1 Mart 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29640

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


İPTAL İLANI

EÜAŞ Menzelet HES İşletme Müdürlüğünden:


VAGONLARDA KULLANILMAK ÜZERE 400 ADET FREN MÜSELLESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


19 (ONDOKUZ) KİŞİLİK 12 AY SÜRELİ KALİFİYE YARDIMCI HİZMET PERSONELİ ALINACAKTIR

TRT Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından:


4.000 ADET MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


60 KALEM GÖĞÜS CERRAHİSİ ENDOSKOPİK GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ VE EL ALETLERİ SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


11 ADET KERZEN KAMARA SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İPTAL İLANI

EÜAŞ Menzelet HES İşletme Müdürlüğünden:

Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü Menzelet Hidroelektrik Santrali’nde bulunan (yaklaşık) 6 ton 1. Kategori Türbin Atık Yağı ve 1 ton 1. Kategori Trafo Atık Yağı olmak üzere yaklaşık toplam 7 ton Atık Yağın EÜAŞ Malzeme - Taşıt - İş Makinaları Değerlendirme ve Satış Yönetmeliğinin Usul ve Esasları Doğrultusunda Kapalı Zarf Usulü ile Satışı İhalesi İdaremiz tarafından iptal edilmiştir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  EÜAŞ Menzelet HES İşletme Müdürlüğü P.K. 32 46100 Onikişubat / Kahramanmaraş

b) Telefon ve faks numarası                :  0 (344) 221 86 60 - 0 (344) 221 66 51

2 - İptal edilen ihalenin yayımlandığı

a) Resmi Gazete                                  :  09.02.2016 - 29619

3 - İhale iptal tarihi                              :  22.02.2016

4 - İhale iptal nedeni                            :  Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 2001/15 sayılı genelgesi doğrultusunda ihale iptal edilmiştir.

1876/1-1


VAGONLARDA KULLANILMAK ÜZERE 400 ADET FREN MÜSELLESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                          :  2016/52001

1 - İdarenin;

a) Adresi                                             :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0 (222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi                  :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktar   :  400 ADET FREN MÜSELLESİ

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 18.03.2016 günü ve saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dahil) 50,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

1828/1-1


19 (ONDOKUZ) KİŞİLİK 12 AY SÜRELİ KALİFİYE YARDIMCI HİZMET PERSONELİ ALINACAKTIR

TRT Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından:

Kurumumuzun İhtiyacı olan 19 kişilik 12 Ay Süreli Kalifiye Yardımcı Hizmet Personeli  3 (g) İstisna Yönetmeliğimiz kapsamında Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

1 - İhaleyi yapan kurumun:

a) Adresi                                          :  TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Satınalma Müdürlüğü

b) Telefon numarası                         :  0 312 463 42 00

c) Faks numarası                              :  0312 463 32 58

d) İlgili Personel                              :  Zekeriya YUVALI

2 - İhale ile ilgili bilgiler:

a) İşin tanımı                                    :  TRT Genel Müdürlüğünün Ankara’da bulunan TRT Reklam Tanıtım Tasarım Dairesi Başkanlığına 15’si Birinci Tip, 4’ü İkinci Tip olmak üzere toplam 19 kalifiye yardımcı hizmet personelinin 12 Ay süre ile kalifiye yardımcı hizmet satın alınması işidir.

b) İşin yapılacağı adres                    :  TRT Genel Müdürlüğü Oran Sitesi ve Taşra Teşkilatına bağlı il Müdürlükleri hizmet binalarıdır.

c) İhale tarihi ve saati                       :  15.03.2016 günü saat 10.30

d) Tekliflerin verileceği yer              :  TRT Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Sekreterlik, Genel Evrak ve İç Dağıtım Servisi Zemin Kat 06109 Oran-Çankaya/ANKARA

e) Şartnamenin görülebileceği yer    :  TRT Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Satınalma Müdürlüğü C Blok Kat 3 Oda No: 306   06109 Oran-Çankaya/ANKARA

f) Şartname bedeli                            :  KDV dahil 100.- TL

1763/1-1


4.000 ADET MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı (II) ihtiyacı 4.000 adet Masaüstü Bilgisayar teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 08/03/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

1897/1-1


60 KALEM GÖĞÜS CERRAHİSİ ENDOSKOPİK GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ VE EL ALETLERİ SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

Göğüs Cerrahisi Endoskopik Görüntüleme Sistemi ve El Aletleri alımı işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                :  2016/57679

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58

c) Elektronik posta adresi       :  bap.ihale@gazi.edu.tr

2 - İhale konusu malın           

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Göğüs Cerrahisi Endoskopik Görüntüleme Sistemi ve El Aletleri Alımı

 

Sıra No

Malzemenin Cinsi

Ölçü Birimi

Miktarı

1

27 İnch HD Monitor

Adet

1

2

HD Dijital Endoskopik Kamera Kontrol Ünitesi

Adet

1

3

Full HD Endoskopik Kamera Kafası

Adet

1

4

Soğuk Işık Kaynağı 175 W

Adet

1

5

Fiber Optik Işık Kablosu 300cm

Adet

3

6

Fiber Optik Işık Kablosu 2x3.5 mm

Adet

1

7

Sistem Taşıyıcı Sehpa (küçük boy)

Adet

1

8

D1 Image 1 Camera Head

Adet

1

9

Bronchosc.Tube 43 cm size 8.5

Adet

1

10

Bronchosc.Tube 43 cm size 7.5

Adet

1

11

Adoptor w.glass window

Adet

1

12

Telescope Guide

Adet

1

13

Glass Window Plug

Adet

1

14

Tube Guide for Bronchoscope

Adet

1

15

İnjection Cannula

Adet

1

16

Prismatic Ligt Deflector

Adet

1

17

Düz İleri Görüşlü 0 derece Teleskop

Adet

1

18

Esophagoscope 50 cm 10x14

Adet

1

19

Eso.Forceps 2.5 mm 55 cm

Adet

1

20

Eso.Forceps 2.5 mm 55 cm

Adet

1

21

Bronchoscope Length 30 cm size 6

Adet

1

22

Bronchoscope Length 30 cm size 4.5

Adet

1

23

Bronchoscope lenght 30cm size 3.7

Adet

1

24

Adoptor with glass window

Adet

1

25

Glass Window Plug

Adet

1

26

Telescope Guide

Adet

1

27

Guilding Piece Short

Adet

1

28

İnjection Cannula

Adet

1

29

Prismatic Ligt Deflector

Adet

1

30

Telescope 30 Derece 2.9 mm

Adet

1

31

Suction Tube

Adet

1

32

Telescope 0 Derece 10 mm

Adet

1

33

Trocar size 11 mm

Adet

1

34

Suction and Coag.Cannula ı.43 cm

Adet

1

35

Trumpet Vanalı Kabza

Adet

1

36

Click Line Biopsy Forceps

Adet

1

37

Koagulasyon Eloktrodu L.43 cm

Adet

1

38

Powder Blower with b

Adet

1

39

Distending Mediastinoscope

Adet

1

40

Telescope 30 Derece 4 mm 16cm

Adet

1

41

Fiber Optic Ligt Cable ı.300cm

Adet

1

42

Biopsy Forceps

Adet

1

43

Biopsy Forceps

Adet

1

44

Coagulation and suction Cannula

Adet

2

45

Aspiration Cannula with 6 needles

Adet

1

46

Tube connector for 10970P

Adet

1

47

İleri Oplik görüşlü 30

Adet

1

48

İleri Oplik görüşlü

Adet

2

49

Bro.forceps 2.5mm 50cm

Adet

1

50

Bronkoskopik forseps yuvarlak

Adet

1

51

Telescope 30 5.5mm 50cm

Adet

1

52

Tracheoscope tube

Adet

1

53

Bro.and eso.forc.2.0mm 35cm

Adet

1

54

Forceps ınsert for biopsy

Adet

1

55

Bro.forceps 2.5mm 50cm

Adet

1

56

tracheoscope tube

Adet

1

57

Glass Window Plug

Adet

1

58

Telescope Guide

Adet

1

59

Bro.and eso.forc.2.0mm 35cm

Adet

1

60

Forceps ınsert for biopsy

Adet

1

 

b) Teslim yeri                         :  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

b) Tarihi ve saati                     :  15.03.2016 Salı günü, saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler(Teknik Şartnamelerde belirtilmiş kalemler için),

1) İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

2) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler veya yetkili temsilci ise yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler,

3) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı sıra, serbest bölge faaliyet belgesi,

4.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları,

Teklif edilen malların ihale dökümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir.

4.2.3. Teklif edilen malların marka ve model beyanı,

4.2.4. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) verilecektir.

4.2.5. İsteklilerin, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olduklarını ve alımı yapılacak olan cihazların T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösteren belgeler verilecektir.

4.2.6. Kalite ve Standarda ilişkin belgeler ve taşıması gereken kriterler:

4.2.6.1. Teknik Şartnamelerde belirtilen CE belgesi verilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satınalınması:

7.1 - İhale dökümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 50.-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 15.03.2016 Salı günü, saat: 14:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

1856/1-1


11 ADET KERZEN KAMARA SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

11 adet kerzen kamara temini, T.Ş.F.A.Ş. Mal Alım Yönetmeliğimize göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                          :  2016/49162

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  CUMHURİYET CADDESI 60300 TURHAL TOKAT

b) Telefon ve faks numarası                :  3562753530 - 3562753539

c) Elektronik Posta Adresi                  :  turhalseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  11 adet kerzen kamara temini

b) Teslim yeri                                      :  MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ŞEKER FABRİKASI'na bağlı Makina Fabrikası

c) Teslim tarihi                                    :  Sözleşme Sonrası en geç 45 takvim günü (artı eksi 15 gün)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                 :  11/03/2016 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 TRY (Türk Lirası) karşılığı Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

- Yapılacak olan ihalenin sonucuna göre açık eksiltme veya pazarlık yapıla bilineceğinden ihale gün ve saatinde yetkilinin yada şirketi temsile yetkili olan kişinin hazır bulunması gerekmektedir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalem- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.

12 - İhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

1735/1-1