19 Şubat 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29629

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ÖZEL BULUT DEPOLAMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


ANAHTARLAMA CİHAZI VE YÖNETİM YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TEMİZLİK MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE TAHSİSLİ MT 5700 TİPİ RAY OTOBÜSLERİNİN HİDROSTATİK SİSTEMLERİNİN BAKIM VE ONARIM İŞLERİNİN YILLIK 150 ADET YAPTIRILMASI HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


KAKAOLU DOLGULU ÇEREZ POŞETİ, SADE DOLGULU ÇEREZ POŞETİ VE TAM BUĞDAY UNLU ÇEREZ POŞETİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


SİMİTLİK UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


YEŞİLÇAY ÜNİTESİ İÇİN MOTORİN ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Cumhuriyet Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Taşlıdere Sahilyolu Cad. No: 68 Merkez/RİZE


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE TAHSİSLİ 2249 ADET DE 24000/22000/33000 DİZEL ANA HAT LOKOMOTİFLERİNİN İKLİMLENDİRME, HAVA KURUTUCU, BODEN YAĞLAMA, VAKUMLU TUVALET VE KAPORTA AKSAMLARININ BAKIM VE ONARIMLARI HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


LABORATUVAR ÖLÇÜ KONTROL ALETLERİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF MALZEME ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:


MUHTELİF ARAÇ VE MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:


TEŞEKKÜLÜMÜZE AİT 12 ADET İŞ YERİNİN BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU TARAFINDAN DENETLENMESİ VE RAPORLANMASI İLE İLGİLİ HİZMET İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


İHALE ERTELEME İLANI

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:


İHALE ERTELEME İLANI

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:


İHALE ERTELEME İLANI

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


ERİTİŞ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Gündoğdu Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Gündoğdu/RİZE


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Musadağı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Şirinköy Köyü Çayeli-RİZE


VALENCİA PORTAKAL MAHSULÜ TOFUR OLARAK PARTİLER HALİNDE SATILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Mezitli Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ÖZEL BULUT DEPOLAMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı İhtiyacı Özel Bulut Depolama Sistemi teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 29/02/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgelerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

1555/1-1


ANAHTARLAMA CİHAZI VE YÖNETİM YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhtiyacı Anahtarlama Cihazı ve Yönetim Yazılımı ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 26/02/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

1556/1-1


TEMİZLİK MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, teknik şartnamesi ile ihale ek şartlarına uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi esasları dahilinde iç piyasadan açık teklif isteme usulü ile satın alınacaktır.

 

MALZEME GRUBU

MİKTARI

NEYE GÖRE

ALINACAĞI

SON TEKLİF

VERME TARİHİ

Yağ Çözücü Temizleme Maddesi (500 mL)

50.000

Şş.

Teknik Şartname

29.02.2016

Yağ Çözücü Temizleme Maddesi (5 L)

100.000

Lt.

Teknik Şartname

Yanmış Yağları Temizleme Maddesi (1 L)

50.000

Şş.

Teknik Şartname

Yanmış Yağları Temizleme Maddesi (5 L)

50.000

Lt.

Teknik Şartname

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR.

a) İstekliler, ihale evrakını Ankara’da Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünde görebilirler. Ayrıca, teknik şartnameler ile sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları sayfasında yayınlanmış, döküm alınabilmekte olup, ayrıca doküman verilmeyecektir. İhale konusu 4 kalem malzeme için, tek dosyada teklif verilir.

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihale evrak bedelini (ihale evrak bedeli tablosunda belirtilen) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli talebi üzerine ilgili firmaya iade edilecektir.

d) İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, yukarıda gösterilen günde en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da açılacak olup, bunu müteakip yazılı teklifleri alınan firmaların devamında tekliflerini sözlü olarakta sürdürmeleri sağlanacaktır. İsteklilerin ihalenin devamında sözlü olarak indirim teklifinde bulunabilmeleri için yetki belgelerini getirmeleri gerekmektedir.

5 - Numune istenerek ihalesine çıkılan malzeme için verilen firma numunelerinin istenilen şartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme yapılacağından, fiyatla ilgili iç zarflar bu inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu numuneleri istenilen şartlara uygun bulunan firmaların fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacak, numuneleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak firma yetkililerine teminatları ile birlikte iade edilecektir. Verilecek numuneler teslimata esas numune olarak değerlendirilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

6 - Firmalar sunacakları yazılı tekliflerinde ve bilahare sözlü olarak tekliflerini sürdürmeleri halinde en ucuz teklifin belirlenmesinde yer alan kuruş hanesinde iki rakamdan fazla küsüratlara yer verilmeyecektir.

7 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7.maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır.

8 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, teklif edilen miktarın teslim mahalli itibariyle tespit edilen miktarın yarısından az olmaması şartıyla, kısmi teklifte de bulunabilirler.

9 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda EN AZ 6 AY VADELİ OLARAK VERİLECEK GEÇİCİ TEMİNAT metninde; 4734 sayılı veya sair başka bir kanundan bahsedilmeyecek, ihalenin, ilgili mevzuat ve şartname hükümlerine göre yerine getirileceği ibaresine yer verilecektir.

10 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

1541/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 15,00 TL ile en çok 414.317,59 TL arasında değişen; 07.03.2016 günü saat 16.30'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1,50 TL, en çok 41.432,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında, kulaklık, plastik aksam, metal aksam, kumaş, kumaş numunesi, elektronik aksam, metal makina aksamı, stand, oto aksamı, kontrol paneli, tükenmez kalem, conta, tekstil aksesuarı, elektriki aksam, sensör, cam numunesi, giyim eşyası, matkap ucu, batarya, adaptör, şifrematik, led aydınlatma, led modül, entegre, flash bellek, motor, çanta askılığı, valf, metal filtre, rulman, kol saati, şerit metre, adım ölçer, flosspot, zift, cam kapak, televizyon tüpü, boş konteyner, fermuar, halojen ısıtma borusu, cüzdan, sodyum sakkarin, sıkıştırma anahtarı, kaynak fixtürü, gaz yağı, led şerit, oyun makinesi, kalıp, zamanlama modülü, baharat öğütücü, soket, v kayışı, jant, güneş gözlüğü camı, v.b. 38 (otuzsekiz) grup eşya açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 08.03.2016 tarihinde saat 10:00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (216) 364 36 80/81/109-187 numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL. bedel karşılığı Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

1435/1-1


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE TAHSİSLİ MT 5700 TİPİ RAY OTOBÜSLERİNİN HİDROSTATİK SİSTEMLERİNİN BAKIM VE ONARIM İŞLERİNİN YILLIK 150 ADET YAPTIRILMASI HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                              :  2016/35553

1 - İdarenin                                   :

a) Adresi                                       :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A 35220 ALSANCAK/İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası       :  0 232 464 31 31 / 4108 - 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi            :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

d) İhale Dokümanlarının

    Görülebileceği İnternet Adresi   :  www.malzeme.tcdd.gov.tr.

2 - İhale Konusu Hizmetin Adı ve Miktarı: TCDD 3. Bölge Müdürlüğüne Tahsisli MT 5700 Tipi Ray Otobüslerinin Hidrostatik Sistemlerinin Bakım ve Onarım İşlerinin Yıllık 150 Adet Yaptırılması Hizmet Alımı İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 04.03.2016 Tarihi Cuma Günü Saat: 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 150,00- TL. Bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

1500/1-1


KAKAOLU DOLGULU ÇEREZ POŞETİ, SADE DOLGULU ÇEREZ POŞETİ VE TAM BUĞDAY UNLU ÇEREZ POŞETİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 1.000 Kg Kakaolu Dolgulu Çerez Poşeti 1.000 Kg Sade Dolgulu Çerez Poşeti ve 1.000 Kg Tam Buğday Unlu Çerez Poşeti, teklif alma usulüyle alınacaktır.

2 - Şartname bedelsiz olarak Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 02.03.2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES  :  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                   Anadolu Bulvarı No: 13   Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                   Tel: 397 33 65 - 66          Faks: 397 33 71 - 74

1520/1-1


SİMİTLİK UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 500 Çuval Simitlik un, teklif alma usulüyle alınacaktır.

2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 02.03.2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES  :  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                   Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                   Tel: 397 33 65 - 66          Faks: 397 33 71 - 74

1519/1-1


YEŞİLÇAY ÜNİTESİ İÇİN MOTORİN ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Cumhuriyet Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Taşlıdere Sahilyolu Cad. No: 68 Merkez/RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından 50.000 litre Motorin alımı işi Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL bedelle tahsil fişi karşılığından temin edilebilir.

Cumhuriyet Çay Fabrikası Müdürlüğü/Taşlıdere Sahilyolu Cad. No: 68 Merkez/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 01/03/2016 Salı günü saat 14:00’e kadar Cumhuriyet Çay Fabrikası Müdürlüğü Taşlıdere Sahilyolu Cad. No: 68 Merkez/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmı teklif kabul edilmez.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Cumhuriyet Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1440/1-1


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE TAHSİSLİ 2249 ADET DE 24000/22000/33000 DİZEL ANA HAT LOKOMOTİFLERİNİN İKLİMLENDİRME, HAVA KURUTUCU, BODEN YAĞLAMA, VAKUMLU TUVALET VE KAPORTA AKSAMLARININ BAKIM VE ONARIMLARI HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                           :  2016/32236

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                   :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A 35220  ALSANCAK/İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası                    :  0 232 464 31 31 / 4108 - 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi                        :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

d) İhale Dokümanlarının Görülebileceği

    İnternet Adresi                                      :  www.malzeme.tcdd.gov.tr.

2 - İhale Konusu Hizmetin Adı ve Miktarı: TCDD 3. Bölge Müdürlüğüne Tahsisli 2249 Adet DE 24000/22000/33000 Dizel Ana Hat Lokomotiflerinin İklimlendirme, Hava Kurutucu, Boden Yağlama, Vakumlu Tuvalet ve Kaporta Aksamlarının Bakım ve Onarımları Hizmet Alımı İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 03.03.2016 Tarihi Perşembe Günü Saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 200,00,- TL. Bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

1392/1-1


LABORATUVAR ÖLÇÜ KONTROL ALETLERİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2016/38943

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Adresi                                :  Mithatpaşa Cad. No: 14   (06100) Yenişehir/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası    :  0 312 458 55 00   Faks: 0 312 458 58 00-458 58 01

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Laboratuvar Ölçü Kontrol Aletleri

                                                  1 Adet Kalorimetre

                                                  1 Adet Kömürde Kükürt Tayin Cihazı

                                                  2 Adet Kül Fırını

                                                  3 Adet Otaklav

                                                  1 Adet Otomatik Parlama Noktası Tayin Cihazı

                                                  2 Adet Polarimetre (Sakarimetre)

                                                  3 Adet Refraktometre

                                                  1 Adet Spektrofotometre (çift ışık yollu)

                                                  1 Adet Spektrofotometre - Termoreaktör ile birlikte (Arıtım Lab. İçin)

b) Teslim yeri                         :  İlgili Şeker Fabrikalarına teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 45 (Kırkbeş) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No: 14   (06100) Yenişehir/ANKARA

b) Tarihi ve saati                     :  07.03.2016 Pazartesi günü,  saat: 14.00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - İhale dokümanları Mithatpaşa Caddesi No: 14  (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü, Satınalma Servisinde görülebilir ve şartnameler (KDV dahil) TL/Tk. 75.00 (Yetmişbeş Türk Lirası) karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 07.03.2016 Pazartesi günü, saat: 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No: 14 (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

1453/1-1


MUHTELİF MALZEME ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:

İhale kayıt numarası                :  2016/35041

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası

b) Adresi                                :  Afyonkarahisar Konya Karayolu 22. Km AFYONKARAHİSAR

c) Telefon ve Faks numarası   :  0 272 248 34 80   Faks: 0 272 248 34 87

2 - İhale konusu malların

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  112.810 adet, 56,5 metre, 46.114 kg ve 90 tabaka muhtelif ebatlarda demir malzeme fabrikamıza teslim edilmek üzere satın alınacaktır. (detayı teknik şartnamemizde yer almaktadır.)

b) Teslim Yeri                        :  Afyon Şeker Fabrikası Malzeme Ambarı ve İmalat Birimi Malzeme Ambarı

c) Teslim Tarihi                      :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, işe başlama tarihinden itibaren en geç 30 (Otuz) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  T.Ş. F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası - Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  04.03.2016 Cuma günü saat: 14.00

4 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanı (KDV. Dahil) TL 118,00 (Yüzonsekiz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, 04.03.2016 Cuma günü saat 1400’e kadar Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

9 - İsteklinin teklifini postayla göndermesi halinde dahi, T.Ş.F.A.Ş Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliğinin 24. ve 25. maddesi uyarınca eksiltme veya pazarlık yapılabileceğinden, isteklinin kanuni temsilcisinin noter onaylı belge aslı ile birlikte ihale gün ve saatinde hazır bulunması gerekmektedir. Kanuni temsilcinin ihale gün ve saatinde komisyon toplantı yerinde bulunmaması halinde postayla gönderilen teklif nihai teklif sayılacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler

13 - Kurumumuz şartname konusu mal alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. İhale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

1532/1-1


MUHTELİF ARAÇ VE MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:

TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE DURUMU İTİBARIYLA İHTİYAÇ FAZLASI OLAN AŞAĞIDA MÜFREDATI KAYITLI MUHTELİF ARAÇLAR VE MUHTELİF HURDA MALZEMELER KAPALI ZARFLA TEKLİF ALINARAK İHALE SURETİYLE AŞAĞIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SATIŞA ARZ EDİLMİŞTİR.

ARAÇLAR TRAFİĞE TESCİL EDİLEBİLİR. ASKERİ BOYA RENGİ (HAKİ) İLE TRAFİĞE ÇIKARILAMAZ. ASKERİ BOYA RENGİ BİR BAŞKA RENK İLE DEĞİŞTİRİLECEKTİR. YURTDIŞINA SATILAMAZ. BİR AY İÇERİSİNDE TRAFİĞE TESCİL ETTİRİLECEKTİR. SATILAN ARAÇLARIN TESLİMATLARI, KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU USUL VE ESASLARI DAHİLİNDE YAPILACAKTIR.

MUHTELİF İŞ MAKİNESİ VE MUHTELİF ARAÇ VE ARAÇ PARÇALARI, DİZEL VE BENZİNLİ MOTOR, KOMPRESÖR, JENERATÖR, ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZEME, MUHTELİF ALÜMİNYUM, PASLANMAZ, MOTORSİKLET VE BİSİKLET, TEZGAH, ELEKTRİK MOTORLARI, PİK, SU POMPASI, ÇAMUR POMPASI, SÖKÜMÜ EKONOMİK OLMAYAN MALZEME, KLİMA VE SOĞUTUCU, TIR YER DORSESİ, SONDAJ BORUSU, ATELYE ARTIĞI MALZEME, JANTSIZ KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK, BOYAMA ÜNİTESİ, MANGANLI VE DEMİR ÇELİK MALZEME, TANK VE İŞMAKİNASI PALET VE ZİNCİRİ, TANK TEKERİ VE PALETİ, DEMİR ÇELİK HALAT, KUMAR MAKİNALARI, YÜRÜYEN MERDİVEN, DEMİR ÇELİK TEL, DEMİR ÇELİK TALAŞI, ÇELİK ÖZLÜ BANT LASTİĞİ, BASINÇLI KAP (TÜP), SANAYİ TİPİ SOGUTUCU, DEMİR ÇELİK BORU, PİRİNÇ VE BRONZ BORU, YAĞ, MUHTELİF YÜZER VASITA, KAĞIT, KARTON PÜSÜS, ALKATEL TOZ PLASTİK, PVC VE PLASTİK MALZEME, DEMİR ÇELİĞE LASTİK AKUPLELİ PAD TAKOZ VE TANK MİLİ, AYIKLANMASI EKONOMİK OLMAYAN MALZEME, DEMİR ÇELİK TANK (KAZAN), PRES PAKETLİK DEMİR ÇELİK, TANK MOTORU, KARAVAN, SIVI NİTROJEN TANKI, İNŞAAT DEMİRİ, BANDAJ TEKER MİLİ, DEMİR ÇELİK TEL, AHŞAP VE KAMYON KASASI, YAKIT POMPASI VB. HURDALARI.

İHALE TARİHİ              İHALE SAATİ                 İHALE YERİ

01 MART 2016                       14.00                    MERKEZ/ANKARA

08 MART 2016                       14.00                    MERKEZ/ANKARA

15 MART 2016                       14.00                    MERKEZ/ANKARA

22 MART 2016                       14.00                    MERKEZ/ANKARA

29 MART 2016                       14.00                    MERKEZ/ANKARA

Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, KIRIKKALE,  Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda Müdürlüklerinden temin edilebilir.

TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT: 14:00'E KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLMİŞ OLACAKTIR.

Geçici ve kesin teminatlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle uygun olacaktır.

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir.

Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir.

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ    :     0 312 384 10 65 - 0 312 384 03 07/175-174

ALİAĞA HUR. MD.                  :  0 232 625 11 20/128-129-130

KIRIKKALE HUR. MD.             :  0 318 224 28 98

SEYMEN HUR. MD.                 :  0 262 341 37 97/124-126

1537/1-1


TEŞEKKÜLÜMÜZE AİT 12 ADET İŞ YERİNİN BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU TARAFINDAN DENETLENMESİ VE RAPORLANMASI İLE İLGİLİ HİZMET İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                        :  2016/30770

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 312 309 05 15/4419 - 4149 0 312 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi                     :  malzeme@tcdd.gov.tr

 İhale Konusu Malın Adı ve Miktarı   :  12 adet iş yerinin bağımsız denetim kuruluşu tarafından denetlenmesi ve raporlanması ile ilgili hizmet işi alımı

1 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

2 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 09/03/2016 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

3 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Cer Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 150,-TL bedelle temin edilebilir.

4 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

5 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

1565/1-1


İHALE ERTELEME İLANI

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

KUZEY MARMARA OTOYOLU (3.BOĞAZ KÖPRÜSÜ DAHİL) PROJESİ KURTKÖY-AKYAZI (BAĞLANTI YOLLARI DAHİL) KESİMİ YAP-İŞLET-DEVRET PROJESİ

Yap-İşlet-Devret Modeli ile 30.10.2014 tarihinde ihale ilanı yapılan Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi Kurtköy-Akyazı (Bağlantı Yolları Dahil) Kesimi işine ait daha önce 01.03.2016 saat 10:30 olarak açıklanan ihale tarihi 04.05.2016 saat 10:30 olarak değiştirilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1553/1-1


İHALE ERTELEME İLANI

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

KUZEY MARMARA OTOYOLU (3.BOĞAZ KÖPRÜSÜ DAHİL) PROJESİ KINALI-ODAYERİ (BAĞLANTI YOLLARI DAHİL) KESİMİ YAP-İŞLET-DEVRET PROJESİ

Yap-İşlet-Devret Modeli ile 30.10.2014 tarihinde ihale ilanı yapılan Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi Kınalı-Odayeri (Bağlantı Yolları Dahil) Kesimi işine ait daha önce 08.03.2016 saat 10:30 olarak açıklanan ihale tarihi 04.05.2016 saat 14:30 olarak değiştirilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1554/1-1


İHALE ERTELEME İLANI

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

26.01.2016 tarih ve 29605 sayılı Resmi Gazete’de 25.02.2016 tarihinde saat 11:00’de yapılacağı ilan edilen 15 Adet Fiberglass Mast (Direk) NDB Anteni Temini İşine ait ihale 07.03.2016 tarih ve saat 11.00’e ertelenmiştir.

İlgililere ilanen duyurulur.

1549/1-1


ERİTİŞ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Eritiş Cihazı Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15’inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                            :  2016/34831

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139   06800 Çankaya/ ANKARA

b) Telefon ve faks numarası                :  0 312 201 20 53/0 312 285 42 70

c) Elektronik posta adresi                    :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Mal Alımı, 1 Adet Eritiş Cihazı

b) Teslim [yeri/yerleri]                        :  MTA Genel Müdürlüğü Maden Analizleri ve Teknolojisi Daire Başkanlığı Ambarlarına.

c) Teslim [tarihi/tarihleri]                    :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama talimatı tebliğinden itibaren; 60 (Altmış) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları

b) Tarihi ve saati                                 :  09.03.2016 - 10.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkarlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter ön görülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

İstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerden yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri teklif eklerinde sunacaklardır.

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

İstekli imalatçı ise aşağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir;

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif eden yerli istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi - kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

1353/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Gündoğdu Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Gündoğdu/RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından 10.000.000 kg yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a - Gündoğdu Çay Fabrikası Müdürlüğü/Hamidiye Mah. Yoldanaltı No: 22   53800 Gündoğdu/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 01.03.2016 Salı günü saat: 14.00’e kadar Gündoğdu Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu - Hamidiye Mah. Yoldanaltı No: 22   53800 Gündoğdu/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat: 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında Geçici teminat, Yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Gündoğdu Çay Fabrikası Müdürlüğü’nde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve İhalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1293/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Musadağı Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Şirinköy Köyü Çayeli-RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından 13.000.000 kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. Musadağı Çay Fabrikası Müdürlüğü / Şirinköy Köyü Çayeli-RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 01.03.2016 günü saat 14:00’e kadar Musadağı Çay Fabrikası Şirinköy Köyü Çayeli-RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00 de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi opsiyon ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Musadağı Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1260/1-1


VALENCİA PORTAKAL MAHSULÜ TOFUR OLARAK PARTİLER HALİNDE SATILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:

1 - İşletmemizin 2016 yılı istihsali tahmini 2.740 Ton Valencia Portakal Mahsulü Tofur olarak partiler halinde açık artırma suretiyle satılacaktır.

2 - İhale 01.03.2016 Salı günü saat 14.00 de işletmemiz İhale Salonunda Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya teklif edilen fiyatların uygun görülmediği takdirde, ihale 08.03.2016 Salı günü aynı yer ve saatte tekrar yapılacaktır.

3 - Tahmin edilen bedel, geçici teminat ve partilere ait diğer bilgiler aşağıda çıkarılmıştır.

 

PARTİ NO

ÜRÜNÜN CİNSİ VE ÇEŞİDİ

PARSEL ADI

TAH. MİKTARI

MUH. FİYATI

MUH. TUTARI

% 20 GEÇİCİ TEMİNAT

1.

PORTAKAL-VALENCİA

Tel İçi-5

225.000 Kg.

0,40.-TL/Kg.

90.000,00.-TL

18.000,00.-TL

2.

PORTAKAL-VALENCİA

Tel İçi-6

240.000 Kg.

0,40.-TL/Kg.

96.000,00.-TL

19.200,00.-TL

3.

PORTAKAL-VALENCİA

Tel İçi-7

270.000 Kg.

0,40.-TL/Kg.

108.000,00.-TL

21.600,00.-TL

4.

PORTAKAL-VALENCİA

Tel İçi-8

170.000 Kg.

0,40.-TL/Kg.

68.000,00.-TL

13.600,00.-TL

5.

PORTAKAL-VALENCİA

Tel İçi-9

90.000 Kg.

0,40.-TL/Kg.

36.000,00.-TL

7.200,00.-TL

6.

PORTAKAL-VALENCİA

Tel İçi-10

95.000 Kg.

0,40.-TL/Kg.

38.000,00.-TL

7.600,00.-TL

7.

PORTAKAL-VALENCİA

Tel İçi-11

90.000 Kg.

0,40.-TL/Kg.

36.000,00.-TL

7.200,00.-TL

8.

PORTAKAL-VALENCİA

Adaköy-1

105.000 Kg.

0,40.-TL/Kg.

42.000,00.-TL

8.400,00.-TL

9.

PORTAKAL-VALENCİA

Adaköy-2

90.000 Kg.

0,40.-TL/Kg.

36.000,00.-TL

7.200,00.-TL

10.

PORTAKAL-VALENCİA

Adaköy-3

95.000 Kg.

0,40.-TL/Kg.

38.000,00.-TL

7.600,00.-TL

11.

PORTAKAL-VALENCİA

Payın-5/A

295.000 Kg.

0,40.-TL/Kg.

118.000,00.-TL

23.600,00.-TL

12.

PORTAKAL-VALENCİA

Payın-5/B

225.000 Kg.

0,40.-TL/Kg.

90.000,00.-TL

18.000,00.-TL

13.

PORTAKAL-VALENCİA

Domuzağılları-2

430.000 Kg.

0,40.-TL/Kg.

172.000,00.-TL

34.400,00.-TL

14.

PORTAKAL-VALENCİA

Payın-6/A

45.000 Kg.

0,40.-TL/Kg.

18.000,00.-TL

3.600,00.-TL

15.

PORTAKAL-VALENCİA

Payın-6/B

50.000 Kg.

0,40.-TL/Kg.

20.000,00.-TL

4.000,00.-TL

16.

PORTAKAL-VALENCİA

Payın-10/A

65.000 Kg.

0,40.-TL/Kg.

26.000,00.-TL

5.200,00.-TL

17.

PORTAKAL-VALENCİA

Payın-10/B

50.000 Kg.

0,40.-TL/Kg.

20.000,00.-TL

4.000,00.-TL

18.

PORTAKAL-VALENCİA

Kargalık-6/AB

55.000 Kg.

0,40.-TL/Kg.

22.000,00.-TL

4.400,00.-TL

19.

PORTAKAL-VALENCİA

Payın-6/C (Organik)

55.000 Kg.

0,45.-TL/Kg.

24.750,00.-TL

4.950,00.-TL

GENEL TOPLAM  :

2.740.000 Kg.

 

1.098.750,00.-TL

219.750,00-TL

 

4 - İhale ile ilgili geçici teminat muhammen tutarın %20’i nispetinde olup, 219.750,00.-TL’dır. Kesin teminat ise ihale satış tutarının %20’sidir.

5 - Müşteriler geçici teminatlarını yatırmak kaydıyla ihalenin tamamına iştirak edecekleri gibi, dilediği sayıda partilerin geçici teminatlarını yatırarak da ihaleye iştirak edebilirler.

6 - Geçici teminat ihalenin başlayacağı saate kadar İşletmemizin Halk Bankası Dalaman Şubesindeki (TR63 0001 2009 2670 0013 000003) no’lu hesabına veya İşletme veznesine yatırılıp alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir.

7 - İhale ile ilgili şartname İşletmemizde, Boztepe Tarım İşletmesi Müdürlüğünde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA), İzmir, Muğla, Antalya, Mersin Ticaret Borsaları ile Akdeniz, Doğu Karadeniz, Batı Akdeniz, Uludağ ve Ege İhracatçılar Birliğinde görülebilir.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

İlgililere ilanen duyurulur.

1548/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Mezitli Belediye Başkanlığından:

Aşağıda tapu bilgileri, nitelikleri belirtilen Mülkiyeti Mezitli Belediyesine ait 2 adet taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre (kapalı teklif usulü) aşağıda belirtilen gün ve saatte Mezitli Belediyesi Hizmet Binasındaki Meclis Toplantı Salonunda satış ihalesi yapılacaktır.

İhalelere ilişkin şartname ve ekleri belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde 1.000,00 ¨ (Bin Türk Lirası) karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılmak isteyenlerin teklif mektuplarını 03/03/2016 saat 12:00 ye kadar İhale Komisyon Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. Posta ile gönderilecek tekliflerin de ihale günü saat 12:00 ye kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Bu saatten sonra yapılacak müracaatlar, posta ile geç gelen teklifler ve eksik evraklı müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN

Mahallesi

Pafta

Ada/Parsel

İmar durumu

Emsal

(M²)

Muhammen Bedeli

G. Teminat

Gün

Saat

1) Merkez Mah

29.K.II.B

789/1

Arsa

1,50

4.524

4.575.000,00 ¨

137.250,00 ¨

03/03/2016

14.15

2) Eski Mezitli Mah.

0.32.C.05.B.2.D

979/1

Lise (Okul) Alanı

-----

6.255

2.502.000,00 ¨

75.060,00 ¨

03/03/2016

15:15

 

İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

• Teklif mektubu,

• Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

• İkametgah belgesi (Muhtardan veya Nüfus Müdürlüğünden onaylı)

• Vekaleten iştirak ediyorsa, istekli adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noterden vekaletname,

• %3 geçici teminatın ödendiğine dair belge,

• İmza sirküsü (noterden),

• Belediyemize borcu olmadığına dair belge,

• Şartnameyi satın aldığına dair makbuz,

• Taşınmaz mal satış şartnamesi (her sayfası ihaleye iştirak eden kişi tarafından imzalanacak)

•  Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki belgeler ve ek olarak da, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterden tasdik edilmiş vekaletname ve imza sirküleri.

•  Ortak olarak ihaleye girilecekse yukarıdaki evraklara ek olarak ortaklık beyannamesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noterden onaylanacak.)

• Yabancı uyruklu isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya Apostil şerhine havi olması gerekmektedir.

• 2886 sayılı Yasasının 6. maddesinde adı geçen şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.

İlan olunur.

1454/1-1