15 Şubat 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29625

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TIBBİ SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


TIP MERKEZİ VE HASTANELER İÇİN İLAÇ SERUM SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


İPTAL İLANI

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Osmaniye Belediyesinden:


ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) 5. Bölge Müdürlüğünden: SAKARYA


KRAFT TORBA ETİKETİ VE WAX RESİN RİBON SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Çaykur Çiftlik Çay Fabrikası Müdürlüğünden: İyidere/RİZE


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Eskipazar Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Kıyıcık/Of/TRABZON


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Çaykur Ambarlık Çay Fabrikası Müdürlüğünden: RİZE


KAMU TAŞINMAZI TAHSİS DUYURUSU

Kültür ve Turizm Bakanlığından:


PUBLIC IMMOVABLE ALLOCATION ANNOUNCEMENT BY THE MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Adana Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:


PASTALIK SUSAM VE SİMİTLİK SUSAM ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


DE 24000 TİPİ LOKOMOTİF BOJİLERİNİN DEMONTAJ-ÖNMONTAJ İŞİ (YERLİ İSTEKLİLER İÇİN HİZMET ALIMI) İHALE EDİLECEKTİR

TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TIBBİ SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı tıp merkezi ve hastanelerinin ihtiyacı için ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle tıbbi sarf malzemesi satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler "Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA" adresindeki Genel Müdürlüğümüzden ve “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/İSTANBUL adresindeki Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğü’nden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir.

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

5 - Firmalar şartnamede istenen numuneleri en geç 02.03.2016 tarih saat 12:00’ye kadar Türk Kızılayı Etimesgut Yerleşkesi Türk Kızılayı Cad. No: 1 Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan Teşhis Tedavi Hizmetleri Koordinatörlüğüne teslim edeceklerdir.

6 - Firmaların, tekliflerini en geç 09.03.2016 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

7 - Teklifler aynı gün saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

8 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

9 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

10 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

1313/1-1


TIP MERKEZİ VE HASTANELER İÇİN İLAÇ SERUM SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Tıp Merkezleri ve hastaneleri için ilaç serum idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklifleri ile birlikte en az 7.500,00 TL tutarındaki geçici teminatı vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler "Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA" adresindeki Genel Müdürlüğümüzden ve “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/İSTANBUL adresindeki Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğü’nden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmalar ihale zarflarını en geç 08.03.2016 günü saat 10:00’a kadar Genel Merkez Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - Teklifler aynı gün saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

1314/1-1


İPTAL İLANI

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                        :  2015/176882

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 312 309 05 15/4419 - 4149 0312 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi                     :  malzeme@tcdd.gov.tr

1 - İhale konusu malın Adı ve Miktarı   :  160 adet Klimalı Yolcu Vagonunun değişmesi gereken malzemeler dahil periyodik bakım-Onarımı ile soğutma sisteminde meydana gelen arızaların onarımı hizmet işi.

2 - 2015/176882 ihale kayıt numarası ile 16/02/2016 tarihinde teklifleri alınacağı ilan edilen 160 adet Klimalı Yolcu Vagonunun değişmesi gereken malzemeler dahil periyodik bakım-Onarımı ile soğutma sisteminde meydana gelen arızaların onarımı hizmet işine ilişkin ihale, teknik şartname ile mesleki ve teknik yeterliklerin yeniden değerlendirilmesi amacıyla iptal edilmiştir.

1347/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Osmaniye Belediyesinden:

1 - Belediyemizce 2886 sayılı D.İ.K' nun 35/a maddesi Belediye Meclisinin 16.11.2015Tarih ve 646 sayılı kararı ile Alibeyli Mahallesi 54 Ada Parsel 1516 m2 yüz ölçümlü, arsa + bina (eski belediye binası) satışı için 2886 sayılı D.İ.K.'nun 35/a maddesi göre Kapalı Teklif usulü ile satılacaktır.

2 - İhale 25.02.2016 Perşembe günü saat 14.00'da Belediye 1. Kat İhale Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3 - İhale Şartnamesi Destek Hizmetler Müdürlüğü İhale servisinde görülebilir ve 500.00 TL bedel karşılığında temin edilir.

4 - Satılacak arsa+binanın muhammen bedeli ve Geçici teminat bedeli aşağıda belirtilmiştir.

5 - İhaleye katılacak olanlarda istenilen evraklar:

1. Gerçek Kişilerin;

a - Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

b - İhale tarihinin bulunduğu yılda alınmış tasdikli ikametgah belgesi,

c - Noter tasdikli imza sirküleri, temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

d - İhale dokümanı alındığına dair banka dekontu,

e - Tebligat için adres beyanı,

f - İhale muhammen bedelinin %3’ü tutarında geçici teminat mektubu veya banka dekontu

2. Özel hukuk tüzel kişilerin;

a - 2016 yılı vizeli Sanayi ve Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya benzeri mesleki kuruluşların siciline kayıtlı olmak ve buna dair belge,

b - İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları yukarıda belirtilenlerin yanı sıra, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından ya da benzeri mesleki kuruluşların, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, son şeklini gösterir ticari sicil gazetesi (aslı veya noter onaylı örneği) ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname ve imza sirkülerini,

c - Ortak girişim şeklinde teklif verilmesi halinde, Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi ve her bir ortak için yukarıda 5.1. bendin a,b,c,d,e,f bentlerinde istenilen belgeleri,

d - İhaleye katılacak olanların %3 geçici teminat ve 500,00 TL ihale dosya bedelini Osmaniye Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırmaları ve yatırdığına dair belgeleri vermeleri,

e - Vergi borcu bulunmadığına veya borcun taksitlendirildiğine dair bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden 24.02.2016 tarihli alacağı belgenin aslı,

f - Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu bulunmadığına dair kurumdan 24.02.2016 tarihli alınacak belgenin aslı,

İhaleye girecek gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerin, yukarıdaki istenilen belgelerle birlikte İmzalanmış teklif mektuplarını, ihale şartnamesini ve eklerini 24.02.2016 Tarih Çarşamba günü saat 17:00’a kadar İdareye (Destek hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisine) vermeleri gerekmektedir.

 

Sıra No

Mahalle Adı

Ada

Parsel

Alanı (m2)

Muhammen Bedel

Geçici Teminatı TL

1

Alibeyli

54

1

1.516

19.800.000,00 TL

595.000,00 TL

1155/1-1


ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) 5. Bölge Müdürlüğünden:

SAKARYA

YAKIT HARİÇ SÜRÜCÜLÜ VE SÜRÜCÜSÜZ ARAÇ KİRALAMA İŞİ hizmet alımı Araç Kiralanması işi TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliği 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :  2016/31550

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Orhangazi Cad. No: 74 Maltepe/ADAPAZARI

b) Telefon ve faks numarası      :  0264 2751040 - 0264 2753828

c) Elektronik posta adresi          :  5grupmd@teias.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  (16 adedi sürücülü ve yakıt hariç; 10 adedi sürücüsüz ve yakıt hariç olmak üzere) toplam 26 adet hizmet aracının kiralanması

b) Yapılacağı yer                       :  TEİAŞ 5. Bölge Müdürlüğü Sakarya, Bartın ve Çatalağzı (Zonguldak) tesisleri

c) İşin süresi                              :  İşe başlama tarihinden itibaren 33 (otuz üç) ay

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TEİAŞ 5. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu Adapazarı/ SAKARYA

b) Tarihi ve saati                        :  23/02/2016 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

ç) Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

f) İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

h) İhale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin sunulmasına ilişkin hükümler;

ı) İstekliler, teklif ettikleri araçlara ilişkin, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğince yayınlanan 2016 yılının Ocak ayı itibariyle uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde bulunduğu şekilde, aracın markası, araç tipi, model ve kasko bedeli bilgilerini kaşe ve imza bulunacak şekilde teklifleri ile birlikte sunmaları zorunludur.

İsteklilerin 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükmüne göre otomobil cinsi araçlar için A1 taşıma yetki belgesi, pick-up ve kamyonet cinsi araçlar için K1, K2 taşıma yetki belgesi veya buna muadil üstü bir belgeye sahip olması. Minibüs cinsi araçlar için D2 taşıma yetki belgesine sahip olması gerekmektedir.

İhale tarihi itibariyle geçerlilik sürelerini doldurmamış bu belgelerin aslını veya ihale tarihi yılı içinde yapılmış noter tasdikli suretlerini teklifleriyle birlikte sunacaklardır

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin % 10 undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubunun sunulması zorunludur. Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az %80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur.

İş deneyim belgesinin parasal tutarı, teklif edilen bedelin % 30’unden az olamaz.

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Bu ihalede isteklinin kamu veya özel sektörde yapmış olduğu her türlü araç kiralama veya servis kiralama hizmet işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 (yüzelli) Türk Lirası Vakıflar Bankası Adapazarı Şubesi TR:33 0001 5001 5800 7292 2934 78 hesabına yatırılan belge ile karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar “Orhangazi Cad. No: 74 Maltepe/ADAPAZARI” adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

1276/1-1


KRAFT TORBA ETİKETİ VE WAX RESİN RİBON SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı 4.000.000 adet Kraft Torba Etiketi ve 7.500 adet Kraft torba etiketlerinde kullanılacak Wax Resin Ribon %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/ RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 26.02.2016 günü saat 14.30’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.30’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İstekliler, en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşulu ile kalem bazında kısmi teklif verebilirler.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1157/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Çaykur Çiftlik Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

İyidere/RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 6.000.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50 TL. bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

Çiftlik Çay fabrikası Müdürlüğü/B.Çiftlikköyü/İyidere/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 01 MART 2016 SALI günü saat 14.00’e kadar Çiftlik Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu B.Çiftlikköyü/İyidere/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilemez.

6 - Kısmi teklif kabul edilemez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale, Çiftlik Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1156/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Eskipazar Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Kıyıcık/Of/TRABZON

1 - Müdürlüğümüz tarafından 9.300.000 kg yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmenliğimizin 9’uncu Maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

Eskipazar Çay Fabrikası Müdürlüğü Kıyıcık/Of/TRABZON

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 26.02.2016 Cuma günü saat 14.00’e kadar Eskipazar Çay Fabrikası Müdürlüğü evrak kayıt bürosu Kıyıcık/Of adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif mektuplar kabul edilemez.

6 - Kısmi teklif kabul edilemez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6 sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Eskipazar Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmenliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakla serbesttir.

1085/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Çaykur Ambarlık Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 16.300 ton yaş çay yükleme ve nakliye işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile yaptırtacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığın Çaykur Ambarlık Çay Fabrikası Müdürlüğü, Ambarlık Köyü/RİZE adresinden temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 25/02/2016 günü saat 14.00’e kadar Çaykur Ambarlık Çay Fabrikası Müdürlüğü evrak kayıt bürosu Ambarlık Köyü/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.30’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılacak sözleşme bedeli üzerinden % 6 oranında alınır.

8 - İstekliler bu ihalede, yükleme işine ayrı, nakliye işine teklif vereceklerdir.

9 - İhale Çaykur Ambarlık Çay Fabrikası Müdürlüğü’nde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1068/1-1


KAMU TAŞINMAZI TAHSİS DUYURUSU

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

2016/1

“Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2016/1”de özellikleri belirtilen kamu taşınmazları, 2634 sayılı “Turizmi Teşvik Kanunu” ve bu Kanun’un 8’inci maddesine dayanılarak çıkartılan “Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak, turizm amaçlı yatırım yapmak üzere, yerli ve yabancı girişimcilere tahsis edilecektir.

 

1- Girişimcilerin,  31/03/2016 günü saat 16.30’a kadar “Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik”in 10 uncu maddesi ile “Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2016/1” gereğince istenilen bilgi ve belgeleri, Bakanlık Genel Evrağı (AG Katı), İsmet İnönü Bulvarı  No: 32  06100  Emek - Çankaya / ANKARA adresine elden teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra ve posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

2- Girişimcilerin vereceği tüm bilgi ve belgeler Türkçe olacaktır. Türkçe tercümelerinin ilgili ülkelerdeki konsolosluklarımıza veya Türkiye’deki kendi konsolosluklarına onaylattırılması koşuluyla, söz konusu bilgi ve belgeler yabancı dilde verilebilir. Değerlendirmede onaylı tercüme edilmiş metin esas alınacaktır.

 

3- Girişimciler, birden fazla taşınmaz için müracaat edebilirler. Ancak talep edilen her taşınmaz için ayrı şartname bedeli ödenerek, ayrı bir başvuru dosyası hazırlanacak ve Tahsis Şartnamesi’nde istenilen diğer bilgi ve belgeler başvuru dosyasına eklenecektir.

 

4- Bakanlığa yapılan başvurular, Yönetmelik’in 11’inci maddesinde ve Tahsis Şartnamesi’nde belirlenen hususlar kapsamında mali yeterlilik açısından değerlendirilir.

 

5- Birden fazla başvuru yapılan taşınmazlar için, başvuruları yeterli görülen girişimciler arasında sosyal ve teknik altyapıya katılım amaçlı müzakere yapılır. Tek başvurunun yapıldığı taşınmazlar için ise, Müzakere Komisyonunca yatırımın özelliğine göre sosyal ve teknik altyapıya katılım payı istenebilir.

 

6- Bakanlıkça istenilecek müzakere teminatı, kesin ve süresiz teminat mektubu olarak, müzakere esnasında Bakanlık yetkililerine teslim edilecektir.

 

7- Bakanlıkça, ön izin verilmeyen girişimcilerin müzakere teminat mektupları iade edilecektir.

 

8- Bakanlık, projeleri ile turizme katkı sağlayacağı öngörülen girişimcilere, talep ettiği taşınmazın tahsis edilememesi halinde, aynı ilanda yer alan ancak tahsis edilmeyen taşınmazlardan bir veya birkaçını önerebilir.

 

9- Girişimciler tarafından Bakanlığa sunulacak başvuru dosyasında yer alması gereken belgeler ile, ilan edilen taşınmazlara ilişkin ayrıntılı açıklama ve bilgiyi içeren “Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2016/1”, DÖSİMM (Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü) Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 50  Çukurambar - Çankaya / ANKARA       (Tel: +90 312 309 49 53) adresinden 5.000-TL (Beşbintürklirası) ücret karşılığı temin edilecektir. Şartname ücreti, T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi  nezdindeki  3483170-5190 hesap no ve TR480001002533034831705190 IBAN (Kurumsal Tahsilat İşlemi “DÖSİM Merkez Müdürlüğü” 70.00.01) nolu hesaba yatırılacak; banka dekontunun açıklama bölümüne, “2016/1 Tahsis Şartnamesi Bedeli” ifadesi ve bedeli yatıran girişimcinin adı/ünvanı ile irtibat adresi ve telefonu yazdırılacaktır. Başvurunun geçerli olabilmesi için, şartname banka dekontunun başvuru dosyasına eklenerek Bakanlığa verilmesi zorunludur.

 

10- Başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Arazi Tahsis Dairesi Başkanlığı, İsmet İnönü Bulvarı No: 32 Kat: 3 06100 Emek - Çankaya / ANKARA (Tel: +90 312 212 91 89) adresinden alınabilecektir.

 

11- “Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2016/1”e; 18/02/2016 tarihinden itibaren www.kulturturizm.gov.tr adresinden erişilebilecektir. Şartname, 01/03/2016 tarihinden itibaren ise DÖSİMM’in yukarıda belirtilen adresinden temin edilebilecektir.

 

12- Tahsis Şartnamesi’nde istenilen bilgi ve belgelerin eksik veya yetersiz olması durumunda, başvuru geçersiz sayılacaktır.

 

13- Bu duyuru kapsamında yapılacak tahsislerde, “Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik”  ve “Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2016/1” hükümleri uygulanır.

 

TAHSİS EDİLECEK KAMU TAŞINMAZLARI

KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ İLE TURİZM ALAN VE MERKEZLERİ İÇİ

 

 

SIRA NO.

 

 

TAŞINMAZIN YERİ

 

MÜLKİYET

DURUMU

 

TESİS TÜRÜ

 

 

YAKLAŞIK KAPASİTE

 

 

ADA

 

 

PARSEL

 

 

ÖZEL PARSEL

 

 

ADANA YUMURTALIK TURİZM MERKEZİ

 

 

1

 

Adana, Yumurtalık, Kemalpaşa Mahallesi, Çatalbükü Mevkii

 

Hazine

 

Otel

veya

Tatil Köyü

600 Yatak

239

22

1

2

 

Adana, Yumurtalık, Kemalpaşa Mahallesi, Çatalbükü Mevkii

 

Hazine

 

Otel

veya

Tatil Köyü

600 Yatak

239

22

2

AFYONKARAHİSAR HEYBELİ TERMAL TURİZM MERKEZİ

 

3

 

Afyonkarahisar, Bolvadin, Gözsüzlü Köyü

 

Hazine

 

Termal Konaklama Tesisi

 (Otel)

 

300 Yatak

103

1

 

 

AFYONKARAHİSAR ÖMER-GECEK TERMAL TURİZM MERKEZİ

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Afyonkarahisar, Merkez, Demirçevre Köyü

 

 

 

 

Orman

 

 

Termal Konaklama Tesisi (Otel)

 

 

500 Yatak

 

 

1

 

AFYONKARAHİSAR ÖMER-GECEK TERMAL TURİZM MERKEZİ

(Erkmen Kasabası  Sınırları Bölümü)

 

 

5

 

Afyonkarahisar, Merkez, Çakır Köyü

 

Hazine

 

Termal Konaklama Tesisi

 (Otel)

 

200 Yatak

152

6

1

 

 

AFYONKARAHİSAR ÖMER-GECEK TERMAL TURİZM MERKEZİ

(Erkmen Kasabası  Sınırları Bölümü)

 

 

6

 

Afyonkarahisar, Merkez, Erkmen Köyü

 

Hazine

 

Termal Konaklama Tesisi

 (Otel)

 

300 Yatak

 

2878-2879

1

7

 

Afyonkarahisar, Merkez, Erkmen Köyü

 

Hazine

 

Termal Konaklama Tesisi

 (Otel)

 

 

 

300 Yatak

 

 

 

2878-2879

2

8

 

Afyonkarahisar, Merkez, Erkmen Köyü

 

Hazine

 

Termal Konaklama Tesisi

 (Otel)

 

 

 

400 Yatak

 

 

 

2878-2879

3

ANKARA HAYMANA

TERMAL TURİZM MERKEZİ

 

9

Ankara, Haymana, Medrese Mahallesi

Hazine

 

Termal Konaklama Tesisi (Otel)

 

500 Yatak

181

1

1

ANTALYA ALANYA BALTEPE TURİZM MERKEZİ

 

10

Antalya, Alanya,

Emişbeleni Köyü

Orman

Golf Tesisi

+

 Otel

 veya

Tatil Köyü

 

 

 

18  Delikli Golf

 

 

 

 

G1

 

200 Yatak

 

 

ANTALYA ALANYA ALARA ÇAYI GÜNEYİ TURİZM MERKEZİ

 

11

Antalya, Alanya, Okurcalar Mahallesi

Hazine

 

Otel

veya

Tatil Köyü

 

500 Yatak

129

85

1

 

ANTALYA DEMRE  KÜLTÜR  VE TURİZM  KORUMA  VE GELİŞİM BÖLGESİ

 

 

12

 

Antalya, Demre,

Uzguru Mevkii

 

Orman

 

Günübirlik Tesis

 

3.017,18  m²

 Kapalı İnşaat Alanı

 

 

 

7

GÜNEY ANTALYA TURİZM ALANI

 

13

Antalya, Kemer, Çamyuva Mahallesi

Hazine

Otel

150 Yatak

274

7

 

SİDE TURİZM ALANI

 

 

14

Antalya, Manavgat, Titreyengöl Mevkii

 

 

 

Orman

 

 

Günübirlik Tesis

 

 

2.028,58 m2

 Kapalı İnşaat

Alanı

 

 

1

15

 

 

Antalya, Manavgat, Titreyengöl Mevkii

 

 

 

Orman

 

 

Günübirlik Tesis

 

 

1.302,33 m2

 Kapalı İnşaat

Alanı

 

 

2

16

 

 

Antalya, Manavgat, Titreyengöl Mevkii

 

 

Orman

 

Turizm Amaçlı Spor Tesisi

 

6.708,06 m2

 Kapalı İnşaat

Alanı

 

 

3

BELEK TURİZM MERKEZİ

 

17

Antalya, Serik,

 Belek Mahallesi

Hazine

Turizm Amaçlı Spor Tesisİ

5.578,50 m²

 Kapalı İnşaat Alanı

 

123

2

 

 

ARDAHAN YALNIZÇAM UĞURLUDAĞ KIŞ SPORLARI TURİZM MERKEZİ

 

18

Ardahan, Merkez, Yalnızçam Köyü

Orman

Otel

 

400 Yatak

 

 

 

1

19

Ardahan, Merkez, Yalnızçam Köyü

Orman

Günübirlik Tesis

 

 1.062,27 m2. Kapalı İnşaat Alanı

 

 

 

2

20

Ardahan, Merkez, Yalnızçam Köyü

Orman

 

 

Otel

 

 

110 Yatak

 

 

 

3

21

Ardahan, Merkez, Yalnızçam Köyü

Orman

 

 

Otel

 

 

200 Yatak

 

 

 

4

22

 

Ardahan, Merkez, Yalnızçam Köyü

İl Özel İdare

 

 

Otel

 

 

73 Yatak

 

101

173

5

23

 

Ardahan, Merkez, Yalnızçam Köyü

 

 

İl Özel İdare

 

 

Otel

 

 

300 Yatak

 

101

172

6

24

 

 

Ardahan, Merkez, Yalnızçam Köyü

 

 

İl Özel İdare

Günübirlik Tesis

 

2.105,13 m2. Kapalı İnşaat Alanı

 

 

101

171

7

ARTVİN KAFKASÖR KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ

 

25

Artvin, Merkez,

 Balcıoğlu Mahallesi

 Kafkasör Mevkii

Orman

Otel

250 Yatak

 

 

1

 

AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ

 

26

Aydın. Didim,

 Didim Mahallesi,

Kızılyer Mevkii

 

 

Hazine

Otel

veya

Tatil Köyü

1000 Yatak

 

1195

 

AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ

 

27

Aydın. Didim,

 Didim Mahallesi,

Kocaharıp Mevkii

Hazine

Otel

veya

Tatil Köyü

1000 Yatak

 

13302

1

28

Aydın. Didim,

 Didim Mahallesi,

Kocaharıp Mevkii

Hazine

Otel

veya

Tatil Köyü

1000 Yatak

 

13302

2

AYDIN KUŞADASI YAT LİMANI TURİZM MERKEZİ

 

29

Aydın, Kuşadası, Türkmen Mahallesi Bayraklıdede Mevkii

Hazine

Günübirlik Tesis

 

956,43 m2

Kapalı İnşaat Alanı

103

4

 

AYDIN KUŞADASI ÇAMLİMANI TURİZM MERKEZİ

 

30

Aydın, Kuşadası, Türkmen Mahallesi, Kanlıyokuş Mevkii

Hazine

Otel

veya

Tatil Köyü

1200 Yatak

706

24

1

BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA TÜMBÜLDEK TERMAL TURİZM MERKEZİ

 

 

31

 

Bursa,

Mustafakemalpaşa, Lütfiye Köyü

 

Orman

 

 

Termal Konaklama Tesisi (Otel)

 

 

400 Yatak

 

 

1

32

 

Bursa,

 Mustafakemalpaşa, Kömürcükadı, Şapçı Köyleri

 

Orman

 

 

Termal Konaklama Tesisi (Otel)

 

 

400 Yatak

 

 

2

33

 

Bursa,

Mustafakemalpaşa, Sünlük Köyü

 

Orman

 

Golf Tesisi

+

Termal Konaklama Tesisi

( Otel )

 

 

 

18 Delikli Golf

 

 

 

G1

 

420 Yatak

 

34

 

Bursa,

Mustafakemalpaşa, Sünlük Köyü

 

Orman

Golf Tesisi

+

Termal Konaklama Tesisi

( Otel )

 

18 Delikli Golf

 

 

 

G2

 

420 Yatak

 

35

 

Bursa,

Mustafakemalpaşa, Sünlük Köyü

 

Orman

 

Termal Konaklama Tesisi (Otel)

 

400 Yatak

 

 

4

36

 

Bursa,

Mustafakemalpaşa, Muradiyesarnıç Köyü

 

Orman

 

Termal Konaklama Tesisi (Otel)

 

400 Yatak

 

 

5

 

ÇANAKKALE EZİNE KESTANBOL TERMAL TURİZM MERKEZİ

 

 

37

Çanakkale, Ezine, Akçakeçili Köyü,

Bakacak Mevkii

Hazine

 

Termal Konaklama Tesisi (Otel)

 

200  Yatak

 

84

 

38

Çanakkale, Ezine, Akçakeçili Köyü, 

Aktaş Mevkii

Hazine

 

Termal Konaklama Tesisi (Otel)

 

600  Yatak

 

114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇANKIRI-ILGAZ-KADINÇAYIRI-YILDIZTEPE KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ

 

 

39

 

Çankırı, Ilgaz,

Cömert Köyü,

 Köyüstü Mevkii

 

Orman

Otel

200 Yatak

105

1

1

40

 

Çankırı, Ilgaz,

Cömert Köyü,

Köyüstü Mevkii

 

Orman

Otel

200 Yatak

105

1

2

41

 

Çankırı, Ilgaz,

 Cömert Köyü,

Köyüstü Mevkii

 

Orman

Günübirlik Tesis

  3.095 m2

  Kapalı İnşaat Alanı

105

1

3

42

 

Çankırı, Ilgaz,

 Cömert Köyü,

 Köyüstü Mevkii

 

Orman

Günübirlik Tesis

1.702,77 m2

  Kapalı İnşaat Alanı

105

1

4

 

DENİZLİ TERMAL KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ

(Akköy Gölemezli Kesimi)

 

 

43

 

 

Denizli, Pamukkale, Gölemezli Köyü -Cinderesi Mevkii

 

 

Orman

 

Termal Konaklama Tesisi

 (Otel) 

 

120 Yatak

 

 

1

44

Denizli, Pamukkale, Gölemezli Köyü -Cinderesi Mevkii

Orman

 

Termal Konaklama Tesisi

 (Otel) 

 

500 Yatak

 

 

3

 

DENİZLİ TERMAL KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ

(Akköy Gölemezli Kesimi)

 

 

45

Denizli, Pamukkale, Gölemezli -Çeşmebaşı Köyleri,

Ömerölen Mevkii

Hazine

 

Golf Tesisi

+

Termal Konaklama Tesisi

( Otel veya

Tatil Köyü )

 

18 Delikli Golf

 

222-15

G1

300 Yatak

46

Denizli, Pamukkale, Gölemezli -Çeşmebaşı Köyleri,

Ömerölen Mevkii

Hazine

 

Termal Konaklama Tesisi

 (Otel) 

 

300 Yatak

 

1443

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

Denizli, Pamukkale, Gölemezli -Çeşmebaşı Köyleri,

Ömerölen Mevkii

Hazine

 

Termal Konaklama Tesisi

 (Otel) 

 

400 Yatak

 

1443

3

48

Denizli, Pamukkale, Gölemezli -Çeşmebaşı Köyleri,

Ömerölen Mevkii

Hazine

 

Termal Konaklama Tesisi

 (Otel) 

 

300 Yatak

 

223-1443

4

49

Denizli, Pamukkale, Gölemezli -Çeşmebaşı Köyleri,

Ömerölen Mevkii

Hazine

 

Termal Konaklama Tesisi

 (Otel) 

 

200 Yatak

 

1358

5

50

Denizli, Pamukkale, Gölemezli -Çeşmebaşı Köyleri,

Ömerölen Mevkii

Hazine

 

Termal Konaklama Tesisi

 (Otel) 

 

150 Yatak

 

1358

6

51

Denizli, Pamukkale, Gölemezli -Çeşmebaşı Köyleri,

Ömerölen Mevkii

Hazine

 

Termal Kür Tesisi

 

 

5.654,17 m2. Kapalı İnşaat Alanı

 

 

223-1443

7

52

Denizli, Pamukkale, Gölemezli -Çeşmebaşı Köyleri,

Ömerölen Mevkii

Hazine

Termal Kür Tesisi

 

 

3.080,60 m2. Kapalı İnşaat Alanı

 

 

1357

8

53

Denizli, Pamukkale, Gölemezli -Çeşmebaşı Köyleri,

Ömerölen Mevkii

Hazine

 

Günübirlik Tesis

 

 

3.238,97 m2. Kapalı İnşaat Alanı

 

 

1443

9

54

Denizli, Pamukkale, Gölemezli -Çeşmebaşı Köyleri,

Ömerölen Mevkii

Hazine

 

Günübirlik Tesis

 

 

1.681,83 m2. Kapalı İnşaat Alanı

 

 

1443

10

 

ESKİŞEHİR MİHALGAZİ SAKARIILICA TERMAL TURİZM MERKEZİ

 

 

55

 

Eskişehir, Mihalgazi, Sakarıılıca Köyü

Orman

 

Termal Konaklama Tesisi

 (Otel) 

 

100 Yatak

 

 

1

 

 

ESKİŞEHİR KIZILİNLER

TERMAL TURİZM MERKEZİ

 

 

56

Eskişehir, Tepebaşı, Kızılinler Köyü

Orman

 

Termal Konaklama Tesisi

 (Otel) 

 

500 Yatak

 

 

1

57

Eskişehir, Tepebaşı, Kızılinler Köyü

Orman

 

Termal Konaklama Tesisi

 (Otel) 

 

400 Yatak

 

 

2

58

Eskişehir, Tepebaşı, Kızılinler Köyü

Orman

 

Termal Konaklama Tesisi

 (Otel) 

 

750 Yatak

 

 

3

 

ERZİNCAN ERGAN DAĞI

KÜLTÜR VE TURİZM

KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ

 

 

59

 

Erzincan, Merkez, Yaylabaşı-Türkmenoğlu

 Köyleri

 

Hazine

Otel

200 Yatak

147

2

 

60

 

Erzincan, Merkez, Yaylabaşı-Türkmenoğlu

Köyleri

 

Hazine

Otel

 

 

200 Yatak

148

1

 

61

 

Erzincan, Merkez, Yaylabaşı-Türkmenoğlu

Köyleri

 

Hazine

Otel

300 Yatak

148

2

 

62

 

Erzincan, Merkez, Yaylabaşı-Türkmenoğlu

Köyleri

 

Hazine

Otel

300 Yatak

367

1

 

63

 

Erzincan, Merkez, Yaylabaşı-Türkmenoğlu

Köyleri

 

Hazine

Otel

300 Yatak

368

1

 

 

 

GİRESUN KÜMBET YAYLASI TURİZM MERKEZİ

 

 

64

 

Giresun, Dereli, Uzundere Köyü,

 Köyiçi – Camış Düzü

 Mevkii

 

Orman

Otel

100 Yatak

114

1

1

65

 

Giresun, Dereli, Uzundere Köyü,

 Köyiçi – Camış Düzü

 Mevkii

 

Orman

Rekreasyon

Tesisi

 

968,26 m²

Kapalı İnşaat Alanı

 

105

2

2


GÜMÜŞHANE ZİGANA KIŞ SPORLARI TURİZM MERKEZİ

 

66

 

Gümüşhane, Torul, Kalkanlı Köyü, Çakmakkaya Mevkii

 

Hazine

Otel

300 Yatak

115

1

3

 

İZMİR ÇEŞME ALAÇATI

TURİZM MERKEZİ

 

 

67

 

İzmir, Çeşme,

Alaçatı Mahallesi,

Liman Mevkii

 

 

 

Hazine

 

 

Otel

veya

Tatil Köyü

 

300 Yatak

4553

1

 

68

 

İzmir, Çeşme,

Alaçatı Mahallesi,

Liman Mevkii

 

 

 

Hazine

 

 

Otel

veya

Tatil Köyü

 

500 Yatak

4554

1

 

 

İZMİR ÇEŞME ALAÇATI

TURİZM MERKEZİ

 

 

69

 

İzmir, Çeşme,

Alaçatı Mahallesi,

Liman Mevkii

 

 

 

Hazine

 

 

Otel

130 Yatak

3258

4

 

İZMİR  SELÇUK PAMUCAK

TURİZM MERKEZİ

 

70

İzmir, Selçuk,

Selçuk  Köyü

        Pamucak Mevkii

 

 

Hazine

Otel

veya

Tatil Köyü

 

600 Yatak

 

3107

2

10

400 Yatak

 

71

İzmir, Selçuk,

Selçuk  Köyü

        Pamucak Mevkii

 

 

Hazine

Otel

veya

Tatil Köyü

 

600 Yatak

 

3104

6

 

400 Yatak

72

İzmir, Selçuk,

Selçuk  Köyü

        Pamucak Mevkii

 

 

Hazine

Otel

veya

Tatil Köyü

 

500 Yatak

 

3106

3

 

300 Yatak

KARS SARIKAMIŞ KIŞ SPORLARI TURİZM MERKEZİ

 

73

Kars, Sarıkamış,

     İnönü Mahallesi

Orman

Otel

90 Yatak

432

4

 

74

Kars, Sarıkamış,

İnönü Mahallesi

Orman

Otel

65 Yatak

434

3

 

75

Kars, Sarıkamış,

      İnönü Mahallesi

Orman

Otel

250 Yatak

436

5

 


 

KAYSERİ ERCİYES KIŞ SPORLARI TURİZM MERKEZİ

 

 

76

 

Kayseri, Melikgazi, Hisarcık Köyü, Tekiryaylası Mevkii

 

Hazine

Otel

120 Yatak

8260

4

 

77

 

Kayseri, Melikgazi, Hisarcık Köyü, Tekiryaylası Mevkii

 

Hazine

Otel

120 Yatak

8267

1

 

 

KÜTAHYA GEDİZ ILICASU

TERMAL TURİZM MERKEZİ

 

 

78

 

Kütahya, Gediz,

 Ilıca Mevkii

 

Orman

 

Termal Konaklama Tesisi (Otel)

 

150 Yatak

 

 

1

 

 

MUĞLA BODRUM TÜRKBÜKÜ DOĞUSU TURİZM MERKEZİ

 

 

79

 

Muğla, Bodrum,

Göl Köyü,

Gökburun Mevkii

 

Hazine

Otel

50 Yatak

 

427

1

 

MUĞLA BODRUM TÜRKBÜKÜ DOĞUSU TURİZM MERKEZİ

 

 

80

 

Muğla, Bodrum,

Gölköy Mahallesi

 

Orman

Otel

100 Yatak

 

 

1

 

MARMARİS VE ÇEVRESİ TURİZM ALANI

 

 

81

 

Muğla, Marmaris, Osmaniye Köyü, Kumlubük Mevkii

 

Hazine

 

Günübirlik Tesis

 

176,11 m2

Kapalı İnşaat Alanı

 

120

1

ORDU AYBASTI TOYGAR KABAKTEPE TURİZM MERKEZİ

 

82

Ordu, Aybastı,

Toygar Köyü, Kabaktepe Mevkii

Orman

 

Kırsal Turizm Tesisi

veya

Tatil Köyü

veya

Yayla Evi

 

250 Yatak

 

 

1

 

ÇAMBAŞI (ORDU) YAYLASI

TURİZM MERKEZİ

 

 

83

 

 

Ordu, Kabadüz, Merkez, Ordulu Yaylası

 

 

Orman

 

Otel

 

110 Yatak

 

 

5

84

 

 

Ordu, Kabadüz, Merkez, Ordulu Yaylası

 

 

Orman

Otel

veya

Tatil Köyü

400 Yatak

 

 

6

 

SAMSUN HAVZA 25 MAYIS TERMAL TURİZM MERKEZİ

 

 

85

 

Samsun,

Havza, Yenimahalle, Kılavuz Mevkii

Orman

 

Termal Konaklama Tesisi (Otel)

 

400 Yatak

2

67

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UŞAK BANAZ HAMAMBOĞAZI TERMAL TURİZM MERKEZİ

 

 

86

 

Uşak, Banaz,

 Hasanköy Köyü

Orman

 

Termal Konaklama Tesisi (Otel)

 

600 Yatak

 

 

 

7

 

87

 

Uşak, Banaz,

 Hasanköy Köyü

 

Orman

 

Termal Konaklama Tesisi (Otel)

 

150 Yatak

 

 

16

 

TAHSİS EDİLECEK KAMU TAŞINMAZLARI

KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ İLE TURİZM ALAN VE MERKEZLERİ DIŞI

 

 

SIRA NO.

 

 

TAŞINMAZIN YERİ

 

 

MÜLKİYET

DURUMU

 

TESİS TÜRÜ

 

 

YAKLAŞIK KAPASİTE

 

 

ADA

 

 

 PARSEL

 

 

ÖZEL PARSEL

 

 

BELEK ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ

 

 

88

 

Antalya, Manavgat, Kısalar Mahallesi

 

Hazine

Otel

200 Yatak

139

2

 

89

 

Antalya, Manavgat, Kısalar Mahallesi

 

Hazine

Otel

200 Yatak

145

2

 

 

MERSİN TARSUS

SOFULAR - CAMİCEDİT MAHALLESİ

 

 

90

 

Mersin Tarsus

Sofular Mahallesi

 

Hazine

 

Özel Tesis

(Yeme-İçme)

 

120 Kuver

677

61

1

91

 

Mersin Tarsus

Sofular Mahallesi

 

Hazine

 

Özel Konaklama Tesisi

(Konaklama

+

Yeme- içme)

 

 

 

 

 

 

18 Yatak

677

64

2

70

92

 

Mersin Tarsus

Camicedit  Mahallesi

 

 

 

 

 

 

Hazine

 

Özel Konaklama Tesisi

(Konaklama

+

Yeme- içme

+

Satış Ünitesi)

 

 

 

 

 

 

10 Yatak

121

1

3

2

93

 

Mersin Tarsus

Camicedit  Mahallesi

 

 

 

 

 

 

Hazine

 

Özel Konaklama Tesisi

(Konaklama

+

Yeme- içme)

 

 

 

Restorasyon projesine göre belirlenecek yatak kapasitesi

 

121

3

4

 

94

 

Mersin Tarsus

Sofular Mahallesi

 

Hazine

 

Özel Konaklama Tesisi

(Konaklama

+

Yeme- içme)

 

 

Restorasyon projesine göre belirlenecek yatak kapasitesi

 

677

66

5

67

 

DATÇA – BOZBURUN

ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ

 

 

95

 

Muğla, Datça,

 İskele Mahallesi

Hisarmağra Mevkii

 

Hazine

Otel

veya

Tatil Köyü

536 Yatak

169

85

 


 

NEVŞEHİR, HACIBEKTAŞ,

BALA MAHALLESİ,

HANBAĞI MEVKİİ

 

 

96

 

Nevşehir, Hacıbektaş,

Bala Mahallesi,

Hanbağı Mevkii

 

 

Hazine

 

Otel

150 Yatak

544

1

 

1221/1/1-1


PUBLIC IMMOVABLE ALLOCATION ANNOUNCEMENT BY

THE MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM

2016/1

Public immovables specified in the “Public Immovable Allocation Specification For Tourism Investors - 2016/1”are to be allocated to local and foreign investors for tourism investments pursuant to the provisions of Tourism Incentive Law No. 2634 and “Regulations for Public Immovable Allocation for Tourism Investments”, enacted on the basis of Article 8th of the law.

1) Potential investors are requested to submit the required information and documents in accordance with Article 10th of the “Regulations For Public Immovable Allocation For Tourism Investments” and “Public Immovable Allocation Specification For Tourism Investors - 2016/1” by 16:30 pm, on 31/03/2016 at latest in person to Ministry of Culture and Tourism General Document Service, (AG Floor) İsmet İnönü Bulvarı No: 32 06100 Emek Çankaya / ANKARA. Submissions by mail shall not be taken into consideration.

2) All information and documents to be submitted by investors shall be in Turkish. All information and documents can be submitted in foreign language providing that the Turkish translations are presented with certification by a Turkish consulate abroad or a respective consulate in Turkey. The certified translation text shall be taken as the basis in evaluation.

3) Investors can apply for several parcels. However, having paid for each specification, a separate file shall be prepared for each parcel and the related information and documents defined in the Allocation Specification shall be enclosed into the application file.

4) The applications to the Ministry shall be evaluated by the financial adequacy in accordance with the Article 11th of the “Regulations for Public Immovable Allocation for Tourism Investments” and the matters within the scope of the Public Immovable Allocation Specification.

5) A negotiation for a direct contribution of investors to social and technical infrastructure shall be held in between the qualified investors for the parcels having several applications. In the parcels with single application, a direct contribution to be determined by the Land Allocation Commission for the realization of social and technical infrastructure in relation with the type of investment and region shall be held.

6) The Guarantee for Negotiation requested by the Ministry shall be submitted to officials of the Ministry during the negotiation in the form of Definite Letter of Guarantee Unlimited in Time.

7) The Ministry shall return the Definite Letter of Guarantee Unlimited in Time in case of not given the permission of preliminary permit.

8) In the event non-allocation of the parcels applied by the investors, the Ministry can offer one or more of the parcels which are not allocated in the same announcement according to the characteristics of the investments and the investors.

9) “Public Immovable Allocation Specification For Tourism Investors - 2016/1” containing detailed explanations and information on the subject immovables of the allocation can be purchased from “DÖSİMM (Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlügü)’’ Çiğdem Neighbourhood Muhsin Yazıcıoğlu Street , No: 50 Çukurambar- Çankaya/ANKARA (Phone: +90 312 309 49 53) in debt of 5.000 TL (Five Thousand Turkish Liras). Fee of the booklet will be paid to 3483170-5190 Account No and TR480001002533034831705190 IBAN (The Institution Revenue of DÖSİM Merkez Müdürlüğü Code: 70-00-01) at T.C Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi, and the note “fee for the 2016/1 Allocation Specification” and “Name/Title, address and telephone number of the Investor“ shall be written in the explanation section. For the acceptance of the approval, the signed statement in which the conditions are accepted by the investors and the inclusion of the bank receipt have to be given to the Ministry.

10) Detailed information can be obtained during the application phase from Ministry of Culture and Tourism, General Directorate of Investments and Establishments, Department of Land Allocation, İsmet Inönü Bulvari No:32, 3rd Floor, 06100, Emek – Çankaya / ANKARA (Phone: +90 312 212 91 89).

11) “Public Immovable Allocation Announcement and Specification for Tourism Investors-2016/1” can also be obtained from web address: www.kulturturizm.gov.tr at 18/02/2016 Booklet sales will be started at 01/03/2016 from the address of DÖSİMM, mentioned above.

12) In the event that information and documents requested with this specification are deficient or inadequate, application shall be regarded as invalid.

13) The provisions of the “Regulations for Public Immovable Allocation for Tourism Investments” and “Public Immovable Allocation Specification for Tourism Investors - 2016/1” are applied for the allocations within the scope of this announcement.

 

LIST OF PUBLIC IMMOVABLES TO BE ALLOCATED

WITHIN CULTURE AND TOURISM CONSERVATION AND DEVELOPMENT REGIONS, TOURISM AREAS AND CENTERS

 

 

 NO

ALLOCATION SITE

 

OWNER-SHIP STATUS

TYPE OF FACILITY

APPROXI-MATE CAPACITY

LOT

PARCEL

SPECIAL PARCEL

ADANA YUMURTALIK TOURISM CENTER

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Adana, Yumurtalık, Kemalpaşa Neighbourhood, Çatalbükü Location

 

Treasury

 

Hotel

Or

 Holiday Village

600 Beds

239

22

1

2

 

Adana, Yumurtalık, Kemalpaşa Neighbourhood, Çatalbükü Location

 

Treasury

 

Hotel

Or

 Holiday Village

600 Beds

239

22

2

 

AFYONKARAHİSAR HEYBELİ THERMAL TOURISM CENTER

 

 

 

 

 

 

 

3

Afyonkarahisar, Bolvadin, Gözsüzlü Village

Treasury

 

Thermal Accommodation Facility

(Hotel)

300 Beds

103

1

 

 

AFYONKARAHİSAR ÖMER-GECEK THERMAL TOURISM CENTER

 

 

 

 

 

 

 

4

Afyonkarahisar, Center, Demirçevre Village

Forest

 

Thermal Accommodation Facility

(Hotel)

500 Beds

 

 

1

 

AFYONKARAHİSAR ÖMER-GECEK THERMAL TOURISM CENTER

(The Part Within the Borders of Erkmen Town)

 

 

5

 

Afyonkarahisar, Center,

Çakır Village

 

Treasury

 

Thermal Accommodation Facility

(Hotel)

200 Beds

152

6

1

 

 

AFYONKARAHİSAR ÖMER-GECEK THERMAL TOURISM CENTER

(The Part Within the Borders of Erkmen Town)

 

 

6

 

Afyonkarahisar, Center,

Erkmen Village

 

Treasury

 

Thermal Accommodation Facility

(Hotel)

300 Beds

 

2878 - 2879

1

7

 

Afyonkarahisar, Center,

Erkmen Village

 

Treasury

 

Thermal Accommodation Facility

(Hotel)

300 Beds

 

2878 - 2879

2

8

 

Afyonkarahisar, Center,

Erkmen Village

 

Treasury

 

Thermal Accommodation Facility

(Hotel)

400 Beds

 

2878 - 2879

3

 

ANKARA HAYMANA THERMAL TOURISM CENTER

 

 

9

 

Ankara, Haymana,

Medrese Neighbourhood

 

Treasury

 

Thermal Accommodation Facility

(Hotel)

500 Beds

181

1

1

 

ANTALYA ALANYA BALTEPE TOURISM CENTER

 

 

10

 

Antalya, Alanya,

 Emişbeleni Village

 

Forest

Golf Facility

+

Hotel

Or

 Holiday Village

 

18 Holes

Golf

 

 

G1

200 Beds

ANTALYA ALANYA SOUTH ALARA RIVER TOURISM CENTER

 

11

Antalya, Alanya,

Okurcalar  Neighbourhood

Treasury

Hotel

Or

 Holiday Village

500 Beds

129

85

1

 

 

ANTALYA DEMRE CULTURE AND CONSERVATION AND DEVELOPMENT REGION

                   

 

 

 

 

 

 

12

Antalya, Demre,

Uzguru Location

Forest

Daily-Use Facility

 

3.017,18 m2

Closed Construction Area

 

 

 

 

7

 

SOUTH ANTALYA TOURISM AREA

 

 

 

 

 

 

 

13

 

Antalya, Kemer,

Çamyuva Neighbourhood

 

Treasury

 

Hotel

150 Beds

274

7

 

 

SİDE TOURISM AREA

 

 

14

 

Antalya, Manavgat, Titreyengöl Location

 

Forest

Daily-Use Facility

 

2.028,58 m2

Closed Construction Area

 

 

 

1

15

 

Antalya, Manavgat, Titreyengöl Location

 

Forest

Daily-Use Facility

 

1.302,33 m2

Closed Construction Area

 

 

 

2

16

 

Antalya, Manavgat, Titreyengöl Location

 

Forest

 

Touristic Purpose – Sport Facility

 

6.708,06 m2

Closed Construction Area

 

 

 

3

 

BELEK TOURISM CENTER

 

 

17

 

Antalya, Serik,

Belek Neighbourhood

 

Treasury

 

Touristic Purpose – Sport  Facility

 

 

5.578,50 m2

Closed Construction Area

 

 

123

2

 

 


 

ARDAHAN YALNIZÇAM UĞURLUDAĞ WINTER SPORTS TOURISM CENTER

 

 

18

Ardahan, Center,

Yalnızçam Village

Forest

 

Hotel

400 Beds

 

 

1

19

Ardahan, Center,

Yalnızçam Village

Forest

Daily-Use Facility

 

1.062,27 m2

Closed Construction Area

 

 

 

2

20

Ardahan, Center,

Yalnızçam Village

Forest

 

Hotel

110 Beds

 

 

3

21

Ardahan, Center,

Yalnızçam Village

Forest

 

Hotel

200 Beds

 

 

4

22

Ardahan, Center,

Yalnızçam Village

 

Special Provincial Administration

 

 

Hotel

73 Beds

101

173

5

23

Ardahan, Center,

Yalnızçam Village

 

Special Provincial Administration

 

 

Hotel

300 Beds

101

172

6

24

Ardahan, Center,

Yalnızçam Village

 

 

Special Provincial Administration

Daily-Use Facility