2 Mart 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29641

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


5607-4458 SAYILI KANUNLAR UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


BORULU TİP ISI DEĞİŞTİRİCİLERİ İLE BUHARLAŞTIRICILARA AİT BORULARIN TEMİZLİĞİ VE DEĞİŞİMİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


BUHARLAŞTIRICI (TEPHİR) APARATI BORU TEMİZLEME HİZMETLERİ İŞİ T.Ş.F.A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIMI YÖNETMELİĞİ ESASLARINA GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


32-40 t/h 3 NOLU BUHAR KAZANI KIZDIRICI BORU DEĞİŞİMİ HİZMETİ İŞİ T.Ş.F.A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIMI YÖNETMELİĞİ ESASLARINA GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


MUHTELİF MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


3.000 ADET MAKİNELİ RAY ALIN KAYNAĞI YAPILMASI HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


KARAKUYU-BOZANÖNÜ İSTASYONLARI ARASINDA HIZLI YOL YENİLEME MAKİNESİ İLE YOL YENİLEME ÇALIŞMALARI 5 AY SÜRELİ AYLIK 44 İŞÇİ İLE YAPILMASI İÇİN HİZMET İŞİDİR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


MAKİNELİ RAY ALIN KAYNAĞI YAPILMASI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


KOMPLE KÜÇÜK YOL MALZEMELERİNİN SÖKÜMÜ, BAĞLANMASI İLE ÇIKAN MALZEMELERİN VAGONLARA YÜKLEME, BOŞALTMA, İSTİF HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ TOPTANCI HALİ KOMPLEKSİ YAPTIRILACAKTIR

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


YAKIT HARİÇ SÜRÜCÜLÜ VE SÜRÜCÜSÜZ ARAÇ KİRALAMA İŞİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü TEİAŞ 5. Bölge Müdürlüğünden: SAKARYA


ATOMİK KUVVET MİKROSKOBU (AFM) SATIN ALINACAKTIR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARININ İHALESİ YAPILACAKTIR

Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:


CER MÜDÜRLÜĞÜNDE (VAGON BAKIM ONARIM ATÖLYE MÜDÜRLÜĞÜ) REVİZYON TAMİRİ YAPILAN VAGONLARIN 10.000 M2 BOYAMA HİZMETLERİ İŞİ, 16/03/2016 TARİHİNDE SAAT: 14:00'DA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TCDD 5. Bölge Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Çorlu Belediye Başkanlığından:


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Aksaray İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5607-4458 SAYILI KANUNLAR UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 78,18 TL. ile en çok 45.835,40 TL. arasında değişen; 07/03/2016 günü saat 16:00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 10 TL, en çok 4.585 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen muh. cep telefonu ve aksamları, Muh. tablet, Muh. şal, duvaklık, kına eldiveni, kemer tokası, Dökme çay, Muh. elektronik eşya, Muh. giyim eşyası, Muh. lavabu-musluk, Muh. ev aletleri, vana, Muh. araba parçaları, v.b. olarak satışa sunulan 31 grup eşya; açık artırma suretiyle, Gümrük Kompleksi içerisinde bulunan Konferans Salonu Medya Mahallesi Muhabbat Bulvarı No: 4 Kayapınar/DİYARBAKIR adresindeki ihale salonunda 08/03/2016 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gbt.gov.tr internet adresimiz ile (0) (412) (257 43 79) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve eklerini 10 TL. bedel karşılığı Diyarbakır Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

1889/1-1


BORULU TİP ISI DEĞİŞTİRİCİLERİ İLE BUHARLAŞTIRICILARA AİT BORULARIN TEMİZLİĞİ VE DEĞİŞİMİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamızda Borulu Tip Isı Değiştiricileri ile Buharlaştırıcılara ait Boruların Temizliği ve Değişimi İşi, Türkiye Şeker Fabrikaları Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle Anahtar Teslimi Götürü Bedel Teklif Alınmak Suretiyle ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2016/54277

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Sivas karayolu 5. Km Sorgun/YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası   :  Tel 0354 441 10 10

                                                  Faks 0354 441 10 18

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğü bünyesinde; Borulu Tip Isı Değiştiricileri ile Buharlaştırıcılara ait Boruların Temizliği ve Değişimi İşi ve teknik şartlara uygun şekilde “ANAHTAR TESLİMİ OLARAK YAPILMASI” işin konusunu teşkil etmektedir.

b) Yapılacağı yer                    :  Yozgat Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :  Yer teslimini müteakip 30 takvim gününde tamamlanacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Yozgat Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                    :  17.03.2016 Perşembe günü saat 14.00

4 - İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Sivas Karayolu 5. Km Sorgun/ Yozgat) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

1836/1-1


BUHARLAŞTIRICI (TEPHİR) APARATI BORU TEMİZLEME HİZMETLERİ İŞİ T.Ş.F.A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIMI YÖNETMELİĞİ ESASLARINA GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                   :  2016/50997

1 - İdarenin

a) Adı                                        :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü

b) Adresi                                   :  Muş Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. Merkez - MUŞ

c) Telefon ve faks numarası       :  0436-215 12 80    Faks: 0436 215 13 30

2 - İhale konusu hizmetin         

a) Niteliği, türü ve miktarı          :

 

Ad

Birimi

Miktarı

I. TEPHİR (31X35X3200 ÇAPINDA)

adet

6.400

IIA TEPHİRİ (32X35X3005 ÇAPINDA)

adet

5.220

IIB. TEPHİRİ (31X35X3005 ÇAPINDA)

adet

3.538

IIIA TEPHİRİ (32X35X3005 ÇAPINDA)

adet

3.538

IV. TEPHİR (31X35X3005 ÇAPINDA)

adet

3.050

V. TEPHİR (31X35X3005 ÇAPINDA)

adet

1.400

II. SATURASYON ISITICISI (31X35X4000 ÇAPINDA)

adet

568

II. SATURASYON ISITICISI (31X35X4000 ÇAPINDA)

adet

568

SULU ŞERBET ISITICISI (31X35X4000 ÇAPINDA)

adet

568

SULU ŞERBET ISITICISI (31X35X4000 ÇAPINDA)

adet

740

SULU ŞERBET ISITICISI (31X35X4000 ÇAPINDA)

adet

740

 

İşle ilgili detaylar teknik ve idari şartnamede belirtilmiştir.

b) Yapılacağı Yer                      :  Muş Şeker Fabrikası

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. MUŞ

b) Tarihi ve saati                        :  14.03.2016 Pazartesi günü saat 14.00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. Merkez/MUŞ adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanları (KDV Dahil) 118 TL. (Y. Yüzonsekiz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 14.03.2016 Pazartesi günü saat 14.00’e kadar Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. Merkez/MUŞ adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

9 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

1829/1-1


32-40 t/h 3 NOLU BUHAR KAZANI KIZDIRICI BORU DEĞİŞİMİ HİZMETİ İŞİ T.Ş.F.A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIMI YÖNETMELİĞİ ESASLARINA GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                   :  2016/51379

1 - İdarenin                               

a) Adı                                        :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü

b) Adresi                                   :  Muş Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. Merkez - MUŞ

c) Telefon ve faks numarası       :  0436-215 12 80     Faks: 0436 215 13 30

2 - İhale konusu hizmetin         

a) Niteliği, türü ve miktarı          :

 

Ad

Çap

Adet

Kızdırıcı Borusu Demontajı

Ø 30 x 3,6

512

Kızdırıcı Borusu Montajı ve Çift pasolu Argon kaynak Sayısı

Ø 30 x 3,6

704

 

İşle ilgili detaylar teknik ve idari şartnamede belirtilmiştir.

b) Yapılacağı Yer                      :  Muş Şeker Fabrikası

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. MUŞ

b) Tarihi ve saati                        :  15.03.2016 Salı günü saat 14.00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. Merkez/MUŞ adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanları (KDV Dahil) 118,00 TL. (Y. Yüzonsekiz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 15.03.2016 Salı günü saat 14.00’e kadar Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. Merkez/MUŞ adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

1830/1-1


MUHTELİF MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, firma numunelerine, teknik şartnameleri ile Ofisimiz ticari şartname esaslarına göre iç piyasadan açık teklif usulü ile satın alınacaktır.

 

Malzemenin Grubu

Miktarı

Neye Göre Anacağı (Teknik Şartname No)

Son Teklif Verme Tarihi

Hesap Makinesi (10 rakam)

400

Adet

E-07.h/04.12.2001

16.03.2016

Hesap Makinesi (12 rakam)

15.000

Adet

E-06.l/06.12.2005

16.03.2016

Zımba Makinası (küçük)

15.000

Adet

D-04.k/09.02.2005

15.03.2016

Zımba Makinası (arşiv)

4.000

Adet

D-04.k/09.02.2005

15.03.2016

Tel Raptiye Makinası

(cep tipi)

15.000

Adet

D-05.ı/18.07.2003

15.03.2016

Tel Raptiye Sökücü

40.000

Adet

D-07./24.01.2003

15.03.2016

Kalem Açma Makinası

10.000

Adet

D-10.g/11.01.2007

16.03.2016

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDELLER ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini Ofisimiz veznesine veya Ofisimiz banka hesaplarından birine yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartnamesinin, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, son teklif verme günü en geç saat 12:00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, teknik şartnamesine uygunluk açısından numune istenerek ihalesine çıkılan malzemeler için verilen firma numunelerinin istenilen şartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme yapılacağından, fiyatla ilgili iç zarflar bu inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu numuneleri istenilen şartlara uygun bulunan firmaların fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacak, numuneleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak firma yetkililerine diğer belge ve numunelerle birlikte iade edilecektir. Verilecek numuneler teslimata esas numune olarak değerlendirilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler, ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, her bir stok kaleminin tamamı için olmak üzere kısmi teklifte de bulunabilirler.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

1855/1-1


3.000 ADET MAKİNELİ RAY ALIN KAYNAĞI YAPILMASI HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                  :  2016/50534

İdarenin:

a) Adresi                                          :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası           :  0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi               :  www.tcdd.gov.tr (7ihalekom@tcdd.gov.tr)

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı  :  Enveriye-Konya hattı Kadınhanı-Horozluhan istasyonları arasında yapılacak 73 Km. yol yenileme programı kapsamında UIC 60 ray profiline sahip R 260 (900 A) kalitesinde raylardan mamul demiryolu hattında ve hat kenarında gerilim (stres) alınarak uzun kaynaklı ray oluşturmak için 3.000 adet makineli ray alın kaynağı yapılması hizmet alım işidir.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı- AFYONKARAHİSAR adresine ihale gün ve saati olan 15/3/2016 günü saat 15.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 150,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

1878/1-1


KARAKUYU-BOZANÖNÜ İSTASYONLARI ARASINDA HIZLI YOL YENİLEME MAKİNESİ İLE YOL YENİLEME ÇALIŞMALARI 5 AY SÜRELİ AYLIK 44 İŞÇİ İLE YAPILMASI İÇİN HİZMET İŞİDİR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                  :  2016/51985

İdarenin:

a) Adresi                                          :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası           :  0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi               :  www.tcdd.gov.tr (tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com)

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı  :  Karakuyu-Bozanönü istasyonları arasında Hızlı Yol Yenileme Makinesi ile yol yenileme çalışmaları esnasında aşağıda tanımlanan işlerin 5 ay süreli aylık 44 işçi ile yapılması için hizmet (Teknik Şartnameye göre) işidir.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına ihale gün ve saati olan 17/3/2016 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Bürosu-Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

1879/1-1


MAKİNELİ RAY ALIN KAYNAĞI YAPILMASI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                  :  2016/47540

İdarenin:

a) Adresi                                          :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası           :  0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi               :  www.tcdd.gov.tr (tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com)

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı  :  Afyon-Karakuyu Hattı Afyon-Sandıklı İstasyonları arası 68 km yol yenileme çalışmasında UIC 60 ray profiline sahip ve R 260 (900A) kalitesinde raylardan mamul hatta gerilim(stres) alınarak uzun kaynaklı ray oluşturmak için 2850 adet makineli ray alın kaynağı yapılması hizmet alım işidir.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı- AFYONKARAHİSAR adresine ihale gün ve saati olan 15/3/2016 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 250,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

1880/1-1


KOMPLE KÜÇÜK YOL MALZEMELERİNİN SÖKÜMÜ, BAĞLANMASI İLE ÇIKAN MALZEMELERİN VAGONLARA YÜKLEME, BOŞALTMA, İSTİF HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                  :  2016/54921

İdarenin:

a)Adresi                                           :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası           :  0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi               :  www.tcdd.gov.tr (7ihalekom@tcdd.gov.tr)

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı  :  Alsancak-Eğirdir Hattı Karakuyu-Bozanönü İstasyonları Arası Km: 391+116-439+206 arasında Hızlı Yol Yenilme Makinesi İle Yapılacak Yol Yenileme Çalışmaları Esnasında yolda ferşli B58 (K) tipi beton traverslerin üzerinde bulunan yaklaşık 312.900 adet (K) Tipi Komple Küçük Yol Malzemesinin tirfonöz makinesi ile sökümü ile yeni ferş edilecek aynı hat kesimindeki B58 (HM) Tipi Beton traverslerin ekerlerine getirilmesi ile travers üzerinde park pozisyonunda bulunan gergi kıskaçlarının gevşetilerek rayı tutacak pozisyonda tekrar tirfönözlerle 250 Nm sıkma torkuyla sıkılması ile yoldan çıkan küçük yol malzemelerinin vagonlara yüklenmesi ve vagonlardan boşaltılarak istifleme hizmet alım işi satın alınacaktır.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g maddesi kapsamında TCDD Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliğine göre Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Başkanlığı-Afyonkarahisar adresine ihale gün ve saati olan 18/3/2016 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

1884/1-1


YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ TOPTANCI HALİ KOMPLEKSİ YAPTIRILACAKTIR

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

MADDE – 1: İHALENİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI:

Sakarya ili, Arifiye ilçesi, Kirazca mahallesi, 1 pafta, 60 parselde bulunan (95.121) m² arsa üzerine Toptan Sebze ve Meyve Hali Kompleksinin inşası (iş bu şartname ekinde yer alan uygulama projesi ve teknik şartnamesine uygun olarak) ve en fazla 29 yıl süreyle işletilmesi, aylık kira ödenmesi ve bu sürenin sonunda teknik şartnamesindeki şartlara haiz, kullanılabilir bir şekilde belediyemize devredilmesi işidir. (yerin mülkiyet tapusu İdareye geçtikten; sözleşme imzalanıp gerekli teminatlar alındıktan sonra istekli (yüklenici, işletmeci) tapu üzerinde toplam ihale bedelinin %50 si miktarına kadar sınırlı ayni hak kurulması talebinde bulunabilir.)

MADDE - 2: ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDE VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:

İhale Şartname ve ekleri Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından 2.500,00 TL karşılığı temin edilebilir.

MADDE - 3: İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI:

İhale, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda; 24/03/2016 tarihinde ve saat 14:00’de 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35-A maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

MADDE - 4: TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNATI:

Teknik Şartname ve ekindeki uygulama projelerinde metrekareleri ve adetleri belirtilen; 80 adet Toptan Sebze ve Meyve Ticareti Dükkanı, 4 adet Çay Ocağı, 4 adet Büfe, 6 adet Dükkan, 1 Adet Lokanta, 1 adet Kıraathane, 1 adet WC ve idare binasının yapılmasının tahmini yatırım maliyeti: 28.000.000,00.-TL + KDV.

Yapılacak olan yeni hal binasının aylık tahmini kira bedeli:15.000,00.-TL + KDV olup, 324 ay x 15.000,00 = 4.860.000,00.-TL + KDV dir.

İşin toplam muhammen bedeli: 32.860.000,00.-TL+KDV 'dir. (otuz iki milyon sekiz yüz atmış bin Türk lirası)

İşin geçici teminatı; toplam muhammen bedelin %3’ü olan: 985.800,00 TL'dir. (dokuz yüz seksen beş bin sekiz yüz Türk lirası)

MADDE - 5: İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası belgesi.

2 - Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel kişiliğin üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri).

3 - İşletim süresi Belediye Meclisi tarafından (yapım süresi dahil) en fazla 29 (yirmi dokuz) yıl olarak belirlenen Hal Kompleksinin aylık kira miktarının (muhammen bedel 15,000,00 TL) artırılmak suretiyle (rakam ve yazıyla) belirtildiği teklif mektubu.

4 - Geçici teminatı yatırdığını gösterir belge.

5 - Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

6 - İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

7 - İhaleye iştirak edecek tüzel kişiliğin ortaklarının en az %60’ının Toptan Sebze ve Meyve Ticareti ile iştigal ettiğini ve her bir ortağın ayrı ayrı Ticaret Bakanlığı’nın MERSİS sistemine kayıtlı olduğunu gösterir belgesinin olması, bu tüzel kişiliğin ilan tarihinden en az 90 (doksan) gün önce kurulmuş olduğunu gösterir belge.

8 - İhale tarihinden en fazla 3 ay önce düzenlenmiş, kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge.

9 - İhale tarihine göre son 1 aya ait Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergi borcu bulunmadığına dair Vergi Dairesinden temin edecekleri belge.

10 - Sakarya Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge.

11 - Türkiye’de tebligat için örnek forma göre doldurulmuş adres beyanı. (Beyanda telefon faks ve kanuni elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi).

12 - İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyanı.

13 - İhale Şartnamesini aldığına dair makbuz ve her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi.

Not: Yukarıda sayılan belgelerin aslı, idarece aslı gibi yapılmış suretleri veya noterce tasdikli suretlerinin getirilmesi gerekmektedir

İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR:

1 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. ve 83. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

2 - Tüzel kişiler haricindekiler bu ihaleye katılamazlar.

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE

İlan olunur

1887/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

1) Encümen Kayıt No                :  296

2) Taşınmaza Dair Bilgiler:

a) İli                                           :  İstanbul

b) İlçesi                                      :  Eyüp

c) Cinsi                                      :  Arsa

d) Pafta No                                :  ---

e) Ada No                                  :  302

f) Parsel No                               :  8

g) Yüzölçümü                            :  616 m²

h) Satılacak Hisse Oranı            :  Tamamı

ı) Halihazır                                 :  İşgalli

j) Vakfiyesi Olup Olmadığı       :  Yok

k) İmar Durumu                        :  Konut Alanı

l) Adres (Cadde-Sokak-No)      :  Rami Yeni Mah. Boşnak Hüseyin Sok.

3) Muhammen Bedeli                :  1.293.600.-TL

4) Geçici Teminatı                     :  38.808.-TL

5) İhale Tarihi ve Saati               :  23 Mart 2016 - 13:00

6) İhalenin Yapılacağı Yer         :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

7) İhale Usulü                            :  Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü

8) İhale şartnamesi                     :  Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.

                                                     Fuatpaşa Cad. No: 26 Mercan/İSTANBUL

                                                     Tel: 0212 455 33 30    Fax: 0212 449 51 07

9) Şartname Bedeli                    :  500.-TL

10) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

a) Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)

b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,

c-a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c-b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (c-a)’daki esaslara göre temin edecekleri belge,

d) İmza sirküleri,

d-a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

d-b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (d-a) fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge,

e) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)

f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat,

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi.

 11) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad. No: 25  34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.

12) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

1862/1-1


YAKIT HARİÇ SÜRÜCÜLÜ VE SÜRÜCÜSÜZ ARAÇ KİRALAMA İŞİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü TEİAŞ 5. Bölge Müdürlüğünden:

SAKARYA

Araç Kiralanması işi TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliği 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :  2016/56873

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Orhangazi Cad. No: 74 Maltepe/ADAPAZARI

b) Telefon ve faks numarası      :  0264 2751040 - 0264 2753828

c) Elektronik posta adresi          :  5grupmd@teias.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  33 Ay Süreyle 16 Adet Sürücülü Yakıt Hariç Hizmet Aracı ve 10 Adet Sürücüsüz Yakıt Hariç Hizmet Aracı Kiralama İşi

b) Yapılacağı yer                       :  TEİAŞ 5. Bölge Müdürlüğü Sakarya, Bartın ve Çatalağzı (Zonguldak) tesisleri

c) İşin süresi                              :  İşe başlama tarihinden itibaren 33 (otuz üç) ay

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  TEİAŞ 5. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu Adapazarı/ SAKARYA

b) Tarihi ve saati                        :  10/03/2016 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

ç) Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

f) İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

h) İhale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin sunulmasına ilişkin hükümler ;

ı) İstekliler, teklif ettikleri araçlara ilişkin, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğince yayınlanan 2016 yılının Ocak ayı itibariyle uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde bulunduğu şekilde, aracın markası, araç tipi, model ve kasko bedeli bilgilerini kaşe ve imza bulunacak şekilde teklifleri ile birlikte sunmaları zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubunun sunulması zorunludur. Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

4.2. 2. İş hacmini gösteren belgeler

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur.

İş deneyim belgesinin parasal tutarı, teklif edilen bedelin % 30’unden az olamaz.

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Bu ihalede isteklinin kamu veya özel sektörde yapmış olduğu her türlü araç kiralama veya servis kiralama hizmet işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 (yüz) Türk Lirası Vakıflar Bankası Adapazarı Şubesi TR: 33 0001 5001 5800 7292 2934 78 hesabına yatırılan belge ile karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar “Orhangazi Cad. No:74 Maltepe/ADAPAZARI “ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

1851/1-1


ATOMİK KUVVET MİKROSKOBU (AFM) SATIN ALINACAKTIR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere, 1 (bir) kalem cihaz alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasların 20 nci maddesi (f) bendine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası/

İhale kayıt numaraları                          :  2016/57236

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Kurupelit - Atakum / SAMSUN

b) Telefon ve faks numarası                :  Tel: 0 (362) 312 19 19 / 7090-7091

                                                               Faks: 0 ( 362) 457 60 21

c) Elektronik posta adresi                    :  pyo@omu.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :  - - -

2 - İhale konusu malın                           

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM), 1 Adet (Komple)

b) Teslim yeri/yerleri                           :  Karadeniz İleri Araştırma ve Uygulama Merkezi(KİTAM)

c) Teslim tarihi                                    :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 90 (doksan) takvim günü

3 - Yeterlik değerlendirmesinin/İhalenin

a) Verileceği/Yapılacağı yer                :  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit - Atakum / SAMSUN

b) Tarihi ve saati/Tarih ve saatleri       :  Tarih: 30/03/2016    Saat : 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvurusu kapsamında sunmaları gerekir.

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Yeterlik başvurusu yapmaya /Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

4.1.4. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

4.1.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları;

(Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla)

a) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri ile menşei ülkesi belirtilerek ürünler hakkında ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, prospektüslerin, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyallerin verilmesi ve varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir.

b) İstekliler; teklif ettikleri ürünlerin özelliklerini, Teknik şartnamede karşılık gelen maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaşeleri ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir.

c) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında İhale Komisyonunca ihtiyaç duyulması halinde demonstrasyon yapılmak üzere İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin numunelerini istenilen tarihe kadar İdareye kurulu ve çalışır vaziyette teslim edileceğine (söz konusu cihaz/aletin özel imalat süreci gerektirmesi veya kurulumu ve taşınmasında güçlükler olması halinde; tüm masrafların isteklice karşılanmak üzere ülkemizde kurulu ve çalışır durumda olan bir kurum yada kuruluşta demonstrasyon yapacaklarına) dair beyanlarını tekliflerine ekleyeceklerdir.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı vermesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Mevzuatı gereği ihale konusu mala ilişkin tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası ‘na (TİTUBB) kayıtlı olması ve TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu tevsik edici belgeler. (İnternet çıktısı olarak sunulabilir; tıbbi cihaz kapsamındaki teklifler için sunulmalıdır.)

4.2.2. İsteklinin kendi adına veya anlaşmalı olduğu bir firma adına düzenlenmiş TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi (tıbbi cihaz kapsam dışındaki teklifler için sunulmalıdır.)

4.2.3. Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler:

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve her bir ihale için ayrı ayrı 50,00- Türk Lirası karşılığı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit - Atakum/SAMSUN satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil her bir ihale için ayrı ayrı 60,00- Türk Lirası doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Üniversite Bürosu nezdinde bulunan TR87 0001 0014 7909 7123 7050 01 no.lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.”

7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (ihale dokümanı satın alındığına dair belge; )

8 - Başvuruları; ihalenin yapılacağı saate kadar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit Atakum/SAMSUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda (yeterliği tespit edilen adaylar fiyatı içeren teklif verme aşamasında sunulmalıdır. ) geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyat içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Söz konusu ihale, 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

1848/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARININ İHALESİ YAPILACAKTIR

Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1 - İhale Konusu İşler:

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen Jeotermal Kaynak Ruhsat sahalarının, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.

1) Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, n38a3, n38b4, n38c, n38d2 paftasında 4845.07 hektarlık aşağıda koordinatları verilen saha,

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Sağa (Y)

343140

348956

348605

343058

Sola (X)

4124926

4125088

4116580

4116364

 

2) Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, n38c1 paftasında 4946.63 hektarlık aşağıda koordinatları verilen saha,

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Sağa (Y)

348976

354963

354746

348644

Sola (X)

4124025

4123824

4115722

4115771

 

3) Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi, o39a2-o39a3 paftasında 4463.2 hektarlık aşağıda koordinatları verilen saha,

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Sağa (Y)

378296

384672

384672

378296

Sola (X)

4086012

4086012

4079012

4079012

 

2 - Tahmin Edilen Bedel:

 

Sıra No

İlçe

Kaynağın Cinsi

Alan (Hektar)

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Şehitkamil

Jeotermal Kaynak

4845.07

30.409,00

912,27

16/03/2016

14.00

2

Şehitkamil

Jeotermal Kaynak

4946.63

30.409,00

912,27

16/03/2016

14.15

3

Oğuzeli

Jeotermal Kaynak

4463.20

30.409,00

912,27

16/03/2016

14.30

 

3 - İhale Şartnamesinin:

a) Alınacağı Yer                               :  Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü İncilipınar Mah. 4 No Cad. No: 6 Şehitkamil/GAZİANTEP

b) Hangi Şartlarda Alınacağı            :  İhale şartnamesi Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde görülebilir ve 50,00 TL karşılığında temin edilebilir. Şartname bedeli, Gaziantep Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacaktır.

4 - İhalenin:

a) Yapılacağı Yer                             :  Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İncilipınar Mah. 4 No Cad. No: 6 Şehitkamil/GAZİANTEP

b) Yapılacağı Tarih/Saat                   :  Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.

c) Usulü                                           :  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü.

5 - Tekliflerin:

a) Verileceği Yer                              :  Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İncilipınar Mah. 4 No Cad. No: 6 Şehitkamil/GAZİANTEP adresinde toplanacak komisyona kapalı zarf olarak verilecektir.

b) Son Teklif Verme Tarih/Saati      :  16/03/2016 Çarşamba günü ihale saatine kadar teslim edilecektir.

6 - İhaleye Katılma Belgeleri:

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri kapalı teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için varsa telefon ve faks numarası

b) Gerçek kişi istekliler;

1. Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi

2. Noter tasdikli imza beyannamesi

3. T.C. Kimlik numarası içeren nüfus cüzdanı sureti

c) Tüzel Kişi İstekliler;

1. Şirketin kuruluş statüsünü, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu son yönetimini ve temsil durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı bir sureti.

2. Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya mesleki faaliyetini sürdürdüğüne dair bağlı olduğu odadan, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

3. Yönetimin onaylı imza sirküleri.

4. Tüzel kişi adına ihaleye katılacak olanlar, kurumundan almış oldukları vekaletnameyi ibraz edeceklerdir.

d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin imza beyannamesi

e) Ortak girişim olması durumunda, ortak girişim beyannamesi, (ihalenin üzerinde kalması halinde sözleşme yapılmadan önce noter tasdikli ortak girişim beyannamesi istenilecektir.)

f) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.

g) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen tahmini bedelin asgari %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat

h) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu

ı) Vergi borcu ve SSK borcu yoktur yazısı

İsteklinin Ortak Girişim olması halinde, ilanın 6. maddesinin a-b-c-d-f-g-h-ı bentlerinde yazılı belgeleri ayrı ayrı vermeleri gerekmektedir. Birden fazla ihaleye iştirak edecek olan istekliler her bir ihale için ayrı ayrı kapalı teklif zarfı hazırlamaları, hangi ihale veya ihalelere iştirak edeceklerse o ihaleye ait kapalı teklif zarfının üzerine işin adını yazmaları gerekmektedir.

7 - İstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile verecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle sözleşme imzalanacaktır.

8 - Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak müracaatlarda ihale saatinde iştirakçi olmaması durumunda posta ile gelen zarf içerisindeki teklifi son teklif sayılacaktır.

9 - İhale Komisyonu, uygun bedeli tespitte, 2886 sayılı Yasanın 29. maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

1696/1-1


CER MÜDÜRLÜĞÜNDE (VAGON BAKIM ONARIM ATÖLYE MÜDÜRLÜĞÜ) REVİZYON TAMİRİ YAPILAN VAGONLARIN 10.000 M2 BOYAMA HİZMETLERİ İŞİ, 16/03/2016 TARİHİNDE SAAT: 14:00'DA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TCDD 5. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                     :  2016/41767

1 - İdarenin:

a) Adresi                             :  TCDD 5. Bölge Müdürlüğü/MALATYA

b) Telefon Numarası           :  0 422 212 48 00/4118

c) Faks Numarası                :  0 422 212 48 16

d) Elektronik Posta Adresi  :  5bolgemalatyamalzeme@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin adı ve miktarı: Cer Müdürlüğünde (Vagon Bakım Onarım Atölye Müdürlüğü) Revizyon Tamiri Yapılan Vagonların 10.000 m2 Boyama Hizmetlerinin Yaptırılması ve Vagon (Yük, Yolcu ve hizmet vagonları) Üzerine Yazılması Gereken Yazıların Yazdırılması Hizmet Alımı (Demiryolu aracı olduğundan KDV kanunun 13/a maddesi gereğince KDV'den Muaftır.)

3 - Yukarıda belirtilen alımımızın Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin; TCDD 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyon Şefliği Yeşilyurt/Malatya Bürosuna 16/03/2016 tarih, saat: 14.00'a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 5. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 25,00 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

1607/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Çorlu Belediye Başkanlığından:

 

Sıra

İlçesi

Mahalle

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m2)

Niteliği

İmar Durumu

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Çorlu

Muhittin

2083

4

3255

Arsa

Ticari Alan

Emsal: 0.50 Hmax: 9.50

3.255.000,00

97.650,00

23/3/2016

14:10

 

1 - Yukarıda yazılı mülkiyeti Belediyemize ait 1 adet taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi gereğince Kapalı Teklif usulü ile ihale edilerek satılacaktır.

2 - İhaleler Reşadiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi No: 139 adresindeki Çorlu Belediyesi Hizmet Binası’nda bulunan Belediye Encümen toplantı salonunda komisyon üyeleri huzurunda yapılacaktır.

3 - Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nun saat ayarı esas alınacaktır.

4 - İhaleye katılacak isteklilerin ihale günü ve saatinde aşağıda belirtilen belgeleri İhale Komisyon Başkanlığına sunacaklardır veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

A. İsteklilerin Kanuni İkametgâh ilmühaberi,

B. İsteklilerin Türkiye’de tebligat için adresini gösterir belge,

C. Mevzuat gereği kayıtlı olması durumunda kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası Belgesi,

a) Gerçek kişi olması halinde; Nüfus cüzdanı örneği

b) Tüzel kişi olması halinde; Tüzel kişiliğinin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi

c) Ortak girişim olması halinde; Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin ayrı ayrı (a) ve (b) maddesindeki esaslara göre temin edecekleri belge,

D. İmza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza sirküleri/beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde şirket ortaklarının hisse durumları ve şirketteki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile Tüzel Kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge

E. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ve noter tasdikli imza sirküleri/beyannamesi

F. İsteklilerin Ortak girişim olması halinde; ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi vermesi (ihale üzerlerinde kaldığı takdirde ortaklık sözleşmesi Noter tasdikli verilir.)

G. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun değişik 6’ncı maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı taahhütname, taahhüdün doğru olmadığının anlaşılması halinde ihale üzerine kalsa dahi ihale iptal edilir.

H. Geçici teminatın Belediye veznesine veya Belediye’nin T. Vakıflar Bankası T.A.O. Çorlu Şube Müdürlüğündeki TR75000150015800 7296875390 nolu hesabına yatırıldığını gösterir belge veya bu miktarda banka veya finans kurumlarından alınmış süresiz teminat mektubu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunda öngörülen teminat değeri taşıyan belge

I. Çorlu Belediye Başkanlığına vergi, resim, harç vs. herhangi bir borcunun olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden son bir ay içinde alınmış yazı

J. İhale şartnamesini satın aldıklarına dair tahsilat makbuzu

6 - İhaleye ilişkin Şartname ihale tarihine kadar mesai saati içerisinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir ve 250,00-TL. (İki yüz elli Türk Lirası) ücret karşılığında aynı adresten temin edilebilir.

7 - Taşınmaz mal satış ihaleleri Katma Değer Vergisinden muaftır.

8 - İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

1794/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Aksaray İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

İlimiz sınırları içerisinde yer alan aşağıda belirtilen 2 adet Jeotermal Kaynak Arama sahası 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. Maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında 3 yıl süre ile arama ruhsatı verilmesi amacıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü (Artırma) ile ihale edilecektir.

Şartname mesai saatleri içinde İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden müracaatla bedelsiz olarak görülebilir ve İhaleye katılmak için 120 TL karşılığında alınabilir.

İhale 09.03.2016 Çarşamba günü saat 10.30’da Aksaray İl Özel İdaresi Toplantı salonunda İl Encümeni tarafından 1. sıradan başlayarak yapılacaktır.

 

RUHSAT

NUMARASI

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI

(Hektar)

MUHAMMEN

BEDEL (TL)

GEÇİCİ

TEMİNAT (TL)

İHALE

TARİHİ

ARAMA RUHSAT

SÜRESİ

2012680002

Aksaray

Güzelyurt

1324.19

28.468

855

3 Yıl

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları;

Paftalar: L32b3, L32b4

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

7. Nokta

8. Nokta

 

Sağa (Y)

621000

621000

618188

616809

619647

619726

622854

622851

Yukarı (X)

4236450

4235403

4235423

4239437

4239442

4237873

4236957

4236449

 

RUHSAT

NUMARASI

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI

(Hektar)

MUHAMMEN

BEDEL (TL)

GEÇİCİ

TEMİNAT (TL)

İHALE

TARİHİ

ARAMA RUHSAT

SÜRESİ

2013680024

Aksaray

Merkez

Yeşilova

4.928,48

93.542,55

2.807,00

 

3 Yıl

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları;

Paftalar: L31b1, L31b2,L31b

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

 

Sağa (Y)

568008

572160

576928

571368

Yukarı (X)

4253966

4256426

4249006

4245816

 

İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için;

Gerçek Kişiler;

a) TC. Kimlik Numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti.

b) Vergi dairesinden alınmış, vergi numarasını gösterir belge.

c) Tebligat için kanuni ikametgâh belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi.

d) Onaylı İmza Sirküleri.

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

f) Her sayfası imzalanmış olan Şartname.

g) Bu şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu.

h) İhale dokümanının alındığına dair 120.-TL’lik banka makbuzu.

Tüzel Kişiler;

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi.

b) Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu (statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan) gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti. Belirtilen ifadenin olmaması durumunda ticaret sicil gazetesinde 5686 sayılı yasanın 4/2. maddesine göre statü değişikliği yapacağına dair taahhütname.

c) Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha (onaylı).

d) İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ve imza sirküleri, vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri.

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu.

f) Her sayfası imzalanmış olan Şartname.

g) İhale dokümanının alındığına dair 120.-TL’lik makbuz.

İstekliler istenen belgeleri ihale günü en son saat 10.30’a kadar İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına vereceklerdir. Ayrıca İstekliler ihale günü saat 10.30’a kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla ihale komisyonuna gönderebilirler.

İlan olunur.

1694/1-1