19 Şubat 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29629

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Milli Eğitim Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Harran Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\ŞABLONNN -_Sayfa_1.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\ŞABLONNN -_Sayfa_2.jpg


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\ŞABLONNN -_Sayfa_3.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\ŞABLONNN -_Sayfa_4.jpg


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, 28.L.III. pafta, 1437 ada, 8 parsel üzerindeki 119584 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 6303 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 6 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 2014/1531 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 22.10.2015 tarihli ve E.2014/1531-K.2015/1473 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 18.06.2014 tarihli ve 29034 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 12.02.2016 tarihli ve 3434 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1469/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Sontek Sondaj Ekipmanları Sanayi Petrol Gaz Jeotermal Maden Arama ve İşletme Tic. Ltd. Şti’nin L17-a4, L17-c2, L17-d1 ve L18-d1 no.lu paftalarda 4 adet petrol arama ruhsatı almak için 02.11.2015 tarihinde yapmış bulunduğu müracaatlarından 10.02.2016 tarihli dilekçeleriyle feragat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

1543/1-1


Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği’ uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Doçent ve Profesör alınacaktır.

Adayların başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, bir adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, doçentlik belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan belgelerle; adayların 6 (altı) takım dosyayı Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla başvurular kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.seu.edu.tr adresinden haber ve duyurular sayfasından ulaşabilirsiniz.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvan

Adet

Açıklamalar

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Mimarlık

Doçent

1

İnşaat mühendisliği bilim alanında doçent unvanına sahip olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Mimarlık

Prof.

2

Mimarlık veya inşaat mühendisliği bilim alanında doçent unvanına sahip olmak.

1521/1-1


Hakkari Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim elemanları alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanuncun 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1 - Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (altı) takım dosya halinde Rektörlüğe,

2 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini, varsa Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınav Sonuç (KPDS) belgelerini, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) nüsha dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına veya Yüksekokul Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

3 - Yardımcı Doçentler için. Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından adayların en az 70 (Yetmiş) puan almaları gerekmektedir.

4 - Başvurular, İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde yapılacaktır.

5 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Sınav Programı

Tarih

Saat

Yer

Yardımcı Doçentler İçin Yabancı Dil Sınavı

29/02/2016

10.00

İlgili Birimlerde

 

Birim/Bölüm Anabilim/Anasanat Dalı/Program

Profesör

Yardımcı Doçent

Açıklamalar

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Tefsir

1

 

 

Din Bilimleri

 

1

Din Eğitimi Alanında Doktoralı Olmak

Tefsir

 

1

Tefsir Anabilim Dalında Doktoralı Olmak

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Türkçe Eğitimi

 

1

Yeni Türk Edebiyatı Alanında Doktoralı Olmak

1501/1-1


Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

1 - Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

2 - Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

3 - Yardımcı Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Yabancı dili belirten bir dilekçe, özgeçmişleri, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ve noter tasdikli mezuniyet belgesi, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti ile başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrolarına Doçentler başvuramazlar.

MÜRACAAT YERİ VE TARİHİ: Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ilgili birimlere; ŞAHSEN başvurmaları gerekmektedir. Yardımcı Doçent Adayları için yabancı dil sınavının yeri ve tarihi ilgili birimlerce bildirilecektir.

Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır.

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVANI

DRC

ADET

AÇIKLAMA

Devlet Konservatuvarı

Müzikoloji

 

Prof

1

1

Müzikoloji alanında kitap ve bilimsel çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doç.

1

1

Bilişsel-Davranışçı terapiler ve İlköğretim öğrencilerinin umutsuzluk düzeyleri üzerine çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Dermatoloji

Yrd.Doç.

3

1

Diyabetes mellituslu hastalarda onikomikoz ve tinea pedis sıklığı ve etkenleri üzerine çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimlerti

Tıbbi Patoloji

Yrd.Doç.

3

1

Memenin invaziv duktal karsinomunda telomeraz aktivitesi ve apoptozisin immunohistokimyasal (Bax, Bd-2, Bnıp3, Htert) ve western blot yöntemleri ile araştırılması üzerine çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Restoratif Diş Tedavisi

Yrd.Doç

3

1

Farklı restoratif materyallerin ozon gazı ve geleneksel kavite dezenfektanı uygulanmış dişlerde mikro sızıntıya olan etkileri hakkında çalışmış olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Temel Bilimleri

Analitik Kimya

Yrd.Doç

3

1

PAMAM tipi dendrimerlerin mikrodalga destekli sentezi ve analitik uygulamaları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük Eğitimi

 

Yrd.Doç

3

1

Fiziksel aktivite ve sağlıklı yaşam alanında çalışmış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük Eğitimi

 

Yrd.Doç

3

1

İşitme engellilerde çoklu zeka alanında çalışmış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük Eğitimi

 

Yrd.Doç

3

1

Apelin ve yüzme egzersizleri alanlarında çalışmış olmak.

Devlet Konservatuvarı

Müzikoloji

 

Yrd.Doç

3

1

Piyano eğitiminde Halk Türküleri konusunda doktora yapmış olmak.

Devlet Konservatuvarı

Müzikoloji

 

Yrd.Doç

3

1

Müzik Bilimleri ve Teknolojisi anabilim dalında doktora yapmış olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

İslam Felsefesi

Yrd.Doç

3

1

İslam düşüncesinde tarihselcilik ve İbni Haldun üzerine çalışmaları olmak.

1525/1-1


Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve kanunda belirtilen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama Esaslarına göre yapılacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı ekleyerek,

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Doçentlik Belgelerinin onaylı örnekleri ile birlikte bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na,

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracakların başvurdukları anabilim dalını ve 2547 sayılı Kanunun 23.maddesinin b fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca yapılacak sınava esas olmak üzere yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, Doktora belgelerini ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek,

Bu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır.

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

NOT: (*) Bulunan anabilim dallarında yabancı dilde öğretim yapıldığından, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmak.

İLGİLİLERE DUYURULUR.

 

BİRİM/ANABİLİM DALI/

ANASANAT DALI/PROGRAMI

UNVAN

ADET

NİTELİKLER

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

 

 

Biyoloji Eğitimi

Profesör

1

Alan Eğitimi (Biyoloji Eğitimi) bilim alanında doçentliğini almış olmak ve toprak-bitki ilişkileri konusunda çalışmaları olmak.

Matematik Eğitimi

Profesör

1

Matematik bilim alanında doçentliğini almış olmak. Matematik Eğitimi ve Polinomların Maksimum Modülleri konusunda çalışmaları olmak.

Kimya Eğitimi

Doçent

1

Alan Eğitimi (Kimya Eğitimi) bilim alanında doçentliğini almış olmak. Organik kimya eğitimi konularında çalışmaları olmak.

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ

Tarih Eğitimi

Doçent

1

Alan Eğitimi (Tarih Eğitimi) bilim alanında doçentliğini almış olmak. Türkiye Cumhuriyetinin İlk Müfredat Programları ve Ders Kitapları konusunda yayınları olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (*)

Yard.Doç.

1

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanında lisans, yüksek lisans ve doktora derecesi almış olmak; Amerikan Tiyatrosu ve Romanı alanında yayın yapmış olmak.

Psikometri

Yard.Doç.

1

Psikometri anabilim dalında doktorası olmak, örtük sınıf analizi ve ölçme eşdeğerliği alanlarında çalışmaları olmak.

FEN FAKÜLTESİ

 

 

Zooloji

Yard.Doç.

1

Kurbağalarda iskelet sisteminin osteolojisi ve yaş tayini ile ilgili uluslararası alanda çalışmalar yapmış olmak. İngilizce yabancı dil puanı YDS sınavından 80 ve üzeri veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

 

 

Film Tasarım ve Yönetmenliği

Yard.Doç.

1

Sinema-TV Bölümü lisans programından mezun olmak. Doktorasını Sinema-TV Bölümünde yapmış olmak. Türkiye Sineması ve Sinema Estetiği alanlarında çalışmalar yapmış olmak. En az 5 yıl akademik deneyime sahip olmak.

Moda Giyim Tasarımı

Yard.Doç.

1

Güzel Sanatlar Fakültelerinin Tekstil Bölümünden mezun olmak. Tekstil anasanat dalında yüksek lisans ve sanatta yeterlik yapmış olmak. Moda Giyim Tasarımı alanında 10 yıllık akademik deneyime sahip olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

 

Mekanik (Makine)

Yard.Doç.

1

Makina Mühendisliği Bölümü Mekanik Programında Doktora yapmış olmak. İyonik polimer metal kompozit aktüatörler ve sandviç kompozitler konularında yayınları olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ

 

 

Restorasyon

Yard.Doç.

1

Restorasyon Anabilim Dalında doktora yapmış; modern mimarlık mirasının korunması ve cumhuriyet dönemi konut mimarlığı konularında çalışmaları bulunmak.

Bina Bilgisi

Yard.Doç.

1

Bina Bilgisi Anabilim Dalında doktora yapmış; toplumsal çevre eğitimi ve çocuk-mimarlık konularında çalışmaları bulunmak.

TIP FAKÜLTESİ

 

 

 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Yard.Doç.

1

-

İZMİR MESLEK YÜKSEKOKULU

 

 

 

Pazarlama Programı

Yard.Doç.

1

Doktorasını İşletme anabilim dalında yapmış olmak ve sürdürülebilir tüketim ve internetten alışveriş alanında yayınları olmak. En az 4 yıl Yükseköğretim Kurumunda alanında ders verme deneyimine sahip olmak.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı

Yard.Doç.

1

Doktorasını Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri anabilim dalında yapmış olmak ve Kadın İstihdamının desteklenmesi ve akademide iş yaşam dengesi alanında yayınları olmak. En az 10 yıl Yükseköğretim Kurumunda alanında ders verme deneyimine sahip olmak.

Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı

Yard.Doç.

1

Doktorasını Elektrik ve Elektronik Mühendisliği anabilim dalında yapmış olmak ve kablosuz iletişim alanında yayınları olmak. En az 10 yıl Yükseköğretim Kurumunda alanında ders verme deneyimine sahip olmak.

Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı

Yard.Doç.

1

Doktorasını Fizik Öğretmenliği Programında yapmış olmak ve Elektrostatik konularının hibrit model ile öğretimi üzerine yayınları olmak. En az 4 yıl Yükseköğretim Kurumunda alanında ders verme deneyimine sahip olmak.

BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU

 

 

İş Makineleri Operatörlüğü Programı

Yard.Doç.

1

Maden İşletme de doktora yapmış olmak. Yükleyici ve kırıcı makinaların verimi ve seçimi konularında bilimsel yayınları olmak.

1522/1-1


Harran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup adaylar başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalını belirten müracaat dilekçelerine iki adet vesikalık fotoğraf ile birlikte tüm dosyalarına aslı veya onaylanmış doçentlik belgelerini, diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek 6 (altı) takım halindeki dosyalarını personel daire başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

Ayrıca, adaylar Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince müracaat dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak göstereceklerdir.

2 - Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalını belirtilen müracaat dilekçelerine 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf ile birlikte tüm dosyalarına aslı veya onaylanmış doçentlik belgelerini, diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek 4 (dört) takım halindeki dosyalarını personel daire başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

3 - Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalı ile yabancı dilini belirten müracaat dilekçelerine lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin aslı veya onaylanmış suretlerini, ÜDS/KPDS veya diğer yabancı dil belgelerini, özgeçmişlerini, askerlik durum belgelerini, nüfus cüzdanı fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili fakülte dekanlıkları ve yüksekokul müdürlüklerine şahsen teslim edeceklerdir. (Viranşehir Sağlık Yüksekokulu Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar başvuru evraklarını Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.)

4 - 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esasları Kriterlerinde (Söz konusu kriterler www.harran.edu.tr adresinde bulunmaktadır) belirtilen koşulları sağlayamayan öğretim üyeleri adaylarının başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 - Adayların bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde ilgili birimlere gerekli evrakları teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde şahsen yapılmayan müracaatlar ile eksik belgeyle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

7 - Diğer ayrıntılı bilgiler için Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının 0 414 318 30 26 nolu telefonu ile ilgili dekanlık ve yüksekokul müdürlüklerinden bizzat başvurularak öğrenilebilir.

Profesör

Doçent

Yrd. Doç.

FAKÜLTE / ANABİLİM DALI

Kad. Der.

Adet

Kad. Der.

Adet

Kad. Der.

Adet

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Eski Türk Edebiyatı

1

1

Hidrobiyoloji

1

1

Katıhal Fiziği

1

1

Uygulamalı Sosyoloji

1

1

Erich Rothacker ve Karl R. Popper’de tarihsellik problemi üzerine doktora çalışmasını yapmış olmak

Biyoteknoloji

1

1

Plazmonik nano kristal teknolojileri ve biyosensör alanında çalışmaları olmak

Yeniçağ Tarihi

1

1

Urfa kadı sicilleri üzerinde doktora çalışmasını yapmış olmak

Mikrobiyoloji

2

1

Mikrobiyal genetik konusunda çalışmaları olmak

Nükleer Fizik

4

1

Nükleer transfer reaksiyonları ve gamma spektroskopisi konusunda çalışmış olmak

Yeni Türk Edebiyatı

4

1

İkinci yeni sonrası şair odaklı poetika çalışmış olmak

Prehistorya

4

1

Geç demir çağı seramikleri üzerine çalışmaları olmak

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

4

1

Telegraf diferansiyel ve fark denklemleri ile ilgili çalışmış olmak

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Ulaştırma

1

1

İlgili alanda çalışmaları olmak

TIP FAKÜLTESİ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

1

Yenidoğan alanında yandal yapmış olmak

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

1

Nefrolojide yandal yapmış olmak

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

1

Endokrin alanında yandal yapmış olmak

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

1

Hematoloji onkoloji alanında yandal yapmış olmak

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

1

Allerji alanında yandal yapmış olmak

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

1

Kardiyolojide yan dal yapmış olmak

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

2

1

Nörolojide yan dal yapmış olmak

İç Hastalıkları

3

1

Romatoloji alanında yandal yapmış olmak

İç Hastalıkları

1

1

Onkoloji alanında yandal yapmış olmak

İç Hastalıkları

2

1

Hematoloji alanında yandal yapmış olmak

İç Hastalıkları

1

1

Allerji ve immülojide yandal yapmış olmak

Tıbbi Biyokimya

1

1

Meme kanserlerinde kanda dolaşan tümör hücrelerinin tespiti üzerine çalışma yapmış olmak

Göz Hastalıkları

1

1

Kornea Cerrahisi ve kontakt lenslerle ilgili çalışması olmak.

Göğüs Hastalıkları

1

1

Sigara bırakma tedavisi alan hastalarda kan parametrelerinin değerlendirilmesi konusunda çalışma yapmış olmak

Nükleer Tıp

3

1

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

4

1

TIP FAKÜLTESİ

Ortopedi ve Travmatoloji

1

1

Çocuk Cerrahisi

1

1

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Bahçe Bitkileri

1

1

Meyve yetiştirme ve ıslahı alanında doçentliğini almış olmak ve meyve ağaçlarında budama konusunda çalışmaları olmak

Gıda Bilimi ve Teknolojisi

4

1

Et mikrobiyolojisi konusunda çalışmış olmak

İKTİSADİ VE İDR. BİL.FAK

Yönetim ve Organizasyon

1

1

Uluslararası İlişkiler

1

1

Yönetim ve Organizasyon

1

1

Siyaset ve Sosyal Bilimler

1

1

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İslam Mezhepleri Tarihi

1

1

İbadilik ile ilgili çalışmış olmak

Din Sosyolojisi

1

1

Hac sosyolojisi alanında çalışmış olmak

İslam Tarihi

1

1

Türk süsleme sanatları konusunda sanatkâr unvanına sahip olmak

VETERİNER FAKÜLTESİ

Histoloji ve Embriyoloji

1

1

Veteriner Fakültesi mezunu olmak ve doping maddeleri ve büyüme plakları üzerinde çalışmış olmak.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Y.O.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi

2

1

Ekzersiz fizyolojisi alanında çalışmış olmak

Hareket ve Antrenman Bilimleri

2

1

Algı ve karar verme mekanizmasının elit voleybolcularda çeviklik performansına etkisi konusunda çalışmış olmak

Hareket ve Antrenman Bilimleri

3

1

Lise öğrencilerinin okula aidiyet duygusu ve okul yaşam kalitesi algısının incelenmesi konusunda çalışmış olmak

VİRANŞEHİR SAĞLIK Y.O.

İç Hastalıkları Hemşireliği

1

1

İç Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak ve obez bireyler konusunda çalışması olmak

SAĞLIK HİZMETLERİ MYO

Eczane Hizmetleri

4

1

Alzheimer tipi demans ve koroner arter hastalarında asetilkolinesteraz gen ekspresyonu konusunda doktora yapmış olmak

AKÇAKALE MYO

Organik Tarım

4

1

Makarnalık buğday ve arpanın tarımsal özellikleri ve kalitesi konusunda çalışma yapmış olmak

BOZOVA MYO

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

4

1

TOPLAM

1

5

41

1296/1-1