21 Şubat 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29631

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TRAFO ŞALT ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Maden Sahaları Dairesi Başkanlığı Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Gökçeada Belediye Başkanlığından:


CEBİRE, CEBİRE BULONU, ELASTİK RAY SELETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


DE LOKOLARIN TAMİR VE BAKIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 50 ADET MARŞ MOTORU TAMİRİ HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


LASTİK KAPLAMA YAPTIRILMASI HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


MUHTELİF MALZEMELERİN İŞLENMESİ HİZMET ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TRAFO ŞALT ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Maden Sahaları Dairesi Başkanlığı Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen malzemelerin alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1 - Teşekkülün;

a) Adres                                        :  AEL İşletme Müd. Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası         :  0 344 524 22 82/0 344 524 22 80

c) Elektronik Posta Adresi            :  ael@euas.gov.tr.

2 - İhale konusu malın

 

        a) Niteliği ve Türü

Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

Şartname Bedeli

İhale Tarihi

1

6,3 Kv 0,5-04 Kv 630 KVAlık trafo şalt ünitesi alımı

10 adet

2016-35362

TER-AEL-2016-0025

170,00 -TL

24/03/2016

 

b) Teslim yeri                               :  AEL İşletme Müdürlüğü Merkez Ambarı

c) Teslim Tarihi                            :  Teknik Şartnamede termin planı bulunmuyor ise istekliler belirtecektir.

d) İhale usulü                                :  Açık İhale Usulü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                          :  AEL İşletme Müdürlüğü İhale salonu.

b) Tarihi ve Saati                          :  24.03.2016, Saat: 14:00

c) İhale Dokümanlarının

    Görülmesi ve Temini                :  AEL İşletmesi Satınalma Şube Müdürlüğü

4.1) İhale dokümanı (Teklif İsteme Belgeleri) aşağıda belirtilen adreslerde ve Şirketimizin İnternet Sitesinde (www.euas.gov.tr) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların İhale dokümanını satın alması zorunludur.

4.2) Konu ile ilgilenen teklif sahipleri, İhale Dokümanı (Teklif İsteme Belgelerini) bedelini Vakıfbank (Elbistan Şb. Hesap No): TR92 0001 5001 5800 7286 0069 13 no’lu hesabına yatırıldığına dair, üzerinde ihale konusu iş ile ilgili istekli firma bilgilerinin yer aldığı banka dekontu ile müracaat edildiği takdirde, aşağıda belirtilen adreslerden temin edilebilir:

EÜAŞ Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü (Faks:0 344-524 22 80)

Afşin/KAHRAMANMARAŞ

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler. (Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi, isteklinin Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Ortak Girişim Belgesi, ihale dokümanının satın alındığına dair belge.)

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 (Yüzde üç)’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Teklifler, ihale tarihi saat 14:00’a kadar AEL İşletme Müdürlüğü Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, İadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.)

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

9 - İş bu ihaleler 4734 sayılı kanunun 3g maddesi kapsamında olduğundan, EUAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılarak neticelendirilecektir.

1570/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Gökçeada Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Fatih Mahallesi Atatürk Caddesi 287 Ada 4 no.lu parselde bulunan cinsi ve yüzölçümü ve diğer bilgileri altta belirtilen 4 adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesi gereğince kapalı arttırma teklif usulü ile satılacaktır.

2 - İhale 09.03.2016 Çarşamba günü saat 14.00’de Belediye Encümeni huzurunda; toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhaleyle satışı yapılacak taşınmazın;

Cinsi                          :  Otel Binası ve Lokanta İşyeri ile 3 adet işyeri

Ada                            :  287

Parsel                         :  4

Bağımsız Bölüm No  :  1, 2, 3, 4

Arsa Payı                   :  50/768, 50/768, 25/768, 643/768

Yüzölçümü                :  4 katlı tabanda 192,60 m2

Top. Fiyatı                 :  2.717.000,00 TL (Otel ve Lokanta İşyeri için; 1.700.000,00 TL, İşyerleri için toplam 1.017.000,00 TL işyerleri için ayrıca KDV tahsil edilecektir.)

Geçici Teminat           :  81.510,00 TL

4 - Muhammen Bedelin %3 ü kadar geçici teminat alınır.

5 - İstekliler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 5. maddesi gereğince istenilen belgeleri vermek zorundadır.

6 - İhaleye girebilmek için isteklilerden istenecek belgeler;

- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 6. Maddesinde sayılan kişilerden olmamak,

- Türkiye'de tebligat için adres göstermek,

- Şartnamesinde belirtildiği biçimde teklifte bulunmak,

- Geçici teminatı yatırmış olmak,

- Nüfus cüzdan fotokopisi,

- İkametgâh belgesi,

- İhaleye katılacakların vergi mükellefi olduğuna dair belge

- İstekliye ait noter tasdikli imza beyannamesi

- İstekliler adına vekaleten iştirak edilmesi halinde, teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

- Ticaret ile ilgilenen tüzel kişilerde, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri ve şirketin son yönetim durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin bir örneğinin sunulması ve yönetim kurulu kararının bir örneği,

- 03.07.2008 tarih ve 5782 sayılı Kanunun ikinci maddesi ile değişik 22.12.1934 tarih ve 2644 Sayılı Kanunun 36. maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca yabancı uyruklu olmamak;

- Belediye'ye su, vergi, kira ve sair hiçbir nam altında hiçbir borcu olmamak

- İhale dosyasını satın aldığına dair belge

7 - İhale şartnamesi mesai saatleri içinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden görülebilir, bedeli karşılığında temin edilebilir.

8 - İhale dosya bedeli 250,00 TL'dir.

9 - İhaleyi alan; ihale onayının tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içinde ihale kesin teminatını; 10 gün içinde ihale bedelinin %50 sini, 40 gün içinde de kalan %44'ünü ödeyecektir. Ödeme günlerinin tatile rastlaması halinde takip eden ilk iş gününde ödeme yapılacaktır. Tapu devir işlemleri paranın tamamı ödendikten sonra yapılacaktır. Devir işlemlerine ait vergi harç dahil tüm masraflar alıcıya aittir.

İlan olunur.

1533/1-1


CEBİRE, CEBİRE BULONU, ELASTİK RAY SELETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2016/42146

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. No: 2/1 GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr (7ihalekom@tcdd.gov.tr)

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı:

Teknik şartnameye göre, 8.090 adet cebire (5.390 adet UIC 60'lık raya uygun, 2.700 adet S 49'luk raya uygun), 10.090 adet cebire bulonu (7.390 adet UIC 60'lık raya uygun, 2.700 adet S 49'luk raya uygun), 10.000 adet elastik ray seleti (B 70 traverse uygun) alınacaktır.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g maddesi kapsamında TCDD Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliğine göre Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Başkanlığı - Afyonkarahisar adresine ihale gün ve saati olan 10/03/2016 günü saat 14:30'a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Bürosu - AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

1616/1-1


DE LOKOLARIN TAMİR VE BAKIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 50 ADET MARŞ MOTORU TAMİRİ HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2016/43308

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr. (7ihalekom@tcdd.gov.tr)

1 - İhale konusu hizmetin adı ve miktarı: DE Lokoların tamir ve bakımlarında kullanılmak üzere 50 adet marş motoru tamiri (Teknik Şartnameye göre) hizmet alım işidir.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Başkanlığı - AFYONKARAHİSAR adresine ihale tarihi olan 08/03/2016 günü saat 15:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Bürosu - AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar Veznesinden KDV dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

1615/1-1


LASTİK KAPLAMA YAPTIRILMASI HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletmemiz bünyesinde hizmet veren iş makinelerinden HD 785-2 tip komatsu kamyonlarda kullanılmakta olan 2400X49 tip iş makinası lastikleri, 23,5X Greyder Lastikleri Soğuk Kaplama Yöntemi ile 25 adet (+/-%20) Lastik Kaplama yaptırılması hizmet alımı işi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2016/39580

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Çanakkale Cad. Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel: 0286-4162001 - Faks: 0286-4163700

c) Elektronik Posta Adresi         :  clibilgiislem@cli.gov.tr

d) İnternet adresi                        :  www.cli.gov.tr.

2 - İhale konusu malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  HD 785-2 tip komatsu kamyonlarda kullanılmakta olan 2400X 49 tip iş makinası lastikleri, 23,5X Greyder Lastikleri Soğuk Kaplama Yöntemi ile 25 adet (+/-%20) Lastik Kaplama yaptırılması hizmet alımı işi

b) Teslim yeri                            :  ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

3 - İhalenin:

a) İhale Usulü                            :  Açık İhale (Kapalı Zarf)

b) Yapılacağı yer                       :  ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

c) Tarihi ve saati                        :  08/03/2016 Salı günü saat 15:00

d) Dosya No                              :  2016-01/KÇLİ - LASTİK KAPLAMA

4 - İhaleye ait dokümanlar;

Çan'da, ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve "Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 275041, Halk Bankası Çan Şb. TR13 0001 200964100013000003, Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 580072860732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 130,00 TL (posta yoluyla 140 TL) yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 08/03/2016 Salı günü saat l5.00'e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

1544/1-1


MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  ELİ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mh. Atatürk Cd.   No: 111   45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası   :  (236) 613 23 26 (4 hat)   Fax: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi       :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :

 

NİTELİĞİ - TÜRÜ - MİKTARI

İ.K NO

DOSYA NO

İHALE TARİH - SAATİ

TESLİM SÜRESİ

1

13 Kalem Redril ve İngersol Delici Yedeği Alımı

42023

2016-0300

09.03.2016-14.00

120 Gün

2

46. Kalem Muhtelif Filtre Alımı

42063

2016-0301

09.03.2016 -15.oo

90 Gün

 

b) Teslim yeri                         :  ELİ Cenkyeri merkez ambarı.

c) Teslim tarihleri                    :  Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür.

3 - İhalenin Yapılacağı yer      :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu toplantı salonu Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı bedeli; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa adresinde görülebilir ve 60.-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır.

8 - Müessesemiz bu ihalelerle ilgili olarak; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi (3/g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üyeliği zorunludur.

1571/1-1


MUHTELİF MALZEMELERİN İŞLENMESİ HİZMET ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:

İhale kayıt numarası                :  2016/38003

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası

b) Adresi                                :  Afyonkarahisar Konya Karayolu 22. Km  AFYONKARAHİSAR

c) Telefon ve Faks numarası   :  0 272 248 34 80   Faks: 0 272 248 34 87

2 - İhale konusu malların

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Muhtelif ebatlarda rule millerinin ve hatveli zincirlerinin işlenmesi (71.850 adet) hizmet alımı (detayı teknik şartnamemizde yer almaktadır.)

b) Teslim Yeri                        :  Afyon Şeker Fabrikası İmalat Birimi Malzeme Ambarı

c) Teslim Tarihi                      :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, işe başlama tarihinden itibaren en geç 30 (Otuz) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası - Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  11.03.2016 Cuma günü saat: 14.00

4 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanı (KDV. Dahil) TL 118,00 (Yüzonsekiz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, 11.03.2016 Cuma günü saat: 14.00’e kadar Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

9 - İsteklinin teklifini postayla göndermesi halinde dahi, T.Ş.F.A.Ş Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliğinin 24. ve 25. maddesi uyarınca eksiltme veya pazarlık yapılabileceğinden, isteklinin kanuni temsilcisinin noter onaylı belge aslı ile birlikte ihale gün ve saatinde hazır bulunması gerekmektedir. Kanuni temsilcinin ihale gün ve saatinde komisyon toplantı yerinde bulunmaması halinde postayla gönderilen teklif nihai teklif sayılacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kurumumuz şartname konusu mal alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. İhale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

1531/1-1