12 Şubat 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29622

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Ankara Gar Gümrük Müdürlüğünden:

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Dışişleri Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Ray-Pet Taşımacılık Maden Petrol Ürünleri San. Tic. Ltd Şti. tarafından BAY/939-82/26689 sayılı bayilik lisansı kapsamında “Niğde-Kayseri Karayolu 15 Km, Ovacık Kasabası NİĞDE” adresinde işletilmekte olan akaryakıt istasyonunda Niğde İl Jandarma Komutanlığı tarafından 26-28 Eylül 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimde, istasyon sahası içerisinde satış araçları ile bağlantılı şekilde bir adet gizli yeraltı tankının bulunduğu, ayrıca istasyonda bulunan elektronik kasa hafızasından alınan satış raporu ile istasyon otomasyon sistemi verileri arasında uyumsuzluk olduğunun tespit edildiği, bu hususların 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına, aynı maddenin dördüncü fıkrasının (l) bendine ve 1240 sayılı Kararın, 12/02/2015 tarihli ve 5468-1 sayılı Kurul Kararı ile değişik, 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 25/06/2015 tarihli ve 5661-6 sayılı Kurul Kararı ile mezkur bayilik lisansı sahibi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda düzenlenen 17/08/2015 tarihli ve DDB.309/22-22 sayılı Soruşturma Raporu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1233/1/1-1

—————

Kurulun; 19/03/2015 tarihli ve 5523-95 sayılı Kurul Kararı ile “Veysel Karani Mahallesi Ankara Yolu Küme Evler No:56 (Pafta:9, Ada:-, Parsel:329)/ AFYONKARAHİSAR” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 17/06/2011 tarihli ve BAY/939-82/29641 sayılı akaryakıt bayilik lisansı alan Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi’nin; 2013 yılında Adalet Akaryakıt Taşımacılık Isı Sistemleri Ambalaj Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden, muhtelif tarihlerde adlarına düzenlenen faturalar ile akaryakıt ikmali yaparak dağıtıcıları dışında akaryakıt ikmali yapmasının; Kanunun “Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrasında “bayiler, dağıtıcıları ile yapacakları tek elden satış sözleşmesine göre bayilik faaliyetlerini yürütürler….” hükmü yanında, aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde “bayisi olduğu dağıtıcı haricinde diğer dağıtıcı ve onların bayilerinden akaryakıt ikmali yapılmaması” hükmü ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin “Bayilik lisansı sahiplerinin yükümlülükleri” başlıklı 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan sırasıyla bayilik lisansı sahiplerinin faaliyetlerinin dağıtıcılar ile tek elden satış sözleşmesine göre yürütüleceği ve bayilerin bayisi oldukları dağıtıcı haricinde akaryakıt temini yapamayacakları hükümlerine aykırı olduğu anlaşıldığından, Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin 3 üncü fıkrası ile yine aynı maddenin ikinci fıkrasının (d) bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 170.000.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 170.000.- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1233/2/1-1

—————

Kurulun; 19/03/2015 tarihli ve 5523-96 sayılı Kurul Kararı ile “Afyonkarahisar-İzmir Karayolu, 13. Km. (Pafta:27, Parsel: 2687)/AFYONKARAHİSAR” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 16/08/2011 tarihli ve BAY/939-82/29899 sayılı akaryakıt bayilik lisansı alan Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi’nin; 2012 yılında Adalet Akaryakıt Taşımacılık Isı Sistemleri Ambalaj Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden, muhtelif tarihlerde adlarına düzenlenen faturalar ile akaryakıt ikmali yaparak dağıtıcıları dışında akaryakıt ikmali yapmasının; Kanunun “Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrasında “bayiler, dağıtıcıları ile yapacakları tek elden satış sözleşmesine göre bayilik faaliyetlerini yürütürler….” hükmü yanında, aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde “bayisi olduğu dağıtıcı haricinde diğer dağıtıcı ve onların bayilerinden akaryakıt ikmali yapılmaması” hükmü ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin “Bayilik lisansı sahiplerinin yükümlülükleri” başlıklı 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan sırasıyla bayilik lisansı sahiplerinin faaliyetlerinin dağıtıcılar ile tek elden satış sözleşmesine göre yürütüleceği ve bayilerin bayisi oldukları dağıtıcı haricinde akaryakıt temini yapamayacakları hükümlerine aykırı olduğu anlaşıldığından, Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 4 numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 163.111.- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111.- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1233/3/1-1

—————

Kurulun; 19/03/2015 tarihli ve 5523-94 sayılı Kurul Kararı ile “Batı Mah Ankara Cad No:17 Pendik/İSTANBUL” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 13/02/2009 tarihli ve BAY/939-82/25602 sayılı akaryakıt bayilik lisansı alan Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi’nin; 2012 yılında Adalet Akaryakıt Taşımacılık Isı Sistemleri Ambalaj Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden, muhtelif tarihlerde adlarına düzenlenen faturalar ile akaryakıt ikmali yaparak dağıtıcıları dışında akaryakıt ikmali yapmasının; Kanunun “Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrasında “bayiler, dağıtıcıları ile yapacakları tek elden satış sözleşmesine göre bayilik faaliyetlerini yürütürler….” hükmü yanında, aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde “bayisi olduğu dağıtıcı haricinde diğer dağıtıcı ve onların bayilerinden akaryakıt ikmali yapılmaması” hükmü ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin “Bayilik lisansı sahiplerinin yükümlülükleri” başlıklı 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan sırasıyla bayilik lisansı sahiplerinin faaliyetlerinin dağıtıcılar ile tek elden satış sözleşmesine göre yürütüleceği ve bayilerin bayisi oldukları dağıtıcı haricinde akaryakıt temini yapamayacakları hükümlerine aykırı olduğu anlaşıldığından, Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 4 numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 163.111.- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111.- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1233/4/1-1

—————

Kurulun; 19/03/2015 tarihli ve 5523-97 sayılı Kurul Kararı ile “Sandıklı-Afyonkarahisar Karayolu 8. Km. (Pafta:16, Ada:-, Parsel:2900) Ekinhisar/AFYONKARAHİSAR” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 28/12/2012 tarihli ve BAY/939-82/31952 sayılı akaryakıt bayilik lisansı alan Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi’nin; 2013 yılında Adalet Akaryakıt Taşımacılık Isı Sistemleri Ambalaj Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden, muhtelif tarihlerde adlarına düzenlenen faturalar ile akaryakıt ikmali yaparak dağıtıcıları dışında akaryakıt ikmali yapmasının; Kanunun “Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrasında “bayiler, dağıtıcıları ile yapacakları tek elden satış sözleşmesine göre bayilik faaliyetlerini yürütürler….” hükmü yanında, aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde “bayisi olduğu dağıtıcı haricinde diğer dağıtıcı ve onların bayilerinden akaryakıt ikmali yapılmaması” hükmü ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin “Bayilik lisansı sahiplerinin yükümlülükleri” başlıklı 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan sırasıyla bayilik lisansı sahiplerinin faaliyetlerinin dağıtıcılar ile tek elden satış sözleşmesine göre yürütüleceği ve bayilerin bayisi oldukları dağıtıcı haricinde akaryakıt temini yapamayacakları hükümlerine aykırı olduğu anlaşıldığından, Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin 3 üncü fıkrası ile yine aynı maddenin ikinci fıkrasının (d) bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 170.000.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 170.000.- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1233/5/1-1

—————

Kurulun; 19/03/2015 tarihli ve 5523-98 sayılı Kurul Kararı ile “Afyonkarahisar - İzmir Karayolu 13. Km. (Ada: - , Pafta:27 , Parsel:2687) Merkez/AFYONKARAHİSAR” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 23/08/2011 tarihli ve LPG-BAY/941-54/11997 sayılı LPG Otogaz Bayilik Lisansı alan Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi’nin, Adalet Akaryakıt Taşımacılık Isı Sistemleri Ambalaj Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden 2013 yılında muhtelif tarihlerde LPG Otogaz ikmal etmek suretiyle dağıtıcısı dışında LPG Otogaz ikmal etmesinin; 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun "Otogaz bayileri" başlıklı 7 nci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının 1 numaralı bendi ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin "Otogaz Bayilik Lisansı sahiplerinin yükümlülükleri" başlıklı 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine aykırı olduğu anlaşıldığından, Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi hakkında 5307 sayılı Kanunun 16 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin birinci fıkrası ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (Lpg) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 366.319.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 366.319.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1233/6/1-1

—————

Kurul’un 10/12/2015 tarihli ve 5912-31 sayılı Kararı ile; Çinili Vergi Dairesinin 007 049 3102 vergi kimlik numaralı mükellefi Adalet Akaryakıt Taşımacılık Isı Sistemleri Ambalaj Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca 1.039.300,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.039.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1233/7/1-1

—————

30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Akarsu Teknik Kimya Madeni Yağ İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait idari yaptırım ilanında Kurul’un 10.12.2015 tarih ve 5912-56 sayılı kararı sehven 5912-54 olarak belirtilmiştir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1233/8/1-1

—————

Kurul’un 26.11.2015 tarihli ve 5894/11 sayılı Kararı ile; 11.09.2013 tarih ve DAĞ/4614-2/33258 sayılı Dağıtıcı Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Alfoil Petrol Anonim Şirketi’nin Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yayımlandığı 28/11/2014 tarihinden sonraki 6 ay içerisinde bayilik teşkilatını kurmamasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin Geçici 17 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Alfoil Petrol Anonim Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.Yürütülen soruşturma sonucu düzenlenen 18.12.2015 tarihli ve 225 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. Şirketin yeni adresi için araştırma yapılmış ve Ticaret Sicil Gazetesi ile Gelir İdaresi Sicil Sorgulamasında yeni adresi tespit edilememiştir.

Dolayısıyla söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1233/9/1-1

—————

Kurul’un 24/12/2015 tarihli ve 5973-27 sayılı Karar’ı ile Adnan Menderes Cad. Atagün İş Merkezi No: 1/406 Kat: 4 Adapazarı/SAKARYA” adresinde faaliyet gösteren 20/05/2010 tarih ve DAĞ/2566-8/27738 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Goldser Turizm Otelcilik ve Petrol Sanayi Ticaret A.Ş.’nin, yurtiçi ihrakiye teslimi amacıyla 29/11/2012 tarihinde TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. İzmir Rafinerisi’nden temin ettiği ve sevkiyatını 35 TK 085 plaka sayılı tankerle gerçekleştirdiği 19.034 kg ÖTV’siz jet yakıtını amacına uygun şekilde ikmal etmediği ve ihrakiye dışı yollarla piyasaya sürmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Şirket nezdinde 14/07/2015 tarih ve 5695-4 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 07/10/2015 tarihli ve 52 sayılı Soruşturma Raporu ve istenen yazılı savunma ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ve yazılı savunmaya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup; mezkûr tüzel kişi hakkında sahibi olduğu lisansın kendisine tanıdığı hakların dışında faaliyette bulunması sebebiyle 5015 sayılı 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 339.814.-TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına, ayrıca 5015 sayılı kanunun 20 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında kanuna karşı hile ve gerçek dışı beyanda bulunduğu anlaşılan Lisans sahibinin 20/05/2010 tarih ve DAĞ/2566-8/27738 sayılı dağıtıcı lisansının iptal edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu karar Şirketin Kurum kayıtlarındaki adreslerine tebliğ edilememiştir. Yeni adresi için araştırma yapılmış ve Ticaret Sicil Gazetesi ile Gelir İdaresi Sicil Sorgulamasında yeni adresi tespit edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, belirlenen idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1233/10/1-1

—————

Kurul’un 26.11.2015 tarihli ve 5894/15 sayılı Kararı ile; 14.03.2005 tarih ve DAĞ/455-2/04841 sayılı Dağıtıcı Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Güvengaz Petrol Ürünleri Enerji Sistemleri Doğalgaz İnşaat Taahhüt Tekstil Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yayımlandığı 28/11/2014 tarihinden sonraki 6 ay içerisinde bayilik teşkilatını kurmamasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin Geçici 17 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Güvengaz Petrol Ürünleri Enerji Sistemleri Doğalgaz İnşaat Taahhüt Tekstil Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. Yürütülen soruşturma sonucu düzenlenen 18.12.2015 tarihli ve 229 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. Şirketin yeni adresi için araştırma yapılmış ve Ticaret Sicil Gazetesi ile Gelir İdaresi Sicil Sorgulamasında yeni adresi tespit edilememiştir.

Dolayısıyla söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1233/11/1-1

—————

Kurul’un, 10.12.2015 tarih ve 5912-54 sayılı Kararı ile HCM Metal Hırdavat İnşaat Nakliyat Petrol ve Orman Ürünleri San.ve Tic. Ltd. Şti’nin, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 29.06.2013 günü, Bozavlu mevkiinde yapılan denetimde ; lisanssız bayilik faaliyetinde bulunduğu tespit edilmiştir.

   Faruk Akar Karasu Cad.9115 Sokak No.5/A Karabağlar İZMİR adresinde, Kadifekale V.D.4610421498 vergi no ile faaliyet gösteren. HCM Metal Hırdavat İnşaat Nakliyat Petrol ve Orman Ürünleri San.ve Tic. Ltd. Şti’nin,' nin 29/06/2013 tarihinde yapılan tespite göre, 2013 yılında muhtelif tarihlerde lisanssız olarak faturalandırmak suretiyle akaryakıt ikmal ederek lisanssız bayilik faaliyetinde bulunmasının, ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle 05/05/2015 tarihli ve 5594-38 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 09/06/2015 tarih ve DDB.58/5-5 sayılı Soruşturma Raporu ve Denetim Dairesi Başkanlığı'nın konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup;

a) Lisanssız bayilik faaliyetinde bulunmasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 5 inci maddesinin (1) inci fıkrası hükümlerine aykırı olduğu,

b) Yazılı savunmada bulunmadığı,

anlaşıldığından, anılan tüzel kişi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendi ve (f) bendi uyarınca belirlenen 70.000. -TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 70.000. -TL tutarındaki idari para cezasının 5326sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.(VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdari Mahkeme'de dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde % 25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususunda,, hazırlanan tebligat ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1233/12/1-1

—————

M.K. Paşa Mah. Şehit Polis Süleyman İnkur Cad. No: 4/B (Pafta: 20LID. Ada: 29 Parsel: 8) Fatsa Ordu adresinde, 17/03/2011 tarih BAY/939-82/29161 sayılı istasyonlu bayilik lisansı (09.09.2013 tarihli 30065 sayılı kararla sonlandırılmıştır) ile faaliyet gösteren Fatsa Derya Petrol Turizm Gıda Nakliye İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin, 22/05/2012 tarihli tespite göre, Nenehatun Mahallesi Merkez Erzurum adresinde 19/11/2007 tarih BAY/939-82/23329 sayılı istasyonlu bayilik lisansı ile faaliyet gösteren Mahsun Kömürcülük İnşaat Nakliyat Petrol Ürünleri Gıda Maddeleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’ne yeniden satış amaçlı satış yapması nedeniyle, Fatsa Derya Petrol Turizm Gıda Nakliye İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendinin (4) nolu alt bendi ile aynı maddenin 4 üncü fıkrası ve 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezalarına İlişkin Tebliğ uyarınca belirlenen 67.962-TL tutarında idari para cezası uygulanması yönündeki 02/05/2013 tarih 4390-93 sayılı Kurul Kararının Ankara 7. İdare Mahkemesince 16.10.2015 tarih ve E.2015/2262, K.2015/1311 sayı ile ön araştırma ve soruşturma prosedürü uygulanmadığından iptaline karar verilmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi ve Ankara 7. İdare Mahkemesince 16.10.2015 tarih ve E.2015/2262, K.2015/1311 sayı ile verilen iptal kararı uyarınca Fatsa Derya Petrol Turizm Gıda Nakliye İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi nezdinde 10/12/2015 tarihli ve 5913-9 sayılı Kurul Kararı kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 11/01/2016 tarihli ve 16 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1233/13/1-1

—————

Bursa Yolu Üzeri 4.Km Gedelek Köyü (Ada:- , Pafta:H22.b-01.c.D , Parsel:2776) Orhangazi / BURSA adresinde 25.09.2012 tarih BAY/939-82/31550 sayılı istasyonlu bayilik lisansı (28.01.2014 Tarih ve 3126 Sayılı Karar ile Sonlandırılmıştır) ile faaliyet gösteren Mesafe Petrol Akaryakıt Nakliyat Ticaret Sanayi Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda 29/01/2014 tarihinde yapılan denetimde; istasyonun lisansının 28/01/2014 tarihinde iptal edilmesine rağmen lisanssız olarak satış işlemine devam ettiğinin tespit edilmesi ve otomasyon sistemine dışarıdan müdahale edildiğinin, kayıtların değiştirildiğinin, otomasyon sisteminin sağlıklı ve düzenli çalışmadığının tespit edilmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca Mesafe Petrol Akaryakıt Nakliyat Ticaret Sanayi Limited Şirketi nezdinde 24/12/2015 tarihli ve 5974-21 sayılı Kurul Kararı kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 13/01/2016 tarihli ve 38 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1233/14/1-1

—————

Kurul’un 23/07/2015 tarihli ve 5706/21 sayılı Kararı ile;

Anadolu Caddesi No:40 Kat:7 Daire 707 Bayraklı İZMİR” adresinde faaliyet gösteren 19/03/2009 tarihli ve DAĞ/2023-1/25758 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Cen Petrol Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 13/10/2014 tarihinde BAY/939-82/33523 sayılı bayilik lisansı sahibi Burgaz Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile olan sözleşmelerini karşılıklı olarak feshetmelerine rağmen Cen Petrol Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin süresi içerisinde konuyu Kuruma bildirmemek suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile, aynı Kanunun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 34 üncü maddesinin (o) bendini ihlal ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca ilgili lisans sahibi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş olup verilmiş olup, bu çerçevede Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca 06/07/2015 tarihli ve 115 sayılı Soruşturma Raporu düzenlenmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca başlatılan soruşturma kapsamında yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1233/15/1-1

—————

Kurul’un 13/08/2015 tarihli ve 5733/10 sayılı kararı ile 17.01.2013 tarih ve DAĞ/4241-2/32068 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Makspet Akaryakıt Dağıtım San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin sözleşmeli bayisi olarak 23.07.2013 tarih ve BAY/939-82/32975 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Maxpet Petrol Ürünleri Nak. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin lisansına konu akaryakıt istasyonda 25/12/2013 tarihinde gerçekleştirilen denetimde tespit edildiği üzere, vaziyet planında yer alan ve boş durumdaki 1 adet tankın otomasyon sistemine bağlı olmamasının (yeraltı tankının kapak kısmının olmadığı, otomasyona bağlı prop ve dalgıç pompasının bulunmadığı) 5015 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ile 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü ve 5 inci maddesine aykırı olduğu değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Makspet Akaryakıt Dağıtım San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 09/09/2015 tarihli ve DDB.440/2-2 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1233/16/1-1

—————

Kurulun; 19/03/2015 tarihli ve 5523-99 sayılı Kurul Kararı ile Adalet Akaryakıt Taşımacılık Isı Sistemleri Ambalaj Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin dağıtıcı lisansı almaksızın “Afyonkarahisar - İzmir Karayolu 13. Km. (Ada: - , Pafta:27 , Parsel:2687) Merkez/AFYONKARAHİSAR” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 23/08/2011 tarihli ve LPG-BAY/941-54/11997 sayılı LPG Otogaz Bayilik Lisansı alan Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi’ne 2013 yılında muhtelif tarihlerde LPG-Otogaz satışı yapmasının; 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun “Lisansların tabi olacağı usul ve esaslar” başlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrası ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (Lpg) Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin “Lisans” başlıklı 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ve “Lisans gerektiren faaliyetler” başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aykırı olduğu anlaşıldığından, Adalet Akaryakıt Taşımacılık Isı Sistemleri Ambalaj Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5307 sayılı Kanunun 16 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin birinci fıkrası ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (Lpg) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 732.640.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 732.640.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1233/17/1-1

—————

Kurul’un 24/12/2015 tarihli ve 5973-20 sayılı Kararı ile; Cırcıp Akaryakıt Petrol Ürünleri Nakliye İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, akaryakıt istasyonunda akaryakıta tağşiş/hile amacıyla karıştırılabilecek ürünler (yağ-organik çözücü karışımı) bulundurması ve akaryakıtı tağşiş etmesi sebebiyle, fiil tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 739.666,-TL tutarındaki idari para cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrası gereği 147.933,-TL olmak üzere, lisansına konu akaryakıt istasyonunda gizli yer altı tankı, düzenek ve tertibatı bulundurması sebebiyle, fiil tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 61.638,-TL tutarındaki idari para cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri gereği 12.327,-TL olmak üzere, toplamda 160.260,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 160.260,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1233/18/1-1

—————

Kurul’un 26/11/2015 tarih ve 5894/10 sayılı Kararı ile; Yağlıpınar Köyü Serpmeleri No:161 Gölbaşı / ANKARA” adresinde, 26/04/2013 tarih ve BAY/939-82/32503 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Halepetra Akaryakıt İnşaat Nakliyat Petrol Ve Petrol Ürünleri Gıda İthalat Ve İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin lisansına konu akaryakıt istasyonundan 04/12/2013 tarihinde alınan akaryakıt numunelerine ilişkin TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenen 1320P01693001 numaralı analiz raporu ile tespit edildiği üzere, teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) bentlerine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, Ankara 4. İdare Mahkemesinin E.2014/2041 sayılı Kararında belirtilen gerekçe çerçevesinde, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Halepetra Akaryakıt İnşaat Nakliyat Petrol Ve Petrol Ürünleri Gıda İthalat Ve İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına başlanılmasına karar verilmiş olup, bu çerçevede Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca 05/01/2016 tarihli ve 9 sayılı Soruşturma Raporu düzenlenmiş ancak bilinen en son adresinde kendisine ulaşılamamış olması nedeniyle anılan rapor ilgiliye tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1233/19/1-1

—————

Kurulun 26.11.2015 tarih ve 5893-33 sayılı Kararı ile; DAĞ/2552-4/27680 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi (27.08.2014 tarihinde iptal edilen) Raman Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi'nin bayisi olarak "Ağrı-Van Karayolu Üzeri Tutak / Ağrı" adresinde kurulu akaryakıt istasyonunda 12.01.2010 tarih ve BAY/939-82/27048 numaralı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Zülfikar Çiftçi'nin lisansına konu akaryakıt istasyonunda 28/01/2014 tarihinde gerçekleştirilen denetim neticesinde, istasyon otomasyon sisteminin çalışmadığının tespit edilmiş olmasının dağıtıcı lisansı sahibi açısından 5015 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ile 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü ve 5 inci maddesi hükümlerine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, Raman Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ve 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca belirlenen 883.405,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 883.405,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.(Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemeleri’nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1233/20/1-1


 


 


 


 


Ankara Gar Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİĞ

Ankara 8.Asliye Ceza Mahkemesinde 4926 sayılı yasayla değişik 1918 sayılı Kanuna Muhalefet suçundan yargılanan sanık Mustafa AK hakkında görülen davada mahkemelerinin 29.09.2015 tarihinde kesinleşen, 15.07.2015 tarihli, D: 2015/1237 Esas, K: 2015/704 sayılı kararında 4926 sayılı Kanunun 3/a-4 maddesi yollaması ile 4/a-2.maddesi gereğince dava konusu kaçak eşyanın gümrüklenmiş değeri karşılığı olan 2.662,00-TL'nin 3 katı tutarı olan 7.986,00-TL adli para cezası adı geçen şahsın Şehit Kubilay Mah. 1715 Sokak No: 10 Keçiören/ANKARA adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Kanunun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. Söz konusu para cezasının ilanın yayımından (7) gün sonra tebligat yapılmış sayılacağından, tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde ödenmesi, bu süre içerisinde ödenmeyen veya bu süre içinde azami haddi bir yılı ve taksit sayısı altı ayı geçmemek kaydıyla taksitlendirme yapıldığı veya taksitlendirme yapılıp da taksitlerden birinin ödenmediği takdirde ilamda yazılı para cezasının 647 sayılı Kanuna göre hapse çevrilerek infazı için Cumhuriyet Başsavcılığına geri gönderileceği ilanen tebliğ olunur.

1210/1-1


Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

Üniversitemizin Avukat alımına ilişkin 9 Şubat 2016 Tarihli ve 29619 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ilanın aranan nitelikler kısmının 2. maddesinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmıştır.

 

SEHVEN YAYINLANAN

2. Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden, 75 puan almış olmak,

OLMASI GEREKEN

2. Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden, en az 75 puan almış olmak,

1265/1-1


Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adedi

Açıklama

Kamil Özdağ Fen Fakültesi

Biyoloji

Botanik

Profesör

1

1

Makro Mantar Sistematiği alanında çalışmaları olmak.

 

Adayların;

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımaları,

2 - Üniversitemizin http://www.kmu.edu.tr adresinden elektronik ortamda başvurularını yaptıktan sonra istenilen belgelerin çıktısı ile (Başvuru Dilekçesi, Taahhütname, Özgeçmiş ile Akademik ve İdari Etkinlikler Listesi) başvurmaları,

3 - Durumlarının, “Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atanmayla İlgili Değerlendirme Yönergesi”ne uygun olması,

4 - Profesör kadrosu devamlı statü için olup 2547 sayılı Kanun’un 26’ncı maddesinde belirtilen şartları taşıyan profesör adaylarının bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosya ile birlikte, anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini belirten dilekçelerine ilave olarak, özgeçmişlerini, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, doçentlik belgelerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserlerini ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya postayla ulaştırmaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beşinci günün mesai bitimidir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

1225/1-1


İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak İktisadi ve İdari Bilimler, Sağlık Bilimleri ve Tıp Fakülteleri’nin aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalları’na öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (5 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

Fakültesi

Bölüm

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Nitelikler

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Tıp

Temel Tıp Bilimleri

Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Biyoistatistik Anabilim Dalında almış olmak, Sınıf Öğretmenliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

Tıp

Temel Tıp Bilimleri

Histoloji ve Embriyoloji

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Tıp

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Fizyoloji Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Tıp

Temel Tıp Bilimleri

Tıp Tarihi ve Etik

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Siyaset Bilimi

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Genel Türk Tarihi Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri

Sağlık Yönetimi

Sağlık Yönetimi

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

1284/1-1


Dışişleri Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ ARŞİV UZMANI ALINACAKTIR

Dışişleri Bakanlığı merkez teşkilatında arşiv hizmetlerinde aşağıda belirtilen pozisyonlarda çalışmak üzere mülakatla sözleşmeli arşiv uzmanı alınacaktır.

I. BAŞVURU ŞARTLARI

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) fıkrasının 4., 5., 6. ve 7. bendinde belirtilen genel şartları haiz olmak;

(2) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak;

(3) Herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda 4/B’li olarak çalışıyor olmamak.

(4) Kategoriler itibariyle aranan ilave şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 

Unvanı

Başvuru Kodu

Adedi

KPSS puan türü ve asgari puanı

Üniversite/Bölüm

Başvuruda ibraz edilecek belgeler

Sözleşmeli Arşiv Uzmanı

SAU01

5

- 2014 KPSS (B) grubu P3 puan türünden en az 60 puan

- Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Kütüphanecilik, Arşivcilik, Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon bölümlerinden mezun olmak.

- T.C. kimlik numarası,

- Mevcut görünümü yansıtan vesikalık fotoğraf,

- 2014 KPSS (B) grubu sonuç puanının beyanı,

- Lisans diploması

Sözleşmeli Arşiv Uzmanı

SAU02

4

- 2014 KPSS (B) grubu P3 puan türünden en az 60 puan

- Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinden mezun olmak ve öğrenimleri sırasında Osmanlıca dersi almış olmak

- 2011-2016 yıllarında düzenlenen Kamu Personel Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı/Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı’nda İngilizce veya Fransızca dillerinde (YDS/e-YDS) en az (C) seviyesinde alınmış belgeye sahip olmak.

- T.C. kimlik numarası,

- Mevcut görünümü yansıtan vesikalık fotoğraf,

- 2014 KPSS (B) grubu sonuç puanının beyanı,

-Lisans diploması,

- Transkript (not dökümü),

- İngilizce veya Fransızca dillerinde alınmış geçerli KPDS/YDS/e-YDS belgesi

 

II. BAŞVURULARIN YAPILMASI

(1)Başvurular, 22 Şubat-4 Mart 2016 tarihleri arasında Bakanlığın https://sinav.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden elektronik ortamda ve adaylarca temin edilecek olan e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

(2) Yukarıda belirtilen KPSS puanına sahip adaylar kategoriler itibariyle iki ayrı liste halinde sıralanacak ve mülakata, en yüksek KPSS puanını haiz SAU01 grubundan 50 ve SAU02 grubundan 40 aday davet edilecektir. Kategoriler itibariyle mülakata katılmaya hak kazanan son aday ile aynı KPSS puanına sahip diğer adaylar da mülakata davet edilecektir. Mülakata katılmaya hak kazananları listesi, Bakanlığın http://www.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden ilan edilecektir.

III. MÜLAKAT SINAVI VE DEĞERLENDİRME

(1) Sınav, mülakat sınavı olmak üzere tek aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. Mülakat sınavı, 21-22 Mart 2016 tarihinde Ankara'da yapılacaktır. Sınavda adayların, SAU01 pozisyonu için alan bilgisi ve SAU02 için alan bilgisinin yanısıra Osmanlıca ve yabancı dil yeterlikleri ölçülecektir.

(2) Mülakat ortalaması 100 tam puan üzerinden 70 (yetmiş) puan olan adaylar sınavda başarılı sayılacaktır. Mülakat sınavı ortalaması en yüksek olan adaydan başlayarak, kontenjan sayısı itibariyle asil ve gerek görülmesi halinde yedek adaylar belirlenecektir. Başarılı olan adaylar, asil ve yedek listeler halinde Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir.

(3) Mülakat sonucunda başarılı bulunan adayların, güvenlik soruşturmalarının olumlu olması ve tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri kaydıyla “sözleşmeli arşiv uzmanı” pozisyonlarına atamaları yapılabilecektir.

(4) Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılamayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlave bilgi talepleri için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden Bakanlıkla temasa geçilmesi mümkündür:

T.C. Dışişleri Bakanlığı/İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı (C Blok 4. Kat) Balgat/Ankara

E-posta: ikad.ih@mfa.gov.tr

Tel: (312) 2921000

1285/1-1