26 Şubat 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29636

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Milli Eğitim Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Gemlik Gümrük Müdürlüğünden:

İpek Üniversitesi Rektörlüğünden:

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Finans Bank Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


Gemlik Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

02.06.2013 tarihli 28665 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 01.04.2013-30.04.2013 Tarihleri Arasında İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri listesinin 1. sırasında yer alan 23.09.2005 tarihli 81106 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Müdürlüğümüzce 2490359247 vergi numaralı Çevik Süs Bitkileri İnş. Turz. Tarm. Tic. San. Ltd. Şti. firması adına onaylı 25.10.2005/IM025498 ve 23.11.2006/IM036293 sayılı Gümrük Giriş Beyannameleri muhteviyatı eşyalara isabet eden 23.648,40-TL KDV, 3.759,62-TL KKDF ve faizinin 30 (otuz) gün içerisinde ödenmesi hususu; Müdürlüğümüzce anılan firmanın başkaca tebligat adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. ve 29. maddeleri gereğince ilanen Tebliğine ve aynı Kanunun 31. maddesi ve Tebligat Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 48. ve 49. maddeleri ile 52. maddesi uyarınca yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra Tebligat Kanunu gereğince tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur.

1695/1-1


İpek Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK KADRO İLANI

Üniversitemize; 2547 sayılı Kanun ve Üniversitemiz Senato Kararı kapsamında tam zamanlı statüde Öğretim Üyesi kadrosu için başvurular kabul edilecektir.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

ÜNVAN

KADRO ADEDİ

AÇIKLAMA

Sinema Sanatları Fakültesi

Sahne Sanatları Bölümü

Profesör

1

1 - Doktora ve doçentlik çalışmalarını Tiyatro alanında gerçekleştirmiş olmak.

2 - Rejisörlük tecrübesine sahip olmak.

3 - Sahneye temsiller koymuş olmak.

 

Başvurularda İstenilen Belgeler:

Adayların başvuru dilekçesi, 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdan sureti, erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren belge örneği, öğrenim durumlarını ve yabancı dil seviyelerini gösterir belgeler, akademik özgeçmiş, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) dosya ve 4 (dört) CD halinde başvurmaları gerekmektedir. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve bunun belgelendirilmesi şarttır.

Başvuru Süresi ve Adresi:

Başvuru süresi, ilan tarihinden (26/02/2016) itibaren 15 (on beş) gündür. Başvurular, Dekanlığımıza şahsen ya da İpek Üniversitesi Turan Güneş Bulvarı 648. Cad 06550 Or-An, Çankaya/ANKARA adresine posta yolu ile yapılabilir. Süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta yolu ile yapılacak başvurular son başvuru tarihinde saat 17:00’e kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.

1757/1-1


İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi                 : 26.02.2016

Son Başvuru Tarihi  : 11.03.2016

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 7/3’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi)

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

10 - Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim yapan bir Tıp Fakültesi’nde İngilizce eğitim verildiğine dair belge

 

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

10 - Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim yapan bir Tıp Fakültesi’nde İngilizce eğitim verildiğine dair belge

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans,Doktora ve Doçentlik belgesi)

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD

10 - Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim yapan bir Tıp Fakültesi’nde İngilizce eğitim verildiğine dair belge

 

NOTLAR

1 - Adayların ilgili Fakültelere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.ieu.edu.tr. adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi: (232) 4888311

Fax: (232) 2792626

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

UNVAN

ADET

ANABİLİM DALI/AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Profesör/Doçent/

Yardımcı Doçent

2

Anatomi

(İnsan anatomisi alanında doktora veya uzmanlık derecesine sahip olmak)

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Profesör/Doçent/

Yardımcı Doçent

1

Histoloji-Embriyoloji

(Histoloji-Embriyoloji alanında doktora veya uzmanlık derecesine sahip olmak)

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Yardımcı Doçent

1

Tıbbi Pataloji

(Tıbbi Pataloji alanında uzmanlık derecesine sahip olmak)

Tıp Fakültesi

Dâhili Tıp Bilimleri

Profesör/Doçent/

Yardımcı Doçent

2

Tıbbi Farmakoloji

(Tıbbi Farmakoloji alanında doktora veya uzmanlık derecesine sahip olmak)

1754/1-1


Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Bölüm ve Anabilim Dallarına adet ve koşulları belirtilen Üniversitemiz Birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yasanın ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına devamlı statüye göre atama yapılacaktır. Adayların istenilen belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kadrolara müracaat eden adayların Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler Rektörlük Personel Daire Başkanlığından ya da http://personel.akdeniz.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir. Bu adresteki değerlendirme tablosunun doldurularak başvuru dilekçesine eklenmesi.

Üniversitemizde görev yapan akademik personelin atama işlemlerinde güncellenmiş AVES bilgilerinin bir çıktısının başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir.

Doktora ve Doçent unvanı Yurtdışından alınmış ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

PROFESÖRLER İÇİN

2547 sayılı Yasanın 26.maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma

Yönetmeliğinin 17. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe (Adayların dilekçelerinde Başlıca Araştırma Eserini belirtmesi)

Özgeçmiş

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 6’şar takım,

Lisans, Yüksek Lisans belgesi,

Doktora belgesi, Doçentlik belgesi,

1 adet fotoğraf,

Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

DOÇENTLER İÇİN

2547 sayılı Yasanın 25.maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe

Özgeçmiş

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 4’er takım

Lisans, Yüksek Lisans belgesi,

Doktora belgesi, Doçentlik belgesi,

1 adet fotoğraf

Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

 

BİRİMİ

BÖLÜM

AB.D./A.S.D / PROGRAM

UNVANI

DER.

ADET

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Anatomi

Profesör

1

1

Anatomi alanında doktora yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Biyofizik

Profesör

1

1

Biyofizik alanında doktora yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Genetik

Doçent

1

1

Tıp doktoru olmak, Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında doktora yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Profesör

1

1

Acil Tıp uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı ve Pediatrik Genetik yan dal uzmanı olmak.

Fen Fakültesi

Uzay Bilimleri ve Teknolojileri

Uzay Fiziği

Doçent

1

1

Güneş Fiziği ve Güneş Dünya etkileşimi konularında Akademik deneyimi olması.

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Dili

Doçent

1

1

Karahanlı Türkçesi Kur'an Çevirileri konusunda çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Politikası

Profesör

1

1

Makro iktisat alanında Doçent unvanı almış olmak. Finans piyasaları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Politikası

Doçent

1

1

Doçentliğini Avrupa Birliği alanından almış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Doçent

1

1

Doçent unvanını yönetim ve strateji alanında almış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Jeoloji Mühendisliği

Mineroloji-Petrografi

Profesör

1

1

Granit jeokimyası ve petrojenezi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Termodinamik

Doçent

1

1

Absorpsiyonlu soğutma, ısı pompası sistemleri ve ısıl konfor konularında çalışmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Geoteknik

Doçent

1

1

Çökebilen Zeminler Görüntü Analizi Konularında çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Profesör

1

1

Doçentliğini Coğrafya Eğitiminden almış olmak ve Coğrafya Eğitimi ile Sosyal Bilgiler Eğitimi üzerine çalışmaları bulunmak.

Su Ürünleri Fakültesi

Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi

Avlama Teknolojisi

Profesör

1

1

Seçicilik ve Popülasyon Dinamiği konularında çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Bina Bilgisi

Doçent

1

1

Mimarlık Bölümü lisans derecesine sahip olmak, "Ekolojik Mimarlık ve Mimarlık Eğitimi" konularında akademik çalışmaları olmak.

Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Doçent

3

1

Hemşirelik lisans mezunu olmak ve Hemşirelik alanında doktorasını yapmış olmak.

Turizm Fakültesi

Rekreasyon Yönetimi

Doçent

1

1

Doçentliğini Turizm alanından almış, turizm dağıtım kanalları arasındaki ilişkiler üzerine çalışmalar yapmış.

Beden Eğitimi ve Spor Y.O.

Rekreasyon

Rekreasyon

Doçent

1

1

Doğa Sporları ve Sosyal Sermaye konularında çalışmaları bulunmak.

1676/1-1


Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Profesör kadroları daimi statüdedir.

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

1 - PROFESÖR KADROLARI İÇİN:

- Adaylar Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken; dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte 6 takım dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 17. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.

2 - DOÇENT KADROLARI İÇİN:

- Adaylar, Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf ve yayınlarının birer örneği (4 takım) dosya halinde teslim edeceklerdir.

3 - YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN:

- 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, Dilekçe (Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4 takım dosya halinde yayınları ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

SON BAŞVURU TARİHİ:

İlanımızın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der.

Çayır Mera ve Yem Bitkileri

Profesör

1

1

Yem Bitkilerinde Azot Fiksasyonu ve Transferi konusunda çalışmış olmak.

Gıda Mühendisliği

Yrd. Doç.

1

2

Bitkisel Yağlarda Uçucu Bileşikler Üzerine doktora yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der.

Acil Tıp

Profesör

1

1

 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Profesör

1

1

Algoloji yandal uzmanı olmak.

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Gostroenteroloji uzmanı olmak,

FEN FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der.

Organik Kimya

Profesör

1

1

 

Mikrobiyoloji

Profesör

1

1

Termofilik ve Laktik Asit Bakterilerinin Moleküler Karakterizasyonu ve Biyoteknolojik uygulamaları üzerinde çalışmalar yapmış olmak

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der.

Beşeri ve İktisadi Coğrafya

Profesör

1

1

 

Protohistorya ve Önasya Ark.

Profesör

1

1

 

Bilgi ve Belge Yönetimi

Yrd. Doç.

1

1

Bilgi ve Belge Yönetimi veya Türkçe Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der.

Ağız Diş ve Çene Radyolojisi

Profesör

1

1

Çenelerde Osteoporozun Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi konusunda çalışma yapmış olmak.

Periodontoloji

Yrd. Doç.

1

1

Yönlendirilmiş Doku Rejenerasyonlarında Düşük Doz Lazer konusunda çalışma yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der.

Yönetim Bilişim Sistemleri Böl.

Profesör

1

1

Web Teknolojileri, İnternet Programcılığı ve Yazılım Geliştirme alanlarında tecrübeli olmak

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Yrd. Doç.

1

1

Lisansüstü çalışmalarını Sosyal Politika ve Karşılaştırmalı Siyaset alanında yapmış olmak

KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der.

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

Profesör

1

1

Türk Dili, dil ve edebiyat öğretimi alanında çalışma yapmış olmak.

Türkçe Eğitimi

Profesör

1

1

Eski Türkçe ile ilgili kaynaklar alanında çalışma yapmış olmak

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Profesör

1

1

Doçentlik unvanını Atatürk İnkılapları ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında almış olmak.

Tarih Eğitimi

Profesör

1

1

Doçentlik unvanını Yeni ve Yakın Çağ Tarihi alanında almış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor

Doçent

1

1

Sağlak ve Solak Sporcuların Lateralizasyon Düzeyleri üzerine çalışma yapmış olmak

Eğitim Programları ve Öğretimi

Yrd. Doç.

1

2

Öğretmen Eğitiminde Klinik Uygulamaları konusunda çalışma yapmış olmak.

İngiliz Dili Eğitimi

Yrd. Doç.

1

3

İngilizce Öğrenme Ortamında Edimbilimsel Yeteneğin Öğretilmesi ve Değerlendirilmesi Konusundaki Algılar üzerine çalışma yapmış olmak.

İlköğretim Matematik Eğitimi

Yrd. Doç.

1

3

Öğretmen Yetiştirme Üzerine Hata Temelli Aktivite konusunda çalışma yapmış olmak

Felsefe Grubu Eğitimi

Yrd. Doç.

1

1

Ahlak Felsefesi alanında doktora yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der.

Geoteknik

Profesör

1

1

Enjeksiyon sıvıları hakkında çalışma yapmış olmak.

Temel İşlemler ve Termodinamik

Profesör

1

1

Nano akışkanlar ve kaynama konularında çalışma yapmış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der.

Arap Dili ve Belegatı

Profesör

1

1

 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Böl.

Profesör

1

1

 

VETERİNER FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der.

Doğum ve Jinekoloji

Profesör

1

1

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der.

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Profesör

1

1

"Açık kalp cerrahisi sonrası ağrı yönetimine ilişkin hasta memnuniyeti ve konfor düzeyi" üzerine çalışmaları olmak.

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der.

Bilgisayar Kullanımı Bölümü

Yrd. Doç.

1

2

Açık ve Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme üzerine çalışmış olmak.

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der.

Şehircilik

Yrd. Doç

1

1

Lisansüstü Eğitimini Şehir Planlama konusunda yapmış olmak.

OLTU YER BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der.

Sondaj ve Kuyu Değerlendirme

Yrd. Doç.

1

2

Ultramafik Kayaçlar ve Kromititler Üzerinde Doktora Çalışması Yapmış Olmak

ERZURUM MESLEK YÜKSEKOKULU

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der.

Gıda Teknolojisi

Yrd. Doç.

2

1

Gıda Mühendisliği Mezunu ve Gıda alanında çalışmış olmak.

1681/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ

 


Finans Bank Anonim Şirketinden:

FİNANS BANK ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ