23 Şubat 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29633

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI İLE EK TEÇHİZAT VE DONANIMLARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TOPLAM 175 MİLYON ADET SAYISAL OYUNLAR KUPONU SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TTK İHTİYACI OLARAK 14x50 KONVEYÖR ZİNCİRİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


İHALE SONUÇ İLANI

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:


İHALE SONUÇ İLANI

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:


İHALE SONUÇ İLANI

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:


İHALE SONUÇ İLANI

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:


İHALE SONUÇ İLANI

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:


İHALE SONUÇ İLANI

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:


İHALE SONUÇ İLANI

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:


İHALE SONUÇ İLANI

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:


İHALE SONUÇ İLANI

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:


İHALE SONUÇ İLANI

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:


60 E1 RAYA UYGUN 20 TAKIM MANUEL KİLİTLEME TERTİBATINI (KÜRSÜ SETİNİ) OLUŞTURACAK PARÇALARIN TEMİNİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


4 ADET PALETLİ EKSKAVATÖR VE 2 ADET KAZICI-YÜKLEYİCİNİN KİRALANMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


ADANA İLİ SEYHAN İLÇESİ DÖŞEME MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN 1 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

TCDD Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğünden:


BELLİ İSTEKLİLER ARASI İHALE İLANI

Milli Savunma Bakanlığından:


7 KALEM İŞLETME MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


ÜRETİMİN İLK AYAĞI OLAN KIRICI ÜNİTESİNE KAPSÜL VERİLMESİ İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI İLE EK TEÇHİZAT VE DONANIMLARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ihtiyacı Kesintisiz Güç Kaynakları ile Ek Teçhizat ve Donanımları ihtiyaç sahibi Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 02/03/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

1625/1-1


TOPLAM 175 MİLYON ADET SAYISAL OYUNLAR KUPONU SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ihtiyacı, 50 milyon adet sayısal loto ve 35 milyon adet süper loto, 50 milyon adet şans topu ve 40 milyon adet on numara oyun kuponu olmak üzere toplam 175 milyon adet oyun kuponu; kuruluşça hazırlanan teslim programına ve teknik şartnamesine uygun olarak, ticari şartnamemiz ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen hükümler dahilinde açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak; ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmek için şartname bedelini (130.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 04.03.2016 günü en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14:00 de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların numunelerinin teknik şartnamesine göre istenilen şartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme yapılacağından fiyatla ilgili iç zarflar bu inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu numuneleri istenilen şartlara uygun bulunan firmaların fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacak. Numuneleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak diğer belge ve numunelerle birlikte iade edilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunacaklardır. Kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

1626/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK 14x50 KONVEYÖR ZİNCİRİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel: 0-372.252 40 00 (70 hat)   Fax:0.372-251 19 00

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  satinalma@ taskomuru.gov.tr.

 

2 - İhale konusu işin nev’i:

Malzemenin Cinsi

Miktarı

a) Niteliği, türü ve miktarı:

14x50 KONVEYÖR ZİNCİRİ (33.000 adet)

1 Kalem

 

b) Teslim yeri                                   :  Yerli istekliler için: TTK MAKİNA VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI MUAYENE VE TESELLÜM İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TESELLÜM AMBARIDIR

                                                            Yabancı istekliler için: Sözleşmede belirtilen teslim limanı.

c) Teslim tarihi                                 :  Yerli ve Yabancı yükleniciler için: 180 takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                              :  23.03.2016 Çarşamba saat 15:00

c) Dosya no                                     :  817-TTK/1486

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri; değerlendirilmek üzere, firmalar teklifleriyle birlikte her bir kalem için teknik şartnamede belirtilen teknik özelliklere uygun 4’er adet numune ve ayrıca imalatçı firmanın muhtelif konveyör zinciri ürettiğine dair referans listesi vereceklerdir.

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

j) Bu şartnamenin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

l) Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine %15 (yüzde onbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Ancak yabancı isteklilerle ortak girişim yapmak suretiyle ihaleye katılan yerli malı teklif eden yerli istekliler bu fiyat avantajından yararlanamaz. İsteklilerin yerli istekli olduğuna ilişkin Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen belgeler ile teklif edilen malın yerli malı olduğunu tevsik eden belgeleri teklifleri dahilinde sunmaları gerekir.

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkaabat Cad.) 19. Sok. No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 100,00 TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 23.03.2016 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir.

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

131.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

1652/1-1


İHALE SONUÇ İLANI

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:

KARAR NO                          :  1

İDARENİN ADI                   :  TCDD SİVAS 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İŞİN ADI                               :  Kars ili, Merkez İlçesi, Ortakapı Mahallesi, 321 ada 1 numaralı parselin satışı

İHALE TARİH VE SAATİ   :  01.12.2015 günü, saat: 09:30

İHALE USULÜ                     :  4046 sayılı Kanun 18. madde - Pazarlık Usulü

Mülkiyeti Teşekkülümüze ait Kars ili, Merkez İlçesi, Ortakapı Mahallesi, 321 ada 1 numaralı parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 1748,09 m²’lik taşınmazın satışı.

Yönetim Kurulumuzun 09.02.2015 tarihli ve 2/23 sayılı kararı ile satışı uygun görülen Mülkiyeti Teşekkülümüze ait Kars ili, Merkez ilçesi, Ortakapı mahallesi, 321 ada 1 numaralı parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 1748,09 m²’lik taşınmazın satışını teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda 4. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunca;

• 386.000,00 (Üçyüzseksenaltıbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Hasan ÖZTÜRK’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Hasan ÖZTÜRK’ün sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

• Hasan ÖZTÜRK’ün sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, 385.000,00 (Üçyüzseksenbeşbin) Türk Lirası bedelle en yüksek ikinci teklifi veren Cebrayil ÇAKAS’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Cebrayil ÇAKAS’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptali hususlarının Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bu komisyon kararı TCDD Yönetim Kurulunun 04.02.2016 Tarih ve 2/29 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

1609/1/1-1


İHALE SONUÇ İLANI

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:

KARAR NO                          :  2

İDARENİN ADI                   :  TCDD SİVAS 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İŞİN ADI                               :  Kars ili, Merkez İlçesi, Ortakapı Mahallesi, 321 ada 2 numaralı parselin satışı

İHALE TARİH VE SAATİ   :  01.12.2015 günü, saat: 10:00

İHALE USULÜ                     :  4046 sayılı Kanun 18. madde - Pazarlık Usulü

Mülkiyeti Teşekkülümüze ait Kars ili, Merkez İlçesi, Ortakapı Mahallesi, 321 ada 2 numaralı parselde kayıtlı, kargir su kulubesi vasfındaki toplam 31,00 m²’lik taşınmazın satışı.

Yönetim Kurulumuzun 09.02.2015 tarihli ve 2/23 sayılı kararı ile satışı uygun görülen Mülkiyeti Teşekkülümüze ait Kars ili, Merkez ilçesi, Ortakapı mahallesi, 321 ada 2 numaralı parselde kayıtlı, kargir su kulubesi vasfındaki toplam 31,00 m²’lik taşınmazın satışını teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda 4. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunca;

• 75.000,00 (Yetmişbeşbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Cebrayil ÇAKAS’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Cebrayil ÇAKAS’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

• Cebrayil ÇAKAS’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, 50.500,00 (Ellibinbeşyüz) Türk Lirası bedelle en yüksek ikinci teklifi veren Hasan ÖZTÜRK’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Hasan ÖZTÜRK’ün sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptali hususlarının Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bu komisyon kararı TCDD Yönetim Kurulunun 04.02.2016 Tarih ve 2/29 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

1609/2/1-1


İHALE SONUÇ İLANI

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:

KARAR NO                          :  3

İDARENİN ADI                   :  TCDD SİVAS 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İŞİN ADI                               :  Kars ili, Merkez İlçesi, Ortakapı Mahallesi, 321 ada 5 numaralı parselin satışı

İHALE TARİH VE SAATİ   :  01.12.2015 günü, saat: 10:30

İHALE USULÜ                     :  4046 sayılı Kanun 18. madde - Pazarlık Usulü

Mülkiyeti Teşekkülümüze ait Kars ili, Merkez İlçesi, Ortakapı Mahallesi, 321 ada 5 numaralı parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 28,64 m²’lik taşınmazın satışı.

Yönetim Kurulumuzun 09.02.2015 tarihli ve 2/23 sayılı kararı ile satışı uygun görülen Mülkiyeti Teşekkülümüze ait Kars ili, Merkez ilçesi, Ortakapı mahallesi, 321 ada 5 numaralı parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 28,64 m²’lik taşınmazın satışını teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda 4. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunca;

• 6.500,00 (Altıbinbeşyüz) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Hasan ÖZTÜRK’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Hasan ÖZTÜRK’ün sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

• Hasan ÖZTÜRK’ün sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, 6.000,00 (Altıbin) Türk Lirası bedelle en yüksek ikinci teklifi veren Cebrayil ÇAKAS’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Cebrayil ÇAKAS’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptali hususlarının Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bu komisyon kararı TCDD Yönetim Kurulunun 04.02.2016 Tarih ve 2/29 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

1609/3/1-1


İHALE SONUÇ İLANI

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:

KARAR NO                          :  4

İDARENİN ADI                   :  TCDD SİVAS 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İŞİN ADI                               :  Kars ili, Merkez İlçesi, Ortakapı Mahallesi, 321 ada 7 numaralı parselin satışı

İHALE TARİH VE SAATİ   :  01.12.2015 günü, saat: 11:00

İHALE USULÜ                     :  4046 sayılı Kanun 18. madde - Pazarlık Usulü

Mülkiyeti Teşekkülümüze ait Kars ili, Merkez İlçesi, Ortakapı Mahallesi, 321 ada 7 numaralı parselde kayıtlı, bahçeli kargir ev vasfındaki toplam 1.556,08 m²’lik taşınmazın satışı.

Yönetim Kurulumuzun 09.02.2015 tarihli ve 2/23 sayılı kararı ile satışı uygun görülen Mülkiyeti Teşekkülümüze ait Kars ili, Merkez ilçesi, Ortakapı mahallesi, 321 ada 7 numaralı parselde kayıtlı, bahçeli kargir ev vasfındaki toplam 1.556,08 m²’lik taşınmazın satışını teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda 4. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunca;

• 384.000,00 (Üçyüzseksendörtbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Hasan ÖZTÜRK’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Hasan ÖZTÜRK’ün sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptali hususlarının Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bu komisyon kararı TCDD Yönetim Kurulunun 04.02.2016 Tarih ve 2/29 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

1609/4/1-1


İHALE SONUÇ İLANI

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:

KARAR NO                          :  5

İDARENİN ADI                   :  TCDD SİVAS 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İŞİN ADI                               :  Kars ili, Sarıkamış İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi, 200 ada 17 numaralı parselin satışı

İHALE TARİH VE SAATİ   :  01.12.2015 günü, saat: 14:00

İHALE USULÜ                     :  4046 sayılı Kanun 18. madde - Pazarlık Usulü

Mülkiyeti Teşekkülümüze ait Kars ili, Sarıkamış İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi, 200 ada 17 numaralı parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 65,00 m²’lik taşınmazın satışı.

Yönetim Kurulumuzun 09.02.2015 tarihli ve 2/23 sayılı kararı ile satışı uygun görülen Mülkiyeti Teşekkülümüze ait Kars ili, Sarıkamış ilçesi, Kazım Karabekir mahallesi, 200 ada 17 numaralı parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 65,00 m²’lik taşınmazın satışını teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda 4. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunca;

• 360,00 (Üçyüzaltmış) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren İsmayil POLAT’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, İsmayil POLAT’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptali hususlarının Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bu komisyon kararı TCDD Yönetim Kurulunun 04.02.2016 Tarih ve 2/29 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

1609/5/1-1


İHALE SONUÇ İLANI

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:

KARAR NO                          :  6

İDARENİN ADI                   :  TCDD SİVAS 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İŞİN ADI                               :  Kars ili, Sarıkamış İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi, 200 ada 18 numaralı parselin satışı

İHALE TARİH VE SAATİ   :  01.12.2015 günü, saat: 14:15

İHALE USULÜ                     :  4046 sayılı Kanun 18. madde - Pazarlık Usulü

Mülkiyeti Teşekkülümüze ait Kars ili, Sarıkamış İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi, 200 ada 18 numaralı parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 917,00 m²’lik taşınmazın satışı.

Yönetim Kurulumuzun 09.02.2015 tarihli ve 2/23 sayılı kararı ile satışı uygun görülen Mülkiyeti Teşekkülümüze ait Kars ili, Sarıkamış ilçesi, Kazım Karabekir mahallesi, 200 ada 18 numaralı parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 917,00 m²’lik taşınmazın satışını teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda 4. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunca;

• 5.050,00 (Beşbinelli) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren İsmayil POLAT’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, İsmayil POLAT’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptali hususlarının Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bu komisyon kararı TCDD Yönetim Kurulunun 04.02.2016 Tarih ve 2/29 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

1609/6/1-1


İHALE SONUÇ İLANI

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:

KARAR NO                          :  7

İDARENİN ADI                   :  TCDD SİVAS 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İŞİN ADI                               :  Kars ili, Sarıkamış İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi, 200 ada 19 numaralı parselin satışı

İHALE TARİH VE SAATİ   :  01.12.2015 günü, saat: 14:30

İHALE USULÜ                     :  4046 sayılı Kanun 18. madde - Pazarlık Usulü

Mülkiyeti Teşekkülümüze ait Kars ili, Sarıkamış İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi, 200 ada 19 numaralı parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 279,00 m²’lik taşınmazın satışı.

Yönetim Kurulumuzun 09.02.2015 tarihli ve 2/23 sayılı kararı ile satışı uygun görülen Mülkiyeti Teşekkülümüze ait Kars ili, Sarıkamış ilçesi, Kazım Karabekir mahallesi, 200 ada 19 numaralı parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 279,00 m²’lik taşınmazın satışını teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda 4. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunca;

• 1.550,00 (Binbeşyüzelli) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Naci BAY’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Naci BAY’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptali hususlarının Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bu komisyon kararı TCDD Yönetim Kurulunun 04.02.2016 Tarih ve 2/29 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

1609/7/1-1


İHALE SONUÇ İLANI

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:

KARAR NO                          :  10

İDARENİN ADI                   :  TCDD SİVAS 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İŞİN ADI                               :  Kars ili, Sarıkamış İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi, 207 ada 16 numaralı parselin satışı

İHALE TARİH VE SAATİ   :  01.12.2015 günü, saat: 15:45

İHALE USULÜ                     :  4046 sayılı Kanun 18. madde - Pazarlık Usulü

Mülkiyeti Teşekkülümüze ait Kars ili, Sarıkamış İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi, 207 ada 16 numaralı parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 585,00 m²’lik taşınmazın satışı.

Yönetim Kurulumuzun 09.02.2015 tarihli ve 2/23 sayılı kararı ile satışı uygun görülen Mülkiyeti Teşekkülümüze ait Kars ili, Sarıkamış ilçesi, Kazım Karabekir mahallesi, 207 ada 16 numaralı parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 585,00 m²’lik taşınmazın satışını teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda 4. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunca;

• 4.400,00 (Dörtbindörtyüz) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Zeki POLAT’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Zeki POLAT’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptali hususlarının Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bu komisyon kararı TCDD Yönetim Kurulunun 04.02.2016 Tarih ve 2/29 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

1609/8/1-1


İHALE SONUÇ İLANI

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:

KARAR NO                          :  12

İDARENİN ADI                   :  TCDD SİVAS 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İŞİN ADI                               :  Kars ili, Sarıkamış İlçesi, İstasyon Mahallesi, 225 ada 5 numaralı parselin satışı

İHALE TARİH VE SAATİ   :  01.12.2015 günü, saat: 16:30

İHALE USULÜ                     :  4046 sayılı Kanun 18. madde - Pazarlık Usulü

Mülkiyeti Teşekkülümüze ait Kars ili, Sarıkamış İlçesi, İstasyon mahallesi, 225 ada 5 numaralı parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 394,00 m²’lik taşınmazın satışı.

Yönetim Kurulumuzun 09.02.2015 tarihli ve 2/23 sayılı kararı ile satışı uygun görülen Mülkiyeti Teşekkülümüze ait Kars ili, Sarıkamış ilçesi, İstasyon mahallesi, 225 ada 5 numaralı parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 394,00 m²’lik taşınmazın satışını teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda 4. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunca;

• 1.900,00 (Bindokuzyüz) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Fikri KAYA’ya İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Fikri KAYA’nın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptali hususlarının Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bu komisyon kararı TCDD Yönetim Kurulunun 04.02.2016 Tarih ve 2/29 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

1609/9/1-1


İHALE SONUÇ İLANI

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:

KARAR NO                          :  13

İDARENİN ADI                   :  TCDD SİVAS 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İŞİN ADI                               :  Erzurum ili, Yakutiye İlçesi, İstasyon mahallesi, 7457 ada 1 numaralı parselin 6096/478751 (121,92 m2’lik) hissesinin satışı

İHALE TARİH VE SAATİ   :  02.12.2015 günü, saat: 09:30

İHALE USULÜ                     :  4046 sayılı Kanun 18. madde - Pazarlık Usulü

Mülkiyeti Teşekkülümüze ait Erzurum ili, Yakutiye İlçesi, İstasyon mahallesi, 7457 ada 1 numaralı parselde 6096/478751 hisse ile kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 121,92 m²’lik taşınmazın satışı.

Yönetim Kurulumuzun 09.02.2015 tarihli ve 2/23 sayılı kararı ile satışı uygun görülen Mülkiyeti Teşekkülümüze ait Erzurum ili, Yakutiye ilçesi, İstasyon mahallesi, 7457 ada 1 numaralı parselde 6096/478751 hisse ile kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 121,92 m²’lik taşınmazın satışını teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda 4. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunca;

• 33.000,00 (Otuzüçbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklif verilmiş olup; öncelikle 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 732. Maddesi hükümleri kapsamında diğer hissedarlara ön alım hakkını kullanıp kullanmayacaklarının sorulması,

• Ön alım hakkını kullanmamaları durumunda söz konusu hisseli taşınmazın satış işlemlerinin alınan İhale Komisyon Kararları doğrultusunda 33.000,00 (Otuzüçbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren OGD Mimarlık Müh. İnş. Taah. İnş. Malz. Petr. Ürn. Yurt İşletmeciliği San ve Tic. A.Ş.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, OGD Mimarlık Müh. İnş. Taah. İnş. Malz. Petr. Ürn. Yurt İşletmeciliği San ve Tic. A.Ş.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptali hususlarının Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bu komisyon kararı TCDD Yönetim Kurulunun 04.02.2016 Tarih ve 2/29 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

1609/10/1-1


60 E1 RAYA UYGUN 20 TAKIM MANUEL KİLİTLEME TERTİBATINI (KÜRSÜ SETİNİ) OLUŞTURACAK PARÇALARIN TEMİNİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2016/40206

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi         :  0216 337 82 14

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: 60 E1 raya uygun B70 beton traversli makaslar için 20 takım manuel kilitleme tertibatını (kürsü setini) oluşturacak parçaların temini işi.

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 04.03.2016 tarih saat: 14.30’da yapılacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İSTANBUL’a 04.03.2016 tarih ve saat: 14.30’da kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

1528/1-1


4 ADET PALETLİ EKSKAVATÖR VE 2 ADET KAZICI-YÜKLEYİCİNİN KİRALANMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2016/40118

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi         :  0216 337 82 14

2 - İhale konusu işin adı ve miktarı: 4 adet paletli ekskavatör (2.496 saat) ve 2 adet kazıcı yükleyici (2.040 saat) kiralanması işi.

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 04.03.2016 tarih ve saat: 14.00’te yapılacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İSTANBUL’a 04.03.2016 tarih ve saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 150,00 TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

1529/1-1


ADANA İLİ SEYHAN İLÇESİ DÖŞEME MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN 1 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

TCDD Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğünden:

1 - Mülkiyeti, TCDD Genel Müdürlüğüne ait 2.495,00 m2 miktarlı Adana İli, Seyhan İlçesi, Döşeme Mahallesi, 4229 ada 10 no.lu parsel satılacaktır. Satış İhalesi, kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle 10.03.2016 Perşembe günü saat 14.00 de TCDD 6. Bölge Müdürlüğü binasının 1. katında bulunan toplantı salonunda, “Pazarlık Usulü” ile yapılacaktır. İhale Komisyonu’nca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - İhale konusu 4229 ada 10 no.lu parselin geçici teminat miktarı 5.000,00 (Beş bin) TL olarak belirlenmiştir.

3 - Teklifler, İhalenin yapılacağı 10.03.2016 Perşembe günü saat 14.00’a kadar TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Müdürlüğüne elden teslim edilecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir.

4 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

5 - İhale dokümanları, TCDD 6. Bölge Müdürlüğü veznesine veya Türkiye Vakıflar Bankası Adana Merkez şubesinde bulunan TR: 50 0001 5001 5800 7272 1157 17 IBAN numaralı hesabına veya Türkiye Halk Bankası Adana şubesinde bulunan TR: 67 0001 2009 1560 0013 0000 01 IBAN numaralı hesabına 500,00 (Beş yüz) TL. yatırılarak, üstünde teklif sahibinin adı veya ünvanının da açıkça belirtildiği dekont karşılığında, TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Müdürlüğünden temin edilebilir.

975/1-1


BELLİ İSTEKLİLER ARASI İHALE İLANI

Milli Savunma Bakanlığından:

1 - "TÜRKİYE BATI ANADOLU BORU HATTI SİSTEMİNDEKİ TESİSLERİN ASBEST VE OTURTMA ÇATILARIN RESTORASYONU (PİD+KONTROLLÜK) MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ" İŞİ,

2 - "BANDIRMA VE EDİNCİK TANK ÇİFTLİĞİ TEL ÇİT ONARIMI (PİD+KONTROLLÜK) MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ" İŞİ,

3 - "MERSİN TANK ÇİFTLİĞİNDE TEL ÇİT VE KAPLAMALI SAHALARIN RESTORASYONU (PİD+KONTROLLÜK) MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ" İŞİ,

4 - "ANTALYA VE ÇUKURHİSAR'DA POL TESİSLERİNDE BETON KAPLAMALI SAHA VE İRTİBAT YOLLARININ RESTORASYONU (PİD+KONTROLLÜK) MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ" İŞİ,

5 - “AFYON, ÇUKURHİSAR VE ESKİŞEHİR POL TESİSLERİNDE BETON KAPLAMALI SAHALARIN VE MERDİVEN RESTORASYONU (PİD+KONTROLLÜK) MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ” İŞİ,

6 - “DISCO-HIT HARP KARARGÂHINDAKİ İÇİLEBİLİR SU BORULARININ DEĞİŞTİRİLMESİ (PİD+KONTROLLÜK) MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ” İŞİ,

YUKARIDA ADI GEÇEN 6 FARKLI İŞ İÇİN, 4734 SAYILI YASA’NIN 3 (B) MADDESİ MUAFİYETİ KAPSAMINDA, 6095 SAYILI YASA, 6/7543 VE 7/2864 SAYILI KARARNAME ESASLARI İLE MSY.:202-5 (D) SAYILI NATO GÜVENLİK YATIRIMLARI HİZMETLERİ YÖNERGESİ UYARINCA ÖNERİ KABUL EDİLECEKTİR. BU KAPSAMDA; İSTEKLİ OLAN FİRMALARIN, HER BİR İŞ İÇİN AYRI AYRI HAZIRLANMIŞ OLAN ÖN DUYURUYU, HER BİR İŞ İÇİN AYRI DİLEKÇE, VEKÂLETNAME İLE BİRLİKTE BAŞVURARAK,

AŞAĞIDA YAZILI ADRESTEN ELDEN ALMALARI VE ÖN DUYURUDA İSTENEN BELGELERİ HAZIRLAYARAK, EN GEÇ 21 MART 2016 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 11.00’E KADAR AŞAĞIDA YAZILI ADRESE ELDEN VEYA İADELİ TAAHHÜTLÜ OLARAK TESLİM ETMİŞ OLMALARI GEREKMEKTEDİR. POSTADA YAŞANAN GECİKMELER DİKKATE ALINMAYACAKTIR.

ADRES:

MSB İNŞ. EML. VE NATO GÜV. YAT. D.BŞK.LIĞI

İHALE VE SÖZLEŞME İŞLEM YÖNETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

NATO İHALE İŞLEM KISMI (TLF: 402 43 11) BAKANLIKLAR/ANKARA

1575/1-1


7 KALEM İŞLETME MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 7 Kalem İşletme Malzemesi (Büyük-Küçük süpürge, Naylon Fırça (Tahta Fırça), Dişli Kürek, Dişli Kürek Sapı, Saplı Çekpas, Saplı Yıkama Fırçası) %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9. maddesi kapsamında Açık İhale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 07.03.2016 günü saat 14.30’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.30’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İstekliler bu ihalede en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşulu ile kalem bazında kısmi teklif verebilirler.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1468/1-1


ÜRETİMİN İLK AYAĞI OLAN KIRICI ÜNİTESİNE KAPSÜL VERİLMESİ İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:

Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünde (vardiyalı ve vardiyasız) üretimin ilk ayağı olan kırıcı ünitesine kapsül verme, depo temizlik işleri ve diğer işlerin 32 işçi ile yaptırılması hizmet alım işi ihale edilecektir.

Açık eksiltme suretiyle yapılacak ihalede geçici teminatlarla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamesinde belirtilmiştir. Söz konusu işin toplam muhammen bedeli 1.077.024 TL olup;  İhale 02.03.2016 günü saat: 15.00 de yapılacaktır.

Şartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki TMO AAF İşletme Müdürlüğünden 200,-TL bedel ile temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine iletişim bilgileri, vergi dairesi ve numarasının işlenerek 0 272 612 5667 numaralı faks gönderilmesi durumunda şartname kargo ile isteklilerin adresine gönderilecek ve bu konuda 0 272 612 66 62/ 9352 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.

İsteklilerin belirtilen gün ve saatte Bolvadin Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünde hazır bulunmaları gerekmektedir.

İşletmemizin yapacağı bu ihale TMO ihale yönetmeliğine göre yapılacaktır.

1557/1-1