20 Şubat 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29630

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MUCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATIŞ İLANI 2016/2

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


IP SANTRAL VE IP TELEFON SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


SOĞUK ÇEKİLMİŞ GALVANİZ KAPLI METAL BANT SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden:


57 KALEM (7 GRUP) MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


1 ADET ARAÇ SATILACAKTIR

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan:


TTK İHTİYACI OLARAK 677 ADET SUNİ DERİ VE 138 ADET MİFLONLU DERİ GOCUK ALIMI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE OLACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


TAHMİL TAHLİYE İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:


İHALE SONUÇ İLANI

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden:


BORULU TİP EŞANJÖR APARATLARI BORU TEMİZLEME İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


AF-CEB-WB5-GÜÇL-ONAR-01 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:


AF-CEB-WB2-GÜÇL-ONAR-01 İŞİ İÇİN ULUSLARARASI REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:


AF-CEB-WB4-YAPIM-10 İŞİ İÇİN ULUSLARARASI REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:


AF-CEB-WB4-YAPIM-09 İŞİ İÇİN ULUSLARARASI REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:


HALI VE KİLİM SATIŞI YAPILACAKTIR

Sümer Holding A. Ş. Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Körfez Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MUCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATIŞ İLANI 2016/2

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 32,64 TL. ile en çok 262,625,00 TL. arasında değişen; 25.02.2016 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 4,00.- TL., en çok 26.262,50 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında, konteyner, muhtelif oto parçası, muhtelif elektronik, şekerle tatlandırılmış kako tozu, aksam, muhtelif kimyevi madde v.s 26 grup eşya; açık artırma suretiyle, Sultan Orhan Mah. Terminal Cad. No: 1 Gebze - KOCAELİ adresindeki Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğü İhale Salonunda 26/02/2016 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye web sitemiz http://www.gtb.gov.tr/ ve “http://tasfiye.gtb.gov.tr” internet adreslerimiz ile (0) (262) (646 24 95) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekaletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00.- TL. bedel karşılığı Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

1560/1-1


IP SANTRAL VE IP TELEFON SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ihtiyacı IP Santral ve IP Telefon teknik şartnamesine uygun olarak ve malzeme listesinde belirtilen miktarlarda, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 01/03/2016 günü, saat: 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat: 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

1581/1-1


SOĞUK ÇEKİLMİŞ GALVANİZ KAPLI METAL BANT SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Soğuk Çekilmiş Galvaniz Kaplı Metal Bant Teknik Özellikler Listesi ve Ticari şartname esaslarına göre iç piyasadan “Açık Teklif Usulü” ile satın alınacaktır.

 

CİNSİ

MİKTARI

NEYE GÖRE ALINACAĞI

SON TEKLİF VERME TARİHİ

Soğuk Çekilmiş Galvaniz Kaplı Metal Bant

1.000.000

m

Teknik Özellikler Listesi

03.03.2016

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Basım İşletme Müdürlüğü Satınalma Şefliğinde ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya İşletmenin banka hesaplarından birisine yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik Özellikler Listesi ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 03/03/2016 günü, saat: 14.00’ e kadar Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Güney Yan Yolu No: 22 D-100 Karayolu Üzeri Gebze/ KOCAELİ adresinde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat: 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler ihale konusu Soğuk Çekilmiş Galvaniz Kaplı Metal Bant tamamı için teklifte bulunacaklardır. Kısmi teklifler kabul edilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihi itibarı ile en az 6 ay geçerli GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir. Teminatın; Banka teminat mektubu olması halinde, teminat mektubunda “…4734 ve 4735 sayılı kanun ibaresi yerine, ilgili kanunun ve şartname hükümlerinin yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu …” ibaresi yer alacaktır.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, İşletme satın alma konusu hizmet alımı işini ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

1551/1-1


57 KALEM (7 GRUP) MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:

Tıp Fakültesine 57 Kalem (7 Grup) Malzeme Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2016/23146

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü MERKEZ / ÇORUM

b) Telefon ve faks numarası      :  Tel: (364) 2192052 – Faks: (364) 2192054

c) Elektronik posta adresi          :  bap@hitit.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)            :  www.hitit.edu.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  57 Kalem (7 Grup)

b) Teslim [yeri/yerleri]               :  Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı /ÇORUM

c) Teslim [tarihi/tarihleri]           :  İşin süresi, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 180 (Yüz Seksen) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Hitit Üniversitesi Rektörlük Binası İhale Salonu Kuzey Kampüsü MERKEZ/ÇORUM

b) Tarihi ve saati                        :  16.03.2016 Çarşamba günü - Saat: 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.6. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.3.2. İstekliler teklif ettikleri ürünlerin kataloglarını teklif dosyası içerisinde sunacaktır.

4.3.3. İstekliler teknik şartnameye madde madde hazırlayacakları cevap metinlerini teklif dosyası içerisinde sunacaktır.

4.3.4. İstekliler ihtiyaç listesinin 1. grubunda yer alan malzemelere ilişkin olarak, teklif verilecek her marka ürüne ait en az 1 adet olmak üzere en az 10 farklı makete ait numuneyi ihaleden önce tutanak karşılığı Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine teslim edecekler ve teslim ettiklerine dair tutanağı teklif dosyası içerisinde sunacaktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye yerli ve yabancı tüm istekliler katılabilir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığı Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü MERKEZ/ ÇORUM adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 65,00 TL (Altmış Beş Türk Lirası) doküman bedelini Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı banka hesabına (Halkbank Çorum Şb. TR66 0001 2009 3120 0006 0000 10) yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine (16.03.2016 Çarşamba günü Saat 10:00) kadar Hitit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Kuzey Kampüsü MERKEZ/ÇORUM adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla ihale tarihi ve saatinde (Hitit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Kuzey Kampüsü MERKEZ/ÇORUM) İdareye teslim edilecek şekilde gönderilebilir. Postadaki gecikme ve diğer eksikliklerden Kurumumuz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat üzerinden sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. Kısım sayısı 7 (Yedi)’dir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

1461/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Müessese Müdürlüğü Eynez’den kamyonlara kömür yükleme Hizmet Alımı işi açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen tarihlerde ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk cd. No.111 45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası   :  (236) 613 23 26 (4 hat)   Fax 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi       :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a)

 

Niteliği - Türü - Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

İhale Tarih ve Saati

Süre

1

E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Eynez Yeraltı Kontrol şube müdürlüğüne bağlı stok sahalarından İdere ve Piyasa kamyonlarına 1.500.000 ton kömür yükleme hizmet alımı işi

2016-38189

2016-278

08.03.2016

14:00

360

gün

 

b) Yapılacağı yer                    :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü SOMA/MANİSA.

c) İşin süresi                           :  İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                          :  Açık ihale

3 - İhalenin yapılacağı yer       :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk cad. No.111 45500 Soma/MANİSA, adreslerinde görülebilir. İhale dokümanlarının şartnamelerini 100,00 TL, karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 60 gündür.

8 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

1572/1-1


1 ADET ARAÇ SATILACAKTIR

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan:

1 - Kurumumuza ait 1 adet araç TÜBİTAK Taşınır ve Taşınmazlarının İdaresine Dair İhale Yönetmeliği Madde 24 “Açık artırma ve eksiltme usulü” ile satılacaktır.

2 - İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini

İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ücretsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını ücretsiz olarak alması zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği

    ve ücretsiz alınabileceği yer          :  Atatürk Bulvarı No: 221, Kat: 7 - Kavaklıdere/ ANKARA

b) İlgili Personel                              :  M. Fatih İLTER   Tel: 468 53 00/1120

3 - Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarihi ve saati:

a) Tekliflerin sunulacağı yer             :  Atatürk Bulvarı No: 221, Kat: 7, Kavaklıdere/ ANKARA

b) Son teklif verme tarihi ve saati     :  04/03/2016, Cuma günü Saat: 14.30

İstekliler ihaleye katılabilmeleri için yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar geçici teminat ile imzalamış olduğu idari şartnameyi ilgili personele kapalı zarf ile teslim edecektir. İadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilen teklifler, isteklinin ilk ve son fiyat teklifi olarak değerlendirilecektir. İhale üzerinde kalan istekli ihale tarihinden itibaren 3 (Üç) gün içinde araç bedeli, KDV ve Damga Vergisini nakit olarak Kurum veznesine yatıracaktır.

4 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Atatürk Bulvarı No: 221, Kat: 7 Kavaklıdere/ ANKARA

b) Tarih ve Saati                               :  04/03/2016, Cuma günü, Saat: 14.30

5 - Bu ihalede, “Açık artırma ve eksiltme Usulü” yapılacak olup, sunulacak kapalı zarf üzerine aracın plakası yazılacaktır.

6 - Araçların Görülebileceği Yer      :  TÜBİTAK Başkanlık Binası, Atatürk Bulvarı No: 221 Kavaklıdere/ANKARA

 

Aracın Cinsi

Plakası

Modeli

Modeli Muhammen Bedel

Geçici Teminat Tutarı

* Renault Megane II

06 BH 9885

2008

14.000 TL+KDV

420,00 TL

 

7 - Muhammen bedele KDV dahil edilmemiş olup, %1 oranında KDV ilave edilecektir.

8 - TÜBİTAK ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

1464/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK 677 ADET SUNİ DERİ VE 138 ADET MİFLONLU DERİ GOCUK ALIMI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE OLACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2016/37691

1 - İdarenin                                : 

a) Adresi                                    :  TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel:   0.372 252 00 00 (70 Hat)

                                                     Faks: 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          :  satınalma @taskomuru.gov.tr.

2 - İhale konusu malın               : 

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Suni ve Miflonlu Deri Gocuk

                                                     Miktarı: 677 Adet Suni Deri Gocuk

                                                     138 Adet Miflonlu Deri Gocuk

b) Teslim yeri                            :  Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü, Tesellüm Şefliği Ambarı

c) Teslim tarihi                           :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 günde teslim edilecektir

3 - İhalenin                                : 

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  15/03/2015 – 15.00

c) Dosya No                              :  1631202

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri:

4-1- İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) İdari şartnamenin 55 inci maddesinde ayrıntısı belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15.maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri ön görülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi

j) Bu şartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1- Firmalar her bir kalem için bir adet numune vereceklerdir.

5 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK görülebilir ve şartnameler 20,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, en geç 15.03.2016, saat 15:00’e kadar T.T.K. Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 125 Mithat paşa Mah. 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

9 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3' ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez

12 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

12.1.1 İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

12.1.2 Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

1524/1-1


TAHMİL TAHLİYE İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:

Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünün 2016 yılı tahmil tahliye işlerinin (haşhaş kapsülü, kimyevi maddeler ve her türlü malzemenin yüklenip boşaltılması, gerektiğinde bu işler için araç ve müteferrik işçi sağlanması, üretimden çıkan küspenin nakliyesi) yaptırılması ihale edilecektir.

Açık eksiltme suretiyle yapılacak ihalede geçici teminatlarla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamesinde belirtilmiştir. Söz konusu işin toplam muhammen bedeli 845.510,- TL olup; İhale 02.03.2016 günü saat: 14.00 de yapılacaktır.

Şartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki TMO AAF İşletme Müdürlüğünden 150,-TL bedel ile temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine iletişim bilgileri, vergi dairesi ve numarasının işlenerek 0 272 612 56 67 numaralı faks gönderilmesi durumunda şartname kargo ile isteklilerin adresine gönderilecek ve bu konuda 0 272 612 66 62 / 9352 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.

İsteklilerin belirtilen gün ve saatte Bolvadin Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünde hazır bulunmaları gerekmektedir.

İşletmemizin yapacağı bu ihale TMO ihale yönetmeliğine göre yapılacaktır.

1558/1-1


İHALE SONUÇ İLANI

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden:

İHALE KOMİSYON EK KARARI

Karar No                    :  01

İdarenin Adı               :  TCDD 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AFYONKARAHİSAR

İşin Adı                      :  Kütahya ili, Tavşanlı İlçesi, Yeni mahallesi, 854 ada 142 numaralı hisseli parselin satışı

İhale Tarih ve Saati    :  09.12.2015 günü, saat: 15:30

İhale Usulü                :  4046 sayılı Kanun 18. madde - Pazarlık Usulü

Yönetim Kurulumuzun 09.02.2015 tarihli ve 2/23 sayılı kararı ile satışı uygun görülen Mülkiyeti Teşekkülümüze ait Kütahya İli, Tavşanlı İlçesi, Yeni mahallesi, 854 ada 142 parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 1.063,00 m2'lik hisseli taşınmazın 152,00 m2'lik kısmının satışını teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda 7. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunca;

• 147.000,00 (Yüzkırkyedibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Furkan Petrol Ürünleri Paz. Tic. Ltd. Şti.'ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

• 121.000,00 (Yüzyirmibirbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Mesut KAPTAN'ın teklifi muhammen bedelin altında kalması nedeni ile ihalenin iptali için Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bu Komisyon Kararı TCDD Yönetim Kurulunun 04.02.2016 Tarih ve 2/29 sayılı Kararı ile onaylanmıştır.

1591/1-1


BORULU TİP EŞANJÖR APARATLARI BORU TEMİZLEME İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2016/40064

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  Sivrihisar Cad. No: 195 Eskişehir

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 222 230 27 39 - 0222-230 27 38

2 - İhale Konusu Hizmetin:

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Borulu tip eşanjör aparatlarındaki boruların, iç cidarlarındaki kirliliklerin basınçlı su jeti makinesi ile temizlenmesi işi. 61.284 Adet.

b) Yapılacağı yer                       :  Kazım TAŞKENT - Eskişehir Şeker Fabrikası

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                        :  Kazım TAŞKENT - Eskişehir Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  08.03.2016 Salı Günü Saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek

Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

f) Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve ya Noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler:

4.2.1. İş Deneyim Belgeleri:

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme bedelinin en az %80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin verilmesi zorunludur.

Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az %80'ine ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de yukarıdaki fıkra kapsamında değerlendirilir.

Teklif edilen bedelin %20’i oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının %30’undan az olamaz.

4.2.2. İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler:

Her türlü basınçlı su jeti makinesi ile yapılan temizleme hizmetleri.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

7 - Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

8 - İhale dokümanı Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - 08.03.2016 Salı günü saat 14.00’de kadar Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10 - Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

11 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

12 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

15 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu ihale kanunlarına tabi değildir.

1530/1-1


AF-CEB-WB5-GÜÇL-ONAR-01 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:

Proje Adı                                   :  İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP)/TÜRKİYE

İhale Paketi Numarası                :  AF-CEB-WB5-GÜÇL-ONAR-01

Teklifin/Sözleşmenin Tanımı     :  Kamu İdari Binaları Güçlendirme ve Onarım İnşaatı Sözleşme Paketi

Projenin Kapsamı                      :  İstanbul İlinde 4 Adet Kamu Binasının Güçlendirme ve Onarım İnşaatı İşi

Projenin Süresi                          :  270 Gün

Sözleşme İmza Tarihi                :  09 Şubat 2016

 

Kazanan Teklif Sahibi

Kazanan Teklif Sahibi

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Nihai Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Nil Yapı Malzemeleri ve İnş. Tic. A.Ş.

7.748.830,00 TL

7.748.830,00 TL

 

Değerlendirilen Teklif Sahipleri

Değerlendirmeye Alınan Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Değerlendirmeye Alınan Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

1. Nil Yapı Malzemeleri ve İnş. Tic. A.Ş.

7.748.830,00 TL

7.748.830,00 TL

2. Demars İnşaat Turizm. Tic. Ltd. Şti.&En-Sa Yapı ve İnş. Tur. Nak. Gıda San. A.Ş. Ortak Girişimi

8.332.000,00 TL

8.332.000,00 TL

3. B.S Mimarlık Dekorasyon ve İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

9.840.000,00 TL

9.840.000,00 TL

4. Doğan Müh. Elek. San. ve Tic. Ltd. Şti. & Adfen İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi

14.800.000,00 TL

14.800.000,00 TL

 

Reddedilen Teklif Sahipleri

Reddedilen Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Reddedilme Nedenleri

-

-

-

1470/1-1


AF-CEB-WB2-GÜÇL-ONAR-01 İŞİ İÇİN ULUSLARARASI REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:

Proje Adı                                   :  İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) /TÜRKİYE

İhale Paketi Numarası                :  AF-CEB-WB2-GÜÇL-ONAR-01

Teklifin/Sözleşmenin Tanımı     :  Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Güçlendirme ve Onarım İnşaatı Sözleşme Paketi

Projenin Kapsamı                      :  İstanbul İli Üsküdar İlçesinde bulunan Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin (2.faz) Güçlendirme ve Onarım İnşaatı İşi

Projenin Süresi                          :  330 Gün

Sözleşme İmza Tarihi                :  05 Şubat 2016

 

Kazanan Teklif Sahibi

Kazanan Teklif Sahibi

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Nihai Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Akyapı İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş.& Turyapı Grup İnş. Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişim

31.250.000,00 TL

31.250.000,00 TL

 

Değerlendirilen Teklif Sahipleri

Değerlendirmeye Alınan Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Değerlendirmeye Alınan Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

1. Akyapı İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş.& Turyapı Grup İnş. Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi

31.250.000,00 TL

31.250.000,00 TL

2. Doğcan İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş.& Egemen İnşaat ve Tic. A.Ş. Ortak Girişimi

34.390.000,00 TL

34.390.000,00 TL

3. Zeksan İnşaat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.

34.830.000,00 TL

34.830.000,00 TL

4. Niyazi Bayramoğlu

35.440.000,00 TL

35.440.000,00 TL

 

Reddedilen Teklif Sahipleri

Reddedilen Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Reddedilme Nedenleri

-

-

-

1471/1/1-1

—————

CONTRACTS AWARDED BY ICB NUMBER: AF-CEB-WB2-GUCL-ONAR-01

Name of Project

(include project country)  :  İstanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project (ISMEP) TURKEY

Project ID                         :  AF-CEB-WB2-GUCL-ONAR-01

Bid/Contract Description  :  “Contract Package For Retrofitting And Renovation Of Zeynep Kamil Pediatrics And Obstetrics Training And Research Hospital”

Scope of Contract             :  Lump Sum Turnkey Retrofitting And Renovation Of Zeynep Kamil Pediatrics And Obstetrics Training And Research Hospital”

Duration                           :  330 Days

Contract Signature Date   :  February 05, 2016

Awarded Bidder

Name & Address of awarded bidder:

Akyapı İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş. & Turyapı Grup İnş. Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti. JV. (TURKEY)

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

31.250.000,00

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

31.250.000,00

 


Name of evaluated bidder(s):

1. Akyapı İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş. & Turyapı Grup İnş. Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti. JV. (TURKEY)

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

31.250.000,00

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

31.250.000,00

Name of evaluated bidder (s):

2. Doğcan İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş. & Egemen İnşaat ve Tic. A.Ş. JV. (TURKEY)

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

34.390.000,00

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

34.390.000,00

 

Name of evaluated bidder(s):

3. Zeksan İnşaat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. (TURKEY)

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

34.830.000,00

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

34.830.000,00

 

Name of evaluated bidder (s):

4. Niyazi Bayramoğlu (TURKEY)

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

35.440.000,00

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

35.440.000,00

 

Rejected Bidder (s):

 

Name of rejected bidder (s): -

 

Bid price at bid opening: -

(Excluding VAT) (TL)

 

Reason (s) for rejection: -

1471/2/1-1


AF-CEB-WB4-YAPIM-10 İŞİ İÇİN ULUSLARARASI REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:

Proje Adı                                   :  İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) /TÜRKİYE

İhale Paketi Numarası                :  AF-CEB-WB4-YAPIM-10

Teklifin/Sözleşmenin Tanımı     :  Eğitim Yapıları Yeniden Yapım İnşaatı Sözleşme Paketi

Projenin Kapsamı                      :  İstanbul İlinde 3 adet Eğitim Yapısının Yeniden Yapım İşi

Projenin Süresi                          :  330 Gün

Sözleşme İmza Tarihi                :  05 Şubat 2016

 

Kazanan Teklif Sahibi

Kazanan Teklif Sahibi

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Nihai Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Demars İnşaat Turizm. Tic. Ltd. Şti. & En-Sa Yapı ve İnş. Tur. Nak. Gıda San. A.Ş. Ortak Girişimi

17.777.000,00 TL

17.777.000,00 TL

 

Değerlendirilen Teklif Sahipleri

Değerlendirmeye Alınan Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Değerlendirmeye Alınan Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

1.Demars İnşaat Turizm. Tic. Ltd. Şti. & En-Sa Yapı ve İnş. Tur. Nak. Gıda San. A.Ş. Ortak Girişimi

17.777.000,00 TL

17.777.000,00 TL

2.Şahinler Yapı Proje San. ve Tic. Ltd. Şti.

18.750.000,00 TL

18.750.000,00 TL

3.B.S Mimarlık Dekorasyon ve İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

19.100.000,00 TL

19.100.000,00 TL

4.Altındağ İnşaat Taah. Tic. İth. İhr. Ltd. Şti.

19.149.000,00 TL

19.149.000,00 TL

5.İzbay İnşaat Nakliye Akaryakıt Ürün San. Tic. Ltd. Şti.

19.200.000,00 TL

19.200.000,00 TL

6.Güçar İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

19.200.000,00 TL

19.200.000,00 TL

7.Ali Acar İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.

19.528.000,00 TL

19.528.000,00 TL

8.Zeksan İnşaat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.

19.618.400,00 TL

19.618.400,00 TL

9.Doğan Müh. Elek. San. ve Tic. Ltd. Şti. & Adfen İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi

19.700.000,00 TL

19.700.000,00 TL

10.Aksu İnşaat A.Ş.

20.776.000,00 TL

20.776.000,00 TL

11.Kahraman İnşaat Tic. Ltd. Şti.

20.920.000,00 TL

20.920.000,00 TL

12. Ray Mühendislik Müşavirlik İnş. San. ve Tic. A.Ş.

21.710.000,00 TL

21.710.000,00 TL

 

Reddedilen Teklif Sahipleri

Reddedilen Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Reddedilme Nedenleri

-

-

-

1472/1/1-1

—————

CONTRACTS AWARDED BY ICB NUMBER: AF-CEB-WB4-WORKS-10

Name of Project

(include project country)     :  İstanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project (ISMEP) TURKEY

Project ID                            :  AF-CEB-WB4-WORKS-10

Bid/Contract Description     :  Contract Package for Reconstruction Work of Educational Buildings

Scope of Contract                :  Lump Sum Turnkey Reconstruction works of the following 3 Educational Buildings shall be realized in İstanbul

Duration                              :  330 Days

Contract Signature Date      :  February 05, 2016

Awarded Bidder

Name & Address of awarded bidder:

Demars İnşaat Turizm. Tic. Ltd. Şti. & En-Sa Yapı ve İnş. Tur. Nak. Gıda San. A.Ş.  JV. (TURKEY)

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

17.777.000,00

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

17.777.000,00

 


Name of evaluated bidder (s):

1.Demars İnşaat Turizm. Tic. Ltd. Şti. & En-Sa Yapı ve İnş. Tur. Nak. Gıda San. A.Ş.  JV. (TURKEY)

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

17.777.000,00

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

17.777.000,00

 

Name of evaluated bidder (s):

2. Şahinler Yapı Proje San. ve Tic. Ltd. Şti. (TURKEY)

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

18.750.000,00

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

18.750.000,00

 

Name of evaluated bidder (s):

3. B.S Mimarlık Dekorasyon ve İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. (TURKEY)

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

19.100.000,00

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

19.100.000,00

 

Name of evaluated bidder (s):

4. Altındağ İnşaat Taah. Tic. İth. İhr. Ltd. Şti. (TURKEY)

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

19.149.000,00

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

19.149.000,00

 

Name of evaluated bidder (s):

5. İzbay İnşaat Nakliye Akaryakıt Ürün San. Tic. Ltd. Şti. (TURKEY)

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

19.200.000,00

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

19.200.000,00

 

Name of evaluated bidder (s):

6. Güçar İnşaat San. ve Tic. A.Ş. (TURKEY)

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

19.200.000,00

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

19.200.000,00

 

Name of evaluated bidder (s):

7. Ali Acar İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. (TURKEY)

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

19.528.000,00

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

19.528.000,00

 

Name of evaluated bidder (s):

8. Zeksan İnşaat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. (TURKEY)

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

19.618.400,00

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

19.618.400,00

 

Name of evaluated bidder (s):

9. Doğan Müh. Elek. San. ve Tic. Ltd. Şti. & Adfen İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. JV. (TURKEY)

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

19.700.000,00

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

19.700.000,00

 

Name of evaluated bidder (s):

10. Aksu İnşaat A.Ş. (TURKEY)

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

20.776.000,00

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

20.776.000,00

 

Name of evaluated bidder (s):

11. Kahraman İnşaat Tic. Ltd. Şti. (TURKEY)

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

20.920.000,00

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

20.920.000,00

 

Name of evaluated bidder (s):

12. Ray Mühendislik Müşavirlik İnş. San. ve Tic. A.Ş. (TURKEY)

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

21.710.000,00

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

21.710.000,00

 

Rejected Bidder (s):

    

Name of rejected bidder (s): -

 

Bid price at bid opening: -

(Excluding VAT) (TL)

 

Reason (s) for rejection: -

1472/2/1-1


AF-CEB-WB4-YAPIM-09 İŞİ İÇİN ULUSLARARASI REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:

Proje Adı                                   :  İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP)/TÜRKİYE

İhale Paketi Numarası                :  AF-CEB-WB4-YAPIM-09

Teklifin/Sözleşmenin Tanımı     :  Eğitim Yapıları Yeniden Yapım İnşaatı Sözleşme Paketi

Projenin Kapsamı                      :  İstanbul İlinde 2 adet Eğitim Yapısının Yeniden Yapım İşi

Projenin Süresi                          :  360 Gün

Sözleşme İmza Tarihi                :  15 Şubat 2016

 

Kazanan Teklif Sahibi

Kazanan Teklif Sahibi

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Nihai Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

İzbay İnşaat Nakliye Akaryakıt Ürün San. Tic. Ltd. Şti.

16.999.000,00 TL

16.999.000,00 TL

 

Değerlendirilen Teklif Sahipleri

 

Değerlendirmeye Alınan Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Değerlendirmeye Alınan Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

1. İzbay İnşaat Nakliye Akaryakıt Ürün San. Tic. Ltd. Şti.

16.999.000,00 TL

16.999.000,00 TL

2. Şahinler Yapı Proje San. ve Tic. Ltd. Şti.

17.149.720,00 TL

17.149.720,00 TL

3. Kahraman İnşaat ve Tic. Ltd. Şti.

17.530.000,00 TL

17.530.000,00 TL

4. Altındağ İnşaat Taah. Tic. İth. İhr. Ltd. Şti.

17.720.000,00 TL

17.720.000,00 TL

5. Leda Yapı ve Proje Taah. Ltd. Şti.&Aydın İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.

18.690.000,00 TL

18.690.000,00 TL

6. Aksu İnşaat A.Ş.

19.263.000,00 TL

19.263.000,00 TL

7. Zeksan İnşaat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.

19.452.000,00 TL

19.452.000,00 TL

8. Niyazi Bayramoğlu

19.485.000,00 TL

19.485.000,00 TL

9. B.S Mimarlık Dekorasyon ve İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

19.610.000,00 TL

19.610.000,00 TL

10. Güçar İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

19.750.000,00 TL

19.750.000,00 TL

11. Demars İnşaat Turizm. Tic. Ltd. Şti.&En-Sa Yapı ve İnş. Tur. Nak. Gıda San. A.Ş.

19.932.000,00 TL

19.932.000,00 TL

12. Doğan Müh. Elek. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Adfen İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı

20.400.000,00 TL

20.400.000,00 TL

13. Tigris Mühendislik Müşavirlik-Elektrik Elektronik İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

20.480.000,00 TL

20.480.000,00 TL

14. Mustafa Ekşi İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.

20.543.000,00 TL

20.543.000,00 TL

15. Ray Mühendislik Müşavirlik İnş. San. ve Tic. A.Ş.

21.780.000,00 TL

21.780.000,00 TL

16. Doğcan İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş.

22.220.000,00 TL

22.220.000,00 TL

 

Reddedilen Teklif Sahipleri

Reddedilen Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Reddedilme Nedenleri

-

-

-

1552/1/1-1

—————

Contracts Awarded by ICB Number: AF-CEB-WB4-WORKS-09

Name of Project (include project country)    :  İstanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project (ISMEP) TURKEY

Project ID                                                     :  AF-CEB-WB4-WORKS-09

Bid/Contract Description                                 ontract Package for Reconstruction Work of Educational Buildings

Scope of Contract                                         :  Lump Sum Turnkey Reconstruction works of the following 2 Educational Buildings shall be realized in İstanbul

Duration                                                       :  360 Days

Contract Signature Date                                :  February 15, 2016

 

Awarded Bidder

 

Name & Address of awarded bidder:

İzbay İnşaat Nakliye Akaryakıt Ürün San. Tic. Ltd. Şti. (Turkey)

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

16.999.000,00

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

16.999.000,00

 

 

Name of evaluated bidder (s):

1.İzbay İnşaat Nakliye Akaryakıt Ürün San. Tic. Ltd. Şti. (Turkey)

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

16.999.000,00

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

16.999.000,00

 

Name of evaluated bidder (s):

2. Şahinler Yapı Proje San. ve Tic. Ltd. Şti. (Turkey)

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

17.149.720,00

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

17.149.720,00

 

Name of evaluated bidder (s):

3. Kahraman İnşaat ve Tic. Ltd. Şti. (Turkey)

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

17.530.000,00

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

17.530.000,00

 

Name of evaluated bidder (s):

4. Altındağ İnşaat Taah. Tic. İth. İhr. Ltd. Şti. (Turkey)

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

17.720.000,00

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

17.720.000,00

 

Name of evaluated bidder (s):

5. Leda Yapı ve Proje Taah. Ltd. Şti. & Aydın İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. JV. (Turkey)

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

18.690.000,00

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

18.690.000,00

 

Name of evaluated bidder (s):

6. Aksu İnşaat A.Ş. (Turkey)

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

19.263.000,00

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

19.263.000,00

 

Name of evaluated bidder (s):

7. Zeksan İnşaat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. (Turkey)

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

19.452.000,00

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

19.452.000,00

 

Name of evaluated bidder (s):

8. Niyazi Bayramoğlu (Turkey)

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

19.485.000,00

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

19.485.000,00

 

Name of evaluated bidder (s):

9. B.S Mimarlık Dekorasyon ve İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. (Turkey)

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

19.610.000,00

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

19.610.000,00

 

Name of evaluated bidder (s):

10. Güçar İnşaat San. ve Tic. A.Ş. (Turkey)

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

19.750.000,00

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

19.750.000,00

 

Name of evaluated bidder (s):

11. Demars İnşaat Turizm. Tic. Ltd. Şti.&En-Sa Yapı ve İnş. Tur. Nak. Gıda San. A.Ş. JV. (Turkey)

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

19.932.000,00

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

19.932.000,00

 

Name of evaluated bidder (s):

12. Doğan Müh. Elek. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Adfen İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. JV. (Turkey)

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

20.400.000,00

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

20.400.000,00

 

Name of evaluated bidder (s):

13. Tigris Mühendislik Müşavirlik-Elektrik Elektronik İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. (Turkey)

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

20.480.000,00

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

20.480.000,00

 

Name of evaluated bidder (s):

14. Mustafa Ekşi İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. (Turkey)

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

20.543.000,00

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

20.543.000,00

 

Name of evaluated bidder (s):

15. Ray Mühendislik Müşavirlik İnş. San. ve Tic. A.Ş. (Turkey)

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

21.780.000,00

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

21.780.000,00

 

Name of evaluated bidder (s):

16. Doğcan İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş. (Turkey)

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

22.220.000,00

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

22.220.000,00

 

Rejected Bidder (s):

 

Name of rejected bidder (s): -

 

Bid price at bid opening: -

(Excluding VAT) (TL)

 

Reason(s) for rejection: -

1552/2/1-1


HALI VE KİLİM SATIŞI YAPILACAKTIR

Sümer Holding A. Ş. Genel Müdürlüğünden:

Karşıyaka Mah. Haymana Yolu 2. Km. Gölbaşı/ANKARA adresindeki Gölbaşı Halı Satış Mağazası stoklarında bulunan muhtelif cins ve ebatta halı ve kilimlerin satışını kapsamaktadır.

Grup No

Cinsi

Tahmini Stok

Miktarı (M2)

Geçici

Teminatı (TL)

1. Grup

HALI

MİLAS, YENİ MİLAS

4.469,04

75.000

2. Grup

HALI

UYGUR

4.127,04

60.000

3. Grup

HALI

YUNTDAĞI - ÇANAKKALE

2.916,22

50.000

4. Grup

HALI

YENİ YÖRÜK - ŞARK -BASMAKCI

2.624,17

60.000

5. Grup

HALI

ANADOLU SİMAV - ISPARTA-TÜRKMEN - KAFTAN

1.349,97

25.000

6. Grup

HALI KİLİM

LADİK - BÜNYAN - KULA - İNCE HASGÜL - BERGAMA - TAŞPINAR - YAĞCIBEDİR - HÜNKAR - DÖŞEMEALTI - HUN - UŞAK HALI -SÜMERKARS - HARPUT-DAVRAS - ANTİK - YÖRÜK - EKSTRA YÖRÜK - EKSTRA SELÇUK - BASMAKÇI KARS - YÖRÜK KİLİMİ - SUMAK KİLİMİ

452,05

7.000

7. Grup

HALI

YARIM KALMIŞ HALILAR VE İPEKLER

103,20

5.000

8. Grup

HALI KİLİM

HATALI HALI VE KİLİMLER

2.248,04

30.000

 TOPLAM         

18.289,73

312.000

1 - İhale kapalı teklif alma usulü ile yapılacaktır.

2 - Satışa konu olan halı ve kilimlerin herhangi bir grubuna, birden fazlasına veya tamamı için teklif verilebilecektir.

3 - Gölbaşı Halı Satış Mağazası stoklarında bulunan halı ve kilimlerin satışı kapalı zarfla teklif almak ve sonrasında teklif sahiplerinin katılımı ile “Pazarlık ve/veya Açık Artırma” yapmak suretiyle yapılacaktır. Şartnamede belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanacak teklif mektuplarının en geç 01/04/2016 tarih ve saat 14:00’e kadar elden veya posta ile Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Çankırı Cad. No: 2 Ulus-Altındağ/ANKARA adresine verilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Teklifler 01/04/2016 tarih, saat 14:30’da Genel Müdürlük Yönetim Kurulu toplantı salonunda açılacaktır.

4 - Satış konusu olan halı ve kilimler Ankara ili Gölbaşı ilçesi Karşıyaka Mah. Haymana Yolu 2 Km. adresindeki Gölbaşı Halı Satış Mağazası ve depolarında tatil günleri de dahil 10:00-17:00 saatleri arasında görülebilir. Yetkililerden detaylı bilgi alınabilir.

5 - İhale işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü ihaleyi yapıp yapmamakta veya halı ve kilimleri dilediğine satmakta serbesttir.

6 - İhale dokümanı; Sümer Holding A. Ş. Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Satınalma Daire Başkanlığı Çankırı Cad. No: 2 Kat: 3 Ulus-Altındağ/ANKARA adresinden 100,00- (Yüz TL) karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif vereceklerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

İhale dokümanı bedeli Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünün T.Vakıflar Bankası Ankara Şubesindeki TR630001500158007292721775 nolu IBAN hesabına “Halı ve Kilim İhalesi satışına ait ihale dokümanı bedeli“ açıklaması ile yatırılacak olup, dekontun ibrazı halinde ihale dokümanı satışı yapılacaktır.

7 - İstekliler yukarıdaki tabloda belirtilen halı ve kilim gruplarının karşısında yer alan tutarda nakit veya banka teminat mektubu olarak geçici teminat verecektir. Geçici teminatın banka teminat mektubu olarak verilmesi halinde Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü adına düzenlenmiş, vadesi en az bir (1) yıl süreli olacaktır.

1567/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Körfez Belediye Başkanlığından:

 

Sıra No

İlçe/Mah.

Ada / Parsel

Alanı (m2)

Arsa Payı

Niteliği

Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

KÖRFEZ/GÜNEY

2556/3

3,727.11

TAM

SANAYİ/

BOŞ ARSA

5,590,665.00 + KDV

167,719.95

02.03.2016

15:00

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz Kapalı Teklif (Arttırma) Usulü ile karşısında belirtilen tarih ve saatte Kocaeli Körfez Belediyesi Hizmet Binası Encümen Salonunda Encümen (İhale Komisyonu) huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca satış ihaleleri yapılacaktır.

İsteklilerde aranacak belgeler:

A - İÇ ZARF:

1 - İsteklinin ihale için teklif mektubu.

B - DIŞ ZARF:

1) Katılımcının kanuni ikametgahı, (Türkiye’de Tebligat için adresi-İkametgah Belgesi

2) Katılımcının nüfus cüzdan sureti (resimli),

3) İş bu şartnamede istenilen geçici teminat makbuzu ve bu şartnamede istenen tüm evrakların eksiksiz olarak verilmesi,

4) Dosya (şartname bedeli makbuzu)

5) Körfez Belediyesi Gelir Şefliğinden, Belediyeye BORCU YOKTUR belgesi

6) Tüzel kişilerde yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan 2016 yılı içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair onaylı belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirküleri vermeleri şarttır.

7) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (3-6)’daki esaslara göre temin edecekleri belge.

8) Noter Tasdikli İmza sirküleri, (Gerçek ve tüzel kişilerde)

9) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimse/kimselerin ihalelere katılma ve pey sürme ile ilgili yetkisi olacak şekilde vekaletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.

10) Teklif mektubunu havi iç zarf.(mektup imzalı ve kaşeli olacaktır)

11) Geçici teminat yatırdığına dair makbuz

Posta ve telgraf ile müracaatlar kabul edilmez.

İhaleye iştirak edecek taliplilerin geçici teminatlarını ihale günü (02/03/2016) saat 14:00’a kadar yatırmaları gerekmekte olup, ihale şartnamesi 5.000 TL. (Beşbin Türk Lirası) karşılığında, mesai saatleri içerisinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp dosyalarını en geç ihale günü (02/03/2016) saat 14:00’e kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ibraz edecektir.

İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. maddesi gereğince ilan olunur.

1561/1-1