20 Şubat 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29630

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Avrupa Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Abdullah Gül Üniversitesinden:

Erenköy Gümrük Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Ziraat Bankası Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları -programları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvurular ilgili Birimlere şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan ile ilgili tüm bilgiler Üniversitemiz http://pdb.klu.edu.tr/ adresinde yer almaktadır.

 

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı/Program

Prof.

Doç.

Yrd. Doç.

Nitelikler

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

1

-

1

Davranışsal fiyatlandırma alanında çalışmaları bulunmak.

İktisat

İktisat Teorisi

1

Doçentliğini makro iktisat alanında almış olmak ve Finansal krizler, enflasyon, uluslararası finansal mimari alanlarında çalışmaları bulunmak.

1550/1-1


Avrupa Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda isimleri yazılı programlarına, 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince sözleşmeli statüde tam zamanlı Profesör ve Yardımcı Doçent kadrolarına eleman alınacaktır.

 

PROGRAMI

UNVANI

ADEDİ

AÇIKLAMALAR

Tıbbi Laboratuar Teknikleri

Profesör

1

Yan dal Uzmanlığını ve Doçentliğini Tıbbi Onkoloji alanında almış olmak.

Tıbbi Laboratuar Teknikleri

Yardımcı Doçent

1

Uzmanlığını Aile Hekimliği alanında almış olmak.

Tıbbi Laboratuar Teknikleri

Yardımcı Doçent

1

Uzmanlığını Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında almış olmak.

Fizyoterapi

Yardımcı Doçent

1

Uzmanlığını Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında almış olmak.

Anestezi

Yardımcı Doçent

1

Uzmanlığını Göğüs Hastalıkları alanında almış olmak.

Diyaliz

Yardımcı Doçent

1

Uzmanlığını Göğüs Hastalıkları alanında almış olmak.

Diyaliz

Yardımcı Doçent

1

Uzmanlığını İç Hastalıkları alanında almış olmak.

Odyometri

Yardımcı Doçent

2

Uzmanlığını Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında almış olmak.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Yardımcı Doçent

1

Yüksek Lisansını Genel Fizik, Doktorasını Nükleer Fizik alanında almış olmak.

Ağız ve Diş Sağlığı

Yardımcı Doçent

1

Doktorasını Ortodonti alanında almış olmak.

Ameliyathane Hizmetleri

Yardımcı Doçent

1

Uzmanlığını Genel Şirurji alanında almış olmak.

İlanla ilgili ayrıntılı bilgi www.avrupa.edu.tr adresinde bulunmaktadır.

1582/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Saf Eğitim Öğretim ve Kalkınma Vakfı. (Saf Vakfı)

VAKFEDENLER: Saf Uluslararası Eğitim Kurumları A.Ş.

VAKFIN İKAMETGAHI: ANKARA

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Ankara 18. Asliye Hukuk Mahkemesinin 25.01.2016 tarihinde kesinleşen, 30.12.2015 tarihinde tavzih edilen ve 22.10.2015 tarih ve E: 2015/218, K: 2015/474 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Eğitim ve öğretim hizmetleri konusunda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının izin verdiği her türlü seviyede eğitim kurumları, okul öncesi, ilk, orta ve yüksek öğretim okulları, lise, yüksek okul ve üniversiteler, lise, yüksekokul ve üniversitelere hazırlık kursları, her türlü yabancı dil kursları, sanat ve mesleğe yönelik eğitim ve öğretim kurumlarına araştırma, inceleme, geliştirme ve uygulama faaliyetlerine; eğitim teknolojisi, yöntem ve malzemelerinin geliştirilmesine her türlü maddi ve manevi katkı ve desteği sağlamak ve bu nitelikteki hizmetleri yapmak ve geliştirmek ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000.00.-TL. (YüzbinTürkLirasıdır.)

YÖNETİM KURULU: Saf Uluslararası Eğitim Kurumları A.Ş.’yi temsilen Mahdi İbrahim Thamer Al-Kubaisi, Mahdi İbrahim Thamer Al-Kubaisi, Naseer Al-Alusi, Aytekin Enver, Isstebrak Ibrahem Issmael Alsheesh

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetçe belirlenecek gayece aynı bir vakfa veya kuruluşa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

1576/1-1

—————

Yeşilhisar Hizmet Vakfı, Yeşilhisar Asliye Hukuk Mahkemesinin 05/01/2015 tarihinde kesinleşen 09/07/2014 tarihli ve E: 2013/96, K: 2014/210 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

1577/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

01.11.2012 tarihli ve 28454 sayılı, 06.04.2014 tarihli ve 28964 sayılı, 15.05.2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyetleri üç defa geçici olarak durdurulan ve 6 nolu yapı denetim izin belgesi iptal edilen Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada Ankara 1. İdare Mahkemesinin 15.10.2015 tarihli ve E.2014/1149-K.2015/1778 sayılı iptal kararı ile Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilen geçici faaliyet durdurma işlemlerinden bir tanesinin iptal edilmesine hükmedildiğinden, bu işleme istinaden 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesi doğrultusunda Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında uygulanan 6 nolu yapı denetim izin belgesinin iptali işleminin iptal edilmesi, ancak Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin, mahkemenin yürütmenin durdurulması kararına konu olan geçici faaliyet durdurma cezaları dışında, 17.05.2014 tarihli ve 29003 sayılı, 18.06.2014 tarihli ve 29034 sayılı Resmi Gazetelerde ilan edilen 2 (iki) adet geçici faaliyet durdurma cezası bulunduğundan, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesindeki “Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü gereğince 6 nolu Yapı Denetim İzin Belgesi’nin iptal edilmesi Bakanlık Makamının 30.12.2015 tarihli ve 35010 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1546/1-1


Adalet Bakanlığından:

Erciş İcra Müdürlüğünün 2002/425 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

1499/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\ysk_Sayfa_1.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\ysk_Sayfa_2.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\ysk_Sayfa_3.jpg


Erenköy Gümrük Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüzce aşağıda unvanları yer alan firmalar adına tescilli muhtelif sayı ve tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamesi muhteviyatı eşyadan kaynaklanan ihtilafa ilişkin yükümlülerin adreslerinin bulunamaması nedeni ile amme alacağının daha fazla sürüncemede kalmaması için 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve 29. maddeleri gereğince aşağıda tutarları belirtilen kamu alacakları ilanen tebliğ olunur. 16.02.2016

 

FİRMA ADI

KDV

KDV PARA CEZASI

ÖTV

ÖTV PARA CEZASI

COSMOPROF DIŞ TİC. LİM. ŞİR.

(V. No: 2120460497)

332,50-TL

997,50-TL

307,87-TL

923,61-TL

1562/1-1

—————

Müdürlüğümüzce aşağıda unvanları yer alan firmalar adına tescilli muhtelif sayı ve tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamesi muhteviyatı eşyadan kaynaklanan ihtilafa ilişkin yükümlülerin adreslerinin bulunamaması nedeni ile aşağıda sayı ve tarihleri belirtilen muhtelif Ödeme Emirlerine konu amme alacağının daha fazla sürüncemede kalmaması için 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve 29. maddeleri gereğince aşağıda tutarları belirtilen kamu alacakları ilanen tebliğ olunur. 16.02.2016

 

FİRMA ADI

ÖDEME EMRİ SAYI/TARİH

KDV

KDV PARA CEZASI

KKDF

KKDF PARA CEZASI

SEDEF SARGIN

(TC. No: 26177560420)

6665518/

17.03.2015

7.575,00-TL

22.725,00-TL

 

 

ÖZGÜR ÖZDEMİR

(TC. No: 28384269530)

12420701/

14.12.2015

27,00-TL

81,00-TL

 

 

HUTSMAN İLERİ TEK. SAN. TİC. A.Ş. (V. No: 1040282477)

12232887/

07.12.2015

181,98-TL

545,94-TL

 

 

VİAL DAYANIKLI TÜK. MALLARI SAN. TİC. A.Ş

(V. No: 3350409582)

12194108/12194027/

04.12.2015

1.946,29-TL

6.712,97-TL

 

 

ASMABAĞ İÇECEK LTD. ŞTİ.

(V. No: 0900262927)

12907578/

06.01.2016

261,10-TL

783,30-TL

3.263,79-TL

9.791,37-TL

AKIN BAYRAĞI

(TC. No: 1420082516)

12995339/

08.01.2016

248,00-TL

744,00-TL

1.377,00-TL

4.131,00-TL

1563/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ

 


Ziraat Bankası Anonim Şirketinden:

ZİRAAT BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ