25 Şubat 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29635

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gediz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bursa Gümrük Müdürlüğünden:

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden Atanma Kriterlerini (http://personel.balikesir.edu.tr/mevzuat.html adresinden ulaşılabilir) sağlamaları, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

A - PROFESÖR; BAŞVURU ŞARTLARI

- Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Başarı Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli, yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ile istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 6 takım halinde Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

- Adaylar dilekçelerinde yayınlarından birini Başlıca Araştırma Eseri olarak göstereceklerdir.

Adayların başvuru dilekçelerinde T.C. Kimlik Numarası, yazışma adresi ile telefon numaralarını bildirmeleri gereklidir. İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Son başvuru tarihi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

BİRİMİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

UNVAN

KAD. DER.

ADET

AÇIKLAMA

VETERİNER FAKÜLTESİ

Klinik Öncesi Bilimler Böl./ Farmakoloji ve Toksikoloji

Profesör

1

1

 

Klinik Öncesi Bilimler Böl./ Mikrobiyoloji

Profesör

1

1

 

Zootekni ve Hayvan Besleme Böl./ Hayvan Bes. ve Bes. Hastalıkları

Profesör

1

1

 

SUSURLUK MYO

Veterinerlik Böl./ Laborant ve Veteriner Sağlık Prog.

Profesör

1

1

 

1610/1-1


Gediz Üniversitesi Rektörlüğünden:

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim üyesi (Profesör veya Doçent veya Yardımcı doçent) kadrosuna 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca 1 adet öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör veya Doçent veya yardımcı doçent kadrosu tam gün statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini (YÖK Ek-4 formatında), bilimsel çalışma ve yayınlarını, onaylı diploma örneklerini (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri) kadro durumuna göre 6 nüsha veya 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek, gazete ilanının yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları ve yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvurulan ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

AKADEMİK ÜNVAN

ADET

AÇIKLAMA

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Profesör veya Doçent veya Yardımcı Doçent

1

Yeni Türk Dili bilim dalında doktora yapmış olmak.

 

BAŞVURU ADRESİ: Gediz Üniversitesi, Gazi Mustafa Kemal Mah. Kaynaklar Cad. No: 115 Seyrek-Menemen/İZMİR      Tel: 0 232 355 00 00     www.gediz.edu.tr

1690/1-1


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bursa Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

Bursa İl Emniyet Müdürlüğünün 28/09/2015 tarihli, 2015/5483 sayılı yazılarına istinaden, Angel GEORGIEV isimli şahıs adına kayıtlı olarak 15/12/2012 tarihinde Kapıkule Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğünden 12220100T330099 tescil sayıya kayden işlemi yapılarak yurda girişi yapılan 2006 model, X7579BC plakalı, Volkswagen marka aracın süre ihlali nedeniyle, 89-01/10/2015 sayı/tarihli teslim tesellüm tutanağı ile Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğüne ait geçici depolama yerine geçici olarak teslim alınmıştır.

Söz konusu şahısın aracını. Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin 1 Seri No'lu Gümrük Genel Tebliğinin 19/1. maddesinde de belirtildiği üzere, hak sahibi olmayan kişiye kullandırılması gibi ihlallere neden olunduğundan, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238/1, maddesi tatbik edilerek 28/11/2015 tarihli, 2497 sayılı ceza kararı tanzim edilmiş olup, adı geçen şahısın yurt içi ve yurt dışı adreslerinin tespit edilemediğinden tebligat yapılamamıştır.

Bu nedenle, 28/11/2015 tarihli, 2497 sayılı ceza kararı muhteviyatı 1.548,00-TL para cezasının bir ay (30) gün içinde ödenmesi, diğer taraftan Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğüne ait geçici depolama yerinde bulunan 2006 model, X7579BC plakalı, Volkswagen marka aracın, Gümrük Yönetmeliğinin 417. maddesi gereğince bir ay (30 gün) içinde teslim alınarak yurt dışı edilmesi, aksi takdirde tasfiye hükümlerinin uygulanacağının bilinmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1657/1-1

—————

İLANEN TEBLİGATTIR

Bursa İl Emniyet Müdürlüğünün 22/07/2015 tarihli, 4250 sayılı yazılarına istinaden, Myumyun AZIS isimli şahıs adına kayıtlı olarak 09/09/2014 tarihinde Kapıkule Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğünden 14220100T305313 tescil sayıya kayden işlemi yapılarak yurda girişi yapılan 2000 model, K3819AC plakalı, Mercedes marka aracın, 35-24/07/2015 sayı/tarihli teslim tesellüm tutanağı ile Bursa Tasfiye işletme Müdürlüğüne ait geçici depolama yerine geçici olarak teslim alınmıştır.

Söz konusu şahsa ait aracın, Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin 1 Seri No'lu Gümrük Genel Tebliğinin 19/1. ve 27/1-2. maddelerinin ihlali nedeniyle, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238/1. maddesi tatbik edilerek 28/07/2015 tarihli, 1491 sayılı ceza kararı ve hak sahibi olmadığı halde aynı aracı yurt içinde kullanan Gamze AŞİNA isimli kişiye de 28/07/2015 tarihli, 1492 sayılı ceza kararı tanzim edilmiş olup, Myumyun AZIS isimli şahsın yurt içi ve yurt dışı adreslerinin tespit edilemediğinden tebligat yapılamadığı, Gamze AŞİNA isimli kişinin ise, mevcut adreslerine tebligat çıkarılmış ise de tanınmıyor denilerek tebligatlarımız gerçekleştirilememiştir.

Bu nedenle, 28/07/2015 tarihli, 1491-1492 sayılı ceza kararları muhteviyatı (1.355,00+1.355,00-TL) toplam 2.710,00-TL para cezasının bir ay (30 gün) içinde ödenmesi, diğer taraftan Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğüne ait geçici depolama yerine geçici olarak teslim alınan 2000 model, K3819AC plakalı, Mercedes marka aracın, Gümrük Yönetmeliğinin 417. maddesi gereğince bir ay (30 gün) içinde teslim alınarak yurt dışı edilmesi, aksi takdirde tasfiye hükümlerinin uygulanacağının bilinmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1656/1-1

—————

İLANEN TEBLİGATTIR

Bursa İl Emniyet Müdürlüğünün 04/12/2015 tarihli, 2015/428 sayılı yazısına istinaden, Erol İSMAİL isimli şahıs adına kayıtlı olarak 04/11/2014 tarihinde Kapıkule Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğünden 14220100T345429 tescil sayıya kayden işlemi yapılarak yurda girişi yapılan 1994 model, K0746BA plakalı, Volkswagen marka aracın, 128-04/12/2015 sayı/tarihli teslim tesellüm tutanağı ile Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğüne ait geçici depolama yerine geçici olarak teslim alınmıştır.

Söz konusu şahısın aracını, Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin 1 Seri No'lu Gümrük Genel Tebliğinin 19/1. maddesinde de belirtildiği üzere, hak sahibi olmayan kişilere kullandırılması ve süre ihlaline neden olunduğundan, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238/1. maddesi tatbik edilerek 13/12/2015 tarihli, 2670-2671 sayılı ceza kararları tanzim edilmiş olup, söz konusu para cezalarının, aracı yurt içinde kullanan Mehmet DİKİLİTAŞ isimli şahıstan tahsil edildiği, aracın teslim alınması hususunda, adı geçen şahısın yurt içi ve yurt dışı adreslerinin tespit edilemediğinden tebligat yapılamamıştır.

Bu nedenle, 1994 model, K0746BA plakalı, Volkswagen marka aracın, Gümrük Yönetmeliğinin 417. maddesi gereğince bir ay (30 gün) içinde teslim alınarak yurt dışı edilmesi, aksi takdirde tasfiye hükümlerinin uygulanacağının bilinmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1655/1-1


Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı: 2015/11 (Değişik İşler)

Güçlenen Türkiye Partisinin kendiliğinden dağılma hali ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi talebiyle açılan E.2015/11 (Değişik İşler) sayılı davanın 23.12.2015 tarihinde yapılan inceleme toplantısında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 10.12.2015 tarihli ve 51047475/3146 sayılı iddianamesinin onaylı bir örneğinin davalı Partiye tebliğ edilerek taleple ilgili görüşlerini bildirmeleri için 30 gün süre verilmesine karar verilmiş ancak Parti bildirdiği adreste bulunmadığı gibi yapılan tüm araştırmalara rağmen de Partiye ulaşılamadığı anlaşılmakla,

7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 28., 29. ve 31. maddeleri gereğince kararın Resmi Gazete’de ilanen tebliği,

Kararın ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı,

İlan olunur.

1745/1/1-1

—————

Esas Sayısı: 2015/12 (Değişik İşler)

Vatan ve İstiklal Partisinin kendiliğinden dağılma hali ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi talebiyle açılan E.2015/12 (Değişik İşler) sayılı davanın 30.12.2015 tarihinde yapılan inceleme toplantısında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 22.12.2015 tarihli ve 51047475/3287 sayılı iddianamesinin onaylı bir örneğinin davalı Partiye tebliğ edilerek taleple ilgili görüşlerini bildirmeleri için 30 gün süre verilmesine karar verilmiş ancak Parti bildirdiği adreste bulunmadığı gibi yapılan tüm araştırmalara rağmen de Partiye ulaşılamadığı anlaşılmakla,

7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 28., 29. ve 31. maddeleri gereğince kararın Resmi Gazete’de ilanen tebliği,

Kararın ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı,

İlan olunur.

1745/2/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Aşağıda ada ve parsel numarası yazılı gayrimenkuller, Etimesgut İlçesi, Bağlıca Mahallesi, imarın 29, 30, 31 ve 32 sayılı adalara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine istinaden tanzim ve tasdik edilen 85283'nolu parselasyon planı 25.02.2016 tarihi itibarıyla Müdürlüğümüz ilan panosuna bir ay süreyle asılacaktır.

İlanen duyurulur.

85283 Nolu Parselasyon Planıyla Uygulamaya Alınan Parseller:

Bağlıca Mahallesi 29 ada 1, 30 ada 1, 31 ada 1 ve 32 ada 1 parseller, yol ve yeşil alan (park)

1675/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK1_Sayfa_5_Sayfa_1.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK1_Sayfa_5_Sayfa_2.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK1_Sayfa_5_Sayfa_3.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK1_Sayfa_5_Sayfa_4.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK1_Sayfa_5_Sayfa_5.jpg


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ