değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında kaldığından korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, 

Taşınmazın koruma grubunun II (İki), korunma alanının ise ekte dağıtımı yapılan kadastral planda işaretlendiği şekilde belirlenmesine,

Tescillenen konutun bulunduğu parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine ‘‘Korunması Gerekli II. (İki) Grup Taşınmaz Kültür Varlığı’’ şerhinin; belirlenen korunma alanının içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine de ‘‘Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Korunma Alanındadır” şerhinin verilmesi gerektiğine karar verildi.

1826/4/1-1

—————

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                             61.16/57

Toplantı Tarihi ve No    : 20.01.2016-141                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 20.01.2016-2687                                           TRABZON

Trabzon İli, Beşikdüzü İlçesi, Oğuz/Atatürk Mahallesi, Hanecivarı Mevkii, sit alanı dışında, özel mülkiyete ait, 156 ada, 115 parseldeki taşınmazın tescilden düşürülmesi talebini içeren ilgilisinin bila tarihli yazısı, konuya ilişkin Trabzon Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 02.12.2015 gün ve 34986721(Beşikdüzü Kadastro Birimi)-170.99[170.99]/E.1685876 sayılı yazısı, Beşikdüzü Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.12.2015 gün ve 84791311-310-99/2132 sayılı yazısı, Beşikdüzü Kaymakamlığı, Tapu Müdürlüğünün 01.12.2015 gün ve 54866133-105/E.1692232 sayılı yazısı, söz konusu taşınmazın tesciline ilişkin Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23.12.2010 gün ve 3122 sayılı kararı ile Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 25.12.2015 gün ve 2015/784 sayılı Uzman Raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Trabzon İli, Beşikdüzü İlçesi, Oğuz/Atatürk Mahallesi, Mahalleiçi Mevkii, 156 ada, 115 parseldeki taşınmazın; “tescil kaydının devamına”; “koruma grubunun II (iki)” olarak belirlenmesine;

Söz konusu 115 parselin koruma alanı ekte dağıtımı yapılan kadastral planda işaretlendiği şekilde belirlenmesine, koruma alanı içinde kalan 156 ada 81-111-112-114-115 parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine ise “kültür varlığı korunma alanıdır” şerhinin verilmesi gerektiğine, karar verildi.

1826/5/1-1

—————

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                             61.16/59

Toplantı Tarihi ve No    : 20/01/2016 - 141                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 20/01/2016 - 2688                                         TRABZON

Trabzon İli, Beşikdüzü İlçesi’nde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim projesi alanını içerisinde ve yakın çevresinde, proje çalışmalarına altlık oluşturmak amacıyla tescile konu yapı ve sit alanları bilgi ve belgelerin sayısal ortamda taraflarına iletilmesi talebi ile ilgili GEDAŞ Gayrimenkul Değerleme A.Ş’nin 04/12/2015 gün ve  0838 Ref No’lu yazısı, Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 15/07/1997 gün ve 2891 sayılı kararı, Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 05/08/2010 gün ve 2872 sayılı kurul kararı, Trabzon Valiliği Kadastro Müdürlüğü Beşikdüzü Kadastro Birimi’nin 29/12/2015 gün ve E.1925281 sayılı yazısı, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 23/12/2015 gün ve 2015/782 sayılı uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Trabzon İli, Beşikdüzü İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde yer alan, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli 278 ada,2 (eskisi 3 pafta,200 parsel) parsel ile 279 ada,5 (3 pafta 157 parsel) parselde yer alan taşınmazların koruma gruplarının I (bir), korunma alanının ise ekte dağıtımı yapılan kadastral planda işaretlendiği şekilde belirlenmesine,

Tescilli taşınmazların tapu kütüğünün beyanlar hanesine ‘‘Korunması Gerekli I. (Bir) Grup Taşınmaz Kültür Varlığı’’ şerhinin; belirlenen korunma alanının içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine de ‘‘Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Korunma Alanındadır” şerhinin verilmesi gerektiğine karar verildi.  

1826/6/1-1

—————

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                             61.16/60

Toplantı Tarihi ve No    : 20.01.2016-141                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 20.01.2016-2689                                           TRABZON

Trabzon İli, Beşikdüzü İlçesi, Oğuz/Atatürk Mahallesi, Mahalleiçi Mevkii, sit alanı dışında, özel mülkiyete ait, 172 ada, 19 parseldeki taşınmazın tescilden düşürülmesi talebini içeren ilgilisinin 21.12.2015 tarihli yazısı, söz konusu taşınmazın tesciline ilişkin Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23.12.2010 gün ve 3122 sayılı kararı, konuya ilişkin Beşikdüzü Kaymakamlığı, Tapu Müdürlüğünün 28.12.2015 gün ve 54866133-160.99[160.99]/E.1915357 sayılı yazısı, Trabzon Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 05.01.2016 gün ve 34986721(Beşikdüzü Kadastro Birimi)-205.02[205.02]/E.22902 sayılı yazısı ile Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 25.12.2015 gün ve 2015/784 sayılı Uzman Raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Trabzon İli, Beşikdüzü İlçesi, Oğuz/Atatürk Mahallesi, Mahalleiçi Mevkii, sit alanı dışında, özel mülkiyete ait, 172 ada, 19 parseldeki taşınmazın; tescil kaydının devamına; koruma grubunun II (iki) olarak belirlenmesine;

Söz konusu 19 parselin koruma alanı ekte dağıtımı yapılan kadastral planda işaretlendiği şekilde belirlenmesine, koruma alanı içinde kalan 172 ada 18-19 parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine ise “kültür varlığı korunma alanıdır” şerhinin verilmesi gerektiğine, karar verildi.

1826/7/1-1

—————

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                             28.01/42

Toplantı Tarihi ve No    : 20/01/2016-141                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 20/01/2016-2694                                           TRABZON

Giresun ili, Alucra İlçesi, Hacıhasan Köyü, sit alanı dışında, mülkiyetleri Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait, 147 ada, 2 parselde yer alan camii ile 140 ada, 12 parselde yer alan türbenin 2863 sayılı yasa kapsamında değerlendirilmesi isteğini içeren Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 23/06/2015 tarih ve 11803514-150.01/1301 sayılı yazısı, Alucra Kaymakamlığı, İlçe Tapu Müdürlüğünün 12/08/2015 tarih ve 933452 sayılı, Giresun Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 26/08/2015 tarih ve 190.01/E.1024109 sayılı yazısı, Hacıhasan Köyü, Hacı Hasan Efendi Türbesi ve Mezarlığının tescilini içeren Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 17/05/1991 tarih ve 1015 sayılı kararı, ile konuya ilişkin Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 18/01/2016 tarih ve 2016/240 sayılı uzman sunum raporu okundu,  ekleri ve dosyası incelendi yapılan görüşmeler sonucunda;

Giresun İli, Alucra İlçesi, Hacıhasan Köyü 147 ada, 2 parselde yer alan camiinin 5226 ve 3386 sayılı yasalarla değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında kaldığından korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, 140 ada, 12 parselde yer alan tescilli Hacı Hasan Efendi Türbesinin tescil kaydının devamına, sözkonusu camii ve türbenin koruma grubunun I (Bir) olarak belirlenmesine, Hacıhasan köyü 147 ada, 2parsel ile 140 ada, 12 parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine ‘‘Korunması Gerekli I. (Bir) Grup Taşınmaz Kültür Varlığı’’ şerhinin verilmesi gerektiğine  karar verildi.

1826/8/1-1

—————

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                              28.02/1

Toplantı Tarihi ve No    : 20/01/2016 - 141                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 20/01/2016 - 2695                                         TRABZON

Giresun ili, Bulancak ilçesinde yapılacak ilave ve revizyon imar planı çalışmalarında kullanılmak üzere alanda bulunan taşınmaz kültür varlıkları ile sit alanları sınırlarının sayısal ortamlara işlenerek kurum görüşüyle birlikte gönderilmesi isteğini içeren İller Bankası Anonim Şirketi Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığı’nın 26/09/2014 gün ve 21109 sayılı yazısı ile konuya ilişkin Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün 22/07/2015 gün ve 1524 sayılı, 26/08/2015 gün ve 1750 sayılı yazıları; Giresun Valiliği Bulancak Kadastro Birimi’nin 10/07/2015 gün ve 728385 sayılı yazısı; Bulancak Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü’nün 25/08/2015 gün ve bila sayılı yazısı; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 14/08/2015 gün ve 54179 sayılı, 03/12/2015 gün ve E.65581 sayılı yazıları; Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 08/07/1977 gün ve A-690 sayılı, 20/01/1982 gün ve A-4067 sayılı kararları; Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Ankara Bölge Kurulu’nun 06/12/1985 gün ve 66 sayılı, 25/04/1986 gün ve 940 sayılı kararları; Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 20/11/1993 gün ve 1828 sayılı, 24/11/1995 gün ve 2319 sayılı, 21/11/2000 gün ve 3980 sayılı, 22/05/2001 gün ve 4143 sayılı, 27/10/2001 gün ve 4294 sayılı, 11/10/1190 gün ve 856 sayılı, 19/03/1992 gün ve 1309 sayılı, 19/01/1990 gün ve 609 sayılı, 04/11/1988 gün ve 204 sayılı, 07/10/1999 gün ve 3531 sayılı kararları; Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22/09/2010 gün ve 2917 sayılı, 19/02/2010 gün ve 2556 sayılı, 25/02/2011 gün ve 3259 sayılı kararları; Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26/04/2012 gün ve 450 sayılı, 29/02/2012 gün ve 308 sayılı, 01/02/2013 gün ve 1001 sayılı karaları; Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından hazırlanan 03/07/2015 gün ve 440 sayılı uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Giresun ili, Bulancak ilçesinde yer alan, ekteki Liste1’de belirtilen korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli 7 adet taşınmazın tescil kayıtlarının devamına,

Ekteki Liste2’de belirtilen 22 adet taşınmazın, 2863 sayılı Kanun kapsamında korunması gerekli kültür varlığı özelliği gösterdiğinden tescil edilmesine,

Bahse konu taşınmazların kadastral numaralarının ve koruma gruplarının ekteki Liste1 ve Liste2’de belirtildiği şekilde, korunma alanlarının ise ekteki kadastral haritalarda gösterildiği şekilde belirlenmesine;

Tescilli taşınmazlar ile korunma alanlarının yapılacak imar planlarına işlenmesine; plan notlarına “tescilli taşınmazlar ve korunma alanlarında yapılacak her türlü inşai ve fiziki uygulama öncesi Koruma Bölge Kurulu’ndan izin alınması gereklidir” ibaresinin eklenmesi gerektiğine;

Tescilli taşınmazların bulunduğu parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine ‘‘Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı’’ şerhinin; belirlenen korunma alanlarının içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine de ‘‘Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Korunma Alanındadır” şerhinin verilmesi gerektiğine karar verildi.

1826/9/1-1

—————

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                              28.08/1

Toplantı Tarihi ve No    : 20/01/2016-141                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 20/01/2016-2700                                           TRABZON

Giresun İli, Şebinkarahisar İlçesi, Merkez, belediye sınırlarındaki mahallelerle bulunan eski taşınmazların Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26/11/2015 tarih ve 2615 sayılı kararıyla tescillenen 33 adet taşınmazdan ada, parsel ve mahalle bilgilerinin sehven yanlış yazılanların düzeltilmesi talebini içeren Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 19/01/2016 tarih ve 2016/50 sayılı Dosya İnceleme Raporu, konuya ilişkin Şebinkarahisar Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü’nün 18/12/2015 tarih ve 1965 Yevmiye nolu yazısı okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Giresun İli, Şebinkarahisar İlçesi, Merkez, belediye sınırlarındaki mahallelerde bulunan, kurulumuzun 26/11/2015 tarih ve 2615 sayılı kararıyla tescillenen ve karar eki listede yer alan;

-Müftü Mahallesi, 148 ada, 6 parselin  ‘Müftü Mahallesi, 148 ada, 15 parsel’

-Kızılca Mahallesi, 149 ada 8 parselin  ‘Müftü Mahallesi 149 ada,8 parsel’

-Kızılca Mahallesi, 149 ada 2 parselin  ‘Müftü Mahallesi 149 ada,2 parsel’

-Kızılca Mahallesi,122 ada, 4 parselin ‘Kızılca Mahallesi 112 ada, 4 parsel’

 olarak düzeltilmelerine;

Şebinkarahisar İlçesi, Merkez, Müftü Mahallesi, 148 ada, 6 parsel; Kızılca Mahallesi 149 ada 8 parsel; Kızılca Mahallesi, 149 ada 2 parsel ile Kızılca Mahallesi,122 ada, 4 parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesindeki ‘Korunması gerekli kültür varlığıdır’ şerhlerinin kaldırılmasına;

Şebinkarahisar İlçesi, Merkez Müftü Mahallesi, 148 ada, 15 parsel;  Müftü Mahallesi 149 ada,8 parsel; Müftü Mahallesi 149 ada,2 parsel ile Kızılca Mahallesi 112 ada, 4 parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine, ‘Korunması gerekli kültür varlığıdır’ şerhlerinin verilmesi gerektiğine, karar verildi.

1826/10/1-1

—————

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                             28.09/83

Toplantı Tarihi ve No    : 20/01/2016-141                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 20/01/2016-2704                                           TRABZON

Giresun İli, Tirebolu İlçesi, Vardallı Mahallesi, Kilise Burnu mevkiinde yer alan III. Derece doğal sit alanı üzerinde koruma amaçlı imar planı yapılacağından, alan üzerinde bulunan tescil kaydı sürmekte olan 3 ada, 1 parselin korunma alanının tespit edilmesi isteğine ilişkin Tirebolu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 17/08/2015 gün ve 1530 sayılı yazısı ile Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun; 29/01/1999 gün ve 3376 sayılı,13/10/2000 gün ve 3931 sayılı kararları ile, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 12/07/2012 gün ve 640 sayılı ve 26/09/2012 gün ve 757 sayılı kararları ile Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce hazırlanan 11/01/2016 gün ve 2016/22 sayılı uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yerinde yapılan görüşmeler sonucunda;

Giresun İli, Tirebolu İlçesi, Vardallı Mahallesi, Kilise Burnu mevkiinde bulunan ve tescil kaydı sürmekte olan bekletme havuzcukları, akıtma kanalları ve pres taşlarından oluşan işlik kompleksinin ve kilisenin yer aldığı 3 ada, 1 parselin korunma alanının kendi parseli olarak belirlenmesine, söz konusu parsel üzerinde yapılacak uygulamalarda 2863 Sayılı yasa gereğince Kurulumuz görüşünün alınması gerektiğine karar verildi.

1826/11/1-1

—————

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                            53.02/567

Toplantı Tarihi ve No    : 21/01/2016-142                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 21/01/2016-2713                                           TRABZON

Rize İli, Çamlıhemşin İlçesi, Şenköy Köyü, sit alanı dışında, mülkiyeti Şenköy köy tüzel kişiliğine ait, 111 ada, 14 parselde yer alan ve Trabzon Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 28.11.2012 gün ve 857 sayılı kararı ile tescillenen, Şenköy Köyü  Camii yolu üzerinde bulunan baz istasyonuna ilişkin Rize Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 06.06.2014 gün ve 903 sayılı,  18.12.2014 gün ve 2142 sayılı yazıları, Pazar Cumhuriyet Başsavcılığının 08.04.2015 gün ve 2015/662 sayılı yazısı, Rize Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünün 21.05.2015 gün ve 1676 sayılı, 24.11.2015 gün ve E.4094 sayılı yazıları, Çamlıhemşin Kaymakamlığı, Tapu Müdürlüğünün 24.11.2015 gün ve E.1638154 sayılı yazısı, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş nin 14.01.2016 tarihli başvurusu  ile Trabzon Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 14.10.2015 gün ve 2015/680 sayılı, 22.12.2015 gün ve 2016/6 sayılı uzman raporları okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Rize İli, Çamlıhemşin İlçesi, Şenköy Köyünde yer alan ve Kurulumumuzun 28.11.2012 gün ve 857 sayılı kararıyla tescillenerek, kadastral numaraları sehven 120 ada 1 parsel olarak belirlenen, Şenköy Köyü Caminin kadastral numarasının, 111 ada, 14 parsel olarak düzeltilmesine;

Rize İli, Çamlıhemşin İlçesi, Şenköy Köyü 120 ada 1 parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesindeki “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır” ile “I. Derecede Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır” beyanlarının kaldırılmasına,

Tescilli yapının bulunduğu 111 ada 14 nolu parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “Korunması Gerekli I. (bir) Grup Taşınmaz Kültür Varlığı”  şerhinin; belirlenen korunma alanının içinde kalan 111 ada,12 ve 13 parseller ile,  114 ada 1, ve 120 ada 1 nolu parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine ‘‘Kültür Varlığı Korunma Alanındadır” şerhlerinin verilmesine,

Söz konusu tescilli Şenköy Köyü camiinin korunma alanının ekte dağıtımı yapılan 1/1000 ölçekli kadastral planında işaretlendiği şekilde belirlenmesine,

Şenköy Köyü Camii yolu üzerinde yapılan baz istasyonunun kaldırıldığı anlaşıldığından kurulumuzca yapılacak bir işlem olmadığına, toprak kaymasını önlemek amacıyla caminin ön kısmına yapılan istinat duvarının da uygun olduğuna karar verildi.

1826/12/1-1

—————

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                            53.02/605

Toplantı Tarihi ve No    : 21/01/2016 - 142                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 21/01/2016 - 2714                                         TRABZON

Rize ili, Çamlıhemşin ilçesi, Kavak mahallesi, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, doğal sit alanında, F46d21a1b pafta, 332 ada 2 parselin ibadet yeri olarak kullanılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edilmesi talep edildiğinden 2863 sayılı Kanun kapsamında kalıp kalmadığının bildirilmesi isteğini içeren Çamlıhemşin Kaymakamlığı Malmüdürlüğü’nün 24/07/2014 gün ve 302 sayılı, 20/11/2014 gün ve 401 sayılı, 20/11/2014 gün ve 400 sayılı, 15/07/2015 gün ve 173 sayılı yazıları; Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün 11/11/2014 gün ve 1828 sayılı, 14/12/2015 gün ve 2388 sayılı yazıları; Çamlıhemşin Belediye Başkanlığı’nın 27/10/2014 gün ve 1018 sayılı, 14/07/2015 gün ve 875 sayılı yazıları; Rize Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 07/07/2015 gün ve 2273 sayılı yazısı;  Çamlıhemşin Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü’nün 20/10/2014 gün ve 382 sayılı yazısı; Rize Valiliği Ardeşen Kadastro Birimi’nin 06/11/2014 gün ve 549 sayılı, 12/01/2015 gün ve 18 sayılı, 24/04/2015 gün ve 310320 sayılı yazıları; Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü’nün 11/03/2015 gün ve 504165 sayılı yazısı;  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 23/10/2015 gün ve E.60165 sayılı yazısı; Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından hazırlanan 29/09/2014 gün ve 652 sayılı, 31/03/2015 gün ve 251 sayılı, 12/01/2016 gün ve 56 sayılı uzman raporları okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Rize ili, Çamlıhemşin ilçesi, Kavak mahallesi, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, doğal sit alanında, F46d21a1b pafta, 332 ada 2 parselde yer alan caminin 2863 sayılı Kanun kapsamında kaldığından korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine;

Caminin koruma grubunun I (Bir) olarak, korunma alanının da ekteki kadastral haritada koordinatlarıyla beraber gösterilen saha olarak belirlenmesine; korunma alanı içerisinde yapılacak her türlü inşai ve fiziki uygulama öncesi kurulumuzdan izin alınması gerektiğine; Caminin ibadet yeri olarak kullanılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edilmesinin uygun olduğuna,

Tescillenen caminin bulunduğu parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine ‘‘Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı’’ şerhinin; belirlenen korunma alanı içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine de ‘‘Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Korunma Alanındadır” şerhinin verilmesi gerektiğine karar verildi.

1826/13/1-1

—————

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                            61.07/159

Toplantı Tarihi ve No    : 26/02/2015-113                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 26/02/2015-2254                                           TRABZON

Trabzon İli, Sürmene İlçesi, Çarşı Mahallesi, 3 ada 43 nolu parselde bulunan ve kentsel sit alanı içinde kalan, özel mülkiyete ait tescilli taşınmazın maili inhidam durumuna ilişkin Sürmene Belediye Başkanlığının 20.11.2014 gün ve 810 sayılı yazıları, konuya ilişkin Trabzon Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 10.12.2014 gün ve 99 sayılı yazısı ve eki rapor ile Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 20.02.2015 gün ve 2015/162 sayılı uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Trabzon İli, Sürmene İlçesi, Çarşı Mahallesinde 42 envanter numarada tescilli ikiz konutların kurulumuzun 16.05.1991 gün ve 1003 sayılı karar eki paftada 30 ve 43 parseller üzerinde görüldüğü halde, ilgi kararda sehven 43 parsel olarak yazıldığı ve tescil listesine de bu şekilde geçirildiği anlaşıldığından, tescilli taşınmazın parsel numarasının 30 ve 43 parsel olarak düzeltilmesine, koruma grubunun II olarak belirlenmesine, taşınmazın maliki tescilli yapının maili inhidam durumuna düşmemesi için ivedilikle rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin kurulumuza sunulmasına, can ve mal güvenliği açısından gerekli tedbirlerin ilgili kurumca ve ilgilisince alınmasına karar verildi.

1826/17/1-1

—————

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                            53.02/632

Toplantı Tarihi ve No    : 21/01/2016-142                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 21/01/2016-2717                                           TRABZON

Rize ili, Çamlıhemşin ilçesi, Kavak mahallesi, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, doğal sit alanında, F46d21a1b pafta, 343 ada 45 parselde yer alan camii ve mezarlığın 2863 sayılı Kanun kapsamında korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesi konusunun değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından hazırlanan 29/09/2014 gün ve 652 sayılı, 31/03/2015 gün ve 251 sayılı, 12/01/2016 gün ve 56 sayılı uzman raporları ile konuya ilişkin Çamlıhemşin Kaymakamlığı Malmüdürlüğü’nün 24/07/2014 gün ve 302 sayılı, 20/11/2014 gün ve 401 sayılı, 20/11/2014 gün ve 400 sayılı, 15/07/2015 gün ve 173 sayılı yazıları; Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün 11/11/2014 gün ve 1828 sayılı yazısı; Çamlıhemşin Belediye Başkanlığı’nın 14/07/2015 gün ve 875 sayılı yazısı; Rize Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 07/07/2015 gün ve 2273 sayılı yazısı;  Çamlıhemşin Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü’nün 03/06/2015 gün ve 502922 sayılı yazısı; Rize Valiliği Ardeşen Kadastro Birimi’nin 24/04/2015 gün ve 310320 sayılı yazısı; Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü’nün 11/03/2015 gün ve 504165 sayılı yazısı;  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 23/10/2015 gün ve E.60165 sayılı yazısı okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Rize ili, Çamlıhemşin ilçesi, Kavak mahallesi, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, doğal sit alanında, F46d21a1b pafta, 343 ada 45 parselde yer alan camii ve mezarlığın 2863 sayılı Kanun kapsamında kaldığından korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine;

Koruma gruplarının I (Bir) olarak, korunma alanlarının da ekteki kadastral haritada koordinatlarıyla beraber gösterilen saha olarak belirlenmesine; korunma alanı içerisinde yapılacak her türlü inşai ve fiziki uygulama öncesi kurulumuzdan izin alınması gerektiğine;

Tescillenen cami ve mezarlığın bulunduğu parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine ‘‘Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı’’ şerhinin; belirlenen korunma alanı içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine de ‘‘Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Korunma Alanındadır” şerhinin verilmesi gerektiğine karar verildi.

1826/14/1-1