17 Şubat 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29627

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Bornova Belediyesinden:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığından:

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bornova Belediyesinden:

BORNOVA ÇOCUK DÜNYASI MİMARİ PROJE YARIŞMASI İLANI

İzmir ili, Bornova Belediyesi, Bornova Çocuk Dünyası “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” esasları doğrultusunda Bornova Belediyesince serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yarışmaya çıkarılmıştır.

Mevcut İmar Planlarına uyularak; “Bornova Çocuk Dünyası Mimari Proje Yarışması” ile başta Bornova ve İzmir olmak üzere bölgemizdeki tüm çocukların yaşamlarını zenginleştirici, çocuklar, okullar ve aileleri için merak, yaratıcılık ve öğrenmeyi destekleyen katılımlı programlar ve sergiler sağlayan ve kent için alternatif cazibe noktası olmaya aday bir merkez yaratmak hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda, ekonomik, özgün ve nitelikli mimari yaklaşımların, işlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne çıkarılması; doğaya saygılı, sürdürülebilir, çağdaş bir çevre ve mimari anlayışı ortaya koyan proje ve müelliflerin belirlenmesi; güzel sanatların teşviki; ilgili mesleklerin gelişmesi; mesleki etik değerlerin pekişmesi ve katılımcıların uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması amaçlanmaktadır.

Yarışmayı Açan Kurum   :  Bornova Belediyesi

Yarışma Raportörlüğü      :  Bornova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

Adres                               :  Fevzi Çakmak Caddesi No: 38 Bornova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Kat: 3 Bornova/İZMİR

Telefon                             :  0 232 999 29 29 - 1314/1783/1785/1786

E-posta                             :  bornovayarisma@gmail.com

YARIŞMA BAŞVURUSUNA İLİŞKİN ESASLAR

Yarışmaya katılmak isteyenler, Bornova Belediyesi Vakıfbank Bornova Şubesi TR75 0001 5001 5800 7292 2934 01 numaralı hesaba veya Bornova Belediyesi Tahsilat Veznelerine 50 (elli) TL olan şartname tutarının yatırılması ve alındı makbuzunun, yarışmanın e-posta adresine veya yarışma raportörlüğüne, yarışmacı ismi (ekip başı) ve iletişim bilgileri ile birlikte göndermelidir. Yarışma şartname ve ekleri elden alınabileceği gibi yarışmacıların belirteceği e-posta adreslerine de gönderilecektir.

ŞARTNAME TEMİN ADRESİ

“Bornova Çocuk Dünyası Mimari Proje Yarışması” Rapörtörlüğü

Bornova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü - Fevzi Çakmak Caddesi No: 38 Bornova/ İZMİR

Telefon    :  0 232 999 29 29 - 1314/1783/1785/1786

E-posta    :  bornovayarisma@gmail.com

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki hususları yerine getirmesi şarttır. Ekip olarak katılanların her birinin, bu maddenin (f) bendi dışında, diğer koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların, idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;

a) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, yarışmanın türüyle ilgili odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak

b) Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,

c) Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,

d) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,

e) Yarışma Şartnamesinde öngörülen özel koşullara uymak,

f) Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir),

g) Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

h) Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın ilanı                        :  17Şubat

Soru sormak için son tarih         :  08 Mart

Cevapların ilanı                          :  11 Mart

Projelerin son teslim tarihi         :  04 Mayıs

Postayla proje gönderimi

için son tarih                              :  06 Mayıs

Jüri çalışması başlangıcı            :  14 Mayıs

Kolokyum ve ödül töreni           :  28 Mayıs

Danışman Jüri Üyeleri

Olgun ATİLA, Y. Mimar (Bornova Belediye Başkanı)

Zerrin GENÇTÜRK, Şehir Plancısı (Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı)

Deniz DAYANGAÇ, Y. Mimar (Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürü)

Eda Şeyda AKSEL, Psikolog (Prof. Dr.)

Ömer YILMAZ, Mimar

Asli Jüri Üyeleri

Zehra AKDEMİR, Mimar (Doç. Dr.)

Deniz ALKAN, Y. İnşaat Mühendisi

Halil İbrahim ALPASLAN, Mimar (Yrd. Doç. Dr.)

Hikmet GÖKMEN, Mimar (Doç. Dr.) JÜRİ BAŞKANI

Semra UYGUR, Y. Mimar

Yedek Jüri Üyeleri

Özgür BİNGÖL, Mimar (Yrd. Doç. Dr.)

İlker KAHRAMAN, Mimar (Yrd. Doç. Dr.)

Onur KUTLUKAYA, Y. İnşaat Mühendisi

Raportörler

Sevinç EGERCİOĞLU, Y. Mimar (Bornova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü)

Halime TAMTÜRK, Mimar (Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü)

Mehmet YİĞİTSOY, Mimar (Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü)

Raportör Yardımcıları

Zerrin KAYRAK, Mimar (Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü)

ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ

1. Ödül             :  40.000 TL

2. Ödül             :  30.000 TL

3. Ödül             :  20.000 TL

1. Mansiyon     :  10.000 TL

2. Mansiyon     :  10.000 TL

3. Mansiyon     :  10.000 TL

4. Mansiyon     :  10.000 TL

5. Mansiyon     :  10.000 TL

1345/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YASK_Sayfa_1.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YASK_Sayfa_2.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YASK_Sayfa_3.jpg


Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda birim ve unvanı belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’unun ilgili maddeleri ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unun 48. maddesine göre öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfası (http://personel.aksaray.edu.tr/tr) Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan “Aksaray Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde belirtilen asgari kriterleri sağlaması gerekmektedir. Bu kriterlere uymayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Adaylar üniversitemiz personel daire başkanlığı web sayfası Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan Öğretim Üyeliğine Atanma Dosyası Hazırlama Rehberine göre düzenleyecekleri profesör kadroları için 6, doçent kadroları için 4 takım dosyayı ikişer vesikalık resim ile birlikte Personel Daire Başkanlığına Yardımcı Doçent kadroları için 4 takım dosyayı ikişer vesikalık resim ile birlikte ilgili Birimlere imzalı bir dilekçe ile ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde mesai saatlerinde bizzat teslim edeceklerdir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/PRG.

UNVANI

ADEDİ

AÇIKLAMA

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Elektrik Enerji Bölümü Alternatif Enerji Kaynakları Pr.

Alternatif Enerji Kaynakları Pr.

Yrd. Doç.

1

Nanoteknoloji ve nanotıp alanında doktora çalışması yapmış olmak ve biyosensörler konusunda çalışmaları bulunmak.

Kimya Teknolojileri Bölümü

Kimya Teknolojisi Pr.

Yrd. Doç.

1

Nanoyapılara kolesterol baskılama, kriyojeller ve enzim immobilizasyonu konularında çalışmaları olmak

Park Bahçe Bitkileri Bölümü

Peyzaj ve Süs Bitkileri Pr.

Prof.

1

Yem bitkileri konusunda doktora yapmış olmak; bitki genetik kaynaklarının Ex-Situ ve In-Situ muhafazası ve kullanımı konularında çalışmaları bulunmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi ABD.

Doç.

1

Beden eğitimi ve spor eğitimi bilim alanında doçent olmak; karşılaştırmalı beden eğitimi ve beden eğitimi dersinde sürekli kaygı alanında çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

Muhasebe ve Finansman ABD.

Yrd. Doç.

1

İç kontrol ve verimlilik, Basel II, finansal kiralama, mali tatil, muhasebe defter ve belgeleri, muhasebe mesleğinde etik gibi konularda çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Siyaset ve Sosyal Bilimler ABD

Prof.

1

Siyasal ideolojiler, göç, mülteciler, yeni sağ ve AK Parti üzerine çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bililer Fakültesi

İşletme Bölümü

Üretim Yönetim ve Pazarlama ABD.

Prof.

1

Pazarlama alanında doçentliğini almış olmak; mağaza imajı, mağaza markalı ürünler, marka değeri konularında çalışmaları olmak.

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Uluslararası İlişkiler ABD.

Yrd. Doç.

1

ABD, Çin gibi devletlerin Afrika politikaları ile Türkiye'nin Afrika politikaları; Türkiye-Irak ilişkileri başta olmak üzere Orta Doğudaki komşularımızla ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Eskil Meslek Yüksekokulu

Veterinerlik Bölümü

Laborant ve Veteriner Sağlık Pr.

Yrd. Doç.

1

Doktora eğitimini veteriner mikrobiyoloji alanında yapmış olmak; tavuklarda Salmonella enfeksiyonu üzerine çalışmaları bulunmak.

1

Biyoloji ana bilim dalında doktora yapmış olmak; cinsiyeti değiştirilmiş balıklar üzerine çalışmış olmak, balıklarda gamet kalitesi, sperm dondurulması ve üreme biyolojisi konusunda yayınları bulunmak.

Mühendislik Fakültesi

Maden Mühendisliği Bölümü

Maden İşletmesi ABD

Prof.

1

Kaya mekaniği ile iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışma yapmış olmak.

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Ulaştırma ABD.

Yrd. Doç.

1

Demiryolu trafiğinin plânlanması, kontrolü ve optimizasyonu konusunda çalışma yapmış olmak.

Çevre Mühendisliği Bölümü

Hava Kirliliği ve Kontrol ABD

Yrd. Doç.

1

Lisans ve lisansüstü eğitimini çevre mühendisliğinde yapmış olmak; emülsiyon sıvı mebran tekniği konusunda çalışması bulunmak.

Makine Mühendisliği Bölümü

İmalat ve Konstrüksiyon ABD.

Yrd. Doç.

1

Plastik şekil verme ve triboloji konularında çalışma yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü

Eski Çağ Tarihi ABD.

Doç.

1

Asur ticaret kolonileri devri ile ilgili çalışmaları olmak.

Fizik Bölümü

Atom ve Moleküler Fiziği ABD.

Prof.

1

Atomların aşırı ince yapı sabitlerinin belirlenmesi konusunda doktora yapmış olmak; quantum dotların elektronik yapısı ve optiksel özellikleri alanında çalışmaları bulunmak.

Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi Bölümü

Türkçe Eğitimi ABD:

Yrd. Doç.

1

Lise öğrencilerinin soru sorma becerileri ve ortaokul öğrencilerinin noktalama işaretlerini uygulama düzeyi hakkında çalışmaları bulunmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Anestezi Pr.

Yrd. Doç.

1

Moleküler teknikler kullanarak mt DNA ve genomik DNA çalışmaları yapmış olmak.

Optistyenlik Pr.

Yrd. Doç.

1

İnce filmlerin optik ve yapısal özelliklerini deneysel çalışmış olmak; grafen ve benzeri iki boyutlu malzemeler üzerine çalışmaları bulunmak.

Sağlık Yüksekokulu

Acil Yardım ve Afet Bölümü

 

Yrd. Doç.

1

Membranlı ayırma sistemleri ve aşı kopolimerleşme alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Yüksekokulu

Sağlık Yönetimi Bölümü

 

Yrd. Doç.

1

Toplam kalite yönetimi, liderlik, iç girişimcilik, sosyal sorumluluk ve halkla ilişkiler alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

1427/1-1


Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

UNVANI

ABD

DRC.

ADET

ARANAN NİTELİKLER

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Profesör

Muhasebe Finansman

1

1

Değerleme, Muhasebe Politikaları ve Kapsamlı Kâr konularında çalışmalar yapmış olmak.

 

Başvuru Adresi: Bozok Ünv. Personel Daire Bşk. Erdoğan Akdağ Kampüsü Rektörlük İdari Birimler Binası Yozgat/Merkez Tel: 0 354 242 10 85

1434/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ