14 Şubat 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29624

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Gemlik Gümrük Müdürlüğünden:

İller Bankası Anonim Şirketinden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Antalya İli, Kepez İlçesi, 025-A-05-D-1-D pafta, 550 ada 18 nolu parsel üzerindeki yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi İrenoğulları Eml. Nak İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin Yetki Belge Numarasının (0007315374418002);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1) yıl süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü olan Yusuf İREN’in şahıs şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 01.02.2016 tarihli ve 1087 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1326/1-1

—————

Antalya İli, Kepez İlçesi, 025-A-08-B-4-A pafta, 10733 ada, 18 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Mehmet Şükrü OĞRAK’ın Yetki Belge Numarasının (0007111397295522);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1) yıl süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 01.02.2016 tarihli ve 1078 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1327/1-1


Gemlik Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

Resmi Gazete'de yayımlanarak ilanen tebliğ edilen vergilerin ve TKF Para Cezasının süresi içerisinde ödenmemesi üzerine Müdürlüğümüzce 4440005547 vergi numaralı Güray Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenen 01.02.2016 tarihli 13509135 sayılı Ödeme Emrine konu 60,52-TL GV, 116,26.TL KDV, 195,08-TL TKF, 15,13-TL KKDF ile faizi ve 390,16-TL'lik Para Cezasının 7 (yedi) gün içerisinde ödenmesi hususu; Müdürlüğümüzce anılan firmanın başkaca tebligat adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. ve 29. maddeleri gereğince ilanen Tebliğine ve aynı Kanunun 31. maddesi ve Tebligat Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 48. ve 49. maddeleri ile 52. maddesi uyarınca yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra Tebligat Kanunu gereğince tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur.

1230/1-1

—————

İLANEN TEBLİGATTIR

13.03.2013 tarihli 28586 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Re'sen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgelerine ait listede yer alan 11.07.2011 tarihli 2011/D1-03981 sayılı Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında Müdürlüğümüzce 5810657164 vergi numaralı Koşun Tekstil Konfeksiyon San. ve Tic. Ltd. Şti. adına onaylı 20.12.2011 tarihli IM066327 sayılı Gümrük Giriş Beyannamesi muhteviyatı eşyalar için 4458 sayılı Gümrük Kanunun 238. maddesi uyarınca 12.12.2014 tarihli 3924 sayılı Para Cezası Kararı düzenlenerek 23.12.2014 tarihli 29214 sayılı Resmi Gazete yoluyla ilanen tebliğ edilmiş, ancak anılan Para Ceza Kararının KKDF ve KKDF'ye isabet eden KDV yönünden eksik uygulandığının anlaşılması nedeniyle söz konusu beyanname muhteviyatı eşyalara tekabül eden 453,12-TL KKDF, 36,25-TL KDV ile faizi ve ayrıca 4458 sayılı Gümrük Kanunun 238. maddesi uyarınca düzenlenen 30.12.2014 tarihli 4189 sayılı Para Cezası Kararına konu 978,74- TL'nin 30 (otuz) gün içerisinde ödenmesi hususu; Müdürlüğümüzce anılan firmanın başkaca tebligat adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. ve 29. maddeleri gereğince ilanen Tebliğine ve aynı Kanunun 31. maddesi ve Tebligat Tüzüğü'nün 46. ve 47. maddeleri ile 49. maddesi uyarınca yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra Tebligat Kanunu gereğince tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur.

1231/1-1


İller Bankası Anonim Şirketinden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ İPTALİ

2011/65019 İhale Kayıt Numaralı işle ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 4734 sayılı Kanun uyarınca Detay Peyzaj Mimarlık Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. hakkında verilen ve 09.07.2014 tarih ve 29055 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 1 yıl süreli yasaklama kararı ile ilgili olarak, Ankara 3. İdare Mahkemesi'nin 20.10.2015 tarihli 2014/1441 E. ve 2015/1458 K. no.lu kararıyla, işlemin iptaline karar verilmiştir.

İlan olunur.

1315/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ İPTALİ

2011/144956 İhale Kayıt Numaralı işle ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 4734 sayılı Kanun uyarınca Bioart Medikal Sağlık Hizmetleri Paz. San. ve Tic. A.Ş. hakkında verilen ve 09.07.2014 tarih ve 29055 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 1 yıl süreli yasaklama kararı ile ilgili olarak, Ankara 18. İdare Mahkemesi'nin 17.11.2015 tarihli 2015/1309 E. ve 2015/1412 K.  no.lu kararıyla, işlemin iptaline karar verilmiştir.

İlan olunur.

1316/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Eşit, Özgür ve Demokratik Bir Gelecek İçin Barış Vakfı (Barış Vakfı).

VAKFEDENLER: Ayşe AYDOĞAN, Ayşe SOYSAL, Azime BİLGİN, Bekir Berat ÖZİPEK, Cuma ÇİÇEK, Ekrem BİLEK, Evren BALTA, Fatih POLAT, Fırat ANLI, Hakan Temel TAHMAZ, Hüsnü ÖNDÜL, Yakup Levent KORKUT, Ekrem Murat ÇELİKKAN, Meral SAKLAYAN, Nurcan KAYA, Mehmet Osman KAVALA, Şinasi Özgür MUMCU, Suat YALÇIN, Tatyos BEBEK, Turan SARITEMUR, Ümit AKTAŞ, Yiğit Ali EKMEKÇİ, İsak KARAKAŞ, Ayşe Betül ÇELİK, Nil MUTLUER ZEYTİNOĞLU, Sevgi İNCE, Nusret DOĞRUAK, Yasemin İNCEOĞLU, İlkay Yıldırım AÇIKGÖZ, Fatma ÜNSAL, Turgut TARHANLI, Pınar ÖĞÜNÇ, Ayşe BİNGÖL DEMİR, Mehmet KARLI.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul 21. Asliye Hukuk Mahkemesinin 11/01/2016 tarihinde kesinleşen 06/01/2015 tarihli tavzih şerhli 05/10/2015 tarihli ve E:2015/131, K:2015/315 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi başta olmak üzere uluslararası sözleşmeler, Anayasa ve yasalarla güvence altına alınan yaşam hakkının ve diğer temel hak ve özgürlüklerin korunması, evrensel insan hakları prensiplerinden hareket ederek Türkiye’de ayrımsız herkes için demokrasinin ve sosyal adaletin tesisi ve bütün bunlar için temel şartlardan biri olan kalıcı barışın sağlanmasıdır. Vakıf, bu kapsamda barışın adil, eşit ve demokratik biçimde inşasına, toplumda barış ve uzlaşma kültürü geliştirmesine, bir arada yaşamın sosyal zeminlerinin güçlendirilmesine katkı sunar.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 85.000,00 TL Nakit.

YÖNETİM KURULU: Ayşe SOYSAL, Ümit AKTAŞ, Hakan Temel TAHMAZ, Yakup Levent KORKUT, Sevgi İNCE, Tatyos BEBEK, Turan SARITEMUR, Evren BALTA, Ayşe BİNGÖL DEMİR.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın malvarlığını aynı veya benzer amaçlarla kurulmuş bir başka vakfa devretmesi karara bağlanabilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

1300/1-1

—————

VAKFIN ADI: Adventist Vakfı.

VAKFEDENLER: Davıd Corey Jones, Şahin Kama.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul 25.Asliye Hukuk Mahkemesinin 16.10.2015 tarihinde kesinleşen 03.09.2015 tarihli tavzih kararı ile 14.07.2015 tarihli ve E:2014/233 K:2015/237 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Öncelikle evrensel adventist ilkeleri çerçevesinde tüm insanlığa ve canlıların ve doğanın korunmasına hizmet etmek, gerek Türk uyruğunda ve gerekse yabancı uyrukta olsun, hem Hristiyanlık’ın Adventist inancına mensup olan ve hem de mezhep ayırt etmeksizin tüm Hristiyan inancını benimseyen kişilere ibadet ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar yapmak; ibadet etmeleri için gerekli uygun ve yasal ortamı oluşturmak, ölümleri halinde en hızlı ve en uygun şekilde defnedilmelerini sağlamak ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000 USD (104,670 TL değerinde) nakit.

YÖNETİM KURULU: Davıd Corey Jones, Şahin Kama, Daniel Nae.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: İzmir’de bulunan Smyrna Sonsuz Yaşam Derneğine devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

1301/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 12.01.2016-185                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 12.01.2016-3937                                              MİLAS

Açıklama: Açıklama: Z:\GÜNLÜ  İLANLAR\14-02-2016 PAZAR\KÜLTÜR NAMIK\1247.jpg

Açıklama: Açıklama: Z:\GÜNLÜ  İLANLAR\14-02-2016 PAZAR\KÜLTÜR NAMIK\1247_Sayfa_1.jpg

Açıklama: Açıklama: Z:\GÜNLÜ  İLANLAR\14-02-2016 PAZAR\KÜLTÜR NAMIK\1247_Sayfa_2.jpg

Açıklama: Açıklama: Z:\GÜNLÜ  İLANLAR\14-02-2016 PAZAR\KÜLTÜR NAMIK\1247_Sayfa_3.jpg

1247/1-1

—————

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                           09.00.1446

Toplantı Tarihi ve No    : 21.01.2016-115                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 21.01.2016-4567                                              AYDIN

Aydın İli, Efeler İlçesi, Orta ve Cuma Mahallesinde bulunan İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararları tescilli taşınmazların Koruma Alanlarının belirlenmesine ilişkin, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 07.01.2016 tarihli raporu okundu. Ekler ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan Görüşmeler sonucunda,

Aydın İli, Efeler İlçesi, Orta ve Cuma Mahallesinde bulunan İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararı tescilli taşınmazların silueti ve algılanabilirliğinin sokak dokusu içerisinde bütünlüğünün sağlanmasına yönelik koruma alanlarının karar eki haritada sınırları belirtildiği şekliyle uygun olduğuna, tescilli yapılar ile koruma alanında kalan taşınmazlarda yapılacak her türlü uygulama öncesinde Kurulumuzdan görüş alınmasına, kentsel sit içerisindeki yollar ile sit dışındaki tek yapı ölçeğinde tescilli yapı çevresindeki koruma alanı içerisinde yer alan yol içerisinde genel olarak yapılacak alt yapı (kanalizasyon, su, doğalgaz, elektrik, haberleşme vb.) çalışmalarının ilgili Belediyesi ve Müze Müdürlüğü denetiminde yapılabileceği ancak yol içerisinde tescilli yapı silueti ve mahiyetini etkileyecek herhangi bir alt yapı çalışmasının yapılmamasına, uygulama sonuçlarına ilişkin hazırlanacak teknik rapor ve fotoğrafların Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine, karar eki haritadaki koruma alanı içerisinde kalan taşınmazlara ilişkin eski ve yeni tapu bilgilerini içerecek şekilde parsel değişikliğinin bulunup bulunmadığı mevcut ise Koruma Kurulu kararına dayanak olabilecek bilgi ve belgelerin Kurulumuza iletilmesi gerektiğine karar verildi.

1248/1-1

—————

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                             09.01.16

Toplantı Tarihi ve No    : 22.01.2016-116                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 22.01.2016-4617                                              AYDIN

Aydın İli, Bozdoğan İlçesi, Alamut Mahallesinde bulunan ve İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 15.12.1995 tarih ve 5422 sayılı kararı ile I. ve III derece Arkeolojik Sit olarak tescilli Alamut Höyüğünün çevresindeki (751, 1991 ve 1992 parseller) taşınmazlarda hafriyat çalışmalarının yapılarak toprak alınıp alınmadığı yönündeki gerekli tespitlerin yapılması herhangi bir uygulama mevcut ise konuya ilişkin Koruma Bölge Kurulu kararı alınıncaya kadar çalışmaların durdurularak sonucundan Müdürlüğümüze bilgi verilmesi ayrıca, İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 27.02.2002 tarih ve 10451 sayılı kararı gereği Aydın Müzesi Müdürlüğü Uzmanlarının 08.10.2001 tarihli raporunda Alamut Höyüğünün üst kısmında tespit edildiği belirtilen kalıntıların tesciline yönelik çalışmaların ilgili Müzesince ivedilikle yapılarak sonucuna ilişkin hazırlanacak bilgi ve belgelerin (teknik rapor, fotoğraf, uygun ölçekteki sit haritası ve sit fişi vb.) Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilmek üzere Müdürlüğümüze iletilmesi ile alanda sit irdelemesine yönelik çalışma yapılacağından söz konusu taşınmazlardaki tüm uygulamaların durdurulmasına ilişkin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 29.09.2015 tarih ve 3060 sayılı,  21.10.2015 tarih ve 3416 sayılı, 19.10.2015 tarih ve 3319 sayılı yazıları, konuya ilişkin Aydın Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 23.10.2015 tarih ve 5752 sayılı, 28.10.2015 tarih ve 5837 sayılı yazısı ve ekleri, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 21/01/2016 tarihli rapor okundu. Ekleri ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Aydın İli, Bozdoğan İlçesi, Alamut Mahallesi, Güllüpınar Mevkiinde bulunan ve İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 27.02.2002 tarih ve 10451 sayılı kararı ile I. ve III Derece Arkeolojik Sit sınırları kadastral pafta üzerine aktarılarak yeniden güncellenen Alamut Höyüğü sit sınırları dışında, sit sınırlarına komşu 1991 ve 1192 parsellerde yapılan tesviye çalışmaları sırasında, kültür varlığı tahribatını yapan ve yaptıranlar hakkında suç duyurusunda bulunulmasına, Alamut Höyüğü ile I. ve III derece Arkeolojik Sit sınırlarının kararımız eki 1/2000 ölçekli kadastral harita üzerinde gösterildiği şekilde genişletilmesinin uygun olduğuna, İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 27.02.2002 tarih ve 10451 sayılı kararı gereği Aydın Müzesi Müdürlüğü Uzmanlarının 08.10.2001 tarihli raporunda Alamut Köyünün üst kısmında tespit edildiği belirtilen kalıntıların tesciline yönelik çalışmaların ilgili Müzesince ivedilikle yapılarak sonucuna ilişkin hazırlanacak bilgi ve belgelerin (teknik rapor, fotoğraf, uygun ölçekteki sit haritası ve sit fişi vb.) Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilmek üzere Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesi gerektiğine karar verildi.

1249/1-1

—————

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                            09 09 590

Toplantı Tarihi ve No    : 21.01.2016-115                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 21.01.2016-4558                                              AYDIN

Aydın İli, Söke İlçesi, Yeşilköy Mahallesi, Sapaca ve Kürlübucak Mevkii’nde yer alan  ve DSİ Genel Müdürlüğü 21.Bölge Müdürlüğü’nün 28.09.2015 tarih  ve 627532 sayılı yazısı gereği, Aydın-Didim- Akbük İçmesuyu İsale Hattı Proje Yapımı İşi talebine ilişkin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca  tespit edilen nekropol Alanının tescil değerlendirmesine ilişkin, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 15.01.2016 tarihli teknik raporu okundu. Ekler ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Aydın İli, Söke İlçesi, Yeşilköy Mahallesi, Sapaca ve Kürlübucak Mevkii’nde yer alan Nekropol Alanı, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden karar eki 1/2.000 ölçekli kadastral haritada sınırları belirlendiği şekliyle I.(Birinci) Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin uygun olduğuna, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı gereğince sit sınırları içerisinde yapılacak her türlü fiziki ve inşai müdahale öncesinde Kurulumuzdan görüş alınması gerektiğine karar verildi.

1250/1-1

—————

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                            09 09 589

Toplantı Tarihi ve No    : 21.01.2016-115                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 21.01.2016-4557                                              AYDIN

Aydın İli, Söke İlçesi, Yeşilköy Mahallesi, Kovanlı Mevkii’nde yer alan  ve DSİ Genel Müdürlüğü 21.Bölge Müdürlüğü’nün 28.09.2015 tarih  ve 627532 sayılı yazısı gereği, Aydın-Didim- Akbük İçmesuyu İsale Hattı Proje Yapımı İşi talebine ilişkin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca  tespit edilen Arkeolojik Yerleşim Alanının tescil değerlendirmesine ilişkin, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 15.01.2016 tarihli teknik raporu okundu. Ekler ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda,

Aydın İli, Söke İlçesi, Yeşilköy Mahallesi, Kovanlı Mevkii’nde yer alan Arkeolojik Yerleşim Alanının, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden karar eki 1/2.000 ölçekli kadastral haritada sınırları belirlendiği şekliyle I.(Birinci) Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin uygun olduğuna, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı gereğince sit sınırları içerisinde yapılacak her türlü fiziki ve inşai müdahale öncesinde Kurulumuzdan görüş alınması gerektiğine karar verildi.

1251/1-1