13 Şubat 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29623

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Gemlik Gümrük Müdürlüğünden:

İstanbul Sağlık Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından:

Gediz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gemlik Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGAT

38800504220 vergi numaralı ESTE DIŞ TİCARET LOJİSTİK DEP. TEK. GIDA TAŞ. TİC. LTD. ŞTİ. adına Müdürlüğümüzce onaylı 14TR16040000097569/09.09.2014 ve 14TR16040000099790/15.09.2014 sayı ve tarihli Transit Beyannamelerinden kaynaklanan amme alacağı tutarı için Müdürlüğümüzce düzenlenen 2015/1478 ve 2014/1479 sayılı 24.04.2015 tarihli Para Cezası Kararları tutarı olan toplam: (391.287,02.-TL + 462.224,26.-TL=) 853.511.28.- TL’nin tahsili için anılan firmanın Müdürlüğümüzde mevcut adresinde firmaya ve firma adına evrak teslim almaya yetkili muhataba ulaşılamadığından söz konusu Para Cezaları 04.06.2015 tarihli 29376 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup; (Sayfa: 183) 19.06.2015 tarihinde kesinleşmiş sayılan 853.511.28.-TL tutarındaki Para Cezası alacağının tahsilini teminen Müdürlüğümüzce tanzim edilen 30.11.2015 tarih ve 12074716 sayılı ÖDEME EMRİ'mizin, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. ve 29. maddeleri gereğince ilanen Tebliğine ve aynı Kanunun 31. maddesi ve Tebligat Kanunu'nun 46. ve 47. maddeleri ile 49. maddesi uyarınca yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra Tebligat Kanunu gereğince tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

1208/1-1


İstanbul Sağlık Müdürlüğünden:

Yurdel DENİZ isimli şahsın iddialarıyla ilgili şikayet dilekçesinin ekli olduğu İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının 21/06/2015 tarihli ve 2015/88039 sayılı sayılı yazısı ve eklerine istinaden başlatılan ön inceleme neticesinde; Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul Anadolu Güney Bölgesi Genel Sekreterliğine bağlı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli As. Dr. Zeynep KONYAR hakkında İstanbul Valiliğince 4483 sayılı Kanun gereğince verilen 27/08/2015 tarih ve 2015/226 sayılı "SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİNE" dair karar müşteki Yurdel DENİZ'e tebligat adresinde bulunamamış olduğundan, tebligatı yapılamamış olup, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28., 31. maddeleri gereğince Resmi Gazete’de ilanen tebliğine, gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

1224/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Petrolleri A.O.'nın Kırklareli İli dahilinde sahip bulunduğu AR/TPO/4132 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının müddeti 05.08.2014 tarihinde sona ermiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu'nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

1274/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Sina Cora Eğitim ve Sağlık Vakfı (SİNA)

VAKFEDENLER: Zeynep Fatma Denizolgun Akpınar, Ceren Kubilay Papageorgiou.

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO'SU: İstanbul Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin 05/01/2016 tarihinde kesinleşen 10/11/2015 tarih ve E: 2015/248, K: 2015/426 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Hazırlık ve ilköğretim bölümleri başta olmak üzere devlet tarafından verilen her türlü temel eğitim ve yüksek eğitim faaliyetlerine katkıda bulunarak Sina Cora Eğitim ve Sağlık Vakfı'nın sürekliliğini, gelişmesini sağlamak, Türk toplumunun kültürel, bilimsel ve sosyal gelişmesine hizmet etmek, verimli, etkin ve yüksek düzeyde eğitim hizmetlerinin yerine getirilmesine katkıda bulunmak, eğitim çerçevesi içinde katılımcı bir sivil toplum hareketi yaratmak. Cumhuriyetin temel ilke ve değerlerine bağlı, akılcı, sağduyulu, özgüven sahibi, düşünen, sorgulayan kendi iç yaratıcılığını harekete geçirebilen barışçı, farklı inanç ve düşüncelere saygılı insan ilişkilerinde dil, ırk, din, cinsiyet farkı gözetmeyen bireyler yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla spor, müzik, resim dans ve sanatın her türlü faaliyetin desteklenmesi, Türk toplumunun sağlık alanında bilimsel ve sosyal gelişmesine hizmet etmek, sağlık hizmetlerinin etkin yerine getirilmesine katkıda bulunmak ve toplumun sağlıklı bireylerden oluşması için eğitim faaliyetlerinde bulunmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000.- TL Nakit

YÖNETİM KURULU: Ceren Kubilay Papageorgiou, Hande Bingöl, Gül Akkaya.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfına Eğitim hususlarında kullanılmak üzere devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

1272/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kırşehir İli, Merkez İlçesi, 1304 ada, 24 parsel üzerindeki 945568 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 4260 Ticaret Sicil No ile Kırşehir Ticaret Odasına kayıtlı 1890 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Selçuklar Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Ankara 18. İdare Mahkemesinin 2015/976 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 31.12.2015 tarihli ve E.2015/976-K.2015/2457 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Selçuklar Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 04.02.2016 tarihli ve 2877 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1279/1-1

—————

Antalya İli, Aksu İlçesi, 221 ada, 07 parsel üzerindeki 889103 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Perge Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Mehmet Faruk ÖZBİLGİ (Denetçi No: 15012, Oda Sicil No: 27115) tarafından, Ankara 13. İdare Mahkemesinin 2015/1631 esasına kayden açılmış olan davada 20.11.2015 tarihli ve E.2015/1631-K.2015/1647 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Mehmet Faruk ÖZBİLGİ hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 01.02.2016 tarihli ve 2607 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1278/1/1-1

—————

İzmir İli, Konak İlçesi, 685 ada, 15 parsel üzerindeki 643156 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Modül Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Elektrik Mühendisi Mevlüt SARITAŞ (Denetçi No: 465, Oda Sicil No: 5508) tarafından, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 2015/1186 esasına kayden açılmış olan davada 25.12.2015 tarihli ve E.2015/1186-K.2015/2092 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 11.03.2015 tarihli ve 29292 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Mevlüt SARITAŞ hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 04.02.2016 tarihli ve 2874 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1278/2/1-1

—————

Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, 4047 ada, 5 parsel üzerindeki 555907 YİBF nolu (B Blok) inşaatın denetimini üstlenen Aydemir Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Safinaz KUZUCU (Denetçi No: 7705, Oda Sicil No: 32720) tarafından, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 2015/247 esasına kayden açılmış olan davada 15.10.2015 tarihli ve E.2015/247-K.2015/1791 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 14.08.2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Safinaz KUZUCU hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 04.02.2016 tarihli ve 2878 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1278/3/1-1

—————

Aksaray Yapı Zemin Test Laboratuvarı Limited Şirketi’nin Hacılar Harmanı Mah. Galericiler Sitesi 5/B 5745 Sokak No:62 AKSARAY adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 01.11.2011 tarih ve 410/1 sayılı kararı ile verilen 332 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 23.12.2015 tarih ve 508/6 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 04.02.2016 tarih ve 2852 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1277/1/1-1

—————

Niğde Ebrar İnşaat Nak. Mad. Turizm San. Tic. Ltd. Şti.’nin Ahipaşa Mah. Dr. Hakkı Altan Caddesi Elit Apt Altı 10B NİĞDE adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 10.10.2012 tarih ve 439/4 sayılı kararı ile verilen 397 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 23.12.2015 tarih ve 508/6 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 04.02.2016 tarih ve 2852 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1277/2/1-1

—————

Artıbir Laboratuvar Mimarlık Mühendislik İnşaat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Konakbaşı Mah. Berk Sok. No:90/A Fatsa/ORDU adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 14.11.2013 tarih ve 468/4 sayılı kararı ile verilen 452 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 23.12.2015 tarih ve 508/6 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 04.02.2016 tarih ve 2852 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1277/3/1-1

—————

Ankara Yapı Test Lab. İnş. Emlak Oto. Turizm İthalat ve İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Ayyıldız Sanayi Sitesi 1127/1 Sokak No: 2 Ostim/ANKARA adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Yapı Denetim Komisyonunun (YDK) 06.07.2011 tarih ve 397 sayılı kararı ile verilen 303 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 23.12.2015 tarih ve 508/6 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 04.02.2016 tarih ve 2852 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1277/4/1-1

—————

İzmir İli, Çiğli İlçesi, 21667 ada, 6 parsel üzerindeki 721458 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 57 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Rehber Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi Ahmet SOYUTÜRK tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin 12.11.2015 tarih ve E.2015/979-K.2015/1550 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Makine Mühendisi Ahmet SOYUTÜRK Denetçi No: 372, Oda Sicil No: 49772) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 22.01.2016 tarihli ve 1757 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1302/1-1

—————

Osmaniye İli, Bahçe İlçesi, 157 ada, 9 parsel üzerindeki 744660 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 6823 Ticaret Sicil No ile Osmaniye Ticaret Odasına kayıtlı 958 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Osmaniye Zümrüt Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 2015/167 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 19.11.2015 tarihli ve E.2015/167-K.2015/1525 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 13.09.2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Osmaniye Zümrüt Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 10.02.2016 tarihli ve 3251 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1303/1-1

—————

Osmaniye İli, Bahçe İlçesi, 157 ada, 9 parsel üzerindeki 744660 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Osmaniye Zümrüt Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kuruluş Ortağı, Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi Ahmet CİNGÖZ (Oda Sicil No: 78944) tarafından, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 2015/169 esasına kayden açılmış olan davada 17.12.2015 tarihli ve E.2015/169-K.2015/2387 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 13.09.2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Ahmet CİNGÖZ hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 09.02.2016 tarihli ve 3069 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1304/1/1-1

—————

Osmaniye İli, Bahçe İlçesi, 157 ada, 9 parsel üzerindeki 744660 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Osmaniye Zümrüt Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kuruluş Ortağı, Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi Vural ALTUN (Oda Sicil No: 78523) tarafından, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 2015/170 esasına kayden açılmış olan davada 19.11.2015 tarihli ve E.2015/170-K.2015/1524 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 13.09.2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Vural ALTUN hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 09.02.2016 tarihli ve 3081 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1304/2/1-1

—————

10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı, 28.10.2015 tarihli ve 29516 sayılı, 28.01.2016 tarihli ve 29607 sayılı Resmi Gazetelerde yer alan Zekeriya ŞEKER ile ilgili ilanlarda sehven yazılan “Zekeriya ŞEKER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1544, Oda Sicil No:38888)” ifadesinin çıkarılarak “Zekeriya ŞEKER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1544, Oda Sicil No:38888)” ifadesinin eklenmesi 09.02.2016 tarihli ve 3066 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1305/1-1


 


 


 


 


 


Gediz Üniversitesi Rektörlüğünden:

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PROFESÖR KADROSU İLANI

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü Profesör kadrosuna öğretim üyesi alınacaktır.

2547 sayılı Kanunun 26. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin 17. maddesi uyarınca Profesör alınacaktır.

Profesör kadrosu tam gün statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, diploma örneklerini (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri) onaylı 6 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek, gazete ilanının yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları ve yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

 

BAŞVURU ADRESİ

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

AKADEMİK ÜNVANI

ADET

AÇIKLAMA

İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi

Ekonomi

Profesör

1

- Doktora eğitimini yurt dışında yapmış olmak,

- En az 5 SSCI yayını bulunmak,

- İngilizce ders verebilecek yeterliliğe sahip olmak.

- Lisans ve Lisansüstü düzeyde ekonometri derslerini verebilecek nitelikte olmak.

 

Gediz Üniversitesi, Gazi Mustafa Kemal Mah. Kaynaklar Cad. No: 115 Seyrek-Menemen/İzmir

Tel: 0 232 355 00 00 www.gediz.edu.tr

1286/1-1


Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adaylar;

Doçent kadrosu için, başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişleri, Doçentlik Belgesi örneği ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) adet dosyayı veya CD formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek, Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına;

İlana müracaat edecek adayların ilanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir.

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesi, Yayın dosyası tanzim listesi ve özgeçmiş formatı, Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr/    internet adresinden temin edilebilir.

 

Birimi/Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Derecesi

Adedi

Niteliği

BUCAK İŞLETME FAKÜLTESİ

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Doçent

1

1

Yönetim ve strateji alanında doçent unvanını almış olmak.

1290/1-1


Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 25 inci maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğine göre Üniversitemize Öğretim Üyeleri alınacaktır. 657 sayılı DMK’nun 48 inci maddesi uyarınca Devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

A - MÜRACAATLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE İSTENEN BELGELER

DOÇENT KADROSU İÇİN:

1 - Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adaylar yayın listesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 takım dosya ile birlikte aşağıdaki belgeleri hazırlayarak müracaat edeceklerdir.

1.1. Başvuru dilekçesi: http://www.bayburt.edu.tr adresinde yer alan başvuru dilekçesi doldurularak birim, bölüm ve anabilim dalı mutlaka belirtilecektir,

1.2. Özgeçmiş (YÖK Formatında),

1.3. Doçentlik Belgesi fotokopisi,

1.4. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık belgelerinin fotokopisi,

1.5.Hizmet Belgesi (Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi çalıştığı kurumlardan alacakları onaylı ayrıntılı belge),

1.6. 2 adet fotoğraf,

1.7. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi,

2 - 2547 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,

3 - Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği kriterlerinde Doçentlik için belirtilen şartlara haiz olmak,

4 - Adayların ilan edilen kadronun derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımaları gerekmektedir.

B - BAŞVURU YERİ

Başvurular Doçent kadroları için Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Tüm belgelerin asılları atanmaya hak kazanılması durumunda ibraz edilmek zorundadır. Belirtilen koşulları taşımayan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşmış olması gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beşinci günün mesai bitimidir. İlanen duyurulur.

 

S.N

Fakülte

Bölüm

ABD

Unvan

Derece

Adet

Niteliği

1

Bayburt Meslek Yüksekokulu

Veterinerlik

Laborant ve Veterinerlik Sağlık Pr.

Doçent

1

1

Organik ve Hayvansal Üretim alanında çalışma yapmış olmak.

2

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Halk Edebiyatı

Doçent

1

1

Bayburt Halk Kültürüyle ilgili çalışmaları bulunmak

 

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Telefon: 0 458 211 11 53-55  Dahili: 4137  Faks: 0 458 211 11 89       E-Posta: personel@bayburt.edu.tr

1292/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

1240/1-1

—————

 

1241/1-1

—————

1242/1-1

—————

1243/1-1

—————

1244/1-1