14 Şubat 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29624

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MADEN İŞLETME HAKKI İHALE EDİLECEKTİR

Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:


OLUKLU KARTON KUTU SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


OLUKLU KARTON KUTU SATINALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


OLUKLU KARTON KUTU SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MADEN İŞLETME HAKKI İHALE EDİLECEKTİR

Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1 - Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan; Manisa İli Alaşehir İlçesine bağlı Delemenler Mahallesinde Uşak L21-A4 paftada bulunan 16.360 m² yüz ölçümlü alanın kum ve çakıl üretimi amacıyla maden işletme hakkı, beş (5) yıl süreli I (A) gurubu maden işletme ruhsatı verilmek üzere 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 16. maddesine dayanılarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre AÇIK TEKLİF USULU ile ihale edilecektir.

2 - İhale Akmescit Mah. İzmir Cad. No: 311 Yunus Emre / MANİSA adresinde bulunan Manisa Yatırım izleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nda 10.03.2016 Perşembe günü saat 14:00’de yapılacaktır.

3 - İşin muhammen bedeli 237.525 TL, %3 geçici teminat miktarı ise 7.126 TL. dir.

4 - Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Manisa Yatırım izleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden (Akmescit Mah. İzmir Cad. No: 311 Yunus Emre / MANİSA) bedelsiz olarak temin edilebilir.

5 - İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için aranılan bilgi ve belgeler;

Gerçek kişiler için;

a) Müracaat dilekçesi.

b) T.C. Vatandaşı olması ve T.C. kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdan sureti.

c) Noter tasdikli imza sirküleri, vekil olarak katılacakların ayrıca noter tasdikli vekâletnameleri.

d) Şartnamenin kabul edildiğine dair imzalı şartname örneği.

e) Tebligat için adres beyanı.

f) Manisa Defterdarlığı hesabına geçici teminat yatırıldığına dair makbuz veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu veya 2886 sayılı kanunda teminat olarak kabul edilen değerlerden birisi.

Tüzel kişiler için;

a) Müracaat dilekçesi.

b) Şirketin kuruluş statüsü ve son yönetimi gösteren Ticaret Sicil Gazetesi.

c) Şirket yönetiminin onaylı imza sirküleri aslı.

d) Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir belge.

e) Şirket yetkilisi olarak katılacakların yetki belgesi, vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri.

f) Manisa Defterdarlığı hesabına geçici teminat yatırıldığına dair makbuz veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu veya 2886 sayılı Kanunda teminat olarak kabul edilen değerlerden birisi.

g) Tebligat için adres beyanı

h) Şartnamenin kabul edildiğine dair imzalı şartname örneği

6 - İstekliler; istenen belgeleri ihalenin olacağı gün ve saatte ihale komisyonu huzurunda vereceklerdir.

İlan olunur.

1289/1-1


OLUKLU KARTON KUTU SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüze ait Rize 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğünün ihtiyacı 1.800.000 adet 435x335x315 mm.lik Oluklu Karton Kutu %20 artar-azalır toleranslı olarak Satın alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9. maddesi gereğince açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü - Satın alma Dairesi Başkanlığı-RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 03.03.2016 günü saat 14.30’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:30’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif teklife kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen KDV hariç toplam bedel üzerinden en az %3 geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü - Satın alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve yasaklama hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.

1027/1-1


OLUKLU KARTON KUTU SATINALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüze ait Rize 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğünün ihtiyacı 2.300.000 adet 290x540x285 mm lik Oluklu Karton Kutu %20 artar-azalır toleranslı olarak Satın alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9.maddesi gereğince açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü - Satın alma Dairesi Başkanlığı-RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 03.03.2016 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif teklife kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen KDV hariç toplam bedel üzerinden en az % 3 geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü - Satın alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve yasaklama hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.

1028/1-1


OLUKLU KARTON KUTU SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüze ait Rize 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğünün ihtiyacı 6.500.000 adet 305x310x190 mm lik Oluklu Karton Kutu %20 artar-azalır toleranslı olarak Satın alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9.maddesi gereğince açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü - Satın alma Dairesi Başkanlığı-RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 02.03.2016 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif teklife kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen KDV hariç toplam bedel üzerinden en az %3 geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü - Satın alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale, ihale miktarının en az yarısına olmak üzere kısmi teklife açıktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve yasaklama hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.

1029/1-1