1 Mart 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29640

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından:

Adalet Bakanlığından:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesinden:

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından:

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ (Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın, sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı aşağıda belirtilen kadrolarına,

Yarışma Sınavı ile Müfettiş Yardımcıları alınacaktır.

 

Sınıfı

Unvanı

Kadro Derecesi

Sayısı

GİH

Müfettiş Yardımcısı

9

2

 

1. Sınava Katılma Şartları

1.1. ÖSYM tarafından 05-06 Temmuz 2014 veya 04-05 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (A) Grubunda, (KPSSP 35) bölümünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak,

1.2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmak.

1.3. Üniversitelerin İktisat, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya eşitliği/denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık lisans eğitimi veren yurt içi veya yurt dışındaki fakülte ve yüksekokullardan birini bitirmiş olmak,

1.4. 01/01/2016 günü itibari ile otuzbeş yaşını doldurmamış olmak,

1.5. Yapılacak inceleme sonunda adli sicil bakımından Müfettiş Yardımcısı olarak alınmasına engel bir hali bulunmamak,

1.6. Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak veya askerlikle ilgisi bulunmamak.

1.7. Müfettişlik mesleğini yerine getirmesini engelleyecek herhangi bir sağlık problemi olmamak,

2. Sınav Başvurusu:

2.1. Başvurular 07/03/2016 tarihinde başlayıp, 22/03/2016 Salı günü saat 16:30’a kadar BUSKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Sırameşeler Mah. Avrupa Konseyi Bulvarı No: 6/3 D Blok No: 190 OSMANGAZİ/BURSA adresine elden yapılacaktır. Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2.2. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar “BUSKİ Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Belgesi”ni yukarıda belirtilen adresten veya internet aracılığı ile www.buski.gov.tr adresinden temin edebilirler.

2.3. Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler

2.3.1. Başvuru Belgesi (söz konusu belge yukarıda belirtilen adresten veya internet üzerinden www.buski.gov.tr adresinden temin edilebilecektir.),

2.3.2. KPSS Sınavı Sonuç Belgesinin aslı veya onaylı sureti,

2.3.3. Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya onaylı sureti, yükseköğretim kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar ise diploma denklik belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,

2.3.4. Son altı ay içerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf,

2.3.5. Nüfus Cüzdanının aslı veya tasdikli sureti,

2.3.6. Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi. (Bu özgeçmişte anne, baba adları ile meslek veya işleri; ilk, orta ve yüksek tahsillerini yaptığı okulları ve yerleri, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adları, yüksek tahsilden sonra ne gibi işler yaptığı belirtilir.)

2.4. Eksik belge ve bilgilerle yapılacak başvurular dikkate alınmayacak, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep etmeyecek ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

3. Sınava Gireceklerin Belirlenmesi ve Sınav Giriş Belgesi:

3.1. Adaylar kamu Personeli Seçme sınavı (KPSS) (A) Grubunda, (KPSSP 35) bölümü notu en yüksek olandan başlamak suretiyle sıralanır. Sınava katılmak şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 40 kişiden fazla olması halinde puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 40 aday giriş sınavına alınacaktır. 40’ ncı aday ile eşit puanı alan tüm adaylar sınava çağırılacaktır.

3.2. Sınava girebilecekler 25.03.2016 Cuma günü Internet üzerinden www.buski.gov.tr adresinde ve Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Sırameşeler Mah. Avrupa Konseyi Bulvarı No: 6/3 D Blok No: 190 OSMANGAZİ/BURSA adresinde ilan edilecektir.

3.3. Sınava girecek adaylara “Sınav Giriş Belgesi” verilir. Adaylar “Sınav Giriş Belgesini” www.buski.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olan “BUSKİ Müfettiş Yardımcılığı Yazılı Sınavına Girmeye Hak Kazananlar” linkinden sınav tarihinden 1 gün öncesi mesai saati bitimine kadar internet ortamından alacakları gibi Teftiş Kurulu Başkanlığından da temin edebileceklerdir. Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaklardır.

4. Yazılı Sınav Tarihi:

4.1. Yazılı sınav 09.04.2016 Cumartesi günü sabah saat 09:00 ve öğleden sonra saat 14:00’de iki oturum halinde Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Sırameşeler Mah. Avrupa Konseyi Bulvarı No: 6/3 D Blok No: 190 Yemekhane Binası Osmangazi-BURSA adresinde yapılacaktır.

4.2. Sınavda giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi bulundurulacaktır. Sınava katılamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

5. Yazılı Sınav Şekli ve Konuları:

5.1. Müfettiş Yardımcılığı sınavı, İktisat, Maliye, Hukuk, Muhasebe ve Yabancı Dil gruplarından aşağıdaki konularda klasik usulde yapılır;

5.1.1. İktisat

5.1.1.1. Genel iktisat teorisi,

5.1.1.2. Para, banka ve konjonktür,

5.1.1.3. Milli gelir, istihdam ve işletme iktisadı.

5.1.2. Maliye

5.1.2.1. Genel maliye teorisi,

5.1.2.2. Maliye politikası,

5.1.2.3. Vergi ve bütçe.

5.1.3. Hukuk

5.1.3.1 İş Hukuku,

5.1.3.2. İdare Hukuku (İdare hukukunun genel esasları, İdari yargı)

5.1.3.3. Ceza Hukuku (Türk Ceza Kanununun Genel Hükümleri ile soruşturma ve kovuşturma evresi başlığını taşıyan hükümlere ait genel bilgiler)

5.1.3.4. Ceza Muhakemesi Kanunu (Ceza Muhakemesi Kanununun Genel Hükümleri ile Soruşturma ve Kovuşturma Evresi başlığını taşıyan hükümlere ait genel bilgiler.

5.1.3.5. Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku (Medeni Kanunun Aile ve Miras Dışındaki hükümleri ile Borçlar Kanununun Genel Esasları)

5.1.3.6. Ticaret Hukuku (Genel esaslar, Kıymetli Evrak)

5.1.4. Muhasebe

5.1.4.1. Genel Muhasebe

5.1.4.2. Bilanço ve Ticari Hesap

5.1.5. Yabancı Dil

5.1.5.1. Yabancı Dil Sınavı İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden olmak üzere metin üzerinden tercüme suretiyle yapılır.

6. Yazılı Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Duyurulması:

6.1. Yazılı sınavda sınav gruplarının her birinde ayrı ayrı olmak üzere tam not 100 puan,

6.2. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için İktisat, Maliye, Hukuk ve Muhasebe gruplarından alınan notların her birinin 60'dan, bu grupların toplam not ortalamasının ise 70'den aşağı olmaması şarttır.

6.3. Adaya Yabancı Dil grubunda yapılan sınav sonucunda bir de Yabancı Dil Notu verilir.

6.4. Yazılı sınavı kazananlar internet üzerinden www. buski.gov.tr ve Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Sırameşeler Mah. Avrupa Konseyi Bulvarı No: 6/3 D Blok No: 190 Osmangazi-BURSA adresinde ilan edilecektir.

6.5. Yazılı sınavda başarılı olanlara sözlü sınavın yeri, günü ve saati yazılı olarak bildirilir.

7. Sözlü Sınav Şekli ve Konuları

7.1. Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar sözlü sınava tabi tutulurlar.

7.2. Yazılı sınavı kazanan adaylar 29 Nisan 2016 Cuma günü saat 17:00 ye kadar www.buski.gov.tr adresindeki “Müfettiş yardımcılığı Sözlü Sınavına Girmeyi hak kazananlar” linkinden “özgeçmiş formunu doldurduktan sonra “Eleme Sınavı Sonuç Belgesi”ni internet ortamından alacaklardır.

7.3. “Eleme Sınavı Sonuç Belgesi” olmayan adaylar sınava alınmayacaklardır.

7.4. Sözlü sınavda adayların genel olarak zeka, ifade temsil yeteneği, fiziki tavır ve davranışları gibi kişisel özellikleri yanında genel kültür ve güncel bilgi düzeyleri ölçülür.

7.5. Sözlü sınavda tam not 100 puandır.

7.6. Sözlü sınavda adaya sorulan soruların tamamı için sınav kurulu başkan ve üyeleri tarafından tek not verilir.

7.7. Sözlü sınavda adayın başarılı sayılabilmesi için sınavda sorulan sorulara verilen cevapların sınav kurulu başkanı ve üyeleri tarafından ayrı ayrı değerlendirilmesi sonucunda adaya verilen puanları ortalamasının tam not üzerinden 70’den aşağı olmaması şarttır.

8. Sınav Sonuçlarının değerlendirilmesi ve duyurulması.

8.1. Yazılı ve sözlü sınavda alınan toplam notların ortalaması adayın “ giriş Sınavı Notu” olarak tespit edilir.

8.2. Adayla, giriş sınavı notu en yüksek olandan başlamak üzere sıralanır.

8.3. Yazılı ve sözlü sınavda başarı gösterenlerin sayısı, kadro sayısından fazla olursa Giriş Sınavı Notu yüksek olanlar tercih edilir. Giriş Sınavı Notunun eşitliği halinde, Yabancı Dil Notu yüksek olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

8.4. Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Notları ve sınav sonuçları Sınav Kurulu tarafından sözlü sınav bitim tarihinden itibaren en geç 10 iş günü içinde Internet üzerinde www.buski.gov.tr ve Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Sırameşeler Mah. Avrupa Konseyi Bulvarı No: 6/3 D Blok No: 190 adresinde ilan edilir. Ayrıca sınavı kazanan adaylara tebligat yapılır.

8.5. Sınav sonuçlarının incelenmesini isteyen adaylar, internet üzerinde sonuçlar yayınlanmasından itibaren on gün içinde yazılı olarak BUSKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına itiraz edebilirler. İtirazlar sınav kurulunca incelenerek, sonucu ilgiliye yazılı olarak en geç üç gün içerisinde bildirilir.

9. Müfettiş Yardımcılığına Atanma

9.1. Sınavda başarılı olduğu tespit edilenler başarı derecelerine ve 657 sayılı Kanunda yer alan genel hükümlere göre boş kadrolara atanırlar.

9.2. Sınavı kazananların Müfettiş Yardımcılığına atanma işlemleri için; kendilerine bildirilen süre içerisinde, istenilen belgelerle birlikte İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'na müracaat etmeleri gereklidir. Süresi içinde geçerli bir mazereti olmaksızın müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

İlan olunur.

1535/1-1


Adalet Bakanlığından:

2016 YILI NOTERLİK ÜCRET TARİFESİ

Noter ücreti

Madde 1 - Noterler, yaptıkları işlemlerden Harçlar Kanunu’na göre aldıkları harçların yüzde otuzu oranında noter ücreti alırlar.

Bu ücret, bir noterlik işleminde 3,27 TL'den az olamaz.

Bu suretle hesaplanan ücret miktarlarında (0,5 KR’nin) yarım kuruşun altındaki değerler dikkate alınmaz.

Düzenleme ücreti

Madde 2 - Noterler, yaptıkları vasiyetname ve vakıf senedi düzenlemesinden 147,76 TL düzenleme ücreti alırlar.

Bu işlemlerden vazgeçme veya bunların feshi, iptali ve değiştirilmesi yukarıda belirtilen ücretin üçte biri oranında ücrete tabidir. Düzenleme ücreti alınması gereken bir işlemde hesap edilecek noter ücreti ile düzenleme ücretinden hangisi fazla ise o ücret alınır.

Yazı ücreti

Madde 3 - Noterler, her ne suretle olursa olsun yazdıkları kağıtların dairede kalan nüshası ile iş sahibine verilen asıl ve örneklerinin her sayfasından 4,48 TL yazı ücreti alırlar.

Yukarıdaki fıkrada gösterilen kağıtların örneklerinin iş sahibinin istek ve onayı üzerine, noterlik dairesinde fotokopi yoluyla çıkartılması halinde, bu örneklerin her sayfası da aynı ücrete tabidir

Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf tutulan işlemleri noter yazdığı takdirde, yukarıdaki fıkra hükmü gereğince yazı ücreti alınır.

Tanıklık ve onama şerhlerinden yazı ücreti alınmaz.

Çevirme ücreti

Madde 4 - 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 103 üncü maddesi hükmü uyarınca, noter tarafından bir dilden diğer dile, bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların her sayfasından 37,06 TL çevirme ücreti alınır.

Bir dilden diğer dile veya bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların 10 veya daha az satırı içeren sayfalarından birinci fıkrada gösterilenin yarısı kadar ücret alınır.

Karşılaştırma ücreti

Madde 5 - Dışarıda yazılıp onama veya tebliğ için noterliğe getirilen kağıtların karşılaştırılmasından (Asıllar hariç) sayfa başına 4,48 TL ücret alınır.

Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf tutulan işlemlerden de bu ücret aynen alınır.

Tescil ücreti

Madde 6 - Kanun uyarınca tescili gereken işlemlere ait kağıtlardan, işlem başına maktu olarak 1,40 TL tescil ücreti alınır.

Emanetlerin saklanması ücreti

Madde 7 - Noterler, saklayacakları emanetler için (emanet ister eşya, isterse kıymetli evrak olsun) maktu olarak yıllık 10,35 TL ücret alırlar. Tutanakta yazılı emanetler birden fazla olsa dahi, tek saklama ücreti alınır.

Emanetlerin saklanması ayrıca gideri gerektirmekte ise noter, birinci fıkra uyarınca alacağı ücretten başka, bu sebeple yapacağı gerçek gideri de ilgilisinden alır. Emanetler birden fazla kişilere ait ise, emanetlerin miktarına ve kapladığı yere göre, gider aralarında paylaştırılır.

Saklama süresi kanunca belirtilmiş olan hallerde ücret, belirtilen süre için peşin olarak alınır. Saklama süresi kanunca belli olmayan emanetlerin ücreti, her yıl peşin olarak alınır.

Noterin değişmesi halinde, ayrılan noter, aldığı saklama ücretinden geriye kalan süreye ait tutarı yeni notere devreder.

Harç, damga vergisi ve resimden muaf işlemlerle kamulaştırma tebliğlerinde noter ücreti

Madde 8 - Noterler, özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu belirtilen, ancak değer içeren işlemlerden, harç alınmış olsa idi alınması gereken harcın % 10'u oranında noter ücreti alırlar. Değer içermeyen bu çeşit işlemler dolayısıyla noterler onadıkları her imza için 3,75 TL ücret alırlar.

Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu belirtilen ve imza onaylamasını gerektirmeyen protesto, ihtarname, ihbarname işlemlerinde ilgilisine tebliğ edilecek her nüsha için 3,75 TL ücret alınır.

Kamulaştırma Kanunu hükümleri uyarınca yapılacak kamulaştırma tebliğlerinde ilgilisine tebliğ edilecek her nüsha için 3,75 TL ücret alınır.

Defter onaylama ücreti

Madde 9 - Defterlerin açılış onaylamasından, yüz sayfaya kadar olanlardan (yüz sayfa dahil) 1,40 TL, yüz sayfadan yukarı her yüz sayfadan da 52 KR onaylama ücreti alınır. Yüz sayfadan fazla olan defterlerin küsuratı elli sayfaya kadar olursa ücret alınmaz. Elli ve daha fazla olursa 52 KR ücret alınır.

Ara ve kapanış onaylamalarında maktu olarak 52 KR ücret alınır.

Özel kanunlarına göre harç, damga vergisi ve resimden muaf olanlara ait defterlerin onaylamasından da, yukarıdaki fıkralar uyarınca ücret alınır.

Bildirim yazı ücreti

Madde 10 - Noterler, kanunda öngörülen bildirim yükümlülükleri doğrultusunda yazacakları her yazı için 1,40 TL bildirim yazı ücreti alırlar.

Yol ödeneği

Madde 11 - Noterler ve imzaya yetkili vekilleri, noterlik dairesi dışında iş yapmak veya Noterlik Kanunu’nun 55 inci maddesi hükmü uyarınca evrak ve defterleri götürmek için daireden ayrıldıklarında gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 17,74 TL yol ödeneği alırlar.

Noterlik dairesi dışında piyango, özel ve resmî kuruluşların kur’a, seçim ve toplantılarında hazır bulunarak; tutanak düzenlemeleri halinde, noterler ve imzaya yetkili vekilleri gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 162,55 TL yol ödeneği alırlar.

Aracılık ücreti

Madde 12 - Aracı noter, işin gerektirdiği her türlü giderden başka, her işlem için maktu olarak 1,00 TL aracılık ücreti alır.

Terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi işlemlerinden alınacak ücret

Madde 13 - Terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi işlemlerinde, noter ücreti ile yazı ücreti bu Tarifenin 1 inci ve 3 üncü maddelerde yer alan hükümler doğrultusunda alınır.

Elektronik İşlemler

Madde 14 - Noterlik işlemlerinin elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile yapılması halinde de bu tarife hükümlerine göre ücret alınır.

Elektronik Tespit Ücreti

Madde 15 - Elektronik ortamdaki durum, görüntü, işlem veya benzeri her türlü verinin tespiti işlemlerinde, noter ücreti ile hazırlanacak tutanak için yazı ücreti bu Tarifenin 1 inci ve 3 üncü maddelerde yer alan hükümler doğrultusunda alınır.

Tespiti yapılan verinin 1 MB'a kadar olan kısmı için 2,00 TL, sonraki her 1 MB için ise 1,00 TL ücret alınır.

Yürürlük tarihi:

Madde 16- Bu tarife, 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun değişik 112 nci maddesi uyarınca hazırlanmış olup, 1 Mart 2016 tarihinden itibaren uygulanır.

1891/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 7/12/2015 tarih ve 648 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/2/2016 tarih ve 296 sayılı kararı ile onanan "Etimesgut İlçesi, imarın 46100/1, 46767/2, 46767/3, 46768/1, 46845/2, 48343/5, 49213/2, 49214/1, 49252/1 ve 49253/1 sayılı ada/parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 1/3/2016 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

1768/1-1


 


 


 


 


 


 


İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölümü için 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüde öğretim üyesi alınacaktır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

ALAN

ÖĞRETİM ÜYESİ

KADRO ADEDİ

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Delphi Tekniği- Sosyal Ağlar

Doçent

1

 

Başvuru süresi: İlanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.

Not: Diğer aranan nitelikler, uzmanlık alanı ile başvuru evrakları için üniversitemizden bilgi alınması gerekmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

T: 44 44 0 34 / 9282 F: 0216 474 53 53 e-posta: info_isletme@sehir.edu.tr

1900/1-1


Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

26.02.2016 TARİH VE 29636 SAYI RESMİ GAZETE’DE ÇIKAN İLANIMIZA AİT DÜZELTME İLANI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

 

Termodinamik

Profesör

 

 

Nano akışkanlar ve kaynama konularında çalışma yapmış olmak.

1853/1-1


Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesinden:

Üniversitemiz Sanat ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü için aşağıda belirtilen 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat uyarınca “Öğretim Üyesi’’ alınacaktır.

Başvuracak Adaylardan İstenilen Belgeler;

Atanmak isteyen adayların, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği’nde” belirtilen şekilde, dilekçe ekinde özgeçmişini, diplomalarını, Doçentlik belgesini (Profesörler için), 4 adet fotoğraflarını, yayın listesini (Başlıca araştırma eseri belirtilecektir.), bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları (Profesörler için 6 adet dosya) halinde hazırlayarak Rektörlüğümüz Genel Sekreterlik İnsan Kaynakları Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir.

Adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla veya eksik evrakla başvuranların başvuruları kabul edilmeyecektir.

İlgililerin Üniversitemizin Cikcilli Mah. Saraybeleni Cad. No: 7 Alanya, ANTALYA adresine başvurmaları gerekmektedir. Eksik evrakla yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır ve en fazla bir pozisyon için başvuru yapılacaktır. İlanımıza http://www.ahep.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

İlan Tarihi                  : 01.03.2016

Son Başvuru Tarihi    : 15.03.2016

 

Birimi

Bölümü

Unvanı

Adet

Özel Koşullar

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık

Profesör

1

Tasarımda lisans, mimarlık yapı bilgisinde yüksek lisans doktora, kullanıcı odaklı tasarım ve kullanıcı deneyiminde uzmanlık olması.

1852/1-1


Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR.

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

İstenilen belgeler Üniversitemizin http://www.gop.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.

Profesör kadroları için başvuru dosyaları 6 (altı) takım halinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, yardımcı doçent kadroları için başvuru dosyaları 4 (dört) takım halinde ilgili Dekanlıklara teslim edilecektir.

Müracaatlar şahsen olup, posta ile yapılan, eksik ve onaysız belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Adedi

Açıklamalar

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Protetik Diş Tedavisi

Yrd.Doç.

1

Protez materyallerinin dayanıklılığı konusunda çalışmaları olmak

Klinik Bilimler

Pedodonti

Yrd.Doç.

1

 

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi

Profesör

1

 

Güzel Sanatlar Eğitimi

Resim-İş Eğitimi

Yrd.Doç.

1

 

Eğitim Bilimleri

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Yrd.Doç.

1

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yeniçağ Tarihi

Profesör

1

 

Coğrafya

Beşeri ve İktisadi Coğrafya

Yrd.Doç.

1

CBS ve görüntü işleme konusunda çalışmaları olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

 

Yrd.Doç.

1

Bilgisayar Mühendisliği veya Bilişim Sistemleri alanında doktora yapmış olmak

Makine Mühendisliği

 

Yrd.Doç.

1

Alanında doktora yapmış olmak

Harita Mühendisliği

 

Yrd.Doç.

1

Alanında doktora yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Yrd.Doç.

1

Gastroenteroloji yandal uzmanı olmak

1875/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 18.12.2015-184                                          Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 18.12.2015-3916                                           MUĞLA

Muğla İli, Seydikemer İlçesi, Çaltılar Mahallesinde, Müzesince tespit edilen arkeolojik kalıntıların tesciline ilişkin, Kurulumuzun 14.08.2015 gün ve 3594 sayılı kararı; Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 18.09.2015 gün ve E.57142 sayılı yazısı ve ekleri ile Müdürlüğümüz uzmanının 26.11.2015 tarihli raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Muğla İli, Seydikemer İlçesi, Çaltılar Mahallesinde, Müzesince tespit edilen arkeolojik kalıntıların bulunduğu alanların, kararımız eki harita üzerinde sınırlarının gösterildiği şekilde I. Derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, söz konusu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı İlke kararındaki koruma kullanma koşullarının geçerli olduğuna karar verildi.

 

1866/1-1

—————

MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

   

1827/1-1