29 Şubat 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29639

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TRAFO ŞALT ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Maden Sahaları Dairesi Başkanlığı Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:


MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


MALZEME VE HİZMET ALIMLARI İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


MUHTELİF SEGMAN SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


MOTOR MUHTELİF SUPAPLARI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE TAHSİSLİ DM 15000/30000 TİPİ ÜNİTELERİN 15 ADET A.P.U. MOTORLARININ REVİZYON TAMİR VE BAKIMLARININ YAPTIRILMASI HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3.Bölge Müdürlüğünden:


800 ADET AKS KUTUSU (KOMPLE) SFERO DÖKÜM SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


MOTOR SİLİNDİR GÖMLEĞİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


YAĞLAMA KEÇE TUTUCU VE FIRÇALIĞI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF LOKOMOTİF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


MATKAP SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Çankaya Belediye Başkanlığından:


İHALEYE DAVET

Denizli Büyükşehir Belediyesi Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TRAFO ŞALT ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Maden Sahaları Dairesi Başkanlığı Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen malzemelerin alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1 - Teşekkülün;

a) Adres                                     :  AEL İşletme Müd. Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 344 524 22 8 / 0 344 524 22 80

c) Elektronik Posta Adresi         :  ael@euas.gov.tr.

2 - İhale konusu malın

 

a) Niteliği ve Türü

Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

Şartname Bedeli

İhale Tarihi

1

6,3 Kv 0,5-04 Kv 630 KVAlık trafo şalt ünitesi alımı

10 adet

2016-35362

TER-AEL-2016-0025

170,00-TL

24/03/2016

 

b) Teslim Yeri                           :  AEL İşletme Müdürlüğü Merkez Ambarı

c) Teslim Tarihi                         :  Teknik Şartnamede termin planı bulunmuyor ise istekliler belirtecektir

d) İhale Usulü                            :  Açık İhale Usulü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  AEL İşletme Müdürlüğü İhale salonu.

b) Tarihi ve Saati                       :  24.03.2016, Saat: 14.00

c) İhale Dokümanlarının

    Görülmesi ve Temini             :  AEL İşletmesi Satınalma Şube Müdürlüğü

4.1. İhale dokümanı (Teklif İsteme Belgeleri) aşağıda belirtilen adreslerde ve Şirketimizin İnternet Sitesinde(www.euas.gov.tr) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların İhale dokümanını satın alması zorunludur.

4.2. Konu ile ilgilenen teklif sahipleri, İhale Dokümanı (Teklif İsteme Belgelerini) bedelini Vakıfbank (Elbistan Şb. Hesap No): TR92 0001 5001 5800 7286 0069 13 no’lu hesabına yatırıldığına dair, üzerinde ihale konusu iş ile ilgili istekli firma bilgilerinin yer aldığı banka dekontu ile müracaat edildiği takdirde, aşağıda belirtilen adreslerden temin edilebilir:

EÜAŞ Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü (Faks: 0 344 524 22 80)

Afşin/KAHRAMANMARAŞ

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.(Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi, isteklinin Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Ortak Girişim Belgesi, ihale dokümanının satın alındığına dair belge.)

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 (Yüzde üç)’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Teklifler, ihale tarihi saat 14:00’a kadar AEL İşletme Müdürlüğü Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, İadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.(Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.)

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

9 - İş bu ihaleler 4734 sayılı kanunun 3. g maddesi kapsamında olduğundan, EUAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılarak neticelendirilecektir.

1641/1-1


MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Malzeme Alımları açık ihale usulü İle ihale edilecektir.

1 - İdarenin                                  

a) Adresi                                       :  Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/Kahramanmaraş

b) Telefon ve faks numarası         :  Tlf: (0344) 524 22 04-05 (Dahili: 1148)

                                                         Faks: (0344) 524 22 02

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  feyzanur.arslan@euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın                 

A - a) Dosya No                           :  2016/12

b) Niteliği, türü ve miktarı            :  KIRICI ÇEKİÇLERİN VE ROTOR ÇARPMA PLAKASI DESTEK PARÇALARININ TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE İMALİ VE TESLİMİ

c) Teslim yeri                                :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

d) Şartname bedeli                        :  100,00.-TL

e) İhale tarihi ve saati                    :  17.03.2016 Saat: 14.00

3 - İhalenin                                  

a) Yapılacağı yer                           :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü/AFŞİN

b) Şartname bedelinin yatırılacak yer Vakıfbank Afşin Şb.: TR87 0001 5001 5800 7287 7572 71 -Afşin Ziraat Bankası Şb.: TR17 0001 0003 9037 7120 4354 40 no'lu hesaba

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7.maddesinde belirtilmiştir.

5 - İhale tüm isteklilere açıktır.

6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K. 2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler belirtilen tarihlerde saat 14:00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, (mal kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.)

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

Duyurulur.

1795/1-1


MALZEME VE HİZMET ALIMLARI İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Malzeme ve Hizmet Alımları açık ihale usulü İle ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Çoğulhan Kasabası P.K. 2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası             :  Tif: (0344) 524 22 04-05     Faks: (0344) 524 22 02

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  afsin@euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın

A-a) Dosya No                                :  2016/9

b) Niteliği, türü ve miktarı                :  Reglaj Hava Kompresörü HP ve LP Elementi ile EVD 330 Model Selenoid Su Atıcı Valflerinin Temini ve Montajının Teknik Şartnameye Göre Yapılması İşi

c) Teslim yeri                                   :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

d) Şartname bedeli                           :  100,00.-TL

e) İhale tarihi ve saati                       :  15.03.2016   Saat: 14.00

B-a) Dosya No                                :  2016/10

b) Niteliği, türü ve miktarı                :  Tekstil Kordlu Konveyör Band Alımı

c) Teslim yeri                                   :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

d) Şartname bedeli                           :  100,00.-TL

f) İhale tarihi ve saati                        :  15.03.2016 Saat: 14.00

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü/AFŞİN

b) Şartname bedelinin

     yatırılacağı yer                             :  Vakıfbank Afşin Şb. :TR87 0001 5001 5800 7287 7572 71

                                                            -Afşin Ziraat Bankası Şb.: TR17 0001 0003 9037 7120 4354 40 no'lu hesaba

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.

5 - İhale tüm isteklilere açıktır.

6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K. 2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler belirtilen tarihlerde saat 14.00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, (mal kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.)

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

Duyurulur.

1687/1-1


MUHTELİF SEGMAN SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2016/49753

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  3 kalem muhtelif segman, teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  16/03/2016 - Saat 15:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 16/03/2016 günü saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

1742/1-1


MOTOR MUHTELİF SUPAPLARI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2016/49770

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  9 kalem motor muhtelif supapları, teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  17/03/2016 - Saat 15:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 17/03/2016 günü saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

1743/1-1


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE TAHSİSLİ DM 15000/30000 TİPİ ÜNİTELERİN 15 ADET A.P.U. MOTORLARININ REVİZYON TAMİR VE BAKIMLARININ YAPTIRILMASI HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3.Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2016/42610

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A 35220 ALSANCAK/ İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 232 464 31 31 / 4108 - 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi         :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

d) İhale Dokümanlarının Görülebileceği

    İnternet Adresi                       :  www.malzeme.tcdd.gov.tr.

1 - İhale Konusu Hizmetin

     Adı ve Miktarı                      :  TCDD 3. Bölge Müdürlüğüne Tahsisli DM 15000/30000 Tipi Ünitelerin 15 Adet A.P.U Motorlarının Revizyon Tamir ve Bakımlarının Yaptırılması Hizmet Alımı İşi.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 15.03.2016 Tarihi Salı Günü Saat: 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 150,00,- TL. Bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

1642/1-1


800 ADET AKS KUTUSU (KOMPLE) SFERO DÖKÜM SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2016/46864

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  800 Adet Aks Kutusu (Komple) Sfero Döküm teknik şartname ve resimlere göre satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  14.03.2016 - Saat: 14.00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 14.03.2016 günü saat: 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

1680/1-1


MOTOR SİLİNDİR GÖMLEĞİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2016/47529

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  963 Adet Motor Silindir Gömleği, teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  16/03/2016 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 16/03/2016 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

1679/1-1


YAĞLAMA KEÇE TUTUCU VE FIRÇALIĞI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                    :  2016/47593

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası       :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                         :  2 Kalem Yağlama Keçe Tutucusu ve Fırçalığı, teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                           :  18/03/2016 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 18/03/2016 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

1678/1-1


MUHTELİF LOKOMOTİF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2016/47450

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  6 Kalem muhtelif lokomotif malzemesi (180 Adet Cer Motor Hava Kanalı, 50’er Adet Sağ-Sol Üç Yollu ve 80’er Adet Sağ-Sol Akerman Musluk, 100 Adet Dikey Çek Valf,) teknik bilgi ve resimlere göre satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  15/03/2016 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 15/03/2016 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

1677/1-1


MATKAP SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Matkap Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                            :  2016/51102

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139 06800 Çankaya/ Ankara

b) Telefon ve faks numarası                :  0 312 201 20 41 - 0 312 285 58 14

c) Elektronik posta adresi                    :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Mal Alımı,

                                                               I. KISIM:  25 Adet 17 ½” Muh. RB Matkap,

                                                               II. KISIM: 55 Adet 12 ¼”  Muh. RB Matkap,

                                                               III. KISIM: 90 Adet 8 ½” Muh. RB Matkap,

                                                               IV. KISIM: 8 Adet 8 ½” Muh. PDC Matkap,

b) Teslim yeri/yerleri:                             a) Yerli İstekliler için; Ankara MTA Genel Müdürlüğü Sondaj Dairesi Başkanlığı Merkez Ambarı

                                                               b) Yabancı istekliler için; CFR herhangi bir Türkiye Deniz/Hava Limanı,

c) Teslim tarihi/tarihleri                       :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama talimatının (yabancı istekliler için akreditifin açıldığı tarihinin tebliğinden itibaren) tebliğinden itibaren; I. KISIM: 150 (yüzelli) takvim günü, II. KISIM: 150 (yüzelli) takvim günü, III. KISIM: 150 (yüzelli) takvim günü, IV. KISIM: 150 (yüzelli) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları

b) Tarihi ve saati                                 :  29/03/2016 - 10.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkarlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

İstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığı amacıyla aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerin kendi durumuna uygun olanını teklif eklerinde sunacaklardır.

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İstekli imalatçı ise aşağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir;

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif eden yerli istekliler lehine % 15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150, Türk Lirası karşılığı aynı adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü (213 nolu oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

1748/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Ankara Büyükşehir Belediyesine ait, Ankara İli, Çankaya İlçesi, Dikmen Son Etap Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Alanında toplam emsale esas 420.414 m2 konut alanı inşa edilerek 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesine göre kapalı teklif usulü Kat Karşılığı İnşaat yaptırılacaktır.

 

İli

İlçesi

Ada/Parsel No

Arsa Alanı (m2)

İmar Kullanımı

İnşaat Alanı (m2)

Yapı Sınıfı

Birim Maliyeti (TL/m2)

Keşif Bedeli

ANKARA

ÇANKAYA

HAK SAHİBİ KONUTLARI

29247/1

5,776

Konut

17,430

IV-A

750

13,072,500.00 TL

29248/1

7,189

Konut

21,731

IV-A

750

16,298,250.00 TL

29253/2

10,767

Konut

32,624

IV-A

750

24,468,000.00 TL

29258/1

25,488

Konut

77,260

IV-A

750

57,945,000.00 TL

29276/1

15,679

Konut

47,302

IV-A

750

35,476,500.00 TL

ARA TOPLAM 1

64,867

196,347

147,260,250.00 TL

İDARE VE YÜKLENİCİ KONUTLARI

29259/1

57,271

Konut

172,968

IV-A

750

129,726,000.00 TL

29260/1

16,907

Konut

51,099

IV-A

750

38,324,250.00 TL

ARA TOPLAM 1

74,178

224,067

168,050,250.00 TL

GENEL TOPLAM

139,045

420,414

315,310,500.00 TL

 

1 - Bu işin tahmini keşif bedeli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2015 yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği” esas alınarak 315.310.500,00 TL (Üçyüzonbeşmilyon Üçyüzonbin Beşyüz TürkLirası) dır.

2 - İhale 10/03/2016 Perşembe günü saat 14:00’de Hipodrom Caddesi No: 5 Kat 18 Yenimahalle/ANKARA adresindeki, Ankara Büyükşehir Belediyesi Binası içindeki Belediye Encümen Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3 - İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının Hipodrom Caddesi No: 5 Kat 14 Yenimahalle/ANKARA adresinde 08.00 - 17.00 saatleri arasında görülebilir.

4 - İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacak ve bu suretlere ayrı, ayrı yevmiye numarası alınacaktır.

5 - İstekliler, İhaleye Katılmak için Örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte;

a - Kanuni İkametgahı olması, tebligat için adres göstermesi.

b - Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi (2016 yılı vizeli)

c - Noter tasdikli İmza sirküleri.

d - Noter tasdikli vekaletname (gerekiyorsa).

e - İsteklilerin, son 15 yıl içinde tek sözleşmeye dayalı yapmış oldukları işin keşif bedelinin toplamı, yapılacak işin keşif bedelinin %50’si kadar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2015 yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği’nde belirtilen IV-A grubu veya Kamu İhale Kurumunun Yapım İşlerinde B Üst Yapı Bina İşleri II. Grup işlere ait iş bitirme belgesinde belirtilmiş olacaktır.

f - İşin keşif bedelinin %25’i kadar kullanılmamış nakit kredi, %25’i kadar da banka referans mektubu verilecektir.

g - Yeni tarihli Gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge.

h - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna göre cezalı olmadığına dair belge.(Firmalar taahhütname şeklinde verecek, daha sonra sorgulaması İdare tarafından yapılacaktır.)

ı - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına alınmış 9.459.315.-TL. Geçici teminat mektubu vermesi. (Geçici teminatlar nakit para ise) Ankara Büyükşehir Belediyesi Veznesine yatırılıp alınacak alındı makbuzu verilecektir.

j - İstekli şirket ise onaylı şirket tüzüğü.

k - Yer Görme Belgesi

l - İstekliler, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar ihalenin yapılacağı ENCÜMEN Başkanlığına, (Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) makbuz karşılığında verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenden dolayı (Telgraf ve postada) meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

m - Bu işin İhale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair (makbuz) belge.

6 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde, (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde,  İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.

8 - Bu İşin Şartnamesi 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) bedel karşılığında, ihale tarihinden en geç 1 gün önce Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir.

İlan olunur.

1449/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Çankaya Belediye Başkanlığından:

1 - Aşağıda ada, parsel numarası, durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale günü ve saati yazılı taşınmazdaki 43 adet bağımsız bölüm Belediyemize, 3 adet bağımsız bölüm İller Bankası Anonim Şirketine ve 54 adet bağımsız bölüm Çağ 1 Yapı İnş. Turz. Madencilik Tic.ve San. A.Ş.’ne ait olmak üzere; toplam 100 adet bağımsız bölüm bir bütün olarak, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü (artırma) yoluyla satılacaktır.

 

Adresi

Ada

Parsel

Durumu

Muhammen Bedeli

Geçici Teminatı

İhale Tarihi

İhale Saati

Maltepe Mahallesi Şehit Gönenç Caddesi No: 5

5583

44

12120 m2 arsa üzerine 40.546,83 m2 İnşaat alanı bulunan kısmen faal Alışveriş Merkezi

91.000.000.- TL

+ % 18 KDV

2.730.000.- TL

29/03/2016

14:00

 

2 - İhale ilanda belirtilen tarih ve saatte Belediye Başkanlığımızın Ziya Gökalp Caddesi No: 11 B2 Blok 9.kat adresindeki Çankaya Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname, çalışma saatleri içerisinde Ziya Gökalp Cad. No: 11 A1 Blok 6. kat Kızılay/ANKARA adresindeki Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 200.-TL. (ikiyüzlira) karşılığında temin edilebilir.

4 - İhaleye girecek kişilerin;

Kanuni ikametgah sahibi olmaları ve ikametgah belgesini; isteklilerin tüzel kişi olması halinde; Şirketse Ticaret Odası kayıt belgesi ile Şirket imza sirkülerini; Dernek veya Vakıfsa taşınmaz mal satın alma yetkisini gösterir genel kurul kararı ile teklifte bulunacak kişilerin yetki belgesinin noter onaylı suretini; Ortak girişim olarak girecek ortakların yukarıda belirtilen belgeler ile imza sirkülerini ve teklif mektubunda ortaklık oranlarını belirtmeleri, geçici teminata ait makbuzu (geçici teminatın banka teminat mektubu olması halinde limit içi ve süresiz olması gerekmektedir), ihale dosyasının idareden satın alındığına dair dosya alındı makbuzunun aslını; İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden alınacak yer görme belgesini; şartname ve diğer belgeleri okuyup kabul ettiğine dair taahhütnameyi; dış zarfa koymaları, teklif mektubunu şartname ekinde bulunan örneğine uygun olarak doldurarak iç zarfa koymaları gerekmektedir.

5 - Tekliflerin ihale günü saat: 12.00’ye kadar ihalenin yapılacağı Encümen Başkanlığına (Ziya Gökalp Caddesi No: 11 B1 Blok 8. kat adresinde bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir.

6 - İhaleye posta ile katılmak mümkündür. İhaleye posta ile iştirak edeceklerin Şartname hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini, ihale günü saat 12.00’ye kadar Belediye Başkanlığımızın Ziya Gökalp Caddesi No: 11 B1 Blok 8. kat Kızılay/ANKARA adresine, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderebilecektir. Tekliflerdeki; teklif edilen değer ihaleye iştirak edenin son teklifi olarak değerlendirilecektir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

7 - Telefon     : 0 312 458 89 00 / 2240 - 2241 - 2244

      Faks        : 0 312 458 90 76

8 - İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

1450/1-1


İHALEYE DAVET

Denizli Büyükşehir Belediyesi Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden:

LOT 1 - KOMPLE ARAÇ İÇİ FİZİKİ SU KAYIPLARI TESPİT ARACI ALIMI

LOT 2 - KOMPLE ARAÇ İÇİ BORU VE KANAL GÖRÜNTÜLEME ARACI ALIMI

(DEN3-G4)

Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DESKİ), İller Bankası aracılığıyla Dünya Bankası’ndan temin edilen kredi ile yapılacak “Lot 1 - Komple Araç İçi Fiziki Su Kayıpları Tespit Aracı Alımı” veya “Lot 2 - Komple Araç İçi Boru ve Kanal Görüntüleme Aracı Alımı” işini Dünya Bankası ihale usul ve yöntemleri çerçevesinde ihaleye çıkarmıştır.

Teklifler, teklif açılış tarihi olan 30.03.2016’den itibaren doksan (90) takvim günü süreyle geçerli olacak ve Lot 1 - Komple Araç İçi Fiziki Su Kayıpları Tespit Aracı Alımı için en az 40.000 TL (Kırk Bin Türk Lirası) veya eşdeğeri tutarda, Lot 2 - Komple Araç İçi Boru ve Kanal Görüntüleme Aracı Alımı için ise en az 55.000 TL (Elli Beş Bin Türk Lirası) veya eşdeğeri tutarda bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 30.03.2016, saat 14:00’e kadar teslim edilmelidir. Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve aynı adreste saat 14:15’de açılacaktır.

İlgilenen firmalar ‘www.deski.gov.tr’, ‘www.ilbank.gov.tr’ ve ‘www.kik.gov.tr’ web sitelerinden detaylı ilan metnine ulaşabilirler ve ihtiyaç duydukları ilave bilgileri aşağıdaki adresten temin edebilirler.

Adres: Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DESKİ)

Topraklık Mah. İzmir Bulvarı (Otogar Yanı) No: 41/A, Kat 10, Proje Yönetim Birimi Odası

PAMUKKALE / DENİZLİ / TÜRKİYE

Telefon: +90 (258) 263 22 11 - 2921

Faks : +90 (258) 263 22 49

e-posta adresi: ufuk.yarar@deski.gov.tr

1772/1-1