28 Şubat 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29638

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ÖN YETERLİK İLANI

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:


İHALEYE DAVET

Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


İHALEYE DAVET

Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ÖN YETERLİK İLANI

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:

Üniversite Network Trafik Altyapısının 10 Gbit/Sn Hızına Çıkarılması ve İkincil Omurga Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 tarihli ve 2003/6554 Sayılı Kararnamesinin 19. maddesi gereğince Belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                                  :  2016/34454

1 - İdarenin

a) Adresi                                                   :  Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü MERKEZ / ÇORUM

b) Telefon ve faks numarası                      :  Tel: (364) 2192052 - Faks: (364) 2192054

c) Elektronik posta adresi                          :  bap@hitit.edu.tr

ç) Ön Yeterlik ve İhale dokümanının

    görülebileceği internet adresi (varsa)     :  www.hitit.edu.tr

2 - Ön Yeterlik konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                         :  Mevcut Omurga Swich'in 10 Gbit/Sn Hızına Çıkarılması ve İkincil Omurga Alımı

b) Teslim [yeri/yerleri]                              :  Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü/ÇORUM

c) Teslim [tarihi/tarihleri]                           :  İşin süresi, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

3 - Ön Yeterlik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer                                       :  Hitit Üniversitesi Rektörlük Binası İhale Salonu Kuzey Kampüsü MERKEZ/ÇORUM

b) Tarihi ve saati                                        :  22.03.2016 Salı günü - Saat: 10:00

4 - Ön Yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön Yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Ön Yeterlik şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

4.1.4. Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

4.1.5. Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. Adayın ortak girişim olması halinde, Ön Yeterlik Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ön yeterliğe iş ortaklığı olarak başvuruda bulunulması halinde,

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından Ön Yeterlik şartnamesinin 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak Ön Yeterlik şartnamesinin (f) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.3. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.4.1. İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal veya hizmet alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak deneyimini gösteren belge belgeyi sunması zorunludur. İstekli tarafından 230.000,00 TL’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgenin sunulması gerekir.

4.4.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

4.4.2.1. İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

4.4.2.2. İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

4.4.2.3. İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

4.4.2.3.1. İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

4.4.2.3.2. İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

4.4.2.3.3. İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

4.4.2.3.4. İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.4.3. İstekliler teklif ettikleri ürünlere ilişkin olarak teknik şartnameye madde madde cevap metinlerini ön yeterlik dosyası içerisinde sunacaktır.

4.4.4. İstekliler teklif ettikleri ürünlere ilişkin olarak kataloglarını/broşürlerini/teknik dokümanlarını ön yeterlik dosyası içerisinde sunacaktır.

4.4.5. İstekliler “TS ISO/IEC 27001:2013” Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Belgesine sahip olmalı ve ön yeterlik dosyasında belgeyi sunmalıdır.

4.4.6. İstekliler “BS EN ISO 9001:2008” Kalite belgesine sahip olmalı ve ön yeterlik dosyasında belgeyi sunmalıdır.

4.4.7. İsteklilerin “CCNP Routing and Switching” sertifikasına sahip en az 1 (bir) personeli olmalı ve ön yeterlik dosyasında belgeyi sunmalıdır.

4.4.8. İsteklilerin “TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi” olmalı ve ön yeterlik dosyasında sunmalıdır.

4.5. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

4.5.1. Ağ cihazları satış ve kurulum işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Yeterlikleri tespit edilen bütün adaylar teklif vermeye davet edilecektir.

6 - Ön Yeterliğe yerli ve yabancı tüm istekliler katılabilir.

7 - Ön Yeterlik ve ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. Ön Yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve Ön Yeterlik dokümanı 50,00 TL (Elli TürkLirası) karşılığı, ihale dokümanı 50,00 TL (Elli TürkLirası) karşılığı, Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü MERKEZ/ÇORUM adresinden satın alınabilir.

7.2. Ön Yeterliğe başvuracak olanların Ön Yeterlik dokümanını, İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Ön Yeterlik ve İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ön yeterlik ve/veya ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 65,00 TL (AltmışBeş TürkLirası) doküman bedelini Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı banka hesabına (Halkbank Çorum Şb. TR66 0001 2009 3120 0006 0000 10) yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ön yeterlik ve/veya ihale dokümanı satın almak isteyenler, ön yeterlik ve/veya ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ön yeterlik ve/veya ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. Ön yeterlik ve/veya ihale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. Ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

8 - Ön yeterlik başvurusu ön yeterlik değerlendirmesi tarih ve saatine (22.03.2016 Salı günü Saat 10:00) kadar Hitit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Kuzey Kampüsü MERKEZ/ÇORUM adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla ihale tarihi ve saatinde (Hitit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Kuzey Kampüsü MERKEZ/ÇORUM) İdareye teslim edilecek şekilde gönderilebilir. Postadaki gecikme ve diğer eksikliklerden Kurumumuz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

9 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

10 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

1740/1-1


İHALEYE DAVET

Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Tarih:

Dünya Bankası Kredi No    :  IBRD 83710-TR

İhale Referansı                    :  DB.KAB.11

1 - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ), Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından Yenilenebilir Enerji Entegrasyonu Projesi kapsamında değişik para birimlerinde bir ikraz temin etmiştir. Söz konusu bu ikraz gelirinin bir kısmı 154 kV Yakuplu GIS TM-Ambarlı DGKÇS TM Yeraltı XLPE Güç Kablo Bağlantısı işi sözleşmesi kapsamındaki uygun ödemeler için kullanılması planlanmıştır.

2 - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ), teklif vermeye uygun isteklileri aşağıda açıklanılan tesis/yapım ve devreye alma işi için kapalı teklif vermeye davet etmektedir: Malların Temini (154 kV çapraz-bağlı polietilen (XLPE) izoleli güç kabloları ve aksesuarları, fiber optik kablolar ve aksesuarları), testi, nakliyesi, teslimi, gümrükteki gerekli hizmetler ve sahadaki depolama, mühendislik ve projelendirme hizmetleri, kurulumun tamamlanması, konstrüksiyon, tesis/yapım, süpervizyon, inşaat işleri, devreye alma, saha testleri ve 154 kV Yeraltı Kablo Bağlantısı İşinin istenen çalışma koşullarında teslim edilmesi. Uluslararası rekabete açık ihale, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’nın Tek Aşamalı İhale Prosedürlerine göre yürütülecektir.

3 - İlgilenen teklif vermeye uygun istekliler daha ayrıntılı bilgiyi ve ihale dokümanlarını aşağıdaki ofis adresinden edinebilirler:

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ),

TİCARET DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bilal ÇIRAK, Müdür Yardımcısı (G.)

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. 2/15, Oda No: 15031

Çankaya - ANKARA / TURKEY  

Tel.   : +90 312 203 85 06   

Faks  : +90 312 203 82 88

4 - İhale belgelerinin tam bir seti, istekliler tarafından aşağıdaki adrese, iade edilmeyecek 700 TL’nin ya da 250 ABD Doları’nın (KDV dahildir) ödendiğini gösteren makbuz ile yazılı başvuru yapılarak alınabilir.

Banka İsmi ve Banka Hesap No:

Dolar Hesabı: Vakıfbank Kızılay Şubesi, No  : 00158048000941781

IBAN No: TR350001500158048000941781

TL Hesabı: Vakıfbank TEK Büro Şubesi,  No: 00158007281639948

IBAN No: TR880001500158007281639948

5 - Sözleşmenin “Genel Koşulları”nın “Teklif Verme Koşulları”ndaki hükümler Bankanın Standart İhale Dokümanlarının hükümleridir: Saha, Projelendirme, Tedarik ve Tesis/Yapım İşlerinin Satın alması.

6 - Teklifler 04 Mayıs 2016 tarihinde 14:00’a (yerel saatle) kadar ya da öncesinde yukarıda belirtilen büro adresine teslim edilecektir ve bütün Teklifler 250.000,- (ikiyüzellibin) EURO ya da muadili serbest döviz kuru değerinde geçici teminat ile birlikte teslim edilecektir.

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ)

SEFER KUL TOPLANTI SALONU,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2, Giriş Katı

Çankaya - ANKARA / TURKEY

7 - Teklifler teklif sahiplerinin katılım için seçilmiş temsilcilerinin huzurunda aşağıda belirtilecek olan adreste 04 Mayıs 2016 tarihinde 14:00’da (yerel saatle) açılacaktır.

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ)

SEFER KUL TOPLANTI SALONU,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2, Giriş Katı

Çankaya - ANKARA / TURKEY

1785/1/2/2

—————

INVITATION FOR BIDS (IFB)

REPUBLIC of TURKEY

Date            :  [date of issuance of IFB]

Loan No     :  IBRD 83710-TR

IFB No       :  DB.KAB.11

1 - The Turkish Electricity Transmission Corporation (TEİAŞ) has received a loan from the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), under the Renewable Energy Integration Project (REIP), in various currencies. It is intended that part of the proceeds of this loan will be applied to eligible payments under the contract for 154 kV Yakuplu GIS S/S-Ambarlı DGKÇS S/S Underground XLPE Power Cable Connection (DB.KAB.11).

2 - The Turkish Electricity Transmission Corporation (TEİAŞ) now invites sealed bids from eligible bidders for the construction and completion of following Work: Supply of Goods (154 kV cross-linked polyethylene (XLPE) insulated power cables and accessories, fiber optic cables and accessories), testing, transport, delivery, services required at customs and storage at site, engineering and design services, complete erection, construction, installation, supervision, civil works, commissioning, site testing and handing over in satisfactory operating condition of 154 kV Underground Cable Connection Work. International competitive bidding will be conducted in accordance with the Bank's Single-Stage Bidding Procedure.

3 - Interested eligible bidders may obtain further information from and inspect the bidding documents at the office of

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),

TRADE DEPARTMENT,

Bilal ÇIRAK, Acting Assistant Manager

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. 2/15, Room 15031

Çankaya - ANKARA / TURKEY  

Phone   : +90 312 203 85 06   

Fax       : +90 312 203 82 88

4 - A complete set of bidding documents may be purchased by interested bidders on the submission of a written application to the above and upon payment of a non-refundable fee of TL 700.- or US$ 250.- (V.A.T included).

Name of bank and account No is:

US Dollar: Vakıfbank Kızılay Branch, No:  00158048000941781  

IBAN No: TR350001500158048000941781

TL: Vakıfbank TEK Bürosu Şb.,  No: 00158007281639948

IBAN No: TR880001500158007281639948

5 - The provisions in the Instructions to Bidders and in the General Conditions of Contract are the provisions of the Bank Standard Bidding Documents:  Procurement of Plant, Design, Supply and Installation.

6 - Bids must be delivered to the following office on or before 02:00 p.m. (Turkey Local Time) on 04 May 2016 and must be accompanied by a security of  250.000,- Euros equivalent (twohundredfiftythousand Euros)

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ), 

SEFER KUL MEETING ROOM,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2, Floor G,

Çankaya - ANKARA / TURKEY

7 - Bids will be opened in the presence of bidders’ representatives who choose to attend at 02:00 p.m. (Turkey Local Time) on 04 May 2016 at the offices of

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ), 

SEFER KUL MEETING ROOM,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2, Floor G,

Çankaya - ANKARA / TURKEY

1785/2/2/2


İHALEYE DAVET

Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Tarih:

Dünya Bankası Kredi No    : IBRD 83710-TR

İhale Referansı                    : DB.KAB.12

1 - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ), Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından Yenilenebilir Enerji Entegrasyonu Projesi kapsamında değişik para birimlerinde bir ikraz temin etmiştir. Söz konusu bu ikraz gelirinin bir kısmı 154 kV Ümraniye GIS TM-Dudullu Metro GIS TM-Dudullu TM Yeraltı XLPE Güç Kablo Bağlantısı işi sözleşmesi kapsamındaki uygun ödemeler için kullanılması planlanmıştır.

2 - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ), teklif vermeye uygun isteklileri aşağıda açıklanılan tesis/yapım ve devreye alma işi için kapalı teklif vermeye davet etmektedir: Malların Temini (154 kV çapraz-bağlı polietilen (XLPE) izoleli güç kabloları ve aksesuarları, fiber optik kablolar ve aksesuarları), testi, nakliyesi, teslimi, gümrükteki gerekli hizmetler ve sahadaki depolama, mühendislik ve projelendirme hizmetleri, kurulumun tamamlanması, konstrüksiyon, tesis/yapım, süpervizyon, inşaat işleri, devreye alma, saha testleri ve 154 kV Yeraltı Kablo Bağlantısı İşinin istenen çalışma koşullarında teslim edilmesi. Uluslararası rekabete açık ihale, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’nın Tek Aşamalı İhale Prosedürlerine göre yürütülecektir.

3 - İlgilenen teklif vermeye uygun istekliler daha ayrıntılı bilgiyi ve ihale dokümanlarını aşağıdaki ofis adresinden edinebilirler:

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ),

TİCARET DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bilal ÇIRAK, Müdür Yardımcısı (G.)

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. 2/15, Oda No: 15031

Çankaya - ANKARA / TURKEY

Tel.       : +90 312 203 85 06

Faks     : +90 312 203 82 88

4 - İhale belgelerinin tam bir seti, istekliler tarafından aşağıdaki adrese, iade edilmeyecek 700 TL’nin ya da 250 ABD Doları’nın (KDV dahildir) ödendiğini gösteren makbuz ile yazılı başvuru yapılarak alınabilir.

Banka İsmi ve Banka Hesap No:

Dolar Hesabı: Vakıfbank Kızılay Şubesi, No : 00158048000941781

IBAN No: TR350001500158048000941781

TL Hesabı: Vakıfbank TEK Büro Şubesi, No: 00158007281639948

IBAN No: TR880001500158007281639948

5 - Sözleşmenin “Genel Koşulları”nın “Teklif Verme Koşulları”ndaki hükümler Bankanın Standart İhale Dokümanlarının hükümleridir: Saha, Projelendirme, Tedarik ve Tesis/Yapım İşlerinin Satın alması.

6 - Teklifler 11 Mayıs 2016 tarihinde 14:00’a (yerel saatle) kadar ya da öncesinde yukarıda belirtilen büro adresine teslim edilecektir ve bütün Teklifler 350.000,- (üçyüzellibin) EURO ya da muadili serbest döviz kuru değerinde geçici teminat ile birlikte teslim edilecektir.

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ)

SEFER KUL TOPLANTI SALONU,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2, Giriş Katı

Çankaya - ANKARA / TURKEY

7 - Teklifler teklif sahiplerinin katılım için seçilmiş temsilcilerinin huzurunda aşağıda belirtilecek olan adreste 11 Mayıs 2016 tarihinde 14:00’da (yerel saatle) açılacaktır.

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ)

SEFER KUL TOPLANTI SALONU,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2, Giriş Katı

Çankaya - ANKARA / TURKEY

1786/1/2-2

—————

INVITATION FOR BIDS (IFB)

REPUBLIC of TURKEY

Date        :  [date of issuance of IFB]

Loan No  :  IBRD 83710-TR

IFB No   :  DB.KAB.12

1 - The Turkish Electricity Transmission Corporation (TEİAŞ) has received a loan from the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), under the Renewable Energy Integration Project (REIP), in various currencies. It is intended that part of the proceeds of this loan will be applied to eligible payments under the contract for 154 kV Ümraniye GIS S/S-Dudullu Metro GIS S/S-Dudullu S/S Underground XLPE Power Cable Connection (DB.KAB.12).

2 - The Turkish Electricity Transmission Corporation (TEİAŞ) now invites sealed bids from eligible bidders for the construction and completion of following Work: Supply of Goods (154 kV cross-linked polyethylene (XLPE) insulated power cables and accessories, fiber optic cables and accessories), testing, transport, delivery, services required at customs and storage at site, engineering and design services, complete erection, construction, installation, supervision, civil works, commissioning, site testing and handing over in satisfactory operating condition of 154 kV Underground Cable Connection Work. International competitive bidding will be conducted in accordance with the Bank's Single-Stage Bidding Procedure.

3 - Interested eligible bidders may obtain further information from and inspect the bidding documents at the office of

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),

TRADE DEPARTMENT,

Bilal ÇIRAK, Acting Assistant Manager

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. 2/15, Room 15031

Çankaya - ANKARA / TURKEY  

Phone   : +90 312 203 85 06   

Fax       : +90 312 203 82 88

4 - A complete set of bidding documents may be purchased by interested bidders on the submission of a written application to the above and upon payment of a non-refundable fee of TL 700.- or US$ 250.- (V.A.T included).

Name of bank and account No is:

US Dollar: Vakıfbank Kızılay Branch, No:  00158048000941781  

IBAN No: TR350001500158048000941781

TL: Vakıfbank TEK Bürosu Şb.,  No: 00158007281639948

IBAN No: TR880001500158007281639948

5 - The provisions in the Instructions to Bidders and in the General Conditions of Contract are the provisions of the Bank Standard Bidding Documents:  Procurement of Plant, Design, Supply and Installation.

6 - Bids must be delivered to the following office on or before 02:00 p.m. (Turkey Local Time) on 11 May 2016 and must be accompanied by a security of  350.000,- Euros equivalent (threehundredfiftythousand Euros)

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ), 

SEFER KUL MEETING ROOM,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2, Floor G,

Çankaya - ANKARA / TURKEY

7 - Bids will be opened in the presence of bidders’ representatives who choose to attend at 02:00 p.m. (Turkey Local Time) on 11 May 2016 at the offices of

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ), 

SEFER KUL MEETING ROOM,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2, Floor G,

Çankaya - ANKARA / TURKEY

1786/2/2-2