27 Şubat 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29637

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Adalet Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosundan:

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Basın İlan Kurumundan:

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

TSE İzmir Belgelendirme Müdürlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Atlas Sağlık Eğitim Vakfı (ATASEV)

VAKFEDENLER: Ahmet Serdar Özyalçın, Asuman Çaylar, Ayla Yıldız Çiçek, Ayşegül Yurdanur, Derya Kolcular, Emine Avcı Kurugül, Gönül Ateşsaçan, Handan Çetiner, Hatice Uğur Apak, İlksen Körmen, Kazım Turhan, Levent Buda, Mehmet Günay, Mehmet Selim Kesriklioğlu, Mehmet Serhat Onur, Mehmet Talat Bekiroğlu, Meziyet Sağ, Mine Yıldırım, Murat İzgeren, Mustafa Apak, Neşe Zengin, Özlem Ertaş, Sabire Şöhret Aydemir, Selda Akdal, Selda Onur, Semih Erinç, Serim Özçelebi, Sezin Akman, Sırrı Sorguç, Sibel Ulusan, Taylan Salaçin, Vedat Emir, Yeşim Baytur, Zeynep Sercan, Ayşe Candan Uyanık, Gökşin Akçalı

VAKFIN İKAMETGAHI: İZMİR

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İzmir 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 31/12/2015 tarihinde tavzih edilen, 08/02/2016 tarihinde kesinleşen, 05/11/2015 tarihli ve E: 2015/314, K: 2015/681 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Kültürel değerlerimizin korunması, geliştirilmesi, gençlerimizin milli, manevi, tarihi değerlerimize saygılı, bu değerlerini kişisel çıkarlarının üstünde tutan, gelişmiş bir karakter ve saygın bir meslek sahibi bireyler olarak yetiştirilmesinin, onlara çağdaş bir eğitim ve öğretim verilmesinin temini, tabi afete maruz kalanlar ile maddi durumu iyi olmayan insanlarımıza yardım için her türlü sosyal yardımların organize edilmesi ve ulaştırılması, Türk sporunun gelişmesinin sağlanması, Türk toplumunun sağlık alanında bilimsel ve sosyal gelişmesine hizmet etmek, sağlık hizmetlerinin etkin yerine getirilmesine katkıda bulunmak ve toplumun sağlıklı bireylerden oluşması için eğitim faaliyetlerinde bulunmak.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 55.080,00-TL (elli beş bin seksen TL) nakit

YÖNETİM KURULU: Mustafa Apak, Semih Erinç, Mehmet Selim Kesriklioğlu, Murat İzgeren, Sibel Ulusan, Sırrı Sorguç, Özlem Ertaş

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Konusuna en yakın bir başka vakıf ya da kuruluşa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

1787/1-1


TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1 - Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Arif Hayati SAĞLAM’a Oda Disiplin Kurulu’nun 20.11.2015 gün ve 259-02 sayılı kararı ile “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 04.02.2016 tarihinde başlanmış olup, ceza 04.02.2017 tarihinde son bulacaktır.

2 - İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Erol TÜRE’ye “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 16.01.2016 tarihinde başlanmış olup, 16.01.2017 tarihinde son bulacaktır.

3 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Baki GEYİK’e Oda Disiplin Kurulu’nun 26.03.2014 gün ve 450-553 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası ve 12.03.2014 gün ve 432-535 sayılı kararı ile de “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiştir. Meslekten Çıkarma cezasının uygulanmasına 07.01.2016 tarihinde başlanmış olup, Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma cezasının uygulanmasına ise 08.01.2016 tarihinde başlanmıştır.

4 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Baki GEYİK’e Oda Disiplin Kurulu’nun 03.06.2015 gün, 854-1001 ve 855-1002 sayılı kararları ile iki ayrı “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası ve 12.07.2015 gün ve 907-1034 sayılı kararı ile de “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen cezalar kendiliğinden kesinleşmiştir. 6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma cezalarının uygulanmasına 07.01.2016 tarihinde, 12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma cezasının uygulanmasına ise 12.01.2016 tarihinde başlanmıştır.

5 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Ömer SOYTÜRK’e “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 06.01.2016 tarihinde başlanmış olup, ceza 06.07.2016 tarihinde son bulacaktır.

6 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Vedat TELLİOĞLU’na “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına daha önce almış olduğu geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezasının bitiş tarihi esas alınarak, 29.05.2016 tarihinde başlanmış olup, ceza 29.11.2016 tarihinde son bulacaktır.

1762/1-1


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

2015 yılı gayri safi geliri 3.104.584,22.-TL. olan birinci sınıf Büyükçekmece Altıncı Noterliği 15.04.2016 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.

1782/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

2015 yılı gayri safi geliri 2.016.754,94.-TL. olan birinci sınıf Kartal İkinci Noterliği 20.04.2016 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilân tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.

1783/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Muğla İli, Bodrum İlçesi, Buruncuk Mevkii, N18C-13A-1D pafta, 358 ada, 1 parsel (eski 7 pafta, 689 parsel) üzerindeki 765944 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Denizkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi, Ahmet Semih ELDEK (Denetçi No:3840, Oda Sicil No:21436) tarafından, Ankara 17. İdare Mahkemesinin 2014/2032 esasına kayden açılmış olan davada 27.11.2015 tarihli ve E.2014/2032-K.2015/2045 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 16.10.2014 tarihli ve 29147 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Ahmet Semih ELDEK hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 22.02.2016 tarihli ve 4319 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1750/1/1-1

—————

Kocaeli İli, Çayırova İlçesi, 654 ada, 6 parsel üzerindeki 621498 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Aygün Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi, Atilla DÜLGER (Denetçi No: 7301, Oda Sicil No: 34786) tarafından, Ankara 17. İdare Mahkemesinin 2014/1218 esasına kayden açılmış olan davada 17.11.2015 tarihli ve E.2014/1218-K.2015/1816 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 15.05.2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Atilla DÜLGER hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 22.02.2016 tarihli ve 4345 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1750/2/1-1

—————

Ankara İli, Etimesgut İlçesi, 45640 ada, 10 parsel üzerindeki 909954 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Miraç Yapı Güvenliği Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi, Semra ALTUNOK (Denetçi No: 13082, Oda Sicil No: 27458) tarafından, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 2014/828 esasına kayden açılmış olan davada 09.12.2015 tarihli ve E.2014/828-K.2015/1943 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Semra ALTUNOK hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 23.02.2016 tarihli ve 4413 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1750/3/1-1

—————

İzmir İli, Buca İlçesi, 668 ada, 892 parsel üzerindeki 646679 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Ünlü Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi İlhan ERTAN (Denetçi No:13290, Oda Sicil No:13400) tarafından, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 2015/717 esasına kayden açılmış olan davada 30.11.2015 tarihli ve E.2015/717-K.2015/1806 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmî Gazete ilanı ile İlhan ERTAN hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 23.02.2016 tarihli ve 4452 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1750/4/1-1

—————

Kocaeli İli, Gebze İlçesi, 5126 ada, 15 parsel üzerindeki 213874 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 862169 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 594 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mertoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 13.01.2016 tarih ve E.2015/1132-K.2016/88 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline“ hükmedildiğinden, Mertoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında, 04.02.2015 tarih ve 29257 sayılı Resmi Gazete ilanı ile tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 12.02.2016 tarihli ve 3482 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1751/1/1-1

—————

480 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İda Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 13. İdare Mahkemesinin 11.11.2015 tarih ve E.2015/2191-K.2015/1578 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptal edilmesine” hükmedildiğinden, İda Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında, 22.10.2009 tarihli ve 27384 sayılı Resmi Gazete ilanı tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 15.02.2016 tarihli ve 3638 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1751/2/1-1

—————

İzmir İli, Konak İlçesi, 685 ada, 15 parsel üzerindeki 643156 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 35 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Modül Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kontrol Elemanı, Elektrik Mühendisi Öztekin DURSUN tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesi’nin 25.12.2015 tarih ve E.2015/1185-K.2015/2093 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 11.03.2015 tarihli ve 29292 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Elektrik Mühendisi Öztekin DURSUN (Oda Sicil No:11402) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 16.02.2016 tarihli ve 3749 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1752/1-1

—————

İzmir İli, Karabağlar İlçesi, 22L-IV-C pafta, 13922 ada, 1 parsel üzerindeki 544885 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Avrasya Yapı Denetim A.Ş.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Şerif Ali GÜNDURU (Denetçi No: 2077, Oda Sicil No: 7605) tarafından, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 2015/502 esasına kayden açılmış olan davada 30.11.2015 tarihli ve E.2015/502-K.2015/1797 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 04.02.2015 tarihli ve 29257 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Şerif Ali GÜNDURU hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 22.02.2016 tarihli ve 4187 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1779/1-1


Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosundan:

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunun 106/3. maddesi gereğince adli para cezasından çevrilen 41 Gün Hapis Cezası, 82 Saat Kamuya Yararlı Bir İşte ücretsiz çalışma yükümlülüğünün yerine getirilmesi için 10 Gün içerisinde aşağıda adresi bildirilen Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaat etmeniz gerekmektedir.

Haklı, geçerli ve gerektiğinden belgelendirilebilen bir mazeretiniz olmaksızın belirtilen süre içerisinde müracaat etmemeniz halinde tekrar bir uyarı yapılmadan, hakkınızda Yakalama Emri çıkarılacağı ilanen tebliğ olunur.

 

Sıra No

İlamat No

Adı Soyadı

Ceza Miktarı

1

2013/231

AHMET ABBAS

820,00 TL Adli Para Cezası 41 Gün Hapis

 

Müracaat Edilmesi Gereken Adres: Uzunköprü Adalet Dairesi, Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosu Uzunköprü/EDİRNE

1730/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_01.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_02.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_03.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_04.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_05.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_06.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_07.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_08.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_09.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_10.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_11.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_12.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_13.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_14.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_15.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_16.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_17.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_18.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_19.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_20.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_21.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_22.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_23.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_24.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_25.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_26.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_27.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_28.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_29.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_30.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_31.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_32.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_33.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_34.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\BASIN_Sayfa_1.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\BASIN_Sayfa_2.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\BASIN_Sayfa_3.jpg


Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI İLANI

SINAVA MÜRACAAT

Bağımsız Denetçilik Sınavına müracaatlar 7 Mart 2016 tarihinde başlayıp 18 Mart 2016 tarihinde saat: 17.00 de sona erecektir.

Başvurular, elektronik ortamda “http://www.kgk.gov.tr” adresinde yer alan Başvuru Formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır.

Posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir.

Sınav müracaatları, Kurum tarafından tetkik edildikten sonra sınava katılmaya hak kazananlar ile bunların sınav yerleri sınav tarihinden en az on beş gün önce Kurum internet sitesinde duyurulacaktır.

Müracaatı reddedilenler, durumun Kurum internet sitesinden ilan edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde itirazda bulunabilirler. İtirazlar, Kurum tarafından itiraz tarihinden itibaren üç gün içinde incelenip karara bağlanarak sonucu ilgiliye bildirilir.

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

Sınava; Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilgiler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olanlar veya diğer öğretim dallarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olanlar başvurabilir.

SINAVIN TARİHİ VE YERİ

Bağımsız Denetçilik Sınavı 15 Mayıs 2016 tarihinde Ankara ve İstanbul’da yapılacaktır. Sınav yeri ve saati sınav tarihinden en az on beş gün önce Kurum internet sitesinde duyurulacaktır.

SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

Sınav, yazılı test usulü gerçekleştirilecek olup, sınav konuları aşağıdadır.

a) Muhasebe (Genel muhasebe, maliyet ve yönetim muhasebesi),

b) Muhasebe Standartları (Türkiye Muhasebe Standartları, yıllık ve konsolide finansal tabloların hazırlanmasına ilişkin mevzuatta yer alan düzenlemeler ve standartlar),

c) Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim,

d) Denetim (Türkiye Denetim Standartları, mesleki etik kuralları, bağımsızlık, risk yönetimi, iç kontrol ve denetimle ilgili diğer mevzuat),

e) Genel Hukuk Mevzuatı (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku, Eşya Hukuku), Vergi Hukuku (Genel Vergi Hukuku), Sosyal Güvenlik Mevzuatı (4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu), İdare Hukuku (İdare Hukuku ve İdari Yargı),

f) Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı,

Yeminli Mali Müşavirler yukarıda belirtilen sınav konularından sadece (b), (d) ve (f) bentlerinde sayılan konulardan,

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler yukarıda belirtilen sınav konularından sadece (b), (c), (d) ve (f) bentlerinde sayılan konulardan,

Meslek mensubu olmayanlar ise tüm konulardan,

sınava tabi tutulurlar.

Sınava; konuların tamamından girilebileceği gibi bir veya birkaç konudan da girilebilir.

Sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık ve özel emeklilik alanında denetimde bulunmayacak olanların Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı konularından ayrıca sınava girmelerine gerek yoktur.

1/1/2013 tarihinden önce kamu kurumları tarafından bağımsız denetçiliğe ilişkin yapılan sınavlara girenler, bu sınavlarda başarısız sayıldıkları konular itibariyle sınava katılabilirler. Ancak bu durumda bulunan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim konusundan sınava girmesi zorunludur.

26.12.2012 tarih ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin yayımı tarihinden önce ilgili mevzuatına göre kamu kurumlarından bağımsız denetime ilişkin lisans belgesini sınav sonucunda veya mevzuatında sınava ilişkin olarak tanınan istisnadan faydalanarak almaya hak kazanmış olanların sigortacılık ve özel emeklilik alanlarında denetim yapabilmeleri için bu sınavda Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı konularından sınava katılması gerekmektedir.

SINAVIN YÜRÜTÜLMESİ

Sınavın ilan edilen yer ve saatte başlatılması ve süresinde bitirilmesi esastır.

Sınav listesinde ismi yer almayanlar ile sınava girişte, T.C. Kimlik Numarası içeren nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesinden en az birisini ibraz etmeyenler sınava alınmazlar.

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI HALLER

Sınava girenlerden;

a) Sınavda kopya çektiği veya verdiği,

b) Sınava kendi yerine başkasının girdiği,

c) Sınav kurallarını ihlal ettiği,

tespit edilenler ile gerçek dışı beyanda bulunduğu veya sınava girme şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır.

Yukarıda yer alan sebeplerden dolayı sınavları geçersiz sayılanlar iki yıl süreyle Kurum tarafından yapılacak sınava alınmazlar.

Sınavın geçersiz olduğuna ilişkin yapılan tespit üzerine, durum Komisyon tarafından karara bağlanarak ilgiliye bildirilir. Komisyon kararına yedi gün içinde itiraz edilebilir. Bu itirazlar komisyon tarafından beş gün içinde incelenip karara bağlanır ve sonuç itiraz edene bildirilir.

SINAV BAŞARI ŞARTI VE SONUÇLARIN GEÇERLİLİK SÜRESİ

Sınavda başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden yüz puan üzerinden en az altmış puan alınması, tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının da en az yetmiş puan olması şarttır.

Not yükseltmek amacıyla sınav konularının her birinden ayrı ayrı sınava girilebilir. Geçerlilik süresi içerisinde en yüksek sınav notu esas alınır. Sınava müracaat edildiği halde sınava iştirak edilmemesi durumunda önceki not, süresi içinde geçerliliğini korur.

Sınav sonuçları ilan tarihini müteakip üçüncü takvim yılı sonuna kadar geçerlidir.

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

Sınav sonuçları, Kurum internet sitesinde duyurulur. Ayrıca, sınav sonuç belgesi gönderilmez.

Sınav sorularına ve uygulamasına itiraz, soru ve cevap anahtarının Kurum internet sitesinde duyurulmasını izleyen üç iş günü içinde yapılır. İtirazlar en geç on gün içinde karara bağlanıp ilgiliye bildirilir.

Sınav sonuçlarına itiraz sonuçların Kurum internet sitesinde duyurulmasını izleyen yedi gün içinde yapılır. Komisyon, bu itirazları itiraz tarihinden itibaren en geç on gün içinde inceleyip karara bağlayarak itiraz edene bildirir.

SINAV GİDERLERİ

Sınava katılmak isteyenlerin, sınava girecekleri her bir konu için 150 TL sınav ücretini başvuru esnasında kredi kartından on-line olarak ödemeleri gerekmektedir.

Sınava müracaat ettiği halde katılmayanların, sınava girmekten vazgeçenlerin ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir. Ayrıca, başvuru yapılan sınav konularından da hiçbir aşamada değişiklik yapılmayacaktır.

UYARI: Bağımsız Denetçi Belgesi için sadece sınavı kazanmak yeterli değildir. Ayrıca adayların Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinde yer alan diğer şartları da taşımaları gerekir. Bu nedenle gerekli şartları yerine getirmiş veya sınavı kazandıktan sonra yerine getirebileceğini düşünen kişilerin sınavlara başvurmaları tavsiye edilmektedir.

1784/1-1


Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başvuru Başlangıç Tarihi    :  27/02/2016

Son Başvuru Tarihi             :  14/03/2016

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı Öğretim Üyesi alınacaktır. Bu kadrolara başvuracak adayların ilgili Yönetmelik hükümlerine göre asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla, aşağıda ayrıntılı olarak belirtilen verilen evrakı süresi içerisinde Üniversitemiz Rektörlüğü’ne teslim etmeleri gereklidir.

ADRES: Yüksek İhtisas Üniversitesi Oğuzlar Mahallesi 1377 Sokak No: 21 Balgat/ANKARA

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - İki adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi) Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. Dr. kadrosuna atanmış ise varsa - atanma yazısı)

8 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar - daha önce çalışıp ayrılsalar bile - çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü.

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD

Yardımcı Doçentlik için yabancı dil sınavı 16/03/2016 günü saat: 14:00’te Oğuzlar Mahallesi 1377 Sokak No: 21 Balgat/ANKARA adresindeki Üniversitemiz Rektörlük Merkezi’nde yapılacaktır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

UNVANI

ADET

AÇIKLAMALAR

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Yrd. Doç. Dr.

2

Fizyoterapi alanında yüksek lisans / doktora yapmış olmak veya Tıp Fakültesi mezunu olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Yrd. Doç. Dr.

2

Tıp Fakültesi, Sağlık Yönetimi, İşletme, Sağlık Kurumları, veya Sağlık İşletmeleri Yönetimi lisans mezunu veya Sağlık Yönetimi, Sağlık Kurumları Yöneticiliği, Sağlık İşletmeleri Yönetimi veya İşletme alanında yüksek lisans/ doktora yapmış olmak.

1788/1-1


Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunun tespit ettiği atama kriterlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

1 - İlanda yeralan Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent kadrosu için ilgili birime ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmak gerekmektedir.

2 - Profesör ve Doçentler 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin (a) bendinin 1.fıkrasına göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere alınacaktır.

3 - Adaylar 657 Sayılı Kanunun 48.maddesindeki şartlar ile kadro derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımak zorundadır.

4 - Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5 - İlan edilen kadroya ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

6 - İstenen belgeler başvuru dilekçe örneğinde belirtilmiş olup, yayınlarına UAKBİS sisteminden erişilemeyen adaylar yayın dosyaları ile başvuracaktır.

(Dilekçe örneği ilan metni ekinde http://personel.uludag.edu.tr adresinde yayınlanmıştır)

 

BİRİM

ANABİLİM DALI

KADRO UNV.

K.D.

AD.

AÇIKLAMA

TIP FAKÜLTESİ

Beyin ve Sinir Cerrahi A.D.

PROFESÖR

1

1

 

TIP FAKÜLTESİ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.

PROFESÖR

1

1

 

TIP FAKÜLTESİ

İç Hastalıkları A.D.

DOÇENT

1

1

Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

TIP FAKÜLTESİ

İç Hastalıkları A.D.

DOÇENT

1

1

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı. Pankreas hücreleri üzerine eğitim almış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Kardiyoloji A.D.

PROFESÖR

1

1

 

TIP FAKÜLTESİ

Radyoloji A.D.

YARDIMCI DOÇENT

1

1

 

TIP FAKÜLTESİ

Tıbbi Genetik A.D.

YARDIMCI DOÇENT

1

1

 

TIP FAKÜLTESİ

Tıbbi Mikrobiyoloji A.D.

YARDIMCI DOÇENT

1

1

Candida albicans suşlarının enzim aktivitelerinin araştırılması ve konak cevabı konusunda da enzime karşı hasta serumunda da antikor araştırmaları yapmış olması.

TIP FAKÜLTESİ

Tıbbi Patoloji A.D.

PROFESÖR

1

1

 

İKTİSADİ ve İDARİ BİL. FAK.

Ekonometri A.D.

DOÇENT

1

1

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

Uluslararası İlişkiler A.D.

PROFESÖR

1

1

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği A.D.

YARDIMCI DOÇENT

1

1

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Çevre Teknolojisi A.D.

PROFESÖR

1

1

Su ve atıksu arıtımı ve geri kazanımı alanında çalışıyor olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Elektronik A.D.

PROFESÖR

1

1

Foto dedektörlerden quvanıntum çağlayan leyzizlan yüksek güçlü lazerler konularında araştırmalar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Konstrüksiyon ve İmalat A.D.

DOÇENT

1

1

Malzeme bilimi alanında uzmanlaşmış ve sürtünme karıştırma kaynak konsunda çalışmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Tekstil Bilimleri A.D.

PROFESÖR

1

1

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Tekstil Bilimleri A.D.

YARDIMCI DOÇENT

1

1

Kompozit yapılı dokusuz yüzey malzemelerinin ses yutumluk özelliklerinin geliştirilmesi üzerine çalışma yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Yöneylem Araştırması A.D.

DOÇENT

1

1

Endüstri mühendisliği ve yöneylem araştırması alanında doktora yapmış, büyük ölçekli ağlar, oyun teorisi, stokastik süreçler ve hesaplama bilimleri alanında çalışma yapabilecek bilgiye sahip olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Yapı Bilgisi A.D.

YARDIMCI DOÇENT

1

1

Mimarlık lisansı bulunmak yapı elemanları yangın risk yönetimi konularında bilimsel çalışmalar yapıyor olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ

İç Hastalıkları

YARDIMCI DOÇENT

1

1

 

VETERİNER FAK.

Su Ürünleri Hastalıkları A.D.

PROFESÖR

1

1

Biyoloji bölümünde tatlısu balıklarının helmint parazitlerinin tesbiti alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Balıkların helmint parazitleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Entomoloji A.D.

PROFESÖR

1

1

Zararlılarla biyoteknik mücadele konusunda çalışmaları olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Gıda Bilimleri A.D.

YARDIMCI DOÇENT

1

1

Gıda müh. Doktora yapmış olmak, gıda mikrobiyolojisi ve biyoteknolojisi alanında maya ve ana sütü alanında çalışmalar yapmış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Tarımsal Makine Sistemleri A.D.

DOÇENT

1

1

Tarımsal üretim teknolojislerinde görüntü-sinyal işleme, makine öğrenmesi, tarım ürünlerinin kalite ve farklıunsurlara göre sınıflandırılması ve hassas tarım üzerine çalışmalar yapmış olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Anorganik Kimya A.D.

PROFESÖR

1

1

 

FEN-EDEBİYAT FAK.

Beşeri ve İktisadi Coğrafya A.D.

PROFESÖR

1

1

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Bizans Sanatı A.D.

YARDIMCI DOÇENT

3

1

Bizans el sanatları üzerine uzmanlaşmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Bölgesel Coğrafya A.D.

YARDIMCI DOÇENT

3

1

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Moleküler Genetik A.D.

PROFESÖR

1

1

Bitki doku kültür teknikleri konusunda doktora yapmış olmak. Bitki ıslahı, moleküler markor teknikleri ve genetiği değiştirilmiş organizma (GDO) analizlerinde deneyimli olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Yönetimi, Teftisi, Planlaması ve Ekonomisi A.D.

DOÇENT

1

1

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Sınıf Öğretmenliği A.D.

YARDIMCI DOÇENT

1

1

Fen bilgisi eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

İLAHİYAT FAK.

Din Eğitimi A.D.

PROFESÖR

1

1

 

HUKUK FAK.

Medeni Hukuk A.D.

DOÇENT

1

1

 

SPOR BİLİMLERİ FAK.

Antreörlük Eğitimi Böl.

DOÇENT

1

1

Epilepsi ve egzersiz, sporda yetenek seçimi alanında çalışıyor olmak.

1834/1-1


TSE İzmir Belgelendirme Müdürlüğünden:

ARALIK 2015 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ İPTAL, SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN FİRMALAR

 

FİRMA ÜNVANI

BELGE KONUSU

BELGE NO

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

TOTAL OIL TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ

TS 1446

35-HYB-1830

04.12.2015

FİRMA İSTEĞİ

ASA ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12255

35-HYB-274

01.12.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

ORTIP TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş

TS 12426

35-HYB-2230

07.12.2015

FİRMA İSTEĞİ

GEMİ YAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A.Ş.

TS 1446

35-HYB-5270

10.12.2015

FİRMA İSTEĞİ

PROTEK SİNEMA PROJEKSİYON EKİPMANLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12845

35-HYB-1242

14.12.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

HAMDİ MUTLU PUSATÇIOĞLU

TS 8516

35-HYB-1234

22.12.2015

FİRMA İSTEĞİ

ULAŞ KUYUMCULUK VE PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM LTD.ŞTİ.

TS 12047

35-HYB-5374

22.12.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

A-1 ASANSÖR ELEKTRİK VE MÜHENDİSLİK HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12255

35-HYB-858

28.12.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

UMUTSAN DİŞCİLİK EL ALETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12426

35-HYB-2011

28.12.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

BAYMAK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 12850-TS 1873-

TS 10079-TS 12865-

TS 12676-TS 12355

35-HYB-1208

28.12.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

GİZAYSPOR ALTERNATİF SAĞLIK ÜRÜNLERİ SPOR MALZEMELERİ SAN. VE TİC LTD.ŞTİ

TS 12427-TS 13193

35-HYB-2206

29.12.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

1770/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda isimleri ve hizmet yerleri belirtilen firmaların Hizmet Yeterlilik Belgesi kullanma hakkı veren sözleşmeleri karşılarında belirtilen tarihlerde ve belirtilen nedenlerden feshedilmiştir.

Firmaların bu sözleşmeleri ile ilgili belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı sözleşme konusu hizmetlerinin Hizmet Yeterlilik Belgeli olarak hizmet veremeyeceği aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturmaya sebep olacağı duyurulur.

TSE ANADOLU YAKASI HİZMET YERİ BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 15.08.2014, 22.09.2014 ve 01.10.2015 - 31.12.2015

TARİHLERİNDEKİ HİZMET YETERLİLİK BELGESİ FESİHLERİ

 

FİRMANIN ÜNVANI

BELGE KONUSU

BELGE NO

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

RE YAPI AKARYAKIT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TS 11939/08.03.2012

34-HYB-12828

15.08.2014

FİRMA İSTEĞİ

MENGERLER TİCARET TÜRK A.Ş.

TS 12047/05.02.2003

41-HYB-47

22.09.2014

FİRMA İSTEĞİ

NEMA PETROLCÜLÜK DIŞ TİCARET VE PAZARLAMA LTD. ŞTİ.

TS 11939/09.102013

34-HYB-731

02.10.2015

FİRMA İSTEĞİ

HSC ARITIM VE KİMYEVİ MADDELER SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12843/24.04.2007

34-HYB-3200

02.10.2015

FİRMA İSTEĞİ

DÖNMEZLER ELEKTRONİK VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12498/09.03.2010

TS 12134/14.06.2012

TS 10956/21.022012

34-HYB-13347

02.10.2015

FİRMA İSTEĞİ

EFE TEKNİK RECAİ TOSUN

TS 10079/19.01.2010

TS 12355/10.03.2003

34-HYB-5205

02.10.2015

FİRMA İSTEĞİ

MAİS MOTORLU ARAÇLARI İMAL VE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ

TS 12047/18.12.2013

34-HYB-2870

02.10.2015

FİRMA İSTEĞİ

BALTACIOĞLU PETROL MUSTAFA BALTACI

TS 11939/09.102013

34-HYB-4773

07.10.2015

FİRMA İSTEĞİ

EKA ELEKTRİK VE ELEKTRONİK-

EROL KABİL

TS 12498/09.03.2010

TS 12713/02.01.2014

34-HYB-12480

07.10.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

ARGOS GÜVENLİK A.Ş.

TS 12782/13.04.2010

34-HYB-3891

07.10.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

YILMAZLAR BİLGİSAYAR –

ŞERAFETTİN YILMAZ

TS 12134/14.06.2012

TS 12498/09.03.2010

34-HYB-14264

07.10.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

YK YÜCEL KAYA OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12047/18.12.2013

34-HYB-13994

08.10.2015

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMAMASI

VURALSAN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ VE YANGIN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TEMİZLİK PERSONEL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 11827/29.042014

34-HYB-12731

12.10.2015

FİRMA İSTEĞİ

YEŞİL ADAMLAR ATIK YÖNETİMİ VE TAŞIMACILIK A.Ş.

TS 13354/06.03.2008

34-HYB-12526

12.10.2015

FİRMA İSTEĞİ

ORTAK AKIL EĞİTİM YÖNETİM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.

TS 12993/21.04.2003

34-HYB-4541

12.10.2015

FİRMA İSTEĞİ

GÜNPET PETROL ÜRÜNLERİ VE OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TS 11939/09.10.2013

34-HYB-14106

13.10.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

ÖZÇELİK MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12710/29.04.2010

TS 12709/10.11.2005

34-HYB-398

14.10.2015

FİRMA İSTEĞİ

NAİFOĞULLARI PETROL ÜRÜNLERİ VE TÜKETİM MALLARI PAZ. TİC. LTD.ŞTİ.

TS 11939/09.10.2013

34-HYB-2317

14.10.2015

FİRMA İSTEĞİ

SANİCA BANYO VE İNŞAAT SAN. TİC. A.Ş.

TS 12988/18.04.2003

34-HYB-1021

14.10.2015

FİRMA İSTEĞİ

GEDİZLER OTO SATIŞ VE SERVİS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TS 12047/18.12.2013

TS 13070/ 24.02.2004

34-HYB-106

14.10.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

TOPKAPI YILMAZLAR OTOMOTİV SERVİS SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 12047/18.12.2013

34-HYB-5366

14.10.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

PARK PETROL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 11939/09.10.2013

34-HYB-1380

16.10.2015

FİRMA İSTEĞİ

AŞGANA TOPLU YEMEK VE İKRAM HİZMETLERİ GIDA SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

TS 8985/12.06.2013

34-HYB-1838

16.10.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

ŞEKERPINAR AKARYAKIT OTOMOTİV GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET

TS 11939/09.10.2013

34-HYB-14325

20.10.2015

FİRMA İSTEĞİ

MED MAKİNA İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 12850/14.06.2012

34-HYB-12734

20.10.2015

FİRMA İSTEĞİ

MBM TIBBİ MALZEMELER TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12426/19.02.2002

34-HYB-12732

22.10.2015

FİRMA İSTEĞİ

ZAFER SAAT VE KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 13187/21.02.2013

34-HYB-3889

22.10.2015

FİRMA İSTEĞİ

MERT KAROSERİ OTOM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12681/09.04.2009

TS 12578/22.03.2011

TS 13070/24.02.2004

34-HYB-12683

23.10.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

76 PETROL AKARYAKIT TAAHHÜT PAZ. LTD. ŞTİ.

TS 11939/09.10.2013

34-HYB-14700

26.10.2015

FİRMA İSTEĞİ

76 PETROL AKARYAKIT TAAHHÜT PAZ. LTD. ŞTİ.

TS 11939/09.10.2013

34-HYB-14701

26.10.2015

FİRMA İSTEĞİ

GENTEK ELEKTRONİK SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12849/27.03.2007

34-HYB-13382

11.11.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

YÜCEL PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT TEKSTİL VE TURİZM SANAYİ TİC. A.Ş.

TS 11939/09.10.2013

34-HYB-785

11.11.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

ARYA AKARYAKIT ENERJİ VE GAYRİMENKUL TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 11939/09.10.2013

34-HYB-14937

12.11.2015

FİRMA İSTEĞİ

ALTINBOĞA MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 12650/18.04.2000

34-HYB-373

12.11.2015

FİRMA İSTEĞİ

TAMTÜRK PETROL TURİZM ULUSLARARASI TAŞ. DIŞ. TİC. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 11939/09.10.2013

34-HYB-14972

12.11.2015

FİRMA İSTEĞİ

ANIL BETON ELEMANLARI NAKLİYE İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

TS 12868/24.04.2002

TS 12867/24.04.2002

TS 12866/24.04.2002

TS 12706/22.05.2008

34-HYB-3915

17.11.2015

FİRMA İSTEĞİ

DELTA OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12047/18.12.2013

34-HYB-12545

17.11.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

ECS TEMİZLİK TURİZM HİZMETLERİ GIDA İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 12524/10.02.1999

34-HYB-5015

17.11.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

AK MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA- BÜLENT AKYASAN

TS 10079/19.01.2010

TS 12850/14.06.2012

34-HYB-14203

17.11.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

BEYAZ MOTOR ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞAAT PLASTİK GIDA İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 11921/29.03.2011

KRT 34/28.05.2004

34-HYB-14112

17.11.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

TARPET PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT NAKLİYAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-SİLİVRİ ŞUBESİ LTD. ŞTİ.

TS 11939/09.10.2013

34-HYB-13835

17.11.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

CEPS CAM ELYAFLI POLYESTER SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 13072/23.11.2006

34-HYB-3764

17.11.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

KARACA PETROL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 11939/09.10.2013

34-HYB-3719

17.11.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

MİSPAK TEMİZLİK TURİZM VE GIDA SANAYİ PAZARLAMA TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 13111/24.06.2010

34-HYB-13465

18.11.2015

FİRMA İSTEĞİ

BİLGİTAŞ BÜRO MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TS 12498/09.03.2010

TS 12749/04.02.2010

TS 12125/22.03.2011

34-HYB-13734

18.11.2015

FİRMA İSTEĞİ

MİSPAK TEMİZLİK TURİZM VE GIDA SANAYİ PAZARLAMA TİCARE T LTD. ŞTİ.

TS 12868/24.04.2002

TS 12867/24.04.2002

TS 12866/24.04.2002

TS 12706/22.05.2008

34-HYB-13550

24.11.2015

FİRMA İSTEĞİ

OĞUL PETROL TURİZM İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 11939/09.10.2013

34-HYB-1126

24.11.2015

FİRMA İSTEĞİ

TANAÇAN TURİZM VE KOZMETİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TS 13193/27.12.2012

34-HYB-2323

24.11.2015

FİRMA İSTEĞİ

NET İLETİŞİM HİZMETLERİ ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 13080/01.04.2004

34-HYB-3352

24.11.2015

FİRMA İSTEĞİ

AYBİL BİLİŞİM BARKODLU OTOMASYON VE BİLGİSAYAR SİS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12498/09.03.2010

TS 12162/09.11.2010

TS 12963/16.04.2014

34-HYB-1269

30.11.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

SÖYLEMEZ ASALSAN ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12255/09.10.2013

34-HYB-13942

30.11.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

İDEAL PEYZAJ MÜLK YÖNETİM HİZMETLERİ TEMİZLİK GIDA TAŞIMACILIK TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12524/10.02.1999

34-HYB-13558

30.11.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

AS-TON BETON ELEMANLARI SANAYİ İNŞAAT TAAHHÜT NAKLİYAT TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12868/24.04.2002

TS 12867/24.04.2002

TS 12866/24.04.2002

TS 12706/22.05.2008

34-HYB-3736

04.12.2015

FİRMA İSTEĞİ

HAK PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA VE NAKLİYAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 11939/09.10.2013

34-HYB-2234

14.12.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

PCC ELEKTRONİK ELEKTRİK BİLGİSAYAR KONT. SİS. İTH. İHR. PAZ. VE SAN. TİC LTD.ŞTİ.

TS 12498/09.03.2010

TS 12540/14.07.2011

34-HYB-1511

14.12.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

ISI-BUZ ARZU TEZUYAN

TS 10079/19.01.2010

TS 12355/10.03.2003

34-HYB-15

14.12.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

BORUSAN MAKİNA VE GÜÇ SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. GEBZE ŞUBESİ

TS 8986/22.03.2011

TS 12510/25.06.2014

TS 12643/12.04.2012

TS 12578/22.03.2011

TS 12650/18.04.2000

34-HYB-268

14.12.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

VANA MAKİNA VE SOĞUTMA ÜNİTELERİ / MURAT YAVUZ

TS 12844/31.01.2012

34-HYB-13434

14.12.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

NAGEL MAKİNA MOTOR İMALAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

KRT 26

34-HYB-1752

16.12.2015

FİRMA İSTEĞİ

POSTEC POSTA TEKNOLOJİLERİ SİSTEM VE HİZ. TİC. LTD. ŞTİ.

KRT 136

34-HYB-1227

16.12.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

ARSİS EMNİYET SİS. SAN. TİC. A.Ş.

TS 12540/14.07.2011

34-HYB-717

16.12.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

UZMANLAR REKTİFİYE-TÜRCAN TOPÇU

TS 11954/14.06.2012

34-HYB-1546

16.12.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

OTOMATİK TEKNİK TORNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 12256/06.04.2004

34-HYB-2713

16.12.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

DOĞAL GAZ MUTFAK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TS 12859/02.04.2015

34-HYB-3360

16.12.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

EKO-TEK İLAÇ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 8358/13.03.2013

34-HYB-12493

16.12.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

SANES PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 11939/09.10.2013

34-HYB-501

16.12.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

DOĞA PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 11939/09.10.2013

34-HYB-1863

16.12.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

KİLER AKARYAKIT ÜRÜNLERİ DAĞITIM PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ

TS 11939/09.10.2013

34-HYB-3259

16.12.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

LOTUS YANGIN YÜKSEK TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 11827/29.04.2014

34-HYB-14149

16.12.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

ÖZÜER TİCARET KOLLEKTİF ŞİRKETİ AHMET ÖZÜER VE ORTAKLARI KOLLEKTİF

TS 12487/31.01.2012

41-HYB-236

16.12.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

İNOMEDİCA SAĞLIK HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12426/19.02.2002

34-HYB-13352

16.12.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

ÖZEL TEKNİK GAZANFER ÖZEL

TS 10079/19.01.2010

TS 12850/14.06.2012

34-HYB-14192

16.12.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

NADASA TARIMGIDA NAKLİYAT HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 6914/13.03.2013

34-HYB-13523

24.12.2015

FİRMA İSTEĞİ

ARITES TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 13460/12.04.2011

TS 13072/23.11.2006

TS 12843/24.04.2007

34-HYB-2707

24.12.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

ORDER PETROL TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 11939/09.10.2013

34-HYB-769

24.12.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

MAVİ YEŞİL TURİZM GIDA İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12652/31.01.2012

TS 12257/06.11.2001

TS 12993/21.04.2003

34-HYB-1209

24.12.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

ÖZGÜRLİFT ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12255/09.10.2013

34-HYB-12736

24.12.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

EKO PETROL İNŞ. TURZ. TAAHHÜT TİC. LTD.ŞTİ.

TS 11939/09.10.2013

34-HYB-774

24.12.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

ÜÇEL KAPORTA BOYA OTOMOTİV VE NAKLİYE TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

TS 12047/18.12.2013

34-HYB-13944

25.12.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

1771/1-1